Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ΡΑΤΚΟίΟαί^Ε 

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙ,ΕΤυδ, 

5£υ ΒΙΒίΙΟΤΗεεΑ υΝίνΕΚβΑυβ, ΙΝΤΕΟΚα, ΟΝΙΡΟΚΜΙδ. εΟΜΜΟΟΑ. ΟΕεΟΝΟΜίελ. 

ΟΚΙΙΜ 88. ΡΑΤΚΙ1. ΟΟΟΤΟΚΙΜ 8£ΕΙΡΤ0Ε11011 Ε€£ΙΕ81λ8ΤΚ0ΚΙ1. 

8ΐνΒ Ι^ΑΤΙΚΟΚΌΜγ 81ΤΒ βΗΛΟΟΒϋΗ, 

0171 ΑΒ ΜΥΌ ΑΡ08Τ01!€0 ΑΌ ΤΕΜΡΟΆΑ ϋΟΝϋΙΙΙΙ ΤΕίΌΒΝΤΙΝί {ΑΝΗΟ 1518) ΡΗΟ ΙΑΠΗΙΒ 
ΕΤ ΰΟΝΰΙΙΙΙ ΡΙΟΕΒΝΤΙΝΙ (ΑϋΝ. 1459) ΡΗΟ βΗΛΟΙΕ ΡΙΟΕϋΕΚυΝΤ : 

ΗΕβυδΙΟ εΗΗΟΝΟΙ.ΟβΐεΑ 
ΟΜΝΙΙ'Μ ανΆ ΕΧδΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΙίυΜ ^ΑΤ1I01.I^^^: ΤΚΑΠΙΤΙΟΝΙδ ΡΕϋ αυΐΝΟΕ€ΙΜ ΡΗΙΜΑ 

ΕοαίΕδίΛ δ^εευι,Α ετ αμρι.ιι38. 

.•υ\τλ κιιΐτιοι<ΐΒ5 ΑεευιΐλΤΐ$9ΐΜΑ8, ιβτβκ 8Β ευκουΒ ΝΟΝΝυίίΐβ εοοιειβυβ ΜΑΝυκεκίΡτιβ εοι^ι^ΑΤΑβ, ΡΕΚουλΜ Βΐυβκιι- 

ΤΕΚ €Α$ΤΙ6λΤΑ ; ϋΙ88ΕΙΙΤ4ΤΙΟΜ1Βυ8, εΟΗΝΕΝΤΑΒΙΙβ Τ4ΒΙΙ80υΕ ίΕ€ΤΙ0ΝΙΒυ8 €ΟΝΤΙΝΕΝΤΕη αίΙΙ8ΤηλΤΑ ; ΟΜΒίΗΓβ 

ΟΙ'ΚΗίΒυβ Ρ08Τ ΑΝΡΜ88ΙΜλ8 Ε0ΙΤ10ΝΕ8 ^υ^Λ ΤΚΙΒυ8 Νθνΐ881ΜΙ8 Β^ΒβυίΙβ ΒΕΒΒΝΤϋΒ ΑΒ80ίυΤλ8 ΟΕΤΕΟΤΙΒ» 

ΑΙΧΤΑ ; ΙΝΒΙΓΙΒυβ ΡΑΒΤίευίλΒίηυΒ ΑΝΑίΤΤΙΟΙβ, 81Ν6υΐ.08 81 ΥΒ ΤΟΜΟβ, 8ΐνΒ λυεΤΟΒΕΒ ΑΙ.1€υΐυ8 ΝΟΗΚΝΤΙ 

8υΒδΕ0μΕΝΤΙΒυ8. Ι>ΟΙΙΑΤΑ ; ΟλητΙΙΜ8 ΙΝΤΒΑ ΙΡ8υΜ ΤΚττυΜ ΒΙΤΒ ΒΙ8Ρ08ΙΤΙ8, ΝΒΟΝΟΝ ΕΤ ΤΙΤΙ}Ι.Ι8 81Κθυ* 

ΓΑΒυΜ ΡΑ€ΙΝΑΒυΜ ΜΑΒ6ΙΝΒΜ 8υΡΕΙΙΙ0ΚΚΝ Β18ΤΙΝ6Ι1ΕΝΤΙΒυ8 δΟΒΙΕΟΤΑΜΟΟΒ ΝΑΤΒΒΙΑΝ ΒΙΘΝΙΠεΑΝ- 

ΤΙΒυ8, ΑϋΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΕΒΙΒυ» Γ.Ι)Ν ΟυΒΙΙβ, ΤΟΜ ΑΡ0€ΒΤΡΗΙ8, ΑΜΟυΑ ΤΕΒΟ ΑΙΧΤ0Β1ΤΑΤΒ ΙΒ 

ΟΚΜΠΕ ΑΟ ΤΒΑΒ1ΤΙ0ΝΚΜ Εεεΐ.Ε8ϋΐ8ΤΐεΑΜ ΡΟίΙ.ΕΝΤΙΒυΒ, ΑΜΡίΙπεΑΤΑ ', 

ΒΐΧΕ!Τη$ ΕΤ ΑΜΡίΙϋΒ Ι.Ο€υΡίΒΤΑΤλ ΙΝΟΐείΒΟϋ ΑυεΤΟΒυΜ 8ΐευτ ΕΤ ΟΡΕΒΙΙΜ, ΑίΡΠΑΒΕΤίεΐΒ, εΐΙΒ0Ν0Ι.0Γ*ΐεΐ8, ΒΤλΤΐ« 

8Τΐ€Ιδ. ΒΤΒΤΒΕΤίεΐδ, ΑΝΛίΤΤίεΐΒ, ΑΝΑίΟΟΙΟΙΒ, ΙΝ ΟυΟΒΟυΕ ΒΕίΙ6Ι0ΝΙ8 ΡΙΙΜεΤΙΙΝ 00€ΜΑΤΙ€υΜ, Η0ΒΑ1.Ε, Ι.ΙΤΙΙΗ* 

βιευκ. ΟΑΜΟΝίεΐι'Μ, οίδείΡίΐΝΑΒΕ, ΒίΒΤΟΒίευιι, ετ ευκετΑ αι^ια (ινκ υίίΑ ΕχεΕΡΤίΟΝκ; δΕΟ ΡΒ^^8ΚΒΤIΗ 
Γΐ:0Βΐΐ8 ΐΝΟΐείΒΐΐΒ ΙΗΜΒΝ&18 Βτ 6ΕΝΕΒΑΐ.ΐΒυ8, ΑίΤΕΒο βεΐίΐεΕτ ΗΕΗυΜ, ουο ΟΟΝβυίΤΟ, 0Ι1ΙΙ>011ΙΒ 

ΒΟ.^ δΟίϋΜ ΤΑΙ.Ι8 ΤΑίΙΒΥΕ ΡΑΤΕΒ, ΥΚΕυΚ ΕΤΙΑΜ υΝΙΐΒ0υΐ8011ΐ ΡΑΤΠυΗ, ΒΕ υΠΟ ΟϋΙΒΕΜ ΟΗ1880, 

ΙΒΟΙίΟηΐ.ΙΒΕΤ ΤΙΙΕΝΑ ΒϋΒΙΡβΚΒΙΤ, ΟΒΟ ΙΝΤυίΤϋ εΟΝΒΓίεΐΑΤυΒ ; ΑίΤΕΒΟ 8ϋΗ1ΡΐΙ]Κ2£ 

5Α^Β^4^; , ΕΧ ΟυΟ ίΕετΟΒΙ εΟΗΡΒΒΙΒΒ 81Τ ΟΒΥΙϋΜ ΟυίΝΑΜ ΡΑΤΒΕ8 ΒΤ ΙΒ ουίΒυΒ 

ΟΡΕΒΟΜ ΒυΟΒΙΐΜ ίΟείδ 8ΙΝ0υΐΛ)$ 8ΙΒ€υίΟΒυΗ ίΙΒΒΟΒυΜ 8εΒIΡΤυΒ^Β ΥΒΒΒυβ, Α 

ΡΒΙΜΟ βΕΝΕ5Ε03 υ$θυΒ ΑΒ Βθνΐ88ΙΝυΗ ΑΡ0εΑΙ.ΤΡ8Ι8, εΟΜΜΕΒΤΑΤΙ 8ΙΒΤ. 

ΕΙ>1ΤΙ0 ΑεευΒλΤ188ΙΜΑ, εΑΤΕΒΙ80υΕ ΟΜΝΙΒυΒ ΓΑεΐΙ.Β ΑΒΤΕΡΟΒΒΒΒα, 81 ΡΕΒΡΕΝΒΑΝΤυΒ εΐΙΑΒλεΤΒΒυΗ Β1ΤΙΒ1ΤΑ9« 

£ΒΑΒΤ£ ΟυΑίΙΤΑΒ, ΙΝΤΕΟΒΙΤαΒ ΤΕΙτυΒ, ΡΕΒΡΒετΙΟ εΟΒΒΕετίΟΒΙΒ, ΟΡΕΒυΜ ΒΒευΒΟΒΟΝ ΤυΜ ΥΑΒ1ΒΤΛΒ 

ΤυΜ Βΐ;ΜΕΒυ8, ΓΟΒΜΑ νΟίυΜΙΝΙΙΜ ΡΕΒΟυλΗ ΟΟΜΜΟΟΑ 81ΒΙ0υΕ ΙΒ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟβυί ΒΕευΒΒυ εΟΒΒΤΑΒΤΒΒ 

βΙΜΙίΙΒ, ΡΒΕΤΙ1 ΕΧ|Γ,1)ΙΤΑ8, ΡΒ£8ΕΒΤΙΒ0υΒ Ι8ΤΑ εθΙ.Ι.ΕετΐΟ «ΒΑ, ΜΒΤΙΙΟΟίεΑ ΒΤ εΐΙΒΟΝΟίΟΒίεΑ, 

βΚΧεΕΒΤΟΒΙΙΝ ΓΚΑεΜΕΝΤΟΒΟΗ ΟΡΙΙΒευίΟΒυΜΟυΒ ΒΑεΤΒΒΙΙΒ Πίε Ιί1.ΐε 8ΡΑΒ80ΒυΗ• 

ΡΒΙΜΙΙΗ ΑυΤΕΗ ΙΒ Β08ΤΒΑ ΒΙΒΜΟΤΒΒεΑ, ΒΧ ΟΡΒΒΙΒυΒ ΒΤ Η88. ΑΒ 0ΒΝΒ8 

>ΕΤΑΤΕ8, ΙΟεΟΒ, Ι.ΙΝ«υΑ8 ΡΟΒΒΑΒΟυΒ ΡΒΒΤΙΒΕΒΤΙΒυΒ , ΟΟΑΒΙΙΒΑΤΟΒυΜ. 

δΕΒΙΕδ ^Β^Ε^Α ΡΟδΤΕΒΙΟΒ, 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΒΟΟΚυΝΤ ΡΑΤΚΕ3, ΙΚΚΤΟΒΕδ 8εΒΙΡΤΟΒΕ5;01Έ ΕίΧΙΕδΙ^ ^Η^ε^^Β 
ΑΒ ^£Υ0 Ρ1Ι0ΤΙΑΝ0 Ι'δΟυΚ ΑΟ ΟΟΝαϋΙ ΡίΟΗΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΚΑ ; 

ΑΟΟΙΙΒΑΝΤΕ 3. -Ρ. ΜΙβΝΕ, 

ΒΙΙ»ΙΙθΙΐ8β€βΒ βΙβΗ ηΒΐΐ¥€Ι*βΒΒ, 

5ΐνΕ ευκ5υυιι εοΜΡΐ,ΒτοκυΜ ιν 5ΐΝβυί08 βείΕΝτυβ Ε£εΕΕ$ΐΑ8Τΐ<:^Ε βαιιοβ βοιτοηε. ΡΑΤΒΟίΟείΑ, ΑΒ ΙΒ8ΤΑΒ ΙΡ5Ι08 Εεεΐ.Β8υΒ, ΙΒ ΒϋΑΒ ΡΑΒΤΕ8 ΒΙΥΐΒΙΤυΒ, ΑίΙΑ ΒΕΒΡΒ Ι.ΑΤ1ΝΑ, ΑΜΑ €Β 4[εθ-Ι.ΑΤΐΒΑ . 
Ι.ΑΤΙΝΑ, ΙΑΒ ΡΒΝ1ΤΙΙ8 ΒΧΑΒΑΤΑ, ΟΟΟΑΒ ΡΒΙΜΑΙΙ 8ΕΒΙΕΙΙ νίΟΙΝΤΙ-ΟΙΙΙΒΟυΒ ΕΤ ΟυεΕΝΤΙΒ ΥΟ^ϋΜΙΝΙΒΟδ Μ01.Β ΒΙΑ 
8ΤΑΤ, ΜΟΧΥΒ Ρ08Τ ΡΕΒΑεΤΟΒ ΙΒΒίεΕβ 8ΤΑΒ1Τ, Α€ ΟΙΙΙΝΟΟΕ-ΥΐεΐΝΤΙ-εΕΝΤυΒ ΒΤ ΒΙΙ-Ι.Β ΡΒΑΚεΐΒ ΥΕΝΙΤ. βΒΛεΑ 
ΒυΡίΐεΐ ΕΒΙΤΙΟΝΒ ΤΤΡΙ8 ΒΑΝΒΑΤΑ Ε8Τ. ΡΒΙΟΒ €ΒΑευΒ ΤΒΧΤΟΗ ΟΒΑ ΟΙΙΒ ΥΒΒδΙΟΝΒ Ι.ΑΤΙΝΑ ίΑΤΕΒΑΜΒ ΑΜΡυε- 
ετίΤϋΒ, ΕΤ ΑΒ ΝΟΥΕΜ ΕΤ εΕΝΤυΗ νΟίϋΒΙΝΑ ΡΕΒΥΕΒΙΤ, 8ΕΒ 8ΙΝΒ ΙΒΒίείΒνΒ *, Ρ08ΤΕΒΙ0Β ΑυΤΕΜ ΠΑΒε ΥΕΒβΙΟΒΚΜ 
ΤΑΒΤυΒ ΕΧΒΙΒΕΤ, ΙΒΕΟΟΟΒ ΙΒΤΒΑ ΟΙΊΒΟΟΕ ΕΤ ΟυίΒΟυΑβΙΝΤΑ ΥΟΙ.υΜΙΝλ ΒΕΤΙΝΕΤυΒ. υΤΒΑΟυΒ ΥΙΟΕΒΙΒΑ ΟΙΙΑΒΤΑ 

ΒΙΕ υεεΕΜΒΒίδ 18ϋ0 ομβιβο αρραβιέβατ. υΝυΜουοοουΒ νοίυΝΕΒ εη^εο-ίΑΤίΝυΜ οετο, υΒυΒουουουΒ ηβββ 

ίΑΤΙΒΟΜ ΟυΪΝΟΟΒ ΡΒΑΝεΐβ ΒΟίΒΜΒΟΟΟ ΕΒΙΤυΒ : υΤΒΟΒΙΟυΒ ΥΕΒΟ, υΤ ΡΒΕΤΙΙ ΒΟΐυβ ΒΕΒΕΡίείΟ ΡΒΟΑΤΒΒ ΕΗ• 
ΡΤΟΒ, εΟίίΕεΤΙΟΝΕΒ ΙΒΤΒ6ΒΑΜ, 8ΙΥΒ 6Β^ΒεΑΜ δΙΤΕ Ι.ΑΤΙΝλΜ, 326 ΥΟΕ-ΒΒΙΝΙΕΟΒ ΡΒΟ ΑΜΡίΙΟΒΙ ΕΒΙΤΙΟΧΕ ΒΤ 971 
ΡΒΟ ΜΙΒΟΒΙ ΑΒΒΟΒΕ ΙΒΒίείΒυΒ εΟΒβΤΑΒΤΕΝ, εΟΒΡΑΒΕΤ ΒΕ€Ε88Β ΕΒΙΤ; 8Βεΐ}8 ΒΒΙΗ εθΙΟ80υΒ ΥΟίυΒΙΝΙΒ ΑΗη.1* 
ΤυηίΒΕΒ ΒΕεΒΟΒ ΒΤ ΒΙΡΡΐευΐ.ΤΑΤΕ8 ΥΑΒΙΑ ΡΒΒΤΙΑ ^ΕΟυΑΒϋΝΤ. ΑΤΤΑΒΕΒ, 81 0υΐ8 ΕΝΑΤ ΙΒΤΕΟΒΒ ΕΤ 8Ε0ΒΙΙΗ 
εΟίίΕετΙΟΝΕΜ €Β^ΕεΟ-I^ιΤ1!IΑV, ΤΒΙ. ΕΑ1ΙΒΕΜ ΒΧ εΒ;εεθ ίΑΤΙ.ΝΕ ΥΕΒ8ΑΒ, ΤυΜ ΟυΟΟΟΙΙΕ νΟίυΒΕΒ ΡΒΟ ΒΟΤΕΗ ΤΕΙ. 
ΡΒΟ 8ΕΧ ΡΒΑΒεΐΒ 0ΒΤ1ΝΕΒΙΤ. ΙΒΤ^Ε εΟΒυίΤΙΟΒΕΒ δΕΒΙΕΒυβ ΡΑΤΒΟI.Ο^I^Β ΒΟΒΒΙΙΗ ΒΧευβΙΒ ΑΡΡίΐεΑΒΤΙΙΒ. ΡΑΤΚΟΙΟβΙΜ βΚΜΟΜ Τ0ΜΌ8 6ΧΠΙ. 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝϋ9 1ΜΡΕΚΑΤ0Κ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤϋδ. 8. ΝΙΟΟΝ ΙΝ ΟΚΕΤΑ. 
,ΤΗΕΟΰ08ΐυ8 ΟΙΑΟΟΝϋδ. ΚΟΜΑΝυδ ΐυΝΙΟΚ ΙΜΡ. 

ΕΧαυΟΕΒΑΤΟΑ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ 1.-Ρ. ΜΙ6ΝΕ, ΕΟΙΤΟΑΕΜ, 

ΙΝ VI \ ΟΙΓ.ΤΑ ϋ'ΑΜηΟΙΒΚ, ΟϋΗ ΡΚΟΡΕ ΓΟΚΤΑΜ 1,υΤΕΤΙ^£ ΡΑΚΙδΙΟΚυΜ ΥΙίΙιβΟ ΰ'Ε}ΐηΐί 

ΜΟΜΙΝΑΤΑΜ, 8Ευ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤϋΟυΟΕ, Ν|]Ν€; ΥΕΚΟ ΙΝΤΚΑ ΜίΚΝΙΑ ΡΑΗ1811ΝΑ. 

186λ ,:•Κ . /■' ΤΒΑΒΙΤΙΟ ΟΛΤΗΟΠΟΑ. - 

8Μ€ΌΐυΜ Χ. ΑΝΝ08 969. 

ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΚΛΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ, 
ΤΑ ΕΥΡΙΣίίΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. δΑΡΙΕΝΤΙδδΙΜΙ ΙΜΡΕΒΑΤ0ΒΙ9 

ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ 

ΡΟΚΡΗΥΒΟΟΕΝΙΤΙ 

δΟΒΙΡΤΑ Οϋ^Ε ΚΕΡΕΒΙΒΙ ΡΟΤϋΕΒϋΝΤ ΟΜΝΙΑ; ΜΟΕΟΙΠΙΤ : ηΟΜΑΝΙ 1Ό1ίΙ0ΒΙ8 ΙΜΡ. ΑϋΚΕΛ ΒϋΙΙΑ ΡΛΟ ΜΟΝΑ8ΤΕηΐΟ ΧΕΚΟΡΟΤΑΜΙ 1Ν 
ΜΟΝΤΕ ΑΤΗΟ: ΤΗΕ0Β08ΙΙ ΒΙΑϋΟΝΙ Α6Β0Α8Ε8 ΟϋΙΝΟϋΕ ΌΕ ΕΧΡϋΟΝΑ- 
ΤΙΟ^Ε ΟΆΕΤΜ: 8. ΝΙ€0ΝΙ8 ΑΒΜΕΙίΙ ΜΟϋίΑϋΗΙ ΑϋΤΑ ΑΒ ΑΒΒΑΤΕ ΜΟΝΑ- 
8ΤΕΒ1Ι 8. Ν100ΝΙ8 ΑΝΝΟ Μ€1 8€ΒΙΡΤΑ. ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝυΟ ΗΕΟΟΓ.ΝΟδαΕΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ίΐνκ 
ΠΙΒβΙΠηΐ ΟΟΗΡΙΕΤΟΚυΗ ΙΝ δΙΧ0υΐ.0δ βείΚΝΤΙ.Ε ΕΟεί.ΕβΙΑ'ίΤΙΓ.Λ ΗΑ^VΟ$ ΕΟΙΤΟΙΙΒ. ι υ ι Η Η !■ ■ •-:-.•-^ ΤΟΜϋδ Ρ08ΤΕΒ10Β 
— «^ — νκΝΕυΝτ ϋυο νοι,υλίΐΝΑ 22 γκανοιη ΟΑίΧίείδ. ΕΧαυΟΕΒΛΤϋΚ ΕΤ ν ΈΝΙΤ ΑΡΟΟ Ι.-Ρ. ΜΙΓιΝΕ ΕΟΙΤΟΚΕΜ, 

ΙΝ ΥΙΑ ΠΙΟΤΑ Ο'ΛΜηΟΙΗΕ. ΟϋΜ ΡΚΟΡΚ ΡΟΚΙΤΛΜ 1.υΤΕΤI^«; ΡΛηίδΙΟΒυΜ νΐ31-00 ΟΈΝΓΕβ 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ . 8ΐ:ϋ ΡΕΤΙΤ-Μ0\Τί10υ€Ε, ΝϋΝΟ ΥΕΚΟ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΚΙδΙΝΑ. 

1864 ΤΚΑΒΓΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ι0Α. 

8Μ€ΌΐυΜ Χ. ΑΝΝϋδ 959. 

ΕΙΕΝ€Ηϋ8 

ΑυβΤΟΗυΜ ΒΤ ΟΡΒΗυΜ Ουί πι ΗΟβ ΤΟΜΟ ΟΖΙΠ ΟΟΝΤΙΙΙΒΝΤυΒ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ ΙΜΡΕΙΙΑΤΟ» ΡΟηΡΗΥΛΟΟΕΝίΤϋδ. 

ϋβ (}ιοΐΏ&(ίΙ)υ$ ΟηβηΙίδ βΐ ΟοοίάβηΙίδ, οχ βάίΐίοηβ Αηδβΐΐηί Ββικίαπί, Ββηβάίοϋηί 
ΜοηβοΗί. εοΙ. 63 

(ΡινπιΗΙίΙυΓ ύοοίίββίιηί νίη ΡΓ{ά. ΤβΓβΙ, Ιη υηίνβηίΐβΐβ Τα1)ΐηβ;6η5ΐ ρΐΌΐΜ$οιΐ9, ^ίιΐ€Γΐ3ΐίο, αηηο 
1847 βάίΐβ, ([α» ΙώΓΟ Οβ Τ1ΐ6ΐη»1ί1>ιΐ9 οοη ριίΓυπι ΙυΰΙβ βίΓβΠ.) 

Β\€Γ0€ΐ\8 βτατηίπαίιοχ Ξι^ηβοάβνηηβ. ϋΟ 

1.ϋ)βΓ (1β β(1ιηίηί§ΐΓαη(1ο ίπιροπο, βχ (άίίιοηβ Αη8. Βαηάηνϋ. 157 

νίΐΛ Ββδίΐϋ Μθθβ(1οηίδ {τηβγηοναίην ίαηίητη : ΒΧίίαί ίη ίοτηο €ΙΧ ΡαίνοΙορία, 

€θΙ. 226.) 
Ρπβοβδ ΙίΙϋΓβίοδθ {ν%ά€ ιηίβν Ορηα ΐ€οη%8 ΡΗΐΙο$ορΗί^ ίοίηο ενίΐ^ ΰοί. 299.) 
ΝοΓΓ&Ιίο (ΙβίΓ&ηβΙθΙίοηβ εοη&ΙβηΙίηοροΙίΐΏ ίηιβ^ηίδ £']6556Π6Θ, βχ βίΚίίοηβ Αη* 

άτ€(β ΟαΙΙαηάϋ. 421 

Οβίοοίιΐδ Ιβκυιη εοαιροηιΙίαΓίυδ. 45^ 

ΝονβΙΙβθ εοη$ΙίΙα1ίοηθ5. 549 

ΕχοβΓρΙο άβ Ι.β8βΐίοηίΙ)υδ, βχ ϋβχίρρο ΑΐΗβηίβηδΐ, Εαηβρίο 8βΓ(1ίβηο, ΡθΙγο 

Ραΐηβίο 61 τηθ^ίδ^ΓΟ, Ρπδοο δορίιίδΐβ, Η&γοο Ρΐιίΐβάβίρΐιίβηδ!, Μβη&ηάΓΟ Ργο- 

ΐοοίοιβ. Τ1ΐΐ3ορ1ΐ3^1θο1ο δίιηοοβίΐβ, Οοηδίβηΐίηί ΡοΓρΙι/ΓΟββηίϋ ίϋδδα οοϋβοΐβ. 605 

ΟοπδΙβηΙιηί ΡΓοωοαίυιη, ηυοιηοϋο οροΓίβΙ ΙββΛίΟδ β(1ιηίΙΙβΓβ ΛυΙ Ιβ^βίοδ ιηϋΙβΓθ. 635 

ΑΓδίιιηβηΙυιη Η1)π ρηιηΐ ΟοηδΙαηΙίηί ΡθΓρ1ΐ3ΓΓθ8βηίΙί άβ νίΓΐυΙΛαδ βΐ νιΐϋδ, βχ 

εοΗοοΙβηβίδ &1) ΗβΠΓ. ν&Ιβδίο βάίΐίδ. 951 

δ. ΝΙΟΟΝ 1Ν ΟΗΕΤΑ. 

Αοία 5. Ν%€οηΐ8 αδ αΐύαίί ιηοηα8ί€τα 5. Νί€οη%8 αηηο 1150 8€νίρία, 975 

ΤΗΚΟΟΟδΠΤδ ΟΙΑΟΟΝυδ. 

1)6 βχρυςηβΐίοηβ επβΐΦ αοΓΟΟδββ ςυίηςαβ, &(1 ΝίοβρΙιΟΓυιη ΡΙιοο&ιη ίτηρ., 6χ 
6(ϋΙίοηθ Νίο. ΜβπΦ Ρο^^ίπΐ• ίη ΗίδΙοη'» Β^ζ&ηΙίη® ΑρρΒΤϊάιοβ ηογβ Κοιώφ 
1777 βίΙίΚι. •.ν•••ν•\ ί)82 

ΑΟΡΕΝΟΛ*•*• • •. :.••••• 

ΙΙοφονί 3ίιηί9ΐΤΐ»•ίιηρ. «ίίεβΛ.Λ^^^* ^^6* ωοπΜίβηο ΧβΓοροΙ&ιηί ίη ιηοηΐβ ΑΐΗο, 

θΛ(ΛίηΓβΓρΓβΙβΙίοη^.ρο\ ι γΛ *• * 1 069 

ΨοδδβΙίηβϋ ί}ΌΐνΛ6ηΙβ!Ίυδ &(] ΗίοιοοΙίδ δ^ηβοάοιηιιιη. 1073 


Ρ«Ηδϋ8. -- Εχ Τ)ρίδ ^.-Ρ. Ι1Ι6ΝΕ. / ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΙΜΡ. 

ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 

ΒΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋδ ΟΒΙΕΝΤΙδ ΕΤ 0€€ΙΒΕΝΤΙδ 

ΕΤ 

ΒΕ ΑΒΜΙΝΙδΤΚΑΝΒΟ ΙΜΡΕΒ10. 

ΑεΟΕΠΙΤ 

ΗΙΕΚΟαίΙδ ΟΚΑΜΜΑΤΙΟΙ δΥΝΕΟΒΕΜϋδ. 
ηΟΝΛν. ΥΙΙϋΑΜΙ ΠΕΟΙΓΑΤΙΟ ΙΙΒΒΙ ΡΕΙΜΙ ΩΕ ΤΗΕΜΛΤίηΓΞ. Ν0ΒΙΙ.1$$ΙΜΙ5 ΑΜΡυδδΙΜΙ&ΟυΚ νίΒΙδ, 

αΑΝΟ Β0υ8£ Α Ν00ΚΤ1¥Υ€Κ, ΡΑΙ3Ι.0 ΒΌδΙΟ, ΑΒΗΑΗΑΜΟ ΑΒ Α1.Μ0Ν0Α, 

ευΑΑΤΟΗΙΒυδ ΑΟΑΒΕΜΙ^Ε Ι.ΕΥ0ΕΝ5Ι$ 8. Ό. 

ΙηΐΒαηίβ ρΓθΓ6€ΐο Ιβη;ρ68ΐ&$ 1)6ΐ1ί€α Β6ΐ|;ί€3πι ηο$ΐΓ3ΐη (οΐο$ ]αιη 3ηιΐ03 νί|;ίηΐί €0ΐκΗ6&ίΐ, ]8€ΐανίΐ, Ιηοβ- 
Γ.ι^τίΐ, ηοΙ)ίΙί8$Ίηιί αιηρΓιβδίηιίςιιβ τίη ; ηβςυβ αάΐιυε Ι^υβίιιιη «Ιίςυοίΐ &ί(]υ8 3βΓιιΐ8ΐι« ςνοιΐ ηοϋίί ΐβΓΓΑίιι 
%Ί<ΐ6ηάί Ι3η(ΐ6ΐη &ρ6ΐη ΐαοιζΐ : βηβιη βκΓιπι ΙαϋοΓυοι ΙαπίοΓυπι ορίβιηυβ ροΓιυδ αιίββΓί ςυ^ιη βρβΓαιηυΒ. ξ|& 
οιηηί1)υ$ νύΓΟ π)»!» ςιΐφ €3ΐ6Γν3Γιπι $ΰευπι ΐΓβχίΐ ϋβΙΙυιη Ιιοο νβΓβ »Ιγοχ, 3ϋ ηυοΓυιη Γβ€θΓ(ΐ3Γιοη6ΐη ιηρπίο 
6χΙιθΓΓ€5εΊΐ αηίηιυβ, |;Γ3τί88ίηιυηι ρΓορβιηοιΙυπι €6η86Γβ &οΐ6θ ϋίββίριΓιοηβϊη Ι)ΊΙ)Ιίο(Ιΐ603Γαιη ; ςυ^πιπι 
5ρΐ6ΐι<1οΓβ 30 ιηυΐιίΐυϋίιιβ Β6ΐ($ίυηι ηυΙΙί ρΓονίιιοί3Γυ]η ΐοΐίϋ8 ΟΓϋίβ 3η(β Ιιοβ ΐαιηυΐΐυδ ε6(1βΙ)3(. ΟυΊϋ βηίιη 
αΙΊυιΙ οχ 1)ίΙ>Γιοΐ1ιθθ3Γυιιι ίιιΐβπΐυ ςυ3πι 1)3γ1)3Π68 βΐ Ι|;ηθΓ3ηΓΐ3, βχ ίκηθΓ3ηΐΐ3 οοηΓυδίο οιηηΊυιη ΓβΓυιη, βχ 
οοιιίιΐδίοηβ πανωλεθρία 681 6Χ8ρ60ΐ3ΐΐ(ΐ3? ΡΓϋάβηΙβΓ ί§ΗυΓ ιηυηβπςυβ νέ8ΐΓ0 οοηνοηίβηΐβΓ ί3θίΓΐ8, ουΓαΐΟΓββ, 
(\ηί, η;)|ζΓ3ΐιΐ6 3ϋΙ)αο 1)οΙΙο δ9Βνί6ηϋΚ)υ8ςυ6 ΐιιηιιιΙιίΝδ ρυ1)Ιί€ί8, <|υί(Ιςϋί<1 νοΜδ Γβίρυ^ΙίοΦ οΐ3νυ8, 3ϋ ςιιβιιι 
€οη«^ΐ3ηΐ€Γ ΓοΠΊΐβΓηυβ 6χοο53ΐί9, οΐϋ Γβΐίηηιιίΐ, ί(1 οιηηβ 3€3ϋ6ΐηί2Β ρΓΟίηότβηίΙ»! βΐ 1)ί5ΙίοΐΙ]6€Χ ριώΐίο» ίιι 
03 ίη8ΐ3υΓ8η(ΐ9β ΊπιροίΗΐΊΐίβ, οΐ Ι306Γ38 6Χ 8ΐιρβΓί•Γυηι βηηοΓυπ) η3υίΓ3§;Ίί8 Ι35υΐ38, ίηςυβ οχΐΓβπιοβ ρΓορο 
0Γΐ)ί5 βη^υΐοβ οίοοίηβ, ιηβχίιιιΊδ ν68ΐΠ8 βΒΐηρΙίϋυβ οοηςϋίπΐ'ΐδ, οοΙΙβοΐββ ρυϋΙίεβΓιβ. Οβ Ιί1)Γ0 βηΐίηυβηιιη 
ροΓ ιιηΊνβΓ$9ΐη ΕιίΓοραπι ΐΠί^ΟΓΊρΐίοηυιιι ΙοςυοΓ, ςυβηι ι^08 φγο νοβίΓΟ ίη υβυιη ρυΐιΐίουιη 6(]βη«1υηι ουΓ38ΐΪ8. 
Εχίιηίϋΐιι οβΓίοορυβ, 8ί ηηο^ υηςυ3Πΐ β ΐγρθ($Γ3ρΗί€ί8 ρΓοΙίδ ρΓοάίίΙ ; οιι]υ8 Γ3ΐη3 άυϋυιη 3ηΐ6 οΙΐίιΊοιιβηι 
ιοίυιη οτίβνη ρ6ΓΤ3|[:ιΐ3 ίηοΓβ(1Ί1)ίΠ βυπι δϋί 6χ8ρ6θ13ΐίοηβ βΓΟΟίυιη Ιοηυίΐ, ςιΗρρο (|ΐιί ιιιιηο Ι3η(ΐ6ΐιι, οχϋΐο 
800*10, ρηβιΐηυιη νβ&ίΓΟ Ιιοηοβοίο ]υν6ηΐυΐί8 (Ιοοιιβ 8ίΙ ΓΟουροΓβΐυΓϋβ : ςυο (ΐα'κϋβηι ποηιίπο ίιηιηοΓΐ3ΐ68 νο- 
1)ί5, ςυηηκϋυ 8ΐ3ΐ)ίι, ^γ3Γι38 ()οΙ)€ΐ)ίΐ. Αίςυβ ιιΐ ίη ρΓ»5θηΐί3Γϋΐη <16 ιιΐΠίΐ3ΐ6 πίΐιίΐ (Ιΐθ3ΐη ηυ» οχ Ιιοο οροΓβ 
30 0Π1Ι108 3η1ίςυχ ΓοοοικΙίΐχςυβ (ΙοοίπικΌ 8ΐυ(1ίθ8θ8 081 ρ6ΓνοηΐυΓ3, ςαβο 08ΐ ρποΓοοιο η)3Υίιη3• οχοίΐ3ΐ)ίΐί8» 
ΐιηο ΊιιΠ;ιιΐιηΐ3ΐ>ϋί8 ίΙ1ιΐ8ΐπ Η3οςιΐ3ΐη ρΓββΙυχΊδΐίβ Γ306 οΐΐΑΐη 3Πθ8, υΐ ςυΊϋςυ'ιά ΐ3εοΓ3Γυιη οχ Ιιοο οοιηηιυιΓι 
1)ίΜίοΐΙιοο»Γυιη ΒοΙ|;ίθ3ηιιη η8υίΓ3({ίο ΐ3ΐ)υΐ3Γυιη 3^ ίρ$08 ροΓνοηοπΐ, ρ3Γί 3ΐ3θΓίΐ3(ο ίη υ8υπι ρυϋΐίουιη | 
€θηΓθΓ3ηΐ. ΟϋΟΓυιη ίη ηυηιοΓΟ ηοπιβη ιηοιιηι 1ί1)θΐΐ8 ρΓοΙίΐοοΓ. 5ίηιυΐ3ΐςιιβ οηίπι οοηβίΐίί νο8ΐΓί Γ3ΐίοηοπ) όβ 
οροηβ Ιιΐι]υ8 θ(1ίΐίοηο οο^πονί, οοηΐίηοΓΟ ιηο ποη ροΐυί ςιΓιη Ι08ΐ3η(1ί ρην3ΐί ηιοί β3υ(]ϋ δΐυόίίηυο ΟΓ^α 
ΓΟΐη Ιία6Γ3η3ΐη ε3ΐΐ83 €οη$ΐ3ΠΙίηυηι ΡθΓρΙ)γΓθ{;6ηηοΐ3ΐη Περ\ θεμάτων, βυοίΟΓΟπι ηυηςυ3ΐη 3ηΙβΙΐ30 οιΐί- 
ΐυιη, ρΓΪηιυηι ο ιηυΐΐίδ 3ΓηροΓθΐη ρυ1)]ίοίςυο ]ιιπ8 Γ30ογοπι. ΤΓβ8 νοΓΟ ο»υ8χ ίϋΟΓυΐιΐ ηιΓώυβ 3(]ϋυοΙυ8 
€ϋ{;ηί&8ίιηυιη ουηι ]ιιϋίθ3νί ςαί υπο οοάοπιςπο ΐοιηροΓΟ ςιιο γοπ312Β 8ϋη1 0Γΐ>ί8 όοΐίοί», Ιιοο 08ΐ ίη8οηρΐΙοηβ8 
ν6$ΐΓ9Β, ίη Γΐ3Γΐ88ΐπΐ3πι (1οοΙί88ίη)ί Ιιυ]υ8 δ<ΎθηΙί Ιιιοοιη 3ηιρ!ί58ίπ)ί ηοηοίηίβ νο8ΐΓί 3η8ρίοίΐ8 ρΓΟίϋτοι. Ρπηιη 
ηαοϋ ίπιροΓ3ΐθΓ^ 1.οοηί8 ίΠίυ8 ΓιΙίυ8 ; όοίηόο ςυο<1 ορίίιηο άο 8ΐυ(1ίί8 ΓιΙΙθΓ3Γυπι πΐ0ΓίΙη8, ςυίρρο ςυΙ οχ• 
8ΐίηοΐ38 ρΓοροπιοϋυηι 30 8θηιί8ορπΗ38 8Η3 χΐ3ΐο 1)0038 3ηο8 30 8θίοηΐί»8 8ΐΐ8€ΐΐ3π( οΐ 3|) ίηίοπίυ νίιιϋίθ3- 
ήΐ; ΐθΓΐί3 (|υθ(Ι ρ3Γί ίοΓΟ ουπι ίη8ϋπρΐίοηίΙ)ΐΐ8 νοδίΓΐδ ίοηυη3 1^18 €3ρΐυ<&, η)ί!ίΐ3Γθπι ΓυΓΟΓοιη οχροπιιβ, 
Γβ<1οηιρΐυ8. Ν3ΐη ρΗπιυη) ΜοοΙιΗπί» 3ρυ4] ιηοϋίειιω ςιΐ6πΐ(ΐ3ΐη Αη^^Ιιιπι, Τΐιοηΐ3ηι ΟΙοπιοηίοη), ρ3Γΐιιη οίο- 
ηιοηίΟΓ 1ΐ3ΐΝΐιΐ8 ιηυΐΐοβ 3πηο8 ίη ϋίϋΐίοΐΐιοοίο νοί βκβλιοιτέδης ροΓιυβ 8ςυ3ΐθΓθ οι ρυΙτΟΓΟ Ι3ΐυί1; ρθ8ΐβ3 Ιο 

ρατβοι.. Ου. εχιπ. 1 


11 ΥΑΚΙΟΚϋΜ ΡΗ.ΕΡΑΤΙΟΝΈδ. ί? 

βΙΐΟΓ» ηΓι^ΟΓ» ί1Ιίιΐ8 υΓΐ)ί$ (ΓίΓβμΐΊοπβ αιχμάλωτος, ηιΊΙίΐαη νίοίβηΐίοβ οίηοχιιι», ροηορηΐ ηΐΝΐ ρ6ηι$5€ΐ : 
ηβ$(;ίο οηίιη ηηο 1)θηο βυο ί^ΙΟ ιηϋιί («ικλι^. «πα εηπι ΓΓ0€ομίπ ύ^ «:ίΚηπί& ^ιι5ι^I1^;Μι^ βΐ ΑςαιΙιίη, οΙ>Ι;Πιι& 
ρβΓδοΙυΐίδ λύτρο'.ς δβΓΤ^ΐυβ €81. £ιι]η8 ΐ]Μ(Ι«ϋ ίιιφβη^ητί• 8ίιηαΙ 64 $€ηρΙοπ$ ιψΐίιηί ρΓοΙΐχαπι :ιριΐ(1 υοη 
)αυ(ΐ3ΐΐοπ6ΐπ ίιΐδΐίΐυβΓβ ηϋιίΙ αΐΐίηοΐ^ ουιη βΐ Αϋ εΒΐ€6ΐη 1ιιι]ιΐδ ΙίΙ>Γί ίΙΙιΐδίΓία αϋςυοΐ ΙΓΐϋΐοηοοηιιη ίΙΓιιΐδ αηϊ 
ιΐβ 60 Ι6δΐίιΐ!0ίιίη οοη§6$δ6Γίηι, 61 νο8 ίρϋί ρΓΟ δΊηςιι1;ΐΓΊ νβ&Ιτα βηιιϋΐίοιιβ δυηυηηηαβ ]π(]Ίεϋ 3€ΐΊΐιιοιιί3 ί;ι- 
είΙΠιηβ 6»&, νβΐυΐί 6Χ υιι^ιΐ6, ηιιθ(] αίιιιιΐ, Ιβοιιοιη, 5ίΐί& »§ιιί&ιιπ 8€ηρΐυιη(|υ6 Ιιοο γοΊ ΙίΙΐβΓαΓίχ δΐιιηηίοροΓΟ 
υΐϋο ]ιΐ(ϋοαΐυπ, ευιη ΐοΐίιΐδ Γ6Γ6 Α^ίχ αοειιταΐηπι ()68€ΓίρΐΊοπ6ΐη ^ςιηΐηαςπε ιηΊ1ίΐ»Γί2ΐ ρβΓ 63ΐη ίΐίδίηΐιιιία 
€θηΐίιΐ6.α. 61 ρι-χΐβπμιβιη ςιιοϋ ιιιυΐΐη οοπΓιηβηΐ ηΐίίβ £βθ£;Γ3ΐ>1)ί8 νοΙ ίςποι» νοί 2ΐ1) 6ίϋ δίίβηΐίο ρρχίεΓϊΐα, 
Νοη ρ3υ€3 ΙκιΙ>6»1 ρΓ2Βΐ6Γ6α »ι1 3ηΐί(ΐΐΗΐ:αί8 61 ΙιΙδίοπ» ΰΟ^ηίιΊοηοιιι, 9{)ϋβ 6ΐί»ιη ίΐΓΐίβ ηιΊΙίΐϊΐΓίδ ρβΓίΐίαηι 
ϋθΐΐ(1ιιεϋ)ίΙίϋ. 0ιΐ9πιιη ηηίϋβιη Γβηιπι κΓ»νΐΐηΐ6ΐιι {ιιειιηϋίβ ροβδΊπι ιΐ3ΐτ»ΓιοηΊ1)ΐΐ8 61 ν^ιτϋδ ν6ΐ6Γυηι ροείαηιιιι 
.Ίυ€ΙοηΙ»ΐίΙ>ιΐ8 νβΐυΐί €0ΐΐίΙίιιιεηΙί8 (]ΐη1)ΐΐ8ίΐ2ΐη ιιιί866ΐ, οι 6]α8 Ιεοΐίο νοΙ 16Γ Γ6ρ6(Η;< η6']Η9(ΐιιηηι ΐΛΐΊ^α. 
ΙΙΐίΙιΐΓ νεια ίηίβηΐιιιη ιιοηιίηίΙ)α8 9ΐκ|υ6ΐ οΟΓιείυηιπι ιηΊΗΐ3Γίυιη τεπιοΓίδ 9 €θη8ΐιοΐιΐ(Γιιιο ΙοΓ]ΐΐ6ΐΐ(ϋ νοιεηιιιι 
€Γ2κ€οηΐιιι ; ςυαηι ο1) οαυ^αιη ιιοΐβ ηεοβδδΟΓίο ιηίΙιΊ 3(1)ί€ί6ηϋχ ίυεπιηΐ, ρεΓ ςιΐ38 Ιιιεεπι ηΐίίίπαιπ ϋδ ίρ!>ί$ 
νοεη1}υ1ί8 ηΟβΓΓεπί). Ιπ (}ηίΙ)ΐΐ8 8ί Γορδϋη α δοορο ηΙ)6ΓΓίλνί, νβηίβιη βΐ ρείο 61 πι6Γ60γ, οιιηι εα ιΙοεΐί8!)ίιηί:« 
€ΐι.ιηι ιιοδίΓΐ χνί νίΓίδ ηοιι εχΊι^ΰππι πε|;οΐίυιιι ΓΗ66883ηΐ {α), Αεείρίιε νβρο νοδ, ηο1)ίΠί»8ίιηΊ 8ΐηρΓΐδδΊιιη(ΐιΐ6 
νίπ, €(υικΐ;ιπΓιηπ(η ρεΓ ηΐ6 Ογοο ετερίαηι Ιιιοίςιιε ρϋπίεΓ ει 1.3Γιο ϋοη»ΐιιηι; αοοίρίΐε, ίηςυηιη, υΐ ιοδίειη 
ιΐ)^6ηΐί> {;»υϋϋ, ςυοιΐ 6£;ο εχ 8υιηιυ& &ηίιηί νεδίπ 3(1]αν3η(1α δΐυϋίβ αΙαοπΐ3ΐ6, φΐηηι νο8 βπιηριυοδίδδίιηα 
ΙιαΓϋΐη ίπδΟΓίρΐίοηυηι ειΐίΐίοηε Ιυευΐεηΐίδδίηιε (16^I^Γ^8|^8» ιηΓιηοο ρεείΟΓβ οοηεερί. δίπιυίςυβ νο1)ί5 ρεΓδίια- 
€|616 ηιο όι ίηοορδ»ν65ΐΓθ Ίιηρηιηίδ εχεπιρίο ίηοΐιαίυιη, ϋαΙυΓυιη ορεΓαηι ιιΐ ιηίΙ)Ί ηβ€ νοίηιιΐηδ ιιείΐυε (αΙ)δϋ 
νεπίιο ίηνίιΐία) Γ.ιοιιΐΐαδ ρΓοιιΐονεηύχ τεΊ ΙίΙίεΓαΓί» οπίθΐκίχςυε νεδίΓ» αοαιίβιιιίχ όεΓαίδδΟ νίϋεαίιΐΓ. 

ΥαΙϋΐε, νίΓί ηοϋίΐίδδίιηΐ ηηιρΙΐδδίπΓιςυε, 61 ΓειιιρυϋΠεβιη β]ιΐδςα6 δβιηίηϋπιηη 303(]6ΐιΓΐ3ΐη ΓεϋοίΐϋΓ ουΓ&ηΐε5 
ίΓ6ΐιΐ('ηΐ6 ίιίΓΟΜίοςιιε ίηνίίΠβ ροΓδενεΓοίε. , ^ ϋ. V. 3({ϋίοΓΐδδίηιυδ 

1.υ{;(ΙιιιΓι Β;ιΐ»νΜΊΐιη Α. 1). 15^» ϋοΝΑΤΕΝτυΕλ νυΐ.ΓΛΝ11]5. 

ΚιΙ. Μ;ΐηϋδ. ΓΙιϋ. ΜΟηΚίυ ΒΕΒΙΟΛΤΙΟ ΙΙΒΚΙ 3Ε€νΝ01 ΟΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒΙΞ. 

Π.1-υ5>Τηΐ881ΜΟ ΑΟ ΒΕΥΕΙΙΕΝΟΙδδΙΜΟ ΟΛΚΟΙΝΑΙ.! ΡΕΚΗΟΜΟ, 

ΑΗεΗ1ΕΡΙ8εθΡΟ 5ΕΝυΝΕΝ5Ι, 

βΕΚΜΑΝυε ΡηΐΜΑΤΙ, αΗΚΙ5ΤΙΑΝΙ85ΙΒ1Ι ΗΕΟΙδ ΤΚΑΝεϋΕ ΕΤ ΝΑΥΑΙΟυΕ ΕλΕΕΜΟδΥΝΑΚΟΗΛ 

ΓΕΟΕΚίευδ ΜΟΗΕΙ,ίυδ ΡΒ0ΓΕ550ΙΙ ΒΕβίυδ 5. Ρ. 

^ £ιι 0οη8ΐ3η1ίηί ΡθΓρ1ΐ]ΤΓοη£;βηιΐ6ΐχ, 03Γ()ίη&Η8 ίΠιΐδΙπδδίιηβ, δλοπορφύρων αντάξιε πολλών, εοιηηιεηία• 
^ιπδ (Ιε 11ΐ6ΐπ3ΐί1)υ8 ρΓχΓ60ΐΐ]Γί8ν6 οεοΊιΙεηΙ&Ιίδ ραΠΐβ ίιηρβπί ΟΓίειιΐΊδ, Ιιαείεηιιβ «Ιύδ'κίεπαΐυβ ει 3ΐ) Εστο• 
ριαρχαιολογοφίλοις ηοΓιΐίχ Ηοπιαη» 8ΐιΐ(11θ8ί$ οιηηίϋυδ νοίίβΰχρβϋΐυδ : ηαηο» 8ί ηποιίδ ίιιΙο{;6Γ, όλοσ/ερής, 
31 66ΓΙ6 ηΐΜπίυδ ςυαηΐιΐδ Ίη ιιηίοο νείβΓΐ οοϋίοο πίδ. Πεβίχ Ιηϋΐίοΐΐιεε» τεοβιΐδ 3 ιηο,ίΙεχίΓΟ ΜεΓεπΓΐο, οοιιι- 
ροΓίυδ 6δΐ, (ΙεδΟπρίΗδ, Γ60θ^ιί1υ8, ιι(Γ3(|Π6 Ιίιιςυα ΊιιιρβΓ3ΐ0Γυη\ β(Γιΐιΐδ ηοΓ^8(]I16 ΊΠΐϋ^ίΓαΐαδ ρηχϋρε οι $πΙ> 
6ΐίη)ίο εοβίϋδΐίδ Ίηςεηϋ (ηί γ3ιιι1ογ6 βΐ ΟίΐΐΓί (ιιί δρΙειιϋοΓε 3ρρ3Γ6Γ6 {;6δΙίΙ. ΟιιήΐΗΐ νερο ίπιρεπιΐΟΓ φαο- 
μου90τατος χα\ θεοσεβέστατος, ίιι ΡοΓρΙιγΓΟ ραΐαΐίο η3ΐιΐ8 βΐ εχίειηρίο ριίΓριίΓΑ ίηιΐιιΐπδ, οβπΐίπαΐίοκϋ ρπι- 
ρΟΓββ ΐιιχ (Ιεοιίδ ει ρΓΧδ'κΙίιηιι ηοη 3ΐιιΙιΊΓβΙ? ίιηο ςιΓιϋπί ίηιρ('Γ3ΐυΓ ΡοΓρΙιγπι^ϋΐιίΐυδ» οιι]π8 πι:ψ•8ΐ;ι» 
φιλολογ(ςι ϋΐ δεΊεπΙί» άρχιτεχτονιχΤ), ηυΑίη Ιοί βασιλιχών ΥθΙιιιηίη!5ιΐδ εχβ^^εΓηνίΐ, ηιβ^ίδ ςιηιη ρ ιΙΙίο ριιτ- 
ριΐΓ6ο (ΙοεοΓ3ΐ;< 681. 1)11110 ςιιοίΐυε ιηαδ3Γΐιπι Γβ^Ιαηηη Γβΐυπι Μίηει'τχ Ιίιχ χΐΙιβΓε» ρερίο» Ιιοε εδί, έγκυ. 
χλοπαιβείας, 8€ίεηΙί;ΐΓυιη 30 νίπιιΐι^ιη ογ1)6, ίηοΐιιιΐί ρ6Γ0ΐιρ6Γ6ΐ? οιιιιι ρΓΧδβηίιιι 'κΐβπι Ιιυίο ρΓΐηοίρί νοίιιιπ 
ίιιοπΐ 3ΐ(]υ6 ΑΙεχβηϋΓΟ ιη^ςπο, ταΐ; περΥ ιΐα &ρ:σται έμπειρίαις μάλλον ή ταΤ; βυνάμεσι βιαφέρειν. ΙΙίπο 
ορίίηιΊδ ΟϋΓΐδ ρρο 83ΐιιΐ6 ρ31γΊχ ηπίιηυιη δβιηρϋΓ εχβΓΟίιίΐ 61 δΐίΐιιιη, ορίίπιυιη (Γιοεικϋ ιηπ^ΙδίΓυιυ, δΙ(]πίϋειη 
η(1 Ι\οιη3Πΐιιιι Ωΐίιιιη, (|ηΊ Γ6£ηο ραΐεπιο δυοοοδδίΐ, 61 ΙΙιΐ{;οιιί8 Ιΐαϋχ τε^^ίδ Π1ΐ3ΐη ΒεΠοιη, ΚικΙυχίαιυ ρυδίεα 
ϊΐίοίαιη» ιιχοΓεηι όυχίΐ, ΙίΙ)Πΐη) |[6ΐηιη6υπι δοπρδίΐ, ίη ςιιο (1ε80Γίρΐ3 Γπογαι δπιηιηη ιοίίϋδ Οπαοί ίπιρι^ηί, 
ρα€ΐ3 ΟΓηηία δΟοίΟΓυηι, εΐ Ιιοξίίϋΐη ν'ίΓεδ; ςυειη ΥβηοΓι φιλδχαλοι νείυΐ ιΐιοδπηπηη, Εςιιβίίο ρ6Γΐιί1)6η(6, ίη 
ϊιίΙ.ΙΊοΙΙιεοα βαα βειίυΐο οοηβΟΓνβηΐ. Ιϋβιη Ποηΐλπο πιυΓΟ ηον6Γ3ΐ ρ3Γ06Γε 8ΐιΙι]ϋοΓΐδ ει (Ι^^ϋεΐίαπε δυρ6Γΐ>08. Ει 
υΐ Ίη ρπιηίδ ]Π8ΓιΓΐ3ηι οοΐυιΐ Ιε{;υηΐ()ΐΐ6 δίΐεηΐίβ πιρίΐ, ίΐ3 ΠοδγοΙΓιβ 8ευ φΐί/ΐΐβ <']ιΐ8 η3ΐ3, ςυίρρβ ςιιχ φιλό- 
φρων Δ^χις Ουγάτηρ 3 ΡίηιΙβΓΟ οεΐ6ΐ)Γ3ΧΐΐΓ* ΓϋΙίοίδί^ίιηβ ιΐδηβ 30 ροιίΐϋδ 681, ειρεπυδ εΐίβηι (|υ3ΐη νεΓΟ Ρ3ιν 
κ;ιηΐ38 ιΙίχεΓίΙ, τλ έχ θεοΰ εύμενίς έπ\ παντί έργάζεφθβι ^^ντώνην. Νοη 681 Ι^ίιυΓ ςαοϋ (]αΙ)ίΐ6ΐη ηβ Ι3ωι: 
Ιηιρ6Γ3ΐοπ8 πολ(τιχ6ν σύγγραμμα ΙίΙ)ί 8Ίΐ χαταΟύμιον, [|;Γ3ΐυηι εΐ 3006ρΐυηι ; ου]υ8 ϋίνίηο ίη(;εηίο οοπδί- 

(α) 0ιπ1)α8 06Γ16 Ιιιοειη ηοη 6ΐΊ|;ιΐ3πι αΠΡβιτο ρο- ΙιεΙΙί ίη 1[)ί)>1ίοΐ}ΐ6Γη 01ιπδΐί3ηίδ8ίη[ΐί ΟϊΠοπιηι Γ6ξ;ί8 

ΐυΐκεΐ €θ()βχ πίδ. άβ οΙΚοϋβ ρ3ΐΐ3ΐίί βίνο αυΐχ ΟροΙί- 38$6Γν»Γί ίπίεΙΠ^ηιη, ει 8ΐίιΐ(] ίη 1)ίϋ1ίοιΙΐ603 Αιι« 

1811»» οιι]ιΐ8 οηηι 6{;ο «ηΐβ 3ηηο8 οίΓοίΐβΓ νί§ίπΐΙ οΙ. ^υβίλη» εχδίητβ «ίοίηπι, 1)θη3 δρβδ ιηβ Ιΐ3ΐ)6ΐ Γογ6 3ΐί- 

τ. ^03^11ί1I10 Ηορρ€Γθ Βε1|[ίοο ίη Ηίδραηϋδ ρΓΧδίιϋ ςΐΐ3ΐΐ(1ο υΐ 3πΐ ιιΐ63 αυΐ, ηϋοϋ ηοη ίηνίϋεΓίιη, 3ΐΐ6- 

ΰορί3ΐη ί6θί886ΐη, ρειϋΐ πηΙιϊ υηα οπηι ορίίιηο ΙΙΙο ιίπδ ηΙΙοιψίδ ορεΓ3 ηποΐοΓί δίιιπιΙ εΐ 8ίΙιίΊ)30 ίη ρ3Γΐ6 

Λΐϋο(ίδ^ίηιθ(|υ6 νίΓΟ. Ουαι Ιαιηοη άντίγραφον 6]π$ Η- δΐιΟνεηΙβιιΐΓ. ΥυίελΝΐυδ, ν6ί ηοί'η «κίι ρτ(ε[αΐην• 

-Τ 13 " νΑΚΙΟΚϋΜ ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟΝΕδ. ϋ 

Ηοηιΐ6, ΓοΠοΊ^δίιηΊϋ ΗβηΓίοί ΙΥ, Γβ^ίβ €}ιπ$Γι»ηί$3πηΙ, ίπνίαί$8ίιηί» οΐβιηβηΐίδΐ&ίιη., 3υ5ρίαΊ$, πιιηο δί υΙΙο 
ιιηηιιαηι χνο, ίίρυιΙ 6αΙΙθ8 56Γΐηοηυιη 8Ι»1 Ιιοηο» βΐ (Γαΐίϋ νίνβχ. ΟυΓβΙ ίιι Ιοη^^υπι |;βηοΓθ83 νΊ$ ΠΙβ φίλο* 
λόγος Χ2\ εύε^^γάχιχή. ΤίΙιί, ϋ3Γϋίη3ΐί8 ίΐΐυβίη&δίιικ'» ^β Γ6ρΐ]Ι)Ιί€3 ΟΙΐΓΐϋΐίΑη», ραΐΓΐ», Πΐΐ6η$ ορίΊιηβ ιη6ΐ||φ 
Θε^ς βλβιαδοίη χα\ ον συ έραίς, τ6 τυχεΤν. Ββηβ <3ίαςυβ τβΐβ, άρχιερεΟ 07(ώτατε. 
Ιιΐιιοΐίΰ^ Ρίΐη$ίθΓυίη Μίϋυβ ^ι1η^^$ Α. €. 1609. ίίΕϋΒ8ΙΙ Ρη^ΡΑΤΙΟ II ΒΜ ΟΕ Α0Μ1Μ8ΤηΑΝΙ)0 ΙΜΡΕΗΙΟ. 

ββηί^^ηβ 1.6€(0Γ, 
ϋοηιρβΙΙ^ιΙιο 16 Ιιίβ ίη Ιίπιίηβ, 86(1 ριιιΐ€{5. Αοαρβ €οη5θηΐίηυιη, βΐ ρπο Ι^βηβίΐείο, βί ηοη {[Γ&ιίβιιη, 06τ(« 
ΓινοΓβηι Γβ4ΐ(ΐ6. ΝιΙηΙ ρΓΧίβΓ ίβΐυιη ρβΐθ ; ηβςιιβ οΐ3{ί8 ίη ρΓοεΙίνί ςυί^ςπαηι ΙίΙ)ί άΛτβ. §εί38 &υΐ6ΐη ιιηιΐβ 
Ιια1)θαηι. ΟβδοπρΜ 3ηΐ6 (]Π3ΐιΐ0Γ 3ηηο8 6χ εοάίεβ (]ΐιί 681 ίη Ι)ί5ΙίοΐΙιβ€α Ρ&ΐ2ΐ1ίπ.ι 61 ^09ηη^8 Βαρίίδΐχ Ε^ηαΐϋ 
(»Γιπι ΓυΊ556 ρ6ΓΐηΙ)6ΐιΐΓ. δ6(1 η6ςη6 (ΙίδδίπιυΐΑηάιιπι Ηίο €6η860 ςυαπι πιυΐΐυπι Ηοο ίρβο ηοη[ΐίη6 ϋ6ΐ)63πι νΪΓΟ 
βπιρίίδ^ίιηο, ΟεοΓ^ίο 1.ίη(;6ΐ8ΐ)6η)ίο, 86Γ6ΐιί88ίηυ «Ιβοΐοηβ οοηβίΐί&πο, (]ΐιί πΐ ίη ΙίΠβΓβδ 61 ΙίΙΙβΓΟίοδ οπιηββ 
61 Ίη η)6 ρήν&Ιίιη β(;ΓΡςΐ6 βΙΓβεΙυδ 681, οηιηοιη ιΙΙ^ιπι ίη$ΐΓυεΐί88ίπι&ιη 1)ί1)ίίοΐίιεεηήι ρΓΟ 2ΐΓΐ)ίΐΓίο ΐΓ»εΐ»η<1ί 
ν6ηί2η) πιιΐιί 9ΐ ρηηείρβ 8ΐιο ίηφ6ΐΓ9νίΐ. Οιιίη &εε688ίΐ Ιιιιο φίοςαβ οοιηίΐαβ ν. ε. Ι^ηί ΟπιΐβΓί, €]υ5 ρπχ* 
Γβεΐί, ρ6Γ (ΐπ6ηι ΙίΙ)6Γ πΓιΙιί ηηοϋόίβ «ϋ 6»ιη αοεβδβυβ ρ»ΐηίΙ. Οιιο 1)6η6Ωείο :ΐ(1εο π)6 ςιιί(ΐ6ηι υ(6Γ(ΐυ6 δίΙιΙ 
ϋβνίηχΐΐ ιιΐ ρΜΐ)1ί€β 1(1 Ιιίε ρΓθΩΐ6η(1υιη βχίβΐίιηανβΓίηι. Α|;ο Ι((ί(ϋΓ ^Γ&Ιί^δ ςΗ:)8 ρο88<ιηι ιη2χίιη>8 ; ηπαδ Ιιι 
φΐοςη6 »ς3ΐ8 ΙίοβΙ, 8ίηιΓκ)θηίΐ ορβΓΪβ Ηυ]ιΐ8 6(]ίιίοη6 |[Γ»ιί3ηι » 16 υΠαπ) β%ο ίιιίνί. Ηοο τοΐ6ΐ)ληι οοιείυδ ηϋ 
08868. ν;ιΐ6 61, (|υί8(]ηί8 68, 26ΐ6Γηίΐαΐ6ΐη εο^ίΐ». ΕΧ ΒΑΝηυΚΙΙ ΏΕ ΙΜΡΕΚΙΟ δϋΟ ΟΚΙΕΝΤΑΙΙ ΡίίΜΡΑΤΙΟΝΕ. 

Ργιιιι.'ι ραΠβ, ίη ςιι» ίΐ6 ϋίνΐδίοπϋ ρΓονίηοίβΓυπι ίιηρ6Γϋ ΚΙοπίίΐηί ίη ΙΙιβπίΑΐ», η6€ηοη (Ι6 ρΓονίηείΙδ &6 
ΐ!Γΐ>ί1)η8 ίηιρ6Γ2ΐΙοπ €ρο1ίΐ2ηο οΐίπι 5π1)]6εΐίδ, εοηΐίη6ΐυΓ ΟοηβΙβηΐίηί ΡορρΙιγΓο^βηΙΙί ΙιΙ^ργ ηηιΐδ (Ιο Ιΐΐ6πι«<' 
ιί1>ιΐδ 0Γί6ηΐί5 61 α116γ (!β Ιΐΐ6ηι&ΐί1ιυ8 Οοοίϋβηΐίδ, η6εηοη Πί6Γ06ΐίδ ΟΓ&ηιιηαΓιοί $χιΐ6ε(ΐ6ηιυ8. ϊ\\% «υίειη 
ίΙιΐϋΙΐΗδ 1ί1)Γί8 ΡθΓρ1ιγΓθ£6ηίΙυ8 ίΐ3 Ιΐΐ6ηι&ΐα (]68€πΙ)ίΙ (οΙΙηι ππίρρο θέμα ίιΐκιη ςποϋ Ιβ^ίο (Ιιοι^Ηαιιιγ ; ϋ^ίηϋβ 
θέματα 9ρρ6ΐί;ιΐχ ρΓονίηεί», ίη ςπίϋϋβ ΐ68ίοη68 ίη ρΓΚδίϋίίδ Ιοε&(26 6Γ»ηι) ηΐ ΐ6ΓΓα8 ίιι ςιιυ[)ΐι$ Ιοο^ιΐ» Γ<ΐ6« 
ΓΐΗΐΐ, 3()6οςιΐ6 ροραΐοδ ηυί^υδ ρ2ΐηίπι εο($ηοπιίΐι2ΐ δαα ι]6ΐ)υ6ΓυπΙ, ίηδβπίδ 2ηΓιςιιί1»ΐίΙ>Μ$ ηαΓΓ:(ΓιοχιίΙ)ΐΐδΐιιιβ 
γ;ΐΓϋ8 εοπιηΐ6ηιθΓ6ΐ. 1.ίϋ6Γ ρηοΓ ίη 0Γί6ηΐ6, \ά βδΚ,.ίη Αδία €υπι πιίηοπ Ιαηι 6ΐί3πι ηιβίοη, ροδίβηοΓ ίιι 
0(Χί(ΐ6ΐ)(6, ί(ΐ68ΐ, ίηΕϋΓορχ ρΓονίηοϋδ, ΤΙίΓηείίΐ, Ι1ϋε6(Ιοηί8, ΗβΙΙαϋβ, Ρβίοροηπβδο 61 ηοηαυΙΙίκ .ι1ϋ8 ίιη* 
Ρ'τίο €ροΠΐ3ηο 8υΙ)]6εΐί8 Ιοείδ, Ιΐΐ6ηΐ3ΐ& εοιηρΙεείίΙπΓ. ΗοΓϋπο ρποΓ6ΐη νυ!ε:ιηίυδ ρπιηυδ ρηΙ)ίίεί ]ιΐΓί5ί Γ6€ίΐ 
εχ δοη 1ιϋ)ΓιοΐΙΐ6ε8, ΙιοΓιη» νερδίοηβ 61 ηοΐίδ Ι)Γ6τίοπΙ)υδ ίΙΙυδίΓαίιιιη, Ιιΐι^ιΙυπί βαΙανοΓυπι, ρ6Γ ΡΓηηιίί^Γΐιπι 
Β;ιρΙΐ6!οηςίηπι,Α. 4588• ^η-8^ Ιίβηιιη ρΓοάΙίΙ ί4ΐ6πι ΙίΙ)6Γευηι νϋπίδ ΙβεΐίοηίΙ)ΐΐ8, 6ηΐ6ηϋ3ΐίοπί1)ΐΐδ αεδίιρρίβ*• 
πιβηΐίβ 6Χ Π18. εο(!ίε6 Κεςίο, δΐυιΐίο αο ορ6Γ» Ρ6()6ηεί ΜοΓβΙΙί, ίη ορεπϋιΐδ Οοη8ΐ8ηΐΙιι{ 6ϋίΐί8 ί1>ί(Ιοηίΐ, βχ 
οΑΙοίπ» Εΐζβνίπαηα, Α. 1617, ίη-8^. ΑΙΐβΓυιη ν6Γ0 ΡθΓρΙιγΓθβ6πΙΓι ΙίΙ)ηιπι, ηίπιίΓυπι <ίΐ6 1Ιΐ6ηι»ΓιΙ)υ8 Οοεί« 
(Ιοηΐίδ, ί(ΐ6ηι ΜθΓ6υιΐ8 ρηιηυ<ί 6(Ιί<1ίΙ 6Χ εούίε6 ηΐ8• 1)ίΙ»ΙίοιΗ6ε30 Βε^ι'ιχουιπ Γ&ΐίη9ΐίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐίοη6 »ε ηοΐίδ, 
ϊη ορ6ΓίΙ>υβ 0οπ8ΐ8ηιίιιί, 1»υ(ΐ3(ο Ιοοο. Ιίπηο {ΐυΐ6ΐΗ ιιΐΓΗΠ)ςυ6 ΡθΓρΙΐ3ΤΓθ£6ηίιί 1ίΙ)Γυηι, βά ΐυπδίπιηιίαηι Γβιιι 
Βγζηηΐίηαιη ρβηιεεΰδδαηιιηι, εο1Ι»ΙΐΗη ει»ιι εοόίεβ ηΐ8. Βεκίο Ι)οηι1)γείηο η. 2451, 8ηΐ6 ςπίιι^6ηΐ08 λΐιηΟδ 
ΓίΓοΙιβΓ ϋεήριο, ΙΓιε επηι ηοβίΓ» 1.3ΐίπ:ι ίηΐ6ΓρΓ6(3ΐίοη6 οΐ 3ηίιη9(1ν6ηΜθηΗ>ιΐ8 επιβηϋ^ΐυηι »ε ϋ1θ8ΐ?ΑΙ«ίιη 
ίιβηιπι ρΓθροηίιηυ8, 8ρ6Γ2ΐιιΐ68 ίη(ΐ6 &Ιί(|υί(Ι Ιηεί.^ 61 ΙιίδΙοηείδ βΐ (;60{;Γ3ρΙιί8 βεεβδδΜΓυηι. 

Ρ»Γ16 Αΐιΐοηι δβουηϋβ Ιΐ3ΐ)6ΐιΐΓ ίιηρΓίηιίδ ΙίΙιβΓ Οοηβΐίΐηΐίηί ΡθΓρΙ)3ΤΓθβ6ΐΗΐί 3(1 Βοιη^ηυηι ϋΐίπιη; ςαί ςοί* 
ϋεπ) 3 ΜουΓδίο ιίΐιιΐο Οβ αάΜίΐύϋταηάο ΐηρύτίο ϋοηβΙυΓ. Ιη Ιιοο 3υΐ6ΐη ορ6Γ6, <1υπι ίητρβηί ρΓυ(ΐ6ηΐ6? 
3(ΙιιιίηίδΐΓ3η<Ιί Γίΐίοηβηι ρΓβΒδΟΓίϋίΙ ΡθΓρΗγΓθ§;6ηίΙυ8, ρΙυπιη3Γΐιη) ^βοϋυη) ηυ» €ροΙίΙ»ΐ)θ ίιηρβΗο ΓοΓηιΙ•» 
(]3ΐ>ίΐ6δ 6Γ3ηΐ, Ρ3ΐζίη36ίΐ3Γυιη,Βη8δθΓυιη, ΒυΙβ3Γ0Γυπι, ΤυΓεβΓοιη, δ3Γ3€6ηοΓυηι, 03]ιη3ΐ3Γυΐ!ΐ, ΟΙίΓοϋβίΟ'• 
Γυηι, Βΐ3νοΓυιη, ΡΓ3ΐιεθΓυιη, Ιΐβίοηιιη 6ΐ βϋοιυιη, Ι6ΓΓ38, 0ΓΊβίη68, ιηοΓ68 6ΐ |;68ΐα (Ι68€ή1>ί1, ίΐ3 ιι( ίη βο 
δίπυιηηπι ΐαιίηδ ίιιιρβΓίί, 8θ€ίθΓΜΐη οιηηίηιη Γοβ(ΐ6Γ3« Ιοδίίυιη νίΓ68, Γ3(ίοη68, εοηδίΐίβ 6χρϋε3ν6Πΐ; 3ΐ(|ηβ 
3(ΐ6ο ορβΓίδ Ιιιι]αδ 3Γ($υιη6ΐιΐηηι Ι3ΐη ΙηδίΟΓίοΗηι ςηβιη ροϋΐίευηι 681, υΐ ίρ86 ίη ρΓΟΟΒπιίο (Ιοεεί 11οιΐ8ΐ3ηΓιηϋ8• 
ΡΓΟιϋίι ρπιηιιιη Ιιοε ορυδ Ογχο6 6ΐ 1•3ΐίιΐ6 ίιιΐ6ΓρΓ6(β Ιο. Μ6υΓ8ίο 61 ευηι 6]υ8 ηοΐίδ 1)Γ6νίοπΙ)υ8, Ι.ϋ|;4{ηη | 
Β;ιΐ»\οη<ιη, Ιο. Β3ΐ(ίιιίηί (γρίβ, Ι.ιΐ(1. ΕΙζβνίΓΐί ίιιιρβηδίβ, Α. 1647, ίη-8^. Ουβηι 3υΐ6ΐη ίρ86 ορ6Γ3πι Οοη* 
8ΐ;ΐηΐίηο ιι:ιν.ιν6πιη ίιι Ιΐ3ε ηον;ι εϋίιίοηε, Ιίεεί ρΐ3ηιιπ) δίι οί ηυί ιιΐΓ3ηιςυ6 ίηνίεεηι εοηΐυΐβπΐ, 1)Γ6νίΐ6Γ 
ΐΒπιεη εχροιιηιη. ΙιιψιίΐΗίδ (6|^ΐΗηι ΟΓχευπι εοηΐυΐί ουιη εοϋίεο η)8. ηιοηι1)Γ3ΐ»3εεο ΙίΙιΙίοΐΙιειχ Ββ£ί;η 
ορΓιηιχ ηοΐχ, η. 2061, ςυβιη 3ηηίδ 3ΐ)1)ίηε είΓείΐβΓ ςυίη|;6ηΐί8 δεηρίυιη Γυίβδ6 3ίυηΙ. ΙηηιιιηβΓ3ΐ)ίΙβ8 πιεη^* 
ιΐ38, (ΐιιίϋυδ ΗουΓδί3η3 6<ΓιΓιο υιιϋί()υ6 8ε3ΐ6ΐ33ΐ, δϋδΐυϋηιυ^ ; Ιοεβ οΟΓΓυρίβ 3ε ηιυΓιΐ3, φΐφ ρΐυπιη» 6Γ3ηΐ 
ίη ΐεχίΜ Οΐχνο ειΐΐΐο, 6χ βοϋεηι ιηδ. Ββ^ίο 83Γείνίιΐιυ8. Ργχ16Γ63 ε3ρυ1 25 (ΐ6ΐ1)6Γί3 εΐ 24 ύβ Ηΐ8ρ3ηί3, ηυ» 
ΜβϋΓβίιΐδ ηΐρο[6 ιιίιηίβ εθΓηιρΐ3, ηΐ Ιρ86 Ιη ηο^ϊδ 3ίΙ, δίηβ ίιιΐ6ΓρΓ6ΐ3Γιοη6 1ι3ΐίη3 ΓεΙΙηυεπιΙ, 1>3ΐίη3 ίβοΐ- 
ιηυ:». Ρεηίςυβ νβΓδίοηεπι Ιοίίυδ )ί5Γί πιυΐΐίδ ίη ΙοοΙδβιηβηϋανίηηηδ, 3υχίιηυκ, ΐοΐυίηςυ6 ορυδ 3ηίπΐ3(1ν6Γ8ίο« 
ηίΙ)η8 ίΙΙυδίηινίιηυδ. ^ηβιαί 3υ(6ηι ίαοί6η(Ιυηι $ίΐ Ιιοο ΡθΓρΙιγΓθ(6ηίΙί ορπδ, ίη ςυο ρΙυπιη3 ΙιβϋοηΙατ Ιιίδΐο« 
ϊκη Λ€ ^60{ζΓ3ρΙιί8 νεΙ ί^οοία γεΙ αΐ) βίδ δίίοιιΐίο ρΓΦΐ6Γη)ί$δ3, η6ηιο νεί πΐ6<)ίϋεΓίΐ6Γ άοείαβ ί||;ιιθΓ3^ 15 ΥΑΕΙΟΚϋΜ ΡΚΛΡΑΤ10ΝΕ5. 16 ΜΟΝΙΤϋΜ. 

1.ίΙ)Γί 1>6 Ι1ΐ6ΐη»ΓιΙ)ΐΐίί ρηπίβ &1ΐ6ηιι<} ΓβΰβηβΊϋ ηοτα Τιιϋίιι^χ ρΓοιΙίίι βηηο 4847 $υΙ) Ιιοα ιιΐιιΐο : ϋΘηεΙαΗ- 
ξίηηί ΡοτρΗι^το^ηΐίίΗΜ ά€ ρτονίηοιή ηρηί Βίβζαηΐίηί. ί,ϋ^βΓ ίβεηηάηί. ¥ΑΐΥορη. Α€ε€άίι αρρβίκΐίχ α/ίοηιη* 
ΙίΒέΙΙοτηηι, οηηι πριΙΐΜΐιι, <ιιι?ι β€€ΐε$ία»Ιί€θτηηί^ νείβτβηι ββορναρΗΙαηι ηΐίη ίΗβάία,ίηιρτίηιι» Βχ^ζαηΐίηα^ Η- 
ΙιαηαηΐίΗΐη. ΝθΌί$€ηή$ βάϊάίί ^ρ'αίοΙαίη^Μ η•ίΐί€αη% ρταηΐίΒΗ ΤίιβορίιίΙηί ί^ηο. Ρτί(ΐ€Τί€η$ ΤαβΙ, ρΐιϋ. 7)γ. 
/}!(• «ιιίί^• ίη Τ€ρ• νηίνβπΗαΙί Τιι^ίιι^^ικί Ρ. Ρ, Ο., 3Iοηβ^£ηι}< Αοαάεηηω $υάαίύ^ Ξοάείαιι ϋ4ορταρΙιί€(^ 
Ι'^ταη€θ[ητίβιΐίί αείτΐρίνε, ΤνΙίηρίΒ ίη ΜΙίοροΙίο Ηέηηά ί,αηρρ. ΜΟΟϋΟΧΙ,ΥΠ^ 4*. — ΐνχΓηΐίοηϋΐη οριι• 
βευΐο ρπειηΊ58&ιη, ςυ» €οη$1&ιιΐίηί ΙίϋΓυιη β^ΐΓβ^ίβ ίΙΙυβίΓ»!, 6χΙ)ίΙ>6ηιυ$. ^:ι1^ Βΐιρβποπίαιηο οΙ»96Γν»ιίοιΐ6& 
€]υ8ϋ6ΐιι 8(1 υ$ιιιη ηοβίΓυηι ϋ6πν&νίιυιΐ8 υΙ)ί ϋβ ^ΐ&άίοϋΓοιηίοο Β^τζΑπίίηο €Γ€ΐ6ΐ)8ί 9%ιίιΐΓ (οοΙ. 4251). €οιι$ΐ8πΐΜ)ί ΐΙιβπίΑΐυηι (ρΓονίιΐ€ί8πιηι τβ^ηΊ Βγ- Α ΗΙιοϋαιη, Ιΐ08ΐί1)ΐΐ8 6χρο»ίΐιΐ9, ςη8Γ6 αηο Ιΐιβπιαίβ ΐΑηΙίη'ι) ΓώβΙΙυ» (Ιιια$ ΗβϋβΙ ρ8Γΐ63, <]υ3Γυιη ροβίβ- 
ΓίθΓ6ΐη (ΕαΓοραιη) ιιονίβ οιιη» ίο Ιυοβιη ρυϋΐκαιη 
«ηιίΐΙίηιιι$• ΤίΐυΙαβ οροδοιιΐί β&Ι : Του Φοφωτάτου 
^σιλέως Κωνσταντίνου τοΟ Πορφυρογέννητου π£ρ\ 
των θεμάτων, των άνηχέντων ττ^ βασιλεία των Τω- 
μα{ων, πόθεν ίσχον τάς ονομασίας, χα\ τί σημαίνου- 
αιν αΕ τούτων προσηγορίαι, χα\ δτιτά μέν αυτών άρ- 
χα'ίζ^»υσι, τά δέ νέαν έχτήσαντο τήν προσηγορίαν. 
δοηιΓκιΐΓ ρΓφίβΐιο, ίη ςιι:ι ίπιρβπιΐοΓ «κ* βχροδίΐα* 
Γυιη ροΠίοείιΐΓ, ιιηϋβ θέματος (ΐ6ΐιοηιίη8ΐίο άβπ- 
ιτ8η(Ι& &Ίΐ ; ςπο βιιιη ρΓοηΓιββο ηοη βιεϋβδβ ν'κΐβιηυβ. 
Ν6ςϋ6 βηίιη βΙΊιιϋ πβγγαι, ηίβί Ιιθ€ : ΐ6|[ίοη68 ίΐο- 
ιηαηοΓυιη 8ΐ) ^ιι1^ο ΟβΒβαΓβ αϋ Τΐιβοιίοδίυπι 08<ιυβ Η 
τβΙΊςυοβ Ιιηρ6Γ8ΐθΓβ8 €1ΐΓί$ΐί3ηο5 ηοιηίη» 6 παΓιοιιί- 0ίΓ€υπΐ8€πΙ)ΊΐυΓ, ηοη ιηαΐΐο ρ1υπΙ)ΐι$ ? Ιρ86ςιΐ6 Πίβ- 
Γ0€ΐ68, ^ιι8ι^η^^ιηο Ιεοχνιΐδ, Αδίαηο ΜΊηοΓβπι, α Β^ρ 
1).ιΐΊ8 ηοηϋυιη 8€Γί$3ΐιη, ίιι ρΓονίηοΐΑβ Ιοιιβ^β ρΙιΐΓ£8 
0*1811 π{;ιιί ι, ςυ8ΐη βοηρίοΓ ηθ8ΐ€Γ ρυΓρυΓ3ΐιΐ8. ΟυίιΙ, 
ςυοϋ ΐβηιροΓβ Μηηυοίί» ίηιρ?Γ8ΐοπ8 οηιπίδ ί6Γη)6 
ΤΗγ8€Ί3 υηο ΐΙιβίΏΑΐβ €0ηιρΓβΙιβη9& 688β νυ6ΐιι?? 
€2Βΐ6πιιιι ίρ86 1ί1)6ΐ' ριίιηιΐ5, οχοερΐί8 ρ:ιυ€Ί8, ηιιιΐΐο 
πιβίίυβτ 56 Ιι»1)6ΐ, ςυ3Πΐ ββειηκίιΐδ ; ίιΙ ςηο(ίΙ οηιπΐ8 
ποδΐΓ3 ΐΓΑΟΐαΓιοΊη €ΐαη98ίιη8 Ιποβ <ΌΐΙοοαΙιίι. 

Ι,'ώβτ ρήηιη$, Οήβηί 8. Λ<ία. Εηυη)6Γ&πΙυΓ XVII 
ρΓθνίΐΙ€ίί£ 8. ΐΙίβΗΙ.α» ΙΟΐί(ΐ6Π] 03ρΊΐίΙ»ΙΙ3. 1. Απ:ιΐϋ1ί- 

€υηι. 2. ΑΓΠιβηίηοιιπι. 3. ΤΐΐΓ8ε68ίθΓυιη. 4. Ομ$ί- 
€ίυιη. 5. ΟρίίηΐΗΐιιιη. 6. ΒαεβΙΙβΓίοΓαηι. 7. ΡβρΙιΙ:!- 
ΐ;οηί:ι. 8. ΟΙιαΜιά. Π. Μβί^οροΙ^πιίΑ. 40. €ο1οιιία. 41. 1)118 νοί αϋυηιΐβ ρβΙίΐΑ Ιΐ8ΐ)υΊ58θ, Γυ]υ$6Χ6ηιρΐ3 αίΤβ Β 8«1)α8Γΐ3. 42. 1.γ€αιΐ(1υ$• 45. δβίβιιείη. 44. €ί1)γΓΠ6ο- ηιηΙιΐΓ; ίδίοηυβ χνο ΊιηρβΓ8ΐ0Γ68 οιΐΓβιη 1)βΙΓι ίρβοβ 

^ϋπ]ΊηΊ8ΐΓ888β. Ε2 ία)ηιυΐ3ΐα 0886 ίιιϋβ αΙ) Η6Γ3Γ.Ιίο 

ίιηρβΓαιΟΓβ. Εο ΙβηιροΓβ 2€6ίϋί Γιιΐ68 ίιηρβηί €(»ρί886 ; 

1ιίη€ Ίρ$38 ςυοφίβ ρΓονίιιοίαβ οοη(Γ3οΐ»8, 61 ηοηιίιια 

€ΓΧ€α ρΓΟ 1.3ΐίηί8 ρβΓ &ίΓ(ΐθΐ8ΐΊοη6ΐη βίεοΐβ; θέμα 

ΥϋΓΟ α νοοΰ θέσις ϋ4!806ηϋ6Γ6. 
1ϋ ρΓχΓλΓιοηίβ 8Γ|;ιιιη6ηΐυηι, ηοη αΐίαϋ. Ουο βηίαι 

δέματος \ί8 βΐ60Π8ΐΐ8 Ι6η(1&1 (Ιι^ι^ίο ε]υ5φΐ« 86ι1β8, 

1. β• ρΓονίιΐοί»), Ιιοο ηΐ€ϋυ8α1)ιι Οαιιςίο 8. ν. €(Ιθΰ6- 

ιηυΓ, ςυ&ΐΗ »1) ίρ80 ίπιρβΓΑΐΟΓβ. ΠβνοΓΑ ϋΐιίβηι 

425η•ϋηΐίηορο1ίΐ8ηί ΐιηρ6Γαΐ0Γ68, ΒγζαηΐΉιί ρο8ΐ 

ϊ||^08Ίυη), ηοη 1•3(Ίηί, 6τχ€3 1ίη||;υ3 8υο ίυΓβ 

•υΙ^ηίΟΓ* ΐαΙΊα {η€0||;ίΐαηΐ6Γ νοΙ ρ€Γ 8ϋυΙαποη6ηι 

4ηιρΓθ1ΐ3ηΐ6 1.&υΓ6ηΐίο 1.νιΙο, Οτχοο 8€ΓίρΐθΓ6, Ια8ΐ(- 61 €»ρρα()06ί 

ιιί^ηί 1 ίηιρ. €θ%νο» ίη Ιϊ^γο ϋε ΜαρηΙταί'ώΗί III. * 018118 ΟΐΙ^γΓΓ 

4»8; ηιΟΓβιη υογο &ηΙί(|υίθΓ6ΐη ίίϋβηι ηοη 3υ]666Γυηι, 

«ι Ιβιμοηϋηι 8υ8πιιη ηοπιίηα 6 ρΓθνίηαί8 ιηαχίιηο- 
•4>€Γ6 1ΐΑΐΐ86ΓυιιΙ• υη(ί6 πιίΙίΐ68 εο86ΐ)3ηΐιΐΓ, υ8υηι 
.^νί 8υί Γ6616 66€ΐιιηΐ68, ηοη ρποΓί8. Ουίιΐ ηιυΙΐ9? 
. 4αιρ6Γ3ΐθΓ θΓΐ1ιοϋσχιΐ8 6;ΐΓρίΐ ΙΙβΓαεϋυιη, υηππι 3η- 

<ΐ66686θτυπι, ορ(ίπΐ6 (Ι6 Γβ|;ηο οπ<Μ)ΐ3Γι ηιεΗιυηι, 86(1 

ηιίηΗ8 οηΐιοάοχηηι. Οβ ίρ8ο Ιίϋη λΓ(;αιη6πΐο, \ά 

4|υο<1 6Χ8ρ6€ΐ8ΚΜΐπιυ8, η66 νοία ηβο νοβίί^ίυπι. δβ- 

€υη(ΐ8 8θπρΐοπ8 80€0Γ(ϋ3 ίη 60 ν6Γ88ΐυΓ, ςυο(1 ραηί 

ιυχ ρΓίπιβΒ ((16 Οπεηιο 8. Αβί») Ιίιυΐυιη ρ6ου1ί3Γ6ΐη 

-ηοη ίιηροβυίΐ, 866υηϋο ίιηροϋυίι. Ρο8ΐΓ6ΐηο ηβο 6& 

ςυίάεπι 83Γΐ8 Γ6013 8υη1, (ΐμ» (Ι6 3ηι5ίΐυ ρΓονίηείβ- 

Γοηι 3 Β&Γΐ)3η8 2ΐεοί8θ ροΓίιίΙιεηΐυΓ. 1ηιρ6Γ3ΐθΓ68 

Β7Ζ3ηΓιηί ρΓονίηοίαΓυιη ΐΪΑββ 6\ ηοηιίηβ ρΓΟ (οηιρο- ]> Ιυπ (Ιο βηΓιςυβ Οαρρβϋοεί» Ηί8ΐθΓί3. ΗΙηε υΓΐ)€$ 

ηιηι Γ3ΐίοη6 πιυΐ3ΐ)αηΐ, ηοή Ίϋηιαιη ϋεΙΙοΓυπι ενοηϋ- ροΐίθΓ68 Ιοΐίυ8 €3ρρ3()οειχ 61 ηοΝΙίυηι (ΐυοΓυπιϋαηι 

]^α8 ιηοΐί. Ει ηΐΒ^ΐΜΐβ ί^ΐε ΐΓ8€ΐυ8 Οϋιοίαιη ίηΐ6Γ 61 ϋβρραϋοευηι ηοηήηα π)6η)0Γ3ηΐυΓ• ΐ3Γυιη. 45. €γρηι$. 4<]. 8;ιιιιυ8. 47. Μ»Γβ ^Ε^^υπι. 

^3ιηςιι6 (16 Ιιίδ ε3ρί1ίϋιΐ8 εοΓυπιςαε 3Γςηιη6ΐιΐο, 
ςυοϋ ηΐϋΙΐίΓ<ΐΓί3Μΐ ίΙΙυ8ΐΓ3ΐυΓ 1ϋ)Γ0 Ώβ αάηίηίίΐΓ, 
ίιιιρ., ε3ρ. 50, ο1) 8θΐ3ηι ηΐ3χίηιορ6Γβ οοηιρ3Γ3ΐίϋ- 
η6ΐη, ίπΐ6Γ ρΓίηΐ3ηι 61 86ευη(ΐ3ηι ρβπεηι ίπδΓκυβη- 
ϋΑΠ), (|υ2βίΐ3η) 6χροη6η()3 6ΐ ιηοηβηϋα 6886 νίϋειιΐυΓ. 

Ρπιιιιιιη ίΐαηια. ΑηαίοΙίαΐίη, 1ΐ3 (Ιίοί, ίπιροΓαΙ^Γ 
«11, Γβδρεείυ ΕιίΓορ» Βγζαιιΐϋιιιιο ; Γ68ρ60(ϋ Μβ&ο- 
ροίβηιί», δγπ», 6ΐε., ηυηευρ3π 0ε€ίϋ6ηΐ3ΐ6 ηιεϋίυιη 
(τ6 Δυτιχδν μέσον) 61 Αβίαπι ΜΙιιΟΓειη. Ιπίΐίηηι ΙιαΙχ*^! 
(ίΐ3 0οη8ΐ3ηΓιηη8) 3ϋ ορρίιΐυΐο Μηρός, βΐ ίη Ιοη^ί- 
Ιυ(ϋη6Πΐ ρΓοίεηϋΙΐυΓ η8πιΐ6 αά ηιοηΐββ Ι&3υΓίχ ; ίη 
ΙαΓιΙυίΙΙηβπι 3 8ίηΐ8ΐΓ3 Ιβη^ίΐ ΒϋεεΙΙαποΓυπι ιΐιειιιβ 
Ιοοίαπι, % ϋ6χΐΓ3 ΐ83υΓί3ΐη 61 ίιιίιΐιιπι Ιΐΐ6- 
υγΓΓ2Β0ΐ3Γυηι. βοιηρΙεεΙίΙυΓ ςαίηςυβ ν6ΐ6- 
ηιηι ρΓονίηεΐ38, ςο» 8ϋηΙ : ΡΙίΓγ^ζίη 5»Ιυΐ3Γί$, 
1•]Τε3θηί3, Ι«3υπ3, Ρ3Π)ρ1)]τΓΐ3, Ρί$ί(1ί3. Ο^Ιηϋο Ιιοηβ 
<ΙιΐΦ(]3πι ίιΗ6Γ8ρ6Γ§;απΙηΓ (16 Γ<?|[ίηιίηβ ει βπίϋαβ 
Ιιυ]υ8 Ιΐΐ6ηΐ3ΐί8 3ηΐ6 ΑΓεΑϋίιιΠ), ίΐεηι 8υΙ) ίρ80 ; Ιιίηε 
ρθ8ΐ ΜβυΓίείηηι, ίηδίαηΐε χνο 83Γ3ε6ηθΓυιη. ΑιΙ- 
όυηΐΗΓ (|υχ(ΐ3ηι (16 Ρ6Γ83Γυπι χ\ο 61 Μαεεϋοηυιη. 

5€€ηη(ΐΗΐΜ ϋαηια, Αηιιβηίαηιιη. θ6ηοηιίη3ΐίο 681 
ίιηρΓορη3, ηεε Ιΐ6Γ3ε1ίο ίπιρ. 6}υ8ςυ6 8υεε688θπΙ)α8 
νεΙυδΙίοΓ. Κ68ροη(ΐ6ΐ Οαρρβϋοεί» νείεΓυηη, ηΐ3]θΓί 
8€• ηιίηοπςηε. 4ιι&ΓΐΜί3ηί 1 3ΐίυ$ν6 Ιπφ6Γ3(οπ8 χνο 

€3ρρ3(Ιθα3 ΐΓίρ3ηίΐ3 6886 ε<£ρΙΐ ; 61 ΒυρΰΓΙΟΓ ρ3Γν.'Ι 

(1Ιεϋ1)3ΐιΐΓ, ηΐ6ϋί3 0Ιΐ3Γ$ί3ηυηι, πΐΜΊιίηιβ ΑτπιεπίΑ- 
€(ΐιη (υΙ> Αηηεηίχ νίείηίλΐη). ΥαΓία ί1)ϊ ίηΙεΓροπυη- 17 ΥΑΚΙΟΚϋΜ ΡΗΛΡΑΤΙΟΝΒδ. 1» 

Τ^Γΐίιιιιι ΐΗβΗία^ Τίιιαα'ίϊοταιη, ΑιιΙβ.ι ϋίθ6ΐ}3ΐυΓ Λ αυΐβιη δοΐβυοίοί $οΙα απίο ο1ί$ιιΐ','ΐ 6Γα(; Κοιιΐ3ΐιυ$ Λ<ία Μ^ΗΟ^, Νοιηβπ ιιονίιίιιπι ΐΓαχίι α ΤΙΐΓβείΙϊυβ 
ΙΙγ&Ίχ ΕυΓορβΡ», οο ΐΓ3υ$1αΐί$. ΟοιιιρΙβεΙίΐιΐΓ νβίβ- 
Γΐιηι 1^7ϋο&, Μ£θυβ8, €αΓ68, Ιοιιοβ. Ιιι βηβ ΐΓαιΙυπΙαΓ 
υΓΐ>ίυιη ιυ Ιιη]ιι8 Α&ίχ(ΤΙλΓ2ΐ€«.Ηϋ) ηοηιίπ3, ηοη ρΙιΐΓ3« 
ΟΐΜΠΗΜ ΐΑ^ιικι, Ορίίάηιη {0ϋ$6ςυΐυιιι). 1.»Γιιια 
τ•ι β05 &ί|;ηίθ€3ΐ, ςιιϊ ίιιιροηίοΓΐ ρπΑίβυηΐ 0Γ(1ίιιί$ 
ΐιι«»(ϋ 61 Ιιοηοηδ €2υ52, &ίν6 ιιι νί^β βί 61 (]οιηί€Ί1ί;ι 
ρΐΌφ^ΓβηΙ. υ4ΐϋ6 11011 στ^ιατηγ^ (ρΓΧίΟΓ) ίΙ1ίυ$ ρΓΟ- 
νίηάφ &αΐηΐηΐΙ5 ΙΝ8§ί8ΐΓ3ΐΐΙ8 ϋίοίΐΗΓ, εβϋ οοιη«5 50- 
ΙυιηπκκΙο. Ε^ι ι^ΐο Βίΐΐιγηοβ, Ρ1ΐΓ)τκΰ8, Οαη1»ηοί 

(ΤΓϋ]2Π08) €ΟΐηρΙ^€ΐίΐυΓ• υΓ565 «ΙΙΙΙΙΙΙβΙΑΙίΚΐΓ (]ϋ06ΐΙ1 

ϋ1υ5ΐποΓ65, ηοη ρ1υΓ«5. ϋχΐβΓυιη Πηββ ςυαίυοΓ 
ραηίυηι ρΓονίηοίχ Ηβαϋ ίηάίΐί^εηΐβτ, υΐ ικχ βΐίϋί, 
ϋίλϋηκυυηΐιΐΓ. ΟβΟρβκίο ν• οηιηίηο Πα €<ιη({Ίυβ $. ν. βιιίιι/ιιιιι ΐΗίοια, ΟμίίηαΐΗίη, ΙιιΟηιί ΟΓΐΙίοίβ Ιΐΐΰΐη» Β |;οηΐ6Γ 6πυιιΐ6ΓαηΙυΓ. ίηιρ. €9111 ΓϋΰίΙ στραιηγίαν. Εηυιηβΐ'ΐιιιΐιιι• »οιιΓιιι« 
ϋβΰύιη ιΐΓΐ)ίυηι, ({ΐιχ (αιιιεη ΟίΙί€ίΰβ ροΐίυβ βΓαιιΙ,ςιιαιπ 
Ι&ηυήϋο. V. ςιιο(|α6 1•60ΐπ$ 5;ιρ. βχροδίΐΊοηβηι ϋι^ϋ- 
νίοΓϋηΐι υΚ)ί ηο8ΐΓα δβίβυοία Αΐίβο ΡαιηρΗ^Πφ 3$εΓί- 
ΙίΙυΓ. Αϋϋβ Ηί6Γ0€ΐβιη. 

Οίάιηηηι (ΐαατίηηι ΐΗβηια^ ^^6|^^^(ΗΟ<ο^ιιηι. Νοηιοιι 
ρΓονίηαχ ρβΐίΐυιη 3(1 ί^ιιοιηίΗίαπι ΟίϋχΓΓχ, ί|;ιιοϋί- 

ΙίδΟρρίίΙί, €Ιΐ]ΐΙ5 ΙΊν65 ρΐΐΐβ $6ΐη«Ι Γ6ίΓαΰΐ3Γϋ ίυϋΓβηΐ 

8ΐΙν6Γδΐΐ5 ίιΐφϋΓαΐΟΓϋβ. Ρίηββ ροΓΐηα|;ιιί, 50. » Ταιιπ) 
Οί1ί€ίχ υδςιιβ αιΙ ΜίΙοΙυιη ρβπΐιιβηίοδ. Ει-ςο ΟίΗοί» 
ραΠεπι, Ρ3ΐΐφΙιγ1ί;ιηι, 1.}τί;ιιη, ΟΛπαιη €0ΐιΐίΐ)6ΐ>;ιΐ. 
Ιιι ιη€(Ιίο Ιΐιβηιαίίδ ϋΐιοιίϋδ ίιιβυΐα, αι]α$ »ιιΙΙ<|υίΙ;ιΐ02» 
ΐαΐ)§υπΐ4ΐΓ, αΐίυικίβ ρΐβιιίυδ βοΙφ. Ριχοίρυα: ιΙιοιη»ιί& 
ιιγΙ)6$ ευηι δίη^υΐ^δ Γβςίοηυιη Γιιιϋ»ιι$ Ιιαυιΐ ιπιϋϋ- ΔίοΊΐ 3υ€ΐ0Γ» ρΓ»$ίιΐ6ΐηςυ6 6]υ$ βοΐυιη (Ιοηιβ^ίοιιιη 
ιιιιηουραπ ; ςϋί1>υ5€αιη θα 6απ|;ίυ8 οοιιΓβΓΑίιΐΓ &. ν. 
ΟοηιρΙβαΊΐϋΓ ΒΊΐ1ιγηο$» Τ^Γ8ί3θ5» ΤΗγηο•. υΓΐ)ΐυηι 
ςηίηφίβ €6ΐ«1)Γίοτ€β βηυηαβΓΑπίαΓ. ΜβιηοΓΑΙϋΓ 
ςυο<]υβ δαηι^Απυβ Οιινίυβ, ευιη ροηΐο Ιιι$ΐΓίπ3ΐιοο. 

8€ΧίΗΜ ΐΑ^ιηβ, Βη€€ίΙατ\ονηηι^ 8. ΒαΰβΙΙατΊιΐίη, 
Νβο 1ιχ€ ρΓονίηοία 3 ββπΐβ ςυαϋαιη ηοηιβη ΙιηΙβι, 
«6(1 3 1)υ6βΙΙ»Γϋ8, ί. 6. ςυί€0ΐηιη63(υιιι ηηΐίΐΐΐιυδ νβ- 
Ιΐ6ΐ)3ηΙ, €θΙΙ. εΐΊϋπι Ου €3η|;. 8• ν. 068ΰΓΪΙ)(ηι(υΓ 
βη68 ρΓονίηα», ϋΐυιηβΓβιιΙυΓ (]υίη(]υ6 υπϋυβ ρο- 
ΐ'κ>Γ68. ΙοευΙ» ΟβΙαΙχ, ΜβΓίαικΙγιιί, Βίΐΐιγηί. 

8€ρΐίΏΐΗηι </ιβιηα, ΡαρΗίαροηία. Οβ 3ΐιΐϊ(ΐυίΐ3ΐ6 61 
ίοΓιιηία ν6ΐ6Γυιη Ρ3ρΙιΐ3£οιιυιη. δεχ υΓΐ>08 ίιιΐ6ΓίθΓ68 
€ηϋΐη6Γ3ΐιΙι:Γ 61 ςυ&ΐυοΓ ιη3Γίιίιη3Β« ^ 

θ€ίανίίίη Ιΐαηια^ ΟιαΙάία, ΤΓ3ροχ(ΐ8 ιΐ)6ΐΓορο1ί8. 
Ιι46ΐΊθΓΑ 8υηΙ ΑπηειΓι» ιηίιιοπΒ ρπιηοηϋα. Τπαιη 
Αΐί3Γυιη υΓΐ)ίιιιιι ηοιηίπϋ, β. ς. ΟβΙΐζΰΠϋ, οίε. 

ΝοηηνΛ ίΐαηια, Μ€$οροΙαηύα, Ρ3Γν3 Γϋ^ίο» ηοαιί- 
1118 Γ6€6ηΐίθΓΊ8, ροΐίυ8 εΙί8υΓ3 81116 ηοιηίιΐ6, ςυ3ΐιι 
ρΓα.*ί6£ΐυΓ3. δρ6εΐ3ΐ 1.601118 ίηιρ. βρνυπι. 

ΒέάηίΜΜ ΐ/ι^ΐΝα,Οο/οιιια.Ρ3Γνα Γ6|[Ίο,6υιη 3Γε6,ιιη- 
«16 ηοιη6η.Ε8ΐ ίιιίΐίυ'ηι ΑιιηειιίχιιΓιηοπβ.Ρπιοδ (ΐ650Γί- 
ΙιαπίαΓ.ΝοΙοΐηϋηϋ, ν6Γΐ)3 ΐ6χΙυ8Β6ΐ^1ί6Π3πί (Βασίλει- 
ο; — Ρ^σιλευς) βίο ΐ6^6Γβ 6ϋίΐίοη6ΐη νυ1ε;ιηί3η3ΐιι : 
ι έμ6ςπ&7Γπος,χύριος Βασίλειος, ό των, χ. τ. λ. Ιίικίβ 
ρϋηβ 6νΊη€ίΐυΓ, Ιιυιιο Ιί^Γυπι Γ6ν6Γ3 (|ΐιίϋ6ΐιι ίιηρβ- 
Γ3ΐθΓί8 ηο8ΐΓί δοτίρΐυπι 6886, 86(1 ρΓΊν3ΐυη), ηοιι ριι• 
1^1163 3ΐΐ6ΐοήΐ346 οοιίφΟδίΐυιιι 3ΐςιΐ6 6ι1ίιυπι ; ίι1 ςυο(1 ΌβάηιηΐΗ ηηίηίαηι Ιΐΐ€ηια^ ίΗ$ηΙα 6'ι/ρη«. Εα .ιιΙ 
ν6Γΐ)υιη, 6χε6ρΐί8 ρβυοί», 6Χ Ηί6Γοοΐ6 ηοη ιηεπιο• 

Γ3ΐ0 (Ι65υπΐρΐ3 8υΐΐΙ, ίηΟΟ^ίίαπΙεΓ Γ6ρ6Γΐΐ3 ΗίβΓΟΟίβί 

€»ρίΐί8 ίηβεηρίίοοε. Α(1ι1υηΐυΓ ςυ£(ΐ3ΐη (Ιο ΙιίβίΟΓία 
ίπ8υ1α;. Αυ€ΐοπ8 ιιοβίΓΐ ϋενο 5ϋΓ3€6ηί8 (Ιεηιιο ραΓΟ- 
Ι);ιΙ : (ΐυ3Γ6 \%ι{μτ 8επρΐ0Γ ε3ΐιι ρΓονίιιεϋδ Βγζαιιΐίη':^ 
3(1ηυιη6Γ3ΐ? Β38ίΐΗΐ8 ίιηρ., ιιΟδίΓΪ €.ε83Π8 πάπτ^ο;, 
16816 νυΙε3ηί3ΐιη 6(Ιίΐίοη6, ΟγρΓυπι 3(1 11ΐϋΐη3 6ν6Χ6- 
Γ31; 1(1 ςυο(1 ίπ Ιεχίιιιη, ιιΐ ίιίειη ρΙ;ιηβ, φΐθ(1 ίη (1ϋ• 
είιηο ΐ!ΐ6ΐηαΐ6 Ι6){ίιιιιΐ8, ι-εείροιε (1βΙ>εΙ)3ΐ Ι. ΒεΙ^ΙΐεΓυ», 

1ίΙ)€ΐ1ί ΠΙΐρ6Π18 6(1ίΐΟΓ. 

ΟεείΜίοη ίβχίαιη Ιΐιβιηα, 5αι#ΐΜΐ ίπέπία» Όύ ηο- 
ιιιίη6 ^3η]ί 3Γε1ιχοΙθ($ίε:ι«ςιι»(ΐ3ηι. Υίη ςϋί(ΐ3ΐη νβ- 

(6Γυΐη ί11ΐ18ΐΓ68 6Πυΐη6Γ3ηΙΙΙΓ. Τ1ΐ61ΙΙ3ΐί8 Γΐ1Ι68 (Ερ1ΐ6- 

8118 — Α(ΐΓ3ηιγΐιίϋΐιι). &π^πΐ3 ρΓϋΡΓεείί 86(ΐ6&; 
ςυθ(1, υΐ3Γΐ3, υΐίη3ΐη ίπ ΓεΠ4|υΊ8 ςηοςυβ Ιΐΐ6ηΐ3ΐϋ)υ8 

8ί^η 10638861 1 

ϋβοΊηΐΗηι ίβρίίιιιηίη ίΐιβηια, ηιανβ Αΐ^ρωΗηιΛΐοΙίΖίΟ- 
Ιθ($1θ3 (1ϋ ν. ΑΙγαΤον πέλαγος. Οιιίιΐί|υ6 βΓχεοΓυιιι 
(1Ί3ΐ66ΐί. Είη68 8ρ3ΐΊοδί : βυηΐ 6ηίηι 1ιυ]ιΐ8 ΐΙΐ6ΐη:αΊ9 
€^εΐ3(ΐ68, δροΓ3(]υηι ηΐ3]θΓ68, Μί1^ΐ6ΐι6 (1ι68ΐ)υ8)» 
ΐ:ΐιίυ8, 1.6ΐηηυ8, υΙΐ6Π0Γ3 ΐ]$ςυ6 3(1 δΐικιπι Οίβιιυηι,. 
€οιΐ8ΐ3ηΙίηοροΓι ρΓΟχΊιηυιπ. 

ΠΙ)βΓ ίβοηηάια, θ€ά(ίβη»&. Εητορα, Ειιυπΐ6Γ3ηΐυΓ 
XII ρΓονίηείΰβ 8. Ιΐΐ6ηΐ3ΐ3 ΐο1ί(ΐ€ηι 03ρίΓιΙ)υ9. 1. 
Τ1ΐΓ3εί3. 2. Μ3€6(1οηί3. δ. δίΓγιηοη. 4. ΤΙιεδββΙο- 
ηίθ3. 5. ΗβΙίΛΗ (Οι•α;€Ί3). 6. ΡβΙοροηιΐ68ΐΐ6. Τ. 06- 
ρ1ΐ3ΐ6ηί3. 8. ΝίοοροΠδ. 9. 0>ΓΓ3€ΐΓιυιη. 40. δί6Ί1ί3. 6ΐΐ3ηι 6χ 3ίΓ66ΐ3ΐο ΥβΙεΓϋπι 3υ6ΐθΓυπι υβυ ββςιιίΐυΓ Π 41. 1.οηββΙ)2Γι1ί3. 12. ΓΙιβΓδΟΐι. ΙΙοΓυιη ι,υο(|υ6 63ρί- 3ΐςυβ ηε^Ιί^εηΐΜΐ, ςυ3 υΐίΐυΓ ίη υΓΐ)ίυιη 6ηυιιΐ6Γ3- 

ΙΙ0ΙΙ6, ρΟΐίΟΓβδ Π16ίηθΓ3Ι18, ΠΟΠ ΟΠΙΠβδ ; ςΐ10(1 866υ8 

ίΐ) ίη(1ί€ί1)υδ 6ρίδθορ3ΐίΙ)υδ, ίΐ6ΐη Ιιι Ηί6Γθοΐ6, (}υ3ΐι- 
ςυ3ΐη 86πρΐ0Γ6 ρπνβίο. 

ϋηά€ζίηιηηι Ιϋι«ιηα, ί^βίβηοια, ΙΛ ςυθ(|ΐ]β ΑΓπαβ- 
Ηί« ιηίποΓίδ ρ3Γ8 ο&Ι. 56ςυυηΐυΓ νυΐ£3η3 61 1πΐ3 
αΓ03 ν. €(β$αή$ 6ΐ7Π)θΙθ($ί3ΐη.' 

ΏηοάίοΐηΐΗηί ίίΐ€ηια^ Ι,ι^ΰαηάια. Ελ 16ΓΓ3, Αγπι6- 
013! Ρ3Γ8, ηοη πιυΐΐο Αηΐ6 Ιΐιεηιβιίβ Ιοουπι οΙ)ΐίοα6Γ3ΐ, 
&ε. 1«οηί8 ίαιρ. 5«ρί6η1ί8 «νο. ϋυ»(ΐ3ΐη (16 Ιιίβίοπα 

■Γΐ>ί8• 

ΰεό/ΗΗηι ΐβΠίΗίη ΐΑβιηα, ΞβΙ^αάα, ΟίοίΙ ρβΠεηι 
Ι&3υΓί«, Οηεβςυβ (ΐ6δ6Γί1)ίΐ. Μ6ΐιΐ0Γ3ηΐυΓ ιΐεΐιίηΰ 

ΙΙΤΧ)68 ρθ(ίθΓ68 Οίϋοίχ, (|ι1^<1 3ΐ)6δ86 ρθΐ6Γϋ(. Ββ^Ίο ΐυιη 3Γβυπ)6ΐιΐυιη, υΐ Ιίϋη ρπιηί, 5Γ6ν1ΐ6Γ 6χροη3ΐιι, 
ιιΐ3χίπ)ορ6Γ6 οΐ) ίη8ΐίΐυ6η(ΐ3ηι (υΐ άίχΐ) υΐπυδ(|υο 
οοηφ3Γ3ΐίοη6ηίΐ. 

ΡπηίΗΐη ί/ιβιηα, ΤΙηαάα. Β]ΤΖ3ηΐϋ Ιβυδ. ΤΙιγ30ι» 
Ιΐ)6η)3 οοηδίίΐυΐιιιιι 681 ΙοιηροΓ6 ίηνβδίοηίβ ΒυΙκ3ΓΗ 
6Χ. Αηΐ6 Βοιη3ηθΓυιη 3Βνυηι,. ςυο 6Γ3αΙ 53 υΓΐ)68, 
(Ιηο Γ6ί5η3 1ΐ3ΐ)ΐιίΐ. Βϋΐ8»π, ηυηο όοηιίηί, ΤΗΓ3θί3Πΐ 
Ιη πιίηοΓ3 ΙβΓΠίοπ» (ΙΙνί(ΐ6ΐ)3ηΙ• ΑηΙβ Βϋΐ£:3Γ08 

Τ1ΐΓ3εί3 3ΐ) ίρ80 ΒγΖ3ηΐΙηθ ίΠΐρ6Γ3ΐ0Γ6 Γ6£6ΐ)3ΐΙ1Γ,, 

ηοη 3 ρΓδβίοΓβ (στρατηγψ), υΐηιιηο. ΒιιΙβ^Η ςυβπάο 
Γβ|[ηιιιη Βγζ3ηΐίηιιιη ί!ΐν3β6Γίηΐ. Εχ Ηί6Γ0€ΐ6 ςα»- 
ϋαιη <16 ΒοΙοηοΙδ, ίμι» ίΙ)ί »ϊοη ίηνβηίηηΙυΓ. Αι- 
6ΐι«οΙθβίε3. 86(ΐϋϋηΐϋΓ αυίη(ΐυ6 ερβΓεΙιί» Τ1ΐΓ3είε«, 
6χ Ηί6Γθν 16 ουηι υΓϋίϋυβ Γ6ρ6ΐίΐΦ (ίδ Ιΐ3ΐ)€ΐ ΥΙ), α Η ΥΑΚΙΟΚϋΜ ΡΚ^ΒΡΑΤI0ίίΕ8. 20 

Κ8ΐί» ςυιιΐβπι ΙηϋίΙί(|[6η(6Γ, Ιηιο ΰοηίυββ. Ιη ΕυΓΟρ» Α ΜλοβιΙοιιίοβ (ΤΙΐ6&5α1οΐι!ΰ36 8. ΤΙιβδδβΠ» πιβάϋ χνί) 
ΤΙιπιοΙβ ΐύάί €υιη ΗίοΓΟοΙβ ; «ΙβΙικΙβ τβΓΟ ΕΙιοίΙοροΒ ρηΒΐ6Γ ΜλχΙπιΙβηοροΙίη 6ΐ ΤΓ8]Αηορο1ίιι (ςοχ ί$ΐυ€ 
▼6Γβ ρβτΐίηβϋ^ηΐ) 8ΐΙπ1)ηΊΐ ^βΠΐιΙοοροΠιι, ΗβΓβΰΙβ&Αΐ 

$ΐΓ]ηη0Ιΐί8, δ6ΓΓ99, ΡΙΐίΙίρρΟβ, (ΙΙνύΓ8ί88ίΐη38 » Η1κ>- 
ιίορβ, 80. ν6ΐ6Γί8 ΜϋΟβ^οηί» υΓΐ)6$. Ιϋ Ιθη{[6 Γ6€- 

ιίη8 Ιη ΗίβΓΟοΙβ, ςιΐ€ΐη τίάβ. ΠίΒΐηϊιηοιιΙί ύρΐίΓοΙ&ίίΐη 
ΐοΓίΙο 1θ€θ ροηίΐ, ΗίβΓβοΙβ8 ({ά&ιΊΟ ; ΟΦΙβπιιη Ίη ητ^ 
ί>ίϋυ8 €0η86ΐιΐίι ουιιι ΗΙ^ΓοοΙβ. ^3ιη ββςυίΐυΓ ίηβίρί- 
ιίαιη ϋΐϋίΐ Ύ^κιρχία Θρφχΐ);.. χλίμα Μεστιχ^ν χα\ 
Άχόντισμα,Φιλιπίϊούιίολις,Ββρ^,νησος βά^ος, ν!)σο< 
ΙαμοΟρ^χη. Υβηιιπ ΙΐϋΡίηδυίχΓβνβΓβι 6Γ8ηΙ ΕίκχΙορβΒ 
Ρ8Γ8, τ€ΐ (ββοηίκΐυηι ίΙίβΓόϋΙεηι) λΐ8€6(Ιοιιί2)6 ρΗιη»;, 
ιι1)ί Ιϋΰΐη δυο Ιοοο Ιι&1)6ΐ χλ^μα Μεστΐχ6νχαΙ *Αχ^ντι- 
-σμα, ΐ|υ9ήςιιαιη ίΠυό χλ{μα Μεστιχ^ν, ιιιοϋϋβ υΓί^ίυιη 
ΐ]οηιίιιί1)υ5 ΊιιΙβΓροβίΙιΐιη, ιηί1)ί βΐί^ιηηυηο νβΙ δρυηυιη 
ν*;Ι εοΓΠίρΐιιΐη 6886 νίινβΐυΓ; ΡΙΓιΠρρΙ τβΓΟ 61 Βογοβ^ι 

ΤΗπίοίφ (861(80 8ΐΓίθ1θ) 8ρυ(Ι Ηΐ6Γ6€ΐ6ηΐ Γ6€ΐ6 06€υΝ 

Ι^ιιηΐ ί'υηι ϋίηοΙύΓιαιιοροΙί, 56&)ίΐ8ΐοροϋ, ΟΙοδροΙί. 
1Ιί6Γ06Γΐ8 Μνδί;ιηι οιιΓιαΙΐ, ίηδο^τιΐιία οαιη 6θ6οιΐ86ΐι- 

ΐίΰΠδ. 

οέϋνηιΐίΐΐη ΐΗέιΗα^ Ηααάοηια, ΝοΙ&ιιιΙιιιη 3ΐιι(6 
οιιιιιί:ι νίιΐβΐυτ, Ιιαιιο ίιιΐ6Γ ΤΙιι-ηοίχ δίΓγιιιοιιίδηιιβ 
ΪΙΐ6ΐη8ΐ3 ροηί, 61 ροδί δΐΓ^ιιιοπ6υι δβηυί ΤΗ68δΗΐσπί- 
^α'ιη, ί. 6. Μ3€6ϋοιιΙ&ιη νοίβΓίδ δβιΐδΐιβ; ηυαιη (Ι6ίιι 

]υ8ΐΟ ίΐ6ΓυΐΙ1 0Γ(ϋΐΙ6 6Ι€ίρίΐ (»ΓΦεί9, 6ΐ0. Ε 8611511 ί|(ί- 

ϊυΓ Ίιιιρ6Γ8ΐθΓί8 Ιιίο Μα€6ΐΙοιι1χ ΐιΊυΙιΐδ Μα€6(1οηΐ3ΐιι 

8 ν6ΐ6Γβ (Ιίν6Γ83ΐη δί{[ηίΩ€3ΐ, 8€. 63ΐη ΤΙ)Γ3θ'ϋ6 ρ9Γ- 6886 νοίυίΐ. 

ΐίΠΊηηι Ιίίβηια^ 5<π^ιιιοη. ^ΒΓ6ν6 οβρίΐυΐιιιη γ( 

Ρ6Ι16 ΓυΐίΙβ. Μ306ϋθηί9Β ]|ΙΙΙ€|ΙΙΙΙ) 6886 δίΓγίΤΙΟΠίδ 

Ιΐΐ6ηΐ3 ; ιιυΙΙί5ί Ιΐΐ6ΐη3ΐί8 ηοηαίηβ οε6υΓΓ6Γ6^ ε6(1 
εΠβυη^'. δο^ΐΗΑδ (δίβτοδ) ίηοοίιδ Ιΐ3ΐ)6Γ6, 3ΐ) 4υ8ΐί' 
1)13110 ΗΙιΙηοίηΐΓΐο ίη βη^ζυδίίίδ δίΓγιηοηϋδ δβϋβδ 
81139 3(ΐ6ρΙΟδ. ΟίοβΓβ (ΐ6ΐ)6ΐ)3ΐ, ρπδΟΟ (Μ3€6(Ιοηυιιι 
ΙΙοιιΐ3ηοΓυιη<|ΐιο) ΐ6ΐιιρθΓ6 Μ306ί1οιΓΐ2β ρΑΓίβοι Γυίδδβ 
δηηιη δΐιγηϊοιιί» ΐΗβιηβ (ί. συνετβταχτο ρΓο συντέ- 
ταχται); ρβουΙί3Γ6 3ΐι16ΐη ρ^ο▼^ι>€^26 ηοιηβη Ι&ΐο 
ΧΎΟ ιιοη Ι)3ΐ)αΐ88β, ιιβςηβ 6ΐί&ιη υ1ΐίιηΐ3 3ηΐβ δΙ.ι- 
νοηιιη ΒιιΙ^ΑΓΟΓυιηηιιο βόνβπιυιη δΦεηΙίδ, 86ιΙ (ϋ- 

€ΐ3ΐη 80Ιη1ΙΙΙΜ0(]0 ε1ΐ8υΓ3Γ€Ηί3ηΐ, ί. 6. 6|υ8 ^6η6Π8 

ΓΟ^Ίοηβιη, ευ]ο8 ιηοιπβηΐι/ηι ίη $οΐ3 €οη8(3ΐ 3η^η- 
^ 8ΐί3Γυ(η δηβηιιη €υδΙο(!ί3 ; \ά ςπθ(1 δβειίδ 6Γ3ΐ (Ιε- 
είπιο δχευΐο , υΐιί ηοπ δβιηβΙ Ι3ΐιΐυιη οεευΓΓίΙ 
στρατηγός Στρυμόνος. 1π 18138 βυΐεηι 3ηςΜ8ΐί38 
δΐ3?οΓθιιι Γ6ΐ)6ΐΠιιιη δίΓ^ηιοηίοηηη ρ3Γΐ•Μη ]π8$α 
ΙιιιρεΓ.ΊΐΟΓίδ ιηοιίο ηιβηίΟΓαΐί 3 ΙΙΚογο δΐιιυδ δίΓ^- 
ηιοηϋ, υΐιί εοηιπΐ6ΓεΊ3 ίιιιρ6ιΓΐ6Γ3πΙ, ίιι Ιογ» ιρη^ί^ 
6ι]Ιΐ3 61 Γ6ΙΙΙ013, 30^1181138 ροΓίδδίηκιιη 8ΐΓ3ηποηΊ;ΐ8, 
Γ6ΐηοΐθδ Γυίδ86. Αίςιιε Ιιΐ υΐΐΐηουηι, ηοη 3ΐίυϋ, ιιονί 
ηοπ)6ΐι πΐβΓΟίυΓ, (|υο(1 ηηίεβ, ηί ΓαΙΙοΓ, ηο^ίίΓΟ ε:ι- 
ρΙΐΜΐο" (Ιε^εηουβ. δίη^υΐ38 3ΐιΐ6ηι !ιιι]ιΐ8 ΐΗηιιιαιίβ 
υΓΐ}68 νείυδΙίΟΓβδ, υι 6ΐί3ηι ΤΙΐ6883ΐοηίθ3β ΤΗβδδα- 
Γιικηπβ, 8αρΓ2 ρΓΧ0€εΐφ3τίΙ Ιοεο ίηερίο. 

Οαατίηιη ιΗβιηα, ΤΗΒ$$αΙοηΐ€ύ, ΙιΓιΙίϋπι ε3ρί(ϋ1ί 
ευΐ'ΐ3ΐιιιη 6886 ηρρηΓεΙ. Ουίδ ειιΐιη ηαΓΓηΐίοιιειπ ίβπι, (|ΐιχ ίη16Γ Ιΐ6ΐ)Γυπι ΡοιιΙιιιη(|ιΐ6 Ευιίιιυιη ραΐεΐ* ρ ίιιΐϋςΓ3ΐΙι 61 δίιι^ιιΙαΓέιη ίΐη οιείρίοΐ : Τ6 ^ϊ νΟν, χ ιιόη 6 δίΓΐηηόιιίβοοείιΙεηΐε; ίϋ ςυοϋ, ιιΐ 3ΐι5ί, δο. πι 
Α>ί3 Γ3είΐ, εΙ^πδ νβΓίιίδ 8Ϊ§;ηίηε3Γ6 ()6ΐ)βΙ)3ΐ Ηοπιο 
ριΐΓριΐΓ3ΐυδ1ΊΙ)Γ3πϋδνβ6]ιΐδ, ΐιί 80€0Γ(Ιί3ί 3 Ιεείοπϋοδ 
Ιη8ίιηιιΐ3Γΐ νοΙε1>3ΐ. ΟιΓιιΙ 6Γ|^ο ΙιοΓυηι Ιοεο ΐεηΐβΐ 
3κίΐς(ΐ6? ΡΓοηιίι εοιηρεηϋίϋπι ({υοί)ιΐ3ηι νείεπδ 1Ι3- 
ο^οηίφ (ΤΙ)6883ΐοιΓιε2Β Iη6^^^ χνί), ε δΐορΙ)3ηο Β^- 
<3ηϋηο ηοπ ερίΐοηιαίο (βίε 8ΐ»(υο) ιΐεδαηιρίυπι. 
1^081 Ιιχϋ, ηυΙΙο ΐΓ3η8ίΙυ 3ΐ) βηΐεεεϋεηΐΊΙιυδ Γ3εΐο, 
ΙΙΐ6Π>εΐ6ΐη εχδΟΓίϋΙΐ (Ιε (ΙιιρΠεί Μβεειίοηίβ νείεΓίδ 
ίϋΠδυδ, 61 ηυί(ΐ6ηι χνί Οίοεΐ6ΐί3ηί Γ6ΙΙ., δίοΐίιΐε Ιη- 
ΐΗι<ΐ6η8 Μ3Γοη63ίη, ΤορίΓυιη, ΝΙεοροΙίιι» ΙιΙιβροΙίη 
(Ν63ροΠπ ?), 06Γ6όρ]ΤΓ^ιιηι (!), ΒίοεΙείίαηοροΙΙπ, δε- 
ί)38ΐοροΙίη, ςιΐ9β δυηΐ ρ3ηίΐη ΒΙιοιΙορεδ, ρ3Γΐίιη 
ΤΙΐΓβεΙχ δεηβυ δΐηείό, οΙ>ί 638 τεείε Ιΐ3ΐ)6ΐ ΗΐεΓοεΙεδ, τ. λ. ? €χΐεΓπηι βςηοδοίΐ, δυί ΐειιιροΗδ Τΐιοδδαΐοηΐ- 
€&ηι (οιίυδ 3ΐΊειι]υ8 ρρονίπείχ ιΐοηίΓη ΓιΓι$86. Πβ- 
ΙιΙιιε 3ΐΙ(ΐ6Γ6 (ΙβΙ>6ΐ)3ΐ, ίρ»3πι ηιιοιιυε, υΐ δΙι]τηιο• 
ηίυηι Ιΐ)6ΐπ9, νείεπβ ΜαεειΙοηΙχ ρ3η6ΐιι Γαί^δο, ρΓΟ 
Ιιΐδαηο ίδΙο μέρος ζν^χά^£ι. δ« ςυυηΐυΓ βΓεΙιχοΙο- 
ΐ;ίε3 ({υχϋβιη, βΐίΐιικίε ρΐεη'πιβ πιείΐυδηιιε ηοΐϋ. 

Οηίηΐηηι ϋαίηα^ Η€ΐΙα$ {Οταάα), Ιιιίιίο ε^ρκίβ 
Ιη^ί»1ί3 1ΐ3ΐ)6ΐ (!6 ηοηιΐηβ Ογχοιχ. Ειάιπνεπο Ιιιι]ιΐ8 
ΙθΓ6:ιΙί3 (Τ1ΐ6β83ΐί3πι) 6Χ ΗίεΓοείε, υΐ νί(1ίιηυ8,].'ΐιιι 
ρΓχοεειιρβνΙΐ, (|ιι3ιμ|ιι3πι ίί» Τ1ιβι»83ΐί8ΐη ιιε<]ιΐ6 Μ;ΐ- 
€6(Ιοιιίχ (νβΐ6Π8 86η8υ8) ]υη£;ίι, ιιε^ιιε βΓχεί^ 
ΒώΙίι, ροΐίιΐδ ΛΪ) υ(Γ3(|υ6 εληι υΐ 8ίη|;ιι1»Γειη ΐεΓΓαιιι 
(ΙίδΓιη^αίΐ. (Ίηεδ ΕυΐεηιβΓχείχ Ιιι ΤΗεπηοργΙαΓυιπ 
3η|[η8ΐϋ8, ρ6Γ 1•6οηί(ΐ3ηι οΙβγΙ^, ροιΓιΐ» ει ΡεΙοροη- ήυβπι νίϋβ. ΟηιίΙΐίΐ ςυοηυε 1.3Γίδ$3ΐη (ΗλεεϋοπΙ- ί) ηεδπιπ 3 βπΒεΙβ 86ρ3Γ3ΐ^ εοηΐΓ3 νείοΓϋδ, ηίπιιο 631» 8€.)• Ιη Μ3εε(ΐ6ηί3 δβευηιία εοηδεηΐΐΐ ευηι ΙΙίε- 
Γοείε. ^3η1 ήιΐίϋ 86(|υίΐυΓ? ΜίΓ3ΐ)6Γί8, ίπιο δΐϋρεϋίδ. 
ΤΙΐ6883ΐΐ3 (νείβπδ 86η8ϋ8) δεςιιίΐυΓ, ευηι ϋβάεηι 
ρΐ3η6 »Γϋί1)υ8 Ιηδυΐίδςυε, ςυ3δ ΗίεΓοεΙββ Ιΐ3ΐ)6ΐ ροδί 
Ιΐ3ε6()οηΐ3ηίΐ υ(Γ3ΐηςυ6• Οϋΐίΐιϊδ Ι^ΙίαΓ, ροδί Ιΐΐ6ηΐ3 
6υυηι δεευηάηπι (ΙΙιε6ϋοηΐ3ΐη) νεηϊΓβ δίΓΐτπαοηΙδ 
ΐ|]βιη3, ϋεΐη Τΐΐ6883ΐοηΙεχ, δοηιώοΐεηΐυδ ρεΓ^ίΐ ίιι 
είδεΓίϋεηϋο ΗίοΓόεΙε, ήοί δυο ]ϋ8ΐο(|υβ οηΐΐηβ ρο8ΐ 
Μ3ε6(1οηΐ38ΐΐ356ΐ1*Ιΐ6883ΐΐ3Π),6Γχεί3ΐηυυηιΡ6ΐοροιι 
0680 61 Ιηδάΐίδ (]υΙ5υ8(ΐ3ΐη; εΓ6ΐ3πι,6ΐε. Κΐ{0 ηο^ΐβΓ 
8€ΗρΐθΓ ρόδΐ ΤΙΐ68δ3ΐΙ» υΓΐ)68 Ιιχο ίπ Ωηβ βρροηίΐ : 
"Εως &^ε τ^ θέμα Μαχε$ονίας. 1)1)1 ΓθΓ83η εί δΐΊι- 
ΒπΙλΓίδ ςιϋ(ΐ3ηι πιεύίί χνί υδοδ 1θ(ΐυεη(ϋ οΙ>νβΓδ3ΐ)3- 
1<ΐΓ, ςυί Ϊ1ΐ688λ1ί3ΐιι (νοίεπβ δεηιυδ) ρ^πεαι νβΙβΓίβ εϋίιιη ΙΙΙβΓοεΙβηο, ςυί υΐΓ3ηΐ(ΐυε ]υιιμίΙ. Ιρ^ε ΐ:ιηιοη 
ίπιρΓυάεηΐεΓ ε3ροΙ δπυπι ί(3 εΐ3υ(1ίΐ : ΚαΙ τοΦαΟτα 
μένη Έλλλ< χατά τδν Ίεροχλέα. ΙηεοδίΐΜηΙει- 
6Γι»ιη βΓΧΓΐχ υΓΐ)6δ ΐχχιχ Ιηΐιυίΐ, ςυθ(] ηοπ ίρδίιΐδ 
ϋΓχεΙχ εοηνεηίΐ (βΐι 03 ΡβΙοροηηβδυιιι δορ»Γ3ΐ), 
86(1 ΙΙίεΓοεΙοχ, υΐιί Γ6ν6Γ3 ΙδΙε Ιχχιχ ιΐΓΐ)ίυηι ίηϊ»ηΐ3- 
Γΐηηςιιε ηυηιεΓϋδ τεοίε ΐ6|^ίΐϋΓ; (|ΐΐ3Γΐπη ρπηΐ3δ νιι 
ε1 ΙΓιεΓοεΙβ ΓερείίΙ, »(!(ϋΐο ρβΓ ρίςηΐί3πι ροδΙ 
"Αμφισίαν Ιιοο δοΐο, χα\ τάς λοιπάς. ΜίΓυηι ροδ- 
ΐΓεπιο» ουο(1 ηοη ΕυΙιθ63ΐη (|υο(|ΐΐ6 οϋΙίνίδοΙίυΓ, ηεε 
€^εΐ!•ιί3δ ^ε2^η3πιςϋ6. 

ϋεχίαη ίΗεηία, Ρ6ΐοροηηβίη$, Εαηι ίη αηΐεεοιίοη- 
ΙίΙ)ΐΐδ ευηι 6Γχ•ε1α ]υηχ6Γ3ΐ ; ]3ηι νεΓΟ (ι^πο Μ*νο 
οΚ^οςηεηδ) δβραηΐ, αΐ δίη^υΐαίοιη ρΓ0Υΐηεί»ιη ΙΓ36* Β 2ί ΥΑΒΙΟΚϋΜ Ρβ 

Ι9η8 β'ιςιιβ ΧΙ. υΓΐ)«$ ΙηϋΗίΐ. ί|ΐΐ3ηιιη &Ιίςιιοΐ (ιιΟΜ Α 
|ΐ1υΓ6&) €ηαιη€Γ&1, ΡαΐΓ^β αΙΙΰΓηηι ρβηίιιβυΐβί ιιιβίΓΟ- 
|ιοΓιιι (ΗΟ0Β5» <|ΐιθ(1 9νο ιη»ςΊ$ πιβιΐίο οοπνβηίΐ, €θ11. 
*Ι1ί6Γ0€ΐ6» ςιιί €θΓίι>ΐΙινιιι Ιοίΐυβ €Γ»€ίφ ιιΐ6ΐΓθρο1:η 
ϋΐΰίΐ, 8(>ιιΐ2ΐϋ ΙιαοοηΊεΦ, Εΐίϋβπι Μΐοϊιχ (ίιιιο 
\το:ίά\», &6ΐι&α Ιλίο). Ηίηο ΙοςυίΐιΐΓ ϋβ ικ>ιηίηϋ)υ5 
Ιιυ)ιι$ 16ΤΓ2Β, άύ φι% ίαείβ, 4ΐβ νιι ίιιβαΐίβ Ρβίοροη- 
ηβ5ί«ίΊ$, <|«3$ ΗΐΐΟΓ ϋΗ;Γ0€ΐ6»8 ίιινεβ'ΐΓθ ΓιεβΙ^ίΐ^ 
ίΙί$ΐθΓί& Ρ6ΐθ|»οιιοβ$ί3€2Β €&ρίΐα ροΐίοπι, αΐίιιιιϋβ 
821*18 0012, ΒβφΐυηΐυΓ. υιιιιιη, ςιιο(1 ιηοιηθΓ&(υ όι- 
βπυηι € ιηβϋίο «ιτο Γβροιίΐ, ββΐ 8Ιανοηιπι Γ6|^ιυιη 
ΡβΙοροηιΐθβίΑΰυιη, ίΐΗΐίιιιιι ι^βρίηηδ ίιιιρ€Γαη(6 €οη- 
8ΐίΐιιΐίιιο €ορΓθΐιγιηο ; υΙ)ί έαΌλαβώ6η Ίϋ(*ιη «$Ι, ςικκΐ 
ΐη ητνίΐΗΐ€Ηί τβέααα^ ιιοιι »ΙαΐΗηί^ιΐη^ ςιιοά ρθ8ΐ6« 
γΊιι8 «ΓιυηΟθ ηοΐιιιη βδΐ. Ρ<)$ιγ€ιπο ίιι νβΓβίΰΐιΙο ίΐΐο 
8^ι^^ί^ο νοεβαι γαρασδοει^ης Κορί(ηΓΐιΐ8 (Ηα^Μυ% 
ρΙοαορταρΜϋΜ, βίο. ΥίικΙοΙι. 4840, ρ. ϋΐ) β Απ^5ί€3 
1ίιΐ{ζηι <ΐ€π\α1, ιϋ βίΐ ΐϋβιιι <|υοϋ €»11ί<;υιη ΗΜΙβ, 
άτοΛ. Αηηβ «Λ/βΓ? ΜΊΙιί δο. ρο€ΐ3 ΊΙΙβ ϋβ ίαοίο ιιο- 
1ίΊΓΐ8 €ΐι]α5(1»ιη, νβίΓίΐΐβιη ββΓνϋβηι (έσθλαβωμένην) 
ρΓ2β 86 ίβΓβηΐβ, 1θ(]υί νίιΙβίυΓ. Οβ δίατίο» Ρβίοροιι- 
11650 ηιυΐΐο υΙ)6Π0Γ2ΐ Νθ8ΐ6Τ 11-3(111 ίη 1ίΙ)Γ0 Ού αάιη. 
Μΐρ., €αρ. 5Θ. 

8(Γρ/ΐΐ}ΐιιηι //{Μία, Ο^ρΗαΙΙ^ηία. 6Γ2β6υιη Ιίΐιιΐυιιι 
βριιηυηι 6886 νοΙυίΐ6(ΙίΐθΓ, οΙ) ίιΓιΓπιιη ριΚο ηβΓΓα- 
ϋοιιΊ^ υ5ί €6ρ1υ1ΐ6ΒΊ3 8ίπ(|;υΐ3Γ6 11ΐ6ΐιΐ3 68β6 ηο^α- 
ΐυΓ. ν6Γυιη γ68 ^οη^β 86 αΓΚβτ Ιΐ3ΐ>6ΐ, οοΠ. 3ιι€Ιογ6 
«ο&ίΓΟ ίυ €€Τίΐησηα$ αιι/• Βι^ζ. ιι, 52, υΙ)ί ρΐυβ 86- 
ηιοΙ οοευΓΓίΐ ρΓΦίΟΓ €6|^Ιΐ3ΐΐ6ΐιί3Β <ό στρατηγέ; Κε- 
9ΐλλην{αις). Αϋιΐο 6υιηϋ6ΐη ΰβ αάοι^ ιηι/)., ο»ρ. |>0 : ^ 
Ίχτέβν, δτι ή Κ6φ«λον(ας (δΙο) στρατηγίς, ήγουν τά 
νησία,τοΰρμα ήντ6 παλοιι6ν της «τρατηγίδος Λογου- 
€ζρβ{ας ($ίΟ• *ΕπΙ δέ Λέοντος τοΟ φιλοχρίστου 
δεσπέτου γέγονε στρατηγίς. (]1)ί 3ΐΐ6Γυιη ηοιηβιι 
ιΐ6ΐιιίιιαΐίνυιη ($ο. τ^ νησ{α), νκΐβ η6 ορροη&ΙιΐΓ 
Ιΐΐΐΐη3ΐί θΓί6ο;αΙί XVII (δ3ΐηο, €υιιι 3ΐϋ8 ίηδυΐί» Π8- 
<|υ6 4ίΙ ΟροΠιι), ςιιοά «ρικί Ηί6Γ06ΐ6ηι 681 ίπαρχία 
τών νήσων. Ρθ8ίΓ6ΐιιο /όμοίω; δέ χα\...) η6ξΙί^6ΐιΐ6Γ 
Αϋϋίΐ Ζ3ΐ7ηΐΙιιιπ(ΐ, 1•6υ63(ΐ6ΐη, 1ΐ1ι»63ηί), 3ΐί38 ιιιίηο- 

Γ65 ίΐίβυί^β, ΟΟΓΓ^ΓΓΑΠ), ίΐ»€6Γ[Ι111Ι ςυο 86ΙΙ8ΙΙ. Ρθ8( 

£Γι<ΐ6ΐη 80. ίιΐ8υΐ38 €6ρ1ΐ3ΐΐ6ΐιί3ΐηγ Ρβηοηιιυιιι, Ζα- 
ι^ηΐϋυιη, 0γι1ΐ£Γ3, ΒίΓορΙιαάίοιη, 6Γ»οί2β3(1ηυιη6Γ3ΐ 
11ί6Γ0( Ι68 (ηοιι €οΓ€γΓ3ΐη) ; 1ιίιΐ€ $υ3 η08ΐ6Γ Ιΐ3ΐ)6ΐ• 
οΐ3ΐ6 63 (ϋ|(6Τ6ΐΐ8. Οιιί(Ι ηιυΙ(3 ? €3ρίΐυΙί ηοδίΓΐ (α- 

€168 Κΐ»6 Γ6Γ6 6886 ϋ6Κ)653ΐ : ρΓΙδΟΟ ΐ6ΠίΐρθΓ6 €6ρΙΐα1- ϋ 

ΐ6ΐΓΐ3ΐη €υηι 3ΐϋ8 ίιΐ8υΓΐ8 Ρ6ΐοροπη68ί ραη6Βΐ «Οο- 
01886 (συμπβριείλητΕτο, ρΓΟ συμπεριείληπται, εοΙΙ. 
11ΐ6ΐϋ. δίΓ^ιΐίοπίο), ρο8ΐ €αΐ3ΐ)Γί« ; υΐΐίιηο (1.6οηίβ 
δ;«ρ. ) ΧνΟ 3(1 ι1ΐ6αΐ3ΐΊ8 8ίιιβα1αΓί8 ΙΐΟΙΙΟΓ6ΐη 6ν60ΐ3ηΐ 
ίαΪ886, 6]υ$(]υ6 ρ3Γΐ68 ρΓΧΐ6Γ €6ρ1ΐ34ΐ61ΐί3ΐη Ιΐ38 6886 
ίΐΙ&ΙΐΙ»8 : Ζ3€)ΊηΗυΠΙ, 6(6. ΐν6βρθΙΙ(ΐ6ΐ)3ΐ ίςΐΐΐΙΓ ϋ6- 

ριίη3ΐιΐ3Γί 1ι. ι. Υ6η6ΐο-6ΓΧΐΌΓΐιιιι Γ6ίριι1)1ίε£, Ιυ6υΐ6 
8. ίιηρ6πΐ3η(β Βπΐ3ηιιί3• 

ΟαανΗίη ίΗβηια, ΝΐεοροΙίε, ΙιΐδοΓίρΓιο (χΓΧ6α 
^Ιπαρχία της παλαιή Ήπε(ρου) 11Ϊ6Γ06ΐί8 68ΐ, 3ϋ- 
ιΐίΐο της Φωχιχής, ύφ' ήγεμ'^να — ιιυοίΐ ίιι«>3ηυιη 
6>86 υιΓΐ6υί(|υ6 νίιΙοΙίίΐυΓ. (2υί«Ι 6ηίιιι Ρ1ιοθ6η868 61 
ν<:ΐυ8 ΕρίΓαβ ? υΓϋβηι ςυίϋοιη ίδία Ερίι*υ8 1ΐ3ΐ)υίΐ, 
^νειχήν, 83118 ςΙαΓαηι ; υιΐιΐβ ^$(ί Φωτιχξς 6χΐαιϋ• .ΕΕΑΤΙ0ΝΕ3. 22 

ΟΐΙ3ηςΐΙ3Π1 Ι166 ΙΐΟΟ ρΐΌΐ)3ΐ)ί(υΓ. Ρ6Γβίΐ (Ι6ίΐ1ΐΐ6 • 

τιάΧεις βώύεχα, Νιχ^πολις μητρδττολις. υΐΐΐηινι 6Χ 

1Ιΐ6Γ0£ΐθ. 0υ3Γ6 ν6Γ0, ΠΙΟΓΙ 8υθ 3(]ν6Γ8αυ8, 8θ!3ΐΗ, 

ΝίΓοροΓιη ιη6ΐιΐ0Γ3ΐ, Γ6ΐί(]α38 χι οηίΐίΐιίι? ΤΓΐΐα (16- 
Ιιίΐιο η3ΓΓ3| (16 »0ΐιΓΐ06 €ΊνΊΐαΓΐ8 ΝίεοροΙίΐ3Π3β, ο4 
I1^83^^1κ^ Ιοουηι Γ6ρ6(ίΙ ϋο ίικΙΐοΐίοηίΐΜίδ. Ιαιη ιυΪΓΐ' 
Π06 ρβΓβίΙ : Μητρόπολις δ^ τοΟ θέματος τ,όΧις Δο>- 
βώνη. Αϋηιη ^γ%ο ηιβίΓοροΓιη, Ουϋοπαηι, ν6ΐα8 Ερί- 
ηΐ8 ΙιαΙιυίΙ ? Ποιίοηαηι »<11μι6 €ΐί;ιΐη ΙΙίεΓοεΙοβ 
ί)ηΊϋ6ΐη 3£;ηο8θίΙ, ροηίΐηαο ρο8ΐ ίρβαηι ΝίοοροΗπ. 
ΥβΓίιιη (Ι6 ιηΰίΓοροΙί 19113, ηου δοΙπη) «16 ί3ΐί(ϋ63 
Οοϋοηχ ϋΐ|;ηΐΐ3ΐ6 ηίΙ 3ΐΗΐη(ΐ6 οοηιρΰΠπιη ΙιηΙ)6ΐΐ)(ΐ$• 
1ΐ6Γυηι ρβΓβίΐ ίπδίρί()6 : Έκεϊσε γλρ ήν ή πηγή^ 
Κασταλίας δνομα Ι}(ουσα, χ. τ. λ. (Ιπη6 δίοΠιΙυιη 
111ιΐ(1 της Φωχιχής δοιηηίυιη). Νοχιιπι Ιιοπιιη (γ^ρ) 
ουιη 3ΐκΐ6ε6(ΐ6ηΓι^8 ιΐ6ΐηο 83ηη8 6χΐη€3ΐ)ίΙ. Αοΐιοΐοί 
(ΙβΙηιΙβ Γοΐ)ΐ68 ίϋίϋβιη (ίη Ερ'ίΓο) ρουίι ; ςιΐ3π(ΐιιαιιι 
Αι Ιϊΰΐουβ 3 Ρίηϋρ Τϋ6883ΐίεο (ΐ68€6η(ΙΊΐ. Οο^οιΐ3 13« 
ιηοιι ΕρίΓΪ 6Γ«ι(, ηοη 035ΐ3ΐί3 (ύη$ ϋΐιιη Αοΐιοΐοο. 
Εγ|[ο ιιΐ6(1ίαιη ϋΐ 3ΐί5ί ([60|;Γ3ρΙιί3ΐιι ουηι ν6ΐ6Γ6 οοπ- 
Γιιιι«Ιοιΐ8, Ερ'ίΓΟ ςυχ(]3ΐη 388Ί^η3ΐ, (|ΐΐ36 6Γ3ηΙ Νίεο- 
ροΗίαιιί ΒγζαηϋιιβΓΗΐη Ιΐΐ6πΐ3ΐ'8, ί. 6. Αθ3Γηαηί;Γ, 
Μίο\\χ (ΑεΙΐ6ΐου8), Ρ1)οε6η8ίυιΐ) (€38(:«Γΐ3). Ει Ιιοο 
ιιΐιίπκιιη ({Ι6 Ρ!ιθ€6Π8ίΙ)Π8) Όΐιυιη 681 ν6Γ6 ιιονιιιΐ), 
(|»0(1 ϋίδοΊιυυδ 6Χ 1813 ρ3Γΐ6 ίηβεΓίριίοιιίβ ίιι$αη3 της 
Φωτιχής. Ι3ΐη 6ηίπι Γ63ρ86 Πη63 Ιΐ3ΐ)6Γ6 νίϋϋΐηπΓ 
Νί6ορο1ίΐ3ηΊ Β^τζαηΐίηοιυιη 1)ΐ6ΐη3ΐί8, 80. Α€αΓηη- 
ηίβηι, ^£ιοIί3Iη, ΡΙΐ06Ίϋ3 ουιη 06ΐρ1Γΐ8, ςυχ οιπιιί» 
ι»6(ϋο χνο (1ίθ6ΐ»αιιΙιΐΓ νΐίκΜα ιηί/ιΟΓ, 3ριιι1 ευΐΐία• 
Γββ Απα, 610. 

ΝοηπίΗ Ιΐιβηια, Β^τταΜηηι. Α1)8ςυ6 ρΐΌΟΒίηίο δίο 
ί6Γ6 Γϋπι Ηΐ6Γθθΐ6 ίηοίρίΐ ΗϋΟΐΟΓ : Δυ|&;^άχιον, ή ποτέ 
Έπίδαμνος, 6πό χονβιλιαρίου, πόλεις ιχ. ΟυϋΚ ιυε- 
ϋυ8 3ρυά11ί6Γ06^ιιι 816: Έφαρχία νίας ΊΙπείρου, 
ύπ6 χονσιλιάριον, πόλεις ιχ : Δυ/^[^., ή ποτέ, χ. τ. λ. 
Ιη υΚίπιΊβ ςηο<|υ6 Νο$16Γ ν3τί3ΐ, 3ηΐ6 ίγυΐιηίϋυηι 
Ιΐ3ΐ)βη8 8υ8ρ6€ΐΗΐη ίΐΐυϋ ρ3Γ νοοιιιη Αήστρων χαΐ 
Σχεύπτων ; ςαο(1 681 ίην6Γ80 οηΐίηβ 3ρυά Ι1ί6Γ0- 
Γΐεηι. Τυιη ηιιΐΐο 8ΐ3ΐίιη δεηβυ Ιε^ΊΐυΓ : Επαρχία 
Δ«χ(ας μεσογαίου... 'Ρεμεσιάνα, αϊ ίη 11ί6Γοε1ο ; 
ηίδΐ ςυοά ίη ηΐ6ϋίο ]υχΐ3 τοο6ΐη Ναΐσός 3ϋϋίΐυΓ : 
ή πατρ\ς του μεγάλου Κωναταντίνου. ^3Π1 3ΙΙ3 86- 
ςυυηΙυΓ 6Χ βοϋβω ΗίεΓθθΐ6, 80. ΕμίΓυδ ν^(ιι<, ΟαΓ' 
(ΙβηΙη, Ρ3ηηοηί3, 3ϋ(Ιίΐί8 ϋτϋΐιιηι 8θ1ί8 ηυπΐ6Π8, ηοη 
63Γυπι ηοπ)Ίη11)υΗ. Εη δεΓϊρίοπδ Ο8θ1ΐ3ηΐΐ3ΐη 1 Κ«- 
ΐ€Γ€ΐη ΕρίΓυηι ]3ΐη ίη Ιΐΐ6η)3ΐοοοΐ3νο 1ΐ3ΐ)α6Γ3ΐ, Νί- 

€θρθ1ίΐ300. Ν6ςυβν6Γθ1ΐ0683ΐΙδ6β8β ρηΐ3ΐ. Εΐ6ηίιη 
ρθ8ΐ Ρ3ηο9ηΐ3ΐη 8υ3ηΐ8Ίο ρ6Γ|^1 : Και\ ώβε μέν επαρ- 
χίας (Ι. επαρχία) της νέας Ηπείρου, τουτ'εστι του 
Δυ^^αχίου, του πάλαι χαλουμένου Έπιβάμνου. ΙΙΙιί 
νίϋ68, Ι>γΓΓ3θΙιίο υΐί ρΓο ΕρίΓΟ ηονα, 6ιι]μ8 ιυίϋ6ΐη 
ηΐ6ΐΓθροϋδ 6Γ3ΐν Π60 Ι3ΐη6η ίιΐ6ΐη 611ΠΙ Ερ'ίΓΟ ηον3 ; 
ίϋ ςαο(Ι δοΐί Βγζβηΐίηο υδηί εοιιν6ηί1, (|υί Ερ'ίΓυηι 
ηον3ΐη (1ίεβΓ6 3ΐΐ)πΙ)3ΐ Ο^ηαοΗιηηι^ οοΙΙ. ίρ$3 Ιΐιβ- 
ηΐ3ΐί8 ηοδίΓΪ ί>ΐ6επρΐίοη6 : "Εκκατον θέμα άνβ^ 
ί>άχιον, 0υχΓ6Γ6 ϋβίηϋβ Ιίε6ΐ, ςυ3Γ6, ευηι Η. Ι. 
ΒΑ6ΐ3ΐη ιιΐ6(ϋΐ6η'3η63ΐη ευπι ϋΓί)11)α8 δυίβ 6χ 11ί6- 
Γοοίβ ίηΐΓϋώιΐ, 83118 Ιΐ3ΐ)ϋ3ΐ, 03Γ(ΐ3ηίχ 61 Ρβηηοηίχ 
8οΙϋηι Γ£||ίιη6η εηω υΓΐ)ίυω ιιυιηβΓΟ ιηοιηοΓαΓβ, 13 νΑϋΙΟΚϋΛ ΡΚΛΡΑΤΪΟΝβδ. α ιϊοιι 6ΐΐλΐιι ηοπιΊη^ υΓίιΙυιη ? ΕββροηιΙβΓβ Ιη ρΓοιηρίπ Α |(68 1•«1>ηί886, βοβςιιβ ΩηίΐίιηοΓυπι ςαοςυβ ϋοηΐίπο^ί Μ. Εχΐη^Λ%ΛΐΜΒ βπιΐ, ουιη βχ ΗίβΓΟοΙβ Ο&οί^ιΐη 
«Μ4Ιΐ6ΓΓληβ9ΐη €υιη υΓΐ)ίΙ>υβ Γβρβίβκΐ, ςηοιΙ Γβορββ 
ηβίίυβ €0ην6ηί6ΐι«1 Ιηίΐίο ορυδουΓι, ({ΐιαιη Ωπί ; 61 
ΒΑΓ^Απίαιη ΓβΓβ οαιη Ιΐΐ6ΐη&ΐβ $ηο δΐΐ7ΐηοηίο ]υιι- 

ΐ(6Γ6 ρθΐ6Γ3ΐ, υΙ ρ^Γΐβϋ) 1)0Γ68ΐ6ΐη. ^9Iη ΥβΓΟ, 3(1 

•Αηλίη ιηβηΐβιη ΓβνβΓβιΐΒ, Γ6ΐίςυ& ΙΙιβιηλίΑ Λ{^%τΜ- 
ΐοΓ, δίάΐίαιη, ι.οη|;ο^&Γ(Iί^πι, εΐΐ6Γ80Π6•η ; όβ ςϋί- 
6ιΐ8 νβΓΟ ηίΐ 2ρυ(1 ΗίβΓΟοΙβιη. Ιη αΙκϊγα €8ρίΐυΓι 
ρίΠβ ν8Γί3 ιίΐ€υΐ€3ΐ (Ιβ 8ΐι11ςυίΐ8ΐί5υ8 Ο^ΤΓΓβοΙΓιηίδ ; 
<Ι6 €οη8(8ηΐίιιο Μ., ίιηρεηυηι Κοηιαηοπιιη ιηΐβΓ Γι- 
Γΐ08 ρηηίβηΐβ ; ροβίΓβιηο άβ ΒαΙιη^ιίβ, Ιΐ&1ί« 3&0Γί- 
ΙΚ'.ικΙβ, Ρ81Π3 Οίθ€ΐ6ΐί3ηί, Ίηιρίχ ιηβιηοηχ ΊιηρβΓβ- 
<οη8, ίΐίςιιβ 3ςυ3 ]υ€υη(1ί88ίιη3. €Χ8ΐΙΐΐ886. ΤοΓΠΐιη Βθ8ροΓ3η3ΐη ίη8€ςυ6ΐιΓι ΐβηιροΓβ 
ΟΗβΓβοηβιη (1ί€ΐ8ΐη 8 ηΐ6ΐΓθρο1ί 6ίιΐ5(ΐ6ΐιι ηοηΓηΐ:;. 
Ι3ΐη 86(|υ6ηΓιΙ)ΐΐ8, ηυχ 8|;αηι ϋββηΐίςυβ Βοβροή 
ΙιίβΙΟΓίβ, η6(;1ί|;6ηΐβΓ Ιΐ£ΰ ρηκίαιίιιηΐ : "Εχει βέ ή 
Ιστορία οΟτο);. δίΜΐίηιςηβ 63 Ιβ^ζΐιηΙυΓ, ηιι» ηοΐβ 
8υηΐ 6 ^ΐ6ρΙΐ8ηο 6ρΊιοΥ\ΐ3ΐο; ςιιο ρΐ6η1θΓ6 ιιβιιιη 

Γυί886, 6 Γ6ΐίςΐΐί8 ρ3(β(, υΙ)Ι (68ΐίΐΠ0ηί3 3ΐΓ6Γΐ Ρ1ΐΐ6- 

^οηΐίβ, δΐΓ3ΐ)οηί8, ΡΙΐ3νοηηΊ, ηυββ 3η(ΙςιιίοΓ» Βοβ' 
ροΓί 8ρ66ΐ3ηΐ. 6Γ9Ρ6υιη ςποηυβ βρί^ηιηιηβ ()6 Οΐιιγ- 
βοροΐί 6 δΐ6ρ1ΐ8ηο ρΙοηίοΓβ Ιιβπβΐιιπι ρυΐο. ΙΙΙιίηιβ 
Γ3ρίΐιι1ί ηΐ3ηϋ3 6886 €0ηδ1η(, ςιιχ 8ίε 6 ηο8ΐΓθ 8ΐ6- 
ρ1ι»ηο Γ68αΓ6ίπ ροΐ6ΓΐιιιΙ : ..?(ολιορχουντος, χα\ διο• 
ρΰξαντος ίΓσοδον χρυτετήν, δθεν άφανώς οΐ όρύττοντις Β€€ίηΐίΐηί ίΗέΐηα^ ΒκιΙία. Ιη 1ιθ6 Ιΐΐ6η)αΐ6, αΐ ίη ^μέλλον του όρυγματο; άναδΟναι, χα\ ((ίβίέ Ηαηα ^6Π^υ^8 ύυοίιυδ, ίωιηυηίβ 681 Νθ8ΐ6Γ Ηί6Γ0ϋ1<;2Β ηυ 
6ΐοηΐαΐί8 ; ςα6Πΐ 8€ηρΐθΓ6πι (Ι6 1)ί8 ηίΐ (Γ3(ΙΊι1ί886 
^ϋ8ΐίπαο, 3ΐιΐρ6πί8Η6, ςυ;)^ ΐΓβάίάίΐ. 

Εγ£;ο δίείΠβη) βηΐβ ρβρχ Κοίη3ηί ίπιρεηιιηι ηυη 
Β}'ζ:ιηΓΜΐί8 ρ3Γυί386 3ίΙ, 86(1 Κοιη3ηί8 ; ρο6(ηιθ(!απι 
ΒγζβιιΐίπΗ, ςυίϋυβ οιηηβ ΙδίυιΙ πι3Γ6 ρ3Γ68ΐ ηβςυε 
:ΐ4ΐ εο1ύηιη«8 Ιΐ6Γ6υ1θ38. Οβ ποπιΊηΊΙ)υ8 δΙοΠίχ 6 
$ΐ6ρΙΐ3ηο (ίπιο Η(*Π3ηίεο Τίπΐ3βθ(ΐϋ6). Ιηδΐιί;£ ηο8ΐΓΧ 
ιιΙί3Γυπιςιΐ6 ιη3^ηίΐα(1ο. δλΓ3€6ηί, ιιΙΓιιηο χ\ο δί€ί- 
η» ϋοηιπΓι Γ3θϋ, €3ΐϋΙ)η3πι 8θΐ3πι €1ιη8ΐί3πί8 τε- 
ίίηςυυηΐ» επ]υ8 στραΐίηγ^ν Νθ8ΐ6Γ ηιειηοΓβΐ, €υπι 
υΓΐ>ΊΙ)α8 φΓι1)η8(ΐ3η), ςυ3Γιιπι ηοιηΐηλ ίΙ)ί(ΐ6ηι Ι6£[Ί- 
η)ΐΐ8 (ΒΙΐ6£;Ίυηι, δ. ^^τιΛ^Λ^ δ. δενεΓίηβ, ΟγοΙοη). 
Οη3Γ6 Τ6Γ0 δΐ€ίΠ3ηι Ιΐΐ6πΐ8 βυί 2ενΊ βγζ3ΐιΓιηυπι 8ί€ρΗαηί ρατίίΰηίαηι) Έχάτη φωσφόρος ου 9α δ|δας 

έποίησε νύκτωρ τοΧς «ολίταις φανήναι, χα\ τήν πο- 

λιορχίαν φυγόντες Φω9φ<5ρ(ον τ^>ν τβπον ώνόμασαν. 

Ει Ηηο ςυΙ(ΐ6Π) άβ ιιίΓοςπε ορυ8€υΓι €οπκΐ»ηΐΙη6ί 

ΙίΙ)ΓΟ 81ΐίη€ΐ3η(, ρΓ3βη)!883 8θΊΙί66ΐ, ιιΐ Π8 8οΗ(Ισ 

υΐ3ηιιΐΓ ]ιΐ(1ίεϋ ΓαηιΙβη^εηΐο, (|»ο(Ι ]3ΐη (Ι6 ΙοΓιυβ 
8€Γ'ιρΐί εοπ8ΊΙίο ρΓ6ΐίο(ΐυ6 ΓβΓ6η(]υηι 6886 τΐιίε- 

ΙΙΙΓ. 

€οπ6ΐ3ηΐίηυ8 ΓθΓρΙΐ3ΤΓθ|;6ηί(υ8 ιΐυο 8επρΐ3 ^βο- 
^ΓβρΙιίεβ 6Χ3Γ3νί1, υηυπι Ββ αάτηίηίίΐταηάο ϊιηρ€ηο, 
βΠο 8υο Βυιηβηο ΙηβεΓίρΐυιη ; 3ΐΐ6Γυπι Οβ ΐΗέΐηαΐί' 
έτΜΐ (ρΓονΙηεϋδ) ίηηρεπί Βγζ3η1]ηί. Ι3ΐη ιΐε ρποΓβ 
ΐηΐ6Γ (Ιοε(θ8 83ΐί8 €0η8ΐ3ΐ, ςυαπίί τενεπι χβΐίιηβη- 
ϋυπι 8*11, ιη3^ηί δείΠεεΙ. Η3ΐ)6ΐ φύά^ψ ιιε((Γΐ£;6ηΐί«; ηυηειιρηΐ, ει στρατηγί^ν ιηεηιΟΓβΙ πυωβΓϋΐηίΐϋε ογ- ^ ^^^,.|^^ γββίίβίβ. ]ιΐδΙϋΐηςα6 ίη εο οΜίηβιπ 30 (ΙεευΓ- Ι>Ίυηι 22 ? ΡοβίΓειηο Ιπΐ3 <)6 ΗΊεΓοηε ει ΟΊοηγδ'ιο 
ί^ΓΑηη'ιβ, ίΐεηι άβ ΑΓεΙι»πΐ6(Ιβ ΜβπεεΙΙοςυε. 

νη4€€ίΜηηι ΐΑ^ικα, ΐΛΐιροΙ>ατάία. ΙηΓβηοΓίδ ΙίπΙίχ 
Ι«οη|;ο1)3Γ4ΐί3πι» ί. ε. ϋλίβϋπβηι, βΙ^ηίΟεβΗ, ρΓχίεΓ 
9ΐί3 εχ 8ηΐ6ε6(ΐ6ηΐί ε3ρ}ΐ6 εο^ποβεΚυΓ, υ1)ί νείυβ 
€3ΐ35Γίφ ηοιηεη (Ιε 60<1επι ίειβ ΐΓ3εΐυ οοευΓΓίΐ. 
Ιαπι (Ιε ηοιηίηε 1)ΐι]υ8 1.οη£;ο1)3Γ<ϋ» 6ΐ5η)θ1ο(;ίθ3 
ΐ|^3Μΐ3ηι. ΙΙίηο βΐίβ ίηδίρί(ΐ3 (Ιε ΒυΐΙίΓεηοΐο (ιί(;), 
ΚεβροΠ, Βε8ΐ>ίο (ιιν) πιοηΐε ίΙ)Ιςυβ ΒυΓεβιιο {νν) 
ΟΓΤΐεοΓυιη εοΙοΜίβ. Εςυ'κΙεπι 8ί£;ηίΟε3886 Βεπενεη - 
ΐυηο ραιο, ηοη ΒυΐΙίΓεηοΙαιη (Βυΐηηΐιιπι), ()υθ(1 εβι 
£ρίΓί, τεΙ ροΐΐυβ Ηχ(ΐΓυηΐιιω (0ΐΓ3ΐιΐαπι). Ει Βέσ- 
βιον 6ρος 68ΐ Υεδυνίϋδ ιηοηβ ουιη οηιΙεΓε δυο (νηΐ- 
ε3ηο); βΓχεοΓϋπι νεΓΟ εοίοπί» 8υηΐ : (ΐυηΐ3 εΐ βυπι π3ΓΓ3η(!Ι ίΓυδίη ςυΧΓεβ. Ιηιο 8ΐιηΐ 8(ΐΙ)ίΐ3ηε9Β 
ηοΐ3ΐ!οηο8 (Ιε ρορυΐίδ ςιιΐΙ)α8(ΐ3ηι νίείηίδ, δο. οηεη- 
(λΐίΐιυδ, 1)0Γε3ΠΙ>υ8, οεο'κΙεηίαΠϋυδ, ςυβΓυπι,εχρο- 
Ιίδδΐιηυπι ςο» δερίεπίΗοηεηι ΠΙπδίΓβηΙ, ηοη υησ 
Ι3ηΐυιη ιΊίαΙο νβΜε Ι3υ(ΐ8η()£ βυηΐ. Εΐεηίηι 1)ου3 
ιηβ(1ί3Β Κ60βΓ3ρΙιί9β ρ3Γ8, ΐ]υ3ΐεηυ8 1)0Γε3ΐη δρεεΐ3ΐ« 
8θϋ ΓεΓ6 Ιί1)Γ0 €οη8ΐ3ηϋιιεο ίηπίΐίΐυΓ ; ςπΙ ηυπι ίηΐε- 
%^τ9ίά ηο8 ρεΓΥεπεπί, ηεεηε, ί<1 νειο (ϋΟΙεΐΙε (Ιίοΐιι 
6886 εχ'ΐδΐίπιο. Η3ΐ>εΐ εΐΊβηι ιηβίε (ϋ£[68ΐ3 83ΐί8 ηιυΐιβ, 
δοίΐίεεί Υβη! ^βηεΗβ βίνβ ηοΐ3ηιίη8 δίνε Άάό'ιίΛ" 
ιη6ηΐ3, 3ηΐ6€6<1βηΐί η3ΓΓ3ΐίοηί νοοε Ιστέον, χ. τ. λ. 
8^ΙοΓιη3π 8θ1ίΐ3, ιηοΓ6 8ε1ιοΓΐ38ΐ3ηιπι, €ΐι]υ8 ρεί 
ηβυδβληι' βΐίιΐδ δοηρίΟΓ τίΐβββεΐ : 3ΐιΐ 3ΐίεηυδ 63, 
ρ6Γ 86 ιιοη εοηΐ6η)ηεη(ΐ3, ΊηίΓυδ'ιΐ. Οχίεηιηι ιηι' χνί ΡβΓίΙιεηορε (Νε^ροϋδ), εΐο., ηοη πιοη8 ΠΙβ ί^^ηΊνο- Ό κ608ηρΙιΊ3Πΐ, 61 ςυ'κίεπι 6χΐΓ8η63Πΐ, ΐ11υ8ΐΓ3Γ6 νο- 

Ιυΐΐ, ηιΐηϋβ «μ ηηοΐίοΗί ; (Ιε ηοο ςυχ Γοπε 3(1- 
ϋυηιυΓ, ηιΐηοπδ 63 πιοηιεηΐί 6886 νί(ΐ6ηΐυΓ. Ν3ηιπη6 
Ιοίυδ ΙίΙ)εΓ δβεοιιΠ (ΙεεΊΑΓι 8ΐ3ΐυπι 8ρεοΐ3ΐ, ηοη το- 
ιηοΙίοΓοηι 3ηΓκ|ηίΐ3ΐ6ΐη, (Ιε ςυλ οηιιΓιηο ρβηίΙίοΓίδ 
6Γυ(Γιΐίοηί8 8ρεείιη)η3 νίχ 6(1εΓ6 ροΐεΓβΐ ίηιρεΓ»1θΓ, 
€θ1ΐ3ΐο ιΗβπίλΐιιηι ΓιΙιεΙΙο. ΟχίεΓυιη δρεοίεπι εοηι- 
πιεηΐ3ηθΓυηι, ρυΙ))Ί€3 3υ€ΐοπΐ3ΐε ιηυηίιοηιηι, πΐ3- 
ηίίεδίο ρΓΧ 86 ίεΓΐ ηο8ΐ6Γ €οη8ΐ3ηιίηί ΙίΙ)6Γ : εβί 
επίιη Βοηΐ3ηο ΑΙίο <ΐ6()ιε3ΐυ8, εοΙΙ. ίηδεηρίίοιιε : 
Κωνσταντίνου, τον Ιν Χριστφ βασιλεΐ αΐωνίίρ βασι- 
λέως •Ρωμα(ων, ιιρ6ς τ6ν Γδίον υ16ν Τωμαν^ν, τ^ν 
Οεοστεφή χα\ πορφυρογέννητον βασιλέα. ΡοβίΓειηο 
θΓ«οιιιη ε]ιΐ8 Ιίΐαΐυηι, υη(1ε 3Γ^υιη(*ηΐιιπι εο^ηοδ^ΐ 
ρθ3^ίΐ| ηοη()αοι εςαίϋειιι ίϋνεηί ; 1•:αΐη3 νείΌ Ηϋ€Γ• ΐηυδ. — Ιπ)ρ6Γ3ηΐ6 ^υδι^η^3ηο, ίηιο ( δ'ιε ίρ^ε 8β 
€ΐηεη(ΐ3ΐ) Ζεηοηε, βοΐΐιί Νεβροΐίη 3ΐΊ38<ιυ6 (ιγΙ>68 
Γορίυιη. Ν8Γ868, ΕΓληοοΓοιη νΙείοΓ, Ιιθη^οΙ>3Γ(Η»ιη 
ΗΙληι βΓΦοίδ 8υ1)]ίεί1. ΙηιρεΓ3ηΐίΙ)υ8 ΤΗεορΗΊΙο, Μί- 
έΐιβεΐίδ ΟΙίο, εΐ Β^δ'ιΠο δ3Γ306ηίΑΓΓί ρβπεδ ΙΙΙγπεί 
ίΐ€38δυπ) 3<)θΓΐί, €3ΐ3ΐ)η3πι 03ρπιη1, 6 ςπ3 Ι3ηιεη 
βπβεί, 80610 1•.ΐ()ονί€ο, ΚΓ8ηοο-63ΐΙί« Γε£;6| υδί, 
608 6]}θίυηΐ. €3ΐ3ΐΐΠ3 6χίη(ΐ6 Β^ζβιιΐίηοΓυιη 
ιΐιειη•• 

Βποάβΰίηιηη ΐΠιπια^ €Ιιβηοη, Ηπίυ&(ΐυοςυ6 ειρΐΐίδ 
Ιηίΐίυπ) ηΐ3ΐο 56 1ι;ιϋ6ΐ, δοπρίοπδ οηΙρ3. Βτ66Γ6 (ΙεΙ)ε- 
1)31, 3ηΐίςυΊθΓ6 ΐεποροΓΟ εηη) ΙεΓΓ3ηι, ({υ» δοιεαίο 
Οΐιπδΐί (Ιβοίπαο ^ιι6^8οη (1ίοεΙτ3ΐυΓ, ηοη Β^ζβηϋηΐ 
ίπρβΓίί ρίΓίεπι ίυί886| •€(1 ΒοδροΓΐ ηοιηίαε 8ΐιοδ γ•* ίδ ΥΑΒΙΟΚυΜ ΡΗ 

ρΓβίαηι ίιΐ9€ΐ4ρΓιο, 56. θ€ αάω,ίηηΐταηάο ίηρβτΊο^ χ 
υθςυβ 9Γκυιη6ΐι10 ίρβίυβ π3ΓΓ9ΐίοιπ9 Γββροηάβΐ, ηβ- 
ςηβ αϋαο ρποΓαΓιοπί : Ίδου έχτίθημί σοι βιδασχα- 
ΧΙλί^ ωνχζ τξ έκ ταύτη; ταίρι. χα\ γνώσει συνε- 
τισθέντα περ\ τ^ς βελτ^σταις βουλάς χαΐ τ6 χοιν^ 
συ;χφ^ρον μί; βιαμαρτάνειν. Πρώτα μέν , ποίον 
Ιθνος χχτά τ{ μέν ώ'^λήσαι δύναται Τωμα^ου;, 
ΧΛΧ^τΙ δέ βλάψαι, [χα\ ποΓον] χα\ πώς ίχαστον τού- 
των, χα\ παρά πο{ου δύναται ^θνου; χα\ πολεμεΤ- 
φθαι χα\ ύποτάσσεσθαι * έπειτα πΕρ\ της άπληστου 
χα\ άχορέστου αυτών γνώμης, χα\ ών παραλόγοις 
έξαιτοΰνται λαμβάνειν* εΐΟ' ούτως χα\ περ\ διαφο- 
ράς έτερων έΟνών, γενεαλογίας τε έΟνών χα\ βίου 
δ.αγωγής, κα\ θέσεως χαΊ χράσεως της χατοιχου- 
μ^νης ^ταρ' αυτών γης χαι περιηγήσεως αΟτής, χα\ 
στα&ασμοΟ προς τούτοις, χα\ ηζρί τών δν τινι χαι- Β 
ρώ μεταξύ 'Ρωμαίων χα\ διαφέρων εθνών συμβεβη- 
χότων, χα\ μετά ταύτα δσα έν τ|) καθ* ημάς 7η>λι- 
τεί^, άλλα χα\ έν πάση τ τ) Τω μα ίων άρχ^ χατά 
τινας χρόνους έχαινοτομήθη. ΑςίΙ, υΐ ιΓιχΊ, (Ιβ 6Χ- 
1Γ4ΙΙ62 $αί %νί (;60£[Γαρ1ιί3, ίηΐ6Γ$ρ€Γ$ί5 Ιιίε 'ώΐ ηο- 
Ιϋΐίϋ ^ίςιΐβ ΒΐΙιιιοιΓιΐίοηΊΙΐϋδ (Ιβ νια λο τ^ιΓιοηβ, ςιιαιη 
ΙκΐΠΊ ρ^είβςιιβ ΰοιιιιηοΓοία €υιη ροΐίοΓΪϋιι^ νίϋίποπιηι 
ββιϋίέηη ίη$1ίΐυεη(]3 ββςιιί οηιπίηο (1(Ί)62ΐιΐ. Οααΐίυδ 
ίη Ιιίδ ν6η2ΐυιη νίϋβο ^ο. Β»ρι. Εβηηΐίυιη 0$ ρήη- 
η>ι6ΐίΐ ΗοηιαηΙ$ Ι'ώτο 1 1 (Ι1αη€ΐ^ο, θ€ Βίβζ, τβτηηι 
Λ€ήρίοηΰΗ$ 6τ(ρά$ ρ. 477) : ΗΊο (^ΟΊ«/αι}<^ηκι)... 
/ι>ηιΐΝ Ηοηιαηο βΐίυ Τ€ΐ\φιίΙ^ ίΐι </ιιο ιιΐϋΐιηαιιι <ο/ίιιι 
ϊιηρ^πί, ίθ€ίθΓΜηι οηιηίηηι ί€βάβΓα, Ηοϋ'ιηίη νι>«ι, 
ψαΙίοη€$^ οοηΜα έχρΙίΰΜί... Εγ{;ο Ε(;η3ΐία$, 1ίΙ)Π 
ηι$. ρο58«$8θΓ, ηοη ΜΊυηι ορ€Π$ (ίΐυΐυαι ηΟΓ&ι» ςυαιη ^ 
«οΙαιιι βρΊ$ιοΙφ ίιΐ8εΓίρΐΊοηοηι. 

1^οιΐ£6 3ΐί3ΐιιι Γαείβπι 3Πιΐ(Ιί|ΐ)β €0ΐΐϋϋΊιΐιη 3Ί6Γίιι$ 
Ιϋ>Γί 6856, ηυί ίπ8€πΙ)ίΐαΓ ϋ€ ι.ΎοΐΊηάη^ ίϋ Ηυη€ πια- 
ιίιιιβ βχροπϋΐκΐυιη 6856 ν'κΙυΐυΓ. ^^ι1ι Ιιιιπϋ ΙίΙι^ΙΙυιη 

ΒγΖΑΙίΐίΐΐα: 1ΐί5ΐΟΓίΧ 6(ϋΐΟΓ65 ίΐα ΓοΓβ ΙΓ»013ΙΙ1, ιιΐ 

611111 ρπηο Ιοοο ροηαηΐ, δβειηκίο ΙίϋΓϋΐη, ςαοιη ϋί- 
ϋυηΐ Οβ αίΐηίηηΐταηιΐο ίΐιφεϊίο. Ουίϋ νβΓΟ, 5ί ίυ- 
ν6Γ54» οηΐίιιβ υΐ6Γ6ηΐυΓΐ^ Νοηπο Ιϋοΐυηιηι υιιυ5ςπί5- 
(^ϋ6, Ιιι^ΐΓ;«ΐ0 3ΐιΐ6 β1(6Γυιιι ΙίΙ)Γ0 ρο^ΐβιίοΓβ, ηυί ί\%\ΐ 
ιΐ6 Βγζ^πΓιηοΓυιη |[60β[Γ3|>1π3 ιυειίϋ α^νί εχίεηια^ 
ιΙιοιη:ιΐυιη ΓώΓυιιι ΰοιΐ5ρίθ2ΐιΐ8, βϋοςΓ9ρΙΓΐ3ΐη Β>ζ&η- 
ιίηοΓυιιι €]ιι$(ΐ6ΐιι χνί ίΐιίετηαηι οίδροϋίαιβΐ ? Ιϋ ςυθ(1 
ίρ>% (]<ιοΐ]ΐΐ6 οβμίΐυΐιΐ ίηίΰήμίίοηε» ίικίιώίε δυαιίβιιΐ. 
ΟυΊϋ νβΓΟ ρΓ<Γ5!3ΐ ι1ΐ6ΐιι»ιυιη 1ίΙ)6ΐ1υ$? Νοη {[βο^Γα- ^ 
μΙΓιαιιι ίρ$ίιΐ5 Γβ^ηΊ Γ6ε6ΐιΐίοΓ(;ιιι, 5β(Ι νβΐυδίίοΓβιη, 
ί. 6. ^ι^5I^η^ΐIIϋα^ι^ 56Γν3ΐ3 ΙαηΙιιιιιιιιοιΙο ηονίιία ρΓο- 
\ϊιια3Γυιιι ηοοαβηοΙ^ΐυτ» βΙ ϋινί&Ίοιιβ ; ςυοϋ ςυβηι 
ιυοΙβ8ΐυιιι Ι6^6ΐιΐί1)υ5 6856 ϋ6ΐ>63ΐ, ΉΙ οςυίϋβιη ίιι αιι- 
Ιε06(1βιιΐί1)υ5 831*18 8υροΓηυΰ πιοη8ΐΓ3ΐϋΐιι 61 βνίοΐυιη 

€886 6X18111110. 

Ετζο \ίΜ\\ εοη8ί1ίυιΐ) ιιιίιιίιηβ ίιι οΙ)8ευΐΌ ν6Γ83• 
ΐιΐΓ, ΐΌΐΐ3ΐο ΗίβΓΟοΙβ, ιιυί 3(1 ¥61-1)11111 6Χ8εΓΊ5ΊΐυΓ, 
ίΐβιιι 5ιβρΙΐ3ηο Βγζ3ηΙίπο, ρχ ςιιο Γειβ 5θΙο 3ΐιΐί- 
ςυίθΓ3 ρβΓιΐ3 6&8β ν'κΙβηΐϋΓ. Πβ υ^υ πιιοςυο οοιιι- 
ιιΐ6ΐιΐ3Γιοιιί8φΐοΐί(1ί3ηο 8. νυΙ(;3Π νίχ άιώϊΐβη ροίεβί. 
ΕΐϋίΓιιη ί>ρ6(:ΐ3ΐ 8ΐμ(Ιίθ83ΐη 3ηΙίςυίΙ;ιΙί5 ]υν6η1ιιΐ6ΐη, 
Γπί 1Η(Τ0€ΐ(ΐ5 €οη)η)6η(ΐ3ΐυΓ ειιηι 8ίιηίΙίΐΜΐ8 8οπρΐο- 
Γί1)υ5. 6^οβΓ3ρ1ιί3 ιη6(1ϋ »νί 5υιηιιιί8 1<ιϋη$ ΐΒο^ί- .ΕΒΆΤΙΟΝΕδ. 26 

ΐϋΓ, ς(ΐ3ηςιΐ3ΐη ιιοιι αΐίβηυιη βΓαΐ > γο, ν6ΐ6Γ6ηι 
8(3ΐιιιη ρΓονίιΐ€Ί3Γυιη, ρΓ9Β86Γΐίπι ιιοιιιίηα 3ΐιΙίςυίθΓ*, 
ειιιη υδυ 9ΐ'νί πονίιϋ εοπίΐρ3Γ3Γ6, βίςυο ΐΐ3 νίοηι 
ς<ΐ3ΐη(ΐ3ΐη ίη$ιρίΓ3ΐ'6 ίιηβςυηευΐίβ ςβο^Γ3ρΙΓιεί8» ςαι- 
Γαηι Γιπ68 Ιαπίυιη 1ίη698ςιιβ βχΐβΓηΐΗ οοηβρίείπαιιβ, 
ίιιΐ6ΓίθΓ3 <ΐ68ίιΐ6Γ3ΐηυ5. 1(1 ηιιθ(1 ιηηχΐιηβ ^9ίό\ι ία 
ΙίΙίΓυηι δβειιικίυη}, ίηεΓ6ίΙίΙίΙί δοεοπίία 8ΓΓίρΐυιη ; 

3(|1 η)6ΐίθΓ3 6]ΐΙ8 ΓαΙΟΓαΐΠ ίΐΓΐ4|υίΐ38 3ΐ>8ΐΓ8Χίΐ, βχ- 

εερίίβ, υΐ (Πχί, αΙΐΊηιΊ8 εΒρΊιίϋυβ, ιιΐί 8εηρΐθΓ ίιη- 
ηιιιηίδ εηΐ 3 Γβεοείίοηβ ΠίβΓΟοΙββ. 

ΗΊ8 6χρο8ίΐί8, νβΓυίη €οη8ΐ3ηΐίιιβί ΙίΜΗ ρΓβΙίυπι 
ΓϋοίΙβ ροηϋ6Γ3Γί ρο886 γ'κΙείυΓ• ΙΙΙυιΙ νεΓΟ, ςικχΙ 
ιιιΊγ31)€Π8, νίχ 3(1 υΚίιιΐ3πι, 81 φύά νίιίεο, ηοΐ3πι 
{|εΐΓυ(1ί ροΐεπί. Ρηιηο βηίιη ίβΐ» εηρίΐηπι ίηβεΗ- 
ρΓη)ιι63 υιιίεπιη ηοϋί8, ςιιοιΙ εχ8ΐ3ΐ, %€0^τ9\ι\ύχ 
Β3ΤΖ3ηΐίιιχ εχβηφίατ 61 Γϋπιιηΐηιη οΙ) οειιΙθ8 ρο- 
ηιιιιΐ, 6χί£;υ3ΐιι Γιεεί, πιβ Η6γοιιΙ<5, ηοηιιβ Ιβπιειι 
ρΓ0Γ8υ8 εοιιΙβιιιη6η4ΐ3ΐϊΐ ; (ΙβίικΙε ΙίΙ)6Γ ίρ80, ιηβχί- 
ηΐθρ6Γ6 Ρ3Γ8 ρθ5ΐ6ΓΊθΓ, 8. ΕυΓορ», Η^βΓοεΙβί 00<ϋ- 
€18 ιιΐ3ηιΐ8οπρΐί νίεε Γυη(;ίΐυΓ ; ροβίπειηο €οηδΐ3ηΐί- 
ηυ8 5ΐερΙΐ3ηο ρΙβηίοΓε α$ΐΐ3 65ΐ, (]<ΐ3 (Ιβτε ηηΐο αΠο$ 
λ(ΐ6υη(1υ8 \ν65ΐΰΓηί)3ηιιιι$ ίιι ρηνΓαΓιοηβοριίιικχΓπιχ'ϋ 
ρΐεηα» ςυ3πι ε(1ίΙίοηί βιι» 8(('ρ1ιηηί3ηχ ρΓ3*ιιιί8Ίΐ• 

Αΐςιΐ6 άβ \\\» ςιιΊιΙειη Ιΐ3εΐ6π<ΐ8. Ν3ΐϊΐ(|ΐιβ εϋιΐίο- 
ηειιι 1ίΙ)Γ0Γυιη 0οιΐ8ΐ3ηΐίπί ^εο^ΓβρΙιίεοΓυιη ιηίηΐιηβ 
6ςυί(Ιειη ρ3Γ0, 83 1 1ΐ3ΐ>ειΐ8 , πιοιιιιίδ8β (ΐιΐ30(Ι»ιη, 
η)ίιιυ8 νεΙ εο^ηΊΐ3 νεί ρεΓνεδίί^ηΐβ, υικΙε οοιηιηο- 
(1(18 3(1 Γβΐίηυβ 1ιυ]υκ ερΊβίοΙφ ΐΓ3η8ίΐυ8 ΊηπίΜοί 
ρο^8ε νί(1εΐυΓ, (]π» ρεΓίευΙιιπι %€ίθ%τ2ίρ\ι\χ Βγζβη- 
ιίπφ, Ι3η(1εηι 3ΐίςιΐ3η(1ο εοικίεικί», 8υ8θίρεΓ6 ν6ΐΐ6 
ρΓοΩίεΐυΓ. 

Ιιι 0Γα(]ειιΐί8 61 Οιί6πΓι8 (Ιίδΐίηείίοηε Γοιΐ8ΐ3η- 
ιίιηιιη δεηιιΟΓ. γ|ιΓι δΐια ΕιίΓοριι; ιΙιεηΐ3ΐ3 0Γεί(ΐ6ΐιΙΙ 
(ΓίΙ>ιΓιΐ, Α8ί;ε Ιΐιειη»ΐ3 ΟποηΓι. Ργοπ», ίη(]<ιί68, βα 
0!πηΊ:ι ΝΐιιιΙ εΐ 3μοη3 : ικιιικμιε ΕιΐΓορ3 ('8ΐ Οιχί- 
ίΐεπίίβ, Α5ΐ3 0ΓίεηΓΐ8. Υεπιιη ίπϋρίοΉπιιΐδ ηΠιιιη 
ε]υ5(Ιειιι 8εηρΐοπ8 Ιί1)Γυιιι, 8ε. Οβ οβτιηιοηηί ιι, 53. 
Ι1)ί εηυηιεΓ3ΐιΐιΐΓ βιιηιηιχ ίιημεΓίί Βγζαηΐίηί (ΓιςπΊ- 
Ι3ΐε8, ηιιηιβΓΟ 60, Γ6^η3ΐιΐ6 ίμ^πιβ ρ3ΐΓ6, Ιιεοη6 
δβμίεπίε, ν:ιΐ6ηΐΡ8. €135668 εβΓΟίη 8εχ επαηΐ : ρπιηβ 
8ΐΓ3ΐε^οηιιη, (\\ιχ (1υ38 Ιΐ35ε1)3ΐ ρ»Γΐ68, ΟΓίεηΐίδ (τών 
Ανατολικών) εΐ ΟεοΊϋ6ηΙί8 (της Δύσεως). Ιπ ίΙΙα 
(Οηβπΐίβ, ίιΐ(]ΐΐ3ΐη,) ροδΙ 3Γιθ8 νειΓα ό στρατηγίς 
τής θρφ/ης• ό στρατηγός της Μακεδονίας* ό στρα- 
τηγέ; της Χαλδίας. δΐ3ΐίιηςιΐ6δίε ρεΓξΊΐυΓ : Αύται 
ουν αΐ στρατηγίαι [έν] τοις Άνατολιχοίς θέμασιν 
αριθμούνται. ΑΙ δέ της Δύσεως είσιν α^ται ' ό στρα- 
τηγός Πελοποννήσου • ό στρατηγός Νικοπόλεως • ό 
στρατηγός Κιβυ^δραιωτών • ό στρατηγός Έλλάδο;. . . 
6 στρατηγός της Σάμου • ό στρατηγός του Αίγα ίου 
πελάγους • ό στρατηγός Δαλματίας, χ. τ. λ. Επ νεΓΟ, 
ςιΐ3ΐιι ΐειίΑχ ΓυεπΙ 8αϊΓΐιΙυιιι <]εο1ηιιιιη, Ίιηο 3η16- 

ΐίΟΓΑ, ΓοπηΧ ρΓΊ8ΐίΐ)Φ, Π"^ ^'Γ31 8ϋΡεΐΐΠ (]ΙΙ3Γΐί. 

Ναιικμιε (Ιε €οηδΐ3ηΐίιιο ρ!3ηε βίε τεΓοΠ Ζο8ίιηυ5 
η, 35 (ρ. 98 ειΙ. Βοηη.) : Κωνσταντίνο; δΙ, τά καλώς 
καθεστώτα κινών, μίαν ουσαν έ; τεσσάρας διείλεν 
αρχάς. *Γπάρ/(ρ γάρ έν\ την ΑΓγυπτον άπασαν προς 
τι) ΙΙενταπόλει Αιβύης χα\ τήν έφαν ά/ρι Μεσοπο- 
ταμίας κα\ προσέτι γε Κίλιχας χα\ Καππάΰοχας « νΑΗΙΟΗΠΜ ΡΗΛΚΑΤίΟΝΕ5. 

ΐΐία\ *Αρμεν{ου; χα\ την παρίλιον άπασαν άπδ.Παμ- Α Νοιηίηα μγ^ικιη. δίορΗαηυδ β>'ζ. : Βισάνθη, φιλίας Αχρι Τ|»απε(οΟντος χα\ των παρά τ6ν ΦΑιιν 
φρουρίων παρέβωχβ, τψ αύτψ χα\ θράχην έπιτρέ- 
ψας Μυσίαν τε μέχρις Αίμου καΐ Τοβ<^πης χα\ μέ- 
χρι Δοβήρου πέλβως όριζομέ'/ην, χα\ Κύπρον μέντοί 
χα\ τάς Κυχλάβας νήσους, ζίχα Αήμνου χαΐ Ίμβρου 
και Σαμοθράκης -έτέρψδ^ Μακεδόνας χα\ θεισαΑους 
χα\ Κρήτας χα\ τήν Ελλάδα κα\ τάς περί αυτήν 
νήσους κα\ άμφοτέρας Ηπείρους κα\ πρ6ς ταύται; 
^Ιλλυριούς και Δάκας κα\ Τριβαλλους κα\ του; άχρι 
«ης Βαλερίας Παίονας, κα\ έπ\ τούτοις την Ανω 
Μυσίαν. ΡοδίΓβπιο ηβοίϋ ιΐ6|;Ιί({6ΐΐ(1αιιι 6$86 νίϋβΐιιΐ', 
(|ιοϋ υΐϋρςιιβ βοπρίΟΓ (Ζοβίηιυβ 61 €οιΐ8ΐαηΐίΐ)υβ) 
Ιβιταηι 1.2ζΊ€αιη 61 ΤΙΐΓ8€ί€3πι]υη|;ίΐ. 

ΡηΊΝΗΐιι ίΗβίκα, Ί'Λταάα. ΒβενηάΜΐη ιΗβηια, Μααβ• 
άοηια• 
ϋυο €αρίΐ6 (1υ28 ίιηρβΓϋ ρΓΟτίηααβ ]υη(;ο, οιι- 
]ιιβ Γ6ί €2υ53 (Ιΰίποβρ» ρ3ΐ65ίΐ. ΕβΓυΐΏ «ίΐυιιι ίρ86 
001)18 8ΰΓΊρΐ0Γ «ρβΓίΙ, ΤΙίΓαϋί&ιπ ρΓΐιηο 1ϋ€0 ΰοΙΙο* 
€&η», 86€υιΐ(1ο Μ&€6ϋοηί3ΐη, Ιβπίο δίΓγιηοηβιη, 
ςολπο ΤΙΐ688αΙοηί63ΐη, ςυίηΐο ΟηΒοίαιη, βίο. ΙςίΐϋΓ 
θ ΙΙ081Π 0οιι»(3ηΐίηί ιηβηΐν Τ1ΐΓαα& 6]α8 61 Μαοβ- 
<ΙοιιίΑ ίηΐ6Γ Ροηΐυιη Ευχίηυιη οι ΗβύΓυιη ςιιχΓ6ΐιιΐ£ 
βιιηΐ; δίΓγιιιοπ (16γγ2 δίργηιοπίβ) ίιιΐβΓ ΗβϋΓυιη 

«Ι δ(Γ]ηΐΙΟΙΙ6Ι11 ί1ϋ11ΐίη8; Τ1ΐ6583ΐθηί63 (Μ<Ι06(1θΠία 

Τ6ΐ6Ηϋ δβηβυβ) ίηΐ6ΓδΐΓ3ηηοη6ΐη6ΐΡ6η6ϋΐη Ουηιίηβ, 
61€• ; ίϋ ςυοϋ «5 βΐϋβ ςυο<ιυ6 8€ηρΐοπ5υ8 €οχνί8 
ρΐ6ηί88ίπιβ οοιιΟηηηη 8ΐα1ίιη (ΐ6πιοιΐ8ΐΓ3ΐ)ίιιιυ8. 
^Αιη ρπιιιο υΓΐ)ίυιιι ηοαΓυηκΙαιη 1ιιιίυ8 Μ3€6ιΙοιιί£ πόλις Μακεδονίας κατά θρ^κην Έλληνας, Αποικος 
Σαμίων. ϋ6ΐΐΓβιιυ8 νοί. 11, ρ. 60^, 6(1. Βοηπ. : . . . 
οΐ Πατζινάκαι . . πΑσαν . . την όρμήν Ιτράποντο 
χατΑ Μακεδονίας . . χατέτρεχον τΑ έν Μακεδονί^ 
χωρία. . "ϋπερ μαθδντες ό Βρυέννιος και ό Μιχαήλ . . 
Ερχονται είς ΧαρίουΛοΛιν . . ύποστρίψαντες ίγγιστα 
ΧαριουΧόΛεως^ χ. τ. λ. 1.υΊΐρΓαηϋί Ιιβςαΐίο 3(1 Νίι ο 
ρΐιοπιιιι ΡΙιθ63ΐη (ΜυΓαΐοΓΐ $οτίρη. τβτηηι ΙίαΙΊ. 
νοΙ. II, ρ. 485; [ΡαΐτοΙ, Ιαί. ΐοιη. ΟΧΧλΥΙ, €θΙ. 
927 0] ) : Παπά Ιοηρ€ ΟοηίΙαηΐηιοροΙί ίη ϋπΓβ- 
άοιήα, ΜβηοΙο^ίυιη Β;ΐ8ίΙί3ηαιη 3>Ι (Ιίβιη 1 δβρί. 
(ΥοΙ. Ι, ρ. 6) : Άπ-^ * Αδριανό οΛοΛεως τζς Μακεδο- 
νίας. 1 !6ηι Μ6ηο1(ΐ£;ίυιιι ;ΐ(1 31 0οι. (ί1)ί.Ι. ρ. 158) : 
Της "ΟδυσσουΛόΛεως . . χώρας Μακεδονίας. Ιιΐβ ιι 
^ ΜβηοΙ. 3(1 24 ΑρΓ. (νυΐ. III, ρ. 68) : Πόλεως ίίορΟ' 
στόΛου της Καππαδοκίας• 131)ί 1•3Γιιιυ8 ίηΐ6ΓρΓ68 
Γ6€ΐβ 8ί€« ίιι Μαοβάοηία, Ι(1οιη Μβηοίος'ιπιη 3(1 ^ 
ΑρΓ. (ρ. 75) : άοροστόΛον της Μακεδονίας. ΙΙ)ί(ΐ6ΐη 
Ι3ηΐ6ΐι, 3(128^υI. (νοί. 111, ρ. 172). ριΐΓίιΐ8 (ΙίοΊΐϋΓ 
1)θΓθ8ΐο1υιη Μυσίας της Θράκης. δΐορΙι:ιηυ8 Βγζ. : 
ΦίΛΐΛΛΟΛθΛίς^ πέλις Μακεδονίας, Φιλίππου τοϋ» 
*Αμύντου χτίσμα &ν τφ "Εβρφ. €ίιιπ3ΐηιΐ8 ν, 2 (ρ. 
203 6(1. Βοιιη.) : ΒασιλεΟςδλ (ΜαηυϋΙ Οοιιιη.) 1π\ 
τήν Μακεδονικήν έχώρει πόλιν ΦιΛίΛπον^ τΑ πρδς 
τ|1 Σερβική καταστησέμενος πράγματα. Ιιίοιη ν, 5 : 
Έπ\ τήν ΦιΛΊππον, ϋΐιί υΐ αιι(63 (Ιποβ εοηΐβχία 
Ρ1ιΊϋρρομο1ί8 βί^πΊΩοαίαΓ. Τ1)βορΙΐ3Π68 ρ. 772 6(1. 
Βοιηι. (3(1 3. 812) : 01 δ^ Βούλγαροι . . πλέον ΐιοιηίηα €ίΐ3ΐ)Ίιηα8, ςυο ηοη Δηιηυ8 ιΐ08ΐΓαβ 86ΐι16η- ^ κατίσχυσαν Θράκης κα\ Μακεδονίας. Τότε κα\ Άγ- 
ί\νΡί Γυιΐ(ΐ3ηΐ6ηΐυηι ]3€βΓ6 ρο$8υηιυ8. ΟοΊιι 16ΓΓ9Β χίαλον χα\ Βερόην Αφέντες Χριστιανο\ Ιφυγον . . 
ίμβίιιβ ϋβηοιηίηβϋοηοιη ρ6Γ Ιοιι^υπι 8;Ρ6ΐιΙοΓυιιι ΝΙκιιάν τε χα\ τ6 του Προβάτου κάστρον. . ώσαύ- 
0Γ(ϋη6ΐη ρ6Γ86(|ΐΐ6ΐηυΓ. Ρθ8(Γ6Εηο νί(]6ΐ)Ιιηυ8, ςυο- τως και τήν Φιλιππούπολιν κα\ Φιλίππους κα\ τ^^ν 
ΐηθ(Ιο Γ3εΐυπι 8ί(, υΐ ί8ΐ3 ΤΙίΓλοί» ρ3Γ5 (ϋοθΓ6ΐυΓ Στρυμόνα οίκοΟντες μέτοικοι . . έπανηλΟον (ο). 
ΗαεεάοΗία. ' ΟβίΐΓβΐίϋδ νοΙ. II, β(1. Βοηη. ρ. 185 : Κα\ εΓ; τι α (α) Ιη 1)θ€Τ1ΐ6ορΙΐ3ηί8 Ιθ€θ δίΓγιηοη 'κίεηη οδίςυοίΐ 
Ι6ΓΓ3 διΐ7πιοηί3, 6Χ οε€ί(ΐ6ηΐ6 Ηϋ1)Π ΡΙΓιΠρροροΗ οοη- 
11^113. Υϋπιπα (|ΐιί(Ι(1υρΐ6χίΙ1(ΐ(] Ρ1ιίΙίρροροΙι$ οι ΡΙιί- 
1ίρρίβί({ΐιίΑ€Αηΐ ? 1)113111 υΓΐ)6ΐη, ηοη ίΙυ38, 80. ΡΙΓιΙίρ- 
ροροΠιι. Νβηιαιιβ ιη6(υιιι ΊΙΙυπι ΒυΙ|{3πειιιιι ΡΙΓιΙίρ- 
ρθ8 ςυο(]ΐΐ6, 3 ΡΗίΠρροροΓι ν3ΐ(ΐ6 Γβιηοΐοδ, Ιβΐί^ίδϋβ, 
Α(ΐΓί3ηοροΙίη νίοίιΐ3ΐη ιιοιι ιβΐΊ^ίβββ, ςυίδ 8Ί1)Ί ρβΓ- 
•ιΐ3(ΐ6ΐ)ίΙ? δοΐβ, ίιιηυ3ΐιι, ΡΙΓιΙίρροροΙίβ, £1)Γο 8ΐιρ(>- 
Ηοπ 9ρρθ8ίΐ3, 8ί3ηϊ0ε3ΐυΓ, εοΐΐαίο ΐοΐίυ$ ΙυοΊ εοιι- 
Ι6χΐ(ΐ. ^νί 3υΐ6ηι ρπηιίΐυβ ΡΙιίΓιρρί (1ίεΰΙ)3ΐιΐΓ, ευΙΙ. 
ΜβΙοΙιο^ ίιι Ε\ο. 03ρ.2, ρ. 234 6(1. Βοηιι. (λΛ βηηηιιι 
473) ^ Ό δέ θευδέριχος . . τδ μεν της δυνάμεως 
αύτοϋ ές Φιλίππους εκπέμπει, τφ δέ προσεκάΟητο 
τήν Άρκαδιούπολιν μηχανή πάση τ^λιορχών. 01 
€1 έκπεμφθέντες έπ\ Φιλίππους . . Αάιΐο 6«:(1γ6Ιμιιιι 
νοΙ. 11, ρ. 184 6ϋ. Βοππ, : . . ΕΙς Φιλίππου; αύτοΰς 
(μία δε αυτή των Μακεδόνικων πόλεων) μετοικίζει, 
•Ιτα πάλιν εκείθεν εΙς Άδριανούπ^λιν. Ι,ικίίΐ ΐ;ΐΐβ3- 
1αΓ(]Π6 ΤΙΐΰυρΙΐ3ΐΐ68, υΐ 3ΐϋ ροριιΙϋπιιΐΗ, Ίπ ιΐ5υ ιιο• 
ηιίηυιη, ιιΐϋΐιβ ιΙυοΙ)ΐΐ8 ρΓΟ ιιιιο ; ειι]ιΐ8 Γΐ^ί Ιο^ΐΐηιοιιίι 
Ιηρο ρΓοΙοΓΓο ίιινκΐιΐΐ. 0β(1ΐ6ΐιιι& (ί(1. Βυιιιι. νοΙ. 11, 
ρ. 522 : Της Ανω ^:ηδίας κα\ της Άσπρακανία; ; 
ϊΐιιθ(Ι ρθ8ΐ6Γίυ8 της α1ΐ68ΐ α Ο. Μοιιι. ρ. 570 : Της 
Μηδίας ήτοι τοΟ Βαασπρακάν. 1(ΐ6ϋΐ ρ. 6θ2 : . . 
συναθ ροίσας 6φ' έν, Φράγγους φτ,μ• και Βαράγ• 
Υους. 1(ΐ6ΐιι ρ. 600 : • . κα\ του; διεστιαρμένου; 
Ιν τεΧαλδί^ κα\ Ίβηρίςι Φράγγους κα\ Βαρά^γου* 
1(16111 ρ. 5Λ3 : Ιία\ Τριβαλλους καΐ Σέρβους "* ιΐ6ΐιΐ66~ρ8 Γ(^οιΐΓηι δίιΐφίεχ Τριβαλλους, οΐ ΜΐηρΙ^χ 
Χέρβοι. δ€>1ίιζ68 ρ. 06(ί 6«1. Βοιιη. : ΠαρΑ τών Βα- βάγγων. Μβπι ρ. 644 :. . στίφος στρατιωτικόν. 
αράγγους αυτούς ή κοινή ονομάζει διάλεκτος. Μ. 
ρ. 668 : Πρ'^ς δέ κα\ Φραγγων κα\ Βαράγγων. 1(1. 
ρ. 727 : ΜετΑ Βαράγγων κα\ Φράγγων. υ. ρ. 728 : 
Φράγγοις τε κα\ Μακεδόσι (οιπί8!»3 νοοβ Βτ^ρά.^- 
γοις). ΖοιιηΓΟδ χνιι, 21 (εοΙΙ. 25 άε Βαηί}Ύα€πηίη) : 
Τριβαλλούς τε κα\ Σέρβους. Οίπιιαιηιιβ π, 12 (ρ. 67 
6ΐΙ. Βοηη.) : Κελτο\ γΑρ κα\ Γερμανοί κα\ τ^. Γα- 
λατικδν έθνος . . Βρίττιοί τε κα\ Βρετανό., κ. τ. λ. 
ΤιβίΖΛοΙιϋ.χι, 566, 979 (βϋ. Κίβ&8ΐ. ρ 438) : Ίστρου 
η παρ' δχΟας χα\ Δανουβείου |5έου;. Μβιιι ϋΙιΐΙ. νιπ, 
212, 6ϋ0 (ρ. 3062 : Έκ 'τοΰ Ζέφυρου κα\ δυσμών. 
Μ61Ι1 ίΙ)ί(1. ν, 630 ; Τ6 τ,ρΐ^ς τήν μεσημβοίαν δέ κα\ 
μέρη τΑ πρί)ς νότον. 0. Ρ3€ΐινιηοΡ(?8 ίιι ΜίοΙι. Ρλ- 
ΙΰΒΟΐοκυΐ, 25 : Τ^ Κελτικών και πελεκυφόρον. Μβηι 
νβΓΟ ίΙΓκΙοιη ο. 8 : Τ6 Κελτικών πελεκυφόρον. Ιιΐΰΐιι Ιιι 
ΑικΙΐ'οιΓκΌ Ρ;ιΙ»•οΙοκη ηι, 25 : τών Τριβαλλών.. τφ 
χράλη Σερβίας, ΝίοβρΙιοπίδΟΓβκοΐΜϋΠ. 4,5 : Κελτοί 
τε ήδη κα\ Γαλάται εκλήθησαν, ιν, 7,2 : Γαλατάς 
κα\ Κελτούς. νιι, 5, 5 : *Αφρικήν κα\ Λιβύην . . - 
Γαλατίαν . . κα\ Κελτικήν. χιν, 8, 5 : Τών Κελτι- 
κώντε χα\ Γαλατικΐον βαράθρων, χιν, 7, 2 : Μαι- 
σαλιανών κα\ Βογομίλων. νιι 1. 14, 5 : Πρ^ς μεσημ- 
βρίαν κα\ νότον Ανεμον. Νί(θρΙιθΓΐΐ8 - Γ3ΐ1ΐ8ΐι «π 
Ι/ίιί. β<:Γ/«?«. χιι,20(6(1. 1'>οιιΐοιΠ8 ϋιιοαί) : Γαλα- 
τών Κελτών τε. ϋυ638 €3ρ. 8 : Τριβαλλούς τε κα\ 
Σέρβους. 1.30ΐιί6υ8 0Ιι:ιΙεοιΐ(1)|Λν; 1ίΙ)Γ0 ι, ρ. 20 0(1. 
Βοιηι. : Σέρβους δ^ εκείνους κα\ Τρ'βχλούς. Γ.βΟΓ- 
(;ίιΐ8 ΡΙΐΓ3ΐιΐζ;ΐ ιιι, 7 (ρ. 276 υ(1. Βοιιη.) : Κελτοΰς 
χα\ ΚεΑτογαλάτας . . Μαυρητανίαν και Μαύρου- » ΥΑΕΙΟΚϋΜ ΡΚΛΡΑΪΙ0ΝΕ8. 30 

^Α{/νην χ%; Μακεδονίας, ΝΙχην όνομαζομένην , Α ΑίίΓβ/ιιιιι, ιιΐ Ι6(;ΊΙιιγ) νι, Α. ; δα1)υΙϋΙί οαπαΐοδ (δίο 

, 5, €θ1Ι. II, II, ιιΙ)ί ιτι»ΐ6 Σαβουλέν βέ Μα• 
8<ιΙ(1αρ3, Αο^ΤΗ, δαιρίιιβ ρΓορβ ΟιΙγδβιιηι μβτά γυνακχων χα\ τέχνων αύτους χατοιχίζιι ; ςη» 
ι]<* Νί€€ (Νίί'χα) νίϋβαίιΐΓ ςιιοςιΐϋληηβΟοιιιιιβπ» Π- 
1)Γ0 VII, ϋ (νοΙ. Ι, ρ. 387 6ΐΙ. Ποηιι.} : Μεταξύ του 
Βουλγαροφύγου χα\ της μικρ3ίς Νικαίας. Εχΐβπι Η- 
1>Γ0 Ι ( ρ. 208 6ϋ. Ρ«Η8.} : Τήν βίρημένην μιχράν 
Αίχαιατ• 

ΜΜί €ηΐ Μύ€€άοιΗα, (ηατ Ρσηίπηι ΕκχΙκηνη 
ί{Ηοάοψ€ηφΛ€ <ίIα•-^Εηυπ16^8ιίβ ιΐΓ5ίιιπι «ρυίΓηΗΐ• 
(131111 ηοιιιίηί1)υβ, ίρΜίη ΐβΓΓΑΐη ΙυβίΓβΙιίιηιΐδ, άυοβ 
υΐ6ηΐ6β Β^ΜΐιΓιηΐι βηηοΓαηι ΓϋΓβ θ€ΐΊη^*ηΐοπιπι 
1ιί$!0Γί3, €υ]ιι& «ηη&Ιββ τβΓίιβ ρΐΌ ηοϋίκ €υιηηιυιΙ« 
ϋβίηοβρβ Γϋ€βΓβ ροβββ νΙάβηιΟΓ. 

δ€πρΐοΓ6$ ββΒουΙοηιιη ςυιΐΓίί, ςϋιιιΐί, 3βχιί ι»<η) 
ιηοΓ^ηιιΐΓ, ιΓιιηίηιιη Ιβηαΰββ |[60ξΓ3ρΙιίΰΦ νβΙβΓηιη 
«ϋΰΐίοηίϋ, ΐιιπι ΓβνβΓ» ηοικίυηι ιηυΐ3ΐφ. δβριίιηυιιι 
ςιιο<|υ6 βχοιιΐιιιη (ΗβΓ&οΙϋ ίπιρ6Γ»ΐοπ^) νίχ ςαίϋ- 
ηιίΑίιι ιιον»5β νίιΐοο, ευΐΗ3 Γβί ΐ68ΐίιηοιιίυιιι ίικίιι- 
1)ίιιιη ιΐβιιαηΐίβΐ Τ(ιβορΙιχΐ3οΐυ$ δίιηοοαΙΟ, ρ^ιιοίβ, 
υΐ ιιο?ί,Ιβ€ΐυ§, ιηυΙΓιβ ιβιηβη Ι6{;6η(1α5, ν'ΐΓ ηοη α1• 
Ιίιιι^ αρηιΙ ιηβ λυοίοηοΐίβ, €υιη ρΓορΙύΓ &Πα, ΐυηΐ 
βϋΐιι οϋ €31183», ςιιθ(Ι νίΐ3 ς{η8 ΙίθΙΙβ Αν3Γί63 νίιΐίΐ, 
ΜΥβ ΊηιΓιιιιη ρβη^ βχΊΓιί Βγζβηΐίιιί; ρο$1 ςυχ 3ΐί3 
ΜτουΙοΓίιιη ηιηΐιοπιιιι ΐυΓΐ)3 86ευΐ3, 8ε. ΒυΙβ3πο3, 
ςα» ιοιυιη ΓβίριώΙίον 8ΐ3ΐαπ) (ςυΜ λΐίυϋ ?) ιιοιι 
ΙβνίιβΓ 3(Γ6€ίΙ. €υ]υ$ ίηοοιηιηοίΐί ςιιοΓκΙΊ»ηιιηι (]ΐιο- 
ςιΐ6 (Ιίοβικίί υ^υιη ηοη ρΓ0Γ8υ5 ίηιηιυιιβιη Γιιίβββ 
6X1811100. ^3ιη βΓβο ίιι £;602Γ3ρΙιί€Ί3 ηποςπϋ Βγζ:ιη• 
Ιίιιθ8ΐιο?3 Ιιιηι ηιοΠΐο$ 8ΐ3ΐιΐ68? Νοικίιηιι, ίιΐ(|ΐι»ιη, νάλιον ; 

νιΐ, 3; Ρί^Ιιιιη, Ζ»ΙιΙαρ:ι, Ιαΐτιιιη, 1.:η3Γοί(ΐιη, Νοτ« 
VII, 2, 7 ; ΤΙΐ6θ(1οΐΌροΓΐ3 νιι, 5 ; Νον» νιιι, 4; (ίβ- 
ΐ3Γυιη ΓΰΙίςιΓίΦ ρρορβ 0(ίγ88ΐιιπ νιι, 2 ; ΟυΓίδΓΑ 
VII, 2 (€«Π5€Λ νιιι, 0) ; Α!»μιι3 VII, 5 (Αδβιιιη νιιι, 6) ; 
6οιΐ!»ΐ3ΐιΐίυΙα νιι, 10; ϋπζίρϋΓ3 νιι, 15; Ραηιιοιιίβι 
VII, 7 ; Τοιηβ3 (Τοιιιίβ 8. Τοίϋβαβ νιπ, 5) νιι, 15; 
ΝίοοροΓικ, Ζίείϋίϋα, Ι»Ιγη8 νιι, 15; ΙλίΓϋβ Ουιηβιι 
VII, 14; νί:ι ΤΓ;ι]αιιί νιιι, 4; Ρ«ιΐ38ΐο1υιη νιιι, 5, 6; 
€3ΐ3Γαεΐ2^ ΟϋΓΐΙαηί» υμι, 5. 

Ι8 681 ΤΙιβορΙιγΙαοιί οιγοα ΕιίΓοραπι ιΐ8ΐΐ8 %'^0%τ2ί' 
ρΐιίευδ, Ιιιηι ιιοιιϋυιη ροΓ Γ6Γυιιι νίε'ΐδδίΐυϋίηβδ ιηυ- 
β ΐ;ιΐιι& ; (]ΐιθ(] 8ΰευ$ίιΐ5€ΓίρΐοηΙ)υ$ ηΐ6<)ίφ υΙιίιη3β(|υβ 
(^Γχείΐϋΐίδ, «|υί ν6ΐθΓ3 Γο[)υ$ |)€γ α1ίοεΐ3ΐίοη6ΐη ιιο- 
ηιίηα ίιηροπβϋ^ιιΐ, υΐή οιηπΊβ (ΙΊιι 3ηΐ6 ηοναΐα Γαβ- 
ΓαηΙ. ■ 

ΕΓι;ιιη €οοΓ§Ίυ8 Ρίβίϋβ, ςυί νίχίΐ ατεβ αιιηιιιιι 
650,, υ$υιιι 3ηΐίΐ|ϋΐιιη 86Γν3ΐ. Ν4ΐη(|ΐΐ6 ίη ΒβΙίο Λνα-* 
η>ο νοΓϋυ 175(0(1. Βοιιη. ρ. 5^) νν. τΙ^ς Ηρ^χι^ς 
δλης Ιιαϋβΐ ϋο οιηηί 16ΓΓ3 ίιιΙΟΓ 1^^ι^υη1 ϋοηδΐ:!»!!-• 
ιίοροΠηςιιβ 8ίΐα; ιιεςυβ 3ΐίΐ6Γ τά Θράκης νέφη ιβ 
ΗβναεΙάάβ ιι,Ίί (ρ. 81). 

Εα οιπιιίη ιΐιυΐ3(α νπίβο Ωιιβ 6]υ84ΐ6ηι (ββρίίιιιί) 
δτευΐί ίηίιίο(ΐιΐ6 οοΐβνί, (]ΐι:)ΐιΐυιιι ί(1 6Χ 1ί1)Γί8 εϋίΐίβ 
ίπίβΙΓι^Ί ρυΐ68ΐ. 

ΗοΓΟΜΐ δεΓίρίΟΓίιιη 3^ηΐ6ΐι ιΐιιεβΐ 5ΐ6ρ1κιηιι$ Βχ' ΓιεβΙ ρρορβ 3ΐ)6Γ3ηΐ.' Εΐ6πίιη διιηοε3ΐΐ3, ςυί ίιΐιρβ- Ο Ζ3ΐι1ίιιιΐ3, ηοη ςιιίιΐβιιι ίπίβ^βρ ίΙΙβ, (|υ6ΐιι ]:ιιη ηοη Γ3ηΐε Η6Γ3εΙΊο (3. 612—640) ΒοηρβίΙ, ηοη αϋαπι 
ϋΊ€60<1ί υβαηι £;6θ(;Γ3ρΙι!ουιη Ι6π6ΐ, ςιιαηι βηιβεεβ- 
ί0Γ68, 5εγΐΙι»8 βΐ ΜχδΙθ8 1ΐ356η8 ι, 8 ; VI, 10 ; ΙΙΙγ- 
ΐ'ιαϊΐη 1, 4; (>6ρί(ΐ38 νι, 10, νιιι, 5; 1^οιι{^οΙ)3Γ(Ιο3 
ίΙ>ί(ΐ6πι ; 1!>'$ί3ηίΐ ΤΙΐΓ3θίε3πι νιι, 15; Οοπίηηίαιη 
νιιι, 5 ; Αιιΐ38 (8ίο 1β|[6ΐΐ(1υιη ρΓΟ Απαί) νιιι, 5 ; 
ΤΐιηείΑΐη νιιι, 5. υΓ5ίυπι, ΙβΓΓβρυιη, ροριιΐοηιιη 
βαάθπι ηοιηίη», <|03ΐί8 ίη ίΙίιιβΓ»ηί5 3ΐϋ8ί{υ6 $εΓίρΙο- 
π1)ΐΐ8 εοχτΙβ Ιι^ι^ηηΜίΓ. \]τ\)β% ΓβΡβ 8πιιΐ : δΊιΐ£[ί>!οη 
ι, 4 ; VII, II (ι|υο Ιοεο ρο^ίβΗοΓβ 5οιΐ3 ιΐβ 8ίΐυ 8ίιι• 
ΚΐιΙοηΐ&) ; νΊιιιΙη36ίαιιι, Αιι^υδίβ ι, 4; νιιι, 2; Κ3- 
Ι<!η3 (1. Ηαίιαήα), Βυηοηί», Αεγβ, ΟοΐΌ8ΐοΙιιπι, 
δαΜβρη, Ρ4ηη38:ι, ΜβΓείαηοροΙίβ, ΤΓορ;ϋΐιιη ι, 8 ; 
ΙΗ II ; VII, 12 ; ΗβΓαεΙβα (ΡβΗηΙΙιϋί*) ι, II ; νι, 1, Ιΐ3ΐ)6πιυ$ (νίχίΐ 3υΐ6ΐη δίβρίιηηαδ ΊιηρβΓηίΟΓΟ ^α«>ιί- 
ιιίβηο Ι, 896ευΙο 8ϋχΐο), 86ΐΙ βρίιοηιαίιιβ, δείΐίεεί ρβΓ 
Ιΐ6ΓηιοΙ:ιιιηι ];Γ3ΐηπΐ3ΐίοιιιη, ηϋ! ^(I8ι^π^3ηο II Κΐη*» 
ιιοιηΐβίο (λ. 085 — 695, 705—711) ϋοαιη βρίίοιηβη 
ίηδεΓίρ!>ίι, (όΙΙ. Χν^δΙβηηβηηί ρΓχΓαΐίοηβ ρ. ν, νι• 
Εγ^,ό δ('(ΐιΐ6ΐιΓΐ3 δΐϋρΐιαηί νοΓίιη ίηίΐΐο δίτειιΐί οεΐανί 
δΓπρία δΙ:ιΐιΓηιιιΐδ : Βι^άνΟη, τζάΧις Μακεδονία; κατ^ 
θράκην Έλληνίς... Φιλιππόπολις, π4λις Μακεδονίας. 
Ε:ΐ διορίιαιιΐϋπ πιΐΡ£[Γυιη δεηΟβπβ ν'ιχ ροΐαίδδβ, 16- 
δΓιιποπί» ΤίΐοορΙιγΙ.'ίειΊ δίιιιοοϋΚ»^, ιιηο βΗ^ειιΙο ρο- 
δίβποΓίδ, δΐιρπι ιιιοιηοΓαΙ» δ»1ίδ ηιίΙΓι ρεΓδίιοδεπιηΙ. 
Μιι Ιο 6113111 ηιίηυδ εη δεπρδίΐ, «ρια; Ιιη1)6ηηΐδ ίη 
6ρίΙθπΐ3ΐο : *1)ρ£δς, η61\ς Ευβοίας. Ή δέ ΕΟβοια 
νησός ίτζί. περιφανέστατη τΤίς Ελλάδος, ή λεγομένη 5; Μβ86πι1)Η3 (Μεσημβρία/ ηοη μεσημβρία) ιι, 12 ; ^ ΕΟριπος. ΕιιΙ)0β3 ιηοιΓιο ιενο ΕυΓίριΐδ (1ίε6ΐ)αΙυΓ, ηοη 
Αρρ6Π3 (1. .4ρρίαΗα), ΑδΙίεα, θ3ΐνοηιοηιίυιιι, 1.ίΙ)ί' &»•< ηΐο δβχίο. 

ιΙπΓ^Μίπι II, 15, 16, 17; νιι, 7; ΡΗΠίρροροϋδ, ϋ\ο ΊΊιβορΙιηιιοδ, ηιιι νίχίΐ 3. 752— 618. 1δ 3(1 3η- 

εΐβΐίίποροΐίδ, Β«ίΓ063 ιι, 16, 17; δίΓΠΐΊυιη ι, 5; (ηοη πηιμ 750 (ϋοηί»ΐ;ιηΓιηί ΟορΓοηγηιί 3. 17)1ιχ•ε Ιι.ιΙ>6ΐ βία ν. €6ΐΐ0§4!3ΐ38]3ΐη δΐ6ρ1ΐ3πη8 ΒγΖ. Ι|3|)61 8ΐιΙ> ν• 

Βοΐοιτ, 

Ει Ιιχο ςπί(ΐ6ίη Ιιαείβηυβ. Αρη(1 Τ1ΐ6ορΙΐ3η6ΐη ί^ί- 
Ιυτ 8θΐ3πι ΡΙιΙΙΙρροροΙίη ΙιηΙιεηιηδ, ιιοη 61ί»πι ΡΙΓι- 
Ιίρροδ τβίεπδ Μ3€6άοηίχ. Νηιηηυο οηιπε 'κΐ <|ηο<Ι 
ΤΙιβορ1ΐ3η68 ίΐάττίίί δθΐ3ηι ΤΙΐΓ3εΙ.Έ βηηι ρ3Γΐριη 
.•ίρ€Γΐ3ΐ, (]ΐΐ£ 6Γ31 ίηΐβΐ' ΡΐιίΠρροροΙίιι, Νίί•3>αιιι 6| 
ΑηΓΐΓι;ιΙπηι «Ίΐ» (τ4τε κα\ *Αγγ!αλον καΐ Βερόήν 
αφέντες Χριστιανο\ !φυγον. . Νίκαιάν τε κα\ Προ- 
βάτου κάατρον κα\ άλλα τινά όχυρώματα . . κα\ τήν 
Φιλ•.τ:ποΰποΑΐν . . οίκοΰντες μέτοικοι ( ίπι οΙ;(; ) , 
τ:ροφάσεί«>ς δραξάμενοι , έν τοΓς ίδίοις φ^ύγοντες 
ίίπα/ηλθον). Ιιι εαηι εηίηι ΤΙίΓαείΛ ρβΓίειη .Νίεο^ Ιιο ηΐδ Ίη)ρ6Γ3ΐοΓ η)3(;η3ΐη είνΐυιη ρ»Γΐ6ηι ΐΓπηδρο- 
δϋ6ΓαΙ, ςη:ΐ8ί οοΐοηίβιη ιΐιίΙίΐ3Γβιη, ΒυΙ^ατοδ ΓβρπΙ- 
8υΓ3ΐη, 16516 €6(ΐΓ6ηο ι. II, ρ. 57 (προσέταξε νάρ 
τους ΧρκΓϋΐανους εκ παντδς θέματος έπ\ τάς ΣΟλα* 
βινίας μετοικίζεσθαι). Ερ^ζΟ ίη δυαδ ίΐϋ ρ:)ΐηη9 
Γ6ϋίΙ>»ιιΙ, 3 ΒιιΙρπδ Γ6(ηοΐ33 61 ίιηηιυηβδ, ιιΙ ΡΙιί- 
I ρρΊ νεΙοΓίδ Μϋεβιΐοηίχ. Εγ^ο δίΓγιιιοηί:! (]ΐιθ(|υβ 
ριονίη(.ί3 , ΤΙΐϋορΙΐϋηί δ. ΓΙ)Γ3Γίο ϋ]υδ ιιΐ6ΐΐιθΓαΐ3, 
εχεΙπ(ΙεΐυΓ?Οπιηΐηο. 1.6ε1ίδ Ρΐιίϋρρίδ, (Ι6 δίΓγιηοηβ 
ΐΌ{;ίΐ3ΐ)αΙ, ειι]ιΐ8 υρϋδ Ιηιη ΡΙιΐΙΙρρί. ΥβΓηιη δίργ- 
ιηοιιίαιη ρΓονΐ(ΐεΐ3ΐη Βιιΐ2;ιη Ιιιιη ηοη ίιιΓϋδ(ηΙ>Ηη(» 
&('(! ΙΙβίΊηυηι δοΐυπιιυοιίο. δΐιγηιοη ίςίιυΐ' :»υδρ6εΐυ8 
νΐιΙϋΙαΓ. 35 ΥΛΚΙΟίΐυΜ ΡΗΛ:ΚΛΤίΟΝΕ8. 36 

νάμβω;,άρχηγ/»υ; έχουσα; δπαντις Μακεδόνας. ΙΙιίιΙ. Α δίΓγιηοιΓι». ΙΙιΉΙ. νότο €. 8 : Τοΰ Σαμουήλ δέ το3 

των βουλγάρων έξάρχοντος ου τά θ,οςιχών, ούβΐ τ^ 
Μαχεβονων μόνα ληΐζομένου, άλλα χα\ τήν Έλλάδχ, ρ. 616: Λύτοχράτορα . . των Μαχεδονιχι'^ν ταγμά- 
των. 15ί(1. ρ. 620 : Κα\ μάλλον οΕ Μακεδόνες. 
Ρ8§[. 630 : Στρατηλάτης • . της Λύαεως χα\ ιτά'/των 
των Μαχεδόνων ών έξοχώτατος. δεγίίΐζα ίΐιίιΐΐΐΐιι 
ρ. 655 : Έν πολλοίς μέρεσι τήν Βουλγαρ{αν, ήδη δ& 
τήν τε θρφχην χαΐ τήν Μαχεδονίαν συνέΟλιβε ((;6ΐι$ 
υζΑΓυιιι). ΙΙιίιΙ. ρ. 657 : Κα\ χώραν λαβόντες (Ι-ζί 
ςιιί<1»>» (ΐΓΐ)«ΊΙ:ιΐί) δημοσ^αν ά'κ>^ τής Μαχεδονιχής. 
ΙϋίιΙ. ρ. 068 (ΐιι ΙΙοιικηιο Ι)ίο(;ο]ΐϋ) : .. στρατίν. . 
οίον τταρειχεν ό χαιρδς Ιχ τε Μαχ;•δόνων χα\ Βουλ- 
γάρων χα\ Κα ππαδοχών χα\Ο0ζων...χα\Φράγγων χα\ 
Βαράγγων. ΙΙ)ίιΙ. ρ. 717 : Στράτευμα άξιόλβγον, συγ- 
χείμενον Ιχ. τε Μαχεδόνων χα\ Φράγγων, ΙΙι.ρ. 719 : Της χα\ αυτήν δέ γε τήν Πελοικόννησον... ΙΙιίϋ. ο. ^5 : 
Τήν Όρβστιάδαοίχών (οΰτω δέ πάλαι ή πδλ(ςέχαλ«ιτο 
του βασιλέως ^Αδριανού έξ Όρέστου τοΰ Άγομέ- 
μονος), τους Μαχεοόνας εΤχε προσέχοντας αύτψ. 
Ιϋ'κΙ. : Οι δέ γε Μαχεδόνες... Ι; τήν αυτών μητρό• 
πο).ιν&γουσιναύτ^ν, τήν *Αδριανουπολιν. Ι1)ί(1, ο. 26 : 
"(Ιστέ χα\ άδεώς χατά πάσης τής βρ^χη; χά\ Μακε- 
δονίας αχεδάννυσΟαι (Ρ8(ζΊη3Γ»<^). χνιιι, 2: Πρυέν 
νκον... στρατηγουντα των Ιχ Μαχε$ον(ας δυνάμεων* 
11η(Ι. 0. 9 : "Οθεν δρώμενοι (υζΊ) τήν τε Μαχεδονίαν 
έληΐζοντο, χα\ μέχρις Ελλάδος προήεσαν. ΙΙι'κΙ. ο. 17 : ΜαχεδονιχΓ^ς φάλαγγο;. !Ι)ίϋ. : Αηΐζεται δέ (ΝββΙΟΓ, ^ Τά θρακών τε χα\ Μακεδόνων ληΐζεται. \\}\ά. ο. 20 : όδοΰξτών Παριστρίων), τήν τε Μαχεδτ«ν{αν χα\ θρά• 
κην κα'ιτλ παρακείμενα της Βουλγαρίας Ρ»(;• 728 : 
Έν Άδριανουτ:όλ£ΐ συνήντησε Φράγγοι; τ* χα\ Μα- 
χεδόσι χα\ τφ λοιπφ . . στρατεύματι. 1;ιί(Ι. : Προς 
τίνα τών Μακεδόνικων πόλεων. 

1ι€0 6ΐ'ηιιιΐΗ;ιΐίϋΐι$ (^3^^. χι, υΐ νίιΙβΙυΓ, γοΙΙ. ϋι-α- 
η)6Γ0 ίιι ΑικαΙά, Οναχ'α 6<6/. Ρί\τί$. ΥοΙ II.). 1$ ΐβΓ- 
Γ»ιΐ) ιιθ6ΐΓ;ηιι μιίΓο »ϋηιιοιι6 Τ1ιγ3ι'μιιι ιΙΊο^ίΓο βοΐεΐ, 
6. ς. ρ. 455 (μΙ. Βοιιη. Αϋϋο 159, 145,151, 170 
{μετ^Ε ταξεωτών έκ της θρςίκης), 178, 185, 185, 
194, 295, 291. ΙΊβιη νι;Γο ρ. 251 : Ό αύτλ;(Β;ι&ί- 
Γιυ8 Μ:ΐ€6ϋυ) γενναίται έν Μαχεδον{^, έν τοις χωρί- 
«ς Αδριανού πόλεως. Ρί^. 252 : ΆπογνόντεςοΟν οΐ 
Μακεδόνες (Α(Ιπαιιορο1ίΐΑΐιί, η βιιΐ£»Π8 »(1 Ο.ιιιυϋίιιπι Σύμμικτον πλήθος, έχ βροχών τε χα\ Μακεδόνων 
χαι 'Γωμαίων άλλων χα\ Βαρβάρων συνεατηκός. 
15ί(1• €. 25 : ϋατζιναχών έθνους... τήν θρφκην πόίσαν 
χα\ τήν Μαχεδονίαν ληΐζομένου. 

ΝΊ€(φ!)0Γΐι• βΐ7«ΐυιΓιυ8, οοϋβιη 89Ρ€α1ο. 1$ ι, 5 (««Ι. 
Βοιιιι.) : Ό δέ Ιωάννης... μνη μείον άληβτον, τάς 
αύτου πράξεις, κατέλιπε θρ^ξί τε κα\ Μακεδόσι κα\ 
μέντοι κα\ ΊλλυριοΤς χα\ Βουλγάροις, άρχουαί τβ 
υλ\ άρχομένοις. 11>ί(1. 1 1, 5 : 0? τε μήν Σχύθαι, πρ^^ς 
τούτοις συστασιάσαντες, θρ^κην τε χα\ Μαχεδονίαν 
χατέτρεχον. ΐιι, 8 : Μακεδόνων τε γάρ καΐ θρακών 
τάς τάξεις άπάσας είχε μεθ' έαυτοΟ. ι ν, 2 : Ό δέ 
Βρυέννιος έν ^ΟδρυαοΤς διάγουν••• τδ Μακεδονιχ^^ν 
χα\ θρ^ικδν στράτευμα συλλεξάμενος... Ιϋίϋ. Τόν 
ΙιιΓοποΓοιιι »1)ίΙικ•π) . . 11)ίιΐ6ΐιι : Κατεδίωκον αύτοΰς € τ• Μακεδόνων Αρχοντα κα\ Θρακών στρατηγού;. οΐ Μακεδόνες . , έτεροι όνομαστο\ τών Μακεδόνων. 
Γαΐ;. 255 : Τών δέ Βουλγάρων έπιδρομά; ποιούντων 
έν θρ^χη και Μακεδονί^, κα\ ληΐζομένων ιϊ τοιαύτα. 
Ρ4(5• ^66 : Παρά τοΰ στρατηγού* Μακεδονίας. 
Ρ&{(. 275 : Κα\ άπέστειλεν έν Μακεδονίςι . . άγαγών 
■δέ έκ Μακεδονίας Βασίλειον . . Ρ;ΐ|ζ. 510 : Κα\ ληΐ- 
ζεται μέν θρφκην τε κα\ Μακεδονίαν. ψ^%. 515 : Έν 
τφτών θρ^κψων Οέματι. Ρ;ις. 5«6 : ΚαΙ έν Μακε • 
δονί^ καταλαμβάνουσιν. 

ΜίοΙίΑβΙ 61γ€28 (οίΓΟ^ι 3. 1118). Ι?(ηιιθ(ΐυ«'ριΐΓίθΓ6ηι 
Τ1ι<'•'ΐοίίθ "Ηΐιιιι δοιρΓι 8θΐ6ΐ ρ.499, 507, 558, 681, οϋ. 
Βοιιιι. ; ίΐΰΐη Μ}'8κυ ρ. 584. ΑΙίϋ'ι νβΓΟ ρΓΟ βαιίβιη 
1ι ιΙ>6ΐ Μαιοϋοπίαιη, 8€. ρα^. 570 : Τόν Μακεδόνα 
Βασίλε ιον. Ιϋίϋοιη ρ. 599 : Έφθασε γάρ ό Μονομά- 
χος έκεισε διαπεράιας τάς Μαχεδονιχάς δυνάμεις * 
έν οΓ; ή ν στρατηγός χα\ Βρυέννιος. Αόγος γάρ παρά 
τοΙς Τούρκοις έφέρετο, ώς ύπ" εκείνων χαταλυθήσον- 
τα^, μεθ* ών ό "Αλέξανδρος τους Πέρσας κατέλυσεν. 
Ρ3£[. 620: ΤηνικαΟτα χα\ (ίιιίιίο ίπιρ. ΑΙϋχπΙ Οοιιι- 
ιιεηί) Πατζινάκων πλήθος πολύ τήν θρ^κίαν κα\ 
Μακεδονίαν έλήΐζεν. 

^03II11ι^8 Ζοη9Γ88 (60(ΐ6πι 8ΰβθΐι1ο) 16, ν, 6 : Βα- 
σιλείου τοΰ Μακεδόνο;... δς έκ Μακεδονίας μέν ην. 
*ΐζφυ δέ πατέρων άσημων χα\ αφανών, εί καί τις 
τών τά περί αύτοΰ έξιστορησάντων έκ τοΰ τών Άρ- 
σαχ-.δών αυτόν γένους κατάγεσθαι τερατεύεται. 
XVI, 18 : Συμεών τά τε κατά Μακεδονίαν κα\ τάπ\ 
Θρφκη:...έ>ηΐζετο. χνιι, 1 : Τήν θράκην δλην (ριίΓΟ 
86Π00ΙΙ6). Ι1)ίϋ€ηι ε»ρ. 7,ΤΙΐΓα€ίαιιι ΙιαΙοί ϋο ΙβΓΓο Ιιίβηο €. 5 : Έν τώ περ\ τήν θράκην χωρίφ Δαμο* 
χρανίας. 1ιΙ«ίιι ο. 5 : Παρά ποταμόν ούκ οΤδ* δπως 
άρχήθεν καλούμενον διά τό άμειφθήναι τών ονομά- 
των τά πλείστα, τέως δ* οδν έκ τών θρακικών ορών 
καται^ίδέοντα, κα\ Άλμυρό\ κατά (Ι^ί^ίί παρά) εγχω- 
ρίων καλούμενον. 1(Ιοιη ο. 6 : Έπλήρουν δέ τα^την 
τήν φάλαγγα αΐ τών Μακεδόνων τε κα\ θρακών Τλαι. 
11>ίι1(.*πι : Τό δέ μέσον της φάλαγ^ος αυτός έχεΤνος 
6 Βρυέννιος ήγεν, έν φ τό τε άρχοντικόν έτάττετο 
άπαν κα\ θρςιχών δέ, Μαχεδόνων χαΐ της Γπττου τών 
Θεσσαλών, δσον έπίλεχτον. Ιιΐβιη ί1>ί(). ΰ. 18 : Ό 
Κομνηνός δέ (ΑΙβχίυβ 1) διά Μακεδονίας κα\ Βουλεροΰ 
διελΟών τόν Στρυμόνα καταλαμβάνει, κα\ τούτον 
διαπεράσας... 

ΑηπΑ εοιηπθηα, ΝΙθ€ρΙιοπ ΒΓγβηηϋ €θη]ιιχ. Εβ 
Γι1)Γ0 IV, 4 (ρ. 109, 6<1. Ραη<».; ρ. 198, νοί. 1, 6(1. 
Βοιιιι.) : Έξήρχβ μέν οΰν τοΰ τών έξκουβίτων τάγμα- 
τος Κωνσταντίνος 6 *Οπος, τών Μακεδόνων ό Άντίο- 
χος, τών θετταλών (Τ1ΐ688βΙοιιί€6η8ίυιη) ό Καβασί- 
λας• 6 δέ γε Τατίκιος... των περ\ Άχριδώ οίχούν- 
των Τούρκων ηγεμόνευε, υΐιί Αοΐιηάο ιη'ιΙΓι ηοη 681 
Ι,γοΙιηγαιίδ (ΑοΙίΓίδ,ΟΚπ ΒυΙ^ΓΟΓαιη), 86(1 ΒΙιοιΙπρβ 
ιηοηβ, οο!1. πιβίβ Κ^ιιβιΓιαηίδ (οοιηιηβηΐλΐ. π, ρ. 51). 
Ε«ιΙβιη ϋΙϊΓΟ XIV (ρ. 452 β(Ι. ΡαπΙβ., Ίη ϋββοπρίίοηο 
Ιΐίβηιί ιιΐ(»ιιΓΐ:») : Λωκών μέν δντων βορειοτέρων κα\ 
τών θρςικών τε αΟτών τε κα\ Μακεδόνων... (ϋ1)ί Ια- 
ιη6ΐι, €θΙΐ3ΐο »ρυ(1 Αιιηαιιι ιη•ι;ηο Η^ριηι αιιι1)Ίΐ(!, 
ΙΡ«8 νβιυδ Μ;ΐ€6(Ιοηί3 8ΐ|[ηίΓιε&η νί()6ΐιΐΓ). 

Οοηβίληΐίιιυβ Μ&ηϋ8868 (60(ΐ6ΐη 8«€υΙο). 1$ νβηα 37 ΥΑΚΙΟΛϋΜ ΡΠ 

;>Ι90 δ<ΐ(1. (βϋ. Βοηη. ρ. 221) : περί Βασιλείου..- Α 
Κώμης μλν ουν έξώρμητολυπρας, προσγειτονούσης. 
Ττ. -πρωτοπ^λβι, τ§ λαμπρή των Μακεδόνων 7;<5λ£ ι. 
ΙΟβιιι ν. 59ί7 : Τί*ν πρωτόπαππον αύτοΟ τ6ν Μακε- 
δόνα (Β2ΐ$ί1ίΰΐη). 

^υ2I)ιι6:> Τζϋΐζβ (βοιίϋπι χνο) €ΐΓι1. XI, 590. 948 
»<1•|• ίΡ• '^'^• *^^• Κ'βδΛΓιπβ.) : Μετά μεσημβρίαν 
(«ν^ο Μεσημβρίαν) μεν ή Μυσών πόλις, Ί1 Αγχίαλος, 
ού των άσημων τις πβλις, Κάν τοις όρισμοϊς γη; 
Μαχεβ<^νων, Ιφην. ΙΙΙ)ί αϋυιη επιβικίο νοΓδίιιη, δο. 
918 (ρ. 456) : Σκοΰτοι' τε κβ\ Νάΐσαος, κα\ (Ν'βο. 
Νάϊσσος, αΐ) Μυσών π'ίλει;. Ιιι ΓβΙί(|ΐΓΐδ (ί1.ί•1. ρ. 455 
$ίί| ) Ρίοίοιυχιηη δΐιιιιη 8(•({ΐπΐιΐΓ. 

Μ:•ιπΐ6ΐ Οοιηπβηυδ (3.1145-4180) ίιι ηονεΙΙο II 
(Ι,ι.πιΐοίΛνϋ ]ιΐδ ΟτίΕΓΟ-Κοη). 1. 1, ρ. 154) : Έν τψ 
6ίματ: θρι^ικης κα\ Μακεδονίας. Β 

ΛΙιννίιι» Οοιηηειιιΐδ (α. 1180-82) Ίη ηονοΙΙα ππί^α 
(ΐΛΐιη€ΐ:ιν. ί1>ίιΙ. ρ. 168) : Κατά τ6 θέμα θρφκης 
χαι Μακεδονίας. 

3ο2ηιιβ$ ΟΊηιι»ιηυ$, Οηβ 6]υδΐΐ6ΐη 53βοη1ί. 1δ ΠΙ), ν, 
2 (βϋ. Βοηη.) : Τήν Μακεδόνικων... πόλιν Φιλίττπου, 
τά 7:ρ>^ς τί) Σερβικ!) καταστησ(5μενος πράγματα, 
εοΗ. ('3ρ. 5 : Εις την πόλιν Φιλίππου. ΑιΙιΙβ νι, 6 : 
Τήν Φιλίππου... πρέσβεσι.., έκ Παιάνων. 1π Γοΐΐςπίβ 
^βο^ΓαρΙιίοίδ, ιιΐ βΐίαπι ίη ΐοΐα ϋί€6η(1Ί Γαΐίοηβ, ριι<* 
ηι»ϋδ5ΐϋ(ϋοδί5δίιηϋ$ 65ΐ Γιίηπ»ηιιΐ5. 5ίο 86Γΐ)ίϋδ ι, 
5, ϋ3ΐιιι:αίε3ΐη ςβιιίβηι <1ί€ίΙ, ία ο$1, ηί ίαΙΙοΓ, οό- 
ςηαίαιιι ειιιιι δίανίδ ΟαίιηαΐΊοΊδ, Βαίπΐίΐΐαδςιιβ Ιι^ιΙ^βΐ 
ιη, 6, 7; ιν, 24;ν, 16. ΝΑΪδοπι Οβοίχ ιηείΓοροΓιπ 
ιιιιιιείφΑΐ 11, 15. δϋπϋΰχ (Τπ3ΐΙίΐζχ) Τ6ΐυ5 ηοιιιεη ^ 
)ι .1)61 II, 15, ΙΚγπεοςυο ϋ5$Ί|[η3ΐ ν, 14. ΙΙεΓαεΙβαιη 
5. Ρ(:1;ικοηΊαιιι (ΒίΐοΓίϋΐη, βυρβηοηβ Μαεβάοπίχ ιιγ- 
Ικίΐιι) Μγδίχ (ΒιιΙ^3η%) λ85ΐ|[ΐο1 πι, 17. ΒίΓΠΐϋ ν6- 
Ιυβ ιιοιιιβη δβηιρβΓ ΐεηβΐ (ι, 4; ν, 8, 10 ; τι, 7). Μειιι 
Ύ, 9 : Αιγούρων, εΓτ' οΟν Λαμπάροων. ΙΙΙ}Ί'Ίειιιιι Ιιη- 
1>€ΐν, 7. 

Νίεείαδ (ϊπίιίο δχοηΐί χιιι) ίιι ^ο. Οοιηηεπ• (6(1. 
1)οηιι.) Γ..ιρ. 2 : Μακεδόνα... τ&ν Βρυέννιον ούτω λέ- 
γων, 1πε\ κα\ έξ Όρεστιάδος (β% ΑιΐΓΐΒΐιυρυΓι, οοΙΙ. 
\Ί13 ΑιιϋΓΟηίοΊ ΟοιιιΐιβιΓι 1, 1)ώρμητο. Μία δ' αυτή 
των εύδαιμδνοιν καΐ κρατίστων παρλ Μακεδόσιν πό- 
λεων. ΙιΙί^ιη Π). ο»ρ. 4 : Τλ Θρ^κφα μέρη.. .ό Κομνη- 
νός Αλέξιος, δτε εΓχετο (8 1>ΛΓΐ)3Γί8 υζίι») θράχη, 
και τά πλείστα της Μακεδονίας ήρήμωτο. ΙϋίιΙ. ο. 6: 
Έκ του των Μακεδόνων τάγματος (δε. ΙΙυδίΓαΐίιΐδ ]) 
ςιιί^βιιι ηΓιΙεδ). 11)ί(1.ε. 8 : Εις μίαν μοίραν τόν Μα- 
χεδόνα (Μ^ε^^ϋοII3δ)καΟίστησιν... Αλλην τ^ ΣχυΟικόν. 
Ιιίειιι ΙΜΓιΙίρροροΙίΐ2η:ιιιι Γε£ίοη6ΐη έπαρχίαν ιϋείΐ ίιι 
ΑηιίΓοηίίΌ ιι, 1. Ιιίεηι ίη ΑΙϋχΊο, Ιδαεϋ ίΐϋίΓε, ιιι, 2 : 
Ει; τίσσαρα διαιρεθέντες (δεγΙΙΐΛ') στρατεύματα, πα- 
οιν την Μακεδονίαν έπήλΟον... ώστε κα\ τ6 Γάνος τ6 
Κρος διερε'^νησάμενοι πολλά φροντιστήρια(ιιιοη3δ1θΓΪ8) 
έαχύλευφαν. Ιϋειη ίη απϋε ε3ρΐ» ο^φ. 7 (ρ. 795, εϋ. 
Βοηη.) : "Ωσπερ οΐ Θρςίχες πρότερον, ούτω κα\ Μα- 
κεδόνες, τότε χα\ θετταλο\ , καΐ δσα έν Ελλάδα 
χαΟήχουσςν. υΐ>ί Ι3ηΐ6η νείϋΐΐίοΓ ριιηοΓςυο ηοηιΊ- 
ηυιη νίβ οΙ)ΐΊη6Γ6 νίϋεΐυΓ. Ιϋίϋειη τεπο 03ρ. 10 
(ρ. 808-810} υΓΐ>εδ ΤΙΐΓβοίεχ εΐ Μηεεϋοηίε» ΐεΓΓ3ΐη 
Βχιαηιίο τίοίηαιη δί^πιΓιοαηΙ : 01 τω βασιλεΐ... συν- .ΕΡΑΤΙ0ΝΕ8. 38 

αποδράντες 'ΡωμαΤοι... πατρίδα; τάς έν θράκγ^ πό- 
λεις αύχοΰντες, ήθελον συνεϊναι και ούτοι τω Μορ- 
κεσίφ, κα\ τά δυνατά ύπουργείν... Έπανηκότες 
ουν ές τά α^^έτιρΛ^ τάς των θρακών και Μακεδόνων 
τεόλεις διαφιστώσι. συναιρομένων σφίσι των Βλά- 
χων... χα\ οΐ έν 'Ορεστιάδι μετανάσται γίνονται... 
την εξ Αδριανού τήν χλησιν λαχοΟσαν (ηΙ»ί οεουΓ- 
πιπί ηοίΐιίηα ΟίιΙ^ιηοΐιεΙιί, Βίζγοΐ, ΤζυπιΙΙ, Αγ€3- 
(ΙίοροΙΙ^). 

βεοι^ίιΐδ ΑοΓοροΠία (Πηε βχουΐί χπι) ίη Αηη:«Ιί- 
1)»ι> («•ι1, Βοηη.) ε. 13 : Ώς γοΰν οί Ίταλο\ πάσαντήν 
τή; Μακεδονίας χοΟραν ύφ' εαυτούς έποιήσαντο... καΐ 
προ; την πόλιν Αδριανού διεμηνΰσαντο, δπως υπ* 
αύτου γένηται... άπάοας γοΰν... 6 βασιλεύς των 
βουλγάρων... πάσαν κατατρέχει Μακεδονίαν... κατ- 
άσκαψε γοΰν έκ βάθρων αυτών την Φιλιππούπολιν..• 
την ΊΙράκλειαν, τδ Πάνιον, τί^ν Ταιδεστδν, Χαρ'.οΟ- 
πο).ιν , Τραϊανούπολιν , Μάκρη ν , Κλαυδιού7«)λιν , 
Μοσυνούπολυ, Περιθεώριον, χ, τ. λ. Ε(]ηίΙ>Η8 
Ιηιηοη υιΐιίΐηΐδ ΤΓη]3ΐΐ()ρο1ίη, εΐε. 5ΐΐ7ΐηοηίο ΐΚβ- 
ηιηιΊ πδδί^ηο. ΙΙι'κΙ. επρ. 24 : 01 κα\ διαπεράσαντες 
τδν Έλλήσποντον κα'ιδιά της Μακεδονίας διελθόντες, 
ει; Άδριανούπολιν άφίκοντο. €αρ. 55 : Τ6 τών Σκυ* 
0ών γένος... τους της Μακεδονίας χώρους κατέλαβαν, 
οί μέν περ\ τδν Έβρον τά έκεισε πεδία .. έλήϊζον ουν 
τά έν Μακεδονία πάντα... τ|} *Αδριανουπόλει, τφ 
Δ:δυμοτ*ίχο), τη Βιζόη, τ^ Καλλιουπόλει. €«ρ. 40 : 
ΚαΙ της Μακεδόνων απέσπασε... έπε\ δέ παρήλθε 
τά της Θράκης καΐ Μακεδονίας χωρία, ήδη δέ χαΐ 
την Χριστοΰπολιν παρήμειψε χαΐ τδν Στρυμόνα .• 
θα ρ. 59 : Έκ της Αδριανού κίνησα.;, άμαξα; τε 
παμπόλλας συλλεγηναι προστάξας άπδ πανταχόθεν 
της τών Μακεδόνων χώρας. 

ΕρΙΐΓΠΜΐιίιι.Η, εοιίειη ^χευΐο. 15 βεΓΪρίΟΓ (ειΙ. 
Βοιιιι.) νεΓϋυ 107 δ(|. : Πάσα δ'έφατφ Κωνσταντίφ 
λάχος, Πρ^>ς τοισδε βρςίκης, Μακεδονίας δροκ, Συν τ§ 
πατρψ^ και Βασιλίδι πόλε ι. 1(1. ν. 590 8(|. : Στέφε; 
θεοδόσιον εΐ, βασιλέα Πάοη, έώας Μακεδονία;, Θρά- 
κης. 1(1. 5215 6(|. : Χώρας δ* ό Βασίλειος έξέφυ πά- 
λαι Μακεδονίας, έξ άσημων πατέρων. 1ϋ. ν. 5850 
δς. :Και Πατ^ινάκα;, Σκυθικών λάλιν έθνος Θράκης 
έπήει Μακεδονίας δρους. Ιϋ. 586'28ί|. : Πληθυ; άκρί- 
δων εσπέρας πρδς την έω Διά τε θρ^κη;, Μακεδο- 
νίας δρων, Τήν άέρω^ κτήσιν έξειργασμένη. υ. ν. 
4^45 , Θράκης έπελθείν Μακεδονίας δροις. 1(1. ν. 
'ϊ557 δ(|. : Τάς τών θρακών τ ε χα\ Μακεδόνων πό- 
λεις Άφηνιάσαιδρώσι Λατίνων κράτους.ΐιΐ. ν. 167ί: 
Μακεδονίας κα\ μέρους τινδς Θράκης (υ))ί Ι3ΐιΐ6η 
3ΐιΐί({ηίθΓ ηοηιίηππι νίδοϋΐίηεΐ, ςηοϋ ίϋειη ν3ΐ6ΐ(1β 
νν. 8027-80ί9). διϋ ίιίειη ν. 8085 δ^. : Τήν Αδρια- 
νού πόλιν... Διδυμότειχον-,.θρςίκην, Μακεδονίαν δλην, 
Βολερόν. Ιϋ. ν. 8227 δς. : Δι' Αίμου καΐ Τοδόπης 
Χύδην επήλθε Μακεδονίας τόποις, Κα\τήνδ' έλτ^ΐσαντο 
συν πάση θρ^ικτ;. ΙιΙ. ν. 9181 δς. : ^^ δους στρατιάν 
έκ Μακεδόνων άναξ Εις έσπέραν πέπομφε κατά δ•- 
σπότου. Ιϋ. ν. 9850 : Περιοδευτής Θράκης, Μαχι- 
δονίας. 

ΟεοΓ($'πΐδ Ρ3εΗ3ΤΠ)6Γεδ(ΐιηεδ«εηΙί χιιι εΐΙηίΓιο χιν.) 
Ιδ εΓ{{0 ίη Μίεΐϋεΐβ ΡαΙχοΙοςο, ιιι, 18 (ενί. Βοηη•^ 39 ΥΑΚΤΟΚϋΜ ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟΧΕ^ ίΟ 

νοΙ. 1, ρ. 410) : Μέχρι; ουν Όρεστιάοο; οριζόμενης Α Θρ5χ5ς. ΙΙ»ί<<. νιιι, 6, 9: Της βρ^ιχης δβον τ6 άπ6 της 'Ρο»μαΐ6ος χαι μόλις πρότερον, ώς των έχείθεν 
ύπ6 Βουλγάροις δντων... ΙΙιίιΙ. ο^ρ. 25 : ΜοΤράτις... 
δυτ?υχής Μαχεβόσιν» εΓπω β& χα\ θρ^ξ(... Ι1)ί(Ι. ν, 
5 : Ύοϊς χατά τλν Αίμον χα\ αύτ^ γβ Μαχεβονί^ χα\ 
Ηράχη. Μβιη ίη ΑηϋΓοηίοο ΓαΙχοΙο^ο ι, 29 : Τά της 
Μαχεβ6ν{ας χα\ θρ^χης. ι ν, 16 : Έχ χωρών θρςι- 
χιχών τε χα\ Μαχε^ονιχών. νι, 52 : Τους περί τόν 
μέγαν πριμιχήριον Μαχεδόνας. Αΐ^υβ ίη Ηίδ Ιοοί9 
Ρ&ο1ιγιιΐ6Γί 311*1$ υ$υηι ιηοϋϋ ;€νί νί^βΓβ ίρ86 1ή$ΐθΓίη- 
πιιη κβη8ΐΐ8 ηβχιιβηιιβ 8θΐ€ €ΐ3πυ5 βνίηείΐ ; ί(Ι ηιιθ(Ι 
Δβ οιηηίΙ)ϋ8 «ηίβεβϋοηΐίυιπ βΰπρίΟΓυηι (6$ΐίιιιοπϋ8 

ναΐβι. 
Ηαιιϋ ΓΑΓΟ α1ίΐ6Γ δβηυβηΐββ αιΐΰΐΟΓββ, ίη %^.ο%γΛ' Χριστουτιόλεως άχρι τώντ:ερ\ 'Ρήγιον προαυλίων χα\ 
προαστείων της Κωνσταντινουπόλεως, τήν τε Κοιν- 
στα^ηινούπολιν χαί τάς έπέχεινα της Χριστουπόλεω; 
λοιπάς Μαχεβ^.νιχάς χώρας χαΐ πόλεις. 

ϋ3ΐ]ΐ3θυζ6ηυ8 (83γο. χιν) ΕδΙ ίί(, ιι( ΝίοβρΙιοηιβ 
0γ(^0Γ38, ραηΐ3Γΐ8 ίη ϋίοοηιΐο 8ϋπιθ(1ηπι 1βη3χ, ίιηο 
Ιβη^είορ; ίη ΓοΙίςιιί», 8ί ςυίβ 3ΐίυ8, Γοηΐββ «ρ^Γΐ'βίοδ 
ςβοκΓβρΙΓκχ ηρΐ'ηΐ Ιπηι βυΐ χνί, ΐιιηι ιιιηχίηιορβΓβ 
Γ6ΐιιοΐί85ίιΐ)ί. Εχ 6]η8 €ορίί8 56<|υρηιί3 βιιίΚοίβπΐ. 
ΙκίΙϋΓ ΙίΙ)Γ0 Ι, 7 (ρ. 35, νοΙ. Ι, βά. Βοηη.) : Τήν έν 
ΌδρυσοΤς έπιονυμον Άδριανψπόλιν... τήν έν θράχη 
ΧρκιτοΟ πόλιν. Ιϋίάβιη €3ρ. 20 : Κα\ αΐ Αλλαι π5σοι 
χατά τήν Θρφχην άχρι Χριοτουπόλεως. ΙΙίϋβπι ρΐιίοίβ ιηίηίπιβ οοηΐβιιιπβηϋί, Νί€βρΙΐϋΓυ8 ΟπββΟΓββ ^^ρ, 21 : Της άνω θρι^ιχης χα\ της παραλίου μέχρι 

"' '^' "^ κα\ αύτοΰ Βυζαντίου. Οβρ. 37 : Τά άνωτεριχλ μέχρι 

της θράχης... &χρι Βήρας. Ιϋβηι ιι, 3 : Τάς Ανω της 
Θράκης... πόλεις. ΙιΐΜη ι, 23: Κα\ τών άπ6 Χρι- 
στουπόλεως Μαχεδονιχών τε χα\έαπερίων επαρχιών 
άχρις Έπιδάμνου χα\ Δαλματίας. Ιϋίιίβηΐ ι, 52: Έν 
Γρατζιανοΰ πόλει, περ\ έκβολάς (Οηοβ πιβΓίιΙίοικιΙβδ) 
της θρι{ίχης κειμένη... Δρίμαν χαΐ τήν Φ.λίππον, 
πόλεις Μακιδονιχά^. ΙιΙβηι ι, 56 : Έπιτροπεύοντος 
της θρι^ιχης. Εΐ ιι, 3 : Τάς 4νω τής Θράκης πόλεις. 
11>ίί1. €βρ. 6 : Τήν έκ Βυζαντίου χα• Διδυμοτείχου 
κα\ Άδριανουπόλεως κα\ θρφκης... στρατιάν ού γάρ 
έξήν τήν τε έχ Μακεδονίας^ χα\ τής Αλλης εσπέρας €1 03ηΐ3€ηζ6ιιΐ)8 

ΝίΟβρΙΐΟΓϋδ βΓβ£0Γ3ϋ (δΦΟ. XIV ). Ιδ ΙίΙίΓΟ Ι, 4, 

6 (βϋ. Βοηη.): ... Κυψέλλωνχα\ "Απρων, φημ\, άνα- 
λαβών ό βασιλεύς (α. 1282) Μιχαήλ τάς Θρακικός τε 
χα\ Μαχεδονικάς δυνάμεις. Ιί)ί(ΐ6η) 6 : ... οΐ Τουρκό- 
πουλοι μετά τών Μασσαγετών έπληρώσαντο* τδ δε• 
ξιδν δ* οΐ τών Μακεδόνικων τε καΐ Θρακικών επί- 
λεκτοι. 11>ίιΐ6πι 1 1 (3(1 3. 1282) : Α!μοντ6 δρος, δ δή 
μεθόριον νυν έστι 'Ρωμαίοις τε κα\ Βουλγάροις. 
|1)ΐϋ. IX, 5, 5 : Ίδών δΐ ό νέος βασιλεύς (3. 1282)..., 
τά κατά Μακ^δονίαν κα\ θρφκην πάντα καταστησά- 
μενο;. Οιιβιιςηαιιι ιιίΓοςυβ ΙοΰΟ νοίυδ ΤΙιγ3€'3 βΐ Μλ- 
ΓβιΙοηίϊ 8ί^ιιί(ΐ€ηΐυΓ, ιιΐ βεςπβηΐίϋιΐδ ι\, 5, 5 : Τά 
κατά Μακεδονίαν κα\ Θρφκην πάντα καταστησά- μετακαλεϊσθαι. Ββ δαίΐίηο Λ^ιγρίί, ίπιρβΜίΟΓβιη 
βγζβηΐίηιιπι 3. 1348 ίη ΙΙΐΙβΗδ δυΐι 8ΐ3ϋίυηι Μβοβ- 
μενος. νιιι, 10; ν, 6: Έχ Βυζαντίου διά θρί^κης κα\ ,|^,^„,„^ ^^^^η, Οτχάχ, βίο., (ΙίοβηΙβ (ΟβηΙβο.ιιζ. ι, 
Μακεδονίας άπήισαν άχρι Γαδείρων... κατατρέχειν ^^^^ ^^^ δβςιιοηΐίί, υΐί ϋίίρίοίοηιιΐδ, ςαοηιοιίο Γη- 
τε Μακεδονίαν κα\ θρ^κην. νιι. 6, 5 : Τοις έν Μα-. ^^^,^,, ^ι^^ ^^ ΤΙΐΓ;ΐ€ί3, ίηΐετ /Ιί^Γΐιιη γμλ ΒΙιοάορε 

€1 ΡοηΐηΜ Ενχιηηηι «ί/α, ιΙίοοΓβιαΓ Μ;ΐ€β<Ιοηί3. 

ΚίοβρΙιΟΓίΐδ ϋ;ιΙΓϋ»ΐί (ΠοπΓιΐ 3. 1353) ίη //ίι/οπβ 
€€€ΐ6*ία$ιί€α χνιιι. 38 (νοΙ. Η, ρ. 858 β«1. ΓΓοηίοηί• 
Οϋί'δΒί) : Χαγδνός (Αν;»Γϋδ) τε μήν έξιών λαθραίων 
κα\ τήν του Μακεδόνος καταδραμιον... Ιη Γβΐίςηίδ 
οπ)ηίΙ)ΐΐ8 Ιοοίδ ΤΙΐΓ3€ί3 «ΓιΐΜΓ ββηδϋδ νβκτίδ, 8γ. ιχ, 
4, 5, 7, 35, 44; χ, 9; χι, 7, 29, 48, 50; χνι, 10, 
25 ; XVII, 3, 28 ; χνιιι, 28, 37. Μβιη νοΓΟ χι, 59 : Τψ 
βράκην παραμείψας (ΤΗΓβοίβ ΓθΓιθΐ3), τήν ^Αδριανού 
κατελάμβανεν, ή έν τοΙς όρίοις Μακεδονίας εστί. 
υΐ)ί δβΓίηο βδΐ (ϊβ Ιηιρ. ΥβΙβηΚ», ρΓοβοίδΟοηΐβ εοηΐΓ» 

μαΤκήν Θρ^χην άχρι Οαλάττης Έλλησποντίας... ληΤ- ϋ ««'>^^»• ««"^^^^ Γ^^' Τ''"'ί'ι1'τΗΓ^^^^^^^^^ χεδονία 'Ρωμαίοις. νιιι, 14, 3 : Στρυμόνα ποταμδν... 
μέγιστος... όπόσοι βράκην κα\ Μακεδονίαν τέμνον- 
τες... (5ΐΓ)Ίΐιοιιβιη)... ορίζοντα μέν πρδς μεσημ- 
€ρίαν... θρ^χην κα\ Μακεδονίαν, πρδς δ' ά;.χτους 
τάς τε Μυσών χώρας κα\ ποταμών τδν "Ιστρον. νιιι, 
41; II, 3, 4: Άποδοθήσεσθαι τά περ\ θράκην κα\ 
Μακεδονίαν χωρία τοΙς προΟπάρξασιν ές τδν κλή- 
ρον... μετά παντός του θρακικού στρατεύματος... 
ές θεσσαλονίκην επίτροπος... τών τής Μακεδονίας 
πραγμάτων... μετά τοΰ Μακεδόνικου στρατεύματος. 
ικ, 4, 3 : Τά Μακεδόνικα τών 'Ρωμαίων στρατεύ- 
ματα. XI, 3, 1 : Τδν "Ιστρον... κατέδραμον τήν 'Ρω- Άπδ βράκης ές Μακεδονίαν... μεταβάς. χιιι, 12, 
1 : Ές τήν Θρ^κην περαιούμενοι Τούρκοι. Εΐ Ιιχο 
ςηίϋβιη νοΓβ 80€ηιΐ(1ιπη υ!>πηι ϋίε^ηϋί εΐαδδίουιη. 
5ΐΓ3ηηοη βηίιη οιιιη €:ιν3ΐ3 Μαΰϋϋοηίαιη 61 ΤΙιπι- 
€ί3ηι οΐίπ) ϋίΓίηϊβΙ)3ΐ, οοΙΙ. νιι, 6, 3 : Τ6 περ\ τήν 
Χριστούτ.ολιν μακρδν έκτισε ^τεΤχο; άπδ θαλάσσης 
μέχρι τής του παρακειμένου δρους άκρωνυχίας • ώς 
άβατον είναι τδ χωρίον καΟάπαξ μή βουλομένωτώ βα- 
σιλεΐ τοις τ' έκ Μακεδονίας ές θρφκην εθέλουσι δια- 
βαίνειν, τοΤς τ' άΓ.δθρ(}ικη; ές Μακεδονίαν. Ι Ι)ίϋ. νη, 
8, 2: Τά περ\ Χριστούπολιν... στενά... διεβίβαζεν 
αύτβΰς έκ Μακεδονίας εΙς Θρ^ην άχρι του Ελλησ- 
πόντου Ι1>|(|. νιιι^ 6, 7 : 01 μέχρι Χριστουπόλεως ηηα: ίη 3ίαί«/οιιία? /Ιηί^ιιι ιίίΛ «<. Ιΐ3 βΟΓίρίορ 
Β>'Ζ3ηΐίηη8. ΑάπβηοροΙίδ ίβίΐπΓ ίη ηιβπίϋίί Ιΐιβηΐ3ΐ1§ 
Μ306(Ιοηί€ί δίΐυπι Ιιηΐιυίδδβ νίιΙείυΓ. 

Ρίηΰΐη ηί8€6 Ιβδίίηιοηίίδ ίπιροηβηΐ ΜίεΙΐ3οΙ Πυ- 
038, 1.3θπΙοα8 ΓΙΐ3ΐ€οιΐ(Ιγΐ3?4, ββΟΓ^ίηδ ΡΙΐΓβηΐζβ, 
δφΰΐιΐο ϋ6απιο «ιηίιιΐο &8δί|{ΐΐ3η()ί. 

ΜίοΙΐ36ΐ 0ϋ€3δ (βχ βϋίΐίοηβ Βοηη.). Ιδ (βϋ «• 
1331) 03ρ. 5: Έξεισι τής Κωνσταντίνου. κα\ πρδς 
Μακεδονίαν μεθίσταται... τάς τών Μακεδόνων Γλας. 
ΚΙοιη €3ρ. 22 (ρ. 117, βϋ. οίΐ.) : Κα\ διαβάς τδν 
πορθμδν (ΙΙοΠϋδροΜίυηι) ήκεν εις *Αδριανούπολιν..• 
κα\ έξελΟών άπ>> θρφκην (ί. β. ά. Θράκης) ήλθεν εις 
Μακεδονίαν... πρδ; τά τής βετταλίας μέρη χατέρ- II νΛΒίΟΙίϋΜ ΡΒ/ΕΡΑΤίΟΝΕδ. * 4$ 

χονται... απαντηΟέντας έγγυς εΙς τά τής Θεσβαλο- Α ροδίΗαε κοουΓβιη δυαιη 0ίε<)6ηϋί εαυ53 β'κίβηι 8&1ΐιιί 
ν(χης μέρη... 1)1)1 ΤΙίΓαεία 651 ΑιΙπαηοροΙίΙ^ιηα Γ6- ρο; Μιι€6ι1οιιί> νβΓΟηίΙ Μίικί, ςυαιη ηιβΓίιΙίββ ίηΐβΓ 
Οοη$ΐ3ΐηΐίηορο1ίπι β1 Η6ΐ)Γυηι Ουιηεη; ΤΙΐ€58ΐιΙίΑ 
ίίΐϋΐη, π"^^*^ ΤΙΐ€&59ΐοηί€β ιηβώι χν'ι , Μ•€6ϋοιιία 
ν6ΐ6Γυηι. Ιϋβηι ύαρ. 25 (μ. 43%) : Κα\ ως... χατα- 
στησαι τοΰτον &ρχοντα Μακεδονίας χα\ Χε(^(3ονήσΌ» 
κλΧ ΐϋάσης θρ^χης. 1η ΓβΓίΜϋίβ Μβΰ^ϋυπίβ ιιΐίΙυΓ 
$€η«υ τβίβηιιη, β. «Γ. οαρ. 19 (ρ. 91, 92). Οβ ΤΙιΐ'β- 
ίαΐϋ 1ιυ]ιΐ8 βΰηρΐοΗ8 ρο«ιΙ)&ο νίϋβΐιΐιηιιβ. 

ΐΜίοπΊπι&ΟΙιαΙοοηιΙγΙλδ 1ίΙ>Γορπιηορ.55, 6(].Βοιιη.: 
Άμουράτης..^ Ις ^ήν Εύρώπην διαβάς .. χα\ έ«\ 
^Λδριανούτΐολ'.ν Γλάσας, τά βασίλεια ο( αύτοΟ έττόιή- 
«ατο. Κα\ Ινιεΰθεν όρμίομενος έληΐζετο την τής 
Μΐίχεβον'&ς μεσίίγαιον χώραν ΊιιΓιΓοηΐ, βνεηΐυ Ι3ΐη6ΐι, υΐ ηυςυΓΟΓ, αΐίςυ^ηΐο πιΊ- 
ιιθΓι% η(ΐ3ΐη Υέϋτα ιηίΐιί ΓΟΓυιη οο^ηίιίο ο\ ύαό•^ 
ύαηΛχ ()6χ(6ηΐ38 ρηϋοπι βροροτκΐίι. Ρο$ΐΓβπιο ΤΜτα- 
ΰία ββοςΓβρΙιίαιη ροί^ΐ ιηβα» ΤΙΐ6$δ3ΐυηίο6η$6$ Ε{;ηα^ 
ΓΐΛΠ38(|ΐΐ6 1υειιΙ)ΓηΓιοιι&3 ιιιιηο ιηηχίιηβ ιΐϋΓαιο ΙαΙ)0Γβ 

ΟίχΊ ίη ηιιΐβοβ(ΐ6ΐιΓι.1)ϋ8 : ^αηι ρνΊηίο ιΐΓ6ίίιηι ί^ύα- 
τηιηάαηι Αιι;μι ΜαΰβίΙοηια ηοηιίηα ϋίΐύΰίΐηηΒ, ηηο 
ηοη βΓΗΐίια ηοίΐπΒ αηίεηίίω (αηάαηίβηίηιη ]α€€Γβ 
ρο$ίΗηιη$, Π€ίη ίβηο! ίρ$ίά$ άβηοΜίηαίίοηβηι ρβί 
Ιοιι^ηηι ί<ε€Ηΐοηιηι οτάΐηεηι ρβπβηηβιιιαΓ. Ρο%ΐτ€ηιο 
νίά€ΐ>ίηΐΗί φιογηοάο [αΰίαπι $ίΐ ηΐ ί$(α ΤΗταίίο! ρατ$ 
άίατεΐΗΓ Μα€€άοηία, 

Ε{;ί ί£;ίΐυΓ «Ιβ ηοιηίηίΐιηβ υΓΐ)ίθίη Μ^εοϋοιιΙφ, ίιι- Ιιι Γ6Γι«|ΐΓΐ8 ΙιΑΟπίοαί Μ;ιε6ϋ(Η)ί3 ιιΐίΐπΓ νβΙβΓΟίη ^ ΙϋΓ ΡοιιΙυιη Ευχίηυιη ΙΜιοάορβπίΐϋβ 8ΊΐηΒ; ΙΓιηο άο 

ΙβΓΓ8 ίρ88ί υηοεαρΊΐβϋυο ίιιιρβηί ΐΐιβιηαΐα ]ιιπ£6η$« 

ΤΪΐΓ3€ί2Β 6ΐ Μ3€6<1θΙΐί9Β. 0ΐΙ3Γ6 νβΓΟ ΠΟΠ (ΙυΟ €3ρίΐ8 

ΓθΓηΐ3νί, ιιΐ €Γ3ηΐ (Ιυο (1ΐ6ΐη3ΐ3? Ε]ιΐ8 Γΰί €3υ53ηι 
1)Γ6νί88ίιηί8 6ζροη3ΐη. Νοη(Ιυιη ίην6ΐΓι , ςιιΐηαιιι 
ήιιββ υΐηυΐ(|υ6 ΙΙιβιηβΙίδ Γιιβηηΐ, ΙιΙ ηποϋ ίη πΛί- 
({υίδ Ιΐΐ6ΐη3ΐί1)υ8 οοιιιηιθ(ϋιΐ8 8ίςηίηε3π ρο88β νΙ(ΐ6« 
ΙΜΓ ; (1υΙ)ΊΜΠΐ ςυοηπβ βΐ 3ηε6ρ8 6ΐί3ηιηυιιο ιηίΐιί 
ηΐ3η6ΐ, υΐΓϋΜηυβ Ιΐιβηια ηπιτι «Ιιιρίβχ ββιηρβΓ Γιιεπί^ 
8η 838ρίυ8 υηυπι? Νηιπ ηυβ ί&ΐα Βγκαηΐίηοηκη ΤΙίΓα- 

018 61 Μ306(1θπί8 ηΟΠ βΓ8ΐ Γ63ρκβ πί&ί Μ306ΐ1θηΐ8 

Τ1ίΓ3θί€8, (6) Ιοη^β Ι8ηΐ6η 3ΐί3 8 ΤΙΐϋββαΙοιπεβηδΙ 
Μαε6(1οηί8 (Τ1ΐ6883ΐοηίθ3 ιηοϋϋ αινί). ΝΊΙιίΙοιηίηηβ 
8Γΐιΐυί<Ι ηυοςαβ Ι»1>οπ8 ΙιΊ$εβ ηιιί8ςπΊΙϋ8 ίιηρ6η(]8ΐ»^ ββηβη, ίΐβιη 3ΐίί8 ΙβΓΠ». ΕβΙ 8υΐ6ΐιι ί8 αΐΐίπι» Ονχ- 
^Ίΐ8Γΐ8 8θπρΐθΓ ηπυίπιβ €οηΐ€πιη6η(Ιυ8, Ιοιιι ρΓορίβΓ 
υνι€τΐ3ΐ€ηι ςιΐ8πι<]8πι βΐ βΐ6β3ηΐί8ΐιι η3ΓΓ3ηϋί, ιυιη 
ιη8χίηιορ€Γ6 οΙ> ββηβυιη <}ΐΐ6ΐηϋ3ηι 6ΐ1ιηοβΓ8ρ)ιίεηπΐί 
ϋυ]η8 Ρ3008 8ριι<ί 8ηΙ«ε6880Γβ8 νβ8ΐί^ί8 βςυίϋοπι 

ΟοοΓ^ίϋδ ΡΙ)Γ8ηΐΖ8 Ιϋ)Γ0 ι» II (ρ. 46 6(1. Βοηη.): 
Περάσαντες οΐ Τούρχοι έν τ^ Ευρώπη εΙς τήν Χε(&- 
^νησον γης θρ^χης... λοικδν δ *Αμουράτης χα\ τής 
'Αδριανονπ^λεως Ιγχρααής γενόμενος, χα\ πολί) μέ- 
ρος έχ τής Μακεδονίας χα\ Βουλγαρίας χα\ Σερβίας, 
κ. τ. λ. Μβηι ί1)ί<1. ο. 26 (ρ. 80 βά. οίΐ.) : ϋ^τος 
πρώτος..• έν το?ς Τής Εύρώτης μέρε^ι περάσας τήν Καλλιοάπολιν χατέλαβεν, είτα χα\ τήν Άδριανούτη)- £ ηϋ ςΓ8ν!θΓ8 ϋ6ίη(1β ρΓορβΓηηβ, 68 βείΠεβΙ, ςυΑ λ(ν. Όμοίως χα\ Ιτερον ούχ ολίγον μέρος τής Θρά- 
κης χα\ Μακεδονίας έλαβεν. Οιιφ οιηηίηα €θΐιΓ6Γθη(ΐ8 
κυηΐ 6υπι Ι^8οπίοί ΟΙιβΙεοηϋχΙβΒ ν6Γΐ)ί8 ιηο(Ιο ηΐ6• 
ιηοπιΐΓ5. 1(ΐ6ηι ΡΙιγ. ιτ, 17 (ρ. 40θ6(Ι.'οίΐ.): Εις τήν 
θεοδ^αστον Κ^οννταντκνούτιολιν, τήν Σηλυμβρίαν, 
%9|ν Ήράχλβιαν , τ^ 'Ραιδεστδν , τήν Καλλκούττολιν 
«α\ τάς &λλας τής Μακεδονίας ιΐόλεις [β Ι)υΙΐ8 3ιιγ63 
Ιπιρ€Γ8ΐοΗ8 ΑιιϋΓοηΊ€ίΡ8ΐχο!θ£ί 86π., 8η. 1292 Μο- 
ηβιη1>88ίοΐΐ8 ιΐ8ΐ8]. 

Οία^ βΟΜ $αΙ'η $Ηρέτηηβ ! Οαοηηιη αΙίΐΜ!^ Ιαηία 
ηο$ Ι^ιΐίνηοηίοπίΐιι ίΐηιβ ηίιί οΙ>τη€Γ€, Ιαηΐέη ο^ηα^ί- 
ίβΓ<^ Ε]ιΐ8 §6η6Π8 Υ68ΐΓ8β βςυίίΐΰηι γοε68 (Ιυϋυπι ρβΓ- 
€Ίρ6Γβ πιΠιί νίϋβΟΓ, ΕαΗίοπϋηιραν €θΙβηάη9ίιηη!η{ί). 
Κ6|;6Γαπι νβΓΟ» ςοο πιβ (Ιβίβηϋβπι. 1π γ6 ηοπάυηι 081)880) βρβεΟιιΙ, ςυ8Γ6 ΤΙΐΓπεΊα Ηβϋπιηι ϊιιΙβΓ 
Ροηΐιιπιςυβ Ευχίηιιηι 8Η8 (ΙίεβΓβΙιΐΓ Μαεβιίοιιΐ». 

€οπ8ΐ8ηΐίηαη) ΡοΓρΗ^ΓΟ^βηΚυπι ρηιηυπι Ευ^ορα5 
8υχΐ1ΐ6(η8 ΤΙΐΓβείβηι ϋίε6Γ6,86ειιιΐ(Ιυπι Μ^εβιίοπίβπι* 
Ιβπίυπη δίΓ^ηιοηβιη, 6(6., ίιΐ8επρΓιοΐ)63 1ίΙ)ή Τ1ΐ6πΐ8- 
Ιιιπι ρο8ΐ6ΓΐθΓί8 ()6πιθη8ΐΓ3ηΙ (ρ. 110 Ηυ]υ8 6ϋίϋοηί$)« 
Οιτίιηοιιί8Γυπι β]υ8ϋ6ΐη 1ί1)6Γ ίιΐβιη Ι68131ΙΙΓ Ιίϋ. π, 
εορ. 52, υ1>ί Τΐιρβεί» ρΓ»868 1)ίδ 86ηΐ6ΐ 3ηΐ6 Μαεριΐο-^ 
ηίχ ρΓ%$ίι1βηι ιιΐ6ΐηθΓ3ΐυΓ ; ροβίίτβιπο ΐ3Γβ3 ΓβΠςιιο- 
Γυηι ιοβιίιηοηίοΓυιη .86£;68 6χ βοάβιη εβρ.εΐ ΠίβΓοεΙίβ 
ίϋίΐηί'αΐίηιο, ^^Π1^ι1β ίη 1)86 ηο8ΐΓ3 ςιιχβΐίοιιο 
ιηϋλίιηορβΓβ βΐΐβπιΐβπϋυπι νίιΙβΙπΓ 8ΐΙ 6ΐ)ΐη οηΐίπειη 
ςυο ιιίπυδηυβ Γβ£;ίθ))Ί8 ηοιηίηβ υηο Γ6Γ6 8εΓίρ(ο- 
ΓΗΠΐ 0Γ6 οΙΐ3ΐ)ΙυΓ. Οιιί ΠΟΠ 3ΐ)υδ 681, ςυ8Π) 1)Ίε : βρφ- ρ6ΓΥ68ΐΐ|8ΐ8 ίβΓι^ίοηίβ 6ΐ ρΓθΙΐ)13ΐί8 6886 6θη8ΐα(, Β χη χαΐ Μακεδονία, 8*ιν6 θρδίχές τε χα\ Μαχεδόνε;. οπιηί8 8υ9Β €8υ8Φ 8Γ§υιη6η18 ίη πΐ6(1ίϋΠ) ργοΓ6γγ6, 
^ ε8υΐ6 8€ί1ίε6ΐ ροηϋ6Γ3ΐ8 ηΐ6ςα6 (1ί8ρθ8)ΐ3, υηϋβ ]μ• 
(ϋ68ηΓιΙ)υ8 €θη)Π)θ(ΙίθΓ ίηΐ6ΐ1ί£βηϋί ΓβεαΙΟδ ρΓοευΓβ- 
ΙιΐΓ : 681 3υΐ6ηι 6Γυϋίιίοη)8 ςιιοςυβ ρΓθΙ)ίΐ88 ςυ»^- 
ΟΛίΩ 61 Γ€Γ)|;)θ (6η6η(ΐ3, ηοη Γοπ 8θ1πηιπιθ4ΐο. Ββίη 
Ιχρο((ΐ*8ρΙ)θΓυιη εΙ)8Γΐ26 ρ3()6ηΐίθΓ68 βυιιΐ ίΐΐ6ρΐί8Γυΐ1• 
1ρ8)8 ίηιρο8ίΐ3ηιηι 8ΐηηβ ϋΓιΐ3Γυπι , ςηβηι οειιΐί 
υιιίυδ 8ΐΐ6παδν6 ΐ6£[6ηΓιοη) ; (ΐιΐ3ΐ6 8ί η:68 ΚοΜι 
ΐ65ΐίιηοηΊθΓυη) 8ίΙν8 ]υ8ΐο βρίδείοΓ νίϋβϋίΙυΓ, θη ηΐϋ 

(^) Ιιβο 88ρί6Β8 ίη 8υο 6€€ΐ68ί3Γυηι ίη(1ΐΓ6 : Τφ 
^ραχλείας (ιΐ)6ΐΓοροΙίΐ2Β), θρ^χης χαΐ Μακεδονίας. 
86Γίρΐ. ρθ8ΐ Τ1)6ορΙΐ8η6ΐη 6(1. νβιι. ρ. 105 : Μαχε- 
βανίας τής θρ^χης. 11>)(ΐ€ΐη ρ8^. 225, 6(1. Βοηπ. (ίη ΙηνβΓδίοηίδ 6Χ6ΐηρΐ8 ΓαΓ)88ίηΐ3 6886) 8ηΐ6ε6(1<:ηΓ)8 
ρ3((τΓ606ΓυηΙ. 

Ρπιηυη) ί^ίΙιΐΓ ιΐιβιηβ Τ1ΐΓ8εί8, ίιΐ 651 Βγζαηΐίυπι, 
6Γίΐ, ουιη 80π> γΐείιιο, €υ]ιΐδ Ιαπιβ)) Οη6δ ηοη(1πηι 
Ιητ6)ΐ1 ; 86€υη(1υηι Μηε6(1οιι43. Οβ Ιιίδ νίιΐ. ίρδυπι 
€οηδΐαιιΐ)ΐ)Ηπι ( ρ3^. 109 Ι)υ]υδεβ βιΐίΐ.) : Τ6 τοίνυν 
θέμα τής Θράκης άρτι ηπρβΓ τήν θέσιν (Ίιιβίί- 
Ιοίΐοηειτι) χα\ τήν όνομασίαν 1>αχε Οέματο;, άφ* ου 
τ6 των Βουλγάρων γένος τ6ν "Ιστρον ποταμών διε-(ί- 

Β3δ)Γιθ Μ3ε6ί1οηβ, εηρ. 9^ : Έκ Μακεδονίας τής 
Θράκης. 1)6 ΤΙ)ι-ηοΊ3 νΐ Μ;)γο(1οιι)3 ϋοηοηίδ, ΐηιο 
Ρΐιόιίί ρ;)1ι-ί3ΐ-€ΐΐ£ (ΙΜιοΐ. ΒΐϋΙίοΐΙι. ρ. ΜΟ. 3. 6(1. 
ΒϋΚΙ^.), νί(1ϋ Ερίηκίιπη) δΐΓα1)θΐιίαιιιΐ)η. (1) ΒΟ ^. Ρ. Ρ8ΐιΐ)βΓ8}'6Γ 61 Ρ. ^. 5ο1)8Γ3Γί](,|(ΐυ)1)υ8 οριΐδ δυυπι υηηευρατίΐ 3υ(ΙθΓ. £οιτ• 

Ρατεοι.. ϋκ• 0X111. 43 ΥΑΚΙΟΚϋΜ ΡΚ^ΕΡΑτΐΟΝΕ5. 44 

^ασιν, έπε\ ?Γ(ΐότ£(>ον εΙς Βασιλείας διτιάς (ί) δι- Α 486, βϋ. Βοιιιι.) : Κβτά των ά::οΟεν τοΟ ΑΓμου κω- ή2>ητο. Κα\ μαρ:υρουσιν αυτά τά ονόματα των ιιό- 
λεων, 1\ τε Μεσημβρία χα\ ή Σηλυμβρία, βασιλέων 
προσηγορίας Εχουσαι πόλεις, πρ\ν τήν των "Ρω- 
μαίων βασιλείαν αύξηθήναι . . Έ«αρχ£α δέ θρ^• 
χης ύφ' ηγεμόνα Ιτέταχτο χαΐ ύπ6 τ6ν λεγόμενον 
κονσιλιάριον . Ταύρος γάρ . . έχράτει της Θρφχης 
έπΙ τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου , ίχων ύφ' έαυτλν 
ττόλεις ύφ* ηγεμόνα χα\ χονσιλιάριον 55 . • (ι/) Τ6 
δ& της βροχής θέμα ύπ6 τ6ν βασιλέα Κωνσταντινου- 
πόλεως Ιτέταχτο . • χα\ ούδέπω τις στρατηγΙ»ς Ι|ν 
αύτφ. *Αφ' ο!) δέ τ6 θεομίμητον (β) των Βουλγάρων 
έθνος Ιπεραιώθη εΙς ((Ιβΐβ Ιιαιιο νοοβιιι) τδν "Ιστρον • • 
τότε . . βασιλεύς ήναγχάσθη . . εΙς θέματος τάξιν 
άγαγείν αύτ6 , χα\ στρατηγδν έν αύτφ χειρο- 
τόνησα ι. 

δϋουικΓι (Μα€βίΙοηίοΊ) ΐΙιβηα.Ίΐίϋ Γιηο5 ϋϋςυίΐιιΐο 
ΰοιηιηο(1ίιΐ8 (ΙοΩπΊπ ροΐβΓυιιΐ. Π βυιιΐ ΡοιιΙα» £υιΙ• 
ηιι$; β ΙιΟΓΟΑ ϋαοαΙ)ϋ ΊιιΓβηοπβ ΙβΓΓΟ, βΰΠίοβΙ Βυΐ- 
Ι$8Γία, διτνί» ροΓ ΝΊ383ηι εοηΓΐ(;ιι&. Υίιΐβ ΗίβΓο- 
εΐϋπι. Οιΐ£ ιη'ΐΓθ ηυ•ηΐιιιη οοηΚπηβΐ ΙιΑΟπίουβ ΟΙιαΙ- 
€οη(1τΐ38 άβ τέδΗΒ Τ%τ€ί€ί$ 1ί1>Γ0 Ι, ρ. 56, 6(1. Βοιιιι. 
(ορίΐηιη βί^ηΑ Γι5π3 ϋοη αϋιϋιΐίΐ ΒβΙϋιβΓοβ* υΐ ίη 
Αηη» ϋβηβ δΰΐιορβηυβ Γβοίι) : Τους μέντοι Τουργά• 
ρους (ΐΐΑ ηθ^1ί£;βηΐΐ8»1ιιΐ6 ΒιτΙΙ^βΓυβ , Ιυ Ιι^£;β.•Βουλ- 
γάρους) οΟς χάτω Μυσίαν χαλοΟσιν οΐ Αμιινον 'Ελ• 
ληνιχής επαΐοντες φωνής, έπίσταμαι χαθήχειν έπΙ 
τδν "Ιστρον άπ6 τί^,ς Βιδίνης (Υίϋίιιχ) τυόλεως έστε 
(π\ (ηιο) Ε&ξεινον πόντον,έν Τρινάβφ πόλει τά βασ(- μοπόλεων χα\ συγχτήσεων. 111)1 ΰίκίοχ Αιιςιι^ΐ&ηυδ : 
*Αλλά χα\ χατά του Ιξω λεγομένου ζυγοΟ (δΙ&νίΓβ 
^ίχβΓίβ Ζαρονα). ΟβΟΓ^ΐυβ Ρ&ο1ιχιιΐ6Γ6» ίιι Μίείιο^β 
ΡαΙωυΙορο 5, 18 (Ορρ. 6ϋ. Βοηη. νοί. ι, ρ. 210): . . 
ΦιλιπτΓούπολις .^ . Σθενίμαχον ($ίι•) . . χα\ άπας 6 
έξω τοΰ Α7μου ζυγός. Μβιιι ίη Αηάτοη'ιοο ΡαΙινο• 
Ιορο ι, 29 (νοΙ. II, ρ. 80) : . . νέφος Σχυθών Παρι- 
στρίων . . διελ06ν τήν Βουλγάρων γήν . . χατά τδν 
έξω ζυ^δν γίνεται (ρ). Εΐ Ιΐ9Βΰ ({ΐιίιΐβιη (Ιβ^ιι^ο ίρβο, 
61 άβ )ν0θ €Χΐτα ίϋο. ΑΙΙβΓίιιη ]α§αηι^ ίηίΓα &Ίΐυιιι, 
ηοηιΐυιιι ίπνοη'ι; ({τι&ιιςυ&ιη €]»» άβιιοιιιίηαΐίο « 
ρΓίοη εοπ5€(]υίΙιΐΓ. 

Υβιιίο «1) υΐΐίιηυπ), ςυθ(1 ρΓ0ΐηί8ί, οχροηβικίαιη, 
ςυοιηοιίο βοίΠοβΙ Γαΰΐυαι 5ίΐ υΐ Ιιχο ΤΙίΓλάα (Ιί耕 
Β Γ(τ(αΓ Μαεθϋοιπα. 

^^Iη^)υβ ΑΓκ|υί8» Εη υβτο^ ίηςηίβΐ, (α ΤΗταααΜ 
Μααάοη'ιω Ό€ί€ή$ ΤΗταάαηΐίΐΐί$ Ηαηιι ιηη€0Τ€ Μ^^ 
η'ι. ΝαηΐίξΜ ίΙΙα ΐρ$α φιοι/Μέ ν€ΐη$ €ί ρέηπίηα Μα^ 
αάοηϊα Τΐίταοια {ροΜίηίαΙΟ) ραη (ηιΐ, 5ο1ο οςαί- 
(Ιβιη €υιιι ρ&αου1ΐ8, Μ&οβϋοηίΑίιι ιιιΐβΓ Ρβηβυιη βΙ 
δΐι]τιηοιιοιη βίίαιη οπ^ίηβίβιιιΐδ ΤΙΐΓ3€ί3ΐιι νβΓβ 
ίιιί886, ηοιι ΜαοβάοηΊαιη» ςυοϋ ηιυΐΐα ιηίΐιί Ιβηίο 
υΐ Ιοί &1ί& 8θΙβ οίαήυβ ρβΙβΓβΰίΙ. Επ ΊβίΐιΐΓ 8θΙα ίβπβ 
5ΐ6ρ1ΐΑηί Β^ζαηΓιηί (68ΐίιηοηί&, ΟΓΐΙίιιβ βίρΐΐλίοβίίοο 
ΓορβΓιίΑ , 8ΰπρΐθΓί8 Ι&ιΐίΙβιη αΐίςυ^ιιάο (ΙίΠχρπίίυβ 
Ιϋ^βηϋί. Ι8 ϊ^ιΊΙιιγ: ΑΙόλιον, της θρφχης Χε^^ο- 
νήσου (βίΰ) πόλις. βεόιτομι^ς έν Φγλιππιχών είχοστϋ 
τρίτυ* € Έπορεύθην εΙς πόλιν ΑΙόλιον της ^Αττιχής λεία σφίσιν άποδειχνυμένους• Ε^Γβ^ίβ βίο Ιι9οηίοιΐ8, γ (Ιο^β *Αχτής, 3(1 Αΐίιο) μίν ούσαν. πολιτευομένην 

^ ν^^:> ^..:-^: .ΐ!..ί^ί^ ? »ν ..—Χ — -.. ν-.Λ...*ΐ- ».. . Ι^...» . •Α^.^ — ςυοουιη ΙιοάίβΓηα ρΓΟνίηοίβΓυπι ϋίνίβίο 2ρρηιη6 
€οηδ6ηΐίΐ• Υί(Ι. Ι&1)υ1»πι Ι^ρίβί^βοβταρίιίοιη ΓοΙ. 5. 

Οθ€ίιΐ6ΐιΐΑΐ68 Ιΐιβιηαΐίδ ΙίηαΙιββ να ίητβηίο. Ρυίΐ, 
ρυΐο Ιΐ6ΐ>Γυ8 βΐ ΒΙιοϋορβ, τβΐ ίρ8β εοΐυβςιιβ ΗβΙίΓαβ; 
Α«Ιπ&ηορο1ί8 νβΓΟ ιηβίΓοροΙίδ, ςυ&ιιηιΐ3ΐη Ιχκ: ςπο- 
ς(ΐ6 Ιΐΐ6ΐη& ίη ιηίηοτ» ϋίνίβυηι Γαί556 οοηβίαΐ, οοΙΙ. 
Μΐ€ΐ& ίη ΙζααοΊΌ Αηΐβ^ίο πι, 4, (ρ. 571, βά. Βοηη.): 
Περ\ τ6 λεγόμενον Νεούτζιχον* τόπος δέ Ιστιν οζτος 
διοριστιχ^ των έτεαρχιών άμ'^οτέρων, της ^Αδριανού, 
φημ\, χαΐ της Φιλίππου (Ρΐιίΐίρροροίβο^). 

Αϋαπι ηυοι^αβ 1ιυ]α8 Ιΐιβηιαίίβ ϋίνίδίοηύΐη νβίβη- 
1)118 ρΐΑεαί8$6 νίϋβο, ηΐ βοίΐίοβΐ (ΙίοβΓβΙυΓ Μαο€άοηία 
ίηΐτα ίηρπηι (Πχιηοιη) βί(α, βί βχίτα (6 εντός, 6 
έχτ>νς ζυγός). Αηηα ΟοηΐΗβηβ 8, 7 (6(1. Βοηη.) : δΐ μετά των Χαλχιδέων. ι Ιιΐβιη : *Αρνη . . τε- 
τάρτη της Έρασίνων ($€• χώρας) πρ^ς τΨ^ ^9φ^^ 
(Άχτ|^7). Ιίίβηι: Βέργη, πόλις Θρ^χη; πρ6ς τ|} 
Χε|&(&ονήσφ. ΙιΙοιη : Βέρης (βίε), πόλις βρφχης, άπ6 
Β^ρητος υΙοΟ Μαχεδόνος. 1(ΐ6ΐιι : Βρίγετ, έθνος θρ^- 
χιχόν . . Βριγία ή Τρωϊχή, τουτέστιν ή Φρυγία, άπ6 
Βρίγου του χατοιχήσαντος έν Μαχεδονί^. Α(Ι(ίβ 
οηηκίβιη ίη νο^ ίΐΗΐβ Βρυγιάς, Βρύγιον, Βρύχης, 
Βρύξ. Ιιίβηι : Γιγωνός, πόλις Θρ^χης, προσεχή; τξ 
ΙΙαλλήνη. Ιιίβηι : Γρηστωνία, χώρα βροχής πρ^ς τ π 
Μαχεδονίςι. Ιϋβπι : ΈορδαΙαι, δυο χώραι Μυγδονίας 
(1. Μακεδονίας). Ε1σ\ χα\ άλλαι. . . ή δέ Θράκης. 
Ιιίοιη : £υρωπ6ς, πόλις Μακεδονίας, άπ6 Εύρώπου 
του Μαχεδόνος, χα\ ΏρειΟυίας της Κέκροπος. Την μέχρις αύτοΟ του ζυγοΟ. δίο βηίιη Ι626ηι1υιη, [> 1)η<Ιο νκΐ6:ί (ΐηχιιηιη ΤΙΐΓϊοί» ρ&Γ8 $ί{ζΐιίΓΐ€ϋαΐΓ . ΐπ 
ιιοη Ζυγοΰ. (/) Μίθ6ΐΑ8 ίη Ιίααάο Αίΐρέίο ι, 5 (ρ. (ΐιΐ:ιιιι Βογ6»8 (ΗοΓΟίΙυΐυβ 7, 189. 1 ΙϋΙ. ΡΙιχϋπ. ϋΟ) {€) ΤΙ)Γα€ί&ιη ρηηιο χνο (Ιυο Γ6{;η& Ιΐ3ΐ)υί$56« 
ιιαπΑΐ Οοη8ΐ:ιηΐίηυδ, (|ΐιο ηί8υ8 νβίβΓυηι ΐ68ΐίιηοηίο? 
Απ Τ8θί(ί Αηη&1.,2, 64? υΓ[)(!8 αϊ) ίρ80 ιηι•ηιθΓ3ΐ;6 
ηίΐ ΓαείυπΙ α(1 Γβιη. ΤΙΐΓϋοί» ρπο ΐβηιροΓυηι γα- 
Ιίυηο ίη πιιιηβΓΟ Γ6ςηοπιιιι ναηανίΐ. 

(Η) Ηί6ΐΌο1ί$ 86Χ ριίιιι» βρβίΓοΙιί» (ίηΓΓ8 6θ1. 
141) Γ6ν6Γ& οοηιρυΐυηι |]αΙ>6ιιΙ 55 υη>ίυηι ηοβίΓα- 
ηιηι. 

(€) Εη βΓχουΙί 6^6ιη ! ΙιΙβιη ρΐαηβ ρυΓρπΓ3ΐυ3 

δΓΓίρΙΟΓ 1ΐ9Ρ€ Ιΐ{ΐΙ)6ΐ €6ΓίΐΙ). 2, 47 (Τ. 2, ρ. 681, 6(1. 
Βοιιιι.) : Ό των άπό Βουλγαρίας ερχομένων πρέ- 
σβεων πρ^; τ^ν βασιλέα χαιρετισμός. Ιιιΐ6ΓΓθβ&ϋο 
Ιϋ^αίοπιιη Βπΐ£[&Γΐοοηιιη : Πώς έχει ό θεοστεφής 
ΒασιλεΟς ό πνευματικός πάππος τοΰ έχβεοΰ &ρχοντ<>ς 
Βουλγαρίας, χ. τ. λ. ίο^οΐΙι^Ι» Β^τζ. 3(1 608 ιηΐ6Γ- 
ιυ^^λΐίο : Πώς Ιχει ό πνευματικός έχγονος του βασιλέως ημών . . 6 έχ βεοΰ &ρχων ΒουλγορίαΓ. 
χ. τ. λ. 8ίηιί1ΐ8 οιγοι Ραρανη ΑοιηαιιιιΐΝ 6ΐ Εηάτυη 
ίδιιΐιαηυηι) Οϋΐοί» νί(1β ίΐιίϋβιη ρΛ%, 680 682. 
ΥβηΐυιιΙ αυΐβιιι ρήηιο 1ιοηοπ8 Ιυοο ΐ6|{9ΐι ρ3ρ:« 
Βοηιβπί, $€€Ηηάο ΒιιΙι^ιίΓοηιηι Γ6|ζί8, ιβηίο ΤυΓο» 
ϋΐίιοίβ. Εη ΐΓίΓοΙίπηι ! 

(/) Νοη α1ίΐ6Γ ίηΐβΙΙί^ο• δΐ6ρ1ΐ8ηηηι Β>ζ. : Γότ- 
θοι, έθνος πάλαι οίκησαν έντδς της Μαιώτιδος* 
ύστερον δέ εΙς τήν έχτδς Θράκην μετανέστησαν. 
ΕΓ9ΐΐ6αΤΙΐΓ»οί» ιηιβΓ Πχηιυηι Ροηΐυηιςυβ Ευχίιιυηι 

81121. 

(α) Ε«ιη(ΐ6ΐη ϋίοιίοηβιη ίη ΓβΙιυβ 1ΙθΓ6θϋ€ί8 «Ιβ- 
ρΓ6ΐΐ6ηϋΐ. 660Γ£[Ιυ8 Ρ1ιΐ'9ΐηΐΖ2 η, 2 (ρ 150 8(| ψ <μ1. 
Βοηιι.) : ΤοΟ ύιςερμεγέθους 6ρους του ΤαΟγέτου • • 
χα\ πάντα τδν έχείνου ζυγδν άχρι χα\ της Ούλου • • 
έχ δέ τοΰ έξω ζυγοΰ τ6 χάστρον Ζαρνάτας • • • 45 ΥΑΛίΟΚϋΜ ΡΒ^ΕΡΑΤIΟΝΕ^. 4β 

ΟπίΙιγ^ληι, ΑίΓΐΰΑηι νίΓ^ίηρίη, λνβχβπΐ. Εβί Μαοβ- Α χτίσμα έν τψ''Ε6(α^. ΐαβπ) :&ιάσται, Ιθνος ικρ^ςτφ 

Πόντψ. Βαρύνεται δέ ομοίως τφ Όρέσται. Όμοίως ιΐοηί» ¥6ΐυ»Ιί&$ίιηΙ $€ιιηιι8 ΤΙιηοίοβ, ϊηΙβΓ Ροηηιιιι 
Αζίιιηκιυβ »ίΐλ (Α). Μβιη : Κασάνδρεια, ηέλις Μα- 
χ&^ν{α$ ηρ6ς τ|) θρφχ||, ή ποτ€ Ποτίδαια λεγο- 
μένη. ΙιΙβηι : Κεχροπία χώρα . . ίστι χα\ Κεχραλ\ς» 
χιόρα βρ^χης' Ιστι δέ δήμος θεσσαλονίκης (ί. β. ρ»• 
%ύί ρΓ0?ιιια3Ρ ΤΙΐ6&Μΐοιιίε« ιπβϋϋ β^νί, Η. 6. Μίκ-β'^ 
ύοη'ΐΛ νβιβπβ). Ι(ΐ6ΐη > Μαιδοι , Ιθνος θρφχης, 
«λησίον Μακεδονίας. Μβιη : Μεθο'>νηι πόλις θράχης. 
1ιΐ6ΐη : Μίλχωρος , Χαλχιδιχή ικόλις έν βράχη. 
Ιιΐβιη : Μυγδονία, μοΓρα Μαχεδονίας τινές δέ Μλι* 
δοΟς αυτούς φασιν. Μ6πι : Όλ^υξος , τιόλις έν 
βράχη περ\ τ6ν Άθω• Μβιιι : "Ολυνθος , τιίλις 
Θράκης πρ^ς χ^ ΣιΟωνί^ της Μαχεδονίας. Ιϋβιιι : 
Παλλήνη, ι:ύλις Θρφχης, άπδ Παλλήνης της ΣιΟω- 
νος, χ. τ. λ. Ι(ΐ6ΐη : Ποτίδαια, πέλις θρ^χης. ΚΙβιη : 
Σάνη, ιτΛις θρφχης μεταξύ ΆΟω χα\ Παλλήνης. 
Ιϋβπιι : Σιθωνία , μέρος βρι|ιχης« Μβιη : Σχίθαι, 
9:^ις Θρφχης πλησίον Ποτίδαιας. Ιϋβιη : Σχιώνη, 
ΐ(4λις Θρφχης. Μβια : Στράμβαι, π^λι; θρφχης. 
Μβπι : Στώλοςι πόλις μία των Ιν Θρφχη βαρβαρι- 
κών, &ς μετήνεγχαν Ιχ των Ήδωνών οΐ ΧαλχιδεΙς 
βίς τάς αυτών ηόλεις. ΙιΙβιη : Τράγιλος πέλις μία 
ιών έπ\ %ρήαα\ς πρ6ς τ{ Χε^^νήσφ (ςυίΐϋ8 ρβηίπ- 
ϋιία ?) χα\ Μαχεδονί^. Ιϋβιη : ΦλΙγρα, η^ις θρφχης, 
ήν ΕΟδοξος μετά ταΰτα Παλλήνην φησ\ χληθήναι. 
1«ΐ6ηι : Χαλάσςραι π^ις θρφχης περί τ6ν Θερμαΐον 
κΑπον. ΑιΙϋο: Ιϋβιη : Θέρμη, πόλις 'Κλλήνων βρηΐχων. 
Μβαι : Αίαα, πόλκ βροχής, προσεχής τζ Παλλήνη. 

ΙιΙβιη : ΑΙσΰμη, πόλις Θρφχης "Ομηρος (Ι1ί»ϋ. νιιι, , _ ^ .^ , , _. 

204), χ. τ,, λ. Ιϋοιη :Άφύτη ή ΆφυτΙς, πόλις πρί>ς ^ "Αρζου τε χα\ *Αρτάχου Χ^ Παλλήνη βροχής, Αττ^ *Αφύτου τιν6ς εγχωρίου 
Έσχε (Ι. είχε) δέ ή πδλις μαντεΓον Άμμωνος. 
ΑροΙΙοηίυ» ΚΙιοϋ. ι, 601. : "ΑΟω . . χολώνη Θρηΐ- 
χίη. 

Ει 1ΐ£€ ςιιίϋβηι 5υ(ΓβεΐαΓ2 ρΓΟ ΙβηιροΓβ, ^γΜΙγογ, 
αΙϊϊι ϋαΐυρυλ ίη 8€ουηϋ& ΓΓ3§η)βηΐθΓυπι δυΓβ1)θΐΓΐΑ- 
ϋΟΓοιη βϋίΐίοηβ. ΟυΙϋ 6Γ|;ο βχ Ιιίβ οιηη'ώυδ ΰοη&β- 
ςιιΊΐιΐΓ? ΝΊΙ «Γιαϋ, ςυαιη ςυοϋ ιηοϋο ϋβιηοπ8ΐΓΑνί ; 
&ΐη€ΐί «60808 Μαεβϋοηίβιη ίβΓβ οηιηβπι [0Γί|;ίη6ΐ6- 
11118 Γυί85β ΤΙίΓαείοαιη ; ςπαπηυοπι Ίη ΙΓΐ8 ϋοείοπιιη 
ςυοδϋβιη & πιβ ϋί58βη8υΓ08 ριιΐο. ΥβΓυιη 0ΐί3 2πνλ 
ιιΐίιιιη ϋίοΐίϋπβηι ββςυαηΐιΐΓ. ΡυίΙ βηίιη ηηεϋίο χνο 
•Γΐ3ΐ ρΓ0Γ8υ8 Ιΐ9ΐεβϋοηΊ3, 8€. ΙηΐβΓ Οαηυΐιίυιη ίηίβ- δέ χα\ οΙΔιέσται. Μαχεδονιχά δέ είσιν έθνη χα\ Πιά- 
σται. Χρή δΐ είδέναι, οτι ού φησι, χα\ τους Πιάστας 
Μαχεδον(χ6ν έθνος είναι, άλλ3ι συμβαρυνομένους τοΙς 
Διέσταιςχα\ Όρέσταις. (ί) Εΐ£[0 Μ&εβϋοηίε&β (|[6η• 
1β8 6ΐ εο1οηί28 ρΓορβ Ροηΐυηι 1ι&1)6πιυ8 ύί€$(α4* 
Οτ€$ΐα», Ρία$ία$. ί'πηιοβ ρυΐο & Οίο, ]υιΐ3 δίπαπι 
Τΐιεηηχυιη 8ίΙο. 8ϋ Ηχιηυιη ΐΓ9ΐη8ρο$11θ8 ΓυΊ$8β. 
Ρί38ΐ&8 πιΊηυ8 ίαιη Ιαπ^ο, ηΐ8§ΐ8 νβπο Οτ€αα$. Ηο8- 
ςαβ 001068 Μαε6ϋοη38 ΡοηΐΊεοδ 8.ΤΐΐΓ3είεο$ Γηίδβε, 
Α ν6ΐ6ΓίΙ)υ8 ϋίϋίεβΓβΙ δΐ6ρΙι&ηυ8 βγζαιιΓιιιυβ. Οκΐβ- 
Γοιη Ρί38ΐ38 39ηο8θίΙ Τβΐιυΐ:! ςυοιιυβ ΡευΙ. 8ε€ΐ« 
νίΠ, 8επ5ι*η8 Ρ^ΗαΜ. δ6ϋ6ΐ)αιιΙ β δίπΊβίΓΗ ΊΐϊηζΛ 
Πυνϋ ΟΓΕ, ςιιβιη ιηαΐβ Τοηΐιιηι ϋίοίΐ β3ϋ6σι 12- 
Β 1)ΐι1&. 

£η νβΐΌ 0Γε$ΐ3Γυηι Ιιι&Ιοη3ηι 8βςθίθΓ6σι, β ΐ6η(ί- 
])η8 Βχζ3ηΐίηί8 ΐαηϋβπι Αϋςυ^ιηϋο & ιηβ ρΐεηίυ• 
η3ΓΓ&ηϋ&ιη, Εγ^ο Ιιβο Πί»€οιια8 ΙΓΐ8ΐ. νιπ^ 2 (ρ« 
150, βϋ. Βοηη.) :... τήν *Αδριανοΰ (Λϋπ&ηοροΙ'ιη).. • 
ήν Όρέστην φασί πολίσαι τ6ν τ6θ "Αγαμέμνονος, 6τβ 
τλν πλάνον υπέστη μετά τήν άναίρεσιν Κλυταιμνή^ 
στρας, της Ιίίας μητρός• έξ έχείνου τε "Όρεάτιέ*- 
δας χεχλήσθαι τ6 πρ^ερον« *Αδριαν^ν δέ "Αδριανού 
δνομάσαι. ΤΙιβορΙίληββ οοοΓιηυ3ΐυ8 ϊώτο νι(ίιι €οιι• 
8ΐΑπΙίηο ΡοΓρΙι/Γοι^. €Αρ< 8, μ8{. 587, βϋ. Βυηη.) * 
. . τήν Άδριανούπολιν . . ήτις τ6 πρ\ν μίν Όρβ- 
στιάς έχαλείτο, έξ Όρέστου, υΙου "Αγαμέμνονο;^ 
δς • . ταύτην (σιαίΓβπι €Ιχ(»πιη6$ΐΓ80ΐ) . * άποχτεί• 
νας λίαν έχμέμηνεν» χαι έν τ^ συνελεύσει Έβρον^ 
των τριών ποταμών γβ λουσάμενο;, της νόσου άπήλλαχτο. *Αδριαν6ς δέ ΚαΤ• 
σαρ . . αυτήν μεγαλύνας πόλιν "Αδριανού μεταχέ•« 
χληχεν. Αδτη τρίτης ημέρας . . έν διόδφ Φίλιππου- 
πόλεως σταδιά^εται, ήγχαλισμένη τψ δρειτωΑιμφ^ 
παρ" φ οΐ τρε?ς ποταμοί συμβάλλονται το δμβρ'.μον 
υβωρ. Ιιίοιη ρίοιιβ η&ΓΓ8ΐ δ/ίπβοη Μ8^ί&ΐ6Γ ίη 
•Βϊΐι>ϋίο Μαηβιίοιιβ ε^ρ. 1 ( 1. ε., ρα^. 6«6) ; υΙ)ί 
Ι3ΐη6ΐ> ρΓΟ Οιινπ8 Αγζο 61 Απαεο οεΓυΓπιηΐ ΛΓχυ8 
61 ΑΓΐ3ΐ3υ$. Ζθιΐ3Γ38 χνιι, 25 : Τήν Όρεστιάδα . . 
οΟτω πάλαι ή τιόλις έχαλείτο του . . Αδριανού έξ 
"Ορέστου τού "Αγαμέμνονος. Αηη3 Οοηιηβηα ιι, 6 
(βϋ. Βοηη. νυΐ. ι, ρ. 110): Πλην των χατά τήν Όρε- 
στιάδα. ΜεβρΙ)0Γΐΐ8 Βι^βηηίυδ, ηι, 2 (ρ. 101, βϋ. ηοΓβπι 61 ΡΓοροηΙίϋβπι 8ίΐ:ι, ηίΙ εοπιηιυπβ ΙιηΙιβηβ Β Β ηη.) : "Εξ Όδρυσών. Ιϋ. εβρ. 5 (ρ. 105): . . έν ειιπι ΐ8ΐη ^βηυίη» ρρβ^ΐρρ εο^πΑϋοηβοι ςυαπιϋίιπι, & 
ιηβ ]9ΐη πυηε εΐιιηιιβ ρ2ΐ6ί8εί6ηϋαιη4 

£οΙοηί28 8088, ηΐ Αλί», ίΐα βΐίϊπι Ύϊιΐααχ, ϊηΙβΓ 
ΗΗοϋορβη Ροηίοηιςιιβ Ειιχίιιοιη βίΐ», ΜΑεβϋΟιιυιη 
Γ |{β8 ίηϋβ 8 ΡΙιίΗρρο, ΑΙεχ^ηϋή Μαςηί ρβίΓβ, ίηιρο• 
80βηιΐιΙ. νίϋβ&ΐΟΓ δΐβρΙι&ιηο8 Β>Ζ3ηΙίηη8 : Καλύβη, 
πΑκ θρφχης, Αποιχος Μαχεδόνων. Ιϋβιη : Φιλιπ- 
9Εθ0πολΐ4, ι^λις Μαχεδονίας, Φιλίππου τοΰ "Αμύντου "Οδρύσαις έφοίτα πρ6ς τήν πάλαι μέν "Ο,οεστιάδα 
χαλουμένην, νυν\ δέ "Αδριανούπολιν. ΝίεβΙ^δ ίη ^ο. 
Οοηιιιβιιο εαρ. 2 : . . έξ "Ορεστιάδος • . μία δέ αύτη 
τών εύδαιμόνων . . 'καρ^ί Μαχεδόσιν πόλε(*;ν• Ιϋβηι 
ίη υΓ]ΐ)β εβρίβ εαρ. 10:. . χαΐ οΐ έν "Ορεστιάδι. 
660Γ£;ίη8 Γ8εΗ7ηιβΓ68 ίη ΜίεΗαβΙβ Ρ8ΐΰ6θ1θ(;ο π, 8 
Εϋ. Βοηη. τοί. Ι, ρ. 108) : Της χατά τήν "Ορεστιάθ3ΐ 
"Ανδριανού (8ίε) πόλεως. 11>^ ε:>ρ. 20 (ρ. 157) :. • (Α) Αϋ 8ίηϋπι ΜβΙ&ηβπι, ρΓορβ ΗβΠβδροηΙυίη, 
Ιιαιιε ηρΐυηι ΐΓ^οί^ροηίι ΑροΠοηίοδΑίιοϋ. 1, 211 88. 
Χαρπηδονίην. . . πέτρην . . ποταμοΐο πα^ ^όον 
*Εργίνοιο). Τβΐ6Γβ8 8ίιηίΙίΙβΓ ίη 8βϋβ ΟΓρΙιβι Τίιριι- 
ή€Λ νατίαπί^ 

(Ι) βίβρίιιηί Ιοειΐ8| ςοΑΐΐ8 ηυοο 1ι&Ι>61«γ, 86η8« ε8ΓβΙ. Οηίϋ όηΐιπ 68ΐ : Ρίαΐίπε ηνοηυέ^ νί τ^ΙιηΗπι^ 
ρ€ηΐ€ίη Μα€€άοη\€αηί €$*6 ηβξ^αί : αά ηοιηηι βοάίηί 
α€αηίη ρταή Ιΰΐ/βηάηηι β$ι< ? Αηηβ Ιρξ;βηϋυιιι συ μ-• 
βαλλόμενους , ^ηηαοζ ίβηηοπέ ννίραη , ί. β. νι;ΙΙ 
Λίν€ηο$ αΰ αΐη? ΑΙϋ ϋβ Ιλευηιι επ|{ίΐ8ί)υηΙ« 47 ΥΑίΙΙΟΒϋΜ ΡΗ;ΕΚΛΤ10\Ε5;. ^^ 

βΛ.άχην . . τά κατά τήν Όρεστιάδα. ΙΙ)ί(Ι. 4, 30 (ρ. Α ηιι|)γλ νί.Ιίιηιΐδ ρ. χιν (/). Ειι βΠβιη , υΐ ριιΐο, ΡιΓι- 
522) : Τά κΛτλ την Όρεστιάδα τε χαι τά ενδότερα τοΟ Α?μου« Ι»Ιοιη νι, 5 : Έπ' 'ϋρεστιάδο;. ΙιΙβιη ίη 
ΑηθΓοηίοο ΡίΐΙοϊοΙηβο, ν, 28 (νοί. ιι, ρ. 447): Πρ6ς 
"Ορεστιάδα, νι, 52: Καταλιπών τήν Όρβττιάδα, 
περί τήν* "Απρω πλησίον χατασκηνοΤ. νιι, 19 : Ές 
'Ορεστιάδχ. ΝίΓορΙιΟΓΠδ Οτο^ΟΓηδ ί,η, 4 . Τά τη; 
Όρεστιάδος ίττπήλατα (ρΙαηΊΓινηι). νπ ; πι, δ: Έν 
Όρεστιάδι. . τζ Θραχικξ. νιιι, 4 ;λιι . . τη; μεσο- 
γείου . . όπόση τη; Όρεστιάδο; έστι τιερίοικο;. 
ΙΙ)ί«Ι. VI, 7.: Ές Όρεστιάδο;, νιπ:!*]•; Όρεστιάδα. 
ι», 9 : 'ϋρεστιάδα κα\ Διδυμότειχον ιχ, 1δ, 1 : 
Μ/ρι; Όρεστιάδος χιι, 14, 2.: Τή; Όρεστιάδος. 
ΙΙ)ϊιΙ.: Έπ' Όρεστιάδα χιι, 14, δ.: Του παραπλέοντος 
τ?1 Όρεστιάδι ποταμού (ΠοΙ)η), χιιι, 5, ! : ΕΣ; Όρε- 
στιάδα . . κατά θράκην. χνι, 5;ιι, δ: Έ; Όρε- 
στιάδα . . έντ?»; Όρεστιάδο; , . τϊ] Όρεστιάδι. χ\ι, 
7. 5 : Έξ Όρεστιάδος . . τ!) Όρεστιάδι. χνι, 7, 5 : 
Έξ Όρεστιάδο;. ΟΗΐϊΐΒΟΐιζβιΐϋδ ΟροΜίαίΙβ ηυπςιιαιη 
υιίΐυτ, δοιΐ ΑϋΓί&ιιοροΙί. ΙιΙοπ) Ι2ϋη€ΐι 0(]Γγ8α$ ιιοη 
οιιΓιΙΙΐΙ ι, 7; χχι, δ9; ιι, δ (πΐί οοοιίΓΠΐ ϋΓΐ)δ Βηοβ- 
Ιιιηι); ί(1 ςυοϋ οοιίβηίΐ Γ6(1ίΐ. 1.ηοηΐεΐ]δ εΐι^ΐοοικίγ- 
|38 ΠΙ)ΐΌ Ι, ρ. δΙ•, β(1. Βοηη. : Όρεστιάδα , την 
Αδριανού -ολιν χαλουμένην. ΟβΟΓβίϋδ ΡΐΐΓ&ηΐΧ3, ι, 
5 (Ορρ. 6(1. Βοηη. ρ. χχιχ, 22) : μετά τίνων . . 
131)Ί οοϋβχ Ραπδ.:. . μετά διακοσίων έν Όρεστιάδι 
δντα. 

Ει Ηχο ςυ'κΐβη) ίη ιηβπΐύπβπι 1ιΐι]υ8 Μ806(1οηυιη 
Γη1οπί:£ ΤΙΐΓβαο»;, ΑίΐΓίαηοροΙοοδ, ίικιυαηι; (;) οιι]υδ ϋρρί Τ»ΐΓ3€ίθ3ΐηι €οΙοιΓι«ιιι. Εΐ^ηιοΙο^Ίευπ) Μ.: Βίνη, 
πόλις. Μέμνηται ταύτης Ήρόθεος , χαί φησιν 
ώνομάσθαι, ύπ6 Φιλίπττου οΙχισΟεΓσαν, άπδ των έν 
αυτί) συνο'.χισθέντων μοιχών. ΜοΒοΙιοδ ΡΙιίΙίρριΐδ Ι, 
Μ;ιθ6(Ιο, ηΐύβοΙιΟΓυηι, Γυηπιι, ροίοιυιη ρπηο(»ρδ, ίιι 
ΤΙΐΓ&οΊ.'{ΐη Γβίοςανίι ? Υοΐϋπίδ Ιβηιοη (ΙΐχβΓυηΐ, ηΙ 
0Γβ(Ιί(ΙβΓΐιπΙ. Ε^ϋεπι (Ιβ ΡΐιίΓιρροροΙί (|ΐιοι]ΐιβ ΐΓαιΙπη- 
ΙιΐΓ, ίίβηι <1β Οαϋ}]»*. Εγ{(0 (Ιο ΡΙΐίΙΐρρΐ» Ι1ί€ΐια6! 
ΑροδΙοΙίιΐδ €6πΐυηα ιη, 57: . . Έστι δέ τις τερ\ 
Θράκην Πονηρίπολις, ήνΦίλιππ($ν φασι συνοικί^αι, 
του; έπ\ πονηρίας διαβαλλομένους αυτόθι συναγα- 
γδντα συκοφάντας χα\" ψευδομάρτυρας χα\ τους 
συνηγόρους χα\ τους άλλου; πονηρού:, ω; δισχιλίου;, 
ώς θΐόπομπος έν ι γ* {\ο) των Φιλιππικών φησι 
" (ΓΓ28ΐη.Ι22βιΙ. ννί€ΐιβι•δ.).Ρ//ινί/);»ο/;ο//Ν ίη Ιπ8δί;;ιΓι 
Ποηη, ηοΐ3 Γβδ €51, οοΠ. ΡΙίη. Η. Ν. 4, 11,18 : 
Ιΐ6ΐ)ΤΜ$ αιηηη, ΟρριιΙηχη <«& ΗίιοίΙορβ, ΡοηβνοροΙ'η 
αηίβα, ηιοχ α ϋοηάίΐονβ ΡΙιιΙΊρροροΙί$ ; ηηηο α &\Ιη 
Τήηιοηίίιαη, ΤζΓίζα (3(1 οαίΓοηι ΟΙΓιΗπίΙιιιη ΰ<). 
Βίβδδϋη^. ρη^. 510) : . . δ ΡψΑαρ . . ύπερορίας 
• άξίους δβιχνυς του; τοιούτου; φζύλους, χα\ μαχα• 
ρίζων τδν Φίλιπ-ον, πάντα; πονηρού; 35α\ μοι- 
χούς εΙς Πονηρόπολιν συνοςχίσαντα χαι Μοιχί- 
πολιν, ή Βιναρία χαλεΤται. Υβπιηι €αΙ)γΐ6 ςιιο- 
φΐβ Γοίοιιία ΡΙιίΙίρρυδ δ6<1ο ηι^ΙοΩοοπιπι ιΐδΐΐδ 6$Ι, 
ΙΰδΙβ δΐΓ3ΐ)0Π6 VII, 6, ρ. δ20 : Τ6 των *Αστών Εθ- 
νος, έν ψ πόλις Καλύβη (Καβύλη ?), Φιλίππου τοΟ 
Άμύντου τους πονηρότατους ενταύθα Ιδρύσαντος. οη^ίποδ ΙιΟΓοίΰαδ «Ιΐιι 3ηΐ6 δΐ6ρΙ)3ΐιιιιη ίιι ιιιβιϋπιη (] ΟυβδΜαοεϋοπυιιι οοΙοιΓίΑίιΤΚιηαοαδρΓΧίβΓ Γ3ΐίοιΐΜ ρΓοΙτιϋΙ ^£I^υδ Ι^ηηιρΓίάίυδ Ίιι ΙΙ(*1ίο^ηΙ);ι1ο, ο:ιρ. 7 : 
Ει Οτηιβηι ηΜαιι (βγηπι ηοη ηηηηι ΒίΓΛίιΙαηαιη 
ϋίαιια^ ηβε αηο ίη Ιοοο ροίηΊαε, $€ΐΙ ηιηΐΐα ίη ηικ/- 
/ίι. Ρο$αα(ΐηαιη $6 αρΗίί Ιήα βαιιιιιια ϋϊτεα ΙΙύΰηιηι 
έχ Γ€ίροη$ο ρηήβι'ανϋ, €ΐίαηι Οναίαιη (1. ΟΓαΙίαηι 
ίοηάΐίΐίί ήνΊΐαΐβιη^ ηηωη $α!ρ€ εηιβηίαή ίωηιΊηηιη 
$αη^Ηίΐα ιιβ€6$ίβ βίί. Ει Οταΐαηι (1. Οταίίαηι) ηαί' 
άαη ητΰβηι ΑίΙτίαηηί «ιιο ηοηιίηβ (1. ηοηιΐηΐ) η'ικ/ί- 
ύαή ]ν$ίίι, €0 ΐεηχροτβ^ ηηο {ητβτβ ϋωρβταΐ, νί €Χ 
τ€$ροιαο^ ΟΛτη €ί (ϋανη €α€ί, υΐ ίη (ατίΟίί α/ί- 
€η]α$ ύοηιηη νβΐ ηυηιβη ηηρείβΐ. 8ί€ Ιοςο υΐΐί^ιι» 
Ιοεί, πΐΒΐβ δ&ηί, ίβΐ'β ΟΓΟι^ΐβί (Α). 

ΡΙιίΓιρροροϋη ΤΙΐΓ»ΰίε3ηι , ΡΙιϋΙρρί ΰοΐοηίαπ), ηΐίΙίΐ3Γ68 Ι1ιβ13ΐΐ3 8ρ6εΙ&Γ6 ρΐΙΐΟ, ςΐΙ9β 8 ΙΟβίΙύβείδ 10 

ΓϋΙβ^ϋΙΙδ εοΙοϋαηΙυΓ. 03ΐ)γΐ6η 61 €'.ιΐ3τΙ)6η εαιη Αδίΐδ 
Α. ΡαηΙί^ Ιβνίΐβρ ααίςίΐ ίη ΕηεγεΙορχάίΑ ΓβαΙί 8. ν. 
06 63 :ΐ(1ιΐ6 ΗαΓρθ6ΓαΙίοη6πι: Καβύλη Δημοσθένης 
έν η' Φιλιππικών. Χωρίον έστ\ θρφκη;, ώς φησι 
θεόπομπό; τε έν μζ* κα\ Άναξιμένης έν η' Φιλιππι- 
κών. Οδτος δέ φησιν, αύτδ Ιδρύσθαι πρδ; Τάξφ 
ΤΓοταμψ χατά μίσον της Θρ^χης. υΐ>ί ρΓΟ Τάξψ, 
ςαοιΙ οδΐ ιιΙΙΓιΙί, \^%{^ Τούνζφ, νβΙ "Αρζω (ουιη Υο- 
πιρίίο, (Ιο Ιθ€θ ΡίοΙ^ηιαί ρβορΓ, πι, 2, 12. ΓΡϋΐκοΓ. 
.1(1 Μ. 1845, ρ. δ, 5). 06 03ΐ>'Ι)β βΐ ΟμΙ^Ιο, ίΙβηι ά^ 
Βίιιο ν. Ν(>8 ίη ηονα ΡΓβςιιιβηίοηιιη δΐηιΐ^οιιίαπο- 

Γϋΐη 6(1ΐΐίθΙ16• (/) Βίδΐίη8ϋ»ηΐ•Γ ςυαίηορ ΟπεδΙί» 8. Οπβδίίβίΐβδ, Ο "Άργος Όρβστιχόν. - Τ6Γΐί3, ΜβοβίΙοιιί», ηοΙιίΠδ- 
Α νβΙβίΊΐϊΟδ 2(1 θΓ*ϊ5ΐοιη , Αβ^ίΐηιβηιηοηίδ «Ιίηπι, δΙιη3. 8ιβρΙΐ3ΐΐϋ8 : Όρβστία, πόλις έν Όρέσταις, 
ΓίΙαΙϋΒ. Ρηηι.ι ΡβΙοροιιιιβδί δίβρίι. Βγζ• : Μεγάλη έν δρει ύπερκειμένιρ τϊΐς Μακεδόνικης γής. - 
πόλις 'Α^χαδία;• έκαλεΐτο δέ τδ Ι^μισυ Όρεστίαάπό 0«ι»γΙ;ι , Ηχιηί (ΤΙΐΓ3θί«). - ΡοβΙιβιηο 0.6δΙοιη 
της του Ορέστου παρουσία;• οΐ δε πολίται Όρέστιοι Ρ(?ΐΊηΙΙιυ8 ςυοςιιβ, ΡΓΟροηΐίϋίδ υρΙ)8, δρεεί.ιΐ, οοΙί. 

5ΐορ1ΐ3ηο Β^ζ. : ΙϋρινΟος, άπ6 ΠερίνΟου Έπιδαυ- 

ρίου, του μετά Όρέοτου στρατεύσαμε νου. Έστι δέ 

πόλι; Θράκης. 

(4) 1.3ηιρπ(1ίί ίοουβ ΜβΙβΙίο (Γεωγραφία παλαιά 

II νέα. Ε(1. Αιιΐΐιίιπυδ 6αζ68. Υβιι. 1807, νοΙ. πι. της του υρεστου παρουσία;• οΐ δέ τιολίται Όρέι 
χα\ Μεγαλοπολίται. €ιιηι Ιπδ οοηΓϋΓ 6υιη<ΐ6ΐη 8(6- 
ρΐΓ.ιπΜηι : Όρεστία . . έστι χα\ άλλη έν *Αρκαδί^ 
Όρεστία. — >04;ιιηιΐ3, Ερίπ δίορίιαηυδ Βχζ, : Όρέ- 
σται, Μολοσσικδν ΙΟνος. Εκαταίος Εύρώπτ; Γγ3^ιπ. 
77; 6(1. ΚΙαυ^ϋη.). Θεαγένης. . φησιν, δτι, έπεί άφ^ίΟη τής μανίας Όρέστης . . είς ταύτην ήλθε τήν 
γήν, και παϊδα έσ/εν Όρέ στην , οΐ άρξαντος εκλή- 
θησαν Όρέσται. Αΰτ^>; δ* υπό έχίδνη; δηχθεί; θνη- 
σκει ει; χωρίον της *Αρκαδίας (ι. β, πιΟΓδίι», ν6ΐιΐΙ 
ΐίΐ Ιοοιιΐιΐ (ΐ(ΐϋΐιιιΙαιη Αιοβιΐί.τ, πΟί ιηΟΓίΠΐΓ), τδ λεγό- 
μενον Όρέστιον. 8ιγ;«Ι)ο \ιι, 7, 8. : . . Μολοττο\ . . 
Η)ρΐ5ται . . λέγεται δέ τήν Όρεστιάδα χατασχειν 
ποτέ Όρέστης, καΐ καταλιπεΤν έττώνυμον έαυτοΰ 
τήν χώραν κτίσαι δέ χα\ πόλιν, χαλεϊσΟα: δ' αυτήν χαι -_. ^ ., _ 

ρ. 101) ίπ υι-^ίδ ηοδΐΓ£ ιιΐ6ηΙίοπ6 οΙ)νβΓδ3ΐιΐδ 6δδ6 νι- 
ίΙΚιΐΓ. ΟϋίΙΟΓ (^]ϋδ Γϋδ δΐΐυπκ^υβ Ι3ΐι^ί1 1). ΛΥϋίίβηίιιβ 
Κπβυζζϋδβ νοί. IV, ρ. 88 δ6(ΐ. ιιοί, 7δ). Μϋϋοπι 
ρΓχδΐΙιίι ΤιΐΓ69ΐ Ηαϋ&€ΐιί Οίι^ιΙΓα (Ηυιηοΐί υηιΙ Βοδίια 
ρ. 1-15). 

(/) Λιιυηγηκίδ Οβιιίδίί ίη6χρ6(]. Γπ<1. 1. (Β3διΐ3&β, 
Τΐι^». ηιοπιιιιιοηίοΓίιιη ο^Ίΐ. νοί. ηι, ρ»}^. δΙΟ) : £«Ι 
ααΐίΐη ΡΙιίΙήφοροΙίί , ΐΐΓύ$ ρηνίΐιία ^ 6ΐ $ηΙ^Ινηη 
τη€ΐνυροΙί$^ ίη €αρα$ Μααάοηία %Ίΐα, 49 ΥΑΚΙΟΕϋΜ ΡΚ.^ΡΑΤΙΟΝΕδ. ,^Ο 

Υβηίο &(1 &1ία νείιι&ιίοι 18 Μαΰοϋοηίχ ποπιΊηΑ, υιιί Α ηΐβη. ΒβΓίόβ Ιίβ^Ι νίβΙηηβΙΐΓ υηΐϋΓ})»!!) Ρ1]ί1ίρροροΓι& αΙΐ6Πφΐ«ΐ ΤΙΐΓ9€ί£ Ιοεοίιηρθ!>ίΐ3. Αχίαί, Ευιηηυνίυηι 
6χρο&ιΓι ίο ΤΗβ$5α1οιιίεΑ ιιγ1>6, ρ. 287-510. δβνΙ ΓαίΙ 
βΙΪΑΐη 5ε7ΐΙιί3ί ιιΓιιιοπ8 (ΟοΙίΓυϋδεΙιχ, 6 ιηβπϋίβ θα- 
ηυΐιίί οβιίοΓυιη. €οΙΙ. 5ΐΓ35. ϋΙίΓΟ νιι, ρ. 490 ) Ωιι- 
νίιιβ Αιίυ<, 16816 ^εI^:ιηο Ιι. α. χιν. 25. 6ϋ. ^^^ο1)8. 
11ιί<]«ιιιςυ6 ατίΐδ ΑχίοροΙί» (ΡίοΙβηι, ρβορτ, πι, 10. 
ρ. 152. 6(1. ννβΰΐΐΰΐ.) ; ά^ ηαβ οιιιηίπο νί(ΐ6η(1ιΐ8 Υντ^δ- 
8(;1ίηςίιΐ8 3(1 1ιίιΐ6Γ3ΐΊ3 ρ9(ζ. 224. Αϋιΐβ ΑΙαηηβΠπηι 
ρ€θ^, VII, ϋβ. ΒβΓο€. {}τ\)& ΊΙιΤΆο'ιχ, αρυϋ Γβεβιι- 

η0Γ65 £[60βΓ»ρΙΐ08 ΙΙ(^§ΐ€€ΐίθΓ (\ν6886ΐίΐ)Κ. ίπ Ιπιϋοβ 
ιβΓυηι »ά 1ΐίΐΙ6ΓάΠϋ). 06 691 Γ6ρ6ΐθ, (|υχ 8εΓίρ!>ί ίπ 
ΙιΙ>ιθ: Β<ί;ι1-Εη€)χ1ορ. (]€Γ €ΐα88. ΑΗβι ϋ]υιη$ν?ί8$6η- 
8€ΐι;ιίΐ. ΥηΙ. 1. ρ. 1100 »(|(|. : ι δίαϋΐ ίιη Ιηπβπι 
ΤΐΐΓ; ζίΰΐΐϊί.ΟβΙιόΓΐβ &ρ9(6Γ,ινί6ΡΙιίΙίρρορο1ί8 ίιυιηϋΓ, 
ζ•ι ϋβιι ιιιί1ίΐ^Π8ε1ι ϋβϋβυΐβιιιΙ&Ιβιι Ρυηΐ^ΐοη (Ι68 1.8ΐι- 
1^65 (Ααιιηίβηυβ χχνιι, 4). νΥβηη ηυη 6Γ81 (188 ΙΓιη. 
Αιιΐοα. (8. 231. Υν^δδ.), Αιηιηί8ηυ8 8. 8. Ο. υικί 
Ιϊϊ6Γ0€ΐ68 8. 635. ΛΥθδκ. , ηίοΐιΐ &1)6γ Ρίοΐβιιι^ιιβ 
{θ€θΐΐτ. 111-, ϊ\.) $!β ιιβηιιΐ, 50 ίοΐ^ΐ ϋαΓαυβ ιηοΙιΐ8 
£6^60 ιΙΐΓβ νίβΐ ΓΓϋ1ΐ6Γ6, νβΓίπυΐΙιΙίΰΙ) βοΗοη ϋβη Μα- 
€6ι1αιιί6Γη ζιι ν6η1«ΐ)1ι^6ΐΐ(ΐ6 ΟιάικΙυη^^, νοη (Ιβηβη 3ΐΐ6ΐι 
ΡΐΗΓιρρο|ΐοΙί8 οηιΙ νίβΙβ βηϋΰΓβ (Ιοηί^β ΑπΙβ^βη ογ- 
Ιιιιιιάΐίοΐι ϋ6ΓΓϋ1ΐΓ6η. Οβιιο Ρίοΐβιη^υβ $ίΙ)1 ίαβί ηυΓ 
Ιΐιηχί8€ΐιβ Κΰ8ΐ6ηοη6, υηϋ ίη άατ Ίλ\). Ρβυΐ. (;β- 
Ιιόη (]6Γ Οη Β€Γοηβ, 8ΐ»ϋ ΒύΓΟΰ {%»ητ αη (](;γ 5ΐ6ΐΙβ 
ιΙμ ΐΙΐΓ8ΐί8€ΐιβιι ΒβΓΓΟΑ), ζυ <ΐ6η οιιζ&ΐιΐίςβιι ιηί(ΐ6ΐ« 
ΑΐιβτΙί€ΐι«η 51ΐΓ6ίΙ)ίβ1ιΙι2ηι <1ί686Γ αΐΐβη Καπβ. ΥΥβηη 

βΒΠΙ€Γ ΒβΙοΙίΑΓ ϋ 8«(1, (Ιίβ 1•8ίζ6 (Ι68 ΟΠββ 861 ΠΟΟίΐ ίη 6Ίη6ΐη ό$ΐ1ίΐ'1ΐ6η δείΐβιιΐιαίβ (ΙβΓΜατίίζι, ηιι οίηοιιι 
Ζιι0υ88 (]6Γ Τυπ$ΰΙΐ3, νβΐΰΐιβ, νοιιι Βηΐΐιοη Ιΐοιηιηβηι}, 
)>6ί Α((Γί3ηορβ1» ττνίβ ϋίβ ΑγιΙ», ίιι (ΙΊβ ΜαΓίιζα ΓαΙι. 
Ε8 βχίδΙίΓΐ ηοοίι υ. ι1. Ναηιριι Β»*η;ι ( 8. (1. Ιάιΐ. 
€ΐΐ8Γΐ6η), ά. Η. Β£ρ<$η (ΥβΓο]) οΊβΓ Βέ^^^οια ; (Ιβηιι 
1)6ίνΐ6 ΡϋΓΐηοιι Ιιοπιιηΰη Γύπ άβη Οη ίπ (Ιβη υιΐιιηάβιι 
ν6Γ (\νβ856ΐ. 9. ». ο. δ. 25!. 635). νοΓΰΙ)6Γ^6ΐΐ6ηϋ 
επίιίβΐΐ 66 ηη 8ΐ6η ϋαΙίΓΐιιιηιΙοη ιίαπείι άιβ Κβίββπη 
ΐΓ6η6, νοη ϋοΓ 68 Γ68ΐ&υΓίΓΐ ννιΐΓϋϋ, (Ιβο Μαηιβη Ιγ6- 
ηοροΐίδ (ΑΥ6596Ι. 8. 8. 0. δ. 655). δβίηβ Β6(]6υΐυη£; 
ίπι Μίΐΐ6ΐ3ΐΐ6Γ 8εΙΐΓβίΙ)1 βίοΐι νοη (ΐ6η ΕίιιΠΐΠβη (16Γ 
ΝθΓ(1ν6Ι1^6Γ ΗβΓ, ϋεηεη 68, ηιίΐ Ρ1ιΊ1ίρροροΙί8 υπό 
Αηϋβπι υιιζ8ΐι1ί§6ΐι ΒιΐΓ^βη (]68 ΒαΙΙ^βη, €ίη6η 08πιιη 
6πΐ£[β^6η8(;1ζ6η 8θΠΐ6. Β2υ ηαοΐι (Ιβιπ ΑπΓαηι; (16$ 

^€ΐ)ΐν.1€ΐΐ6η Ι8ΐ6ίΐΐί8€ΐΐ6η Κ:Γΐ86Γ6Ίε1ΐ5 1ί¥Ι1Γ4ΐ6 68 νΟΠ 

ϋ6η ΒηΙ^3Γ6ΐι 1)6ίπαΙΐ6 ςαηζ ν6Γν^'ΰ8ΐ6ΐ (ΑΙΐΌροΙίΐα 
€8ρ•58). Ιπι ΑΙΙ§6ηΐ6ίη6Π8.ηΐ3ηαιΐϋ86Γ ΥνβδδβΙ. 3. 3• 
Ο. : €3ΐ3ηε8ί8€ΐι 3(1 ΤαΙ>. Ρβυΐ. Ι. 726.δ€ΐι:ιΓ.ιπ1ί ίπ 
ϋ6π ΛΥίοηεΓ ^^Iι^ι). ΧΙ.ΥΙ. 57. ι Ε ϋίπΓπιίδ ί^ίΐπΓ 

ΐ6Π6ΐ)Γί8 Ιΐα^Ο ςυθηυ6 Πγ1)8 ρΓ0ΐΓ3< 13 6880 ν4(1βΙΠΓ. 

— Εηςοη• διιρβποΓίβ Μβεβιΐοηίχ Ωυνίιΐ8. Αζίο ΙΙΙα- 

1)Π18 3ΐ) 0€€ί<ΐ6Πΐ6 (ΤΙΐ6$83ΐθΠίε3 ρ. 505 νί3 £^ΙΙ3ΐί.1, 

Οοιππιβηΐ. 1. ρ. 41). Ειιηκίειη ν6Γ0 Ουνίυηι ΤΙΐΓ^ιοί» 
ςποί)υ6ΐπ6ΓίιΠοη3ΐί8 1]356( 6χ ΠβΙπ 0Π(;ιιΐ6. 5(Γ3ΐ)0 
ΙίΙ>Γ0 VII ίη βιΐ6 8β6υη(1απ) ερίίοιηϋπ Ρ3ΐ3(ίηαπι §. 
25. (πΐ6»5 βϋίΐ. ρ. 57) : "Οτι ό νυν τεοταμδς 'Ριγινία 
έν θρφχο χχλού μένος (?) Έρ(γων ήν χαλούμενος (?) 
υΐ>ί \Υ6886ΐίηβίυ8 (3(1 ]Γπΐ6Γ3η3 ρ. 652) ρΓΟ Έρίγων οί€ΐιΐ 6ΠΝΓ0|{6ΐι (00(1 ϋθ€ΐι |{ί1)1 6Γ λοΓ β6ίπ6Γ ΟΙιιΐΓΐβ η οοη]ί€ΐΙ Έργ?νο^, 1)γζ3ηΙίη3Π) 86Γίρίίθϋ6ηι 3(1 αηΐί• 

•Ια »ΐ..»^^ν.^%. .:^ι.•!^ ^_\ «^ 1.^.... -ητ Ι! ^ _ ^ ^..ί... «. — 8 1 - * -ι .- §16 χίβηιΐίΰΐι ηεΐιΐίβ; 3η), 80 1ιβΙ(6 6γ ΥΥ6886Πη|[ 3. 3. 
ο. ηΐεΐιΐ £6ΐ6ΐ6η. Μβηιιει:!, (16Γ, ντ6ηη6Γ Υν6886ΐίπβ 
ινί(ΐ6Γ}φΓΐ€ΐιΙ, ιη6ία ϊγΠ, •6ΐζΙ (VII. 276 (Γ.) άϋη Οπ 
ζ¥Γί8εΙΐ6θ Ρ1)ί1ίρρορο1ί8 υιΐ(1 (Ιεπι 3;^3ί86ΐΐ6η ΜοβΓ 

(.ίΙ50 ίπ άΖΒ ΐ1)Γ3Ζί8€ΐΐ6 Β^Τ%{9ηά ΚΙΐΟ(Ιθρ6,Ζ¥Τί86ΐΐ6η 

ιΐ6Γ ΜαΓίΐζβ υη(1 (ΐ6Πΐ Μ6&Ιο) ; είιι ΓεΙιΙεΓ, όαν ολύοϊϊ 
Ι^οιηπιΐ, (1888 6Γ (138 ίπ (Ιβπ Αΰΐα δ. ΑΙεχβπιΙπ 6. 2. 
(\ν€88. 1. 3.0.) νοιλοιηηΐ6ΐΐ(ΐ6Ρ1ιίΙίρρί1ύΓί(ΐ6η(ί$€ΐι 
Ιι Αΐι ιιΓιι (Ιειη 6Γ8ΐ6η ιη3€6(]οηί8€ΐ)6η (ζνί8€ΐΐ6η 1)πιιη3 
ιΐϋίΙ €α?2/3) ; ν3ΐΐΓ6Π(1 (1θ€ΐ) ΡΙΓι1ίρρορο1ί8 (3η (16Γ 
Ιΐ3ηΐζ3), ϋί686 ζννείΐε διίΠυηβ νοη Ρΐιίΐίρρ» Ι., ηίεΐιΐ 
δ6ΐΐ6η 3υ€ΐι ΡΙιίΙίρρ ; ΗβίκΙ (Μβίεΐιυδ 63ρ. 2. δ. 254. 
64ΐ. Βοηη. ζυιη ^31^Γ 475 η. ΟΙιγ. υ. 3.). Αϋ886Γΐΐ6ηι 

ί&Ι Ζνί&€ΐΐ6η Η36€(1θπί8€ΐΐ-Ρ1πΙίρρ1 υΠ(1 Τ1)Γ3Ζί8€ΐ)- ςυίυβ χναιη ηιίηυβ 1>6ηβ ΐΓ3η8Γ6Γ6ηβ , ο1)86ςυ6ηΐβ 
1ίΓ3ΐη6Γ0 ίη ν3ΐί63η3 )δΐπι1)οηί8 ερίιοιηβ ρ. 21. Τα 
Γ6ΐηΐ6 Έρίγων. Υ616Γ68 6ηίιη Μ3€6ϋοη68 ναΓί3 βυ» 
16ΓΠ6 ηοιηίη3 ίη οοΙοηί38 ΐΓβηι^ΓβΓΓε 3πΐ3ΐ)3η(, ου]π» 
Γ6ί Π)υ1ΐ3 εχβηορίζ 3ίΓ6ΓΠ €υηι ρο88ίηΐ, ηοπ (Ι6ΐ)6η1• 
Α^β ν6Γ0 Ιιυ]υ8 Πιινίί 1ιί8ΐοη3ΐη (Ιίΐί^βηΐίπβ ]3Π) ηυπο 
31ιίΐ){ζ3πιυ8, (]Π3π(ΐυ3α) (1ί886Πδυ8 3υ€ΐ0Γυπι βΠηυεηι 
(ΐ606Γη6η(1ί (1ί(Γιευ1ΐ3ΐ6ηι 3αβΓΓβ νΐ(ΐ6ΐπΓ. Εγ^ο ΤΙιβο- 
ρΙιγΙα€ΐϋ8 δίιιιο63ΐΐ3, βχευΐί νιι δοηρίΟΓ. ΙιίβΙοΓ. 1» 
7 (ρ. 46, 6(1. Βοηπ.) : Άφιχνείται βέ (ϋυχ Βγζαηΐί* 
ΙΠ βΧ6Γαΐπ5, ϋοιηιηοπίίοΐυί») χατά τ6ν Έργινίαν 
ούτω χαλούμινον ποταμών, δ^ιηβοη Μα£[ί8ΐ6Γ (866. Χ) 
ίη 1.6οη6 ΑΓπιεηίο εβρ. 9 ( Τ(ΐ6θρ1ΐ3η68 εοηΐίπυ3ΐυ8 
ρ3ξ. 614, 6ϋ. Βοηπ.) : ΚαΙ πιάσαντες (Βυΐ£3Γί, (Ιυεβ ΒβΓτόβ 6ίη νΐ6ΐ |^ΓΟ$50Γ6Γ Ζ\νί8€ΐΐ6ΠΓ3υιη, 3ΐ8 ζΜ^ί- Ο Οΐιπιπιο) τδ δεξιών μέρος της πόΧεως ^ΟροΙΙδ), κατ* &€ΐΐ6α ΤΐΐΓ3ζί8€ΐι-Β6ΓΓ03 υη(1 Τ1ΐΓ3ζί86ΐΐ7ΡΙιί1ίρρί 
(Ρ1ιίΙίρρορο1ί8). Αυ€ΐι,ί8ΐ Μ3ηη6η*8 Ρ1υ85 Αιζΰδ, αη 
ιΐ6η6Γ(1ί6868Β6ΓΓ03ν6Γΐ6£[1»7 Μ. Ρ. (Ιανοπ 6ηΐΓ(;Γηΐ 

(^^63861. 3. 3. Ο.), <ΐη(1 ν6Γ80ΐΐΊ6(ΐ6Ο νΟΠ (ΙϋΓ Αγ(]3 

<)6Γ ΤώΓΐ^βη, ν6ΐ€ίι^ νοη άβτ Α1ιθ(1ορ6 (3ΐ80 νε&ιΐίοΐι) 
λοηιηιΐ, υηϋ ζνν3Γ Γ6ΐ886η(1, 3ΐ)6Γ νοη ΙιυΓΖβιη 1.3ϋΓ6 
ΐ«ΐ (Η3(ΐ8€ΐιί-€1ΐ3ΐΓ3 5. 12.) ; ντοηιίΐ &180 ϋίβ 87 Μ. 
Ρ. (168 Ιιίο. Απ(•, ννεΐι-ΐιε (1ί6868 ζ^ί&οΐιεη Β^πόα 
ιιη(] Α(ΐΓί3υορ6ΐ ζείεΐιηεΐ, 35(;Γΐη3ΐ8 %^τ ηίοΐιΐ 8ΐίιη- 

(«) Η306 Πιινϋ ΓοΓη>3πι (1ίυ*3ηΐ6 Ι)3ΐ>6ΐ ΑροΙΙοηίυ8 
ΑΙΐ0(1ΐυ8 Ι. 211 86([ί|. : Σαρπηδον(ην . . πέτρην . . 
τηταμοΐο . . Έργ(νο(ο. Ιη Ι^ίιυΓ (Ιιινίιιβ 8ίηπί Μ6ΐ.ιηί 
ΐηπιίΐΐίΐυΓ. ΡίΜΐιροηίπδ Μβΐ.ι π, 2, 6 : Ιη Ρτοροηΐ'ιάβ 
ίί€ΐ^ηύ>ήα^ Ρβήη(Ηο$ , ΒΊΐΗι^ηη; αίηΗ€»ηαβ^^ ηπί έχαυσαν τά Εξωθεν τϊίς Χρυσής πίρτης Ιίας του *Ρι- 
γίου. υΐ)ί Ι3πΐ6η 'Ρηγ{ου Ιεςεηϋυπι 68&6 ραΐεΐ, (1β 
ςυ3 Τ1)Γ3εί36 ρΓορβ €ροΙίη ΗΓΐ)β 6Χ οεεί(1βηΐ6 (Γ(ΐίΙ 
3υΐ6ΐπ (1υρ1(ΐχ) νί(ΐ6η(1υ8 Βυεαη^ίιιβ 3(1 Νίεερίιοηπη 
Ογ(*$ογ3πι ιχ,2(ρ3)^. 1256. εϋ., Βοηη.). Ιϋεπι νβιο 
δγιπεοη ίΙ)ί(ΐ6πι εβρ. 10 (ρ3£;.0Ι6) ίικίιώίε (1β ηο&ίπι 
ϋανίο ΙοςυίΐιΐΓ Ιιίβ νεΓίπβ : Και\ ϊ)Μ'^ζες (ΒιιΙ{ζ:)ΐΊ) 
Ιως *Δρχαδ(ού7Γολιν (βίε, ευιη αεου^αΐίνο ), χαι πε• 
ράσαντες τ6ν Τ ιγίαν (ποταμός δΐ ούτως έστ\ λεγ^ίμι- 

ίηίεηινηΐ^ Ετβ^ίηοί βί Αϋιι^Γαε (Ηί ί^ίΐπΓ ίηπιιίιΐππ^ 
ΐιΐΓ ΡΓ()ραηΐί(Ιί).Ρ1ίη. Ν. Η. ιν, 11, 18 : Αι ίη ονα 
(ΡΓοροπίίιΓιβ) ηηιηίί ΕΓ^ίηα$ ; ονν^άηκη [ηιι €αηο$ , 
(ίύϋβϊΊΐαΓ €ΐ 1%ι$Ίηια€Ηία, ]αιη ιη αΐΰΐΎοηαο, Μ ΥΑΚΙΟΚϋΜ ΡΗΛΡΑΤΤ0ΝΕ8. Ρ? 

νο;) ηυρον λα^ν, πολύν χα ι ί;χμαΛώτευσαν αύτίν. Α «(ϊί ΗηίίδοΙιΙ-ΟΙιηΙΓίΐηίη ΚιιιηβΗίΐ βίΒοδηίδ ρ. 68δι•ς. ΡοΓίηαηι Τιγίχν ηίΙΓιΙΊ βδββ, ιιιιιΐ8<{ΐΓι>ςυ6 οοηεβιΐβΐ. 
Ι*β8[β, ιηβ 8υ9(<6ηΐΡ, 'Ριγινίαν. Τ3ο:βηοηί5 ()68ίτΙρΐίο 
ρχρβιΓιιίηηίδ ΑδίαίΙοβΒ ΡηιΙβηοί Ι ( ΡιβΙιβΓ, βΟΓίρΙΐ. 
ΓΟΓίιιη Οβηη. νοΙ. ι ρ. Α1\) : ΚαΙ. Ματί. (1190) άηχ 
8η€νΐΛ βχΐυ'ιΐ ΉαάτιαηοροΙΊ οαπ αω αρηιίηβ. Βεηηβηΐί 
(Ιίβ άοηιΐηνί ΐίτρ. γιιιτι $ηο βχβτήΐη 4 Λοη. Μαπϋ 
(ϊ Μ:ΐΓ(., Οοιπίπίεβ ί,ΰΒίατβ) ΐταηύβτηηι Βί/ηα βΗηιβη 
ϋντη ηιαβηο Ιαΰοτβ, €ί βοιί^ηι άιβ εαηία^αΐητ 1.%13Γ6 
^6πι8^Iβη1. υΐ)ί Ιβ^βπάυιη 6886 Βψηίαηι υηιΐ8Γΐιιί$- 
«|ΐΐ6 €οηε6(ΐ6ΐ. 6(•οΓ£;ίυ8 ΑεΓοροΙίΐβ (8(?ο. χιιι) ^ππηΙ. 
Γϋρ. 41 (ρΛ%, 153, 6(1. Βοιιη.) : 01 μέν ούν Σχύθαι 
({^ιιΙ^^Γί), α^ιν *Αδριανου παραμείψαντες, τά περίτ^ν 
ιιοτβμδν, οΐ» 'Ρηγίνα τοΟνομα, λείανέ7ϋοιοΰντο,κα\ τά 
πΐρ'.ξ τοϋ Διδυμοτοίχου ($ίΰ, ρΓΟ. • είχου) έσχύλευον Ε]ιΐ8 ί<ζΙΐυΓ ηοιηίηιιιπ ογ(!ο ΓΗΓθΐιοΙο(^ί€ΐΐ8 ίβ οηι : 
Αρήαηβί, Εή^οη, ΕΓρίηη$, Εΐ'ρίίΐίαί^ Λί^πίηι, Λί- 
ρίηα, ΕνΚβηβ (ΤιιροΙοο), νί•1ίιιιπ8 Ιη ιιπϊϋδ Πανϋ ηοπ- 
οιιραΐίοηβ ηΐ3^η&ιη δ!«ι-ιιΙοπιηι ηιιιΐβιίοηοιιι, (16 ςπ« 
ίιι ιιη'ινβΓδίιιη 1β86ΐιχΙυ§ ΝίορρΙϊοπίδ ΒΓχβηηίυβ (««ο. 
XII ) Μδ(. IV, 5 (ρ. 134 δθ<ί, β<1. Βοιιπ.) : . .παρά 
ποταμών, ούχ οΤδ* δπως άρχήΟεν χαλούμενον, δια τ6 
άμειφθηναι των ονομάτων τά πλεΓστα • τέως δ* ουν 
έκ των θραχιχών όρων χατα^όέοντα, χαΐ Άλμνρ^ν 
χατά εγχωρίων χαλούμενον. Έν υ} χαΐ φρουριον έπ\ 
λ4φου ιδρυται ' ΚαλοβρΟη τοΟτψ τ6 δνομα. Ιη()Ί£[βη39 
8ί8[π*ϊΠοηΐ Οι•«€<»8 Β^ζίΐηΐίηοδ, νβίβΓβδ οιιΐβιη ΤΙιγ»- 
€α8« οοΐΐ. €38ΐ6ΐΙί ιιοιπίιιβ 86ΐηίΐΙΐΓ3€ίεο. Ηκίαιγή 
Μοιηοιι, ςιιοϋ α βίίδο δ&ροΓ6 €611. νβιΓίδδβ ριιΐο, νθ- περ( που τά μέρη της Βιζύης , . ό βασιλεύς ° (υί^Ιίοπδ 3Βνί βρβοίβηι ρΓ3Ρ ϊ»β ΓΰΠ, ί|ΐιθ ΟπΒΟΟΡϋηι 

ΓοΙοιΓιηε ΡΓοροπΙΐοΙίδ οηιιν ΓοΓβ δοΐχ Ιβιΐ6ΐ)Αΐιΐ. Εδί 
«ιιίβηι Η&ΙιιιγΓΐΐ8 ίΐιινίιΐδ ΊηΙβρ δβΙχ^Γίαιη βΐ Ηβρ•- 
οΐββιη (ΡβΐΊΐιΐΙιιιιη) (ΐοΗτβικΙϋί;, ιι1)ί ίη ΡΓοροηΐί<)6ΐη 
6χίΐ, 6θΙ1. Οβιιίαουζβηο 11151. III, 77 (η(1 9η. 1244) :•. 
. παρά ποταμδν προσαγορευόμίνον Αλμυρών, μβταξίί 
Σηλυβρίας χα\ Ήρακλεία;. ΰΙ)! δίιηιιΐ οεοαΓΓίΙ Ιοοϋΐ 
Δαφνίδιον. Ευηκίβιη (ΙΊιι »ιιΐβ (β^βο. χιιι) Γ€βρ6Χ6Γ8ΐ 
ΕμΙΐΓΧίηίυβ ίιι Ο^νββΓΓ. ( Ιιι ΤΗ60(1ογο 1.88€απ) ▼. 
7324 : ΕΙς Άλμυρ^^ν δ'Ισταλτο χώρον εσπέρας. Οϋ« 
¥6Γΐ>α ίηεΓβϋίΙιΊΙβ ιΐίεΐυ ςυυιιιοϋο Υβη^Ι Α. Ι1»)ΐι» 
(βΐ Γ6ρ6ΐ9ΐ ι. ΒθΚϊβηΐδ), δίο ηίιτιίπιιη : Τιιιιι αά //β- 
β^^Γίιιηι ια/ιί α€ή$ Ιοοηνη ηιίΚίΐιΐΓ. Ειι ί^ίΐιΐΓ ηοτιιηι 

Ρ•81 ΙΟΙ »Γΐ8 νβΙβΠβ %ΒΟ^Γ»ρ\\\Λ ίΐΙΟΓβΙΙΙβΙΐίΜΙΙΙ, «οΐί 

άριστος, τά τ• άλλα ές άκεσιν φέρβντα, κα\ δή κα\ ^ Βχιαηΐίη» Ιιίβίοπβ <1βΙ)Ιΐα!η. — ΟκπΜτα. ΤΙιβορΙιγ- (βγζ3ΐιΐίηθΓυιη)περ\ τ6ν ποταμών, δς Τηγίνα καλεί- 
ται, τήν σκηνήν Ιπηξε. ΕρΙιηκιηίιΐδ ίη €χδ3ΓΓ• 
ν. 9079: Πρ6ς ποταμών 'Ρηγ?να(1ιθ6 8€06ηΙ(ΐ).υ6ηι 
ν. 9105 : Τδν ποταμδν Τηγϊνα. Ηίε Εη|;θιι νΐχ βΠιιβ 
6886 ροΐβΓίΐ ηοϋπι Α£[Π3Πβδ ΗβΓοϋοΓι IV, 89. 90. Ιη 
βιιπι ίηΟιιίΐ €οηΙα<]68(!υ8 ; Ιη Ιιυηο ΤβαΓυδ, (6&ΐο 
ΗΰΓοϋοΐο 1. €., 6υ]υ8 νβΓ^β ιη6ΐηθΓ2ΐ)Πί& ίη βΟΓαπι 
Ι^Γ&Ηβιη Ρ6Ρ616Γ6 Ιυ56ΐ, ςαΙ ΐδΐ^ηη ςυ8η<1θ(|υβ Γ6§ίο- 
ηβπι 9(Ιί5υηΙ. Εγ^ ρ»ΐ6Γ Ιιίδίοπ» : Δαρ:Τος δέ, ώς 
ίιέβη τδν Βόσπορον κατά τήν σχεδίην, έττορευετο 
διά της θρηΤχης * άπικόμινος δλ έπΙ Τεάρου ποταμοΟ 
τά; πηγάς, Ιστρατοπεδεύσατο ημέρας τρεΤς. Ό δΐ 
ϊέαρο^ λέγβται ύπδ των πβριοίχων ιΐναι ποταμών άνδράσι κα\ ?πιιοισ( ψώρην άκέσασθαι. ΕΙο\ δέ αύτοΟ 
αΐ πηγαΐ δυών δέουσαι τεσσερήχοντα, έκ πέτρης τής 
αύτης (}έουσαι * χα\αΙ μέν αύτέων εΙ<τ\ψυχρα\, αΐ δΐ 
•ερμαί. Όδδς δ* έπ' αΰτάς έστι Γσηέξ Ήρα{ου τε πο- 
λιός τής παρά Περ^νθφ, κα\ Ιξ *Απολλων{ης της Ιν 
τω Ευξε{νψ Πό^ηφ, δυών ήμερέων έκατέρη . Έχδι- 
δβΐ δέ 4 Τέαρος οδτος ές τ6ν Κονταδέιδον ποταμών, ό 
6έ Κονταδέσδος ές τδν Άγριάνην, ό δέ Άγριάνης ές 
τδν *Εβρον, ό δέ^Ις θάλασσαν τήν παρ* ΑΓνφ πόλι. 
86(|ΐιίΐ(ΐΓ βριιϋ Ι1βΓθ(1οΐυιη ε. 91 ίηδοΗρΙΙο Ύ^λτϊ 
ΐ4υ(ΐ3ΐοπα, ίη €ίρρο ίϋΐϋβιη ροδίΐα. 8οΙϋδ, ηί ΓβΙΙΟΓ, 
Γ3Τ2:ιιιΐίιιοηιιη δοηρίΟΓυιη €Ιΐ3ΐ6θθοη(1γΐ36 (ϋ966. χν) 
ιιιοιιιοηβηι Τθ3π γ66οΠι, Ταατί ηοπΓιη6, ηοη Τα- 
ηαή (ιιΐ ιηαΐβ Ιΐ3ΐ)6ΐ Ι.αΐίηυιη ϋΐιπίεοεοικίγΐ» €ΐ3η Ιαοΐϋβ 'δίιηοοαίΐ» ΙιΙβΙ. τιι, 5 (ρ«κ• *^* «<ί• Βοιιη.) : 
Έπ\ τήν Θεοδώρου πδλιν. . . ύπδ πρώτην δέ Ιω έν 
τϋ λβγομένη Κουρίσχί^ι ( ΟυΗβοβιη ) φοιτά. Τρίτη δέ 
ήμερα, 'χα\ϊν Άσίμψ τ} πόλει τάς επαύλεις ποιείται. 
ΕαηκΙβηι Ίην6ΐιίο ίϋίϋβπι Γι1)γο νιιι, 6'(ρ. 585), ιιΙ>ί 
Καρ£σκβ ηπηβ Ιο^ΙίαΓ βΐ "Ασημα. Νθ8ΐΓβ ΟιπδΟΑ 
ηοιιιβη Μ3θ6(Ιοηί€υιη β$δβ γΉΙβίυΓ, υηιΐβ Ιοειίδ Ιβϋυΐ» 
Ρβυΐίη^βΓί^η» (ββοΐ. 7) ΟβηβΙο β. Ειιπδίο, ίηΐβί 
ίγοίιηίιΐιπη βΐ ΗβΓ&οΙββιη Ρβ1»(5οηΊ» βίΐυδ, ηΐ6<ΐ6ΐ«ιιι 
ΙβοιΙοιΓίδ Ιΐ35βΙ)ίΙ : Ιβ^ο βηίηι ΟκπβΓΟ (η). — δβηοί- 
ΙηΓ Νί€αα, ηΐ3ηΐ6€βϋ6η8 ιηΙβΓ Ι-γοΗηίίΙϋπι βΐ Η«Τ3- 
€ΐ63ηι 8Ι18 (νΐ* Ε;ζη&Γΐ8, οοιιιηιβιιΐ. ι, ρ. 38). Ελπι- 

46ΠΙ 16ΓΡ3 ΡαΓΪ8ΐΠ3η3 ΙΐΛΐ»•ιίΐ, δίνβ βΐΐΙς8η3 1)01^3- 

Ιίδ , δοΠίοβΐ ΝΙ66Π 8. ΝίΟίΡαιιι (οί. βπρΓΛ οοΙ. 32), «'τΐάηιιιη) ϋΙ)Γ0 ι, ρ, 12 6(1. Βοηη. : . . . τά τι άλλα 1> — Ρ^πη/Ζιπι ( Ιΐ6Γ3ε1ϋ8, ΡΓοροηΐίϋί βρροδίΐβ. Ε» ιιι χα\ ές Ταίαρον έμβάντα ( ΤυΓοβιη θΓΐΙιοβ[ηιΐ6ΐη) 
ποταμών τδν χατά τήν Αΐνον έπ\ πβλυ του ποταμού 
συν τα?ς ναυσ\ προελθεΤν. Ι5Ί<1. ρ, 25 : Έπέδραμόν 
ίΤιίΓΟ») τ• τήν θράχην ϊς τε έπ\ Ταίαρον τ^ν ποτα- 
μών. 11>ί(Ι. ρ. 30 : Ό μέν οδν ΣουλαΥμάνη; έτυχε πο- 
λιορχών πόλισμα, τδ παρά Ταίαρον ποταμδν, διέχον 
όπ6 ^Αδριανουπόλεως σταδίους ώσε\ έβδομήκοντα. 
11μ(1. ρ. 31 : Παρά Ταίαρον ποταμ&ν, δς Οδωρ κάλ- 
> ιστόν τε παρέχεται καΐ ύγιεινότατον * θέρους δέ ήν 
ώρα, υΐ)ί !η6ΐηθΓ3ΐυΓ Ιοουδ Κερμιαν($ν. Οε Βί(;ίπίαβ 
ί)ϋΐΊΙ)υ$ (ίιιχΐ8 ΤυΓεΊειιηο ΒυΓ£[88) 6]ιΐ8ςυ6 ροιιΐε 
|>Ίΐε1ΐ6ΓΓίιηο, 8ηΐ6(ΐυ;ιαι ίη Μ8πΐζ8ηι (ΙΙεϋηιοι) εχίΐ. 0Γ68ΐί ΐΓΐΙιαίβιη βυρη νΐ(Γιηιη8 ηοΐ6 0)• Εβπκΐβπι- 
ςιΐ6 ΤϊβΐΜ (εΐιΐΐ. 3, 100, ρα^. 111,6(1. ΚίββδΙίιικ). 
Μ>β(Ιοηίε3Πΐ (ΙίείΙ , 8€ΐΠε«1 ηοηιίηβ ΜαοβίΙοιιίεο. — 
δοιιρί. 1}Γ5δ Ρ96οηί9686υ 03Γ(ΐ8ηί8β ιη6Π(1ίοη3ΐί8 (νβίοΓ. 
Μ3εβ(Ιοηί»Ι)θΓ6:ι1ί8)ηοΙ)ί1ΐ88ίιιΐ8,ΑχηηΓιΙϋδ8ρρθ8ίΐ8, 
<16 ςα8 δΐιΙΠείεΐ 8ΐ)ΐ6£8Γ€ 8(1 Ρ. >Υβδ86ΐίη{ίυηι (Ιϋηβ- 
Γ8Γ.ρ. 655). £]υ8ν6Γ0 ηοπΠηι ίη 11068*18 ςυοηιιβ ΙιιΓβ- 
τΚιΗ Ιΐ8υ(1 86ΐη6ΐ οεειίΓΓίΙ. δΙ(•ρΗαηαδ: Σκοΰποι, 
π^λις βρφκης. ΤΙΐ6ορ1ιγΐ3εΙιΐ8 δ1ιηοε8ΐΐ8 νιι, 4 
(ρ. 972 β(\. Βοηη.) : Τά γάρ Ζαλδαπά κα\ Άκυς κα\ 
Σκόπιςκαταπρονομεύσαντες (8ηΐ68 ϋβροριιΐβΐί $ΐ8νί\: 
ιιη(ΐ6 81(118 υΓΐΗ8 88118 εο($ηο8είΐαΓ, εοΐΐ. ϋιίϋεοι δΙ<» {») ν^\ Ι8ηΐ6η 8ΐϋ (Ιο Ο^ττΙιο 61 γο^«οπο ^)Γι1)6:»ιί^θ, ίΐιίιίεηι ροβϊΐίδ, εο(ρΐ3ΐ>υΐ|1. &3 ΥΑλΙΟΚυΜ ΡΚ/ΕΡΑΤΙ0ΝΕ3. &4 

ιηο€»Ιΐ9ΐ ρ. 571 : *Απολιπών τβ τήν Όδησσόν, 1π\ τά Α Γ6<1ίΓ6ΐ,€3ηυ8ίαιη ΑρυΙοΓυιη (9)α1ΐίβιΐ# ίη νί:ι Αρρίβι ευώνυμα των χώρων μεταψοιταί, χ^ τε Μαρκιανου 
συγγενόμενο; πόλεκ . . .Εγ^ο 1ιί ^ΰορί ίηΐβί Αχίορο- 
Γιιι βΐ Μ3Γ€ί»ηοροΙίιι ςυχη ϋ6ΐ)€ΐ)ΐιιιΙ. Εαιικίβιηςυβ 
<ΙΊυ 3ηΐβ, 5«ουΙί ςιιαηί βηβ, 5. ΡβυΙΙηυβ ΙιαΙιβΓβ ν!- 
ϋβΐιΐΓ ΟΓΐιιίηβ 51 $€, (1β Γβ(ϋιυ Νίεβΐ» βρϊΒοορΐ ιη 
Ρΐΰίβηι (Μ^χίπια ΒίΙιΙίοιΗβεα ΡβίΓΟίη ι. νι, ρ. 291 )• 
ΑΙίιιιη ΐΑίιιβη Ιιυ]υ> νο(Ί» Ιοουιη ΤΙιγαοΙβ ΙιΟΓββΠβ βΐ 
οοοίύΰΐιΐΗΐίδ Ιιαϋ^ι^ 85 βηι^οβϋβηΐί, ίΐβιη Τΐιπιοίοο, 
ιϋ&ΐΊη|^ΐ6η<Ιυπι. ΡΓΟΟορ. χϋΙΓ. ιν, 4 (Ορρ. β(Ι. Βοηη. 
Ιοιη. 5, ρί^. 289) : Ύπ6 πόλιν Σαρδικήν • Σκού- 
π£ΐ•ν (βίο), Στένες (1. Στενά), Μαρκ^πετρα, βΙ€. Ελ 
ιΐΓΐ)6$6»ίΐυ ιιοιηβη ΐΓλχίβ&β ν'κΙβηΐιΐΓ. Ει ΙιχοςυΊϋβη 
δουρΊ υΓΐ)8 δαηΐίιφ (Τπίίΐίΐζχ) τίοίϋ» ίυίΐ, Α βοορίβ 
ηιΊηοπβ δΓγιΙιίβ; Ιοη^β (ϋνβΓβ». ρθ8ΐΙαιη {Ηοταΐ. βλϊ. Ι, ν, 91) : Ιιίηο βΑίΙβηι ρυΐο τία 
ρυΙ)1ίε& υίβηβ, Ι.ιιρίβ8 ΟαΙϋΙίΓΟΓυηι ρβΐϋΐ, ιηοχ Ηγ- 
ϋΓυηΙϋΐιι. (γ) ΕχΕςυοβιιίηι Ταΐίοο βΐ €3ηυ$ίο Ι\ηΙ>οβ 
ρυΐο νβηίΐ , ηιαη Αϋπαΐίοο 8ρρθ5ίΐθ8 , Ιιίιιο ρβΓ 
ΒΓυηιΙΊδΊυπι 61 Ι.υρί38 {Αηίοηίηί Ιίίηηατ. ρ3£[. ϋ5 ) 
ΗγιΐΓΐιηίπιη, υΐιί β Τγ3]6€Ιπ8 ι ίη ΕρίΓυηι (ΑηΙ. Ιΐίιι. 
'ώιά,). Ηίη€ ρηιηο αιΐίΐΐ (Ιιιρίίοβιη Ερίηιιη (ΡαιιΙίηυβ 
Ι. 0. : 76ίι Ερίτο ςβηιιηα νίάβηάαί^ βί ρβτ ^ΕραοΜ 
ρύηβίταΐ^'η €β6ία$ ΤΗβηαΙϋηίαη) (ε), 3(1 ςιιβηι Ιοευιη 
^6886Πη§ίυ8 (3(1 ΙΓπιβΓ. ρα^. 656) : β Οιιί 1)οηο ρβΓ 
β6ΐϊΐίιΐ3ΐη ΕρίΓϋΠΐ ΤΙΐ6883ΐοηΙθ6η Νί€6ΐυιη αϋΐο^^ΐ» 
ουιη Ι>Γβνίυ8 ρβΓ ΡΓ26ν3ΐίΐ3η3ΐη 03Γ(ΐ3ηΐ3ΐηςυβ ρΐΌ- 
νΙη€ί38 ίΙβΓ, ίη Τ35υΐ3 8ί(ζη3ΐπηι , ίη δουροβ 61 Κβ- 

ΐη6$ί3Π3ΐη ▼6Γ8α8ρ3ΐ6Γ6ί ? Ι ΙίΠρΓϋΐΙβηΙΰΓ, υΐ Γ3Γ0, $6ϋ ιίιΐβίιιΐυηι (Ιβ ιΙίηβΓβ ΝίοβΙχ Ιη1)υ8(]η6 δοιιρίβ. ^ 8ί€ Ρ. \νβ8δ6ΐίη([ίυ8. Νΐ€6ΐ38 βηίπι (ΙυρΙίοβηι ΕρϊΓυπι 5ί€ ί^ίΐιΐΓ 5. ΡαοΙίηαβ 1. ο. : Γιι ^^€^ ΡΗίΙίρρ€θ$ Μα- 
αίΗίΛ (ο) ρ€Τ αρτα, Ρϋτ Τοναιίαηαηχ ρναάίβήί ιιγ- 
^€ηι^ 16ίε €1 8€ΗρΦ$ ραΐτία ρτοριηίξΗΟΒ ΟαηίαηΜΜ 
/ιο$ρ€» (ρ). 18 Μί€6ΐ38, ηβϋοπβ (ηοηιβη Ι&Ηιι ρΓ0(ΐ6Γβ 
νίϋ6ΐυΓ) 6Γ9ί€08,6Γαΐ Ββοοββίαη» θ8Γ(1βηίο»βρί8θθ- 
ραβ β»6. IV ( Ραχί, €ήΐίελ ίη Αηη8ΐθ8 €. Β3Γοηίί «ά 
αιιααιη 596). Κβπΐ68ΐ3η« «υΐβιπ βίΐυιη ΙηΐβΓ Ν&ΐ88υπι 
(Νί86ΐι)6ΐ$«Γ(Ιίαιιιι (ΤΓί3(Ιίΐζ8ηι),ί8ΐί Ι3πΐ6η ρΐΌρίυβ, 

«{ΙΜΒΚηΐΙυΐη 6886« Τΐϋαΐλ Ρ6υΐίπ|ζ6Π8Π3Ι (1θ€6ΐ ίοΐ. 

7 ; ηβςιιβ 6ΐί&πι (]αΙ>ίΐ3η<Ιηιη «Ιβ 8θπρΐίοη6 Α<ηιβιΐαηα« 
ψτο •1ϋβ 86τϋ)6ηάί τβή&ΐΐοοίύυβ, οοΠ. ΡΓ0€ορ. 96<1ίί• 
IV, 4 (Ορρ. β«Ι. Βοηη. ΐοιη. ιιι, ρ. 284 : Έν χώρφ 
'Ρ€μ89ΐανεσ(^ (Ι• *Ρ<μ&9ΐάνςι)• Βρίττουρα, χ. τ. λ ; 
ηηιΐβ 5ΐιηοΙ ΚβοιββίβηΑίιι ηοη υΓΐ>6ΐη Ιιηΐυιηπιοϋο 3(1ίίι» ΙιΊηο ηΐ3Π Μ%χο π8υ8Τ1ΐ6883ΐοηί63ΐη : ίη ίρ83ηι 
βπροίβηιηοη 6Χ866ηάίΙ, ίιΙ ςπο(1νβΓΐ)3 ηιοιίο ηιβηιο- 
Γ3ΐ3 831Ϊ8 (ΐ6Πΐ0Π8ΐΓ3ηΙ. €ιιί ίΐίηβτί ςυ3Γ6 ΒαΙ»νη8 
1ηνίιΐ6ΐ ? ΜύΓΟΑίΟΓυιηηβ ηιθΓ6, 1>Γ6νί (δί ]υν3() υΐ6η- 
Ιίυπι, ρρο Ιοη^β, 8ηιηρΙυ$ |;Γ3ΐί3 ? Οιΐ3ΠΒ(ΐυ3ΐη 3ΐ> 
Αρο1Ιοηί3 νβΙ ΟγΓΓ^εΙιίο, Τ1ΐ6883ΐοιιΙθ:ΐη) ρΓοΩοΙδοεηϋ, 
1)Γ<'νί88ίπΐ3 Ηΐί ροΐ6ΓαΙ ρ6Γ €0η1ίη6η(βιη Ε^ηβΐίβ. Ιηιο 
Ερίηιήη (Ιιιρϋοβπι πιίηίιηβ ρΓ»;ΙβΓν6€ΐυ$ 68ΐ, 86(1 63ΐιι 
3ϋίίι δαπϋΐοηιιη οααββ, αΐ 3ΐίΙ)ί ςιιοςυβ 83η€ΐ05 3<]ίί( 
ΤΙιο88;ιΙοηί€2ΒβείΙΐ66ΐ6ΐΡ1Γι1ίρρί8 Μ306(1οΐΗΐηι, ςυ:ιιιι 
ρυ8ΐ6ΓίθΓ6πι υΓΐ)6ηι ηοΐίδ ρΓΟ ΜαΓ6(1οηί3 δίηιρΙίοίΐβΓ 
(1ί('ΐ8Πΐ ρυΐ3Γ6 ; 3ηΐ6ϋ688ίΐ βηίιη ί8ΐυ(1 ροείββ : Ιύη 
£ρι>ο ρέτηίηα ψίάβηάΜ, £| ρβτ ^Εςαοί ρ€η6ΐγαΙ}ί$ 
«Ι/ΜΙ Τ/ί€ααΙοηιαη, ΕΓ||^υΐ ΤΗ6883ΐοηΐ6α, 816 βΐίαηι """ ^"^ '" '^^ρ — ^— — »^"• -.—^ , 

ίΐΐί886 ρΐΙΙ6ΐ, 86(1 6ΐΐ8Ι1Ι Γ6|ζίθη6ΠΙ. Ι)«Γ(ΐ3ηί3ΙΙΙ 3υΐ6ΙΙΙ ΡΙΐίΙίρρί ρΓΟ ΙΙΓΙ)6 1|31>6Γ| <ΐ6ΐ>6ηΙ, ηοη ρΓΟ 16ΓΓ3 Μ3• Ι)ΟΓ6&Ιί Αΐ3€6(Ιθηί2 61 δβΓΥΙ» ιη6Γί(11οη3ΐί 8386υ1θ 
86€υη(Ιθ 8ςς. Γ68ρθη(1ί886 , Ι68ΐί8 681 Ρΐθΐ6Π12υβ 

ββο^Γ. 111,9 (ρ•|;. 449 6(1. ΜΓοοΜ.). Κα\ της Δαρδα- 
νίας δέ πάλεις • Ά|&^ι6άντ(ον, Νίσος (Ι. Ναϊσσδς) , 
Ούλπιαν^ν , Σχουποι. Ι^ Ι^ίΐαΓ 83ηοΐυ3 8ηηο 398 6 

86(ΐ6 6ρί8€θρ8ΐί Κ6Π168ίαη3, υΓΐ>6 ρ3ΐΠ3, ΙΐΑΐίκΠΙ 

9ΐ(1Ί6ηΐ6απι ογΙμ) Νοΐ3. Ου» <1ί{Γ688α8, υΐίη ρ3ΐπ8πι 

(ο) Μβοάπηι 6(1(1. ΜοηδΙηιτη ^Γβιηιηβΐίουπι. Β 
νθ€6 ΙΙ;ΐ€6<^6ηιιιιι((ΐΓΐΙίιΐ3ΐίοπ6 16ΓΙΙ3) ηοη (1ϋ$€οη(1ιΙ 
&]α€6(/ιιιιι. Ιπιο )ΐιχΐ3 νοϋβηι Μακεδ(ϋν, 616., ιΙίείΙυΓ 
ΐ|ΐΐ(Η|Η6 Μακίτης, Μακέται, βίε., ηη(ΐ6 ίκΐυ•Ι ΐ3ΐίηθ• 
Ι^Γβκαιη Μα€€ΐΗίη. Οβ Ιιίϋ »(1Ί (|ηο(|ιι6 δΐ6ρ1)3ηηιη 
Β^x. : Μακεδονία • . λέγεται κα\ Μαχέτης άρσενικώς 
χα;\ Μαχετ\ς γυνή, χα\ Μάκε^αα Ιπιτεθικώς . . . κα\ 
Μάκεττα δι 2 δύο τ κα\ δι' ενός τ. υίΓιιηο 9'νο ρΓΟ 
Μακεδών ιηοΙΙίοΓβιη Γοηη3ηι Μαγεδών ρΐ30»ί8ββ τί- 
(1ι•ο• 6εθΓβίιΐ8ΡϋΐΊΐ3τη)6Γ68 ιηΜίεΙιαβΙί ΡαΙίΡοΙορο ιιΐ, 
16 <Ορρ. 6(1. Βοπιι. νοί. 1, ρ. 205) : Παραδους κά- 
χείνφ, δαον ήν έχ Μαγεδωνος Τωμαίων. (Ιιίεηι ίΙ)1(]. 
IV, 27 (ρ. 310) : ^Η^αν Ενθεν μέν ^ρ^κες, ΙκεΖθεν δΐ 
Φρύγες* ΙνΟεν μέν Μακεδόνες, εκείθεν δέ ΜυσοΧ, 
καΐ Κ^ες &>Λοι κα\ πολλοί. Τ6 έκ Μαγεδώνος κα( 
γε τ6 Σκυθικών προσην, κα\ τ6 ξενικών Ίταλικδν. 
1 *ί(ΐ6ηι ρ. 511 ; "Αβαλά τε κα\ ΚαΟσαρου χώραι χαΐ 
Μαρδών χαΐ ή περίπυστος Καρία. 1(ΐ6Π) ίΐιίιΐ. 1ίΙ)Γ0 
VI, 20 (ρ. 463) : Τά κατά ΚάΟντρον χα\ Πριήνην . . 
χα\ τά χατά Μίλητον, καΐ Μαγεδών. Οϋο38 εβρ. 2 
ι ρ. 15 Ρ(1. ΒΐΜπι.) : Μαγνησία μέχρι Περγάμου καΐ 
^σης Μαγεδών (Ηοε 3€ε6η1υ) επαρχίας Ιΐύί ίηΐ6ΓρΓ68 
1 3ΐυ8 (ρ. 551 6(1. οίΐ.) : Τηίια ία ερανοΙήα άε Μαρ^ 
άοη. 

(ρ) Εη υΐΐίιηο χνο Ιΐ3ε6(Ιοη38 ΗγΓΓ3ΐι08 ΤβείΙϊ 
(Αιιη>1• II, 47) Γβρβηιηυβ, ευΠ. ί1)Ι ίηΐ6ΓρΓΓ. Ηοί^ρα ε6ϋοηίε&, υΐ ςηίΙ>υ8(ΐ3αι νί(1βΐηΓ, (]αί ίη δουρί» οΝ 
ί6η(1υηΐ, ςυο8 Μ3θβ(1οηί» ΐ83ίςη3ηΐ. δηηΐ οηιπι 3ΐϋ 
ςαοπ»β δευρί, ρΓ36ΐ6Γ δευροδ θ3Γ(ΐ8ϋίφ(Ιΐ3εβ(1οηί3» 
δηρεποΓίδ) εοΠ. 3ηΐ6ε6(1βηΓώυ8• Ε ΡΙιίΠρρίδ 3υΐ6Πΐ 
Τ1ΐΓ3ε38 Ββ880$ ρ6ΐίίΐ δ. Νί66ΐ3β, ίη δυηιηο Ηβ^πιο 

1ΐ3ΐ)ίΐ3ηΐ68 ; φΙ3 <16 Γ6 νί(]63η(υΓ ΓΓ3{ρΐΙ6ηΐ3 δίΓίΐίΜΙ' 

ιιΐ3η8 ( ρα{;. 55 $({. ιηε» ΰιΐίΐ. ) (^)• Εοδ 8(1 Ιθβαηι 

βε. δπιρ6ηβίΗΐη, ηοη Νο1»ηοΓΗΠΐ. 

{η) Ρ^ιιΐίηυ) 1. ε: ΑρηΙί$ $ίίά ιιιιιιγ νια ρήιηα Ι6τη$ 
Τβ νβΗΗίοηρο %ραύο$α ρΐαηο, Οαα ΟαπΜίηυ ηιεΛΊοαία 
βαρνααί ΥεΙΙετα [νοο. Ββηονβηΐιιηι ρΓίηιο, ηΙ Γ^Πογ, 
ρ6ΐβ1)3ΐ, ρβΓ ρΐ3ΐιυιη ( ρΐ8πίΐί6ΐη ), Ιιΐιιε ρ6Γ ηιοηΐεβ 
Οβηυδίαηη, η( ΗθΓ3ΐίϋ8 1. ε. Αρρί8 υίβηβ. €3ηιΐ8ίΙ 
Γ8ΐ}Γΐε88 Γιηεΐ0Γί38 6χ Νοβίτο 3(1<1β ΗθΓ3ΐί3ηοπιιη 
Ι^ ίηΐ6ΓρΓ6ΐυηι εορίίδ ςα8ΐΙϊηΐ8ευηςυ6. 

(γ) 1(1 681 : Α$ί ιι6ί ραηΐο νια ρΓοίεντϋπτ (βίε) . . 
Ιενίί ίρίτβί »ίηβ ηηΰβ ιίοΰίι Απτά οα/α6ίίι. Τβ ρβτ 
ΒιΐάίηηΐΜηί ί,ηρΊα^ηηβ νβεΐηιη • . Αηΰίβηί ιιηρ. Οτβ 
βαίβΓΌΟί. Ιη Ηίδ ρανίο (ΙίείΙ 8ΐ>υ8ΐν6. («πΐβΐιπν οπίιη 
5ΐΓΐεΙί δεηδυβ ηοη ίηείρίΐ ηίδί ίη 68 16γγ3, ςυχ ο8ΐ 
ίηΐ6Γ ΒΓΐιη(ΐΗδίιΐιη βΐ Ϊ8Γ6η(υπι 8ίΐ8. 

(ε) ΝίΙ 8ΒΐιηΙ, (]υίΙ)υ8 ί8ΐυ(1 Ερηο νΊάβηάν$ : ίιΐβιη 
6δΐ ^Μοά ΜβηάιΐΒ ίη ργωίβτυβοιιοηβ ηιαήι'ηηα : Βγ^ο 
ίΓαίΓυιη Ιε^ίοιιεδ ρΓΟ ϋΐ(0Γ6 ΕρίΓΟίίεο δΐ3ΐ)αηΐ, δ:ιη- 
εΐϋπι νίδΐΐΓ» ίη π)8π Α(1η3Γιεο! Αα6η(ΐ6 (|υθ(ΐπ6»(ί 
ίδΐυ(1 ΐϋχΐ8 ροδΐΐυπ) : ρβτ /Εροΐο» <Β$ΐη$, 

{() Ρ;ιυΙίιΐυ8 Ι. ε. : Ναιη είιηιιί ίβηη αηίηί$ηα$ 
ίίητί. Ει Λνα ΒβαΊ ηίνβ (Ιαήοτβί, Νηηο ονβί (αοΐΊ 
άηοβ ί€ ρνβραηΐην Ραοη ίη αηίαηί . . ιΥαιίϋ ηχαρίΜ. 
άίϋβί ρτβΐίο Ιαΰοτη Ββηπζ βχηΐίαΐ. Οηοά Ηνηιί ίηα- 
ηνφιβ ΑηΙβ ηασηΰαΐ, ιηοάο ηαηιβ ^4£ιο €οΙΙψξ Β ίΙ> νΛΗΙΟίΙϋΜ ΡΗ 

ϋΐιποΐιιιιι ιίν«ί ^^^βια^» οοιινβιίβηΐ, ϋΐΐ'β αϋυ5 ςιιίλ- Α 
(|ΐΐλιιι. Μοηΐ65 [ϋπρί)»;!, ευηι ΒοΓβΑίΐΜΐ^ιιιηιβιηοΓαΐί, 
]{βο^Γ3μ1)ί3ΐΐ] ηιχίΗίεαιη &6υ ροοίίοαιπ Βρβεΐαηΐ, ηοπ 
ΙιίϋΐΟΓίεαηι, οοΙΙ. δίΓ.ιΙιοπβ νΐ|, 5,6. ρη^. 599. 6(1. €:λ3. 
Βί^ιιίΩο'απΙυΓ 8Πίηιυ;ι Κΐιοιίορε^ Ι1χηιίί|ϋβ. Ηί& βυ- 
ρβΓ&Γΐί» Ροηϋ Ευχίηί ΙίΐιΟΓα Νί€6ΐ8& 3(1ΊΙ, ιιΙ>ί Τοιηί, 
υΓ5ϋ ηο1)ίΙί&5Ίιιΐ3 , ΰΐι]υ& ΙβιΙίο ιηΙιΓπιΐϋ ίιι 5ΐο1)08 
ιιιυΐαη ιΐοϋβϋαΐ. ΕγαΙ βιιίιη ρπιηα 6 ςαίπϋοάιη διγ- 
Ιΐιί£ (ιυίποη^), €θ11. Ηί6Γ0<ΐ6 (ρα^• Ι1• Μ"^ <^οιιι- 
Μΐβηΐ3ΐΐοΐιί$)ΟνίϋϋΝ&&οηί8 6Χ5ΪΙίο Γ^ηιοβα. Ιΐίποί(ιιη) 
8(1 νίείηυιιι δουρΟΓυιη ορρίϋυιη, ΊιιΙϋΓ ΑιίοροΠη Ι^ΐΓΐ 
ΐΐΐ Μ3Γ€ίαηοροΙίη βίΐυηι. ΑΠιιβ Ι8ΐη6ΐι (1β δουρίο 
ΡΓΟΰορίί ]ιιχι& δ3ΓϋΊ€3ΐιι 8ίΐο ΰθ|;ΊΐηΙιϋ, ηοη οιηηίιιο 
νΐΐυρ^ιαικίυδ. ΕΓαΐ βηίηι 1»οο δνυρίυπι λ%τ\ ΐνβιηβ• 
Μβιιί Ιο€ϋ9, υιιϋβ ηο$ΐ6Γ ΝίεβΙϋβ οπυιη Ιΐ3ΐ)υί&$*ΐ 
ιΙΐΓΐΙιΐΓ. Ρι•8»ϊιη6 νΐ'ΓΟ (Ιϋ 8('ορΊΗ (8€ΐιρΊ.Η) υπο οιιιηϋ8 
&ιΐΐ8( ΙΙ8ΙΙ εο^ζΐιαπί. Νοιηηιΐΰ Ιια'β δαιρΊ» ιιοιι 6Γ&1 ρα- 
ΙΠ£Β ιΐ08ΐΓί Μίεοιχ,&ο. ΟαΓϋαιΓΐ2& ρτορίηιιηα (ιι) 8€ϋ, 
ίρ»ίυ8 Οαηΐηιιί&ί ιηβίΓοροΙίβ, (:υ1Ι. ΗίβΓοοΙβ ρ. 15 
1ιυ]ιΐ8 €0η)ΐη6ηΐ3Γΐϋΐιί$ : ι χνι. Επαρχία Δαρδανίας 
,• τ.όλβις $, Σχ.οΟπο( μητρ^πολςς, χ. τ. λ. ι Εγ|[ο ΡΙΓ•• 
Ιίρρίβ Γΰΐίεΐίβ ΟΓΐβιιίοιη ρβΐϋΐ, Ιιίιιβ οοαιίβηΐβιη, υ1)ί 

ρΑΐη3 βίυβ €ΐ 86ΐΐ68 6ρί8€θρ3ΐί8, 1ΐ€ηΐβ8ί3Ι1&. 

Τ&ΓΐΛ (1β Τ1ΐΓ3εΊ<6 ηοιηΊηί1}υ8 Μ^οβιΙοηίοΊβ, ίπ.ο 
ΐ'Οίοιιϋβ, οοΠ. ϋ$, φιχ ϋβ ίρβίβ Μαεεϋοιιιιιη οοίοιιϋβ 
ηοη ϋιιϋίΐ3ΐΗϋ8 βυρια ηιοιΐ8:Γ3νί. ν(!ΐ6Γ68 βιιίιυ, ιι1)ί 
βυηιυιη 8ίΗΐίυιιι ιιυιηίιίΑ ρβΓβ^ηιΓίΒ Ιοείβ ίιιιροηβϋαηΐ, 
ί«1 ϋοπ αϋικί 9§6η(08 ί:ιαε1)αηΐ, 8Γ(1 8υο8 Γθαρββ 
είν68 3ΐίςυ3|ΐι ο1) €3υ83ΐη ΐ8ΐίβ ΐΓαη8ροηεΐιΐ68? \ά 
ςυοϋ ηοη πιίηαβ εΐ3Γυπι ϋΐ 6χ οιηπί Μ^οοίΙοιιυηι € 
Ιιί8ΐ0Γί3, ί|υ$ιιη 6Χ ΗοιηβηοΓυπι, 8ΐίΓρΊυηι ίη Ιιίβ, αΐ 
3ΐίΑ8, Ιΐ3μ(1ςιι^φΐ3ηι 8ΐ)8ίη)Ί\ίυπι (ν). 

Ρ6Γνβ&Γΐ{3νί ν€ΐυ8 βενυη), 3ηΐΊ(|υ3& Ί1>1 Μ3ε6ΐΙοηυηι 
εοΙοπί38 ιυιπ €χ Ίρ53 1Γΐ8ΐοπ3 η)οη8ΐΓ3ΐι8, (υο) β 
ΙηΓ^α ιιοηιίπιιιιι ορροΠυηίΐΑΐΰ. 

43ΐΐ)<]ΐΐ6 3ϋ Ίρ808 ΒγζαηΐίποΓυηι 3ηη»ΐ6β (Ιββεβη- 
«Ιβικίυηα 686β γίϋβΐυΓ, ςαί ευιη νειβΓϋΐη ΐΓ3ΐϋιίοιΐ6 
ηιΐΓΐιη) ςιΐ3ΐι1υπι εοηοοΓίΙαηΙ• Β|ΐ3ηΐΙιιί ίηιρ6Γ3ΐθΓε8 
ιιοιι 1»η(υιη Ιΐ3ΒΓ6(ϋΐ3{6ηι, τβηιιη ΐρβαιη ςυοςιιο ιιο- 
Ν ηιεη ΜαοβιΙοηιιηι ίιηρβηί Ιΐ3ΐ)βΙ>9ηΐ, Βίνβ ίρκί Ι3Π3 
ορίηβΓι, ^ίνβ 3ΐ)θΓΊβηΐ3ΓιΙιΐΐ8 3(1βρΐί. Οι-ίβιιίΑΐΰβ εβιΐι;, 
, ίρΗίςιιβ ριιΐο Πγιαηΐίηί, ΗοποβηοΓυιιι ηηρ6ηιιιη εο• 
1βΙ)3ΐη 1:ιηφΐ3ηι 8υεεβ880Γβιη ίη ρ3ΐ6Γΐΐ3 Α1οχ3ΐιϋΓΪ 
|Ι»ΙΙ[η{ ϋοιηο ; €υ]ιΐ8 Γϋί Ι68ΐί8 Οοϋίιιυβ 69ΐ («16 οΠίΙοϋ^ ρ 
ΐιαΙχ Βνζαιιΐίηχ εαρ. β, βϋ. Βοπη. ρ3((. 55 ) : Και 
Ιπ€ΐδή ό μίν 'Αλέζανβρος των Μζχιβ^νων ή ν 
βασιλεύς, ή βλ Μαχβδονία ύπ6 την του βασιλέως 
Τωμα(ων χεΓρα εύρίσχεται, Τιλ μέν έφα £θνη ΙΜα^ί 
ιήν τιμ4)ν τφ βασιλεΐ ώς διαβόχψ του πατρςχου οΓχου 

(η) Ρ3υΙίιιιΐ8 Ι. ε. : 5<:αροι ραΐήοί ρΓορηιρΗθ$ 
Βατααηη» Ηο$ρ€$, Ιη Ωηο ηηΐο ΑΥ688β1Ίηςίιιιη 
Ιΐίη6Π8 Νίεβΐΐ3ηί (1ίΟ!οιιΙΐ3ΐθ8 νίϋί886 αηίϋβπ), ιιβο 
Ι^ιιιβη νΐείβββ. Ναπιςυβ ίη δεαρί8 οηεηϋίι, ί(6:η 

)|| ΤοηΐΊδ, Ρ3Γΐβ8 ίΐίΠ6Π8 Ιΐ3Ηε3Π1 61 ΕρίΓθΓιε3ΐιι 

1)6η6 ρ6Γ8ρ6χίί ΓοΙβίί (Γ3Γΐ3ΐί, ΙΗχρίεαηι 83εΓαιιι, 
?οΙ. VIII, ρ3ί5. 77). 

(ρ) Η:6ε οιηηί3 , υΐ Ιοί αΐί» , ίη8υρ6Γ Ιιβίιυίΐ 
11βκ6νί5ε1ιίιΐ8 ίη ΓιΙ)γο : ΙΙεϋβΓ «Γιε ([πεεΗίδεΙιεη 
ϋοΐοηίβοη 8οίι ΑΙ(;χ3η(ΙεΓ (Ιεηι Οιό850Π. ΑΙΙοπχ, 
18Π, ρ3^. 3 86ΠΜ• 

(χ) Εαιπ ερίβίοΐαηι, ειι]υ8 ίιιΐΐίυιη (ιίΐιιΐί) ρυΓΟ ΛΡΑΤΙΟΝΕδ. 56 

^Αλεξάνδρου, χά δ* αύ έσπέρια ώς του μεγά).ου Κω-.- 
στ«ντ£νου διαδόχφ. δεΓίρίΑ ϋβρε 826ειιΙο χν οοηβΐηΐ. 
Α(Ι$εβη(!θ3ϋ βχιιιΐιιιη χιν. €3ηΐ3ουζ6ηιΐ5 ι, ϋ (Ορρ, 
6(1. Βοηιι. ΐοηι. ιιι, ρ3(ζ. 94) : ΕΙς τ6 δνομα του θεοΰ 
Ιλεοΰντος χα\ ελεήμονος. Μαχροημερεύσει ό θ.6ς... 
τάς ημέρας τ?,ς βασιλείας τοΟ μεγάλου, του εύερ- 
γετιχοΰ.• τοΟ θεμελίου της πίστεω;.. των Χριστια- 
νών., της σπάθης των Μαχεδό'/ων, νΰ Σαμψών, τοΰ 
βασιλέως των Ελλήνων, του βασιλέως τών Βουλ- 
γάρων, των ^Ασανίων, τών Βλάχων, τών Τώσιαν 
χα\ τών *Αλανών, της τιμής του δήγματος τών 
Ιβήρων κα\ τών Σύρων,. 'Αγγέλου Κομνηνού Πα- 
λαιολόγου του Κανταχουζηνου, χ. τ. λ. (χ), ΙιηρΓΓ3-τ 
ΐοπΒγζαηΐίηοΙιοΐεη Ι548 8επρ&ίΐ 8ΐιΙΙαηιΐ8 ^ε^γρϋ, 
Μο1ΐ3ΐιιιιιο(]:ιιιυ8, υηιΐε άβ 1ΐ3ε βΐίοπυεικίΐ ΓοηιιυΙϋ 
βϋοεΐυ8? Α1)ίρ3ί8 π)6ΐΐ€Γειιΐ6 6Γ86ευΙί8, φΐΟΓΟίη Ιιη• 

Ρ€Γ•10Γ68 8ΐθ ρΐ3ηβ ΥβΙ 8ίΠ)ί1Ιΐ6Γ άβ 86 3(1 «ΧΐβΓΟΓΟίη 

ρΓίηείρ68 8εΓίρ5ί88β ρυίαιίίΐί 8υηΙ, εοΙΙβίο Αηοηγιηο 
€31118*11. (Β38η3(;6, Τ1ιβ8. ΐΓιθηηιη6ηΐθΓυπΐ• 6ΐε., νοΙ. Ι. 
ρ. 510) : /ιαβΰίιιι, α 0•ο οοηϋίίηΐΗΒ ίηιρίΓαΐοτ $α-ί 
€ταΙ»$νηη$, βχαΙΙ^ΗΐΜίηιη»^ »ΜίηΐίΛ ηίοά€ταΐοτ Κυ^ 
ηαηοηιι»!, αηρίΐΜ ΙοΐΪΗ$ οΓίη'ι, /κτγμ οοτοηω ιηα§ηΐ 
€θΜίαηΐίΜ^ άίΐ€€ίο (ίαίή ίηιρ^ηΊ ινί, ηιαχίιηο ρηιι• 
α>ί ΑΙεηιαηη'Μ^ ρταΐίαιη ιιιαιη, ^τηί€τηαηί €ί ρατοη 
άίΙέϋΐίΟΜηι. Η»€ 3η. 1189 Ι833€ίυ8 Αη(;6ΐιΐ8, Οπκ- 
εοΓίιηι ΙιηρβΓηίοΓ, ΕπιΙοΓίεο Ι δυενο βθΓίρ8Ίΐ, Γβεΐβ 
ί^ΐυηι νίχ 3ΐΐ{(ΐΙίεηηι βπΰευΐϊ Γ38ΐΐιιη ιιοΐΑίιΙβ εατνο 
ιΐυθ4ΐ3πι, Οί6ΐΚ>3ΐ(1ο (\νΐΙ1ΐ6η, Κι^αζζ. νοΙ. ιν, ρ. 72. 
ηοΐ. 47) ; ειι]υ8 Ιβιηεη 6ρί8εορί νεΓΐΐ3 (ν) ^ϋΙΐ6- 
ηίιιιη (1. ο.) ιιοιι ίηΐ6ΐ1βχί&8β νΐιίεο. Ν:ιπιπιΐ6 1>»3- 
ε4ϋ9, εχ Αη^είοπιπι ΒγίΛΐιιίποΓυοι ^εηΐε, ΐοΐί(ΐ:ί 
ΟΓΐήβ 3Π2;6ΐηιη8β πιιιιειιρ3ΐ: ηυβιη (ϋεεηϋί 3ΓΓθς3π- 
Ιί3ηι (<) 116 ιηοη3ε|ιί8 πιΓιϋβιη εοιιεοϋί νβΐίπι, ςιιαη- 
ΐ]Η3ηι Ι3ΐί3, ιιΐΐοΐ 3ΐί3, Βχζ:ιηΐϋ υιιι Υ6ηΐ8$β νίιίεο, 
εοΐ). Ευ8ΐ3ΐΙιίο λ ιηβ οιΐίΐο (Ορπ8ε. ρ3|{. ϋΟ, 50, 
6ΐο.), ςυί ηιοη3εΙιθ8 11. είΐΐ. 3η({6ΐο8 ΐεΓΓ68ΐΓ68 
(Ιίείΐ. 

Ιιι ΓεΓκ]ΐιί8 Ι3ηΐ6η Ηαεεϋοηίοι» ΒγζΑηΓιηοΓυιη ίπι- 
ρεΓ3ΐθΓαηι Ιίΐυ1ιΐ8 βρβοίεη) ηυ3ΐη(ΐ3ηι ]ιΐΓί8 νβΐυδίίο- 
ηβ ΓενβΓα ρΓ» 86 ίειτε νίϋεΐυΓ, βείΐίοει ι^οο^βρίιίεΐ. 
δηρηα Ιο^ίιηιΐ8 εοΐοηίβπιηι ΤΙΐΓβείειηιπι, εοη- 
ϋοπίε ΡΙιίΙίρρο Ι Μαεεϋοηε, ηοηιίηλ ηοη 3ΐ1(ΙιιΙ)ί- 
Ι9η(ΐ3 ; Ιΐ3ΐ>(ΐίιηυ8 ςυοηυβ ΙοεοΓοηι ΤΗΓβείεο- 
ηιιη ηοηΓπΐ3, «ριχ ΐ68ΐίιηοηίϋπι ηο5ΐ8 <ΐ6ΓεΓ6ΐ>3ΐιΙ 
Μ;ΐεοι!οιΓΐ(Χ ίΙ>ί(ΐ6ΐη (6ΓΓ3Γαιη ρΓΊ8ΐΙη» ϋοιυίηηΐίο- 
ηί8. 

Εχ Ιΐ80 υΙΐ6ηοπ8 8Ρΐί(ΐηίΐ3ΐί8 ιηβιηοπβ 61 ΐΓαιΠ- 
Ιίοηΰ ίαείυιη ειιιΓιϋβιη ρηΐο, υΐ Πΐ3 Τΐιπιει:^ ρ»Γ8 
ίηίΐίο πιειίίί, ςυοϋ ϋίεαηΐ, »ν1, νεί άίυ 3ηΐ6 Μαεβ- 

80Γηιοη6 οη^ίηε(6ηιΐ8 8εΓί|>Ιυηι 681, 6 Υιη^υα νηΙ{;3Γί 
ίιι ρυΓ3ΐη εοπνεΠβηιΙαπι ειΐΓβνίΐ Ρ(ΐπ(3ηυ8, €3ηΐ3- 
ειιζοηί οΐίηι εϋίΐΟΓ; ηιβίβ. Τεηεηϋυηι 6ΐ'3ΐ <]Γ»^επιη 
υ5ΐίυ8 9βνί νπΙμαΓβ , 3ΐ1ϋ6η(ΐ3 νβρο ίιιΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐίο 

Τ6!0Π8 1(Ιίθηΐ3ΐΐ8. 

(2^) ι Βεχ ΟπεεοΓυηι 8υρ6Γΐ)6 61 3ΓΓ0(ζ3ηΐ6Γ 3Π|;ο- 
Ιυιη Οεί εΐ οη^ίιιβηι ηοβίΓΧ ΓΐιΙεί 61 Κοιιΐ3ηυπι ιηι• 
|ι6Γ3ΐΌΓϋΠΙ 80 3ρρεΙΐ3ΐ. ι 

(ζ) Βγζβηϋηοπιηι (Ιϋ86 ιη39ηΙΙθ(ΐυΡπΐί3ηι ηοη (1<'- 
8εΓυϋΓυιιΐ ΤιΐΓ03ηιιιι ίιηρει-3ΐοΓ68, εοΙΙ. δεΙπνεΙ^ςεΓΐ 
ρορυΐ3ΐ'ί8 ηιεί, Κ€ΐΐ6 Η€^$$Ιί§$€ΗΓ€ώΗηρ αιιβ Γβιι(«:/ι• 
Ιαηά ηα€Η €οηίίαηΓιηορ4ΐ, ΝογΙοιΙ). 1608, ρ. 145. 57 ΥΑΚΙΟΚϋΜ ΡΙΙΛΡΑΤΙΟΝΕδ. 59 

(ΙοιΓι» ηαηουΐΜίΓβΙυΓ, α()60<|υ6 υι» ςιιθ(|υβ «Ι &1ΐ6Γα Α 8ίΙ)ί β^ΓΟί^Γβηΐ. Τ3ΰ€0 βοπρΙΟΓββ, ρπηιαιη «πι^ 

<<Ιιπ6ΐί:ιη8Β 89Βϋη1υηι «ηΙβ||[Γ68808.Εη νβΓΟ 3ΐΓ8ΐ)θη6ΐη• ίιιεοίβηΐ'ιυπι £ιιηίΠ8, βχ ο1)&γιιγϊ«, ιιΐ βΐ, ίιιΐΐπ8 Λά 
Γβ^ηιιιη 6ΐιίχ2, 6υιιΐιΐ6ΐιι η&βΐ'βικίί ΓιΙυΙιιηι ιιββοΐλΓϋΐ; 
€υ]ιι$ ΓοΊ ΙυειιΙβίιΐίδ&Ιιηιιιη βΛβιηρΙυιιι 68 Β>ζ»ηΓιηο- 
Γυιιι ίιηρ6Γ3!0Γΐιηι ιΙγιι»λΓιιι ηοΙ)ΐ8 ρΓοροηίι, ςυ^ιη 
896€υΙο ηοιιο Β;ι$Ί11υβ, ΜίΐοβϋοηΊδ ηόιιΓιηβ, ΰοικΙίιΓιβ&β 

ί(ΐΓΐΐΙΓ, Γθ|Ι. ΙηοβΓίο Τΐΐ60ρΙ\»Ιΐί5 ΟΟΐΐΐίηϋΑΐΟΓβ (&»€• 

χ) ν, ι (ρ. 212, 64ΐ. Βοηη.) : Αυτοκράτωρ Βασίλιιος 
ώρμίτο μίν έχ της Μαχεδ<$νων γης, τ6 δλ γένος είλχεν 
έξ ^Αρμενίων Ιθνους *Αρσαχ{ων ( 1. *Αρ9αχιδών ). 
Νβςυβ ιΙίΐθΓ ββηβιίιιβ (βίιΐ^ιιι $»€υΙο χ ιι•8ί([ΐιιιη()υ$) 
ΙίΙίΓΟ IV• ρ• 107, €<1. Βοηη. : Υπήρχε δέ• Βασίλειος 
έχ γένους μέν πρετβυτάτου Πάρθου *Αρσάχου αύ- 
χών . . χαθεξής €1 χα\ Τηρι^του (1. Τιριδάτου) του 
Ρασιλέΐι)ς, της αυτής σηιρ^ς έξημμένου, άλλα μέν 1$ 56(!ΐιιιϋιιιιι ΥαΐίΓ.3η« ίΓ^ΐζΐηβηίΑ ΙίΙ)η 56ρΓιιηί (ρ. 54 
ιη^"» $ΐΓ3ΐ)οιιί«ηοηιηι ΓΓ9|;ιηβιι(0Γηιη βιΙίΐίοιΓι•) : 
Παρο'.χοΟσι βέ τ^ν *Εβρον Κορπ(λοι, χα\ Βρέναι Ιτι 
ανωτέρω, είτ* έσχατοι Βε7σο(* μέχρι γάρδεΟρο δ άνά• 
π>ους. "Απαντα βέτάίθνη ληστρικά ταύτα, μάλιατα 
ί' οΐ ΒεσοΙ, οΟς λέγει γειτονεύειν *Οδρύααις καΐ Σα- 
παίοις. υΐ)ί Βέναι ρΓΟ Βρέναι 1β|[βη(1υιη 6$8β, βΠο 
ΐΡΐηροΓβ 0&ΐ6ΐιιΙ»ιη. Αιΐϋββιιηιϋβπι ίΐιίϋβιη : Έστιδ* ή 
βρ^χη σύμπασα έχ 2υο?ν χα\ είκοσι ίΟνων συνεστώσα. 
Δϋναται δέ στέλλειν, χαίπερ οΟσα πβρισσώς έχπι- 
πονημένη, μυρίους χα\ ^ε (15,000) Ιππέας, πε^ών 6έ 
καΙ εΓκοσι μυριάδας (200,000). Ββ Βββείεβκ^ 'ώΐιΐβαι 
ρ. 35 86ς• Ββίηάβ 4α8ΐίηίαηυ8ίιηρ. ιιονβΐΐα 26 : ΈχεΓ- (Ι. μήν) χαΐ Φιλίππου χα\ Αλεξάνδρου . . έξείχετο. " νο των όμολογουμένων έστΙν, δτιπερεΓτι,ς τήν βρ^- 'Ος Μαχεδόσης (1. Μαχίέσσης νβΐ Μαχέτιδος) γης 
έχφυείς, γεννητόρων ήν κατά γενεάν ούκ άσημων• 
ΟιιίΙ>υ8οιιιιι βλ ηιίΓίΑ€β€θη86ΐιΐΐιιυΐ, ςκ»: ιΐλπαι ΙΙί- 
ί1ΐ:ΐ£ΐ ^)^^^8 (γΙαγοιΙ οιγγ» «ηιιιΐϋΐ 1118) ρ0{. 599• 
€ϋ. Βοηη.: Έφθασε γάρ 6 Μονομάχος ίιηρ. αη. 1042• 
1054) έχεΓσε ( ΐη Αβΐλαι ) οιαπεράσας τάς Μαχε- 
δονιχάς δυνάμεκ • • λόγος γάρ παρά τοΤς Τούρχοις 
έφέρετο, ώς ΰπ* έχε(νων χαταλυθι^^σονται, μεθ* Δν 6 
^Αλέξανδρος τους Πέρσας χα'^έλυσεν. Τλΐίλ ί^ϋητ 
8Χ€ΐιΙί8 IX, %^ XI, €Γ6(ΐ6ΐ)»ιΐυΓ, ίη86ςηβη1ϊ5α8, ηιυ- 
1010 (!χηΑλΐίλΓΐιιη οτϋΐηβ, ηοη ίΐοπ), οοΙΙαίο Ζοη^η. 
(6]υ8ι1βιθ€υπι βίγο» &£ ;υΙί εο. χιι 1ίΙ)Γ0 χνι, 5. 6, : . • 
Βασιλε(ουτουΜαχεδόνος.• έφυ δέ πατέρων άσημων.. κών όνομάσειε χώραν, εύθΟς συνεισέρχεται τψ Χ6χψ 
κα£ τις ανδρείας κα\ στρατιωτικού πλήθους κα\ πο« 
λέμων κα\ μάχης έννοια. Ταύτα γάρ εγγενή τε χαΐ 
πάτρια τ) χώρ^ χαθέστηχεν εκείνη. Εβη τίΠυΐίβ Ιαι- 
(Ιβιη ηοη αιηίβίΐ 8«€ϋΠ 86χΓι ιίτβ 4υ•ΐ!ηίαη6ί ΟηΙ• 
86ρΙίπιίςυ6 ίηίΐίιιπι, €ο11. ποια (;ι)αηΐ606ϋβηιί8 ρ80- 
η£. ΥΐΓίλ τβΓΟ ΓοΓίίΙιυβ θΐ'υειίβαι «νί ]λΐη 3Ι«?ο• 
ςιιοςιιο, ΜοΒβί» ηονοβ {η«οΙλ8, ίϋΐ6ΓΐΗΐ8(08 Γυΐ8•ο• 
βηυίϋβιη ηοη ϋυϋίΐο, ηιοη8ΐΓ3Γ6]8πι ηβςαβο. 3οςνοκ• 
ιΙ« 8€€ΐιΙ« ΐ6((ίοηυιη ΜαοΰΐΙοοίοΑΓαιη 61 ΤΙιηάοΑΠΜϋ 
ηιβηϋοηβπι ΙιαΙιογο ηοη ϋβεί&Ιυηΐ» 6ο1Ι. «ηΐβοθ^ιι• 
ΐΊ1>ϋ8 (δυρΓΑ οοΐ. 52). Ε98 ρυΐο 6χ «ΑΓυηκΙβαι 
ίοΓ6 ΐβΓΓΑΠίπι ίηοοίίβ οοιι 8€ΓΊρΐλ8 Γυίκββ, ηβςπβ Ιΐ• β: χαί τις των τάπερί αύτοϋ έξιστορησάντων έχ του ^ ηΐ6Π6 8θ1ί8. ΙηιρβΓαηΐο βηίιη €οη8ΐ80ΐΊηο Μοιιθπι«< τών *Αρσαχιδών αύτ^ν γένους χατάγεσθαιτε ρατευε- 
ται (ί^ΚιυΙο&β ιη6ηιίΐθΓ)•€οη8ΐαιιΐίηϋ8 Μ2ΐη&886.Η (β]υ8• 
ιΐ6ΐη 8ΧΓυ1ί) ν6Γ«υ 5190 ββηί]. (ρ»!;. 221 6(1. Βοιιη.): . • 
τιερ* Βζσιλείου . . κώμης μέν ουν έξώρμητο λυπροίς, 
προσγειτονούτης τ!) λαμπρή τών Μακεδόνων πόλει. 
Ερ1ΐΓ9Βηιίιΐ8 (8X0. χιιι) ν. 3215 8ς : Χώρας δ' ό Βασίτ 
λείος έξέφυ πάλαι Μακεδονίας, έξ άσημων πατέρων• 
Ει Ιΐ&Ι)6ΐ>»ηΙ 8Αηβ Τ1ιΓ&€68 ίΐΐί 1>611&10Γ68, &Ίν6 
ίηϋί^βιΐφ (1ί€6η(1ί, •ΐν6 αυτόχθονες €Ηπι ^^x^^Β, 
Μ9€6ΐΙοοίΐΗΐ8, ΙιΑίίηίβ (α), 81«νί8 ΒαΙ^ΑΠ^Μ^^ ">>* 
81', ([ποϋ Ιαυίβιη ςυ&ηιϋΑΐη ϋαοβϋοηίοΦ ▼ίηυΐί8• 

{β) ΜΑ(;ηιιηι ΜΐίηΑΓυιη ρβΓ Τΐιηοίαπι οοΙοαΊα- 
ηιιη εορίαιυ ΙοβΙληΐυΓ ΙΙίηβΓαπΑ λοπιαποΓαιη οιιιη 
Τ3ΐ>ιιΙ& ΡβυΙίη^οπΑΐΐΑ, ΝοΙίιϊΑ 0Ί;;ηΊΐ3ΐυηι ΟηβηΙΐβ 

«ε ί>6€ίϋβηΐί8, ΡΓΟΟΟρίΐΙβ ΐΐβ 86(Ηϋθϋ8 ΙίΙίΓΟ ιτ, 

ΤΙΐ6ορΙι>1αεΐυ8 5ίη)004ΐΐΑ, ά& ηυο βΟΓίρΙΟΓβ «ϋίΐο 
&μρΓα οοΐυηιη&πι 29. ΗΙ ί((ίΐυΓ οιιπι Οτλζϊλ α 
Τΐιι«€Ί5υ3, ςυο8 8ιγ2ι1)0 νλΐίολπιιβ ο^Γβ^ιΊβ ίΐΐα- 
8ΐΓ8τίΙ, οολίιιίβ!^ τίιΙβηΐυΓ. 49ΐπΐ(ΐυβ ίηΐ6ΐΓΐ|;68 Γκπιο- 
81841111 Α Τΐιβορίιγίαοιί 8ίιηο€Αΐΐϋ$ τοΓίια ιι, 15, ρ9ί%. 
99, βϋ. Βοηη : Μεγίστου δέ συμπεσόντος τψ στρα- 
τΐύματι θρύλλου, θ ρους παρ' αυτών πολύς έπαν- 
(3ταται, παλινοστεϊν τε έβόα πάς γίγωνώς δια- 
πούσιον, ίτζν/ωρίψ τε γλώττη εΙς τουπίσω τραπέ*. 
σθαι άλλος άλλφ προιέταττε,' Ψέτόρτα^ μετά με- 
γίστου τάραχου φθεγγόμενοι, οΤα νυκτο^χίας τινός 
ενδημούσης άδοκ^^τως αυτοί;. ΚβδρΊοιίιΐΓ 16ΓΓ0Γ 
μ&ηΐ€υ8 , 6Χ6Γθίΐιιιη Οοπιηιβηιίοϋ, ΒχζαπΓιηοΓϋΐη 
ϋα€ί8. Αν8Γ08 Ίη Αβίίε» Γθ|$ίοιιβ βχευΐο νι (ΙοΙιβΙ- 
Ι»ηΓΐ8, ηυΐΐυ Ιαπιοιι (ΙοίΓΐιπβηΐο, ίηναιίϋηδ. Εγ|^ο 
ιηίΙίΐΡβ ΊΙΙί , Γοβίίοα $ιΐ8 Ιιβίοπιπι Γιπ£;ιΐ3 ιιβί, 
< ΐ9πιί(3ΐ)8ΐιΐ : Α^/ΟΓπα, ίιΐ β$ΐ, ΙοΓ^^α νβΓΐ6. Νβο 
ιιιΙμυ8 ΓυηίιΟΓ ΙΙ^ηή ςυοιιυο υΓΐΐ>65 Αν»Γί$ Ιυιη 6ΐιο (8η. 1042 1054) ηιβΓ€6η8η38 ΙΙκΐΓοηιηι οορίιι• 
(Οαυεαείαδ, €ο1εΙιίθ98, βίο.). ηυηιβρο 50,000 €ροϋ 
Ι^αΙ)ίΐ88 Γιιί$86 , 61γε38 ΐ68ΐ8ΐαΓ Αιιηείίυιη ρ8Γΐβ 
ςυ^ΓίΑ ρ»^. 598, 6ϋ. Βοιιη. Η^ο ηιϋίιία ίηιρ6Γ8ΐ0Γ«ιη 
βΓΧουιη ΡΓ3616Γ ίη()ί|;βΐλΑ8 ιΐ8υιη βιί^ΐίπιο, ηοη Ιιοιηί- 
ηίΙ)υ8 υΓ[)ί8 Βχζαιίΐϋ, <|ϋ08 ίοιίιβίΐββ ορίΓΐ068(]ΐΐ6 ηοη 
ηΓι1]ΐ68, (Ιίείΐ 1.60 1)ί8εοηιΐ5 ιν, 6, νι, 10. (βιΙ. Βοηη); 
ΒΙΙ&808 ( Τώς) ν6Γ0 Ιϋη£[6 ΓοηίοΓεβ (αιμάτων άν- 
δρας). ΙηίΙίο ^χευΐί χ Μαεειίοηυηι Ιι•υ•ΐ6ΐιι Γ6θθΙίΙ 
Ιΐ8ΐυ8 ΙιΐιΊιρΓαιιιΙυβ, Ηίβΐ. ν, 10 (Μαπιΐοπ 55. γ6γ• 
ΙΙϋΠ. νοί. II. ρα^. 4^) ΙΓιβ ν6Γΐ)ί$ : Λ'οη €η\ηϊ ΰίαηι 

Γ08Ϊ8ΐ6ΐ)8ηΙ, οοΙΙ. 60(16111 δίπιοε8ΐΐ«, II, 15 (μ. 100). 
Νοΐ8η(1αιηςυ6, ϋ8Γ58Γ08 ίΙΙο8Γ8ΓΊυ8 ίρβΗπι Ηχπίϋαι 
ιν (ΚθΙοΒίιυιη) ρ6ΐϋ^86, ουιη Βγζ&ηΐίιιπι ΐ6η(ΐ6Γ6ΐιΙ, βοά 
^ ΐηΐβΓ Ροηΐυιιι Εαχίηυιη 61 11:«ηπιιη ρΓοε688ί886, αΙ 
8»ουΠ ηο8ΐΓί (1608(16 Ι6ηί8 οί 'Ρώς (Βυ88ί) : Ιμκι• 
εοιΐ8ίΠο. Ν&ιη(|η6 Η^ιηί ίηοοίχ, Γανοηΐο ηαΐυπι 
ουιπ ηιυιιίιηβπΐίδ (ΝίεβίοΒ ίη Ιϋβ^είο Αη^βίο, ρ8|[. 
487, 6(1. Βοηη.), βίΓΟίιυε Γ68ί8ΐ6ΐ>8ηΙ (8ίιηοΓ3ΐΐ« 
ν, 16, ρ8{;. 235). ΙΙχπιυιη νβΓΟ ηεοίηβοηιιβιΐδ ΒγζΑίι- 
ΐιηοΓυιη χνυιη ηβ^ζΙβχΊι, Ι65ΐ3ΐιΐε Νιεοΐ8 ίη ΐ888εΙο 
Αη^οΐο δεηιηιΐιιιπ εοιΙΙοβιη Β (ρ. 488) : Έχε7νο;γάρ 
(β89ί1ίιΐ8 ΒιιΙ^θΓοειοιιιι», <;χΓ. χ, χι), οτε τούτους 
(Βΐ3οΙιθ8) εις τέλος διέφθειρε , διετάξατο , είπερ 
πάλιν εΙς άτϊοστασίαν ποτέ τραπώσιν οΐ Βλάχοι» 
ούτω; οφείλε: ό μέλλων καταπολέμησε ι ν αύτους 
ποιήσαι τά αύτοΰ (αΟτου τά?) κατουνοτόπ•.α (ρΓβ- 
8ΐ(11α), κα\ είσελθείν εΙς αυτούς. Οιιοϋ Ιρβιιιη 8:66πΙθ 
XII ίπβυρϋΓ Ιΐ8ΐ)υΐΙ 1&α8είιι$ Λη^εΙ^β* 8οεοΓ8 ίπιρο- 
ΓΗίοΓ (Νΐι^ϊΐβδ Ι. ε., ρ. 487). 5ορΐειη ίηίοΓ Βεΐ6- 
^ΐ'8(ΐ3ΐη 61 ΟροΙίη οπ;$υ!«Γΐ8:> βηιιιηοΓανίΐ Η&ιηιηεηι$ 
8ϋ Ιΐ8ϋ5εΙιί-01ια1Γ3ΐη ίη ΚυιηΰΓια ρ. 89 50(ΐ. 63 νΑΜΟΚϋΜ ΡΕ^ΕΡΑΤI0ΝΕί5. 60 

Μ (ίι>*ΡβΓ8^0Γ) β$ΐ, Μααάοηα (ιηΊΓιΙίαιη Β^ζληΐίηο- Α νίΐίιιπι ΚοβίβηϋίΙ (Ιιι$ΐίιιίλη9ηι ρΗΐϋβηι, ΙυβΓιηίϋπΙ Β ?υιιι) ί)€ΐΙο άΗτο$ €χ$'ηΐ€ΤΒ. 1351 βΙβηιΑεΑίυΓ ιιηηυβ 
€Ι)Π8ΐί 919, δίνβ ίιηρβπηιη ΚοηιαιΓι 1.6€8ρβηί Μί- 
Ιίιίαιιι ΒγζβιιΓιηοηιιιι 8ΐΐΊ($ί ίη ΤΙιβ888ΐοπί(*6ΐΐδί1ιυ•, 
ρϋ^;. 515 δβς. ; €ΐι]ιΐ8 υΐίιΐλπι {ϋΙί{;6ΐιΐίοΓ βιροβίΐίο 
Ιϋΐκίβηι 3Γκ|υ«ιΐ(Ιο 3 νίπβ 6Γυ(1ίΐίθΓίΙ)ΐΐ8 ΙβηΙβιαΓ Ι 
ΡβΓ|;ο ίη βχροβίιίοηβ Υΐίΐοΐιοπιιη ΒυΙ^ίΐΓίεοΓαη}, 
ϊιιΐβΓ Οαηυϋΐυιη βΐΡΐΌροηΐί(ΐ6ΐη8β(ΐ6αΐίυπ).ΒϋΙ(;3η• 
ειιαι Πθ6 8Χ€υΓι δβρΓπηί ίδίαβ 16γγ8$ οοοιρΑΓβηΚ, ο» 
Ιιιοοίλ• ροΓΐ88ίιηυιη ΤΗγ8ιοο - Ι.ΗΓιηο8 Ιΐ3ΐ36ΐ)!ΐηΐ 6ΐ 
5ΐ8νθ8,ςυίΙιιΐ8νίοΐθΓ68, ηαιιΐ6ΓθΙί€6ΐ ιηίιΐ0Γ68, βυαιη 
ηοιηβη ίιηροιιβϋαηΐ. Εο ΙβπιροΓβ (8«ΰθ. νιι-χιι) ηυιιι 
νίοΓιίηΐβΓ 86 βΐΰυιη νίοΙοπΙ)υ8 εοηοΓβν6Γίηΐ»3η 8υαιη 
ηυί8(ΐυβ δΐίΓρβιη 61 οπβίηβιη ΐεηυβποΐ,ίάνβΓΟόΊΟΙ* 
ΰΊΐ6 (ΙίΰΙυ νί<ΐ6ΐυΓ. Κβ€υρ6Γαΐα 1ίΙ)6Γΐ3ΐ6, ςυθ(1 ρο&( 
»ιι»υιιι ϋ85 3εοί(1ί886 €οη8ΐ&ΐ, ΥΙ^οΙ^Γυηι ηο$ΐΓθ* 
Γυαι ιηβιηοπα ηίΐ ΓΓβςιιβηΙίυβ ίη ΒχζΑηΓηίΟΓυιη 3η- 
η8ΐ1ίΙ)υ8, ηΐ3χΊηιορ6Γ6 Νίϋβιχ, ευηι ΒπΙ^ϋΓΟΓαηι, οΠιη 
(ΙοηΓιηοΓυπι* ηοιηβη πιυΐΐο Γ^πυβ «υάίαΐυΓ ; υπϋ€ί8(α• 
ΓΗΟΐ κοηΐίιιιη ηυπΐ6Γ0 ν3ΐίϋί88Τιιΐ8πι Ιυιη ΥΙιιοΙιΟΓυΐΗ 
ίυίλββ 6χί8ΐίη]«Ι))8. Ιί Ηχηιηιπ ηιαχίηιβ ίηεοίβηΐββ 
(Νί6<$(38 ρ. 48), 676 64ΐ• Βοηη.), α 6Γ35€ί8 Τ6Χ3ΐΐ 
<ΐ6Γ^€6Γβ ( Νιε. ρβ^• ^^^ ^• )» &ϋςηοΐί68 Ιαηιβη ίυ- 
%%ϊ\ (Νιο. ί1>ίϋ. ρ. 487, 515). Νοιηβη βοηιπι ρΓΟ 
ΒυΙβ9ΐΠ8 0€6υΓΓ6Γβ 8θ1βΙ(Νΐι*. ρ. 490, 516, 568,572, 
575, 589, 616, 617, 820, 832, 855). ΑΙίϋί αραα 
«ϋίικίβιη ουίΏ Μνβ'ιβ, δεγιΙΓι», €πιη»ηί8 ιηβηιΟΓ&ηΐυΓ, 
ΙιΙ €8| €ηηι Ουιη8ηί8 61 Β«ιΐ88η8 (ΝΪ6. ρ. 485, 520, 
569, 81Ι,857«3ΐ.). Ιιίη^υαηι 60Γυηι ποη ρηΒίοηηΐι- 
ιίι Νί66ΐ3&ρ3((. 617. ΑΙ) Γΐ8(ΐ6ΐιι 6Γ«€θπιιη 0(1ίυιη £. 
Βυΐ0«π <1ί«1ί€6Γβηΐ (Νίο. ρ• 851). ΕοΓυπιηυβ (1ιΐ668 
Γ«ιΐιθΗί88ίηοί, 4θ3ηη68 (Ιναη, 1Ι)αιΐ€υ«ί) , Α88ΐιϋ8 61 
£1ΐΓ7&ϋ8, ηοη ΒυΙ(|;3η βΓ^ηΙ, 8θ(1 Υΐ^ΰΙιί, εοΐΐ. Νίοϋΐ» 
ιιοη ιιιιο Ιλίιίοπι 1θ6θ. Ρθ8ΐΓ6πιο Γ6{1οηΐ8 ςηθ(ΐηβ 
1ηΐ6Γ Οροΐίη 6ΐ ΒΙζγ^ιη, ΑβιΟΓοπι ο1ίη> Γ6|[ί«ιη, ίηεοΐχ 

ΥΙαοΙιΙ βΓβΙΙΙ, 16816. βΟΟΓ^ίΟ Ρ86ΐΐ7ΐη6Γ6ίηΑη</Γ0Ιΐ{^0 

ΡαΙαοΙορο^ ι, 57 (Ορρ. 6<1. Βοηπ. νοΙ. π, ρ. 106). 

νβΓυοι 1ΐ9Ρ0 ΙΐΑϋΐ6ηυ8. Μίηυβ 6ηίη[ΐ 6ΐΙιηο£Γ»ρ1ιί9ΐη 
ΙΠίΓυιη ΐβΓΓϋηιηι 8€πΚ>1ιΐ)υι, ςοαπ) β;60((Γ8ρΗ!9ΐη. 
ςυ^ηίαιη ρΓΟτίηαλΓυηι ηοιηίηα βΐ ΠηηίΙβι 8ρ6€ΐ3ΐ. 

ΤιΐηΊίίηι ΐΗβηια^ 8ίτ^9Ηοη. ΒΓβνίΐΑΐί ]8πι 81ιΐ(ΐ6ΐ)Ι- 
ΐυΓ, ηιΙπ(ΐ8 οϋ 8€π1>βη(1ί Ιχϋίυπι, ηυ»πι ρΓορΐ6Γ 
Κ>ηΐίυιη ρβηυπαπι, ςυίΐΗΐβ Ι8ΐη6ΐι Ε(1π8ίιΐ8 Αγ31)8 
]3ηι 3€66ϋ3ΐ οιιιπ Ρ3€ΐί8 <ιαί1)υ8(ΐ3πι 1.3ΐίπί«, Γβικηυπι Ιιηρ. ρ3ΐη3πι), ]ηχ(3 δίητπιοηΐ^ ίηΐΐίιιιη Μΐβπι, ηοη 
6X0688*1886 3ΐιιιηηο, 6θ1Ι. Αηβϋβπί η3ΓΓ:ιΐίοη6 (Ι6 
ΡηΜβΡίοο Ι. δυ6νο 86θπη(Ιηπι 00(1ΐε6ΐη ΡΓβ^βηδβιη 
(ΥΥιΙΙίβη, ΚΓβιιζζϋ^β, νοΙ. ιν, ρ. 101) : Ρπ</#πηιι, 
αάνοϋαίίϋ άβ Β^γ^^ (ΡΙιίΠρροροΠ οοιηηιοΓβηβ), ίπΜ- 
$ΐΙ τ€(ΐίοη€ίη ορηίέηίαηι , ίΊαύΗίαηι (ϋααηι , ηοη 
ιηηΐίιιηι α ΤΗβααίοηίΰα άί»Ιαιιΐβηι , 6ΐ6. , ιιΙ)ί 
ΤΙΐ68$3ΐοηίο» ρΓονίηεί3 8ίκηίηε3ΐιΐΓ. — δΐη(ρ§;1 
8(ΐγηιοηίί Γ3Γ0 η)6ηΗ>Γ3η(υΓ, εοΠ. Οοη8ΐ»ηΙ. Ρ<»γ- 
ρΙΐ7νοβ6πϋο 06 €6ήίη9ηΗ» αηΐω Βί^ζ. ιι, 52. Α(Ι- 
<16 ^ο. €αηοβηί3ΐ3πι ίη ηβΓΠΐΙίοηβ ΤΗ6853ΐοπίο6ΐΐ8ί 
03ρ. 20 : ΎϊΛ τ6ν στρατηγών Στρυμόνος. Οβρ. 59 : 
Τδν στρατηγδν Στρυμόνος (Ιη ΤΐιεορΙιβηε εοιΚίηυβ- 
10 ρ. 514, 569 6(1. Βοηη.). ΡΙυΓίηΐ38 1ιιι]ιΐ8 ιΥιεπιαίί» 
υΓΐ>66 ευηι 8([π ρ»Γΐ6 6χρο8ΐιί Ιη Υία Ε§ηαίία Οοιη^ 
ηαηί. ιι, ρ3|;. 9-57. ΗΙ8 τεΓοίΑπι ('Χ Ε(1π8ΐο ηιιχ- 
ϋ3ηι 3(Ιϋ3ηΐπΓ, 1)θΐΐ3β Γηιςίβ ρΐ6η3. Ε» ΤΙΐ658»Ιοπί- 
ε6η86 61 δίΓ^ηιοπίπηι Ιΐΐ6ηΐ3 βρβεΐαηΐ. 06ΐ6ΐ)εΓΓί- 
11108 ΙβίΐυΓ Αγ3Ι)8 ίη Ι1:ιε6(1οοΐ3 βιιρβηοπ ( ΟαΓ- 
(Ι3ηί3) ρ. 51 , 52 , 55 Ιιυ]ιΐ8 οοηιπιβηΐ. Ιοειιιη 
Ιι«1>6ΐ ϋοτίο»^ 1(1 681 υΓΐ>6ηίΐ Οοήια 6]ιΐ8 ρπνί- 
16((Π, ςαο(1 Υ6η6ΐί8 άΒάϊΙ Αΐ6χίυ8 III. 3. 4199 (6). 
11>ΐιΐ6ΐη ΙοεοΓυηι ηΐ6ΠΐθΓ3( υΓίιειη ΗΗαροηα (Ι. Ζαρο^ 
Ηα 6]υΜΐ6πι ρητΙΙε^Γι) : ίΙ>ί(ΐ6ηιςα6 ϋτατΛα υΓΐ)8, 8υ- 
ρΓ3 ΡΙιίΙίρρο8, οεευΓΓίΙ ( Αγ31)8 ηΐ3ΐ6 ΗαΗηα ). ΗβΓβ- 
616301 Ι.γηεί (Ρ6ΐ3|;οηί3ηι) (Ιίϋίΐ Γκίί/ί, ρΓΟ ςηο Ιβ£[β 
ΒΜΐί/ι', ΒιιΙ^3Γοηιηι Γ6|ζΐ3ηι (ΒίΙο1ΐ3ηι), 6θΙΙ. €6(ίΓεηο 
6(1 Βοηη. Ι. ιι, ρ. 460.11)ί(1βπι ΐ6|$ίΐυΓ Βνάιαηα (ΥοάΙ" 
ηα). Ββΐπίΐβ ρ3§. 52 οοευΓΓίΐ ιιγΙ)8 ΉαΙ$ηάα (ίηιο 
ΜαΙ$η(ία, ρτΜ\^%\ι οίΐαΐί Μαΐαονο )• Ει ρβ^. 56, 
Αγ31ι8 Ρΐ3ΐ3ηιοη6ηι Ιΐ3ΐ)6ΐ είνίΐβίβιη , υΓΐ)ί8 Ιι^οο- 
8ΐοιηίί Οιιπιεη (Ρεηευιη), ΟίίΓυιη , ΤΙΐ6883ΐοπίε3ηι» 
Κ6ΐΐ(1ίη3ηι, €ΙΐΓί8(οροΙίη (1)ί8), 3 ΟΙιητ&οροΙί 63ΐη (ίΐβ- 
€βΓη6η> ; €3¥»Ι:ιιη, ςυ3ηι 03ΐ3ηι (ΙίεΙΙ, 63ηι 3ΐ> υΐΓπ- 
ςυ6 (ΟΙΐΓΐβΐ. 61 ΟΗγ^».) Ηΐ'ηο8 (ΤΙΐ6β83ΐοηίε:ι ρας. 501) 
Γίΐ6 •βρ3Γ3η8. Ιιιχΐ3 ΡΙιίΙίρρο8 ηΐ6ηΐ0Γ3ΐ α;ινίιιιιι 
Μαηοροιαηιο^ ( Ι. Μ3ΤΓθροΐ3ηιο8). Ρθ8ΐΓ6ΐηο ΑΑη- 
ιΐιιιη 4υο(Ι(ΐ3ηι, Τ1ΐ380 ίϊΐ8υ)φ ορροδίίπιη, ρ. 55 3^- 
ηθ8ε6Γ6 ¥ί(ΐ6ΐυΓ; υη(ΐ6Τ6Γ3 6886 3ρρ3Γβΐ ηοΟηιΟΓχεί 
€ΐι{η8(ΐ3Γη ηιβΓ^ίΐΜΐΙβπι 3(1 ΡιοΙειηχαπι |[6ο^γ. ιιι, II. 
^ηατιη1η ίΐκηια^ ΤΗϋίζαΙοΜοα. Ε]η8 βη6δ ηιθ(Ιυ 
▼ί(Γηηα8. ΕγηπΙ δίητπιοη 6Χ 0Π6ηΐ6, Ρεηευβ 8ΐ) (»ε- 
6ί(ΐ6ΐιΐ6 επιη ηΐ6Π(ϋ6, 6ΐ ηυίιΐβιη ρ6Γ ηΐ3χίηΐ3ηι χνΙ Οπυοορυπ) 8ρ6εΐ3ηΐ1ϋιι• ίοΙβΓ 3ηοο8 €1ΐΓί8ΐί 1199 Ι) πιβιΐπ ρβΠβιη.ΡΓονίιιεΙβ 83ΐΐ8 ιη32η3, 8ί €Ιΐ3ΐείιΓιε6η €1 1204 ; πιυ1ΐ3 ν6Γ0 ίη 3ΐιΐ606(ΐ6η1ί1)η8 ρι-8β06ευραΐ3 
^υβο. Ε]α8 ρΓ0\ίηεΙφ Ποεβ ίηΐ6Γ Ηεϋπιπι 61 δΐΓ7- 
ιηοηβπι (|ϋ9ΒΓ0, 1ίε6( εΐ3Π8 Ιιοο 8επρΐθΓυηι νεΓίιΙβ 
βί|[πΙβεαΐαπι ηοη νΊ<ΐ60. 1111 Αιινϋ οπ6ηΐ6πι 61 οεεΙ- 
()6ηΐ6ΐη ευπι ιη6Γί(1ίβ 8ρ6εΐ3ηΙ, 3(1ν6Γ83η16 Ι3ηΐ6η, 
αΐ ν1(ΐ6ΐυΓ, ΜηηίαΜή ΗΊ$ραηί ΰΗτοηίύο (ε3ρ. 250 , 
6θΙΙ. €»ρρ. 224, 228) 6 τεπίΐοηβ Β. ΒυεΗοηί : 
ί^ααιέ ά€ €Ητί»ΐοΰΐ€ (€»ν3ΐα ?) ηπΊ ^•Ι α Γεηΐτέβάα 
το^αηηΐ6 άε 8αΙύηΊηα6. Ρίηεβ ρΓονίηεΙα: 1>0Γβ3ΐ68 ρΓΟ 
ΐβιηροΓίιιη Γ3Γιοηβ (ΙίνβΓδοβ ΓιΓΐ886 ραίο, ιηο(Ιο ΙπΙίο- 
' Γ68, ιιιοιίο 3η|;Η8ΐίθΓ68. δχευΐο χ π, (|υο εΓυεί3ΐΦ, 
ς(ΐ38 (Ιίευηΐ, 6χρ6(1ίΓιοπ68 νΙ^6ΐ)3ηΙ, 608 ιιγΙι6ιπ ηο- ηοη ρΓ£ΐ6Γπιίΐΐ38 ; ιΐ3ηι Ιι»6 ςηο(|υ6 ρ3Γ8 6]α8 Γιιίι. 
ν6Γ8ΐΐ8 1)0Γ63πι Γ3Γ0 Αχίί 3ΐ¥6ϋΐα ιη6(11ιιηι, €ϋ3ΐη 
Τζ6Γη9κ (ΕΗ^οοίδ) ¥311601 8αρβΓ3880 6301 ρυΐο» ε6ΓΐΟ 
ηοη 3016 Μ^ηυεΙεηι €οιηη6οιιηι βαοπΠ χιι ρ3Γΐ6 
&116Γ3. δΐΓ3ΐ6808 6]υ8 1ΐ3568 βροιΙ ΡθΓρ>1>ΓΟ§;. ΠΙ). 

61 Γ3ρ. €ίΐ• 1)ϋ6Γίυ8 Ιιοο 1116103 ΐΓ3εΐ3νί Ιο ΤΙΐ6883ΐθ- 
0103 0163, ςΜ3ηι 3(1ί• 

ΟαίηΐΗΜ ΐίΐ€ηα^ Β€ΐΙα$, Ιιΐ (]680Γίϋ6Π(1ί8 Βγζ.ιη- 
(ΙοαΓοπι ρΓονίηεί3Γθθΐ ΙΙοιίΐΙϋυδ 8ΐ ΐ6ΓηΓιοο8 ιη3]ο- 
ηιιη οιείΓοροΙοοο 86(]03Π8 (ιιοο τΜοο ςυ3Γ6 3ΐί3 
•βηιρεΓ ¥13 οΐ3Π8), 30)1)1108 Ι)θ]θ8 Ιΐΐ6ηΐ3ΐί8 ίαείΙΙ 

0ρ6Γ3 (ΙεΟοίπ ρΟΐΟΓίΙ. Ιΐ3ΐ)ϋ1)ί 01118 ΟΟίοΐ 005 (χΙ'«εΐ98 (ΰ) Μ 11111, 8.0Γ. άυ, € ΌοΙϋ, άξί οοηιηΐύτςίο άξί Υξηαίαπί, Ι. 111, ρ. 510 527. 61 VΑΗI0ΗυΜΡΚ^ΕΡΑΤI0ΝΕ8. βί 

νι^ΐοπ8ΐΓ&€ΐο%ΐ|υίίηΐ6Γ ΟΙ^τιηρπηι, Μαοοιίυηί» ιηοη- Α Ιηνεηί 6ΓΧ€0Γυιη ββςαοηΐία (68ΐίίηοηΙ&, ηοιι ρΙιίΓλ. Ιι^ιη, ΙβΟιπιοιηςυβ Οοπηίΐιί ρϋίβηΐ, 6χοΙιΐ8^$ ^ΟίοΠβ «Ι 
ΑεηΓίΐΑηία, ίιΙ €$1 ΝίΰοροΙΊΐηιιο χνί ηΐθΐΐϋ ιΐιβηιαίβ. 
Ιΐηΐ ί|;ίΐιΐΓ Τ1)€&8;ιΙί3Κ ίΐυνίιιβ Γοηειιβ ( ηηηί! 8:ιΙ&ηι- 
\η3. ^ρηό ΕιΙγι&Ήιιιι Οπνίο:^ 1.)χθ5ΐοιηϋ), ΙΙιιΐΰδ Ι)0Γ(*α- 
1ί:> ; 11)011165 ΙΗ]τηΓυιΐ) ^Ι*)ιο1ίηΐΓ<]ΐΐ6 & ΊΊιρ$^«Γι» ιΓιγΙ- 
ΙΙΜ1Ι65 θ€(Ί(Υ6ΐιΐ3ΐί&,εο1Ι. Ο^ΟΓ^. Ραείιγηιβί'β ίιι ΜΊΰΙι» 
ί'αΐίροίορο ιιι, 16 (Ι. ι, ρβ^. 526 οϋ. Βοηιι.) : Τά του 
Πηνειού ττεραν,τήν 1δ(ως Ελλάδα λεγομένην. — ΚβΓΟ 
Η*Μ1.μΓι8 ιΗ^ιη» α ν6ΐ(ϊΓΊ1)ΐι& η)6η)0Γ3Γί, ηπιΐΐ» ιιιε 
Ιοείίο €(1οειιίΙ. Εη ί}ζίΐιΐΓ Βοπρίοπιπι, ηιιοίςηοΐ ίη- 
^«ηί, ΐ6»(ίιηοη!:ΐ• ΤΙι•*ορΙΐΗη39 οοηΐίπυηΐιι» ίιι ΒηίΊΐίο 
Μααά, ο. 59, ραβ. 298. βιΙ. Βοηη. : Του δέ στρατηγού 
τη; Ελλάδος. Ιϋβιιι ίιι ί.(οη€, ΒαΒϋη Μαοίά. βϋο, ο;»|ΐ. 
16, ρ.ις. δ64β(ί Οίΐ.: Παρελήφθη δέ ή πόλις Δημη- €οπ$ΐ8ΐιΐίηυ$ ΡοΓρΙιγΓοι;. Ώε αήηι, ιι, 52 {\\ΟΒ 1ο- 
ιυιιιη ϊ^ιιρβηΟΓβιιι). Μιπ) ίΙ)Ι(Ι. π. 45 ((. ι, ρ. 665, 
βϋ. Βοιιιι. ) : Άπδ του θέματος Πελοποννήσου. 
ΙΙ)ί(Ιβιη : *Απ6 των Μαρδαΐτών (Μίπΐίιίβ ΑΠ)&ιΓιχ?), 
των της Δύσεως θεμάτων, Νιχοπδλεως, Πελοποννή- 
οτ^υ, Κεφαλην{ας. Ιάβιιι, Οβ αάηΐίηίίίτ. ε3ρ. 49 (Ι. 
III, €ϋ. οίΐ. ρ3|;. 217) : Έν τφ θέματι . . Πελοπον* 
νήσου, υβηο ί1)ΐι1. οβρ. 50 (ρ. 220 βς.) : 01 του 
θέματος Πελοτιον νήσου Σχλάβοι . . του θέματος 
Πελοποννήσου. Ι1)ίϋ. : Στρατηγός εν τψ θέματι Πε- 
λοτιοννήσου . . στρατηγών έν Πελοποννήσφ. ΤΙιβο- 
ρΙ)3η65 οοηΐίηυαίιΐδ ίη ΒαδΊΓιο ΜΗΟβϋοιιβ οαρ. 62 
(ρϋ^. δΟο βι!. Βοηη.) : Ό στρατηγδς Πελοπον- 
νήσου. 0(^οΓξ. Μοη3Γίιπ3 ίιι ΒαδίΓιο Μαοειί. οαρ. τριάς, ή έν τφθίματι Ελλάδος, ύπ6τών Σαρακηνών. Β 20 : Πάντων των δυτικών θεμάτων, δντος . . έν τί5 

Πελοποννήσφ τοϋ Όνιάτου. ΖοπαΓ^ϋ χνιπ, 16 : Ές 
Ελλάδος χα\ Πελοποννήσου. ΝΙοβίαβ ίιι ΑΙβκίο, 
ΐ8Μ€ϋ Γγ., III, 7 (ρ»8. 708 β«Ι. Βοηιι.) : Τίιν Ελ- 
λάδα . . τήν του Πέλοπος. Μβηι ίη ϋΠιβ ορίβι 
(ρ. 810 βιΙ. οίΐ.): Τήν Ελλάδα χα\ τ6 Πέλοπος 
Ιδαφος. ΕρΙΐΓ«πιίϋ5 ίη Ο^μαγγ. ▼. 7255 (6«Ι. 
Βοηη.) : Ααρίσσης, Ελλάδος τε . . τήν Πέλοπος. V. 
6591: Ελλάδα . . Πέλοπος κλίμα. V. 7567: 
*βλλάδα νή30ν τ$ Πέλοπος. ΟαηΙαουζβηυβ, π, 58 
(ι. Ι. β(Ι. Βοηη., ρβ^. 557): θρ^κην . . κα\ τήν 
4λλην Μακεδονίαν . . κα\ Ελλάδα χα\ Πελοπόννησον, 
Ονθν%. ΙΜιπιηίζη, ι, 57 (ρ. 76 βό. Βοη•.) : Έως 
της Ευβοίας... τήν Ελλάδα... της νήσου του Πέ- 
λοπος. ΡϋΙοροιιιικβυιη ορηΙαίαιη ϋΐ υΓΐ>ίΚ>υ8 ΟΓπαΐΑΐη ^ •. ΐ;.Ίΐιΐ(*ηί;ιΙο Ίη οαρία ΤΙ)•'$$.ιΙοιιίεα οορ. 14 (ρ. 506 
ιμΙ. €11.): Δημητριάς. . ούτω καλούμενη, της Ελλάδος 
ί'ί^α πόλις. 660Γ|;ίυ$ Μοηαοΐιιιβ ίη ί,€0Η€ , ΒααΙί^ 
/ί ί<), 03ρ. 22 (ρ. 860, βό. €ίΙ):Τ6 κάστρον Δημη- 
τριάς έντφ θέματι της Ελλάδος Οπϋιυβ βιΐϋβ 1ο€οε β 
0>ιΐ£ΐ9ηΐίηοΡοΓρΙινΓθ^. 2>«Γ«ηηι. αίίΐα Β^χ, Ιί5. ιι, 
ειρ. 52 6χαΙηΐο8. Ιϋβηι Οοη5ΐ»ηΐίηιΐ8 ί1ιί(1. Γι, 44 
(ρ. 6ο5 €(1. Βοηιι.) : Δι3ι τοΟ θέματος Ελλάδος. 
ΙιΙβι» ίΙ)ί(ΐ€ΐη ρ• 657 : Ό άρχων Χρήπου (Ι. Έγρί• 
που)έν τφ θέματι Ελλάδος. — ^ϋιη ςυχΓβηϋηιη βιΙ^ηι 
\ί(1ϋΐυΓ, υιι»0Ηΐβ ρΓονίη€ί8ΐη Ιιοο Ιΐιβπι• βίίΡΰΟΓίΐ, 
»η ι1υ«8 ηιίιιθΓ68 ? ΡοβΙβΓίηβ ρΐίΐοβΐ ο1) Ιιβοηβιη 
δαρίβηίβηι ΡαίτοΙορ^α ίοιη. ΟΥ Π : ι χχχν. ,Τφ 
Ααρ(σσης δευτέρας Ελλάδος ι 131)1 τοιίϋ. Ρα- Δεντέρας Θετταλ(ας κα\ πάσης Έλ- ^ (ϋ^κ £(]π8ίυ8, 68Γυιη ςιΐ38(ΐ3ΐη , ρΙπΓΐιηηιη ιη^Ηΐ!» ΓΙδ8. 

λάδος.» Μβηχιιιο ρίαιιβ Γβρι^ΐίΐ Οηΐο ιιιΠΓοροΗιαΓυιη 
610. ( 51ιι^ Αηάτοηκο $€η\οτ€, Ιοιηο ι*θ(1οιη €\11) ; 
(|ΐιιηςυ&πι πάσης Ελλάδος ίη$ρ60ΐίοιΐ6Π) Αιΐιβηαηιπι 
ηιιοςοο ιηβίΓοροΙίΐΑ Ιΐ9ΐΙ)ϋίι (Ι. ο.) Ο^οιΐ ι^ιπιβη 
1^€θηί8 ΙηιοΗρΙίοιή ΓβοβρΙ» (δευτ. Έλλ.) ηιίιιίιηβ 
Γ<:ΐ>0(ΐ;πΑΐ. Εΐβιιίιη 6χ δευτέρα Θετταλία &(1 ρΓίΟΓβιη 
«|ΐι»ιηάβιιι ΤΙιβ889ΐΗ&ιπ οοικΊιιϋβΓβ Ιίοβΐ, 80. Ιΐιβιηβι 
Τ!ΐ6884ΐοηΊ€χ (Μ&€6(1οηί96 ν£ΐ6Π8), «ινοϋ ΙΙΙβίΙίΟ 
;ΐΜ-ο ]υιΐ8 ιίιυΐιιιη 8ηυιη ρηΙ)Γμ'3 αιΐΰΐοηΐ8ΐβ ηιυιιί- 
ΐ'ϋΐι ΥΐιΙβο 8ίιιιρΓιοίΚ6Γ<ιυ6 ηοπιβη ΤΙΐθ68αΓι» ΙιαϋαίΙ 
(ΤΙΐ6882ΐοηί€α ρ. 29 δς^.). Νβςιιβ αΙίΐϋΓ βεοΐ68ί» 
ΚγζιηΐίιίΑ Ιι&Ι)υΊΐ 6χαΓοΙιο8 (νίδίΐ&ΐΟΓΟβ) δευτέρας 
Αρμενίας, δ. Γαλατίας, δ. Καππαδοκίας, δ. Παμ- ηΐ33, ιη«ιηοΓ3η9 ηοιιιίηϋιυβ ίηΐβΐΐβΰΐα ϋίίΟοϋίΙιιιβ. 
Αιΐιΐβ ΡιίνίΙββίιιηι Υβηβίο-ΟΓΛουηι δυρΓ» Ιίϋ(ΐ8- 
ΐΗΐη, 61 Βίνίβίοιιηη Γ6|;ηί Οχ^ολ Ι.αΐίη3πι. 

^€ρΐίίηηηί ΐΗαηα. €€ρΗαΐ€ηία, Οβ 60, ςηχ ιηβ- 
ηιΟΓ^ΐπ ροΐβΓβηΐ, 8ϋρΓ:ι ΓβΓβ οηϊιιίίΐ ηοΐ^νί. 

Οΰΐανιιηι ΐΗβηια^ ΝΐΰοροΙη. ΡαΓΐ68 6]υ8 ^Εΐοϋβ 61 
Αο:ΐΓη8ηΐ8 ΓυβΓϋΐιΙ. Εη ραιιοιι1;ι νοίβΓυηι Ιββϋιηουία ; 
ρ1υΓ3€ΐΓηη ηοιι ίηνεηΙ. ΟϋΟΓ^Ίιιβ €βϋΓ6ηυβ Ι. ιι ρη((. 
512 οϋ. Βοηη. : Έπήλθον (Βαΐ88Γί)ταΤς 'ΡωμαΤκαΙς 
χώρβιςδιά Μακεδονίας καΐ Στρυμόνος κα\ Ελλάδος, 
καταλαβόντες τήν Νιχδπολιν. Ιάβιη ίΙ)ίιΙ. ρ. 529. 
<»(Ι, ϋΐΐ. : Τότε δή κα\ τί> θέμα τών Νικοπολιτών, 
πλην Ναυπάκτου, προσε^^ύη Βουλγάροις. Ι.ηίΐ- ^υλίας. — ΡΓ«8ί(1ί8 (ρΓκβίϋΗΐη) 86ϋϋπι ιιοηϋυηι ρ^,ρ,,ι; ΐρ^^ιίο 2ΐ1 ΝΙοορΙιΟΓυΗΐ Ρΐιοϋαιιι αη. 968(3 ίηνβηί. Εηη1η6 1^3η853, Οΐιβίοίβ (Ευπίρυβ). ΑΐΙιβιι», 
1«6|[)3«163; « ςιΐ3 υίΐιβ ΟΓϋβοίΑΐη ΙιΟΓβαΙβηι βίνο 
ιιιβάίο βυυηι ϋτβάί» ηοηιεη ΐΓ3χί8δ6 εοη8ΐ3ΐ? Οβ 
»ίΓ•^υϋ8 Ηπίυβ ρΓΟνίηεί»• ίηρΓίιπίβ ΤΙΐ6&ι»3ΐΐΦ, ογ- 
ϋίΐιυβ 3<ϋ £(1Η8Ϊυιη ιηοϋο οΐΐ3ΐυιη ; ΡΓίνίΐ6({ίιιηι 
Αΐ6χίί 311. 1199. \6ηβ1ί8 ϋοιΐϋβ88υηι (Μ3Γίη., Ι. ο.) 
61 Οίτίβίοηβιη τβριι Ονχά ίηΐ6Γ Ιι3ΐίιιθ8 ί3οΐ3ΐη 3η. 
1204 (ΜιΐΓ3ΐοη, ^ΰπρίί, ηη. ΙίαΙΙ.^ νοί. χιι, ρ. 324 

δ«Ρ|.) 

^χίνίηί ίΗ€ΐηα^ ΡέΙοροηη€%η$. ΠαΌ ί|αοςη6 Γ6$ηΙ 
6ι«6ί Ρ3Γ8 βηΐβ 1.3ΐίηοΓυιη ι«ϊγγ3Β οο<'υ|>3ΐίοιι6ΐη, 
3η. 1204 8ςς. Γ36ΐ3πι, υΙ)ί 83ΐρίιΐ8 Α€ϋ3ΐ:ΐ: 6ΐ ΡβΙο- 
)) :>ηιΐ68ί ηοηιίηΰ οεευΓΓίΙ, ΐ1ΐ6ηΐ3Γΐ8 ρ6οη1ί3η8 ηο- 
ιιιΐη6 Γ3Γ0 35 ίϋ(ϋ{;6ηί5 δεπρΐ0ΓΐΙ>α5 ηΐΰΐαοΓ3ΐυΓ €4ΐ€6ηι 1«οηί8 0ί30θϋΊ, ρ. 568 βϋ. Βοοπ.) : /ν•»- 
ραϋΐηιη νβηί, ψΛΟ! εϋ Νί€οροΐ6θ$ €ίυΗα$• 0;ιΙα1裫ΐ8 
6ρί$€οραΐυυιη (Βαηάηήί η^ηηηι οή€ηΐαΐ€ ΠΙ>γο %ιι, 
ρ»^. 256. βιΙ. Ρ3Π8. ) : Τϊ| Ναυπάκτφ Νικοπόλεως. 
ν»Γίο& Ιιμ]υ8 ΐΙΐ6ηΐ3Γΐ8 Ιοεθ8 βχροβηΐ ίη Γ/ιβΐΜ/•«Ι- 
Γ«Νΐ»6ιι•, ρ. 481-4Υ6. Ν^ς^ιβ ρΓ»ΐ6Γΐηίιΐ3ΐυΓ &1η- 
5ΐυ5 βι υίπιηκμιβ Ραοΐαηι, Γβριιιη ΟπίΒΟοηιηι βρβ-^ 
Γΐηη8; οιιίιιβ ηουιίιι» ρΓορπ3 ιηίπΠΐ6 οοΓΓϋρί3 βΐιο 
ΙβιιψοΓβ 6ΐηβιΐ(Ι»1>ο. Νοβίηιιη νβΓοΝίοοροΚ»θ3 ιΙϊ•ίΐη3 
ίηνβιΓίϋββ πΓιΙΓι νίϋβΟΓ βραύ δίβρίιβηηιιι Βγι. : Όρω-• 
π2>ς... πέμπτη έν Θεσ;Γρωτίίΐ, ήγουν έν Νιχοπόλιι, 
ιριοιΐ ϋΐιίιιΐϋΐη Βγζ3ΐιΓιηο βρίΐοαιβίοι ί <ΙβΙι«π ροΐο- 
ιίΐ. 
Νυνιιι»! ώ€ΐηη, ΟίΐηαΜαηι. Τ1ΐ6ηΐ3ΐΐ8 ηοηΐοιΐ 63 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 64 

βίίςιιοΐίββ Ιι^ηε ρΓονίηοί&ιη, ηοη ΜΒρίυβ, οοουΓΓβιβ Α πιΟΓβΐ : Υοίυβββη, ΟαΙ*Ιί (Οβ^ϋοΗβ υΓΐ)ί& ΟιινΙιιιη)• 

οΙ>$6Γν8¥ί. ^6 60 νί(ΐ6 Οοη$(2ΐιιΙίηιιηι ΡοΓρΙιγΓοςβ- ϋΓΐηοηβοι. Ργο Οαηίηα ϋΙ)Γ8Γίυϋ 6]α8 πίλΐβ Ιΐ3ΐ>€ΐ 

ηίΐιιη Οβ ϋβηιηοηίη ΠΙ), ιι,οαρ. 52. ΡΙιιγιιιι» «Ιβ Ιιοο Οαηιιι. 

Ιΐιβιηβΐβ, υΐ <16 δίΓ^ηιοιΓιο βΐ Τ1ιβ88»1οιήοβη«ί, ΐυιιι Β6€νηηηί^Ηηά€άηιηηι,ά»ού€άηΐΗηιΐΗ€ηιαΐα: βίη'• 

«Ιίΐιί ρηΒ0€€υρ»νΊ , Ιιιιη ίη ΥΙ» Ε{ζΐι»ιί9 €οιη- /ία, Ι,οηρο^ανάία^ ΟΗεηοη, δϊοΊΓιβιη οιιιη βοη. Ιβ- 

ιιιβηΙ. Ι, ρ'Λ%. 16 βςιι. ΑΓιβ ηοη ρΐαηβ εοηΐ6πιΐ)6η(ΐ3- τϊΙβΓ Γβ&ρίείΙ ΐΗβηιαίυιη »υοΙθΓ, ηυβπι νίιΐο. ΙϋοιίΗ 

ρΓ9Β&ΐ3ΐ υίΓυιηςυβ Ραοΐυιη «Ιίςαοϋββ 3ΐ ηιβ πιβ- ςυβ 1.οη((θ1)8ΐΓ(Ιίαηι οιηίΐΐίΐ. Ε(;ο Ιιχο <Ιιιο ΙΙιοιηαΐα 

ηιοΓαΙυπι, 1ί€6ΐ βΟΓίριίοηβ ηοη 1ϋνίΐ6Γ ιΙβρΓαναΐα. 9ΐ1ιΐ(|;ί βΐφΓα (οοΐ. 25) Ιιυ]ιΐ8 £ρΐ8ΐο1χ. Βίβ Ιΐ9- 

Αγα1)8 ί^ΊΐυΓ Π19Γ6 Α(ΐΓί2ΐί€υπίΐ ν6Π85ίηΐ6 (Ηάΐ Υβ- 1)61 81ΰΊΙί&πι 61 €ϋ6Γ8θη6ΐη ηοβΙβΓ €οη8ΐ2ηΓπιυ8 ιιι 

ηβΐυιη ; 0]ΓΓΓ3θΙιίυπι ίρ$ί 681 Αάτααο, Αν]οη2ΐ ί. (|. ΓιϋΓΟ Οβ €€ήΐΗ, (1ί1). ιι, 6&ρ. 52). δίαΐί^πι 6^γ6- 

1,αΙ>Ιαηα ; €Ιιίιη8Γ8 (ΟΙιίηιβΓΐυηι) ί. <|. 0$€Ηαηιατα. (ζΐρ, υΐ ηοναηι 8ιι3ηι ρΑΐΓΐβπι, ίΙΙιικίΓανίΐ οιιηι ΙΙ2Γ13 

Ει Βαιάαα Βρηά ϋΐυπι ρΓΟ ΝίεοροΗ οοευΓπΐ, 8ΐ3νίεΰ ίηΙκποΓβ Αγ9Ι)8 ΕϋΓίϊίυβ. €Ιΐ6Γ8θηί3 (ΟΓΐηιβχ) υΓ- 

ΒΗη(ϋΐζ& , ηοη Ργ6Τ682τ, υΐ 6(1ίΙθΓί1)υ8 ΡΓ«η60-6αΙ- 1)68 ΙίΐΙθΓ;ιΐ68, ηιυΐΐο ρ1υΓ08, ςυ^πι »1ί2 βΟΓίρι» 

118 ρΓχρΐ3€6ΐ. Ν^υρ^οΐιιηι (Ιίοίΐ ΝαΙ^ααο, Τ1ΐ6ΐ)&8 »νι ιη6(ϋί, ρβπρίυδ ΡοηΓι Ευχΐιιί οοιυρίυδ 6ηιι- 

▼6Γ0 Α$ΐίίία$, υΐ Ββηί&ιηίη Τυ(ΐ6ΐί1αηυ8. 1(ΐ6ηι, Ιτ\ζ ηιβηΐ. Αϋϋβ Η8ΐηιιΐ6ηιιη , νίηιιιι ίΙΙυβίΓΰΐη , ίη 

ιιυι]οη 0ϋη)ίη8, Αϋπχ ίιηιηίββίι, οηΐίυβ Γβείο ιηβ- ^Ϊ6η6Γ 1.8|ιγΙ)1>. ΥοΙ. ίΐΐν, ρ. 6 &ςπ. ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΓ ΒΑΣΙΛΕΩΣ (Ι) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ 

ΠΕΡΙ ΘΕΜΑΤΩΝ. 

δΑΡΙΕΝΤΙ$δ1&1Ι ΙΜΡΕΕΑΤΟΕΙδ 

ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΒΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤί 
ΌΕ ΤΗΕΜΑΤίΒϋδ. 

(Εχ Λιΐ5β1ιηί ΒΑίιϋαπί ίηιρβηο Όή&ύαΙί^ ν•4τΙ,ϊία, 1711, ΓοΙ.) 

Ι.ΪΒΕΒ ΡίΙΙΜϋδ. 

ΟΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒυδ 1ΜΡΕΚΙΙ ΟΙΙΙΕΝΤΑΙ.18. 1 1>β ΐΙΐ6ΐΐΜίΐίΐΗΐ8, ςιιβ» αϋ ϋοιηληυπι Ιπιρβηυπι Ο Περ\ των θεμάτων των ανηκόντων τ^ βααιλείςι 

•ρ6€ΐαηΙ, «οΐυπ, βίαηϋβ «ρρβΙίΑΐίοηβπι ϋυχβπηΙ , των 'Ρωμα!ων, χα\ π^βν ίσχον (1) τάς δνομασ{3(, 

οΐ Η» ίρ5» βρροΙίΜίοηοβ ςυία 8ί|[ηίβθ6η1, 61 ςιιοά χα\ τΐ σημαίνουσιν αΐ τούτων προσηγορ(αι, χαΐ Ζτι 

ΜοηηοΙΙλ ΙΙΐ6ΐη«1& 8η1ί(|ΐιυιη Ι'βΐίιιβαηΐ ηοηιβη ; χ^ μ^ν αυτών άρχαΐζουσι, τά δλ, νέαν Ιχτήβαντο 

% αΐίλ τβΐΌ ηονίΐίαπι λο Γ6ε6η8 η^οια βίηΐ ; ρΓΐιηηια τήν προβηγορίαν , <ί βοχεΤ , πρώτον (5) του χαλου• 

ηηκίοηι, 8•\ί(ΐ6ΐιΐΓ, Ιΐΐ6ΐη3ΐί8 ΑηαίοΠεΙ οοβηοοιίιι»ΙΙ μένου θέματος *Ανατολΐχου μνημο^^ιΰσωμβν. 
ιιΐ6ηϋοη6ΐη Γ36ΐ6ηί)α9. 

ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟυΚΠ ΝΟΤ^Ε. 

(1) ΤΊΐηΙυΗ Ιιΐο ίη οοιίίοβ Εβ^ίο 816 ΙιαΙιΐ'ΙιΐΓ ; οιΙΊΓΐδ άχαΤζουσι ρΓΟ άρχαΚο'^<7ΐ• 

♦ λοπόνημα Κωνσταντίνου υΐοΰ Λέοντος του ΣοφοΟ, (5) Ιΐ;ι πΐ9. οοιίβχ ; ιΊι βιΐίΐί»^ νβΓΟ , ττρώτον μίν 

ΙΜΠίίΓυιη Οοη$ΙαηίΊηί βΐϋ ίηι^ί'.ταίοΐη ίεοηίί ΰορηο' ουν του χιλουμένου ^Ανατολιχοΰ, εΐ δοχεί» μνημονευ- 

Ρίίηε 8αρίεη(ί$ ορα$ €ΐαΰοταΐιαη. σωμεν. ΈνταΟΟα της *Ανατο).ής θέματα, ήγουν της 

(2) δίο ϋχ Μδ. Κϋ^.; ηβιη Ίη 6(ϋΓΐ8 ραηίειιίΑ χα\ μιχράΐς *Αα{α;. 
«1(Τ8ίίΐυΓ3ΐυΓ. δίο ρ:ιυΙ•ΜηΓΓα ρορροΓαιπ Ιϋ^ίΐυΓ ίη 65 ΌΕ ΤΗΕχΜΑΤΙΒϋί; ΟΚΙΕΝΤΙ». , 

θέμα Α', τ6 χαΛ<ύιιει•ογ ΆνατοΛικόγ. Α ΪΆ«Λΐα 1, ληαΙοΙιαίΜ αρρίΙΙαίΗίΗ. 66 Ού χατά τήν των πολλών ύτιόληψιν, ώς έμο\ κα- 
ταφαίνεται, ή των θεμάτων (γένετο προσηγορία. Ουδέ 
γάρ παλαιά χΐς έστιν, ουδέ τις των Ιστορίας γρα- 
ψάντων έμνήσΟη τοιαύτης ονομασίας, ώς λέγεται 
ί νυν άλλα πρώην κα\ κατ' αρχάς, τάγματα τίνα καΐ 
λεγεώνβ^ ΰπηρχον άναγεγραμμέναι κατ* Ιθνος, ώς 
ή λεγεών τεσσαράχοντα μαρτύρων ελέγετο Κεραυ- 
νοβόλος (4), χαΐ ά}λη Μαρμαριτων (5), κα\ άλλη 
ΙΙισιδ'.χή, κα\ έτερα θετταλική, χα\ άλλη άλλως ώ- 
νομασμένη, ύπ6 δούκα κα\ ηγεμόνα τυγχάνουσα (6), 
πολλάκις δέ κα\ πραιπόσιτον (7). ΚαΙ ταύτα ποτ^, 
δτε οΐ βασιλείς μετά του λαοΰ έπεστράτευον, καΐ τοΤς 
άνταίρουσι τ6ν της •Ρωμαϊκής δουλείας ζυγ6ν έπ- ΤΙιβίΏΑίιιηι λρρβΙΙαίίο, ιιΐ ιηΊΗί ηιΓιϋθΐη νΙιΙβΙιΐΓ, 
ηβςυ•ςιΐΑΐη βλίη, ςυ»πι ιηιιΙΓι ορίηβηΙιΐΓ, οΗ{;Ι• 
ηβιη 1ιιιΙ)6ΐ : 8ί(]ΐιί(1οπι ηβςτιβ αιιΐίςιιβι «βΐ, η^ςυβ 
(|υί$ςαιιπο βΟΓοηι, ςυί Ιιί»ΐοπΑ$ οοικΙίιΙβΓβ, β]ιι$« 
οβιηοάί 3ρρ6ΐΐ3ϋοηί8, ςυ» ηυηο Ίη υβυ ββΙ, ηιβη 
Ιΐοηβιη ΓαείΙ. Οΐιιη τβΓΟ 6Ι αϋ ίηίΐΊο, Ιαηηχ ςη»- 
(1«η λ€ Ιβι^ίοηββ ρ€Γ 8ΐιΐ0υΐ88 ρΓυνίηείΑβ (ΙΊβΐηΙιηία 
6Γ9ΐηΙ, ςυβιηΒϋη^οϋυιη Ιβ^ίο ςυ»(ΐΓ»^ίηΟ ιηβη;- 
Γυηι (ΙίοβϋβΐιΐΓ ΚαΙιηίηβίΓίχ 61 λ\\9 ΜαπιιαπΙαγοιιι» 
αΓια ΡίδίϋίοΑ, ΛΪΐΛ ΤΙΐ6882ΐΠ€Α, 8Γΐ;εςυβ ΑΐΗβΓ ηυη- 

€υρ2ΙΙ.'ΐ; φ]9Β ϋΐΙ€ί1)υ$ 61 ρΓχΓ6ϋΙί$, 89Βρ6 6Γ1ΙΙΠ1 

ρΓχροβίΙίβ 8υΙ)(1ίΐΦ Γϋ6Γυηΐ. Αίςιιβ Ιιχο ςιπίΐβιιι 
οΠηο, €υιη ίιηρ6Γ&ΙθΓ68 υιια εαιιι ρυριιΐο 6ζρ6(1ΙΙίο• ετίθεσαν κα\ μικρού δε7ν, πάσαν τήν οίκουμένην ^ ηε8 ^εβΓβηΐ; 6ΐ ίη 608, ςυί Κοιη^η» δβΓτίΙυΙΙλ έ πολιορκούν άτακτοΰσαν κα\ άντιλέγουσαν , ώς ό 
Καίσαρ Ιούλιος, ώς δ σεβαστές (8) Αύγουστος, ώς 
ό Τραϊανός έκεΐνο; δ περςβόητος, ώς δ μέγας έν 
βασιλεϋσι Κωνσταντίνος καΐ Θεοδόσιος, χα\ οί μετ' 
εκείνους τδν Χριστιανισμ^ν καΐ τ)]ν θεοσέβειαν άσ- 
πασάμενοι. Ούκ ήν γάρ είκδς (9), βασιλέως έπ\ 
σ.-ρατοπέδου παρόντος, στρατηγδν διατάττεοθαι. 
Τφ* ηγεμόνας γάρ χα\ ταξιάρχας έτέλουν, χα\ ολα 
τά των πολεμίων πράγματα έπ\ τ|1 του βασιλέως 
βουλυ άπεκρέμαντο* χαΐ πάς ό λα6ς είς ίνα (10) 
χα\ μόνον τδν βασιλέα έώρα. *Ότε δέ του στρατεύ- 
ε IV οΐ βασιλείς άπεπαύσαντο, τότε καΐ στρατηγούς 
χαΐ θέματα διωρίσαντο. Κα\ εΕς τούτο χατέληξεν (II) 
ή των 'Ρωμαίων "^ρχή μέχρι της σήμερον• ΝυνΙ ]υ^ιιηι ϋ6ΐΓ6ααΙ)3η(, €ορί98 ϋυ€6Γ6ΐιΙ; Λ^ (οΐυηι 
Γ6Γ6 0Γΐ)6ΐη (6ΓΓ.1ΠΙΠ1 Γ6ΐιίΐ6η(6ΐη ΓοΙιιείΑπΙβιηςϋβ 
8υ1)ί(|;6Γοηΐ ; (ΐυβηιβκΐηιοϋιιιη ^1ι1^υ8 (ΙίΡ88Γ, υ( Τ6• 
η6Γ8ΐ)ίΠ8 ί1ΐ6 Λιι^υ5ΐιΐ8, υ1 €6ΐ6ΐ)6ΓΓπιιυ8 ίΠβΤπι- 
]2ηυ8, υΐ ιη8^ηυ8 ίΠβ πηρ6Γ3ΐθΓ €οη8ΐαηΙίηυ8, οΙ 
Τ1)6θ(1θδίιΐ8; 6ΐ ςυί ρο$ΐ ίΙ1ο8 01ιπ&ΐί3η8ηι Γβΐί- 
([Ίοηβιιι 30 (Ιίνίιιί Νυιηίηΐβ ευΐΐιιιη 8υηΐ «ιηρίβι!. 
Ν6ηυ6 6ηίπι ραΓ 6Γ81, ιρ80 ίιιιρ6Γ8(0Γ6 ίη 6Χ6Γείΐα 
ν6Γ$3ηΐ6, ρΓ.ΎΐθΓ6Π) όοδί^πΑπ ; 8ί(|υί(]6ηι 6υ1) ι)υ- 
εί1)υ8 6ΐ €6ηιυηοηί1)υδ(ΐ6βο1)3ηΙ;οη)ηί3ςυ6 1)6ΐϋ6ΐ 
ηβ|;υΙί3 α1> ίηιρ6Γ8ΐ0ΓΪ8 νοΙιίπίΜβ ρβηάβΙίΑηΐ, €ΐ 
ρορυΐί ΙοΙίυβ οουΠ ίη ιιηυπι 36 8θ1υπι ίηιρβπιΐο• 
Γ6ΐη 6Τ3η( €οη]6εΙΙ. €υηι ν•ΐΌ ιπιρ6Γ»ΙθΓ68 6χρ6- 
ι)ΙΐίοηΙ1)υ8 ίηΐ6Γβ586 ()68ί6Γυηΐ• Ιηιιι 06ΐηιιιιι ρπΒ- δέ στενωθείσης της Τωμαίων αρχής (12), ήγουν Ο 10Γ68 61 ΙΙΐ6ΐηΑΐ3 6θη8ΐίΐυΐ3• Αΐηυβ Ιΐ3η€ ςνκΙβι 
της Τωμαΐκής βασιλείας κα\ άχρωτηριασθείσης χα« Γ3ΐίοη6Πΐ Βοιηβηυπι ίιιιρ6Γίυιη ιη ΙιοιΙί6Γηαπι ηβηΐΜ 
τά τε ανατολάς χα\ δυσμάς άπδ τη; αρχής Ήρα- ά'ι^νη ΙεπυίΙ. Υβιυηι ιιηηε, ιυηι Βοπΐ3ΐιοηΐΗΐ 
χλείου του Λίβυος, οΐ άπ^ έχείνου χρατήσαντες ούχ ρΓίηϋίρ3ΐιΐ8, 86υ Αοπΐ3ηυπι ίιπρβηοιη 3η}}ΐι$ΐία§ 

ΑΝ5ΕΙ.Μ1 ΒλΝΟυκΠ &^οτ^^:. 
(4) 8ίε 6χ ιηβ. Ιη βίΠΐίβ ΐ6β[Ι(ΐΓ» ώς ή λεγήων €α$5Ίιΐ8 ΙιΙ). ι.ν, ηΐιΐ Ιβ^ίοηββ οηιη68 6ηυιη6η( ή των μ' μαρτύρων, χαΐ άλλη Πισιδική, •6ΐο. Κε- 
ραυνοβόλος 3υΐ6ΐη ίηΐ6ΐ'ρΓ6ΐ3ΐι 8υιηη& (ηΙηιίηαΐΗχ^ 
ίιΐ 681, Ιβ^ίο; ςηίρρβ Ιο^ίοπίβ ΓυΙΐίΐίιΐ3ΐΓίοί8 πιβιιΓιο 
οεειίΓΓίι ίη ςηίηςικ: ίιΐ8επριίοηίΙ>υ$, ςυα8 ρροΓβΓΐ 
^^ηυ8 ϋπυΙβΓυδ ; ςαΰρ 3ΐιΐ6ΐη 1(*^ΐο Ιη Ιιίδεβ ίη- 
5εηρΐ:οηίϋη8, €1 εΐι^ιη 3ΐί1)ί (ΙίοΐΐυΓ ^ιι/ιιιήιαίπχ, 
ίιι Νοΐίΐΐ3 ϋί§ιιΙΐ3ΐαπι ίηιρβπί ΟΓΐβπΙίβ βρρβΙΙϊΙυΓ 
ΡηΙιηίηβα; &ΐε : Ρταί^αητα Ιε^ίοηίίάΗοΗεηιιιω ΡηΙ" 
ΐΗίηεοί^ Μ€ΐΐ(€ηΊ!, Ιΐηιΐο Ηβηπευβ ΥβΙε^ίυβ, ΙίΙ). ▼, 
€3ρ. 5, Κιΐ86ΐ)ίί Εε€ΐ68ί3ηίε» ΗίδίΟΓΐ» λεγεώ.α 
Κεραυνοβόλον, Ιί^ίοηεηι /'^κ/ηιίηβαιη ίηΙϋΓρΓβΙαΙΠΓ ; 
ιηοηβίςυβ ίιι 3ηιιοΐ3ΐίοιιίΙ>ιΐ8 3(1 βιιιηϋβηι Ειΐδ6ΐ)ϋ 
Ιοευιη, Κεραυνοβόλον, ΡιιΙηιίη€αηι, ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3η(Ιυηι |^ 
€586, ποη ρηΐιηϊηαΐήϋβηι^ υΐ ΟηυρΙΐΓίιιβ 61 δεαΙί^βΓ 
ι1ίίςυ6; 86(1 ίνΙΗ Υαΐ6•ίυηι 1)30 ιη Γ6η6ηιοηοη νίιΐβΐ; 
η3ΐΐλ <9Γυΐ(ίΐ ί3η» ίηβΟΓίρΐΐοηοδ οιιιιιΐηο εοηΐΓ3ήυηι 
(Ιοοεηΐ. Ει ΡυΙπιίηβ» ίίΗςυβ 61 Ρυ1ιηίη3ΐΓίχ ΐ6{;ΐο 
ίΠ3 (Ιοο(ΐ6είηΐ3 3ΐ) Αιι^υβίο ίη8Γιΐυΐ3, εΐ 3 Υι^βραδίαηο 
ίη)ρ6Γ3ΐοΓ6 ίη 09ρρ3(1οεί» Ιοο3ΐ3, ηιιηευρ3ΐ3 ΓαίΙ. 
€3Βΐ6Γαιη ηυο(Ι 3ΐΙ ΕυϋοΙιίυβ Ιβηϋβίο Ιοοο, Ιΐ3α6 
ΐ6|;ίοιΐ6πι Κεραυνοβόλον 3ρρ6ΐΐ3ΐυη) Γηίδββ ΜβΓΟΟ 
Αηίοπίηο ίηιρ6Γ3ηΐ6 ; ςιιοϋ οιιιη 3ϋνεΓ8υ8 66Γΐη3- 
008 61 $3Γΐυ3ΐ38 ρϋ^ηαΐυΓυβ 3ε βηι ΐη5ΐΓυ6Γ6ΐ, 6ΐ * 
8ίΐί ευιη 6Χ6Γείΐη οοηϋοεΓϋΐυΓ, ρΓΟοΙϋυδ 3θΙιη8ΐυ 

ρΙϋνί3ηΐ ΐ6^ίθ Ιΐΐ8, (|Ι1% €ΐΐΠ8ΐΐ;ΐΙΐα 6Γ3ΐ, ίηιρ6ΐΓ3- 

>ίι, 61 ίηΐιηίουιη ]3εΐυ Ιιοδίίυηι εορΙχ ίη Γυ^ηιο 
νοΓ82Β 30 6Χ8ΐίηεΐ2Β Γιΐ6Γ6 : ]3ΐη(1υί1υιη ηιοιιιιίΙ 
δο3Γΐ2θΓίη 3ηιιη3ΐ1ν6ν8ίοηίΙ)υ8 Επ86ΐ)ί3πί8, Ιι^ι^ίο- 
ιΐ6ΐη ΡιιΙιιιϊη3ΐηε6ΐη 3ΐ> Ιιοεπιίΐ3ΐ:ιι1ο ηυηεΜρ3ΐ3ΐη 
ηοη ίυΐ88ΰ, ιΐυίρρβ ςυββ (Ιιυ 3ΐιΐ6 ΐ6ηιροΓ3 Μ. Α»• 
Ιοηΐηί 113 νοοΑία ίηοπί. ΟοεοΙ ίιΙ ιηαηιί(;8ΐ6 Οίο (|ηο(1 83η6 εοηίίΓηίΐ.ιΐ0Γ 6Χ ίηβεΐ'ίρΐίυηίΐιηβ 3 43ηο 
όρϋΙΟΓο 3ΐΙλΐί8. Ν6((υ6 3ηιϋ6π(1ιι» ΧίρΙιίΙίηη• 
(|αί Κεραυνο6<ίλον Ιεκίοηεπι ίΙΐ3ηι 3ρρο1ΐ3ΐ3ηι (^886 
3ΐΐ οΐ) ηιΐΓ»ειιΙηπι ίΙΙικΙ ςπο(Ι ρβυΐο 5ΐιρ6πιΐ£ γχ 
ΕϋδβΜυ ΓίΗυΙίιιιυδ, υΐ ρυΐ^πΐ ?ΪΓί «ΙοοΙ . Υίιΐβ 
3ΐιιιοΐαΓιοιΐ68 Υ;ιΐ€8Ϊ3η»8 ίυ Γΐΐ3ΓΙΠΠ ν ΕΐΙ81ΐ^ϋ. ' 

(5) (Κα\ άλλη Μαρμαριτων, €ΐΓ. Ιη ^οιιιί9 ιΐί- 
Εηίΐ3ΐυιιι ίηιρϋΐϋ ΟπιμιΙ»Ην 1ιαΙ)6ΐιΐΓ, ΟοΗου$ ΐεπια 
\αΐ€Υία ΜαηΗαΓα\ Εΐ δίε Γοιΐ3>8ίδ $εηρΙ»>Γ ιιοδί» τ 
οοιιΓίΜκϋΙ Ιοβΐυηεηι ουηι εο1ιθΓΐ6, (^μχ Η3Γυΐ3Γ« 

^6^61)31. 

(6)118. εοίΐβχ ΙΐίΐΙ}€ΐ, τυγχάνουσαι. 

(7) Ρ3Γΐ1(;υ1» καί 6Χ ηΐ8. ηφοηίΙιΐΓ. 

(8) ΕιΙίιί, ώ; ό θαυμαστό;• 
^9) &>ίε ίιι ΠΙ8. Ιβκ^ΐιΐΓ. 

(10) Ιη 6οίίίδ (ΐ65ί(ΐ6Γ3(υΓ ρΓχροδίΙίο είς. 

(11) 8ίο 6Χ Ηΐδ. Ιιι 6(ΙίΙ. ΙβξίΐιΐΓ, χα\ εΐ; ταύτα 
χατέληξεν ή των Τωμαίιαν αρχή μέχρι κα\ σή- 
μερον. 

ίϋ)δίο 6χ ηΐ8. 00(1. Ιη 6(1ίΐίδ Ιοι^ίΐιΐΓ νυν\ δ^ στε- 
νωϋείσης κατά τε τάς άνατολά; καΐ δυσμάς τής'Ρω- 
μαϊκής βασιλείας κα\ ακρωτηριασθεί σης άπ^τήςάρ^ 
χής εΐο. ΐϋΐ αυΐϋη) ίιι ρ<ίΓϋ υ3ΐ3ηηΐ3ΐί1>η8 0Γί};ίιΐ6ηι 
1ΐ6Γ3ΐ-1ΐυηι ιΐϋιΐίδδ^, ριονοιαία ιη δο Νυηιίηίδ ίΓ3, 
(Ιυιιι Μ«ιποΐΗ6ΐιΐ3Γΐιπι ΙιΧΓΟδΐιη Ι>'ιιι6Γ6 δυ8ε('ρΐ3ηι 

Ϊ^ΡΓΐίη3είη8 ΙηοΓοίηπ, ηεηιο ί((ΐιοΓ3ΐ; ςυίρρο ιιΙ> 
ΐ6ΓΗ(:Ιϋ ΙεηιροΓβ δ3ΓΛε6ΐιΊ ΑΙβοηιείΙιβ ιΙϋΓβ 
03ριιΙ εχΐυΐ6Γ6, 61 Κοιιιβηυπι ίιηροΓίυηι, ]3η) Ιηηι 
3ΐιθ(1ιιί ΡεΓδ3ΐ*υη) 3ηΓί8 οοιιειΐ8.Ηυιιι, η)3|$ι>ίδ εΐ34ΐί• 
Ιμι8 3βΓ6ε6Γυηΐ : Ρ3ία!8ΐίπ3, 8]^ηγ3 3ΐ(|υ6 ^%γρΐο 
ίρδΟϋίβΙ Η6Γ3εΙίυ Γ6{;η3ϋΐ6 δΐιΙ)3εΙί». 67 0ΟΝ5ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 68 

βίΐ ί9€ΐιιπι» 6ΐ 6ΐΐΓ6ΐηί8 »Ιίςυοΐ ρΓονΐηοήβ Ι3ΐη Α έχοντες οττοι χα\ όπως χαιαχρήσονται τ^ αυτών οΗβιιΐβάίΐ <|υ&ιη οοο^ιβαπι νβΓ&υβ &ΊΙ ιηυΐΊΐΑΐυιιι 
»1> Ιιιιρεπο ΗβΓίοΙίί 1•ί1>γΓ/ι ; ηυί ρο&Ι βυηι το^ηα- 
ηιηΐ, €ΐιιη ηοη Ιι•1)6γ6ιιΙ υ1)ίΑυΙ ςιιοίηοάο ρο• 
Ι^ηΐίαηι (Ιοιιιίιΐ3ΐιιιηςυ6 •υυιη 6Χ6Γ€6Γ€ηΙ, ίπ ρ3Γ- 
¥«& αΐίςυοΐ ρβΠβδ ίιηρβΓίυιη βυυηι αο ηιίΐίΐυηι 
Ιυπη^β 86€υβΓυηΙ; 3ΐ Ιιιηο Π99ΐιίιηβ βρβΒουιη κογ- 
ιηοηβηι «βΤβΟΑίΜηΙ, ρ&ΐΓίυιη νβΓΟ λο Βοιηαητιηι 
Γ6ρυϋί&1>»ιιΙ ; 1οη|;Ίιιθ8 «ιυίρρβ υοοβΙιαιιΙ ςυί ιηίΐΐβ 
ιιιΙΗΐίϋυβ, €Ι οβηΐυηοηββ ςυί οβηΐυιη ρΓΧβΓϋηΐ ; 
61 ΰοπιίΐββ ςαο8 ηυηο $ΐΓ3ΐβ^8. Ιρκυπι βηίιη 
ΙΙιβηοαΙίβ ηοηιβπ 6Γ2Β€υιη €5(, ιιοπ βοιηαηυιη άπ6 
τηςθέ7<ως« (Ιιοοβ&ΐ) .ι ροδίΐίοπβ &ίν<ϊ Ιοε&ΐίοηβ ίΐα 
ηυηεηρϋΐυηι. ΑπΑίοΙίεαπι ί(;ίΙυΓ 3 ^ΗβπίΑ ϋρρίΐΙΙα- 
ΐυΓ, ηοη ςυοιΙ δυρβηοΓίβ ίΐϋυβ 2ϋ ρηηιί Οιΐΰηϋβ 
βίΐ, υηϋβ 8θΙ οπίυΓ; 86ϋ ςιιοά ηθ8ΐΓΐιιη• ςπί 
Β]ΓΖ3ΐιΐίηί ΙιαΙιίΐΑΐηυβ, 61 ΐοΓιυ8 ΕιίΓορβκ Γβ8ρ6€ΐιι , 
▲ηλίοΐίουιη, ϊά βδΐ Οπβηΐ&ΐβ, «ϋΰΐΐυΓ : τββρβοΐυ 
Υ6Γ0 βοΓυιη ςιιί ΒΙβδοροΙ^ωΊ^ιη, δγΓί&ια,βΙ πΐ8|;η8ΐη 
Α8ί3ΐπι Ιι&1)ίΐ2ΐιΐ, ίη ςυ» (Ιβ^υπί Ιηϋί, βΐ ^ΕιΙιίορβδ 
61 Μ%γρύι, ιΙίοίΐυΓ ΟοοίϋΰηΙαΙβ ηιιοϋ Ίηΐβφοβΐ 
«Ι Α8ίΑ ηιίηοΓ. Οποηβ ςιιίρρβ; αΐ <ϋχΊπιυ8, 1π(1ο• 
ΠΙΠΙ 68ΐ 6( ^ΕΐΙιίοριιιη, 6ΐ ^Ε^γριίοΓυηι βΐ Γ6ΐί(|υο- Ιξουσί^, εΙς μιχρά τίνα μέρη χατέτεμον τήν εαυ- 
τών αρχήν, χαι τά ιών στρατιωτών τάγματα, μά- 
λιστα χα\ Έλληνίζοντες, χα\ τήν ιίάτρ'ον και Τω• 
μαΐχήν γλώτταν άποβαλόντες . Λογγίνους γάρ 
έλβγον (15) τους χιλιάρχους, χα\ χ£ντουρ(ωνας τους 
έχατοντάρχους, χα\ κόμητας τους νυν στρατηγούς• 
Αύτ6 γάρ τ6 δνομα τοΰ θέ^ιατος, Έλληνιχ($ν έστι 
χα\ ού Ύΐι)μαΐχ^ν, άαό της θέσεως όνομαζ<;μ£νον. 
*Ανατολιχ6ν τοίνυν τό θέμα χαλεΐται^ ούχ οτι της 
Λνω χα\ πρώτης, ανατολής έττιν, όθεν άνί^χει 6 
ήλιο;, άλλ' δτι πρδς ήμας τους χατοιχοΰντΛς τ^ Βυ- 
ζάντιον χαΐ τδν της Κύρώπης τόπον (14), λέγέταΐ 
άνατολιχόν. Πρ^ς δέ τους χατοιχοΰντας την Μεσο*- 
ποταμ(αν, Συρίαν, χα\ τήν μεγάλην *Ασ(αν, έν ^ 
* χατοιχοΰσιν ΊνδοΙ χαΐ ΑΙΘίοπε;, χα\ ΑΙγύπτιοι, λέ* 
γεται δυτικών μέσον χα\ Ασία μικρά. *Η γάρ Α- 
νατολή, καθώϊπερ Εφημεν (15). *1νδών έστι, καΐ 
ΑΙΘιότιων, χα\ ΑΙγυπτίων, χα\ τών λοιπών τών τήν 
Άνατολήν χατοικούντων. "Ομοις, 7να μή μακρολο- 
γώμεν, χα\ δοχώμέν τισι τερατεύεσθαι πβρΧ της τών 
θεμάτων ονομασίας, έν συντόμψ (16) έροΟμεν ώς 
Εχει αυτή ή αλήθεια. ταιιι, (|υί ,ΟΓίβπίοιη ΊηοοΙυιιΐ. Αι τβΓο» ηβ ρΓθ1ίχΪ€>Γ68 8ίηιυ8, 61 τ'κΙββιηιυΓ ηοηηυΙΙΪ8 ηιοηιίΓΟβλ 
<1Ί€6Γ6 (16 ΐΙιβηίΑΐυιη αρρ6Π3ΐίθΗ6, 1>Γ6νίΐ6Γ Γ6ί Ίρ5Ίυ8, ίΙ« III 8680 Ιΐ8ϋ6ΐ, ν6Πΐ3ΐ6ΐη 6χροη6η)υ8• 

Αηαΐϋΐίουπι ίΐ^ςυβ ΙΙιβιπΑ, υΐ ηυηο ^ρρβΙίΑίιΐΓ, Τδ τοίνυν άνατολιχδν θέμα, ώς νυν δνομάΐεται^ 
λςυίηςαο |;6η|ί1>υ8 Ιοίυηι ίιιοοΙίιυΓ. ΙηίΙίαηι οηίηι έχ πέντε εθνών τήν δλην κατοιχίαν Εσχηχεν. "Αρχήν 
• οοιηοροΐί, (\\ϊχ (ΙΊοίΙυΓ ΜϋΓυ8» 8υιηίΙ ; οΐ νο• γάρ αΰτοΟ άπδ τής χωμοπόλεως της ονομαζόμενης 
οαΙαΓ ΡΙίΓγ^'ιαδβΙυΙαπδ, Ιοοηίυπι υβςιιο. Ρίυίΐίηι» Μηρού πεποίηται, χα\ λέγεται Φρύγη Σαλουταρίας 
¥0Γ0 Ι88υή8 Τ^υΓυπ) ν6Γ8ΐΐ8» ^ρροΙΙαηΙυΓ 1•χ• ρ (17), Εως του Ίχονίου. Τά δέ πρ<$σοιχα τών Ίσαύ^ 
ΟΑΟηία; «ιαχ υογο 8ΐι1 ηΐΑΓΟ, 9ίά Αυ8ΐηιπι,,ΰΙ Λά ρο»ντά πρδς τδν Ταυρον, καλείται Λυχαονία "^^ 
ιικ>ηΐ68 ΡΓί^κϋ €θ|;ηοηΓιη8ΐθ8 νΰΓ^ιιηΐ» ΑΚ8ΐί»ιη 
ιΐ8ςυ6, Ρ8ΐηρΙΐ]^1ία ηηηουραΐυΓ. υΐΙΟΓίοΓα βιιΐοηι, 
61 ιη6(ϋΐ6ΓΓ2η6&, Ρίδ'κϋϋ (Ιίευηΐυτ, ςυ£ νοΓο .ι5 
ΑοΓοίηο ΑηιοΓίυηι υβςηο, ΡΙίΓγ^ΐΑ €8ρ&ΐί»ηο3 νο- 
6ΙΙΙΙΙΓ. Αι ηυοβ Λά ηιαΓΟ νοΓ^ιιηΐ, 61 ΓΑΓί^ηι (1ί$ΐ€Γ- 
ιηπΐ8ηΙ, Ιιγοί^ι «ϋοίΐυΓ. Ουχουηςυβ ί^ίΐυΓ 8υηΙ 
ιηι>(1ίΐ6ΓΓ3ΐιθ9, οΐ βηί1ίιη8 Τ»υΓ0, «Ι 3(1 ηιοπίϋβ 
ε&ρρβϋοοίχ υδςυο ροπίηβυηΐ, Αη^ίοΠοΑ ηυηου- Τ4 

δέ πρ^ς θάλασσαν, χαΐ τδν νδτον, χα\ τά του καλου- 
μένου ψυχρού δρη, χα\ Εως αυτής *Ατταλε{ας (18)^ 
χαλεΤται ααμφυλία• Τά δέ άνω, χα\ μεσδγαια, κα* 
λεΐται Πισσιδία. Τάδε άπδ του *ΑκροΐνοΟ (19) κα\ 
μέχρι τοΰ Άμωρίου, καλείται Φρυγία Κσπατιανής 
(20). Τά δέ πρδς θάλασσαν νεύοντα χαΐ διορίνΟ'/τΛ 
τήν Καρίαν, καλείται Αυχία. *Όσα μ^ν ούν είσι 
αεσόγαια κα\ πρόσοιχα τφ Ταύρ^ν^, κα\ διήκοντα ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΛΝΟυλΙΙ ΝΟΤ^Ε. (13) 1.οη^Ίηί 9ρρ6ΐ!αιίοπβιη ρΓο οο ηυί πιίΠο 
νίη8 ρι*Χ6$&6ΐ ηοη ββηοδοο ; η:ιιιι ςιιί ηιΐΐΐβ ηήίί- 
ΙίΙ>ιΐ8 ρΓ%εΓ2ΐ ΚοιηαηίβίΓΐϋυηυ*;. 0Γ%€ί:ί χιλίαρχος 
ι1ίθϋ1)3ΐιΐΓ, ({ΐιοηΐϋϋπιοϋυηι οοπΙυΓΪο 6Ι έκατόνταρχος 
€|ΐά οεηΐιιιιι νίπ8 ρΐ£6Γ&ΐ, Λογγίνο; Αΐιίοιιι, υΐ 
:ιΐΙ Οϋοαη^ίπδ, ίιΐβίΐι ς•ϋί Λογγάρχης, πΐππΓυιη' 
ααηΐίηΗ 86υ λόγου άηαοτ, ΡοΙ^Ι)ΐιιε 6ρί8ε(ΐριΐ8 ίη 
νίΐ8 Ι!)ρΐρ1ι»ηίί, πλοία Εχων Εξ ισα, έμισθώσατο και 
άλλα πέντε, κα\ δόσας λογγίνφ τφ πιστοτάτω τοΟ οΓκου 
αύτοΰ χρήματα, απέστειλε τε πρλς τδ πρίασΟαι σίτον. 
Κ\δΐ8ΐ ίη ΑπίΙιοΙο^ΐϋβ ΙίΙι. ιν ερϊβπιηιιιι» Κορνηλίου 
Αογγίνου. Ι.αυ(1&ι ίΐβπι 0ιΐ02ΐι(;ίυ8, 86η ροΐίιι$ 
Μ6υΓ$ίυ8 Ιιυηο ΡοΓρΙιγΓο^βηίΐί Ιοοιιπι ; 86(1 ϋιί 
€οηί»1»ηΐίηυ5 λογγίνον ουηιχιλιάρχφ οοηίαηϋίΙ. 

(14) δίϋ ηΐ8. οοιίΰχ, 

(15) δΐο η)8. €ϋΐΐ6Χ. 

(1€) Ιΐ3 ηΐ8. οοϋβχ. ΕΗαί συντομώτερον. 

(17) δίο ηΐ8. οοίΐβχ. ΕϋίΙί Φρυγίας Σαλουταρίας. 
Ιη Νοίΐιία <ϋ|;ηίΐ2ΐιιιη ίηιρϋπί Οηοηΐίβ, Φρυγία Σα- 
Αουτάρις ; ει (|υίϋ6ΐη 68(ΐ6πι Νοίίιί» ίηιρβΓπ οο- 
€ΐΐΓΓΐΐ ιιΐ6ηϋο οοΗοΓΐί8 ρηιηχ δβΙυΐΑΐί» ίηΙοΓ 
^ΙΐΑΐη 61 ΗίβΓίοΙιιιηΐ»• 61 αΙ« ρπηι» 4ιιΙΙιυη- 
(ΟΓοιη δαΙυΐ8π«. δοιΙ νίϋβ Ουίϋί Ρ»ηοΐΓο1ί Οοιιι* ηιβη(2ΓΊθ8. Υίϋο 61 0Γΐ6Γιυηι. 

(18) Ηλιιο ιΐΓΐ)βπι βχρυβπβνΐΐ Ιοοηίβηδίδ βυΐΐί- 
ηιΐ8 αη. 1212, υΐβδί ίηΟΙίΓοιιίίΟ ΑΙιίδβΐοίΙ. Βΰ8(τΊ- 
1)ΐΐι»Γ νβΓΟ α ΤγΓΪοΓιΙ». 16, οβρ. 26. νί(1β Ι.βυιι- 
I) €ΐ3νΐιιιπ ΡίΐηιΙ. εαρ. 180. 

Μ9) Ιΐ8 ιιΐδ. ουϋβχ. Ε(ΓιΙι, τά δ^ άπδ τοΰ Κροΐ- 
νου. Αι Οη^ϋυδ βχ Πίδίοπ» ΜΐδοοΙΙα 21 ΓΟίΰΐΐ 
Αϋτοηιηηι Ιοιυηι δίοϋίεΐυιιι <ίγ€3 Πιγ^^Ίαπι. 

(20) Ιη ηΐδ. 1β|;ί(υΓ, Φρυγία κα\ Πατιανή, ηβιριβ 
ϋιιΙ)ίΐο ςυίη ίη η»δ. «'.οίϋοο. 6χ «^ιιο βιιηηι οιΐίΐίιι- 
η'ΜηαιΙυπίϋνΐΙ νπίοϋΐιιη», ίΐίΐ ΐϋ^ΟΓυΙιΐΓ Ιοοο Κάπα- 
σιανής. Αΐ ίη ιΝυΠίίϊ (Ιΐ)ςπΐΙ»Ιπηι ίπιρ^ϋϋ Οιίϋηΐ 8 
ίΙίοίΐΠΓ Ρ/ΐΓ|/9ία ΡαϋαίιαιίΛ. \}\)\ ΡλΐιοΪΓΟίιΐδ Ιϋτο 
ϋΜΐ)6ΐ : ΜηιοΓ ΡΗί'{βρία^ ρυ^Ι* μ Ραοαίιαηα^ Γοιίο 
αΐ) Ονίηο Ρ^οβΙΐΗϋυ 68ΐ (Ιια», ςαί 8ΐι1> ϋοη^ι^ιη^ 
Ιίηο ρΓΟΟϋΓλΙοΓ ΟνιβηΐΊδ ίπ Οϋ (1ία(Π'804ΐιΙ αο οοηβυΙ 
(Η ρρχΓοοίυδ υΓϋίδ ίιιίΐ,Ι. ιν, ο. ά€ %ροη$αίί 1. ιι ο. ιΐβ 
αάιοοαί (ί$ο. Α1> ΟΓΐΐΐηιο ΙιμΙη:! Ο^ψρ^ϋοιίαηι, αΐ) 
ονοϊΐδη Ρ1ΐΓ>£;ίί•ιη ηΐΜΪΟΓΟίυ 8βυ δ8ΐαλ;ΐΓ6ΐπ νοοΒίαηι, 
α 8ΐΐρΐ(?ηΐΓίυη6 6»ΐ3ΐί»Ηΐ, 8Κ> αυδίΓΟ 1ι)'<ϋ8ηι, οίο. 
8ίοΊ*»η€ίΓο1υδ. υηϋβ 0Γ6(ΐ6Γ6ΐη Ιιίο 6ΐί»ιιι ρΓΟ Ρα- 
€αΙίαηα ΐ6|^6ΐιϋυηι Ρα€αίΐαηα• 69 ΠΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋδ ΟΠΤΕΝΤΙδ. 70 

μέχρι χών όρ(ων Καππαδοκίας, χαλ&Ιται *Ανατολ(• Α ρ&ηΙϋΓ; ραΠββ 8ίςιΐ!(ΐ6ΐη βυηΙ Αηαΐυΐίοί Ιΐΐ6ΐη»1ί•. χά (ϋ)* (λ•έρτ| γάρ «ίσι του *Ανατο>ιχου θέματος. Εν- 
ταύθα τοΕνυν τ6 του *Ανατολιχου Βέματάς έστι πέρας. 
^Αρχήν μέν ίχον άπ^ της Μηρού, ή έστι τέλος του 
*Οψιχ(ου- τ(ρματ(ζον δέ μέχρι των δρ(ων *Ισαυρ{ας 
πρό% μηχος* πρ6ς δέ πλάτος, Ιχβι μέν έξ άριστβρών. 
μέρη τινά του ΒουχιλλαρΙου, χα\ τήν αρχήν τ7^ς 
^Καππαδοκίας* πρ6ς δέ δεξιάν, τήν τβ Ίααυρίαν, 
χαΐ τήν Αρχήν των μιρων του Κι6υ^[^ιώτου. 
Ι Ιδού τοίνυν τδ θέμα τδ *Ανατολιχόν* χαΐ χατ* αρ- 
χάς μέν ούχ ήν ο(ίτως* άλλ^ <{ς χιλιαρχίας χα\ π<ν- 
ταχο7ΐαρχ{ας, χαΐ έχατονταρχίας, (ϋ) χα\ τιεντη- 
χονταρχίας διήρητο τδ τάγμα τδ στρατιωχιχδν • 
Είς δέ τις ανθύπατος &χράτ<ι των δλων ταγμά- 
τΐιΐν, ώσπερ έπ\ των χάτω χρόνων, χα\ Εως *1ουστι- 
νιανοϋ, μ&γιστρος έπέμπετο τοΤς τάγμααιν Ιξαρχος. 
Κα\ μάρτυς δ έν Σμύρνη χ<{μβνος τάφος Πουπλίου 
τινδς ανθυπάτου γράφων οΟτως* Ηί& ί^ίΐυΓ Ιίιηίιίϋυβ ΑηλίοΠουιη ιΗβιηβι Ιβηηίηιι- 
ΙυΓ, ίηίΐίιιιη ςιιίϋβιη Ιι&ϋβπΒ λ ΜβΓο, ςυί «βίΓιηΙβ 
ΟϋβεςυΠ ; ρβηίηι^βηβ τβΓΟ ίη Ιοιιβίίικίίηβηι »(1 
ιηοηΐββ 1$3υπ9Β αβςυβ. Οιιο<] «υίβηι ιιϋ ΐΑΐίΙυιΙίη^ιιι 
ιιΐΐίηβΐ, Η•1>61 ςυίάβιη & &ίηί&ΐΓ3 ραπββ ςυ8•(1»ιη 
ΒιιεοβΠαηί, βΐ ίηίϋυιη 048ρρϋ(Ιο€ΐ;6 ; 2(1 (Ιβχίπιιιι 
Τ6Γ0, ΙβΑϋΓίλΐη, βΐ ίοίΐίυιη ρβπίυιη €ί1>)ΤΓΐΐ3Β0ΐί€ΐ 
ϋιβιη&ιίβ. 

Η&1>€8 ίΐ&ςυβ (Ιΐ6ηΐ2ΐ Αιΐ8ΐο1ίουιη• Αίςυβ ΊηίΙιο 
ςυίϋβηι γ68 ίΐα 86 ηοη Ιι&Ιιυίΐ ; 86(1 «(κιηβιι ηιίΗΐ^ΓΟ 
<1ΐτί(ΐ6ΐ)Αΐυτ Ίη ρΓ9εΓ60ΐϋΓ38, ςυ^Γυπι αΠ» ηιΠΐ6, «Ι!» 
ςυίης6ηΙΪ8, «Η» οβιιΐυιη , λ\\» νβΓΟ ςυίηςυ&ςίηίΑ 
0Αρίΐί1)υ8 €0η5ΐ«5«ηΙ. ΙΙηυΒΥβΓΟ ςυί ϋλΐη ρΓΟΟοιιβίίΙ 
ρΓ2Β6Γ8( οιηηΊ5υ8 &βιηίηί5υ3, ςυβιηΑίΙπκκΙυιη ρο- 
Β 8ΐ6ηοπ1)υλ ΐ6πιρθΓίΙ)υ8•6ΐΊ8ΐιη α(υυ8ϋηΐ3πυιη ιΐ8ςιΐ6» 
ιηία6ΐ)&ΙυΓ ηαα^ίδίβΓ &|;ιηίηυιη ρΓχΙβοΐυβ. €ιι]υ8 ΓβΙ 
Αϋβηι Γ&είΐ ιηοηυιηβηΐιιιη, ςυοά διηγΓη» ροβίΐυιιι 
68ΐ Ρυ1)Ιίο 6θίι1&ιη ρΓοοοηβυΙί, ευηι Ιι&ο ίη80Γί- 
ρΙίοη6 : 
ΡυΒί,Ιϋδ ΡΚΟϋΟδ. ΡΚ^ΕΓΕ^Τϋδ 10ΝI^Ε, 
ΡΗΕΥ^1^Ε, ^ΕΟ^.I^Iδ, ΜΕΟ^Μ^ε, ΙΛΟυΕ, 
ΗΕΙ.Ι.ΕδΡ0Ν11, ΜΥδΙΛ, ΒΙΤΗΥΝΙ^Ε, ΤΑΒ- 
δΙ^ε, ΟΜΛΎυΕ, ΜΑΒίΑΝΟΙΝΟΚυΚΙ, 4 Κ^ΟΝ- 
Τ1, ΡΑΡΗι.Α^ΟΝ^^£. ^ΑμΡΑ^0^1^£ ΒΙΙΝΟΒΙδ 
ΕΤ ΜΑ^()ΚIδ, ΙδΑΙ]Εΐ2«: ΚΤ ίΥΟΑΟΝΙ^ε , 
ΕΤυδΟυΕΑΟΜΟΝΤΕδ ΤΑυηΐ εΤ ΜΙΝΟΒΙδ 
ΑΚΜΕΝΙ^ε. 

Η&1)68 ργ9βΓ661ιιγ8ιιιι υηίυ8 ρΓθ€θη8ΐι1ί8'. Ριιίΐ αυ- 

Ι6πι ρθ8ΐ6ηοπ1)υ8 ΐ6ΐηροπΙ)υ8 λΐίαβ ςυίϋΑΠί ϋιιχ 

^ αβ'ηί^^ιιιη» €ΐίβ[ηί1«ΐ6 ραίποίυβ» ηοηιίηβ ^ο^(^2η68» 

6υ]υ8 3υηΐ Μλ ΐ3η€68 βουίριίΐββ, ηυ» ίη Γ6|Ιο 

¥68ΐί;ιπο 8ΐ856Γν3ηΐυΓ, ουηι Ιιαο ίιΐ8€ηρΐίοη6 : 

40Κ0ΑΝΊ ΡΒ^εΡΕ^ΤI ΑΟΜΙΝΤΜ ΟΒΙΕΝΤΙδ 
ΕΤ ΒΕϋΟυΑΚυΜ 6£ΝΤΐυΜ Αδ^^£ ΜΙΝΟ- 
ΒΙδ. 

ΕΓαΙ 6ηίιη Ιιίο ιηοη9Γ('.1ι& Ίρδΐυ» 0Γί6πΓΐ8. ΡΙοηιίΙ 
9ΐυΐ6ηι 61 6ΐ2ΐΓυίΙ ΐ6ΐηροπ1)ϋέ ΑΓοαϋϋ ίιΐ)ρ6Γ&ΐ0Γί8• 
Αιΐ2ΐΐοΙίϋυιη ί£;ίΙυΓ Ιΐιβιιιβ, 3 ςιπικ^υο, υΐ (ϋχίιηιιβ, 
^εηΐώυβ ιηοοΙΊΐιΐΓ, Ρ1]ΐ7Βί1>ιΐ8 νίίΙβΙίεεΚ, 1.>ε&ο- 
ηΊΙ)υ8, 1&αυπ8, Ρ;λΠΐρΙιγΙϋ5, 61 Ρΐ8ί(1Ί8. δίιι^υΐ» 
&ιιΐ6Πΐ ^6ηΐ68 8υυιη 1)8ΐ)6ΐ>αηΙ ρΐΊηοίρ6ΐΐ), (Ιυιη 
2ΐ(11ΐϋ€ 1ίΙ)6Γ8β 685601, €ΐ ρΓίυ5ΐ|ΐΐ8ΐηι {ιι^^ο Βοπι&ηί 
ίηιρβΓϋ 8ΐι1)(ΐ6Γ6ηΐιΐΓ; 81 ίιηη\ί850 118 ΒοιηβηοΓυπι 
]ιΐ|;ο, 8υ6ΐοςυ6 ςοΓυηι ίηιρβπο, οηιη68 ίη 86Γνί- 
Ιυΐ6πι Γ6ϋ80ΐί, 61 ρ6Γΐηί$Ιί 8υ1) υηο ίιηρ6Πο ίυ6ΓΑ• 

υίνί89Β ν<?ΓΟ 8υηΙ, ίϋ€ΐ8ςϋ6 61 6ί& ΐΙ>υΐΙΙΑΐ8, 6ϋΙΒ 

ίπιρβΓίυιη Βυηΐλΐιυηι &1) ίιηρϋ$ Α^»Γ6ηΪ8 οοην6ΐΠ» 
ηιηΐίΐΑΠ, 61111 &η};υ8ΐιιπι Γ6<1ίςί οφρίΐ. Είςυίάβαι 
α<1 ^υ8ι^η^3I1ί 6ΐ Μαυποϋ ίιηρ6Γίυη] υ$ςυ6 οπι- 
1168 8^11168 8υ1> υηο ίη)ρ6Γίο 6Γ&η|; €υ]ιΐ8 ΐ'«ί 
ΐ6δΓΐ8 6&1 Β6ΐί8&Γίυ8 ίρ86, ςΐΐΐ 8θΙθ8 υηίν6Γ8ί 0π6η- ΠΟΟΛΙΟΣ ανθύπατος ΑΡΧΩΝ 10Ν1ΑΣ, 

ΦΡΠ1ΑΣ, ΑΙΟΑΙΔΟΣ, ΜΗΟΝΙΑΣ, ΑΤΔΙΑΣ, 

ΚΑΑΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΜΥΣ1ΑΣ, ΒΙΘΥΝ1ΑΣ, ΤΑΡ- 

ΣΙΑΣ, ΓΑΑΑΤΙΑΣ, ΜΑΡΥΑΝΔΥΝΟΝ, ΠΟΝ- 
ΤΟΥ, ΠΑΦΑΑΓΟΝΙΑΣ, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΜΙ- 

ΚΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ, ΙΣΑΤΡ1ΑΣ ΤΕ ΚΑΙ 

ΛΥΚΑΟΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Μ1ΚΡΑΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ. 

Ί^Ο αρχή έν6ς ανθυπάτου. Έγένετο βέ έν τοΤς 
χάτω χρόνοις άλλος τις στρατηλάτης τήν άξ(αν πα• 
τρίχιος, τοΟνομα Ιορδάνης, οΐίτινός «Ισι τά αργά 
μινσούρια τά ανάγλυφα ( 23 ) , άπβρ χείται έν 
τψ βααιλιχφ βεστιαρ^φ , έπιγραφήν έχοντα το&- 
άν«£ (24)• 

ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΑΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑ- 

ΤΟΛΗΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΟΙΠΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΩΝ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΠ^ΡΑΝ ΑΣΙΑΝ. 

Κα\ οΐίτος γάρ μόναρχος ή ν της αύτη; Ανατολής 
(25), ήνθιι δέ χα\ εύδοχίμει έπι των ήμερων *Αρ- 
χαδίου του βασιλέως. Ώς ουν προε(πομεν, τΐ νυν 
*Ανατολιχ6ν χαλούμενονθέμαύπ^ εθνών χατοιχεΖται, 
Φρυγών, Λυχα<5νων, Ίσαύρων, Παμφύλων, Πισιδών. 
Κατ' έθνο; ουν αυτών ήν άρχηγ>>ς δτε ήσαν ελεύθε- 
ροι, χα\ πρ6 του τ6ν ζυγ^ν χα\ τήν αρχήν έμπεσε?ν 
έπ* αύτους τήν Τωμαΐκήν. Έμπεσό'Λος δ& του 
των *Ρωμαίων ζυγοΰ, κα\ αύξηθείσης της βασιλε(α; 
αυτών, έδουλώθησαν άπαντες, χα\ έγένοντο συμμι* 
γε?ς ύπδ μ(αν αρχήν. Διηρέθησαν δέ, χα\ έγένοντο 
θέματα, δτε ή των Τωμα{ων αρχή παρά τών άθεων 
*Αγαρηνών ήρξατο χολοβοΟσθαι, χα\ άχρωτηριά(β• 
σθαι, χα\ συστέλλεσθαι χατά μιχρδν* χα\ Ιως μέν 
Ιουστινιανού του βασιλέως ύπδ μ^αν αρχήν ήσαν 
άπαντες, χα\ της ΜαυριχΙου βασιλείας* χα\ μάρτυς 

ΑΝδ£Ι.Μ1 ΒΑΝΟυΒΙΙ ΓφΤ^Ε. 

(21) Ιη ΠΙ8. ΐ6|;ίΙυΓ χαλεΤται *Ανατολιχδν. 86(1 ΙαηόβΜ 8ί(;ηίηο3ΐ. Υιάβ Βυο^η^ϋ 01θ88. 6η8€• 

(52ι Η966 ίη 6(1ίΐί8 ϋ6&ί(1«*Γ8ηΙυΓ. Ονκΐίυβ, (ίΐεΐαία Ιαηχ. 

(25) ΝίπιίΓυιη, γιι;ιι« $νηί αΐίκκ Ιαηΰη «Γΐι/ρΐί/Μ. (24) δίο ιηβ. ρ6Γρ6Γ»ίη ΐ6(;11ιΐΓ ίη 6(1ίΐί9, έπιγρα« 
Ε<!ίΐί Ιΐ9ΐ)6ΐιΙ, 'οϋτινός είσι τά αργυρά μινσούρια , φήν Ιχον τοιάνδε • ιι&ιιι ΓβίβιΐυΓ 3ι1 μινσούρια. 
ςιιχ νυΐ€αηίυ8 ίΗΐ(*ΓρΓ6ΐ3ΐυΓ, €η)η% $νίηΐ ανρβηϋω (25) 8ίοιΐι8. Ειίίιί υογο, χα\ ουτο: γαρ μόναρχος 

ήντής Ανατολής, ήγουν μιχράς *Αο(ας• Ιβ^//|Γ $€»1ρΐίΐ€$. Αι μινσούριον ηοη ΙαΙ^εΙΙαηί . 71 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΓΟΚΡΠ\Έ00Ε\ΙΤΙ 72 

ί'ΐΒ ίηΐρ€Γ9ΐ0Γ Γ«ιΙ. ΓϋΜ νβΐΌ Αβ8Γθηί Ιίοιηδίιοδ Α αΟτδς Βελισσάριος. δς ήν μονοατράτηγος δλης Άνα- 1>6ΐΙο ΊιιΓβ&Ι^Γβ, 60Γυη)(|ΐ]β νίεοδ ηο υΓίββ <ΐ6νιι• 

81&Γ6 ΰΟβρβΓϋηΙ, €03εΐί ΓΐΙ€Γ6 &υ1)$6€υΓι ίΐηρθΓ3ΐΟΓ68 

υιιιιιη ίιηρβπιιιη ίιι βχί£;υ33 ροΠίοηοδ ρ&πΊπ 3(ςιιβ 
Ιι&ηο ςυίϋβηι ΐΓί1)υβΓυιιΐ ρπ^ΐΓβείο οιιΐίΐαηι, βΐ υο- 
€ΑΓυηΙ Αη»ΙοΓΐ€ηηι, ςυο(1, ιιΐ αιιΐε» (Ιίιί, Γ^βρβεΐα 
ηυΒίΓυιη, ςοί β)'Ζ2ΐιΙίυηι ίηοοίίηιιιβ, οΓίβηΙβιη 

¥6Γ8υ9 8118 811. ΟΙίΐη ΥΟΓΟ 8ίΐΙ|{υΙΧ |;βηΐ€8 80001 

Ιια1ηϊΙ)&ιιΙ ρηηείρβιη, εΐ ραίπίβ Ιβ^^ίϋυβ »€ πιοηΙ>η8 
Τ6|;6ΐ)3ΐιΐυΓ ; 3ΐϋ ςιΓκΙβιη ροροΐί «ίβιηοεΓβΐ!» , 3ΐίί 

Ι«^ 3(ΙΠ)ίηί8ΐΓ3ΐΙθϋί 81ΐ1ΐ]6ε1ί. ΥβΓΟΠΙ 3 ΙΙθΠ13Πΐ• 

8θ53εΙί 1η ρΓονΙηεΐ88 (ΙΊνίδί ΓοβΓοοΐ, 61 ίη ρΓβΓθ- 
€ΐυη8, 61 ϋοοβίοΒ, βΐ ίο 608 ςπί τοοΑϋΙοΓ €οη^ 
8ίΙΐ3πί; Ιιοεο8ΐ βουλευταΐ, ευοΒοΙίΟΓβδ. ΕΓ3θΙροιτ0 
611301 ηυΊ()3οι εοηιαι ρήηείρβδ, αϋ Ίο Αοΐΐδ τολής. Έπάν δέ ήρξαντο οΐ *Αγαρηνο\ έκστρατ^ύ- 
βιν χατά Τωμαίων χαΐ (ιαφΟβίρίΐν τάς χώμας (26) 
χα\ πόλεις αυτών , ήναγχάσθησαν οΐ χατά χαιρ6ν 
βασιλείς τέμνε (ν εΙς μιχρά τήν μίαν αρχήν. Κα\ τ6 
μέν άικένειμαν στραττ^γψ τινι, χα\ έχάλεσαν Άνατο• 
λιχδν, διότι, ώς προείπομεν, πρ^ ήΐ^^^ "^ο^*; ΧΑτ« 
οιχοΟντας τδ Βυζάντ(ον, πρδς άνατολήν χείται. 
ΊΙ δέ παλαιδν, χατά Ιθνος Ι^ν αρχηγός. Έ-πολιτεύ^ 
οντο δ^, ώς ^ν δθος αυτοΤς• άλλοι μέν δημοχρατίαις, 
άλ/.<Η δΙ τύραννοι; ύποταττόμενοι. Τπδ δέ τήν τώ^ 
(Ϊ8) Τωμαίων βασιλείαν γενόμενοι, εΙς επαρχίας 
διηρέθησαν, χα\ ηγεμονίας χα\ δουχάτα, χα\ τού^ 
καλουμένους χοναιλαρίους, τουτέστι βονΛεν^άς. ^Η* 
σαν δ& χαί τίνες αυτών πρ{γχιπες, ώς έν το?ς των •βηοίοιοηι οι3γ15γιι» βοηρίιιοι Ιβ^ΗοΓ; ςοΙο εΐ Β *ϊίων Μαρτυρίοις διεγράφη (!ί8). Άλλα μήν χ•1 • σχρινιάριοι (29). Τπαρχοι δέ ήσαν διττοί, £τεροι 
μέν πραιτωρίων, Ετεροι δέ πόλεων* χα\ ο( των πραι* 
τωρίων διηκόνουν τοις βασιλεΟσι στρατεύουσι, χα\ 
τάς των στρατιωτών τροφάς έξ ετοίμου παρέχοντες, 
τά τε των βασιλέων άπληχτα διευθετοΰντες, χαΐ τάς 
όδους έχκαθαίροντες. Κα\ ταΟια μέν τά τών 'Ρομ 
μαίων. *Οτε δ& Πέρσαι έχράτουν, χα\ μετ* αύτοΰς 
Μακεδόνες, εΙς σατραπείας ήν διηρημένη πάσα ή 
*Ασία* χα\ σατρά::ης μέν ήν Αυδών, Ιτερος δέ Φρυ- 
γών^ άλλο^ δΐ Ιώνων, Ετερο; δέ Παμφυλίων, Ιλ).ος 
δΐ Καρών, άλ).ος Παφλαγόνων, άλλος δΐ Βιθυνών^ 
χαΐ απλώς πάσα ή ΆσΙα μικρά χαλουμένη, ώς έδόχει 
Λφ Πέρση, χάπειτα τοΙς Μακεδόσι, διεμεμέριστό 
, τε χα\ διετάττετο. ΚαΙ ά)λος μέν ^τών δημοσίων 
' πραγμάτων ήρχεν, άλλος δέ τών στραταοτιχών. Κα\ 
ταύτα μέν έκΐ τοσούτον. ΈνταΟθα τοίνυν Εστω τ6 
πέρας του της Ανατολής θέματο;. 01 δέ^ λεγόμε* 
νόι Τον^ίμάρχαί, εΙς ύπουργίαν τών στρατηγών ετά- 
χθησαν * σημαένει δέ τ6 τοιούτον άξ'!ωμα» τδν Ιχον•> 
τα ύφ* έαυτδν στρατιώτας τοξοφόρους ι^νταχοσίους^ 
χα\ πελταστάς τριακόσιους, χα\ δεξιολάβους εκα- 
τόν (50). ΟΟτως γάρ κείται έν τ^ βίβλφ Ιωάννου 
Φιλαδελφέω; τοΟ καλουμένου Αυδου. 

θέμα Β\ τό κοΛούμετοτ ^ΑρμετιαχόΫ, 

Τ& θέ)ια τδ καλούμενον *Αρμενιακδν, ου κύριο>^ 
Ιχει τδ (νομα, ουδέ αρχαία τίς έστιν ή τούτου προσ• 
ηγορία * άλλα άπ^ τών όμορούντων κα\ συνοικούν•ί> 
των "Αρμενίων τήν προσηγορίαν έκτήσοτο. Δοχώ 
δέ εΙπεΙν ότι έπ\ Ηρακλείου του βασιλέως χαΐ τών 
8υοιρ$ί886. Νβοι ΐιβηυε δίΓβΙκ) £60|;Γ3ρΙΐϋ8 6]υ8 ^^ κάτω χρόνων τήν τοιαύτην προσηγορίαν έχληρονό- 
▼οείδ οιεηΐΊοοεοι ίεείΐ, €3ρρ3ϋοχ 3ΐίοςυί ^εοβΓΟ , μησεν. ΟΟτβ γάρ Στράβων 6 γεωγράφος της τοιαύτη^ 
6Χ Αιΐ)3δ63 ιιγΙ)6 : οεςυε Μβοίρρυ$, ηιιί Ιοίίυβ ονομασίας έμνήσθη, καίτοι Καππαδόκης ων τδ γένος* 
θΓΐ>ί8 ΙβΓΓ3Γ0ΐη ρεΓ 8ΐθ(ΙίΑ ϋίοιεοδΊοηειο εοηβεη- έξ 'Αμασείας της πόλεως » ο&τε Μένιππος (51) , ό 

ΑΝ8ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝΟυΚΠ ΝΟΤ.>£. βεπιιίαηί. ΡΓ.χίεειί 3υΐβιη βΓβΐιΚ (ΙιιθΓαιη(ΐ;βοεΓθπι; 
«ΙΊΙ ςυί()εοι ρΓχίοποπιηι, 3ΐπ νεπο υΓΐ)ίυπι. Αο 
ρΓχΓβεϋ ςπίϋεοι ργχιογιογοοι ίη8«*ΓνΊ<?1)3π1 ίπιρβ- 
Γ3ΐθΓίΙ)ΐΐ5 εχρειίίΐίοηεοι ΓηείεπΐίΙ)ΐι$ ; Γθιπηιε3ΐυσι 
εχβΓείΐυΙ ρΓοπιρίβ ρΓοεοταοΐεβ, εΐ ΊαιρεΓ3(οπ3 
Ιεοΐοιί3 εοοιροοεηΐβδ, εΐ νίββ ρυΓ|;3οΐε8. Ει Ιια ε 
^ιιί(1επ) Κοιιΐ3ηοΓυπι. 0υ3ΐΐ(]ο νετο ΡεΓ8» ίοΐ[Γε- 
Γϊυιη ο1)Ιίιιε1):)θΙ, εΐ ροδΙ Ιιο& Μβεειίοοεβ, υοίνοΓ&η 
Α8!3 πι 5 83ΐΓ3ρί»8 (Γιν)83 6Γ3ΐ• Αΐ({αε Αΐίυ8 (|υί- 
ϋ(•ιο εΓαΙ 8Μΐι-ηρ3 1.γίΙοΓΐιηι, 3ΐίυ$ ΡΗγ^^^οοι , &Ιίτι$ 
Ιοηυοι, βΐίυδ ΡβοιρΙι^Ιίοπιιη, 3ΐίθ8 €3Γυιο, αΐίιΐδ 
Ρ3ρΙιΐ3Κθιΐυιη, αΙΊυδ ΒίιΙινηίοΓοοι, βΙ, οΐ ?6γΙιο 
ιΙίοΑοι, υοίνεΓ83 Αβί», οιΙοογ (ϋεΐ3« ρΓΟίιΐ ΡεΓβΙ» 
τίιοιο εηΐ, έΐ ρο8ΐε3 Μ3ε6(ΙοπίΙ)υ8, (ΙινίβΑ λάοιι- 
ηίδΐΓ3ΐ8(]06 ίηίΡ. βίςυβ «Γιοδ ςοίϋβπι Γ(τΚ>08 είνίΐί- 

Ιΐ08 ρΓ9Β6ΓΗ> ΑϋΟδ ΤβΓΟ Οΐϋϋ3Πΐ)ΙΙ8. Αΐ(|ΙΙβ Η»ε 

ςοΊιΙεπι 1ΐ3νΐ6ΐιο8% Ει Ιιίε Αοΐδ 65ΐο (Ιβ ΐΐιεοιβίβ 
Αη3ΐοΗΓ0. €9Βΐ«ηιοι ςυί ϋίεΐί δοηΐ Τυρμάρχαι, 
•ι1 ΟΜίΓΐδίβηυοι ρΓΦίοείοΓΟΟι ίοδίίΐοΐί δοηΐ. 8ί- 
|[ΐΓιΩε3ΐ νετο 6]ιΐ5εεοΐ0(ϋ ()ί^οίΐ3β ευοι ηυί ρΓχεδΙ 
8&βίΐΐ2Γϋ8 ηυΐη^εοΐίδ, δευΐΑΐίδ ΐΓεεεηΙίδ, 8(ίρ3ΐο- 
1)118 εειιΐυιο. \\ζ εοίοι Ιι3&6Ιογ ίο ΙίΙίΓΟ Ιοβοοίβ 
Ρΐιίΐ3(1εΙρΙΐ€ηδίδ, ςυΐ (Ιίοΐοδ εδί Ι.γ(1π9. 

Τΐΐίηια 11^ άΊεΐΗηι ΑτηίΒηίαεηιη, 
ΑΓΟΐβοίβευπι ςυο(1 (ϋείΐοΓ ΐ1ιεοΐ3, ρΓορΓίβοι 
•ρρε1ΐ3ΐίοοεοι ηοο Ιι«1)εΙ. Νΐ'ςοε βοΊοι νείοδίλ 
6κΐ Ηχε 3ρριΊ1;αίο ; δει! εβιο 3 νίείοίδ 3ΐ(|υ6 Οοί- 
Ιίοιίδ Αηιιεπϋδ 3εεερΙΙ. Ιιηο νεΓΟ <1ίχεΓίοι δυΐ) 
ΗεΓαεΙίο ΐιηρβΓ3ΐθΓε 1ιιι]ιΐ8εεοιο(1ί 3ρρε11«ΐίθΩβιο (96) ΕάίΐΊ, χα\ διαφθείρε IV τάς χώρας^ 

(26) 5ίε 018. ΕϋίΙί νεΓΟ, άλ>.οΐ οέ τυράννοις ύπα- 
τευόμενοι. 

(28) δίε 0)δ. ΡεΓρεΓηω ίο ΕιϋΙίδ, ώς έν τθ?ς 
τών ^ίωνμαρτυροις διαγράφει, δεϋ ορίίίοβ ΥυΙεα- 
0108 ίΙ)ί(1ειο αά οΐ3Γ$ΐοειο ποΙαΙ, ίσως μαρτυρίοις 
διαγράφεται. 

(ίΰ) δίε 0)8. 3ΐςΜ6 ί(3 Ιε^βοόυοι εύστόχως βηι- 
(Ιίΐοδ Υυίεβοίυδ εοιΐ)εε6Γ3ΐ. Ουί(1 νοΓΟ Σχρινιάριος, 
\ίϋε Ουεαπςπ Οίοδδ. Ογλο. ' (30) Ηφο νοχ οεοοΓΓίΙ ε1ί30ΐ ίο Αείίβ 3ρο5ίΙοΙι.- 
Γποι.εβρ. χχηι, υ1>ί νιιΐ^αΐα νεΓδΙο >)αΙ>εΙ Ι^αποβατίοα• 
£γ350)ιι8 €0 Ιοεο ίϋειιι 8ί§ηίΠε»Γε 3ίΐ δεξιολάβου; 
ςοοά δεξιοβόλους, η'ιοιίηιιιι άβχίτο» ε1 ρ€ά\ΐ€& 
{Ηηά\ΐοτ€^ 301 )αοηΙαΐοτα, δοίιΐβδ εΐ 3οεΐθΓ Κΐγ- 
ηιοΙη^κΊ παραφύλακα ίοΐ6ΓρΓβΐ3θΐθΓ. ΤΐιεορΙιγ- 
Ι&εΐιΐδ δίθίΐοε3ΐΐ3 Ιίϋ. ι ν ΗίδΙ.: προστάττε; δέ καΐ 
δεξιολάβοις δυνάμεσιν ΙχνηλατεΙν, κα\ τάς ατραπούς 
πάσας κατασφαλίσασθαι. 
(51) Μεοίρρυδ ίδΐε, ςυεοι Ιιίε 1αυ(ϋ3ΐ ΡοΓρΙΐ)• 73 ΌΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋδ ΟΚΙΕΝΤΙδ. 74 

τους σταβιασμους της δλης οίχουμένης απόγραψα- Α ρβϋ : ηβςιιβ ^οχΐ^χ εαΓγαικΙβηυ» : ηβι^υβ Ραιι$α- 

ηί38 ϋΑΐη&8€6ηυ8. δβιΐ ηβςιιβ&Πυδ ςυίβςυϋΐιι οο- μ&νσς, οΟτ€ μήν Σχύλαξ 6 Καρυανβην^, οΟτε Παυ- 
σανίας (52) ό Δαμασκηνές, οΟτε &λλος τις των Ιστο- 
ρίας γεγραφότων* χαΐ φαίνεται νεωτέρα ή τοιαύτη 
ονομασία* οΟτε γάρ Βροχόπιος, ούτε μήν Άγαθίας, 
ούτε Ιΐ£ν2νδρο;^(ύ5), ούτε ΊΙσύχιος ό Ίλλοΰστριος 
(μνημόνευσαν (34) τοΟ τοιούτου ονόματος, οίτά χρο- 
νικά συντάξαντες έπΙ της Ιουστινιανού βασιλείας. 
Τήν γάρ Καππαβοχίαν (55) οί παλαιοί εις τρία τέ- 
μνουσι μέρη* «Γς τε Καταονίαν (36), τήν άπό Μελι- 
τηνης άρχομένην, χα\ τήν άπ6 του Ταύρου Ταυ- 
ριχήν ώνομασμένην, χα\ αυτήν τήν μεσόγαιον, έν 
{ζ Καισαρεία ή πόλις (57) των Καππαδοχών μητρό- 
πολις Ζδρυται. Καλού σι δέ οΐ παλαιοί μεγάλη ν τε 
χα\ μιχράν Καππαδοχίαν. Μεγάλην μίν τήν άπ^ Γυιη ςαί Ιιίβίοπϋΐιι 8θπρ86ΓυηΙ. Αΐ(|υί Γβοβιιΐίο- 

Γ6ΐη 6856 1)3Ι1ΰ »ρρ€ΐ1:ΐΙίθΙ)βΐη 61 60 €0\\\%\ ρθΐ68ΐ« 

ςυοά ηβςιΐ6 ΡΓοοορίιΐδ, ηβςυβ Α^&ιΙιΊαβ^ ιιβηυβ 
ΜβηαικΙβΓ, ηβι^υβ ΙΙοδ^οΙιίυβ ΙΙΙϋβίΓ'ιιΐδ, ιιΐΐβιη 
^ιυ^ιι8 ηοπιίπΊδ ιηβηΐίοηβέη Γ;ΐ€ίαηΐ, ϋοοΐ ΐρ$ί Ιη« 
8ΐ0ΓΐΑηι ^ιι&Γ1η^αηο ίηιρβΓαηΙβ οοηδοήρ^επηί. Οαρ- 

Ρ&(1θ€ί3ΐη 6ΐΐηη ¥6ΐ6Γ68 Ίη ΙΓ68 ραΓΐ68 8βΰυ6ΓυΐΐΙ, 

νί(ΐ6ΐίεβ( Ίιι €2ΐΙ&οηί2ΐιη, ςιι» ζ Μβ1ί1ϋη& ΙηΊΓιιιιη 
ΑεοίρΊΐ, 61 ίη οαιη ηυ» α Τ^υιο πιοηΐβ Ταυπο^ι 
ηυηουρϋΐυΓ ; ηεοηου ίη Γ6(;ίοη6ΐη ίρ8ίΐιιι ιη60ίΐ6Γ- 
Γλίιβαηι, ίη ηυ2 6ΐ €χ8αΓ63 υΓΐ)8 681, €αρρα(1θ6ΜΒ 
ιη6ΐΓοροΙί8. Υ616Γ68 ΑυΙβιπ ηια]αΓ•;ιιι α ιηίιΐ0Γ6ηι 
€αρρ&(1θ6ί3ΐιι ορρείΐ^πΐ ; βο ηι&]ϋΓ6ΐιι (|ί]ί(ΐ6ΐη & Καισαρείας τε χα\ του Ταύρου, χα\ £ως της Πυν- Β (^^Ββ&Γβα 6ΐ ΤβιίΓΟ, αϋ Ροηΐίοιιιη ιη8Γ6 υβηυβ; τιχής θαλάσσης, ήν διορίζει "Αλυς μίν ποταμδς 
(χ δυσμών, Μελιτηνή δέ έξ ανατολών. Κα\ αύτη μλν 
ή μεγάλη Καππαδοκία* χα\ τούτων μάρτυς Πολύβιος, 
ό τήν *ΡωμαΙκήν ίστορίαν γεγρζφώς* δς διορίζει 
τήν Καππαδοκίαν άπό τε Ταύρου κα\ Αυκαονίας, 
καΐ εΐι>ς της Ποντικής θαλάττης. Κα\ αυτή γάρ ή 
Νεοκαισάρεια, ή τε Κολώνεια (58) κα\ ή Μελιτηνή 
σύμπασα* Καππαδοκία λέγεται. Έστι δλ τ6 δνομα 
Περσικόν* Πέρσης γάρ τις άνήρ έν κυνηγίφ Άρτα- 
ξέρξτΐ τφ βασιλεΐ, ή ούκ οίδα άλλφ τίνι, λέων προσ- 
απαντήσας, του ίππου του βασΓλέως έδράξατο* χαΐ 
κατά τύχην εύρ£θε\ς ό Πέρσης έν τφ του θηρδς 
συναντήματι, τόν άχινάκην σπασάμενος, έ(&|&ύσατο ςιι&ιη Ι6ηιιίιι&ΐ Η2ΐ^8 ιιΓκΙΰΐη ηιινίιΐ8 8ΐ1ι θ€€α8α » 

Μ6ΐίΐ6η6 νβΓΟ &5 ΟΠ6η(6. Αΐ^ηβ {ίίΨί€ <|ΠΊ€Ι6ΠΙ 68Κ 

ιυ3]θΓ Ο&ρραάοοί», αΐ 468ΐ2ΐΐιΐΓ Ρο1^ϋίιΐ8, ςυΐ 
Κοιη2ΐη&ηίΐ ΙιίβίΟίίβιη βοηρβίΐ ; ςιιί ηυίάβιη Ιβηιιί- 
ηβΐ €3ρρ&ϋθ€ί3ΐη & ΤαυΓο 6ΐ Ιιγο&οηία, ^4 ΡοηΙΙ- 
ουιη ηι&Γ6 υβςυε ; ίρβα 8ίςυίϋοιη Ν606α*8Αη« 6( 
€ο1οη6», 6Ι Μ6ΐίΐ6η6 υιΓιν6Γ83, 0»ρρα(1θ6ΐλ &ρρ6ΐΐΑ- 
ΐυΓ. Ε8ΐ ν6Γ0 ηοηιβη Ρ6Γ8ί6υιη ; λ3πι οαιη β Αγ• 
1&ΐ6ηί Γβ^ί, >ιι( η686ίο »η 3ΐΐ6π €υί(ΐ8ΐιη, Ιεο 
ίηΐ6Γ Τ6η8ΐηϋιιπι οε6υΓΓί886ΐ, 6]ιΐ8(]4ΐβ 6ςυυιη ίιι- 
ν38Ϊ8$6ΐ, ο1>ΐ3ΐυ8 €&8υ Ρ6Γ83 (|υΊϋ&ιη ίη ^ο ΐ6οηί• 
οοουΓβυ, 8ΐπεΙο Αείηαεβ, Γ6{;6ηι (1β νίΐ& ρβΓίεΙί- 
(«ηΐβιη Ιί1)6Γ3νΊΐ, 6ΐ ΐ6οη6πι ίηΐβΓΓεεϋ. Ηίο ίΐαςαβ τ'.ν βασιλέα παρά μικράν κινδυνεύοντα, καΐ τ6ν ^ Ρ6Γ88 ευω 3ΐ1ί88ίιι>υηι ^ιιβπκΐΒΐη ηιοηΧ6ΐη εοη806π- 
λέοντα έθανάτωσεν. ΟΐΙτος ουν 6 Πέρσης έπί τίνος (ϋ886ΐ, υηίν6Γ83ηιςιΐ6Γ6{;ίοη6ηι,4υοΑ(1 Ιοη||;ί88ίη)β 
δρους υψηλοτάτου άναβάς, καΐ πάσαν τήν γήν περί- Ιιυηιϊΐιιί οειιΐί Αείεβ ρ6ηίιΐ||;6Γβ ρο886ΐ, είΓευπαβρί• 
σκοπήσας , δσην όφθαλμδς ανθρώπινος περιβλέτςει εί6η8, Ι^ηι 0Π6ηΐ6ηι 61 οεείάεηίειη,ιιυβιη Π96Π- 

ΑΝ5ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝΟυΚΙΙ ΝΟΤ^£. Γθββηίΐιΐ8, Ίϋβηι 83η6 681 ςιιί Ρ6Γβ8Π)6ηιΐ8, ε6ΐ6ΐ)η8 
ίΙΐ6 660|{Γ8ρΙιυ8, ειι]υ8 ηιεηΐίοοοι-υΓΓίΐ ίη Ερίΐοηιβ 
ΑΓΐβιιιί<1οη ΕρΗεβί'ι, ιΐυ» ευπι Μ^ρεί^ηο ΗβΓαεΙεοΐΑ 
6(1Ίΐα β8ΐ. Μβηίρρί Ι)ΐι{υ8 ρβπρίαπι τών δύο πόντων 
είΐβΐ δΐ4;ρΙι»ηιΐ8 ίη Έρμώνασσα, Χαδίσιοι, βίΧαλ- 
δία. Ιάϋΐη δίβρίιαιιυβ 6]ιΐ8 ρ6Γίρ1ιιιιι Βΐ11ιγιιί;£ 3(1- 
Υ0€31 ίη Χαλκηδών * Ίίοπι ρβΓίρΙυιη Ρ»ρΙιΙα§;οιιΙ» 
ίη Τίος. Αίςυε ίιΐβιη ρ6πρΙιΐ8 8ίκη3ΐυΓ ίη *Αρμένη, 
<]ηίρρ6 ςυ2β νίειΐ8 Ρ3ρ1ιΐ2ΐ{οηί3ί 6886<ϋθ3ΐυΓ. Υίάβ 
4ΐ6 Μοη!ρμ':8 νο88ίυιη. 

(5^) δΐο. 1118. Ιη 6(11118 Η»ε (Γ3η$ρο8ίΐ3 3ε ίη- 
?6Γ8α ΙιαϋοιιίαΓ. 

(55) Αι Μ6η3η(1βΓ ί8ΐ6 ΟΓΟίβεΙΟΓ ηοη 8υΙ) ^υ- 
$ιίιιί;ιηο ι^ϋΐΙ δυ1> Μ»υΓίείο ΟοΓυίΙ, υΐ ίρ86 άβ 86 
ΐββίαΐΗΓ βρύα διιίϋβηι; η3ΓΓ3ΐ ςυίρρ6 ίηΙβΓ εχ- 
ΐιΤ3, ηηοηιοιίο ρΓίυ8, ηυη ΓΓ3ΐΓί8 8υί ΗεΓοάοιί 
6Χ6η)ρΙο, 1ε(;ίΙ)ΐΐ8 ορ6Γ3πι (Ιεϋ^ΓίΙ, 61 βΐυηυβηΐίφ 
(Ι6ϋαιΐ8 ΐ'€§ί»ιη ροηίειιιη ΓΓ6ςιΐ6η(3ΐ'ίΙ ; 86ΐΐ3πΐ3ηΙ 
6(ΐυ68ΐΓί3 εεΠβηιίιίΑ, ρ3ηΐοηιίηιοΓυηι 83ΐΐ3ΐίοη68 , 
ΐϋ ραΙχ8ΐΓ38, 8ίπιίΐ68ς!ΐ6 ηυκ38, (Ιοηεε Μ3ΐΐΓΐείυ8 
8υ8ερρί88εΐ ίπιρεΓίυπι : Ιιιπι 86 3ΐιΐ0Γβ εβρίυηι 

Μ(Ι83ηΐΠ1 ; ρ06υ)3ΐ3(|υ6, 6ΐΙ)ί8ΐΟΓί38 3υ(1ΐ886 3νί(ΐ6; 

ηΐϋ^η3πι 61ί3ηι ιιοείΐδ ραπβηι ίί8 ίηιρβη(ϋ8δ6 ; αηί- 
ηιυιιι φίοςυε 3μρυ1ί886 3(1 δεΓίΙχ^ηίίαηι Ι)ί8ΐοπ3ΐη, 
63ΐιιηιΐ6 3(;ςΓβ8Ηυιιι 3ΐ) οϋίΐιι Α^αΐΙΓΐ£. Υίϋβ δυί- 
<);ιΐη Ιη Υΰΐ&ο Μένανδρο;. Ο^Βίβιυιη 6Χ 1ιιι]υ8ε6 
Β1(!η3ΐΐ(ΐΓί 1]ί8ΐοπ3 Iυ^ϋ1ιηι3 Ιΐ3ΐ)68 ΓΓ3{[ηΐ6ηΙ:ι ίη 
Ιο]$3ΐίοπυπι ΕεΙο^ί& ; (]υ»8 ε Μ55. €θ(1ιείΙ)υ8 ρή- 
ιηϋ8 64ϋ(1ίι \}2ί\\ά ΗϋΒ8εΙιεΙίυ8 Αυ^ϋδΙ» Υίικίεΐ. 
3ηηο ΟΙΐΓίδΐί 1605. 

(34; 8ίε ηΐ8. ΡβΓροιαιη ίη 6(1ί(ί8 έμνημδνευσε. 

Ρατβοι.. α&. €Χ11Ι. (55) €3ρρ3(]οεί3ηι ρΙϋΓίϋιιβ Ι3ΐΐ(ίί1)ΐΐ8 0Γη3 1 ^α- 
8ΐίηί3ηιΐ8 ίηιρ6Γ3ΐθΓ ΝυνεΙΙ. λ, 3ΐ(|ϋβ ίηΙεΓ 3ΐί3 3ίΐ: 
Γη τε αύτοϊςέστι 7Γθλλι^τε'κα\ θαυμαστή, χα\ ούτως 
άρέσασα τ^ βασιλεία» ως κα\ αρχήν έπιστήσαι ταΐς 
έκεΐαε κτήσεσινίδίαν, της τ^ολιτιχής αρχής ούκ έλάτ- 
τω, μάλλον αέν ουν κα\ μείζω. 

(5'>) Οβ 1.:ιΐ3οηί3 νίϋ6ηϋιΐ8 ρΓΟϊΙεΓ ββο^ΓπρΙιοβ 
^ιηίίίυδ ΡγοΗιι8 ίη Βαίαηΐΰπέ. 

(57) ^υ$ιίη^»η(18 ίπιρ(>Γ»ΐοΓ ρ3υΙθ8ηρ6ηιΐ8είΐ3(λ 
Μον6ΐΐ3 ρΓ9Βεΐ3Γυιη Ιιιιίο ηΓΐ)ί δίηιυΙ εΐ €:ΐ:δ»Γί βίο- 
([ίιιπι Ιποηίΐ : Πολυανθρωποτάτη τε γάρ καθέστηκε, 
ίη(|ΗΪΙ (16 θ3ρρ3()οεί3 Ιοςϋβηδ, κα> πύλιν τε παρ- 
Β έχεται μεγίστην, τήν τού φιλτάτου Καίσαρος ήμϊν 
έπώνυμον, του δόντος αρχήν αγαθή ν τη καθ' ήαάς 
μοναρχί^. Δι* δν έν άπασι τοΙς της γής έθνεαιν όνο- 
μαστότατόν έστι τ6 του Καίσαρος δνοαα, κα\ φπερ 
ημείς άντ' άλλου τινδς των τής βασιλεία; συμβόλων 
σεμνυνόμεθα. Η3ηεείνίΐ3ΐ6υι, μίαν μέν τφπεριβόλφ, 
διπλήν δέ ταις γνώμαις, 3ΐςυ6 3(ΐ60 ΐοΐ3ηι €3ρρ3- 
(]οεί3πι, 8υ5 υηιπη ρροεουβιιίειη τεϋβι^ίΐ 4υ8ΐίηί3ηΗ8; 
ρεη68 4(11601 65861 ροΙε8ΐ38 τών πολιτικών, των 
στρατιωτικών, κα\ τών ταμειακών, ςυυΓυιη. οΟί- 
είοηιηι ϋί8ΐΓ3€ΐΐο ΓΓ6(ΐυβηΐ(^8 3ηΐε3 αί886η8ίοη6• 
6ΐ6ίΐηΙ)3ΐ. 8ίε ΥυΙοαηίυβ ίη Νυΐίδ 3(1 ευπίιίεηι Ρογ- 
ρΙιγΓο^εηίΐί Ιοεπηι. 

(38) 06 0οΙοη63 1θ(]ΐιΊΐιΐΓ ΡθΓρ1ιγΓθ£[<^ηίΙυ8 ιηΓγα 
Ιΐιβηΐ3ΐε (Ιεοίηιο; πΙ)ί 311, ηΐ) Ιιοε ί'38ΐΓ0 ίηιΐίΐηηι 
11ιβιη3ΐί ηοηΐ6η. Υίιΐε ^εχΐίΐζεηι ρ. 814. Τ3Χ3Γ3 
νεΓΟ ροδίιηο^ιιιη 3ρρ6ΐΙαηιπι Γηίδδο Ιγ3(1ι( Νίε6ΐ»8 
ίη Μ;ιπυ6ΐ6, Ιίΐ). ι, ηυηι. ^. 15 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 7Β '<Ιίβηι βΐ ββρίειιΐηοηβω νβΓβυβ, οιηπϋηι βλίη 4οηο Α χ^εΑ ^* άνατολά; χαΊ βυβμάς, ίρχτον τ* χαν μί- ί•^^ Λ Γ696 &€0€ρίΐ. ΗβΟ ρΟΓΓΟ ΙΐαΓΓ3ΐ Ρθΐ3Τΐ>ίΐΙ8. Α|• 

^06 1ια1)ίΐ&ΐυΓ ςυίάβιη ϋοίοιιβαιη τβΓβαβ 8ΐ> Αηηο- 
ηϋβ : 11(1 ικβϋΚβΓΓαηβ» νβΐΌ,' «ϋί ββΐ Αιη^εβλ, €1 
Ώββγιηοιι ςιιί (ΙΊοΊΐυΓ, α 1•6υοο$7η'$. Οιιιηββ Ιβιηβιι 
ϋαρρΑ(1θ€68, βΙίΑΐπ υ&ςυβ »(] ιη&Γβ Ροιιΐί€υιη Ιι«- 
1)ίΐ3ηΐ68, Η(Τθ<ΙοΙυβ ίβυοοβγΓΟδ ηιιη€υρ8ΐν α<1 
ιΙίϋΟΓίιηβη δ}Τ0Γυπι (|υί υΙΐΓ» Τ»ιΐΓυιη βι €ί1ί€ί&ιη 
Ιη€θ{υηΐ, ^υί ^Ι^ηοΒχπ βρρβΙίΑηΙαΓ. Μιιιογ 3α 
Ιοιη €»ρρ8ΐ(1οοΊ3 ςυ» ηΐΗΐο ίη(€Γ Ιΐιβηιβίλ οβηββ- 
ΐιΐΓ, ΑπίΙίιηα 68ΐ Ιι^οαοπί»» βι £9Ρ&&Τ6>ιη ιι&ςιιβ 
ρβπίιι^ίΐ^ Αΰ βιίβηάίΙιΐΓ 9<1 ίιιίΐίιιιη Ιΐ»βηΐ3ΐί8 Βυο- 
€6ΐΐ3Π0Γυηίΐ υβςιιβ; (ΙββίηίΙ νβΓΟ Λά οπβηΐβιο, Κο- 
«Ιβηΐυιη υβςιιβ, βΐ^ά ρτορυβπΑΟΐιΙυηι ({ΐΐθϋ νοοαίυΓ 
ΐ4Ηΐι, 8ΐ(|ΐιβ 3(1 ίρ83ΐη Ρυ(1βη(1υι» υ^^αβ. ΙΙ1ΐβπθΓ3 
3υΐθΐη 5υηΙ ρ3Γΐ68 ΟίΙίοΐχ, ςυβηιιη ρπβοίρυ» ιιτ- 
ϋ«8 βυιιΐ Τ3Γ8ΙΙ8, Μοιΐ)ρ8υ68ΐί3 αϊ Α(ΐ3η3. Ει Ιι9μ: 
«ΐυίόβηι 6•1 ηιίιιοΓ €3ρρ3ϋοεί3, ςυα: ιιοπ ίΐ3 ρή- 
Λίβιη ΐΙιβιη3Γΐ8 ηοαι^η η3εΐ3 68ΐ. δυρβποτίϋυβ νβΓΟ 
ΐθπιροπ1)υ8, 8ίν6 ^υ8(^I1^3ηί, 8ίν« 3ΐ(6ηυ8 €ϋ]υ&- 

ΐΙ&ΠΙ 6Χ ίΐηρ6Γ3ΐοη1)Ι]8, €8ρρ3()υϋί3 ίη ΙΓ68 ρ3ηο8 
βΟ(ΐη, ηΐ6(Ιίΐ6ΓΓ3ΙΙβ3 ρ3Γδ €1ΐ3Γ8ί30ΙΙΙΙΙ νοε3ΐ)3ΐϋΓ ; 

> ϋΙΐλΓβίο <|υθ(ΐ3ηι ϋυεβ, ςυί Ιυη. ΐβιηροΓίβ ίη 

ΙΐβΙΙΟ 8ϋΥ6Γ8υ8 Ρ6Γ538 ρΓΟβρβΓϋ {[βδΙΟ ΟβΙβΙΐΠβ 6Γ3ΐ; 

3ΐςυθ ΐϋοίΓΟΟ ίη Ιΐιβπιβίί» 6ΐ ρΓ%ΓβοΐυΓ« ΟΓϋίηϋπι 
ίη ίιυηο υβςυβ ϋίβηι Γ6ΐ3ΐ3 βδΐ. ΙηΓβηοΓ νβΓΟ 

Ρ&Γ8, Λά Π13Γβ νθΓ£6Β8, ΑπηβΒΪβΟΙίη) 3ρρ6ΐΐ3ΐ3 

681, ςυο<1 Μΐ τβ^ίο Ατηιβηϋδ νίοίηβ. δυρβποΓ βιι- 
Ιοω ρ3Γ8, 0»ίΐίιη3 1.}^ΰ3οηΙΙ>θ8, βΐ Τ3υΐΌ7 Οβρ- 
ρ3<Ιθ€ί3 ηιίηοΓ ; ςυ» ηυη€, υΐ (Ιίχίηιυ8, Ιΐιβπΐ3ΐί8 
•ρρβΙίΑΐίοιιβηι η3εΐ3, βυϋ Γ^βυηι ϋοηιίηβΐυ Γυίι 
υβςυβ βά Αυ(;ιΐ8ΐυπι £»8&Γοηι ; 3ηΐβ νβΓΟ Αοιιΐ3ηί 

ίΠίρβΓϋ βΧβΓβΙΙΙβηΙΙΐηΐ, 81ΐΙ} Ρ6Γ8ίε3 Ρ0ΐ68ΐ3ΐ6 6Γ31. 

δ6(Ι οΐ βυί ]υη8 Γυίι, ()υπι Απ3Γ3ΐΙΐ3 Γβχ Ί1)ί Γ6- 
ΐ;ιιαη>ι ; 6Χ ςυο 6ΐί34η Ι3£υ8 83ΐ68 κί^ηβηδ, ςυβπι 
ιιιθ(1ο 53γ1)&» €8Γ3ΐί3 βρρβΙΙλπΙ, Αή&Γ3ΐΗ6& ηιιη- 
€υρ3ΐ)3ΐυΓ• Ρθ8ΐ 3υΐ6πι Αη3Γ3ΐΙΐ3πι Γ4;0η3νίΐ Ιη 
ϋΛά^να ΑΓ€ΐΐ6ΐ3υ8 αίΟηίβ ΗβΓοϋίβ Γ6({ίδ ^υϋίβΟΓυπλ• 
ΑΙ ρο8ΐι»ο<Ιυπι ουιη ϋβιϋβββι £υ1)6Γη3ΐ1ο Γ6||;ί3 , 
ίη ρΓίεΓβοΐυΓληι α Αοηι&ηίβ ΓθΓηΐ3 3ΐ1ηιΙηί8ΐΓ3ΐί(Μΐί8 

ϋ$Ι ίηΐΐηΜΐ3ΐ3, ΟΙ ρΓΟεΟηβΙΐΙ ΙΠΙ)ΙΙ13 3ΐ) 63 ϋθ11ί|[6ΐ>3ΐ, 

01 ίρβί ρΓ»βΓ3ΐ. 8ηηΙ 3υΐ6πι ΐη ρΓΐιηβ ρτ^ί^οίηνΆ σημ6ρ(αν, βωρίάν ΊΖΛρ^ του βασιλέως ττέίσαν «ίληφι. 
Ταΰτα £έ Ιστορεί Πολύβιος. Κα^ χατοιχ<?ται πρ^ 
μίν Κολώνιιαν, παρά Αρμενίων πρ6ς δί τήν μι- 
βάγαιον, δπουπέρ έστιν ή 'Αμάσεκα, χα\ ^ λβγό- 
μενος Ααζυμων, παρά των καλουμένων Αενκοοαυρων 
δμως πάντα; τους Καππαβόχας, χα\ τους μέχρι 
θαΐλάττης τής Ποντικ!)ς χατοιχουντας , Ήρ66οτος, 
Αευχοαύρους χαλεΐ, πρ^ άντιθιαατολήν των Ζύρ»ν 
των έπέχεινα του Ταύρου χα\ Κιλιχίας οίχούντων, 
Μελανοσύρων προσαγορευομένων. Μιχρά 6λ Καππα* 
δοχία, ή νυν χρηματίζουαα ε!ς θέμα , ήτις δμορ^ς 
έστι Αυχαονίας, χαΐ διαβαίνει μέχρις αυτής Καισα- 
ρείας* πλατύνεται δ& ^ως αρχής των ΒουχελλαρίωΐΡ* 
χαταλήγει δέ πρ6ς ανατολάς, μέχρις αυτής 'Ροδιν- 

^ του χαΐ του φρουρίου του χαλουμένου Αούλου '^58)» 
χα\ αυτής ΠοδενδοΟ (40). Τά δέ έπέχεινα, τής Κιλι- 
κίας ε1σ\ μέρη, Δν άπάρχεται ή Ταρσδς, χα\ ή 
Μδμψου εστία, χαΐ "Αδανα (41). ΚαΙ ήδε μέν ή μιχρ3ι 
Καππαδοκία» ή άρτίως εΙς δνομα θέματος χρηματί- 
ζούσα. Έπ\ δ^ των άνω χρδνων είτε Ιουστινιανού^ 
είτε άλλου τίνος των βασιλέων τιμηθείσης τής Καπ»- 
παδοχίας είς τρ&χ μέρη, τδ μίν μβσδγαιον έχλήθη^ 
Χαρσιανδν, άπδ Χαρσίου τινδς άρχοντος τφ τότβ 
χαίρω βύδοχιμήσαντος έν τφ πρδς Πέρσας πολέμω* 
κα\ διά τοΰτο εΙς θέματος τάξιν χα\ στρατηγίδα 
μέχρι του νυν έχρημάτισε. Τδ δέ χάτω χα\ πρλς 
θάλασσαν, έχλήθη Άρμενιαχδν, διά τ^ εΤνα» αύτ^ 
πληαιδχωρον των ^Αρμενίων. Τδ δέ άνωθεν, χαΐ 

^ όμορουν τοΙς Αυχάοσι χα\ τφ Ταύρω, Καππαδοχίαι 
μιχρά* ή νυν, ώ; Κφαμεν» είς δνομα θέματος χρη- 
ματίζουσα. 'Εβασιλεύετα δε μέχρις Αύγουστου Καί» 
σαρο;. ^Ην δέ ύπδ τήν Περσιχήν έξουσίαν, πρΙν ή 
των 'Ρωμαίων αύζηθήναι βασίλειον* έγένετο δλ χα\ 
αυτόνομος 2τε ΆριαράΟης ήρχεν αυτής ό βασιλεύς» 
ϊξ οΊ χα\ ή λίμνη, ή τδ άλας τίχτουσα, ήν άρτίιας 
βαρβαρίζοντε; Καρατίαν χαλοΟσι, *Αριαράθεια έπ- 
ωνδμαστο. Μετά δ& *Αριαράθην, βασιλεύει αυτής 
*Αρχέλαο; ό χηδεστής, ήτοι ό συμπενΟερδς *Ηρώ- 
δου (42) του βασιλέως τής Ιουδαίας. Μετά δέ ταΟ• 
τα παύσαμε νης τής βασιλεία;, εΙς επαρχίας παρ4ι 
των 'Ρωμαίων τδ σχήμα μετέβαλε, χα\ ανθύπατος ΑΝδΕίΜΙ ΒΑΝ^υΒIIΝΟΤ^£. 
(59) ΟοευΓΓίΙ βΐίΒΐη Ιοοιίδ ίδΐβ 3ρυ(1 βυηϋβπι Ρ €]ν$ά6Μ ηοηύηη) 6ΐο. Αηη» ϋοαιηβη» (ΙίείΐυΓ θέμβι €οη»ΐ3ηΓιηοπι ίη ΒαβίΠο €3ρ•52 βΐ 55, βι 3ρυϋ Απ 
Β•πι ΟοιηηβηΑΐη ρ3([. 411. δο^ϋΐζββ Αύλονΰαβίηιπι 
Τ3Γ80 νίΰϊηυηι. 

(40) 5ίο Β». ΕϋίΙί νβΓΟίΐΑϋβηΐ ΣιιοδενδοϋΧ6(ΐΓ6ηο, 
€θΓορ3ΐ3ΐ£ 30 ΖοηβΓ» ϋίοίΙιΐΓ Ποδανδδς. ΑρροΙΙα- 
ΙυΓ 611301 3 ΡθΓρ1)χΓθ|;6ηί1ο ίη Υί(3 ϋ38ί1ίί, 03ρ. ί 
β(1ϋίοηί8 €οηι1>6α8ί3η«» Ποδανδ^, 3ΐςυ6 Ιιυηο Ιο- 
€υηι Τ3Γ80 νίοίηυπι Γιιίβββ 8ΐ3ΐυίΐ, η6€ηοη 3 ηο- 
ιιιίηβ Οιινϋ Ιοεο ^ιρρθ1ΐ3ΐίοη6πι ίπϋΐίαιη 8€Μΐ)ίΐ : 
ΤαΟτα «ρδς Θεδν μετά συντριβής χαρΚιίΕς χαΐ 
^αχρύων πολλών προβευξάμενος χαΐ είτεων, άραΐς τάς 
'Ρωααΐχάς δυνάμεις, άτεήει χατά Ταρσού. ΚαΙ δη 
χατά τ<^ν τδπον γενόμενος, δ λέγεται Ποδανδδς, 
Ινθα χα\ δ ομώνυμος ^ϋ ποταμός, οιο. ΙΙα^ε αά ΰεηηι 
€οηΙτί(ο «•η/«, ηιαίΜηΜ Ιαϋτ^Μΐ» €οηιρτ€0αΐΗ$ αΙ• 
βη€ ΙοοίΐΗΒ, αείϋΐηρ^ίε Β^ηιαπίε €θΙιοτίίΙ>Η$ αάν€ηΗ$ 
ίΤαηιιΐΝ ρνοβοί^άίατ, Αΐ^Μ Μ αά Ιο€Ηΐη νεηίι , 
Οίί ΡοάαηάΐίΜ ηοιη€η^ («^ί βΐίαιη τβϋΗηιί /?ιιηΊιι τδ Ποδανδόν. 

(41) 1)6 Α(ΐ8η3, €ΙΙίοί£ υΓΐΐ6 ΙοαυπηίυΓ Αηη3 
ΰοηιηβηα ρ. 559; δοχ1ίΙΖ68 ρ3β. 656; Ζοη3ΐ38 ίη 
Κοηΐ3ηο Πία^ι;. ρ^^. 226; ΝΙο^Ιηδίη ^03ηηβ. Αϋΐ€ηα 
(Ιί€ίΐιΐΓ Τυϋβϋοιίο ρβ^. 784 ; ΚοϋβΓίο Μοη. ρ3£;. 
44; 6υΙ1)6ηο 111). 5, ε3ρ. 12 ; Αάάεηα Κ3ίπιυη<Ιο 
(Ιβ Α^ίΐ68 ρ. 146. Α(ΐ3ηηηι 61 ΤαΓδυηι 36€ΐΐΓ3ΐβ 
<ΐ686ΓίΙ)ίΙ >νίΙΐ6ϋΓ3η<)υ8 3ΐ> ΟΙϋβηΙιοΓ^• ίη ΙΙίιιβΓ. 
νί(ΐ6 4θ86ρΙιαιη Β3Γΐ>3Γυηι ίη 1ϋιΐ6Γ. Ρ6Γ8ίε. ρ30[. 
461 610. 

(42) 5ίο Μ8 €οϋ6Χ. Εΐ ςηίιΐοη) ηοη 3ΐΐ8 γ6, ηβηι 
810 8€ηρΐ0Γ (ΐ6θΐ3Γ3ΐ, ςυχηαιη 3(Βηίΐ38 Γυοηΐ ίηΐ6Γ 
ΑΓ€ΐΐ6ΐ3ΐιηι 61 Η6Γθϋ6ηι ; ου]υ8 ςυίϋβιη Οίίηδ Αΐ6ΐ3η« 
ϋ6Γ 6ΐ3ρΙΐΥΓ3ΐη ί1ί3πι Γ6({ί8 6αρρ3<1οοηηι ίη ηΐ3ΐΓί• 
ηΐοηίιιηι αυχ6Γ3ΐ. Συμπενθερία 6ΐιίηι 68ΐ 3αΐιιί138 
ίηΐ6Γ ϋιΐ08 6χ ΙιΓιοηΐιη νεί ϋΙίβΓηιη ηηρΓπ8, δίο υΐ 
η(6Γςιΐ6 8006Γ (ΙίοαίυΓ, Ιιίο (|υί46ηι Γβδροοίυ ηοΓΟδ, 

3ΐ(6Γ ΓΟδρΟΟίυ |(6α6Γί. ■* 77 ΟΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋΒ 0ΗΙΕΝΤΙ8. 78 

ταιύχην έβασμολέγει (45) τε χαΐ διετάττετο. Ε{σΙ βέ Α υΓίιβδ £6ΐ6ΐ)ΓίθΓ<'8 (|υ&Ιιΐ0Γ; 7 ^^^^63 ιη€ΐΓθροΙί«, τΓόλεις επίσημοι χατά τήν ιιρώτην έπαρχίαν τέ9- 
σαρες* Καιβάρε£α μητρόπολις, ή άτΛ του μεγάλου 
Κα(9αρο; Ιουλίου (44) όνομασθε?7α, ήτις πρότερον 
Ιχαλειτο Μάζαχα, άτώ Μοσώχ του των Καππαδόχων 
αρχεγόνου. Δευτέρα βέ πόλι;, Νύασα* τρίτη Θερμά* 
τετάρτη Τεγεποδανδβς. Τής δέ δευτέρας Καππαδο- 
κίας »1α\ τύχεις ύπ6 ηγεμόνα, οχτώ* Τύανα, Φαυ- 
στινούπολις, Κύβκττρα, Ναζιανζός, Έρύσιμα, Παρ- 
ναα^, *Ρ<γέδωρα, Μωχιαιαός, χα\ φρούριον τ6 χα- 
λούμενον Κόρον. Της δέ τρίτης (45) Καππαδοχίας ή 
νυν ονομάζεται *Αρμενιαχδν , ε1σ\ πόλεις επτά* 
*Αμάσεια, Ίβωρα, Ζάλιχος, "Ανδραπα (46), Άμιν- 
σ6ς, Νεοχαισάρεια, Σινώττη. Διαβεβόηται δέ παρά 
^αιν 1π\ χαχοτροπίςι τ^ των Καππαδόχων γένος, ώς 
χα\ παροιμίαν περ\ αυτών έξενεχθήναι τοιαύτην* Β ΚρίςΓΐιιηπι»ΐΊΙ>ιΐδ : 
Τρία χόχΛα χάχιστα' Καππαδοκία, Κρήτη χαΐ 
ΚίΛικΙα. Κα\ Ιν έπιγράμμασι* 81 ιη2£;ηο ίΙΙο Οϋοβ^Γβ ^υ1ίο ίΐΑ πυηουρηίΑ , ςυ^Β 
&ηΐ6Α νοοΙ)αΙυΓ Μαζ&ΰα, λ Μο&οοΙι ρηοιο Οαρρα- 
ϋοουιη ΑϋοΙΟΓβ. ΑΙΙβΓα υΓΐ)8 Νχββ» : ΙβΠί», 
ΤΗ6ηη& : ςυ^ιΠα ΒΗβ^βροίΐΑηϋυβ. 8β€υηϋ& Υβτο 

€3ρρ3<)θ€ί8β ρΓχΓ6€ΐυΓ3 υΓΐ)68 Ιΐ&1)6ΐ ΟΟΐΟ.' Τρΐ18, 

Ρ&ϋβΐίινοροΙίη, €γΙ)ί8ΐΓ3ΐη, Ν&ζί8ΐϋζιιιη, ΕργΜπι» , ~ 
ΡΑΓηαβυιη, ΗΗ6((6(Ιογ3, Μοΰίλβυιη βΙ ρΓορυ|[η3€υ- 
Ιυιη ςαοϋ ΟοΓυιη (ΙίοίΐυΓ• ΤβΠίββ αυΐβιη ά^ιρρ^ιιΐο- 
οίφςυχ ηυη€ «ρρβΙΙαίυΓ Αηηβηίαουιη, υΓίιβββαηΐ 
86ρΐ6ηι: Αη]28θ3, ΙΙ)0Γλ, ΖαΙίοΙιυβ, Αη<]πιρ3, Απιίιι- 
βυβ, Ν6002Β82Γ68, δίπορβ. €»ΐ6Γυιη ίαιηοΜ 2ρυ<1 
οπιηββ 6&Ι ο1) ιιβ(|υί1ί&ιη Οαρραϋοουιιι |;6η8 ; αάβο 
υΐ ρΓ0Τ6Γΐ)ίιιηι 6]υ&ε6η)0(1ί <)β ϋΐίβ ί6Γ;ιΙυΓ : Τηα 
ϋαρρα ρβ$$ίηια, ϋαρραάοάη^ϋτβία €1 αΐίάα, Εΐίΐΐ ΚαχααΙδόκαίι φανΛοί (47) μ^τ άεί' ζώνης δέ τυ- 

\χόντες, 
^ανΛότεροΐ' κέρδους δ* ΒΪνεχα ρονΛότατοΐ' 
Ή^ δ" άρα δΙς χαΐ νρίς μεγάΛης δράξωτται άπή- 

ά^ι τότε γίγτονταί φανΛεΛίφανΛότατοί. 
Κα\ άλλος • 
Καχχαδόχην (48) Λοτ' έχιδνα χακί} δάκετ' άΧΧά 

[καί αϋτ^ 
Κάτβατε γενσαμέτη αίματος ΙοδόΛον. 

Έχ δέ ταύτης τά τοιαύτα βλασφημουμέ'^ς, έβλά- 
στηβαν άνδρες, μάλλον δέ είτ^είν, έξανέτειλαν ώσπερ €αρραάθ€€ί $€ηιρ€Γ ηιαίί, αηρηίηηι υετο ηααί 

Ρβ)0Υα : Ιη€Τί ν€Τ0 0ταΙίαρη$Μ : 
€ημ νετο 1>ί$ αηί Ιβτ τηαφηυη ρτεΐι^ηάβηηί 

Τηηο ζαηε εναάηηΐ ηιαίί Ιετ βΐ αηφΙίη$. 

Ει &1ιυ8 : 

ϋαρραάοΰβηι ηιιοηιίαηι εεΐήάηα ίηαΐα ηιοιηοτάΗ. 

[8εά είίρία 
ΜοΠηα ε$ΐ ρν$1αιΐί $αη^ίηετη νεηεηα /ββκ/αιι- 

Εχ Ιΐ80 3υΐ€πι βϋβο ίηΓβηιΙ ([βηΐβ ρυΠυΐ8πιηΙ , 
ΐιηο τβΓΟ νβΐυΐί Γυΐι^ίά» ςυ«(ΐ8ΐη βίβΐΐββ βιηί€ΐΐ6' αστέρες πολύψίοτοι , έπ\ σοφί^ διαβόητοι, ζηλωτα\ ^ τυηΐ, νβΓβι βορίβηΐί» ΙαικΙε ε6ΐ6ΐ}6Γηιηί, 6ΐ ϋΐιη- 
της Χριστιανών πίστεως, Γρηγόριος ό θαυματουρ- 8ϋ;ΐη9Β Μ^\ ρΓορυ^ηΑΐΟΓββ 806ΓτΙιηί, βΓβ^ΟΓίΗβ 
γ6ς, & Νεοχαισαρείας έπίσχοπος , Φαίδιμός τε δ ίΠβ ΐΙιαυιη&ΙυΓ^ιιβ, Ν60Γ9Ρ88ΓΊ6ΐΐ8ίβ 6ρί8€θρυ8, οΐ 

ΑΝ8ΕΙ.Μ1 ΒΛΝΟυΗΙΙ ΝϋΤ^ε. (43) 8Ίο ιη5. ΰοάβχ. ΡβΓρβΓϋΐη ίη 6(1ί1ί8 Ιβ^ίΙΟΓ, 
έθεσμολόγει. 

(44) Αι ^ιΓκ]β8 ν. Καισαρεία, ΐΓ8(1ίΐ€χ89Γ63ΐη, 
«II» 2ΐη62 Μιιζ3€2, 810 ΑμρβΠβίαιη Γυίδδβ 3 Τί1>6Π0 
ώκ82Γβ, ρο&ΐ4|υ2λΐιι ΑΓοΙιβΙαο ί1Ι:ιιιι αϋβιηΊδδβΐ. δο- 
ζοιιΐ6ΐιυ8 νβΓΟ 1ί1). ν 1Γΐ5ΐ. ΕϋΟΐββ. (:3ρ. 4, ϋΐοίι 
€2Β83Γ<;αιιι 2 €1&η<)ίο ηοιηβιι αοοερίδδβ. Ει ίϋβιη 
Ιβ^ΕΐΐιΐΓ ίιι ΗίείΟΓ. ΐΓϊραη. 1ι1>. νι εαρ. ιν, Οχΐβιυιη 
ϋβ Μαζαοα &ί€ΐοςϋίΐιΐΓ δοΐίιιυβ 02ρ. χίνιι: Μαζαοαηι 
«ιι6 Λτροίο $ίΙαηι €αρραάθ€€$ ηιαίνβηι ητΰίνηι ιιο- 
ίηίηαηΐ : ηπί Ατρακί ΐ}ΐ>α/ι6ιι« ίηςι» ατάπηί, ηε 
Λίΐίυο ηηίάειη ίοηεηΐε ριιιίιιί< οανει ; ηνεηιηηβ ίη- 
ώρεηίΒ ρορηίί Ηαΰίΐαή Οεο ϋτεάίΐηί, 

(45) δίο πίδ. εοϋβχ. Ιη 6<1ίΐί8 ϋΰΒίϋβΓ&ΙιΐΓ τ6 , 
τρίτης. 

(4β) Ε<1Ίΐί 1ΐ8ΐ>6ηΐ, "ΑντραπαΆΐ "Ανδραπαιίίείΐιιι* 

61 ΡίΟίΟΙΙΙΦΟ. 

(47) ΙΙοο βρί^Γ8ΐηιη8, (|υοιΙ Ιιίο €οη8ΐ.'\ηΙίηιΐ8 
ιηυίΠυιιι <1υοΙ)υ$ υΐΐίιιιίβ ν6Γ8ίΙ)υ8 ρΓοίβπ, ίηΐ€- 
ρΓυιη 1ΐ3ΐ>6ΐυΓ ίιι ΑηΙΙιοΙο(;Ί& ΙίΙι. υ, εαρ. 43, ΙίΙ. 
ΕΙς πονηρούς, Ηοε 64ΐ, Ιη ηιαία : &υοΙυι*ηυ6 ίρ8ίυ8 
«ΙίείΐυΓ 1>6ηιο(1οευ8. Ιη η)8. ΡοΓρΙιγΓο^ιβοίΙί ρπηουβ 
ν6Γ8υ8 810 Ιβ^ΊΐυΓ : Καπτηδόχες, φαύλοι μέν άεί * 
ζώνης δ* εΐίνεχα, 6ΐο. Α Ι ίη βϋίΐΐΒ οΐ ίη ΑιιΐΙιοΙοχίβ, 
Καππαδόχαι, οι ζώνης δέ τυχόντες * υΙ)ί ςυία<*ηι 
ΒΓθϋ3>ιΐ8 810 ηιοηοΐ : ΜϊΙίΐοδ ίςη3νΊδ8ίπιί βυηΐ 
£8ρρ2(1ο€68. Ρββίυβ : Αρικί βηΐΊηιιΟδ ιοίί βυοοίηοιί 
ριΐ|;η2886 ΟίουηΙαΓ. δοινίη^ : Οηιη«8 ςυί ιιιίΠΐ8ηΐ 
οΐηοιί 81ΙΙ1Ι, 8υΙ οοπε ίη6αΐ03068, ιιΐ οοπΙγα ρΓ«- 
οίηοΐοδ 8ΐΓ6ηιΐ08 ^ίοίηιυδ, ιιηιΐύ €ΐ βΓΧΟβ εΟζω- 
νος, ηοιι ςυί 1)οιΐ9ηι ζοηηηι 1ΐ3ΐ>€ΐ (β8ΐ οηίηι 
ζώνη αηηοΓυιη αρρ8Γλΐυ8 ΗυιυοΓΟ) 86(1 ςυί 681 δίΓβηυιΐΒ. Μο^οΗορυΙο; ελαφρές, χα>^ηδέν περ\ τήν 
ζώνην άχθος έπιφερόμενος. Αΐ(|ΐΓι ζωννυσΟαι θίίΐϋηι 
1113(1. Α »Γηΐ3 111(1061*6 β8ΐ. Ρ8Π8&ηί88. Τ6 δέ ένδυναι 
τά όπλα έχάλουν οΕ παλαιο\ ζώσασθαι. 'Απέζωσβν 
(ΐυΐΗΐυβ 3ριΐ(1 ΙΙβΓ0(1ί3ηυιη ρΓΟ 6Χ2ΐυο1θΓ3νίι, βι 
οίη^ιιΐυιπ 3ΐιΓιΐ(6Γ6 ρΓΟ ιηίΠιί» €6()6Γ6 οοηιρβη. 
6Γ(*§<>Γίυ8 : Οίδα και ζώνην άλλην, τήν στρατιωτι- 
χήν λέγω και άνδριχήν, χαθ' ^ν άζωνοι Συρίας χαΐ 
αονόζωνοί τίνες ονομάζονται. Αη ζώνης οχ δυίιΙ^ι 
δυνάμεως χα\ αξιώματος τυχόντες 6ηαΓΓ8η ροΐ68Ι? 
μεγάλης δράξωνται απήνης , 81 ουΓΠΐηι 3ηΙ Γΐΐ6(ΐ3ηι 
»ρρΓθΙΐ6η(1βπηΐ. €οηνίοΐ3η 30 βχρβαροβοάν δοΙοΓβ 
3ίΐ ΟβπιοίΙοουδ €3ρρ3(1οοο8, ρΓ0Τ6Γΐ)ίυηι ιηΐυβπβ , 
Ο άε ρ/ακε/ΓΟ /οοιιί. δυ'ιιΐαδ. 1\)Ί τά έχ των άααζών 
σχώμματα. ΕίγιηοΙο^ίοί αυοίΟΓ ίη (ΙίοΙίοιιβ αρμά- 
τειον μέλος. Φαυλεπιφαυλότατοι, πιΐιΐί ίβτ 61 Αοιρίιαβ. 
Αά $6Γνί1υΐ6ηι η&Ιο8('<3ρρλ(]θ068 Γυί8δ6ρτορ6 Ικ^υβι, 
(|υίΙ)υ8 0υιη δ. Ρ. 0. Β. υΐ8(ΐί ]ηπδ 1ί1)6η(|υβ 6886ηι 

€(>η0688ί886ΐ, υΐ Γ6(;6ΐη Ιΐ3ΐ)6Γβ8ϋ>ί 1ίθ6Γ6ΐ ρθρθ86θ-[ 

Γυηΐ , η6(;3ηΐ6& νίν6Γ0|;6η16ΐη βίηβ Γβ^β ρο886• Ιη8•: 
Ιίηιιβ 61 δΐΓΗΐ)ο. ^υΓ6 ί((ίΐαΓ (^ρρ3(1θ€β8 86Γνί 8υη( 
ΡβΓ8ίθ83ΐγΓ. 6, 1^1 ΜΗΠίβΙ. Οπιά Ιε €αρραάοεΗΐΗ 
εεχ ΜΗΜ βαερίναί ? Αΐ6οιαιη ϋ(ΐ6αι 6ΐ6ν8ΐ88ΐγΓ. 7, 
^ιι▼^ η60 ο1)8€υΓ& οβί ρ3Γ»ηιί3, τρία χάππα 
κάκιστα, €3ρρ3(1οο68 , €Γ6ΐ6η868 , €ί1ίθ68. Ε«ηι 
η3ΐίοη6πι & ΡΐιίΠρρο Αΐ6χ&η(ΐΓί ρ3ΐΓ6 (ΙοίΡίΐΑίιι 
ΐΓ9ΐ(1ιιηΐ ^υ8ιίιιυ8 61 0Γ08ίυ8, ήυίΙ>ιΐ8 ίη Ιιη6 ϋιΐοηι 
πυΐίαιη 1ΐ3ϋ60. ΙβΐΙιχο ΒΓ0(1χυ8 ^ά ΐ3β(1αΐυιη βρί* 
ςΓ3ηιηΐ3 3(1ηθΐ3ν6Γ3ΐ. 

(48) Ηοο 6ΐΐ8ηι 6ρί$Γ3ΐΗπιο Ιι«Κ>βΐυΓ Ιη ΑηΙΙιοΙο-' 

^ία ρ3αΙθ 5Ιΐρ6Γίυ8 ί31Ι(ΐ3ΐΟ Ιθ€0^ 73 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΒΟΟΒΝΙΤΙ ί^Ο 

Ι*Ιια•4Γιηιιΐ8 Αιη£ΐ$ευ8, οΐ Εοχ οβΙβΙβΓΓίιιΐϋδ, ηιιί Α Άαασείας, και Ρασελευς ό άοίδιμος ό έιΛ Λ^κινί&ν ηιΐ) 1.ί€ίηΊο ηι«ηγΓΊιιπι ρΓΟ Μβ ΟΙιπβΙίαηα βυ- 
)}ΓιΙ, α ύ38ί1Ί$ΰΐη €οιη3ηβη$Ίυιη βΓοΠί^ρίβοορυβ ; 
ςηί 6ΐί»ιη ίρββ ιηαΠγΓίο <Η)η1 ; 61 ειιιη ςιια οοιι- 
ϊ1ί(3Β ΓαβηιηΙ Γ6Η(|ιπ:ο ^ο»ηη^8 €ΙΐΓ3Γ$θ8ΐοιηί : ρΓΧ- 
1ΡΓ03 Β2Τ9ΊΓιυ8 ιη^ξίαΐδ €3683Γί6ηδί5 βρ!8εορυ8, 6ΐ 
6Γ6{;οτίιΐ8 Τ(ΐ6θ1οςυ8, ςυ'ι ΓυίΙ βρίβοορηδ ΝαβίΑπ- 
Ζ6ΙΙΙΙ8 9 61 ηυηε ίη χϋβ ΑροβΙοΙοταιη υηα ουιη ρχ- 
ΐη&Γθ1ιί8 Ιιυ]ιΐ8 ιιγΙ)Ί8 3 ρίο βΐ €ΗΓΐ8Γι&η2£ Γιϋβί 8ΐυ• 

«1105*15811110 ίΐηρ€Γ3ΐΟΓβ 0θ118ΐ9Ι1ΐίΗ0 ρ08ίΙΐΙ8 ]η€6ΐ. 

ΙηκύρβΓ ΓΓ31Γ68 Β38Ϊ1ΊΊ Μ^κηί, ▼ΊϋβΙίο^ΐ Ρ6ΐηΐ8 , 
'€Γ6(;οτΙυ8, 61 Μ8υ€Γ3ΐίιΐ8; ηβειιοη €3Ρ83γπι8 Οτβ- 
|0Γϋ ΤΙΐ6θ1ύ{;! ΓΓαΙβΓ. Αΐηαβ Ιΐ36<*. ςιήϋβηι ((€ Οηρ- 
-ραϋοεί» νβΐυΐί €θΐηρ6η(Ιίο (Ιίοΐ3 βίιιΐ. 

Τίΐίΐηα 111 ^ άίααηι ΤΗταϋαίοτηιη, ^ 

Οαοιΐ νοΓΟ ηοηο ΤΙΐΓ3θ68ίθΓυιη Ιΐιβιηβι αρρβΠ^ΙαΓ• 

οΓιηι ςυίίΐβιη 6ΐ 8ΐ> ΐιιίΐίο Α5ία πιίηοΓϋίοοϋαΐυΓ ; 

61 (μιί Ιιυίϋ ρΓχβΓΑΐ ρΓοεοιίδΐιΙ ρΓχΓβεΙιΐδ ΑβΊο; 

ηιιηοηραΙίΑΐηΓ. ΈΙ ιΐ6 6Χΐ6Γηο8 λΟΤϋΓαιη, ίρ86ηΐ6ΐ 

β 1('8Γΐ8 6δΙ ν6Γίΐ3Γΐ8 1•υ€38 βΥΑΠ^ϋΓΐβΙα 6ΐ 3ρθ• 

4ΐο1υ8. ςυί ίη Αοιί8 αρο8(οΙοΓυιη 1ι]6ηι 3856Γί( » 
υ1)ί ιη6ηΐΊοη6ΐη ίαοίβηδ Αΐ6χ&η<1Η, ςυί Ιυηι ΐοιη- 
^ροπ8 8ρυ<1 ΕρΗ68ίθ8 ρΓϊιηαΐυιη οΙ)ΐίη6ΐ>αΐ, βυιη 
9φρ6Π8ΐ ρΓχΓβοΐυηι Α8ί£. ΤΙίΓαεββίοΓυηι ν6Γο 8ρ- 
ρ6ΐΐ8Γιο Ιΐ8ηο οηςίηΰΐη 1ια1)6ΐ : Τ6ΐρροή1)υ8 ΑΙρίιί, 
ί|(ΙθΓυηι Γβ^^ίδ, ν'ΐΓ ηυίιίΑίιι οαηι υχοΓβ 6ΐ ΙίϋβΓ.έ 

ρΓθΓ6€ΐΙΙ8 6Χ ΜγβΙλ, ΤΙίΓΑΟί» Γ6((ίθη6, (€υ]υ$ 6118111 

ηιοπΜίΗΐ Ηοηΐ6Γυ8, ίηςυίεηβ βίο : 

Μι/ίοτηηίηηβ €οηΐίηΗ$ μπ^ηαηίίηΜ €1 ίΙίη%ΐτίαηι 

[ Ι/ίρρβηιο/^οηιιη, Ο 

Ιη βαιη Α$»6 Γβ^ίοπεπι νεηΙΙ, ςυ« Ι,γΛίΛ (ΙΊοίΐηΓ, 
61 ρΓορβ δ8Γ(1θΓυη) ΙΙΓΐ>6ΐη Ιΐ8)>ίΙ&νίΐ. ΠΡββ Ιΐ8ςιιο 
8(1 ηΐΙΙΠΙΠ) ΐπΐΐΐβ €0η5Ί<)£ηΐ6, ρΓ8(ΐ6Γϋΐ ΤΙίΓΑΟίβ 

41Χ0Τ, υηίΑΐη €αρίΐ6 065ΐ8η8, ιη8ηΊ1)ΐΐ8 ν6Γ0 οο- 
ίιιιη 61 Γυβυιη ; 8 1^τ%ο αυίειη 6ςυυ8 ζοη» 8ΐ1ΐ- 
^8(υ8 ; Αίςυβ υιηβ ςυίιίεηι, ςιΐ8ηι ν6ηί€6 (;6Γ6- 
1)81, Γ6Γ6Γ18 6Γ81 8ςυ8 , ιη8ΐιΊ1)υ8 Τ6Γ0 η6η8 οοΐυιη 
61 Γυι^υηι 6Χ6Γεο1)ηΙ : ροηβ 8υΐ6ΐη 6ςυα8, ςιιειιι 
8(ΐ8(|ΐΐ8Γα(, €ίηκιι1ο 8ηη6χυ8 86ςυ6ΐ)8ΐυΓ. 1Ι80 

•€θη8ρ60ΐ8 Γ6Χ ν6ΐΐΟΙ116Ιΐΐ6Γ 8()ΐηίΓ8ΐυ8 68ΐ,6ΐ υΐΐϋο, 

^υοΰηηιη, 61 6Χ ςιΐ8 υΓΐ6 68861, ίηΐ6ηΌ|$8¥Ίΐ ; ({πχ 

Γ6•ροη(ϋΐ 11^818111 86 ιΐ8ΐΊοηβ 6886; 68ΐ ν6Γ0 \ά 
ΤΙΐΓ8€ί8Β Ορρίόυΐυΐη. Β6Χ Η8(|υ6 8ΙΓ6ρΐ8 6Χ 1ΐ30 μαιρτυ(>ήΰας ύπ^ρ της των ΧρκΓτιανών πί(Γτεως' υλ: 
ό Βασιλίσχος, ό Κομάνων αρχιεπίσκοπος• 8ς χλΙ 
αύτδς μαρχυρίι^ έτελειώθη. Μεθ* οϊ) χατετέθη τ6 
λείψανον Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Βασίλειος τζ 
6 μέγας, ό Καισαρείας έπ(σχοπος• χαΐ ό θεολόγος 
Γρηγόρτος, δ Ναζιανζού τήν έπίσχοπήν χληρωσά• 
μένος• νυν\ δέ έν τω των ^Αποστόλων ναψ κατα- 
τεθείς μετά των πατριαρχών ταύτης της πόλιοις 
ύπ'^ του εύσεβοΟς χα\ φιλοχρι'στου βασιλέως Κων• 
σταντίνου. 0? τε άβελφοί του μεγάλου Βασιλείου, 
Πέτρος τε χα\ Γρηγόριος, χα\ Ναυκράτιος (49), κα\ 
Καισάριός τε ό αδελφές Γρηγορίου του θεολόγου. 
Κα\ ταύτα μέν τά της Καππαδοκίας ώς έν επιτομή. 
Θέμα Γ', τό των θρψκησίωτ, 
Τ6 δέ νυν χαλουμενον θρςικησίων ΟΙμα, πάλα», μέν, 
κα\ χατ' αρχάς Ασία μικρά ώνομάζετο, χα\ ό ταύ- 
της κρατών ανθύπατος, Άσιάρχης έλέγετο. Κα\ 7να 
μή λέγο> τους Εξωθεν, αύτ^ς ό μάρτυς της αληθείας 
Αουχόίς ό ευαγγελιστής κα\ άτΜ5στολος έν ταΐς Πρά- 
ξεσι τών αποστόλων τδ αύτδ λέγει, με μνη μένος Αλε- 
ξάνδρου τοΰτότβ προ>τεύοντος τών Έφεσίων, Άσιάρ- 
χην αύτδν άποκαλών. θρςικήσιοι δέ έπεχλήθησαν (50) 
άπδ της τοιαύτης αΙτίας* Έι«ι τών ήμερων Άλυάτ- 
του του τών Αυδών βασιλέως, άνήρ τις μετά της 
γυναικ^^ς (51) κα\ τών αύτοΰ τέκνων έκ Μυσίας της 
τών θρακών χώρα; ορμώμενος (ής χα\ "Ομηρος μνη- 
μονεύει λέγων ούτως* 
Μνσώτ γ' άγχεμάχωτ^ χαΐ ά-^^ιυ^ύτΊππημοΛγωτ)^ 

διεπέρασεν εΙς τά μέρη της Ασίας είς χώραν τήν 
λεγομένη ν Λυδία ν, κα\ χατψκησε πλησίον της πό* 
λεως Σάρδεων. Του ουν βασιλέως πρ6ς τφ της πό- 
λεως τείχει χαθεζομένου, διήρχετο ή γυνή του θρα- 
χ6ς (52), έπ\ μέν της κεφαλής βαστάζουσα στάμνον 
έπ\ δέ τών χειρών, ήλακάτην κα\ άτρακτον* δπισΟεν 
δέ πρ^ς τήν ζώνην, Ιπτϊος τις προσεδέδετο• και έπ\ 
μεν της κορυφή;, ή στάμνος ήν μεστή του δδα- 
τος (53)• έν δέ ταΐς χερσ\ν είργάζετο νήθουσα έκ 
της ήλακάτης τδν Ατρακτον. "Οπισθεν δέ πρδς τήν 
ζώνην, ήκολούΟει δ ίππος άπ6 της τπ^γης πε ποτι- 
σμένος. Ταύτην ίδών ί βασιλεύς, μεγάλως έθαύ- 
μασε, και ήρώτησε πόθεν, χαι τίς, κα\ ποίας έοτ\ ΑΝ5ΕΙ.Ι1Ι ΒΑΜΟϋΒΙ! ΝΟΤ^Έ. 
(49) δίο 018. Ρ6Γρ6Γ8ηι ίη 6<1ίΐΐ8 4Ιαγκράτ(ος Ι6- Ο άνέστησαν, ώστε αύτα?^ βαοι^οΰσαις, άτρεπτόν τε ^ΙΙϋΓ; ςιιίρρ6.ΝΑυ6Γ8ΐίυ8 8ρρ6ΐΐ3ΐ>8ΐυΓ, 6ΐηοη Ρ8ΐι- 
€>Τ8ΐίυ• ΙΗΙΙΙ8 6Χ (Ι60βιη ΓΓ&ΐη1)υ8 88η€ΐί Β88ΠίΊ. 

(50) Λ1ί8ΐιι θρ^χηαέων ΟΓί^Ίηειη βίΤΰΠ Ειΐ8ΐ8- 
Ιΐιΐυ8 ίη Βίοηγβίυηι. 06 ΤΗΓΑουπι ν6Γ0 Γοπίΐυιΐίιιβ 
ρΓ«6ΐ»Γ6 ^υ8ι^η^8ηυ8 ϋονβΠα χς-'* ΈχεΙνο τών άν• 
4λ»μολογη μένων έστ\ν, δτιπερ εΓτις τών θρακών όνο- 
μασειε χώρΛν^ εύθυς συνεισέρχεται τφ λόγφ, χαί 
νις ανδρεία, χαΐ στρατιωτικού πλήθους, χα\ ιιολέ- 
μων, κα\ μάχης Εννοια. Ταύτα γάρ έγγβνϊ^ τ€ χαΐ 
ΐΕάτρια τ!} χωρι^ι καθέστηκεν εκείνη. 

(51) 8*16 πι ηΐ8. Ρ6Γρ6Γ&ιη ΐ6([ΗαΓ ίη 6(1ίΐί8» άνήρ 
^ις μετά γυναιχδς χα\ τών έαυτοΰ τέκνων χατά Μ^- 
βίας της τών, 61€. 

(52) ^£1ΐ8ηυ8 Η1)γο (16 Ληίπΐ8ΐί1ιυ8 νιι, 68ρ. 12, 
•1ίΐ6Γ 1):ιηε Ι)ί8ΐοή8ηι η8ΓΓ8(, Ρ8ΒοηΊ]8 πιαίίβηΐΐϋβ 
Γ8ΠΙ Ι8α(ΐ6πι ΐΓί1)α6ΐλ8 : Τξ μέν χεφαλϋ, {"<ΐνί6ΐΐ5, 
φέρουαιν ΰδρίαν μιατήν ύδατος, χα\ τίν αυχένα κα\ άκλινή διαμένειν τήν ύδρίαν. 'Κξαρτήσασ^ι δΙ 
του κόλττου θηλάζουσι τά βρέφη * κα\ εις τδν βρα- 
χίονα τδν ^υτήρα ένάψασαι, τδν τοΟ γήμαντος ?π- 
πον εΙς άρδείαν άγουσι, καΐ ταίς χερσ\ νήθουσι λ?- 
νον. ^Ηοα ηηο Ιβηιρον^^ ρατί'ηη οαρΗβ ηηιαηι αηηα: 
ρΐεηαιη (βταηί^ ιΐα ε^τνίΰβϊη ίτίρβηία, ηί ίρείε νιριε- 
άίβηΐίΰα» νιιηιοίύ ητηα ρβτηιαηβη»^ ηηΙΙα ίηείίηαΐίοηβ 
ρτορ€ηά€αΐ; ρατίνη ίη[αηίαη μιι^ηιιιι αιηπ $ηο αρ- 
ρβη$ηηι Ια€ί€ηΙ^ ίίηιηΐ €ί ί>τα€ΐΐίο ίη Ιιαΰεηαιη ίιι- 
Λβηο ηιατίιί ύηηαηι αά αηναηι άη€αηί, $ίηιηΙ Η ιηα- 
»ί^ι<« /ίιΐΜΐη ηεαηΐ. Οιιο 6ΐί8ΐη Ιοεο 8(Ι]ίείΐ ^£Π8ΐιυ8, 
ΟίΐΓίυιιι εοη8ρ6€ΐ8 3ΐί(|υ8ΐιϋο ηιυΙίοΓβ ΡϋΒοηίΐ Ιιοο 
&ρρ8Γ8ΐα ίη8ΐΓυεΐ8, αϋ 8ιΐΙι]ιι^3ηϋθ8 Ρχοπ88 αεεεη- 
8υηι. 
(53) 5ίε η)8. Ι π 6<1ί1ί5 νοΓΟ ΐ6£;ίΙϋΓ, ό στάμνος ήν 

βεστδς ύδατος. ΟίείΙηΓ ή στάμνος 61 ίη ερί&ΐοΐ. ;ϋ1 
6ΐ>Γ. ο&ρ. 9. 81 ΌΕ ΤΗΕΜΛΤΙΒΙΙΒ 0Ϊ11ΕΝΤ18. 8* 

τ.όλιως. *Η δέ &π£Χ(:»{νατο, Μυσή μέν είναι τδ γέ• Α ηΐϋΠ<?Γ6 Οΰ<^»$ιοηο, ιηίδδ» 3(1 ΐβ%αη Τ^ΓΑΟυιη €ο- 
ν%;• Θρφχης δ' έστ\ν αΟτη τ^ πολίχνιον. Λαβών οίΐν 
βασιλεύς άπ6 τή^ γυναικ?>ς άφορμήν, πρεσβείαν πρ6ς 
τ6ν της βροχής βασιλέα ποιησάμενος, Κότυν όνομα- 
ζόμενον, έχειθεν Ιλαβεν &νδρας μετοίκους μετά γυ- νιιχών, χα\ τέχνων, €χλον {χαν<$ν. Έχ τούτου τοΰ 
γένους ώνομάσθησαν οΐ τήν μιχράν Άσίαν οίχουντε^, 
Θ|&^ήσιοι- £ιά τ6 βΤναι αυτούς έργοπό^/ους, εργώδεις 
τε χα\ χειρώναχτοις. "Ολον β& τ6 των βρ^χησίων 
€έμα εκ γενών συνίσταται τοιώνδε, Λυδών, Μαι^^νων, 
Καρών, Ιώνων χα\ Ίωνες μέν καλούνται οΐ κατοι- 
χοΟντες Μίλητίν (54) τε καΐ "Εφεσον οΐ δέ τ6 μεσ<$- 
γαιον, Σαρδιανο\, Λυδοί τε χα\Μαίονες, κα\Κ(3ίρες, καΐ 
οΐ της μικρόίς Φρυγίας οΐκήτορες. Κα\ οΟτω; μίν οΐ 
βρ(;ιχήσιοι. Ταύτην δέ τήν Ιστορίαν Νικόλαος ό Δα- ΐγη ηυηευραίιιιη Ιο^αΙίοηΰ, €οΙο«ο& ίικίβ €υηι 

υΧΟΠϋυβ 61 ΙίϋβΓίδ 9€06ρίΙ , Ι<]ΓΙ)2Ι11 8ηΜ9 ΙΗΐηΐβΓΟ- 

δαιη. Ει Ιμι€ ΑΑΐίοηβ «ρρβίΐβιΐΐ $υηΐ Αβί» πιμιογΊ» 
ΐηοοίχ ΤΙίΓαεββίί , ςυοϋ βίηΐ ορβΓΟδί, αο 1ϋΙ)θΓίθ5ί, 
€ΐ οροΓ6 ηιαου&πο νκΊυιη 8!1)ί ηυχηίΑηίοδ. υη'ι- 
τΰΓβιιιη νβΓΟ ΤΗΓβεβδίοΓυιη Ιΐιβιηα Ιι'ιβεο ((βηΐί• 
1)ΐι« οοηβΐ&ι : 1.>'(ϋ$, ΜχοπίΙ)υ$, €3ΓίΙ)υ$, ΙοηίΙ)ΐΐ8• 
Αίςιιβ 1οπ68 ςιιίάβιη ηοηοιιρ^ηΙιΐΓ, ηυί ΜίΙεΙιιιιτ 
(Ί ΕρΙΐϋβυηι ίιιοοίυηΐ ; (]ΐιί νβΓΟ ιηβϋΊΐοΓΓαηβ» Ιια- 
1)]ΐ2ηΐ, δ8Γ(]Ί2ΐηΊ, Ιι^ιΙί, Μχοηο$, αΙ Οογο», 61 
ηπηοΓίδ ΡΙίΓγ^ί» ίιΐ€θ1χ. Αίςυβ Ίΐα ςυίϋοιη $6 
Ιΐ3ΐ>6ηΐ ΤΙΐΓ3€6$ΊΊ. Ηαηΰ ν6ΐΌ ΙιΙδΙοηαηι 86ΓίΙ)Η 
Νίεοΐ2υ8 03ην.ΐ8ΰ6ηυ8 ()βεΊηιο (κι^νο ΗίβίΟΓίφ 8Π» 
ΓιΙ)Γ0 ; ςηί ςυίϋβιη ΓυίΙ &<ΐπ1)α ΙΙβΓΟίϋβ Τ€%\3, μασκηνδςγρίφει έντφ δκτωκαιδεχάτφαύτοΰ βιβλίω, Β ΤΙ)Γ3€68ίί αυίβηι Αρρβίΐαϋ $υηΙ, ςιιοίΐ 6Χ ΤΙΐΓ3€ΐιιιι ό γεγονώς υπογράφε υς Ήρώδου του βασιλέως. Όνο- 
|χάσ9ησαν δέ θρακήσιοι, διά τ^ είναι αυτούς έχ της 
των βρςικών γης, ώσττερ εΓπομεν. Ε1σ\ δέ τιόλεις 
•πιρα τήν Άσίαν κα' (&5). Πρώτη μέν, Έ φ ε σος• 
δευτέρα δέ, Σμύρνα* τρίτη, Σάρδει;• τετάρτη, Μίλη- 
τ^• ιιέμιττη, Πριήνη* Ικτη, Κολοφών έβδομη, Θυά- 
τειρα* δγδόη, τδ ΠΙργαμον έννάτη , Μαγνησία* δε- 
κάτη, Τράλλις• ενδέκατη, Ίεράπολις* δωδέκατη, 
Κολοσσα\, αΐ νυν λεγόμενοι Χώναι (56), οδ έστι ναδ; 

ΑΝί>ΕΙ.Μ1 ΒΑΝΟυΚϋ ΝΟΤ^ Γ6ςΊοηβ ογΓι ϋδδβηΐ. ΟχΙβΓυηι ίη Α$ί£ΐ ΗαϋβηΙιΐΓ 
υΗ[)β8 ^ί^ίιιΓι βΙ αη» ; ρΓΐηι» ςκίάβπι Ερ1ΐ6δΐΐ8, &1- 
ΐ6Γα διηγηια, ΙειΙία 8αΓϋί8, ςυ3Γ(& Μί1ΰΐιΐ8, ςυίηία 
ΡΓΪβηβ, 86x13 €ο]ορ1ιοη, βορίίιηα ΤΙιγαΙ'ΐΓ», οείλνιι 
ΡβΓ^Αΐηυιη, ηοη3 Μα^ηβδΊα, (Ιοεπηα ΤΓοΙΙίδ, υη- 
4ΐ6€ίιη& ΗίβπιροΙΙδ, άικχΐβοίηια €οΙθ883β, ςυ» ηιιησ 
ΟΙιυηχ ύίευηΙιΐΓ, ιι1)ί νΪ8ΪΙυΓ 66ΐ6ΐ)εΓΓίιηιιηι (6ΐη- 
ρΐυιη ΜΊοΙιηβΙίδ 2Γ€ΐ)3η^6ΐί, (ΙβοΊπια 16γΜ3 1•30- 
<1Ί€63, <ΐ6€ίηΐ3 <ιυ3Γΐ3 Νχδ83, (166111)3 ςιπιιΙ;3 8ΐΓλ« (54) ΡοΓρ6Πΐιη ιη 6<]ί1ί8 1ιί6 61 ίηΓΓ3 Ιβ^'α^Γ, Μή- 
λιτον ρΓΟ Μίλητον. 

(55^ δίε ίη ηΐ8, Ιη Ρ(ϋ1ΐ8 ν6Γ0, ε1σ\ δέ πάλεις 7:ερ\ 
τήν Άσίαν, είκοσι Αΐ νί^68ίπΐ3 ρπιη3 ϋΓΐ)δΡΐΓιΐ3- 
<]ι;1ρίιί3 ίη ηι^. (ϋίπιπΓ. Ο 

(50) ΟΗοη» οΐίαι, ίηηυίΐ ΡθΓρ1ΐ5^Γθ((6ηΐΙΐΐδ, ^β- 
}θ882Β άία», ιιτ1>8 6ρί8εορ3ΐίδ 1.3θαί66ηο ιηβίΓορο 

1ίΐ3ηθ δΙΐΙ)]6€ΐ3 3ΐ(]υ6 ΟΐίΐΤ) ΡΗΐ3δδ16 3ρρ6ΐ!3ΐ3 ΙΙΙ «"δΙ 

ηραιΙ Νί66ΐ3ΐιι Ιη ΥίΙλ 83η6ΐί 1^3(η ραΐΓί3Γθ1ι% 
4:οηδΐ3ΐιΐΊιιοροΠΐ3ηί ο1) Ι6ηιρ1υπ) 83η6ΐ4 Μί€ΐΐ36Η8 
.ΐΓθΙ]3η^6Γι, πΐ3^ηί(υϋίη6, ρυΐ6ΐιπΐυ(1ίη6, εΐ ιιΓιγ3- 
ΙμΗ 3Γΐίβ6ϊο ίηδί^ηε 66ΐ6ΐ)6η*ίπ)3, Έΐ ^ηίιίεπι ΟΙιοη» 
οΓιπι Ρ3ΐ38δ3Β 3ρρ6ΐΐ3ΐ» (ΙίοιιηΙυΓ Νί66ΐ» ίρ8Ί€Ιιο- 
Νί3ΐ36 ίη Μ3ηαβΐ6 1ί1). νι, η. 1, 86(1 υίΓοΙιίηυε νί- 
11086 δεηρίυηι ρρο ΟοΙοδδΦ ηιΐΐιί ρ6ΓβΠ3ΐΐ60 δίε ί1)ί 
4*.!ιοηΊ3ΐ68 : 'ΑφικνεΖται είς Χώνας, πόλιν εύδαίμον» 
καΐ μεγάλην, πάλαι τάς θάλασσας, τήν έμοΰ του 
συγγραφέως πατρίδα, χαΐ τ6ν Ά|»χαγγελικ6ν νεών 
είσιών μεγέθει μέγιστον κα\ κάλλει χάλλιστον δντα, 
χαΐ θαυμάσιας χειρδς άπαντα έργον * εκείθεν έξ- 
€λάσας. ΜβπαίηίΙ 1)υίη5 εείεΐιερπιπι ΙεηιρΙί ΟΙιοηεη- 
818 ί(ΐ6ηι Νίε6ΐ38 6ΐ ίη ΐ833είο Ιίϋ. ιι, η. II. θείε- 
Ι)6ΓΓίιηυΐϊΐ 3ΐαειη 30 ίΙΙυβίΓε Γυίΐ ΗοΌ ΐειηρίαπι ο^ Πήδαστος, ή νυν Μεθώνη. / 

Ταύτης πλησίον έστ\ Χε|^όνησος, ήτις καλειτα* 

Πύλος, ή πατρίς Νέστορος, νυν δέ καλείται *Αβά- 

ρινός. 
Τρίκκη, τά νυν Τρίκαλα, 
θεούηολις, ή νυν Πρθύσα. 
^Απολλωνία, ή νυν Ιερισσός, ή πρ5ς τφ "Αθφ ^ρες 

κειμένη. 
'Λμφιπολις, ή νυν Χρυσίπολις. 
"Απρως ή νυν Θεοδοσίου πολις , τεαρά του "Απρον^ 

πενθερού Κάρου κτισθεΐσα. 
Όρθαγορία κα\ Στάγειρα, ή νυν Μάκρη* 
Τύπειρο;, τ6 νυν 'Ρούσιον. 
ΠείρινΟος, ή νυν *Ηράκλεια. 
ΤιβεριούπολίΓ, ή νυν Στρύνμιτζα. 
ΒελεντιούτΓολις, τδ Βελεαβουδιον. 
Δάρες, τ6 νυν Ταϋρες. 
Μα ρτυρού πολις, το νυν Μερφεκή. 
ΒέρροΐΛ, τ5 νυν Χάλεπε• 
Προποντίδες δύο, ή μέν χατά τήν 'Αβυδον, ή δέ κατά» 

τδ *ίερδν κα\ ΨαμμάΟιον. 
Γερμανικία Συρίας, ή νυν Τελεσαύρα, Μύψου δέ 

κρήναι. ιηΪΓ3€υΙυιιι ίη ΑΓεΙιίρρο ΠΙίαβ Ιΐ3η8Κ)η3Γίο ρβίΓα- Ι) Σπαρκειδς ποταμέ;, ό νυν 'Αγριομέλας ΐιιπι ; ευ]υδ (ΐηίϋεηι ΗίδΙ(Η'ί3 ρβδβίιη Ιΐ3ΐ)6ΐηΓ βρυιΐ 
Μ6ΐαρΙΐΓ38ΐ6ηι εΐ 3ΐίο8. ε^ΙεΓυαι 1ί1>6ΐ Ιιίε 6χΙιϋ>6Γ6 
ϋίηοδ εΑΐ3ΐθ(;68 ιΐΓΐ)ί4]ΐη, ι^υ» δΐιϋβεςιιειιΐί «νο ιιο- 
ιιιεη ηιιιΐ3ΓυηΙ. Ρηπιυδ *:% ΒβΙιιζίληο εο(1ίοε τεοεηΐί 
πΐ3ηυ εοπδεπρίο ρΑυΙυΙυπι ϋίνει-δηδ 35 ε(1ίΐ48, ςαί 
δίε 1ΐ3ΐ)6ΐ : 

Όσαι τώτ ΛόΛεωτ μ^τωνομάσΟψταν εΙς ύστε- 
ρον. 
Έπίδαμνος, τ6 νΰν Διράχιον. 
Τρίβαλλις, ή Άχρίδα. 
*Ηράκλεια, ή νΰν Πελαγονία• 
Σολάσφορο;, ή νΟν Δεάβολις. 
^Ιλλυρικόν, τα νΰν Κάνινα. 
'Εδεσσα, τά νΰν Μ^γλαινα. 
Άξιιός ποταμός, ό νΰν Βαρδάριο;. 
%\ργος βετταλικδν, ή Λάριισα. 
'Ι-πεια, ή νΰν Κορώνη. Καστάβαλλα Κιλικίας, ή νΰν Μάμιστα. 

ΑΙ άνω Γαλλίαι κα\ τά έπέκεινα των "Αλπεων, είσΐ 

τά πρδς 'ϋκεανδν • οίον Γαλατία, Ύσπάνια, Γερ* 

μανοί δέ οί Φράγκοι. 
Σύρμιον, ή νΰν Ούγγρία καΐ Στρίωμος • οΐ δ* Ουγ,- 

γΛΟί τ6 παλαιδν έλέγοντο Γήπαιδες. 
Δορυστολον, ή νΰν Δύστρα. 
'Οδρυσδ; καΐ Όρεστιάς, ή νΰν Άδριχνούπολις, 
Μαιώτι; λίμνη, ή νΰν Γαλατία. 
Ιίοτίδαια, ή Κασσάνδ;εια. 
Κολοσσός, ^ Τύρος, 
*ΑχαΧα, ή νυν Πάτρα. 
Δαναο\, ο1 "Ελληνες . 
Ασία, ή "Εφεσος. 
Ιωνία, ή περ\ Άσίαν. 
ΕΟβοια, ή Ευριππος. 
Βοιωτία, αί Ηήβαι. 
ΦΟίίχ, ή Φα/>σαλία. 83 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟϋΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 84 

Ιοιιίοίη, ά^ΐίύ^ ββιΐβ ΑΙαϋ&ηιΙα, όβοίιηβι ββρΓιιηα Α διαβόητος του αρχαγγέλου Μιχαήλ* ιγ', Λαοβ(χ£ΐα* Αΐίηφι, ^οίπίΑ 0€ΐΑν.ι Μ7πιΐ8, (1βοίιη3 ηοη3 Τβοβ, 
νί|;68ίιίΐ8 1.6ΐ)€()θ8, ¥Ί0β5ηη& ρηηια ΡΗιΙαϋβΙρΗΊα, 
61 αΐί» ηοηηυΐΐ». Αίςιιβ Ιι«ο ((ΐιίάβιη ά^ Ιιίβ. 

ι 

ί^ ΤΗαηα IV, άΐεξητη 06ι«^ιιίιιιη. 
ΤΗβιηβ Τ6Γ0, ςυ(Μ] 01)8βηυΙυπι νοοαίυΓ, οηιηίΙ)υ» 
ΐιρρ6ΐΙ:ιΐίοη6 ίρ83 ηοΐυπι 68ΐ. 01)86ςυίυιη βηίαι ϊλ- 
Ιΐιιβ (ΙίοίΙϋΓ ίιΙ, ςυοϋ βτβΒεοΓυιη Γιη{;υ2ΐ βρρβΙΐΒίΚυΓ 
Γι, ςυί ίιηρ6Γ3ΐθΓί, ΟΓάίηίδ ΐυβιιϋί 6ΐ Ιιοηοηδ ΰαυ52 , 
(ΐΓΟϊβυιιΐ. ϋοϋβ 111 υΙ ςιΓι 01)86(ΐυίο ρηεββΐ, ργχΙογ 
ηοη νοΓβΐιΐΓ, 8βϋ οοιηββ οΐ ηοιηίιιβ 6ΐ οο£[ηοιηίηβ 
ϋίοαίυΓ. 01)86ςυϋ νβΓΟ »ιη))ίΐιΐ8 Ιιίβ ρορυΐίβ &1ηυ6 
Ιζ6ηΐί1)υ8 αΓ€υΓιΐ8θπ1)ί1υΓ ; α ιη&Γί ςυίάβπι ίηίΐιηιη ιδ'. Νύσσα• ιε', Στρατονίχεια• ις' , Άλάβανδα• ιζ\ 
'λΙΜα ' ιη', Μύρινα• ιθ', Τέωί;• κ', Λέβεδος• κα', 
Φιλαδέλφεια, χαι &λλαι τινέν Κα\ ταύτα μέν περί 
τούτων. 

θέμα Δ', τό κοΛούμετοτ 'Ο^τίκΐΰτ. 
Τδδέ θέμα τ6 χαλούμενον 'Οψίχιον, πδσιν Ιγζι 
γνώριμον τήν προσηγορίαν. Όψίχιον γάρ 'Ρωμαΐστ\ 
λέγεται, δπερ σημαίνει ττ) Ελλήνων φων^, τους προ- 
αιορευομένους Εμπροσθεν τοΟ βασιλέως έπ\ ευταξία 
κα\ τιμί. "Οθεν ουδέ στρατηγός χρηματ^^ει ό του 
Όψιχίου ηγούμενος, άλλα χδμης κα\ τήν όνομαβίαν 
χαΐτήν προσωνυμίαν προσαγορεύεται. Ή δΐ περι- 
οχή του Όψικίου, ύπδ τούτων φυλών τε και εθνών ϋΐιιηεπδ, 1ιθ€ 68ΐ, & 8ίηυ ΑβΙαεεηο, 6ΐ & ρΓοηιοηΙοήο £ κατοικείται. Άπδ μέν θαλάσσης άρχόμενον, τουτ- 1)3$εγ1ίο 3(1 ΤΓΐΐοηβιη υδςυβ, 6ΐ 0ΐοηΐ68 δί£;Γί2ΐΐ!Β, 
3ΐ<]ΐΐ6 ψ8αηι ΡΓΟΒεοηββυηι, &(] ίρβ&πι ςιιοςυβ Αϋγ- 
<Ιυηι. Ογζίουιιι εΐ Ραπιυιι, 86 ροΓη^ίΐ. Ει ςυΊ(ΐ6πι 
)ιιΓ6Γί(ΐΓ6ΐιι 36 ιη3ΓΊΓιηΐ3ΐιι 0Γ3ΐη 3ΐ) Α$ΐ3ε6ηο 8ίηιι 
ίηοίρίυηίβηι, 6ΐ 3 Ρ7Γ18, ςιΐφ νο€3ΐιΐυΓ, υβςυβ 3(1 
Μ6(1Ίΐ6ΓΓ3η63 ΟΙ^^ιηρί, ςυί Μγ8Ίυ8 (ΙίοίΐυΓ, 6ΐ 3(1 Γ6- 
{ίοηοιπ θ3§;οΐΐΙΐ6ηοΓυιιι (1ί€ΐ3ΐη, 61 3(1 ίρ83ΐη ΡΓυ8ί3- 
ιίβηι υ8({υ6 Βίΐΐιγηΐ Ι)3Κ>ίΐ3ηΙ, 3υ$ΐΓ3ΐ6ΐη ν6Γ0 Οίχιιιρί 
ρ3Γΐβιιι, 3(1 ίΐυνίυηι ΚΗγικΙαυαιη υ8(ΐυ6 ΐηεοΐιπιΐ 
Μ]Τ8ϋ. Μ3ηΓιιη3 3υΐ6Π] 61 εγζίευιη ίηΙΐ3ΐ)ίΐ3ηΙ 
ΡΗΓγ^68 61 6Γ»οί, 3 6Γ3ηί6υ Ουνίο ίΐ3 ηυη6υρ3ΐί, 
υ1)ί Αΐ6Χ3ηιΐ6Γ Μαο6(1ο ρΓίιηυιιι ρΓ^Γιυιη ουαι Ρ6γ- 
•3Γυίο (ΙυοίΚ)υ8 οοιηιηΐ8ίι. υΐΐ6πυ8 ν6Γ0 3(1 Ι>ογ]τ 
Ιβρυιη, 61 ΐρβαιη €οΐχχυιη υ8ςιΐ6, 6χΐ6η(1ίΙυΓ; 6χ έστιν του ΆστακηνοΟ κόλπου, καΐ του Δασκυλίου 
ακρωτηρίου, κα\ μέχρι του Τρίτωνος^ και των ορέων 
Σιγριανης, καΐ αυτής Προικονήσου, κα\ Ιως αυτής 
τής Αβύδου, Κυζίκου τε κα\ Παρίου. Και τχ μέν 
κάτω καΐ ιϊαρά θάλασσαν άπ6 του ΆστακηνοΟ κόλ- 
που αρχόμενα, κα\ τών καλουμένων Πυλών (57), κα\ 
Ιως τής μεσογαίου του Μυσίου Όλύμπου προσαγο- 
ρευομένου, κα\ τής χώρας τών καλουμένων Δαγοχ- 
θηνών (58), καΐ αυτής Προυσιάδος κατοικοΰσι Βιθυ- 
νοί. Τά δ& πρ6ς νότον του Όλύμπου, κα\ 2ως του 
ποταμού 'Ρυνδακοΰ, κατοικοΰσι ΜυσοΙ • τα δέ πρ6ςτήν 
θάλασσαν, κα\ τήν Κύζικον, κατοικοΰσι Φρύγες τε κα\ 
Γραικο\, άπ6 τοΰ πόταμου Γρανικοΰ (59) τήν όνομα- 
σίαν πλουτήσαντες • έν φ ποταμφ γέγονεν ή πρώτη ΐ|(ΐ3 (|ΐιί(1βιη υΓΐ>6 ρΓ0(1ϋΙ 06ΐ6ΐ)6ΐτίπιυ8 36 νβΐυ8ΐα8 ^ μάχη πρ^ς τους στρατηγούς τών Περσών "Αλεξάνδρου 
Πΐβ ^£8ορυ8, (|ΐιί ί3ΐ)υΐ3Γυιη υ8υιιι ρπιηυβ ίη ιηιιη- τοΰ Μακεδόνος* άνωδέ παρεκτείνεται μέχρι τοΰ Λο- 
ιΐιιιιι ίη¥6χίΙ : 61 ιΐ8(]υ6 3(1 €οιηοροΓιιη Μ6Γί οΗοη* ρυλαίου κα\ αύτοΰ Κοτυαίου, έξ οΐίπέρ έστιν άόνο- 
Ιϋΐη ν6Γ8υ3^ Α(] 06ΰ38υιη νβΓΟ (ΐ68ίηΊΐ Ιη Α1)7(1υιη. μαστότατος κα\ παλαιάς έχείνος ΑΓσωπος, δ τήν μυ- 

ΑΝδΕΕ,ΜΙ ΒΛΝΟυΐΙΙΙ ΝΟΊ Ά, Νικδπολις, ή νΰν Πρέβεζα• 

ΑΙτωλία, τά Αεχώνια. 

Κέοκυρα, ή Φαιακία. 

Δωοώνη, ή Βόνδιτζα. 

"Ηπειρος, τδ Βοθρευτ4ν. 

Αελφοι, τδ Χρυσές καΐ Σόλων. 

Διόστιολις, τδ 'Ράμπελον. 

Καισαρεία Φιλίππου ή Τονόπυργος, ή αυτή κα\ Πα- 

ναιας, άπδ τοΰ έχεΙ δρου; Παναίου. 
Σαρδική, ή νυν Τριαδίτζα. - 
Αάρυμνα, ή Λαρύσα. 
Θέρμη κα\ Έμαθία, ή θεσσαλονίκη. 
Κολασσα\, αΐ Χώναι. 
•Ροδόπης, ή Φιλιππούπολις. 
Ιταλία, * Αογγιβαρδία. 
Μέμφη, τδ νυν Ταμιάθην. 
Πέογη, τδ νΰν Πυργίν. 
ΑΟοειρα, τδ νΰν Οολύστειλον. 

Α116Γ νοΓΟ 63ΐ3ΐοαυ8 Ιιυ)υ866ηΐ(Νΐί υΓΐ)ίυιιι 6(1ίΐπ8 

Ιΐ3ΜυΓ3(1 €3ΐ66ΙΙ1 ΐίϋΠ ρπηίί (16 ΐΗ6ΙΙ13ΐί1)υ8, 61 

816 Ιΐ3ΐ)6ΐ : 

ΠόΧεωτ ονόματα, 

"Οσαι τών πόλεων Ι^' τοΙς ύστέροις χρόνοις μετωνο- 
μάσθησαν. 

Έπίδαμνος, τδ νυν ;Δυ(ί*.'^άχιον. 

ΑΓπεια, ή νΰν Κοροίνι,. 

Πίδασος, ή νΰν Μεθώνη. Ταύτης δέ πλησίον εστίν 
Χε^/^όνησός μικρά, ήτις τδ μέν παλαιδν έλέγετο ή 
πατρίς τοΰ Νέστορος τοΰ παρά τψ Όμήρψ ^δο- 
μένου ' νΰν δΐ χβιλεΐται ΆβαρΙνος. Ποτίδαια, ή νΰν Βί^^οια. 

Πύδνα, τδ νΰν Κίτρος. 

•Απολλώνεια, ή νυν Έρισσδς ή πρδς τφ 'Αθψ τφ 

βρει κειμένη. 
Τρίκη, τά νΰν Τρίκαλα. 
Θερμοπύλαι, τδ νΰν Σκέλος. 
Σίπυλον δρος, ό νΰν Κουσινάς. 
Σωτηρόπολις, τά νΰν Πύθια. 
Έμέσα τδ παρά το7ς Σα^χηνοΖς Χέμψ. 
Ύποπλάκιοι Θήβαι, τδ νυΜ *Ατραμύττινον. 
Άργος Θεττοιλικδν, τδ νΰν Λάρισσα. 
ϋ Σίρμιον ή νΰν Ούγγρία. 01 δέ Οΰγροι ούτοι (λέγοντι 
^ τδ τϊολαιόν Γήπαιδες. 
Σαρδική, ή νΰν Τριάδιττα. 
Δάρας, τδ νΰν Ταυρές. 
Μαρτυρόπολις, τδ νΰν Μεφερκί. 
Βέ^(5οια, τδ νΰν "Αμαστρις. 
Τόπειρος, τδ νΰν Τούσιον. 
"Εφύρα, ή νΰν Κόρινθος. 
Περίχθος, ή νΰν Ηράκλεια πρδς δύσιν. 
"Αμιοα, τδ νΰν "Εμιετ. 
"Οδρυσδς, ή νΰν "Αδριανούπολις. 
Δορόστολον, ή νΰν Δρήστρον. 
"ίστρος ποταμδς, ό νΰν Δανούβιος. 
Κολοσσα\, αΐ νΰν Χώναι. 

(57) ϋβ 1ιί8€6 ΡγΙίβ 1θ(ΐυίΐιΐΓ ΤΙιβορΙιαηββ 3ι1 3ΐι• 
ηυιιι 12 Η6Γ3θΙϋ, ηεοηοιι βυιΙΟΓ ΟΙιΐΌΐιΐα Αΐ€Χ3ΐι- 
(ΙΐΊΐιί ρ3|^. 325. 

(58| Ιΐ3 ηΐδ €()(16Χ. Ε(]ί(ι ν6Γ0 Γοτθηνών. 

(59) Ι(]6ΐη ίηΓΓ3 υΙ>ί (16 ϋί3ΐ6εΐί8 0ΓΧ6οηιηι 3^ιι ; 
61 (|υΐ03ΐη οοηιιηυιιί «Ιί^ΙοιΙο υ.<}ί δίηΐ (1βδθπΚ)ίΐ. β5 Μ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋδ 0Κ1ΕΝΤΙ8. 8β 

6'>π•βΙαν πρώτος εΙς Λν χόιμον βίσενβγχών. Καιίω; Α ίη ΙβΓιΙικΙίηβ ίυΐβιη » 1\1ιγηι1»€0 Πανιο ιι$(ΐυο αά 

ΰοιποροϋιη ΟοιτιαίβΗ οοι^ηοπιΐηβ. Αίςυβ 1ΐ£0 ςο:• της χωμοπΑειας Μηρού, κατά ανατολάς. Πρ6ς δλ 
τάς (υνμάς, καταλήγει εΙς "Αβυδον • πρ6ς δέ πλά- 
τος, άπ2>τοΟ Τυνδαχβΰ ΐϊοταμοΰ χαΐ μέχρι της χω- 
μοπ^«#ς του λεγομένου Δοματηροϋ. ΚαΙ οΟτω μ^ντ6 
*Οψ{χιον, χα\ τήν όνομ«9{αν αύτοΰ εΤπομβν, διά τ^ 
«ροιίορεϋβίθαι έμπροσθεν του βασιλέως, κα\ χαταρ- 
τίίειν, χα\ διευ^ύνειν τΑς ύδους αύτοΰ χα\ μονάς. 
£ί«\ δέ έθνη τά συμπληρουντα τ6 Όψίκιον, ταύτα • 
Βιθυν•\, ΜυσβΙ, Φρύγες,Δάρδανοι, (Λ κα\ Τρώες λεγ(5- 
ίΑ«νοι. Έχει δέ π4λεις επισήμους τ6 θέμα τ6 καλού- 
μενον *Οψίχιον, τοσαύτας ! πρώτην μέν Νίχαιαν,τήν 
μητρόπολιν χρηματίζουσαν δευτέριν δΐ, Κοτύαιον 
τρίτην, Αορύ>Λΐ•ν • τετάρτην, Μιδαιον ^60)•πέμ- πτην, ^Απάμειαν* ίχτην, Μύρλειαν (61) 
κάτην, Άβυδον. 

θέμα Ε\ τό χαΛού^ιετον ^ΟπτΙματον. Β 

Τ6 χαλούμενον ούκ οΤδ* δπως ε'.πεϊν θέμα 'Οπτί- 
μστος, ούδεμίαν Ιχει κοινωνίαν πρ^ θέματα. Εις 
γάρ δουλείαν μάνην προσεΛηπται, διά τ6 είναι αύτδ 
οίχτρότα-ον, χα^ μήτε τοΰρμαις, μήτε δρούγγοις (62) 
τετιμημένον, άλλ' ή τ6ν τούτου κρατούντα, δομέστι- 
χον μ4νον άγορευίμενον. ΕΙςγάρ ύπηρεσίαν έτέταχτο 
των στρατιωτών, δτε οΐ βασιλείς τοΓ; έΟνεσχ μετά 
του λαοΟ έπεστράτευον, σρατιωτών δέ εκείνων τών 
έν τοΙς βασιλιχοΖς τάγμασι τεταγμένων. "Οσοι γαρ 
έν ταΓς σχολαις, κα\ το{ς Ιχανάτοις (63), καΐ τοις 
λοιποΓς τάγμασιν έστρατε ύοντο, είς ύπηρεσίαν, εΤς 
Ικτστος αυτών Όπτιμάτων (64) έκέκτητο. "Εστί δέ <Ιθιη 65ΐ γαΓιο 01>$βΐ]ΐιϋ, ςυ^ηι (^ΓοΓβοΐο »ρρ6ΐΐ3ΐίο• 
ηβιη 61 ίη(ϋΐ3ηι β^ββ (1ίχίπιιι$, ςαοά μΓχίτβιιΙ Ίπιρβ- ' 
τ&ΐοι4, υΐ ¥18$ 6ΐ Ηοιηίείΐίβ βί ρτφρατβΓβηΙ αίςυε- 
οοηϋΙηηΑΓβηΙ. ΟβηΙβ» νβΓΟ »ο ρορυΐί, ςιιί Οΐιββςυίυπι 
οοιιβιίκπϋΐιΐ 8υη( )η: ΒίΙΙιγηΊ, Βίγβη, ΡΙΐΓ7ςβ8, Β3Γ* 
(Ιιιιιί, ςιιί 6( ΤΓο)8ηΐ (1'κηιηΐυΓ. Οχΐβπιιη Ιΐιβιιι& 
0Ι)$6(]υϋ υΓΐ)β8 0βΐ6^Γ6$ Ιΐ3806 Η&ϋβΙ. ΡΓίιιίΑΐη ςυί-- 
άβϊο ΝίοχΗΐη, <ιιι« βδΐ ηιβίΓοροΙίβ, 8ΐΐ6Γ8η> Οο-^ 
Ιγχυη» , Ιβπίαηι Οοητίχυηι , ηυ3η;ιπι Μιϋ^υπι , 
ςυίηΐλΐη Αρ8ΐιι«3ΐη, 86χΐ8ΐη ΜγΓΐ68πι, ββρίίιη&ΐιΐ 
1.3ΐηρ$3ουιιι, οεΐ&ταιη ΡαΗιιιβ, ηοηαιη ΟγζΊουιη, 
(1601111311) Αϋγϋυπ). έβδ^μην, Λίμψακον • όγδ^ην, Πάριον • έννάτην, Κύζικον • δε-^ ΤΗ€ίηα V, άίακτη Ορίίηιαίηιη. 

\ά ηϋοά, η6$€ίο (]ΐιο ρ3(Ηο, νο€3ΐιιιιι 681 ΙΙιβιηαΟρ^• 
ϋιηοΙυππ, οίΙιΠ ΙιβΙ^βΙ «οηιποαηβ €υπι ΐΗ6πΐ3ΐΐ1)α8 ; 
86Γνίΐϋ δίςιιίϋβπι (3ηΐυη) 03υ$3 8&&υιηρ.ΐιιιιι 68ΐ,. 
υΐροΐβ ηί86Γπιηιιιη, 10 ηβςιιβ ΐηηηίδ, η6(|υ6 άπυη- 

^18 €θΗθη68ΐ3ΐυη), 6ΐ ςηί Ιΐ»Ί€ ρΓΧ69!, (1θΐη68ΐί€ΙΙ8 

Ι3η1υιη ιιαηουρβΙυΓ : ςαίρρβ 3(1 ιηίιιίδίβηβ ιηίΐίιί- 
1)118, ουπ) ίιηρ6Γ3ΐθΓ68 υη3 οηιιι ροριι1ί8 βχρβιϋΐίο- 
ηβιη 3ΐίςυ3ηι Γ»€6Γ6ηΙ, ρΓΧ6ΐ3η(Ιιιηι, ίηβΐίΐυΐί Γυβ^ 
ηιηΐ : ίί8 ίηςτΐ3ΐη, ςυί ίη ΊιηρβΓαίοπΐβ 3{;ιηίηί1)υ8 
ν6Γ83ΐΐ3η(υΓ. Οιιοΐιιυοίβηίιη ίη δεΙιοΠδ, βΐ Ιοβηβΐίδ, 
Γβϋηιιίδηυβ 3{;ιηίηίΙ)υ8 ηιίΓιΐ3ΐ)3ηΙ, βοΓυιη 8ίη{[ΐ)Γΐ8 
υηυ8 0ρΓιηΐ3ΐυιιι, €υ]π8 ηίηίδίβηο υΙΟΓΚαπ, 6Γ3ί ΑΝδΕ[.Μ1 ΒΑΝΟυηΐΙ ΝΟΤ.€:. 
(60) |Ι& ίη ιη8. ΐ6|;ϋυΓ. Ε^ίΙί, Μηδάειον. δΐβρΙΐ3- € βλήσΟαι, δι* 8ν έχείνοι τ6 προίγμα πρώτον χαταστη- ηιΐ8 Μιδάοιον. Μήδαιον νοΓΟ €6<ΐΓ6ηο 6ΐ 3ΐϋ8 υΓΐ)8 
κΐΗ«ο <1Ί6ίΐυΓ. 

(61) 1(ίΐ6ΐ)) ηΐ!» Αρ3ΐηβ3 ΒΊΐΗγηί», ιιΐ ΐΓ3(ΙιιηΙ 8υί- 
(1^8 61 δΐ6ρΙΐ3ΐιυ8, Μύρλεια, πόλις Βιθυνίας, ή νυν 
λεγομένη Άπάμεια, 

(62) ΰτνηρί νοο6 υ8υ$ β<ϋ Ρΐ3νΜΐ8 νορΊδουδ ίη 
ΡγοΙκ), Οϋΐηβε, ίηςυίβηβ, ^ηΐίϋηι Ογηη§οί ιαηΗ€ αά 
ηηίηηΜαρ€»ο$ Αοιιιι>ι«ι μ ίτ'ίΗΜρΙίηηί άΗχίι, ΔροΟγ- 
γος, Οαΐύτνα ηιΗίίηηι : 1.6ΐιηεΐ3νίυ8 ίη Οπηιηαδίίοο 
ΤϋΓοίοο ίΐ3 0Γχεί8 βρρβΠαπ αίΐ ΒαΰηΙπηι Τήΰηηί^ 

(]ΙΙ6Π1 ίη&ΐ3Γ 806ρΐΓί^6Πΐ• 6ΐ (|ΙΙ6η) 1ΐ:ΐϋ ΒίΙΰηΐΗΙΗ 

τί^'ΐΜΪηη νθ63ηΙ, 3 Ττημο, Γογ16. 1.60 ίη ΤβεΙίείδ, 
€»ρ. ϋ, Ι 9, 6ΐ 6X60 61θ8&£ ΒββίΙΊο. Μοίρα δέ έστιν, 
Ι^τοι δρουγγος τ6 &χ ταγαάτων, ήτοι ανδρών τών 
λεγομένων χομήτων συγχείμβνον πλήθος, 6ΐ § 42, 
μοίρας τάς λεγομένας δρούγγους. 8. Ιθ3ηη68 ΟΙΐΓ)'- 
€θ5(οιηη8 6ρίβ(• 14 : Δρουγγος μοναζόντων * οΟτω 
γάρ δεί[ είπεΓν, κα\ τί) λέξει τήν μανίαν αυτών Ιν- 
δζίςασθαι. Υίάβ 0υ63πβίί υίΓυπιςυβ 61θ883Γίυπ). 

(65) Ιη νο€6 Ικανάτοις 3(]υ3 ηιίΐιι Ι)2εΓ6ΐ, ίηςιιίΐ 
ΥυΙεαηίυ8. Αι ίκανάτοι δοηρίοπίιυδ Βγζ3ηΓιυί8 ιηί- 
1ίΐΡ8 86ΐβ6ΐί 3(1 ευ8ΐόϋί3ΐη ίη)ρ6Γ8(οη8 νβΐ ρβίβΐίί 
(ϋουηΐιΐΓ. Ηυίηβ νοΰίδ π)6ΐηίηίΐ βϋβηι ί()60) Ρογ- 
ρ))}ΤΓ0ΐ(6ηίΙιΐ8 ΠΙ). (Ιβ Αάπ). Ιιηρ. 6ηρ. 50 : Κα\ τδν 
μέν Παγχρατουχαν Βασιλεύς ίχανάτον πεποίηχε, κα\ 
μδτά τοΟτο στρατηγον εΙς τους Βουκελλαρίους. Ργ»- 

Ιΐ*Γβ3 1.60 ϋΓ3ΐΙΐη)3ΐίθ11δ, δ^ΐΜβΟΠ 1.()^θΙΙΐ6ΐ3, ΑπΟ- 

η]τα)υ8θοπιΙ>€θ8ί3ηυ8, ΟβϋΓβιιιΐδ 3ΐϋηιΐ6 6χ δΟΓίρίο- 
ηΐιυβ Β3ΤΖ8ηΙίηί8 ρ388ίπι Ιιιι]ιΐ8 νοείβ ηιβιηίηβπϊ. 
δβϋ ςυί Αηοηγπιο ΟοιιιΙ)6ΐΐ8Ί3ηο,πυιη. 19, (ϋάιυρ &ρ• 
χοιν τών ίκανάτων, 3ΐϋ8 ϋ6€<ιϋ3Γί ηοπΐ6ηεΐ3ΐιΐΓ3 δο- 
μέττικο; ηυηευραίιΐΓ. Μίοι^138 ΡβρΙιΙβ^ζΟ ίιι Υίΐ3 
1^ιι;ιΐΊί Ρ3ΐΠ3Γε1ι;6 €Ρ. Νικήταν δέ πρώτον μ&ν δε- 
καετή τυγχάνοντα, τών λεγομένων ίκανάτων δομέ- 
^;ικον παρΑ Νικηφόρου φααΐ του πάππου προβ*- σαι. Εχ ςιιί1)ΐΐ8 ρο5ΐΓ6ηιΐ8 νβΓΐ)ί8, ίη(|ίιίι 0ιιε3ΐΐξίιι$, 
νβΐ ίεβηαΐΟΓυηι 8θΙιοΐ3Πΐ,ν6) (11κηίΐ3(6πι (ίοηιβκΐίεΙ τών 
(χανάτων, Ιυηι ρπηιιιπι ίηδίίΐυοηι α ΝίΓβρΙιοΓο ^β- 
η6Γ3ΐί ίη>ρ. ρΓΟ Νίϋ6ΐ3 6Χ ίίϋ3 ηβρο(6. ΕιεβΠβ αηΐο 
ϊίχο (6Π)ροΓ3 ίκανάτου ηίθηΐίοηβηι (ΐ6Γί ηοη 3(1ν6Γ« 
Γιπιυδ, ρΓΧΐβΓ(|ΐΐ3η) ίη δγη3χ»ηί8 17 Ρ6ΐ). ίη δ. 
Μβηβ €3ΐΙίε6ΐ3(ΐ3 : Ό μακάριος Μηνάίς μιοί τών νυ- 
κτών έπιστάς άνδρί τινι Φιλοβάτη λεγομένψ, κα\ τή 
Ικανάτων κατειλεγμένψ σ^ολζ *' ςυ» ςηίιΐβπι ιβΓβ- 
ΓυηΙ 3(1 ΐ6ΐηροΓ9 Οοη5ΐ3ηΐιηϊ Μ.,δϋΐΐ Ιιχε δΐιιιΐ 8ΐιΙ)< 
ΐ€δΐ£ Γκίβί. ϋοηΙίηυ3ΐθΓ ΤΙΐ6ορΙΐ3ΐιίδ άβ εοίΐβιη 8. 
Ι^η3ΐίθ : Και Νικήτας, 8; πρότερον μ^ν παΤς ώ* 
τήν τών ίκανάτων ίιεϊπεν αρχήν, ατε δη φίλιο: τοϊ; 
στρατιώταις κα\ έν ύπζίθρί^; διάγουσιν είναι τε θέλων. 
ϋηϋβ εοη]ίε6Γ6 ΙίοεΙ ίε3η3(08 ιηϋίΐβδ Γυίδδβ οχ 
Ρ3)3ΐίο3 ηιίΐίΐίβ, ςΐιΐ 8ΐι)> ά\ο 3§6ΐ)3ηΐ, εοηΐΓβ (|ΐΐ3ΐη 
6ΧουΙ)ίΙθΓ68. ΡΓθΐ05ρ3ΐΙΐ3πί ηυΐοηι ηε ιΐυηιοδίίοί τών 
Ικανάτων ηΐ6ΐιΙίο οεουΓΠΐ ίπ δγηοϋο τιιι ΟοηβΙβη• 
Β ΙίηοροΙ. Αοΐ. 1. 0Γ6δΐ68 πρωτοσπαθάριος, χα\ δο- 
μέστικος τών Ικανάτων. !^<| γίϋο ϋϋε3η(;ϋ 61θ88« 
υτφε. 

(64) Ιη οϋίΓίδΙο^ίΐυΓ, αυτών 'Οπτιμάτου.δβϋ ςυθ(1 
Ιιίε η3ΓΓ3ΐ €οπ8ΐ3ηιίη(ΐ8 (Ιβ Οριίηΐ3Γυηι ΐΙΐ6Π)3ΐ8» 
ίπΐ6ΐΓΐ{;6ηόυπι 6Ηΐη Ιθ(]αί άα ΟρΙίηιαίυιη ΐΙΐ6ηΐ3ΐο 
ςαοιηο(1ο 8υ3 χΐ3ΐ6 6Γ31 ; ()υίρρ6 ρΓίοπ1)ΐΐ8 δββευϋ» 
ίιι ρΓ6ΐίο ΓιιίΙ 0ρΐίη)3ΐιιηι ηιί1ί1ί3, (|υο(1 ηυί(]6πι νεΙ- 
ίιΐιιε εοΙ1ί§6Γ6 6δΐ, ςυοϋ ειιιη δυίδ ρΓθίοεΐοηΙ)ΐι<«, 
(}<ΐθδ αηηαίοί νοε3ΐ)3π(, ρβπιιϋο 30 ΐίηάατΛίχ ευιιι 
δΐιίδ ρηβΓίδ ηΓιηΐ3Γ6ηΐ, 61 ίη τάγματα ϋΐ8ΐπ1)Ηΐί«. 
(^ιιίϋιΐδ ρΓΧ6Γ3ηΙ ταξίζρχοι βΐ μοιράρχαι, ίη 86- 
ευη(ΐ3 3εΐ6 οοηδΙίΙυοΓεηΐυΓ, υΙ νεΙΊιβδ οΐ ίιιΠηηίο- 
Γβδ ίη ρΓίηΐ3 Ιοο3ΐο8 ΐυ6Γ6ηΐιΐΓ. Υίιΐβ Μαηήάηηί 
8ΐταΐ^0. ΙίΙ). ι, ε3ρ. 3 61 4; ΓιΙ). ιι, εβρ. 5 βΐ 10 ; 
ΙίΙ). III, ε3ρ. 7. ΟχΐβΓυπΓΟπτιμάτοι ίη ΗίδΙοη3 Βγ' 
ζ3ηΓιη3, αΐί ορίίηιβ ιΐοεεί ο( ϋαεαη^ϊυδ; αρροΗίΐΐι 87 €0Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚίΗΥΚΟΟΕΙ^ίΙΤί 8» 

ιΐββί^η&ΐιιβ. ΡοΓΓΟ αρρεΙΙαίΊο ίρβα Ι9ηΐυιη ΓβΓβ ίη 86 Α ονομασία των άτ{μω¥ Ρβην &6ριν φέρουσα, των παρά €0ηΙυιη6ΐί9ΡΗ2ΐ)6ΐ, βίςυβ νϋίυιη Ιιοιηίηιιιη, ςυίϋρυϋ 
Κοιη&ιΐθ8 ΟοΓίβΙίιιΙ νοο&ηΙαΓ; ίιΐβοςυβ ηβο ίηΐβΓ 
ΙΙιβηο&ΐ» ϋβηββίυΓ; η€6 ςυι Ιιαίο ρΓ9668ΐ, ρτβοΐοΓ 
8ΐτβ 8ΐΓ0ΐβ|^8 βρρβΙΙαίυΓ , 860 ()0ΐη68ΐί€υ8, ρΓ»(1ί<• 
ΙΟΤΓ βυΐΜΐί(υ8, 61 ()ίβηί(!ΐΐ6 1οη|;6 ιπίβΗοΓ. 06ΐιΐ68 
νβΓΟ^ ςυ« 9(1ίηιρΐ6ηΐ, τ^Ι ροΐίοβ ιηίηί$ΐΓΑη<1ο 86γ- 
νΙΙίΑ 1ι«ο οίΟοΊα τηΊΓιΙ'ώυβ, 3ΐςυβ ίρδί ίιηρβΓΑΐοπ 
ρΓ2Β8ΐαηΐ, δυηΐ 1ι» : ΒΊΐΙιγηί• Τ1ΐΑΓ8ί3ϋΒ, ΤΙιγη'ι ; 86(1 

61ΡΗΓΥΚ68 3ΐ1ίη£[1ΐη1. Η&ί)6ηΙ 2υΐ6ηΐ υΓΐ>6!$ €6ΐ6ΐ)Γ68 

1ΐ9806 : Ρηηΐϋΐη ο|ΐΓκ]6ΐΐ) ΝίοοίΏβϋΊαιη ηιβίΓοροΓιπί), 
«ΙΐβΓ^ιη ΗιΊι^ηοροΙίιη, ΐ6ηΊ&ιη ΡηβηβΙαιη, ηυΑΠβιη 
Α8ΐ2οιιηι, πιιίηίαιη Ρ3ηΙΐ6ηοροΙίιη. €%ΐ6Γυιη ΠυΊΐ 
ροΓ ΟρΓιηιαίυπι ΐϋΛ^χύΛ 52'η|;3πυ8 0υνίιΐ8 ]υηΓ.ΐιΐ8 
ροηΐ6 νί&ιι ()ί|;ηί88ίιηο, ςυβιη βίΓυχίΐ ΊιηρβΓ&ΐΟΓ Τωμα{θ€ς λεγομένων Κορτελίνων (65). Δώ ουδέ εΙς 
θέματος τάξιν λελόγισται, ουδέ δ στρατηγδς δ τούτου 
δίρχων κατονομάζεται, άλλα δομέστιχος, δ ύπ6 χείρα 
ών στρατηγού, χα\ τήν άζίαν χαταδεέστερος. Ε1σ\ δέ 
Εθνη τά συμπληρουντα, μάλλον δέ ύπουργουντα, εΙς 
τ4)ντο(αύτην δουλείαν των στρατιωτών, χα\ αύτου 
του βασιλέω:, τοσαΰτα • Πιθυνο^, Ταρσιάται, θυνοί. 
Προσάπτεται δέ κα\ Φρυγών. "Εχει δέ τζόΧεις επισή- 
μους τοσαύτας • πρώτην μέν Νιχομήδειαν την μη- 
τρδπολιν • ^ει^τέρα^ δέ, Έλενούπολιν (66) ' τρ£την 
Πραίνετον* τετάρτην, Άστακόν πέμτυτην, Παρθε- 
νούπολιν. 'Ρέει δέ έν τω θέματι των Όπτιμάτων 
ποταμδς 6 καλούμενος Σαγγάριος * έν ζ) έστιν αξιο- 
θέατος γέφυρα, ήν έποίησεν Ίουστινιανδς (67) ό βα- 1υ8ΐιηί&ηυ8 ίΐΐβ ηυηςυΑίη βαΐίβ €βΐ65Γ8ΐυ9. Ιη 60 ^^ σιλεΰς εκείνος δ πολυύμνητος, έπιγραφήν Εχουσα 
1&Η8 ίηδοηρίίο 68ΐ, ίη ΙβρΊιΙυηι υηο ίη8ουΙρΐ3, ί$ΐί$ 

^6Γΐ}ί8 : 

ίπ ηηοηηβ ρο$ί Ιπηιίάαηι Η€»ρΒτίαΜ ^ Μ€άο%(ΐΗ6 

Βατδαήΰηηιηηβ ρτβρβιη, ηηαηίΗ$ €Γα(, άοηιί- 

[ίηηι : 
8αη§αη ρτίεναΐίάα /Ικοΐκε 9ΐιο(/ο {οτηί€β ήηαβ 

Ιηάηρβτηίοτη $€τνΗίο ρτεπατί». 
Ιηνίβ ηαιηηα^ οΗηί ταΗΰια , ηιι///^κβ «ΐ(6αΰ/^, ^α^η ήρίάα $αχί ΰοιηρέάβ νίη€ΐ€)α€€$, 
Αι^]ιι6 Η»Γ. (ΐιΓκΐ6ηι ά^ο Ιΐιβπιαίβ 0ρΓιαΐ3ΐυπι. 

ίΐ ΤΗεηια ν/, άίΰίηηι Βηο€€ΐΙατ%οτηηί, 

δίπιΠΊΐ6Γ 61 Ιΐΐ6ΐη3 Βυ606ΐΐ2ΗθΓυιη ηοη 3 Ιοοο &Η• ^ 
ήυο 3ρρ6ΐΐ3ίΐίοη6ηι 8066ρίΐ, ηβηυβ & β6ήΐ6 9ΐίςυ8, 
ςίΐ9Β ϋ3 νοαίΓ^υΓ, 86(1 ςυό(Ι ιηιΐίΐυιη 388β6ΐ9Β 68- 
ββηΐ , 6ΐ €0πιιη63ΐυηι βίλ Υ6ΐΐ6Γ6ηι. Βυο€6ΐΐ3ΓΊυ8 
6ηίπι Ιι3ΐΊη& Πη^υβ νθ€&ΐιΐΓ Ϊ8, ςυΐ Γ6ί ρβηβΓί» 
€ΐΐ8ΐθ(1ί3πι {[6πΐ; ιιΙ ηη1ίΐ68 6χρ6()ίΐί, 61 3|) οιηηί 
όΙΐ6Γβ ΙίϋβΗ 3(1 1>6ΐΙυπι βδ86ηΐ. Βυο66ΐ1υ8 ςυΙρρ6 
?0€3ΐιΐΓ ρ3ηί8, οίΓΟυΐΑΓβιη 0(;υΓ3Π) ρπ» δβ ΓβΓ6η8; 
είβΙΙβΓϋΐδ τβΓσ, ου8(θ8 ρ3ηΐ8• Ρπορπο 3υΐ6πι, 6Ι τοιαύτην • ήτις γέγραπται έν μια των πλακών, ού- 
τωσ\ λέγουσα • 

Καϊ σϋ μβθ^ ΈσπβρΙην ύψαύχενα, καϊ μετά Μι}- 

\δωτ 
Έθνεα, καϊ Λάσαν βαρβαρικ^γ άγέΛ^\^^ 

Σαγγάριε^ κρατεράΐσι ^οάς άψίσι πεδηθείς 

Αυτός έδουΛώβης κοιρηηκ^ χαΛάμχι, 
Ό χρϊν γάρ σκαφέεσσιγ άνέμβατος, ό ΛρΧν άτει- 

ΚεΊσαι Λαΐνέτ^ σ^ίγκτός άΛνχτοπέδχι. 

Κα\ ταύτα μέν περ\ του καλουμένου θέματος των 
Όπτιμάτων. 

θέμα Ο^', τό καΛονμενον Βουκε,ΙΛαρΙωτ, 

Όμοίως δέ καΐ τΐ θέμα τών Βουχελλαρίων ούκ άτ:^ 
τδπου τιν^ς τήν προσηγορίαν έκτήσατο • ούτε μήν 
άιώ έθνους, ο5τω καλουμένου* άλλάδιά τδέπακολου- 
θείν το?ς στρατιώταις, κα\ τρόφά; αυτών έπιφέρε- 
σθαι. Βουκελλάριος γάρ, κατά 'Ρωμαίων δνάλεκτον, 
δ φύλαξ του άρτου καλείται. "Ωστε είναι τους στρα- 
τιώτας ελαφρούς, κα\ άβαρεΐς πρδς τδν π^λεμον. 
Βούκελλος γάρ τδ κρικελοειδές ψωμίον (68) καλείται- 
χελλάριος δέ δ φυλαξ του άρτου. Τ6 γάρ οικεΤον δνο<- ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟυΐΙΙΙ Νοτ^ε. ίιΐ6Γ6 Ουίΐΐιί ςυθ8 ύυιη ΚΙΐθ(1οβ3ί8θ βοηιιη άηοΑ 
ιΐ6νιοΐθ8 ίη Αιιβ;1ΐ8ΐ3ΐ6αι ιηί1ίΓΐ3ΐη βίδοΙνΙΐ δΐΊΙίοΗο, 

ίΐΐ 86πΙ)ΐΙ 01γΐηρίθ(1θΠΙ8 ίη 6Χ€6Γρΐΐ8 3ρυ(1 ΡΗο- 
Ιΐήυηι : "Οτι τών Τοδογα'ίσου Γδτθων οΐ χεφαλεώ- 
ται Ότετιμάτοι έκαλουντο, εΙς δώδεκα συντείνοντες ευτελών. βΙοβδηκ Εΐ38ΐΓιο. : ΚορτελΤνο^ , εύτελ%, 
θυρωρδς του πραιτωρίου. 

(66) Ι]6ΐ6ηοροΙί$ Βίΐΐιγηί» 6$( υΓΐ)$ 3(1 ΟΓΑΟοηΙίβ 
Ωιινίί οδΐίπιη, ίη Νί60ΐηβ(1ί6ηδί δίηιι, 0Γ6ρ3πυιη 
οΓιπι (1ί6ΐ3, 6ΐ 3ΐ) Η6ΐ(;η3 ΟοηβΙαηΐίηί Μ3£[ηί πιαίΓΟ, χιλιάδας. ΟΟς καταπόλεμήσας Στειλ(χων, Τοδογαΐ- |^ ςη3ΐη ίη 63 η3ΐ3ΐιι Γυίδδβ βίηηΐ, ηυηηηρ3ΐ3, υΐ ο$1 βον προση^αιρίσατο. 1ί α6ΐηθ6ρ9 ίη ρΓονίηοί&δ (Ιίδ• 
ρβΠίΙι, 6ί ροΐίπδίηιυτη Αβίφ τφρηί ηοηιβη ϋ6(ΐ6- 
ΙτυηΙ. ίη (|υ3 δυηΐ ΒίιΙιγηί 61 Γβΐίςυβ^ £611168 (ΐυ38 
ί6ΓΡηδβΙ 1)06 €3ρΊΐ6 ΡθΓρΗγΓθ26ηϋυ8. 

(6») Οηί ΡοΓρΙιγΓΟ^βηίιο (Ιΐΰυηΐυπ ΟοτίβΙίηί, ίη 
), ι, Οθ(1. Τΐι. <16 Οο1ιθΓΐ3ΐ. βΐ Ι. ιν, 60(ΐ6ηι €θ(1. (1ΰ 
6ίν6Γδί^ οίΠο. 3ρρ6ΐΐ3ηΐιΐΓ ϋοΗοπαία, 5ίο ά\α\ ρΓί- 
ιιπιιη (ΐΓΠοί3ΐ68 ρΓχΓΐ'ΰΐί ρπείοηο. ΟΙοδδ» ▼6(6Γί!8 : 
€ο1ιθΓΐ3ΐίηιΐδ, Θυρωρδς του πραιτωρίου. Ηί ρρβΕ^Γβ- 
οΐί ρΓχίοΐ'ίο Τβηίοπυιη ββυ 3υΐ3ΐη δβΓν^ΙΐϋηΙ. ΡοδΙ- 
ηιο Ιηηι Γ6εΙθΓυηι ρΓονίηοίβΓυηι οΓΩβίΑΐβδ ηυηοη- 
Ρ3ΐ1 ίυ6Γβ. Αρραηίοτα €οΙιοηαΐ€$, ίη 1. ηΐΐ. (16 €ο- 
ίιΟΓί. ϋοΙιοΠαΙη ηιί/ίΐία, Ι. ι, Ιιοο ΐΊι. ΟοΗοτΙαϋηί^ 
1. XXVI, XXVIII, 1)06 1)1. Ε(ϋ6ΐυιη ναΙβηΙΙιιίβηί 61 
Μ3Γ6ί»ηί οοιιλΓλ Ευ1γ€ΐΐ6η, ίη οοηΰίΗο ΟΙ)3ΐθ6(1ο- 
η6η8ί ρ^Γΐ. III, 03ρ. 42 : *Αλλ^ ούδεμίαν μετιένα; 
οτρατειαν άνεχδ(χεθα, ε Ι μή τι άρα τήν τ(ον κορτά- 
λίνων, ή λιμιτανέων. €96ΐ6ηιιη νίΐ64 ϋ 30 ίηυιιΐφ 
8θΓ(ί8 Ιιο»ιϋη€$ 1ια1)ίΐί. 61ο88« ηΐ85^ κορτ^λίνων^ τών 3ρϋιΙ €6^Γ6ηαπ) 3ΐ1 3ηη()πι 20 όοηβΐ^ηΐ. νΐ(ΐ6 Ργο« 
οορίϋιη ΙίΙ). ν, (16 Μ{\\ΐ. Ευ86ΐ)ΊΜΐη ΙίΙ). ιν, ά& Υί*3 
ϋοηδίβηΐιηί 63ρ. 61. ΡΙιίΙοδίΟΓ^ίυηι ΙϊΙ). π, οβρ. 15. 

5θΓΓ3ΐ. Νί06ρΙΐΟΓ.,6ΐ0. 

(67) νί(ΐ6 ΡΐΌοορΙιιιη (1β ^Ε^\\ΐ. ΓιΙι. ν, 03ρ. 5. 
53ης3Πδ 3(ΐ1βιη Πυνίπδ Αδί» ΜίηοΓίδ, δ6Π ΡΙιγ]τ• 
κί•«, <16 (]ΐΐο ηιιιΙίΑ ΡΙ))Ιίρρυ8 Μ3υδδ3οιΐδ ίιι ηοΐίδ 3ΐ1 
ΡΐΜ(3ΓθΙιΐιιη (1β ηυη)ίηϋ>ηδ. €χΐ6Γυιη 6ρί|[Γ3η)ΐη3 
ροηΐί ΙιιΓιο 3δθΓίρΐϋΐη Γ6Γ6ηαΓ 6ΐίαπι 3 Ζοη3Γ3 ΗΙ). 
XVI, η. 7. 

(68) βίοδδ. ν6ΐ. ΒαΰύβΙΙα, ψωμίον νθ63ηΙ. Ιοαιι- 
ηι*8 (16 ^3η1I3 : Βύ€€β11α^ ηιοηβίΐα ραηη. Ββ|;πΐ3 
ηί)3}|;ί5ΐΓί, 63ρ. %7. ]η ηα{1ίη$ οηιιιίία$ ίη€η$ί$ ίη 
<Μοε ηΐ€νο$ (ΐηί$ [να'βτ άβ βΐιο ραη€ ΐβΓηαχ, ηοη αηι- 
ρΙίΗ», ^η€€βίΙα$ ίΗΐίηραί. Ψωμίον αιιίβηι Γι ίο ρΓΟ 
ραηβ 306ΐρίΐΗΓ, ηοιι ν6Γ0 ρΓΟ ({(ΐίϋυδίιϋβΐ οΊ1)3Γϋδ, 
(ΐΐ ΜουΓδ'ιιΐδ ίηιοΐ'ρΓ6ΐ:ιΙιΐΓ.'Ουο(Ι ν6Γ0 3ΐι ΡοΓρΙ)γ- 
ιθ£6ηί(αδ ΒιιοοοΙΙβΓίοδ 3 6ιι^(;<//α, Ιιοο οδΐ, ρχηβ 
νοο^ΗΟ», οοηνβηίΐ ευηι ϋδ ι\\ΐ2^ Ιι&Ι)6ΐ ΤΙι;ιΙο1;ϋυ8 ύύ ί^ ΟΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒυ^ ΟΗίΕΝΤΙδ. 9β μα τοΰ Ι6νους, χαΐ Έλληνιχδν, Μαριαν$υνο\ (69) όνο- Α 6ΓΧ€3ηΊΰθ ηοιηίηύ ρορυΐΐ ίΠί Μ&Γί&η(1γηί ηυηοα- μάζονταΐ' Ιπεκλήθησαν δέ Γαλάται (70). Έίττι δ& 
Α.οχή τοΰ θέματος άτΛ μίν της χωμοπόλεω; Μοδρη- 
νής άρχ4μενον, ^^γουν της συμπληρώσεως τοΰ ΌτΓίΐ- 
μά^υ. Άνβ6«νον δ& πρ^ τήν μητρόπολιν Άγχύ- 
ρΛν, χα\ παρεχτίΐνον μέχρι των ορίων Καιτπαδο- 
χίας (71), χα\ αύτου του φρουρίου του καλουμένου 
Σα^Αα^α, έν οΤς τταρεχτείνεται τ6 των Γαλατών ίθνος. 
Οί δέ Γαλάται άττοιχοί είσι τών Φράγγων. Έγένετο 
δέ ή τούτων άττοιχία έν ταΐς ήμέραις* έν αΤς ήν Άτ- 
ταλος ό Περγαμηνές, κα\ Νικομήδης ό τοΰ Ζειτυοίτου 
υΙός, Τά δέ πρ6ς θάλασσαν χα\ τον βο^^οίν, πλατύνε- 
%Λ% πρ^ αύτ^ν τ6ν πόντον, χαΐ τήν χαλούμε νην πέλιν 
Ήράχλειαν, χα\ μέχρι τοΰ Παρθενίου ποταμού, χα\ 
αυτήν τί^ν Τίον (72). Συμπεριλαμβάνει δέ χα\ αυτήν ρίΐιιΙιΐΓ , οοκηοιιιίηαΐί βΐίαιη 09ΐ&(96. ΕβΙ ^υΐβιη ίηί- 
ϋιιπ) Ιιιι]α8 ΐΙιβιυβΓιβ ϋ οοπιοροΐί ΜοάΓβη^β, βίνβ & 
οοπιρίβηιβπίο ΟρΙίηιαΙπιη, ηΐ^υβ Ίΐ» αδοβηιίβηβ 3(1 
ιηβίΓοροΙίηι ΑηογΓαιη ; 6ΐ ρΓ0(6η(ΐ6η8 8β υδςυο 2<1 
οοηΟηίΒ Ο8ρρ3(1οοΐα!, 6ΐ υδςιιβ 'Λά ρΓορυ$η3€υΙιιηι 
$3ηΊ&η2 (ΙίοΙυιη,. Ίη ςυ» βχίεικΙΚυΓ 6αΐ3ΐ:ΐΓΐιηι ηα- 
ϋο. δυηΐ νβΓΟ Οαΐβΐχ, οοΙοηΊ ΡΓαιιεοΓΟίη. Οεϋυοίβ 
ροΓΓΟ ΓυίΙ Ικ-νο ϋοΐοηί» Ιβιηροη1)ΐι$ ΑΐΙ&Ιί ΡβΓςα- 
ιηβηΊ , 61 Νίεοπΐ6(ϋ$ ΖβροβΓι Γιΐϋ. Ου»; νοΓΟ 3(1 
ιη2Γ6 βΐ 3(]υϋοη6ΐη, 3ι1 Ροηΐιιιη ίρβηιη ιιβςιιβ βχίβη- 
(ΙυηΐυΓ , 61 2(1 ιιι-1)6πι ςυ» ΗοηοΙβα άίοΊΐυΓ , 61 υβ- 
ηυβ Λά ΡαΓΐ1ΐ6ηΊυιη ίΐιινίυηι, ηΙ(]ΐΐ6 ίρβαιη Τίιιιη• 
€οιηρΓθ1ΐ6η(1Ί^ν6Γθ 6ΐΊ&ιη ίρ$αιιι €ΐ3υ(1ΊοροΓιηί), βΐ 
€γ3Γι2ιιι, αίςιιβ ίρβυιη Βλ^ίΐρβίιπι, Λά εοηίΐηία Ρ&» Κλαυδιούπολιν, Κράτιάν τε χα\ αύτ6 τ^ Βασί- β ρΗΐ^^οιΠ!» υδηιιβ, 6ΐ ιιβηιιβ 3(1 Η^Ιγη ηιινίιιιιΐ. Αΐ- λαιον (73), χαΐ Ιως τών ορίων Παφλαγονίας, χα\ μέ- 
χρι Άλυος πόταμου. Κη\ ώδε μέν χαταλήγει ό Βου- 
χελλάριος. ΕΙσΙ δ^ πόλεις αΐ συμπληροΰσαι τ6 θέμα 
τών Βουχελλαρίων, τοσαΰται • πρώτη μέν Άγχύ;&α, 
μητρόπολις ή τών Γαλατών * δευτέρα δ^ Κλαυδίου- 
πολις, χαΐ αύτη μητρόπολις τών Μαριανδυνών * τρί- 
τη, Ήράχλεια* τετάρτη, Προυσίας * πέμτττη, τ6 
Τήϊον. Έθνη δ& χατά μέρος ονομαζόμενα τοσαΰτα• 
Γα}.άτα(, Μαριανδ\)νο\, Βιθυνοί. 

θέαα Ζ\ τό χοΛούμενον Πα'^Λαγόνων. 
Τ^δέ θέμα τ6 χαλούμενον Παφλαγόνων, άρχαιότα- 
τον Ιθνος έστ\(74), χα\ έπίψογον έπ\ άναισχυντία τε ςυβ 1)Ί6 ς(Μ(]6ΐη 6$1 ΐ6ΓΐηΊηυ8 ΒιιοεεΙΙϋποΓυιη. διιηΐ 
νβΓΟ υΓΐ)68, ςυχ ΐΐιβιηα ΒιιεοεΙΙϊίποΓυιη οοηβιί- 
ΙυυηΙ,Ιι» : Ργιμι» Αη€γΓη, ηΐΡίΓοροΙίδ 63ΐ3ΐ3Γυιιι, βΐ•- 
ΙοΓΑ €ΐ2υ(]ΊοροΗ8, 61 ίρδα ιηβΙΐΌροΠβ Μ&παηιΐ^τιιο• 
ΠΙΠΙ, ΙβΠία Ιΐ6Γ&οΐ63, ςιιαπα ΡΓυδίαδ, ({υίπία Τβίυιη. 
6.311168 »υΐ6ηι, ςυφ &Ί2ί1ΐ3ΐϊιη ηοιιΓιιΐ3πΙυΓ , Ιιχ ; 
6αΐ3(χ, Μ3Π3η(]3ΤΐΗ, ΒίιΙι>ηί. ΎΗβηαα VII, άιοίηηι ΡαρΙιΙα§οηΗηι. 
0(10(1 νοΓο ΡαρΙιίΑ^οηιιιη ΐΗβιηα (ΙΊοΊΐυΓ, 8(οΓιύί&• 
8Ίηΐ3 6ΐ €0ΐιΐ6ΐιιρΓΐ8$Ίιη3 ξ6η$ 65ΐ, Ίιυρικίβιιΐία οι ΑΝδΕίΜΐ ΒΑιΝουκιι νοτλ:. . ίχ, Β^λίΓιο. Ιίΐ. 18, 8 29 : Βουκελλάριοι λέγον- Ο νίη (ΙοεΓι. €χΐ6Γυη) (ϊ«ί(1 ΒιιεεβΙΙβίυηι, νί(1β ιιίπι 
ι οΐ παραμένοντες στρατιώται* έχ τοΰ βούχα, αιΐ6 Βιΐ63η$|;π 6Ιθ88απυηι ; 61 (|ΐι% ΗηϋβΙ ΤιιηιοΙ ίη» 

•κβιι 

^ματος, δ έστιν &ρτο;, εκλήθησαν βουκελλάριοι, οΐ 
τ>ίΊ άρτον τιν^ς έσΟίοντε; έπ' α(ίτφ τούτψ τφ παρα- 
μένειν αύτ(μ. §((1 1Γΐ6 ΙίαείβΙΙαΓΗ (ΙίοιιιιΐυΓ &ΐαΐίοιιη- 
ήί ηιί1ίΐ68 αυί ρ3η6ΐη 3ΐίου]ιΐ8 6(1υιιΙ, ιιΐ 3ρυ(Ι βιιιιι 
ιηοΓβηΙϋΓ. πίηο 61θ88. 1•αΙ. ιη8. ίη εο(1. τ&^. 1012 : 
Α**€0ΐα^ Βν€€€ΐΙανΊη$, Βυ€66ΐ1αΓϋ|ίξίΙυΓ βΐίβπι ιΓίοΐί 
ίυβΓβ εϋ8ΐο<1υ8 6θΓροπ9, 8ΐΊρ3ΐ0Γ68, 3ηηΊ$ζ6π, (Ιο- 
ιηβδίίοί ρΓοε6Γΐιιη, ειι]υ8ηΐ0(1Ί ΓυίΙ ΟϋϋίβΙΙα ΒιΐΰΰβΙ- 
Ιατ'ΐΜ Αβίϋ; 3 (|ΐιο οεείβυ» 68ΐ ν3ΐ6ηΙιιιί3η(ΐ8 ΠΙ. 
Αυ|[. 2ρυ(1 ΟΓβ^οήιιιη Τυποη. 115. π, ΗΪ!>1. ε3ρ. 8, 
ΐ|ΐΐ6ΐη €3Ρδαηι 3ΐ> Ατηΐίοβγ'η 6]ϋ8(ΐ6πι Α(ΐΐΊΊ ΐΓ3(ΙίΙ 
ΡΓυ8ρ6Γ ίη ΟΙίΓοηίοο. 01) Ιιβηε ΓθΓΐ388ί8 ε3ΐι$αιιι 
$γαΑατ\ο% 61 ΒΗ€€€ΐΙατ\ο$, 3ΐηΙ)υΐ3ΐιΐ6 βχεί'είΐιι, 
ίιιιρ€Γ3ΐ0Γ6πι ίηιιιΐ6(1ί3ΐβ 8η)><ίθ()ΐπ ]ιιΙ)6ΐ Μ3υΓίε1ιΐ8 
ίίΙ). II βιηΐ6(^. εβρ. 9 : Όπισθεν δέ αύτοΰ εύθΰς 
τους σπαΟαρίους, κα\ μετ' αύτους τους βουκελλα- 
ρίους. Εχ (ΐηίΙ)υ8 ΜβυΓίείί ν6Γΐ)ί8 3ρρ3ΓβΙ ΙιυοϋβΙΙα ηι- 
ΓηοΙ)ΐΐ8 
(Ιβ 1)ΐΐΓε6ΐΐ3Ήί8 ϋϋ. XXIV, εβρ. )6, 6ΐ ΠΙ), χχνι, ε:ιρ. 
15. Βί^:ιΙιίί ίίοιη 61ο88. εΐ Μεαι^ίί. 

(69) δίο $επΙ)ίΐιΐΓ 3ριΐ(1 δΐ(φ1ΐΑηιιιιι, ΐΜΐ$1:ιΐΗίυπι 

3(1 Ρ»*Π6^. 61 3ρΐΙ(1 3ΐί08. Ρ^Γρ('Γ3ΙΙ1 ίΐΐ (*(1ίΓΐ$, 6ΐ ίπ 

«188. ΡοΓρΙι^ΓΟ^θίΓπί Μαρυανδηνοί. Μ3η3η(1γιΐ3 3ΐι- 
Ι6ΐη Γβ^ίο 810 (1ίεΐ3 Γηίι 3 (](ΐοι1»ιη Μ3Γί3Π(1γιιο ^Εο- 
Ι6η8ί, υΐ 3ίΙ δΐ6ρΙΐ3ηιΐ8. Ε.κΐβιιι 8εΓί1)ίι 6ΐ Ευδία- 
ΐΗίιΐδ 3(1 Ρ6η6ξ;βΐ«ί νβρβιιηι 787. δεΙιοΓηδίβΛ νεπο 
ΑροΠοηίί ΙΙΙιοϋιί ΙίΙ)• *', ν. 14ϋ, ΜαΓίβικΙγηΟδ (Ιίοΐοδ 
311 άπ6 Μαριανδυνοΰ υΐοϋ Κιμμερίου. 

(70) ϋ;ιΙ:ιΐ9Β Η ΜηπΑΠίΙγηι ΡοιρΙιγΓΟί^εηίΐί χνο 
(ΙίεΙί 8ΐιηΙ ί)ηο€ΐΙΙαή% ΓθΓΐη$$ΐ8, γ[μοιΙ Ηιιίο ιιιίηίδίο- 
Γίο ροΐί88ίιηυιη 3(1(1ίεΐί ε&δβπΐ, 86υ, υΐ αΐίί νοίυηΐ, 
ςυθ(1 ιηίΙίΐ68 1)υεε6ΐΐ3Γϋ οΐίηι ίη 63 τε^^ίοηβ ΐηοη(|3 
6χευΙ)3Γ6ηΙ ίη ρΓΧδί(1ϋ!« Ιοεηΐί. 1•βχίε. Ογφο. ηι'ί:. 
Ηβ^. εοιΙ. 2062 : Γαλογραικία, ή τών βουκιλλα- 
ρίωνχιόρα, οί αύτο\ χαΐ * Ελληνογαλάται γράφονται, Γΐθ8 3ΐ) οΓί^ίηβ ηοη ίυίδββ ΐΒηΐιηη 3(1 ί(1 οίΓιείί Τ) ή όνο.Λά![ονΓαι. νί(ΐ6 δ(Γκΐ3Π) ν. Βουκελλάριοι. 

!.-• _..^.-•..-.^ Λ .:_«*.--. 1. 1.. .: 11... *^ • /ρ»Λ μ:_•._ -. - -^ £...•- Γ ..^^..^ 6![6Γείΐΐ)ί ρΓ.68ΐ3Π(1υηι (ΐ69ΐίη3ΐοδ. Ι(1βιη 6Γΐ3ηι Μ:ηι• 

ή£ 08 ΙίΙ). 1, ε3ρ. 2 : Μάλιστα δέ τους τών μοιρών 

χαι ταγμάτων άρχοντας, έκατοντάρχους, δεκάρχους, 

XV. πιντάρχους, χα\ τετράρχους, βουκελλαρίους, 

χι\ φοιδ^ρατους, 6ΐο. ΒυεεεΙΙβΓίοΓυπ) ηυΐβιη ηοηιεη 

3 1)υεο6ΐ1:ιιο (ΙίεΙηπ), ει ρπππιιη 8υΙ> Ηοηοήο Αα- 

|υ&ΐο 3υίΙίΙιιπι 8εΓίΙ)ίΙ Οίγιηρίοιίοηικ 3ριΐι1 ΡΗοΐίαιη 

/ \η\ΜΙΐϋοΙΙ). ρ3ς. 479 : "Οτι τ6 βθΌκ8ΛΛάριος^Ίθ\».α, 

Ιν ταΐς ήμέραις Όνωρίου έφέρετο χατά στρατιο)- 

^ών ού μ(^νθν 'Ρωμαίοιν, άλλα χαΐ Γ(5τθων τινών • 

ώςβ" οΰτως χα\ τί φοιδεράτο)ν, χατά διαφ'^ρου κα\ 

«•^μμιγοΰς έφέρετο πλήθους. Ει ρ:ΐϋΙο ίπίΓβ : "Οτι 

τόν ξηρ^ν άρτον βουκέλλατον ό συγγριφεΰς καλεΐ- 

•^αί φησι • χα\ χ/.ευάζει τήν τών στρατιωτών έπ- 

ωνυμίαν, ώς έχ τούτου βουχελλαρίων έπιχληθέν- 

^^ν. Βυοε6Π;•ηοηιπι ^ιιη^ο^υπι ηιεηΐίο βΐί3ΐη Ιΐ3ΐ)β' 

Ι^Γ Ιιι ΝοΙίΐία ίηιροπί ΟΓίβηΐίβ, (ΐυ3ΐη ΑΓ03ϋϋ Ηο- 

ΐ•οπΐ(]υ6 ΐ€ΐιιροΐΊΐ)υ8 εοη€ίηη3ΐΑΐη Γαί&βο ραΐαηι (71) ΝίπιίΓΐΐιη, η%(ΐηε αά οοηβηια Οαρραάοοιαί• 
ΡβΓρβΓαιη ίπΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐαΓ νυΙε3ηιυ8, ηαι%€ αά ιηοη• 
1€» ΟαρραάοΰΊοί, 

(72) ΡίϋΙο ίιιΓΓ3 Ιΐ3ηο Ίρβαπι υΓΐ)6ΐη βρρείΐαΐ ΡοΓ- 
ρΐιγί'ο^βηίΐυ» τ6 Τήϊον. δΐε ηρικί δοΓϊρίΟΓβδ νΛΓΪβ 
8€ηΙ)ίΐιΐΓ ηοιηεη Ι)ΐι](ΐ$ ιΐΓΐ)ί8, (|ηίρρβ Τίος, ΤΙον, 
Τιειον, ΤήΙος 6ΐ Τήϊον ^εΓϊΗίΙιΐΓ. Ουί νείΌ Ιΐϊπε ιΐΓ- 
1)θΐη ειιηι Αηΐ38ΐπ εοιιΓυικΙιιηΙ 3ι1π)0(1υιη ειταηΐ; 
(|υίρρε Τΐυδ ηΙ) Απι;ϋ»ΐΐΊ (Ηδίαΐ νί^^ίιιΐί 8ΐ3(1ϋ8, υΐ 
ΙιαϋεΙ δίερίιαηυβ ΒγζαηΙίιιβ : 01 πά/τες άπ6 Τίου 
εις Άμαστριν στάδιοι εΓχοσι. Αΐ Μ3Γεί3ηη8 ΗεΓλ- 
€ΐ60ΐ3 ίη Ρβΐ'ίρΙο ιιπ(ΐ6 Ιΐ3*εΛί(ΐ6ηΙ(ΐΓ (ΙερΓΟίηρία : 0( 
πάντες άπό Τίου εΙς "Αμαστριν στάοια σκ'. 

(7δ) ΒαδίΙΐΓ• ί^ρίδεορ^ΐυδ, «υΐ) δβ<]β ΑιιεγΜΠ» πη»- 
ΐΓοροΙί πιεηΐίο οεευΓΓίΙ ίη οοηδίίιηΐίοηβ .%ΐ6χίί ΐηι- 
ρ6Γ3ΐοηδ. Βασίλαιον ηηΐεηιηη ί(ΐ6πι ορρί(1υηι, ^υοιί 
Βασίλευαν ορικί Οοιηηεηηηι ρ:ι^. 171. 

(74) Παχ ίηίΟΓρΓείΑΐυδ δυιυ ευαι Υαΐ€3Ηΐο, βΐο/»« 91 αΟΝΒΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ ιιβαυϋίΑ ΓΛίηοη ; €υ]ϋ8 βΐίΛΐη ΗοιηβΓϋβ ίη €31010^50 Α χλΙ χαχοπραιγί^ «ιαβαλλόμενον χλΧ "Ομηρο; αύτοΰ ιιΑνίυιη ηιοιηίηΊΐ, ςοοά 8υχΊΓιαΓ68 οορί^β αϊ Πϊηιιι 
ΡπΑπή υΓΐ)€ΐιι (Ιυχοπηΐ, ίΐλ 9ΰη1)6η& : 

ΡαρΗΙαροηα άυχΗ μβϋΐπ» Ρί^Ιωηιεηη ΗΐΠΗίη 
Εχ Εη€ΐΊ9, νηάε ηιηίαηιηι ρεηβναήο α^ΓΜίΊνηι 
ϋπί 6'ι/ίοηιιιι ί€η€ί>αηί, έΐ 5β*αιπιιΐΜ ϊηοοΜαηΐ, 
αηααηΒ ΡαπΗβηίηηι βηνίαηι ίη€ΐ\ιία$ άοηιο$ ΙιαΙ^ί' 

[ίαύαηι , 
€νοηιηαΐΗηΗβ,^£ρίαΐΗηι<ιηβ€ί βιι6/ίί)ΐ^< ΕτψΙαηα» 

ΟιιηρΓορίβΓ 61 ηιιιΐοηιηι βίοηυβ ίη«ΐ6 ριΊιΐιυηι 
ΟΓΐυιη (Ιίοίι, ιη3ηίΓ6βΐυιη ρΓΑνΊΐαΐΐΒ βοΓυιη, Αίςυβ 
ιι^ςηίΐί» ΟΓκυιιιβηΙηιη. Αΐηυβ Ικ-εο ηυΊιΙοιη Ποιιιβ- 
Γυ$ (16 ΡαρΙιΙα^οηΊΐΗίδ. ΜαπΙίιιι^ε νβΓΟ ιιγ1>65, δί- 
ιιορο, α Αιιι:ΐ8ΐΓ3, 61 Τβίυιη, βΐ ηυχ ϋΐϋίΐυΓ Αιηίη- 
8118• ϋΓΧοαιιΊοδΒ $υηΐ υιΙ)68, βΐ βι-χοοιαιη οοΐοηίχ. 
0ΐ!»ΐ6ηιιίη:ιΙ αυΐβιιι ΡαρΙιΐ3ςοηί8ΐη Ηβίγβ (|υίιΐ6ΐη 
ί1ϋνπΐ8 3ΐ)οη6ΐιΐ6, 3ΐΙ θ(*03$ιιπι νοΓΟ Βίΐίχυβ ΟυνΊιΐ8. 
Αΐ(|υ6 1»«ο ςιιί(]6ΐιι 68ΐ Ραρϋΐα^οπίλ. διιηΐ 3υΐ6ΐη 
ΡαρΙιΙαβοηββ Μ^γρϋι ββηβΓβ, 2 Ρΐιίηβο, ςυΐ ρπιηυδ 
Ρ3ρΙι1»0οηΊ2ηι 1ΐ3ΐ)ίΐΑνίΐ ; (|υί ηυ'κΙβιη ΑΙίυιη Ιΐ3ΐ)υΊΐ 
ΡαρΗΙαςοηβιη ; & <|υο βΐί&ιη π'^^ίο αρρβΙΙαίίοηβπι «ε- 
€6ρΊι. Ιΐ3ΐ)6ΐ νβΓΟ υΓΐ)68 Ηίυ8ΐΓ68 Ρ3ρΙιΐ3$οηία 1.2 
1ΐ38 1 ρΓίιη3ΐη (|υίϋ6ΐη ιηείΓοροΙίιιι ββη^Γβπι, α1(6- 

Γ3ηΐ ΑΐΙΙ38ΐΓ3ηΐ, ΙϋΓΓΐ3ΙΙ) δΟΓαίΙΙ, (|υ3Γΐ3ΐη 03(1ίΙ)Γ3ΙΙΙ, 

ςυίιιΐ3ΐη ΙοιιοροΙίηι , δβχΐηιη ΡοιηρϋίοροΗηι. διιηΐ 
βηπιι πομτιή, ί(1 68ΐ, ΙυϋίϋΓΐυιιι, ρΓυΙίΓυηι 61 νΐΐυ- 
ρβηυηι κΰΐιβή^ Ιιυιηβηί. 

Τίίβιηα VIII, ά'ιαηηι ΟΗαΙάϊα. 
Τ1]βιιΐ3 νβΓΟ €Ιΐ3ΐιΠ3 ηυηοπρΗίυιη, βΐ ιηοίΓοροΓιβ Ο 
ςυ» ιΙίοίΠΐΓ ΤΓ3ρ6ζιΐ8, βΓχεοΓυαι 8υηΙ οοΐοηί»; 
ί1ιΐ6?η3ϋηιθ(Ιυηι 61 ΧβηορΗοη ΐη βχρβϋίΐίοηβ €γΓί 
ΐΓ3(1ίι. υΐ(βποΓ3 νβΓΟ, 30 ιιιο<1ίΐ6ΓΓ3η63, 8υιιΐ ηιίηο- 
ΓΪ8 Αηηβηίχ ρΓΐιιιθΓ<1ί3 ; €υ]ιΐ8 (|υί<1βιη Γβ'ι β(ΐ6ΐη Γα* 
οίιιηΐ *φ83 ιιοιηΙη3;€β1ΐζ6ηβ 8θίΙΐ€6ΐ, εΐ δγβρβπίββ, 
βΐ 6θβΖ3ηυηι ; ιΐβ ςυίϋυδ εΐΊβηι δ30Γ3 δεπρίοΓα 108- 
1:ιΙιΐΓ, ςυβΠο Κβ^ιιηι Ι'ώΓΟ. Α88]ΤΓϋ βηίιιι, ουπ) 5&• 
ιηβπφ Ιιΐ€θ1;>8 €3ρΐίνθ8 3ΐ)ί]ιιχί886ηΙ , 3(1 Οπνίυιη 
€θβΖ3ηυιη 608 ΐΓ.'^ηβΙυΙβΓυηΐ. Οαοϋ νβΓΟ ΟΙιβΙιϋλ 
|1Ί€13 811, 3 Ρ6Γ83Γυιη 3ρρ€ΐΐ3ΐίοη6 ίΐυχίΐ, 61 3 ραΐι 18 
€Η3ΐ(Ιί3, ιιηϋβ ρπιιίΑΠί) ΟΓΐ^ίιιβιη ϋυΓυηΙ. υηϋβ βι 

ί^Ι3ΐϋ3βί 0Ο^ΙΙ0ΙΙΐίη3Π 80111. 

ΤΙϋίηα υ, Μ€$οροίαηϊία. ^. 

ΤΙΐ6ΐη3 νβΓΟ Μ68οροΐ3ΐηί» γβΐυβίυιη ηοη 68ΐ, 

η6(|υβ νβΐ ηι>|[ηυηίΐ νβΐ οβΙβΙΐΓβ (|ΐιίϋρί3ηι 6Γ31; ββιΙ 

θΙ>86ΐΐΓυιη (ΐυο<](ΐ3ΐη, ηοπιΊηΐδ &1(|ϋ6 3ρρ6ΐΐ3(ίοηΊ8 

€χρ6Γ8 οΐ3ΐΐ8ΐΓυηι. Τ6ΐηροΓί1)υ8 3υΐ6ηι 1.6θηί8 ΠΙίυΒ μνημονεύει έν τψ των νεών χαταλόγψ, επικούρους 
έλΟόντας Πριάμου πρ6; τ^^ν ιι^λιν Ίλιον, λέγων οΟ- 
τως' 

ΠαρΛαγότων ^' ήγεΤτο ΠυΛαιμέτΒος ΛάίΠσν κηρ 
Έί Έτετών^ δΘΒ%* {{μιόνων γένος άγροτεράωτ ' 
01 Ρα Κύτωροτ ίχον, καΐ Σήσαμοτ άμρενέμοττο, 
^ΑμφΙ Τ8 Παρθέηον Λοταμότ κΛντά δώμαζ'* 

Κρωμνάκ τ\ ΑύγιαΛότ τβ, καΐ ύψηΛονς ^ΕρνΟ/^ 

[νονς, 

Λι6 χλ\ 'Λ των ήμιόνων γένος εκείθεν πρώτον έκφυ- 
ναι λέγει • τεχμήριον τούτο της αυτών πονηρίας κα\ 
μοχθηρίας δε ικνύς. Κα\ ταύτα μ^ν "Ομηρος περί Πα« 
φλαγόνων. ΑΙ δε τεαραθαλάνιιοι πόλεις, ή τε >Σινώπη. 
χα\ *Αμάστρα, κα\ τόΤήΐον, κα\ ή λεγομένη Άμιν- 
β σ^ς. Ελληνίδες είσ\ τιόλεις, κα\ Ελλήνων Αποικοι. 
Διορίζει δε τήν Παφλαγονίαν, *Αλυς μέν ποταμός, έξ 
ανατολών- πρ6ς δέ δυσμάς 6 καλούμενο; Βιλλαιος. 
Κα\ αΟτη μέν ή Παφλαγονία. Ε1σ\ δέ οΐ Παφλαγόνες 
γένος ΑΙγύτυτιον, άπ6 Φινέως, του πρώτου την Πα- 
φλαγονίαν οίκήσαντο; • δς έσχεν υ16ν Παφλαγ^να, έξ 
οϊί κα\ ή χώρα τήν προαηγορίαν έ κληρονόμησε ν. "Εχει 
δέ πόλεις επισήμους ή Παφλαγονία, τοσαύτας* πρώ• 
την μέν μητρύπολιν, Γάγγραν • δευτέραν δέ, *Αμά- 
στραν • τρίτην, Σώραν • τετάρτην, Δάδιβραν (75) • 
πέμτιτην, Ίωνούττολιν Ικτην, Πομπηίου πολιν•Λσ//Λ/| 
γάρ είσι, καΐ δνειδο;, χαΐ έξουθένημα του Ανθρω- 
πείου γένκ)υς. 

θέμα Η* 9 τό χαΛονμετοτ ΧαΛδία. 

Τδ δέ καλού με νον θέμα Χαλδία, κα\ ή μητρόπολις 
λεγομένη Τραπεζους, Έλλήνοιν ε1σ\ν άποικίαι• χα- 
θώ; καΐ Ξενοφών έν τ]] άνα^άοει Κύρου λέγει * τα δέ 
4νω κα\ μεαόγαια, της μικραίς "Αρμενία; εΙσΙ προοί- 
μια. Τούτο δέ πιστουται έξ μυτών τών ονομάτων. "Η 
τε γάρ Κελτζηνή καλούμενη και ό Συαπ8ΐρίτης(76), 
κα\ τδ Γοιζάνον. Μαρτυρεί δέ κα\ περ\ τούτων ή 
θεία Γραφή Ιν τ^ τετάρτη τών Βασιλειών. Τους γάρ 
χατοιχουντας τήν Σαμάρειαν αΙχμαλώτους λαβόντες 
*Ασσύριοι, κατφκισαν αύτοΰς έν τψ ποταμψ Γοιζά- 
νφ (77). Έλαβε δέ τήν προσωνυμίαν του καλεΐσθαι 
Χαλδία, έκ της τών Περσών προσηγορίας, κα\ τη; 
αυτών άρχαιογόνου πατρίδος Χαλδία;. "Οθεν καΙΧαλ- 
δαιοι προσονομάζονται. 

θέμα Θ', ΜεσοχοζαμΙα, 

Τδ δέ θέμα της Μεσοποταμίας, ου πολυχρόνιόν 
έστιν ουδέ μέγα τι ήν, κα\ περιβόητον άλλα κλει- 
σούρα τις (78) ανώνυμος καΐ ακατονόμαστο;. Έπ\ 
δέ τών ήμερων Αέοντος (79) του άο'.δίμου κα\ σοφω- ΑΝδΕ[.Μ1 ΒΑΝΒυΠΙΙ ΝΟΤ^Ε. άηζΐηια €1 ΰοηΙειηρί'ΐΛΑίηια ^η%ηΐ; νβηιιη άρχαιό- 
τατον νβΓίί ρο886ΐ ΐίΓΐ3ΐιι ν^/κεΐίεβίηια ^βιη €%ι ; 
ηιιίρρ6ί)6Ρ3ρΙιΐ3^οηί1)υ8 ίΟ Ιιΐ8ΐίιιί3ηιΐ8ΝόνβΙ1» χθ'* 
Τ6 Ιΐαφλαγόνων έθνος άρχαϊόν τε κα\ ούκ άνώνυ- 
αον καθεστδς, άλλα τοσούτον, ώς και αποικία; μεγά- 
*ας έχπέμψαι, κα\ τάς έν 'ΙταΌΪ; συνοικίσαι Βενε- 
»ί«- έν αΤς δή καΐ Άκυληία πόλις τών έπ\ τη; Εσπέρας μεγίστη χατφχισται, κα\ βασιλικήν πολ- 
λάκ(ς δίαιταν δεξαμενή. 

(75) δίβ 1115. <ι βριιϋ Νίθ6ΐ3ΐη. Τη ειΙίΐΊβ, ΔάΒυ- 
6ραν. 1η αιιΙΙιοηιίΐΊβ Ιιχε οπάΐΊΚ υΓΐ)8 ιϋείΐυΓ, Δα- δύβρο;. 

(76) Ι^ηοιιηυίβηι πΐ8. εοϋβχ οχρίβΐ, ιι5ι ρ6Γρ6Γ3ΐη 
5εη1>'ιΐπΓ Καλτζίν ρΓΟ Κελτζηνή €ΐ Συιρίτης ρΓΟ 
Συσπειρίτης. 

(77) δ'ιο ίη πίδ. €θ(Ιΐ6β. Ιη 6(1ίΐΊ8 Γοζιανφ. Αΐ 
6οζ3η ηηνίυδ ^^τ^'Λ Μβάίβηι ϋίιήΙυΓ IV Α6β[. χνιι 
6Ι Ι ΡβΓ3ΐίρ. ν. Ευηιϋβπι ϋοζβη νο€3ΐ Β6η]3ηππ 
ΤηΗβΙεηδίδ. 

(78) Υίόβ Βηο3ΐ*(![ϋ 01θ88. βΓΧΟ. 

(79) δίο ιη•». Ε ΙίΓιΙνβΓΟ, έπΙ δέ τών ήμερων τοΟ 
μακαρίου καΐ αγίου πατρίς μου Λέοντος, οίε. βη Μ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋδ ΟΚϊΕίίΤίδ. 94 

τάτου έν βασιλβΰσι π^^έφυγε Παγχρατούχας έχει- Α ρΓ36€ΐ3π Λο 8ΑρΊοηΓι$δίιηΊ ΊιηροΓαΙοΓίδ ρΓοΓυ^Ίΐ Ρ&η- νο; ό ^Αρμένιος, χαΐ Πουχρ{χίχ^, χα\ Ταυτούχας, οΐ 
άβ&λφο\ αύτοΰ, χα\ παρέδωχαν τά έχεΤσε χαστέλλια, 
χα\ Ιπλατύνθηό τόπος, χαι έγένετο είςβνομα στρατ- 
ηγ{6ος. 

θέμα Ι\ ΚοΛωτείΰίς. 
Έ ΙΆ Κολώνε^α, χάτερον μέν έττιν όχυρώτατον 
χαί κρημνώδες * χα\ έχ τούδε του ττολί^ματος Ιλαβεν 
ή χώρα τήν έπωνυμ{αν του χαλεΖσθαι Κολώνεκα. 
Κο)4υνοΰς δέ τους υψηλούς (80) χα\ επηρμένους 
τόπους έχάλουν *Ελληνε;. Απαρχή δέ έστι της μι- 
χρΑς ^Αρμενίας, αρχομένη μέν άπ6 Νεοχαισαρε^ας 
της του θαυματουργού Γρηγορίου πατρίδος, χαΐ του 
χαλουμένου Φαλαχρου δρους. Πλατυνομένη δ& πρδς €Γ3ΐΐυθ3$ ίΐΐβ Αηηϋπίυβ βΐ Ρυ€Π03$ , 61 Τ&ιι1ιΐ€28, 
6]υ8 ΓΓΑΐΓβδ, 6ΐ οαβΙβΠα, (\η•Λ 118 Ίη ΙοοΊβ βΓαηΐ, Ιγ3- 
ϋίιΙβΓυηΙ; 6ΐ όϋβΙαίΑ τ2%\ο ρΓχίυΓΧ ηοιηβη 30- 
οβρίΐ. 

ΤΗεηια Χ, ΟοΙοηβα, 
€ο1οηο3 ν6Γ0 65ΐ οη8ΐΓπιιι ηΗΐηίΐί88Ίιηιιιη, 90 ρΓΧ- 
€6ρ8; βίςυβ βχ Ιι&ο ρ^Γνα υι*1)€ Γβ^Ίο 3ρρ6ΐΙαΐίοη6ΐη 
αεοβρίΐ, ιιΐ νοοβίυΓ Οοΐοηεα. Κολωνους βηίιη 3Γϋυ8 
&ο ο(ϋΐί$δίιιΐ2ΐ Ιοεα 6γ9βοΊ αρροΙΙηνοΓβ. ΙηίΓπηη 3υ- 
Ι6πι 68ΐ ιηίηοπδ Αηιιοιιϊ»>; ίιιείρ'κϋΐδ ςιιίϋβπι ΑΝβο- 
(^δ3Γβ3, 6γ6^οπΊ Τ1ΐ3ΐιιη8ΐιιφ ραΐπ», 6ΐ & ιηοιιΐο 
Ρ1)»1&0Γ0 (ϋοΐο. ΕχΙοηιΙίΐηΓ νϋΐΌ αϋ ΑΓ»1)Γ3εΰηθΓυιη 
ιΐΓΐ*6ΐη, €ΐ3Γί8δίιηΊ ίΙΓιιΐδ, θΐΙο1)6ΓΓίιιηςπ6 ηιαΠγιΊδ τβτήν ^Αραβραχηνών πδλιν (8Ι),τήντθΟ περιφανε• Β Ειΐ8ΐΓ3ΐϋ ρ3ΐπ3Πίΐ, ρβπΊη^οιδ ΝίοοροΠηι πδςυβ , 61 στάτου χα\ μεγαλομάρτυρος Ευστρατίου πατρίδα, χα\ 
διήχουσα μέχρι Νιχοπόλεως, χα\ της χαλουμένης 
Τεφριχής, ής ήρχε Χρυσδχειρ (82), έχείνος ό των 
ΜανιχαΙων περιβόητος Αρχηγδς, χα\ Καρβέας (83), 
ό τούτου άνοσιώτερος * οΟς έξωλόθρευσε, χαΐ πρδς 
τους ξίδου χευθμώνας απέπεμψε Βασίλειος (84) ό φι- 
λόχριστος βασιλεύς, ό των χαθ' ήμαίς βασιλέων ευ- 
τυχής τε χαι ευσεβέστατος. Και ώδε μίν ή Κολώνεια. 
*Ι1ς δΐ προείπομεν, ή άρχαιογονία τοΰ θέματος, έχ 
της πρώτης των ^Αρμενίων αρχής χατάγεται. "^ 
Θέμα ΙΑ!, Σεβάστειας, 
Όμοίως δέ χα\ τδ θέμα της Σεβαστέ ίας, χα\ αύτδ 
έχ της δευτέρας Αρμενίας άπάρχεται. Τ6 δέ της ορρί(1ιιιη (|ΐιοι1 Τιφίκίεβ νοεαίιΐΓ, ουί (ΙοιιιΊηαίιΐδ 
681 €Ηγ)'$0€1ι('Γ ίΐΐϋ Γ3ΐΐ)0δυδ ΜαηΐεΙίίϋοηιηι ρρίη- 
€6ρδ, 6ΐ θ3Γΐ3οα8, ηιιί Ιμιπο 'φδυπι ΊηιρίβΙ^ΐβ δΐιρβ- 
ΓαΙ)3ΐ ; ηιιοδ (|υίι1βιιι (ϋδρϋπΐϊίϋΐ 61 3(1 ίιιΓ6ΓΠ3ΐ6:ί 
130118 άοίΓυδίι Βαδίΐίπδ ΟΐΓίδΐί δίικϋοβυδ ίιηρ6Γ»ΙαΓ, 
ηοδίΓΟΓίιπι ϊιηρβΓαΐυΓυιη ΓβΠοΊδδίιηυδ ραπίΟΓΟίρϋδ- 
δίιηυδ. Αΐ(]ΐιβ ίΐα ηιιίιίοιη δ6 1ΐ3ΐ)βΙ Ουίοηεβ. 13 
Ρπιη3 νοΓΟ, υΐ ]3ΐη (Ιίχίηιυδ, ΐΙΐ6ΐυ3(Ί8 θΓί|;ο 3 
ρΓίιηο ΛπηβηίοΓΠΐη ίιιΙΓιο ιΙϋΐΙιιοΊΐιΐΓ. 
ΊΙί€ηία XI ^ 8€ΰα$ΐ€α'. 

δίηΠίΙβΓ 61 δ6ΐ)3$1«3Β ΐΗβΐη3 6Χ Ι|ΓνιΟΓ6 ΑΓΙΙ)6ηί3 

ίπίΐίυιη 1ΐ3ΐ)βΙ. υιΐΐδ νβΓΟ ηοιηοη βυυιιι έχ του σέβα- 
στοΰ, ί(Ι 681 3ΐ) Αυ£[υ8ΐο €φδ3Γ6 ^υΓιο 3006ρίι; ςιιί «ίλεΐύς δνομα έχ τοΰ σεβαστού Καίσαρος Ιουλίου ^ Ος^ββΓ ΊηιρβΓίυιη ρρΊηουδ οοουρ3νίΙ, 6ΐ ηιοιΐ3Γθ1Γιαιιι προσε(ληφε, τήν του Καίσαρος αρχήν πρώτου χρα- 
τυναμένου, χα\ μο'^αρχίαν τήν πολυαρχίαν χατα- 
ΰχευάβαντος. Καίσαρ δέ έπεχλήΟη, ούχ «χ της αξίας, 
Αλλά Ιχ της ανατομής της μητέρος (85) αύτου. Τε- 
λευτησάσης γάρ αυτής, Ισπαιρε τ?> βρέφος, κα\ άπ- 
βλάχτιζε* χαι διατμηθείσης της γάστρας αυτής, εξήλθε 
βρυχώμενος, ώσπερ τις σχύμνος λέοντος• τήν δέ 
άνατομήν, τζαΤσαί (86) καλουσινοί ΤωμαΤοι.Όθεν 
χαι Καίσαρ έπωνομάσθη, διά τήν άνατομήν, ώσπερ 
ιΓπομεν. Κα\ ταΟτα μέν περ\ Σεβαστείας. Π3σαι ούν 
αΐ πόλεις, αΐ χαλούμεναι Καισάρειαι, έχ τοΰδε τοΰ 
φιλτάτου Καίσαρος τήν προσωνυμίαν έσχήχασιν. 
Θέμα ΙΒ^ τό χαΧούμετοτ Ανχατδον. 
Ό δέ Αυκανδδς χθες, κα\ πρδ μιχροΰ εΙς τάξιν 6Χ ΐϋολυαρχία, \ά 68ΐ, ιηιιΙιΟΓυηη (ΙοηιΊηηΐϊοηρ, οοπ* 
βΐίΐηίΐ. €£83Γ 3υΐ6ΐη οο§ιιοιιιίιΐ3ΐυ8 Γιιίΐ, ηβη 3 ιΐί- 
Κηίΐ3ΐ6, δ6<1 35 ίηυί&ίοηβ υΐβπ ιη3ΐη8 8πφ : ιιογ- 
Ιυ3 δ'κ^υίϋβιη ίρδ3, ρ3ΐρΊΐ3ΐ):ιΐ ίηΓβηδ, 30 Γ68ί1ίβΙ)3ΐ, 
(]ΐΐ3ρΓορ(6Γ ο«8θ ιη3ΐΓΊδ ιιιβΓΟ, βΓυρίΙ ΓΓβΠίΙϋηδ ίιι- 
δΙίΐΓ 03ΐυ1ί ΐ6οηί8. Ιηοίδίοηβιη νοΓΟ Βοιηβηί τζαϊ- 
σαι νοοιπί. υιιϋβ 6ΐ Οχδαπ ηιιηουρ.Ίΐιΐδ οδΐ, οϋ ϋΐΜΐπ 
8601*101)6111, υΐΊ (Ιίχίιιιπδ. Αίςυβ Ιιλο ςιιίιίοιη ι1β δβ- 

1)3δΐ63. Οΐηη68 ίΐ3ςΐ16 υΓΐ)6δ, ςυ35 €χ•83Γ6Χ (ΙΊοΐΊΐΙϋΓ, 

3ΐ) Ιιοο οΗαπδδίηιο 0ΰ6δ3Γ6 βρροΙΙβΙίοηβιη δυιηρβο• 
ΓυηΙ. 

ΤΗ€ηία XII, άίαπηι Ιί^εαηάΊ. 
Ι.γθ3η(1υβ ηοη ίΐ3 ρπιΐβιη ϊιιΙβΓ Ιΐιοηιηΐβ 3€ «γ- θέματος κα\ πόλεως (87) έχρημάτισεν, έπΙ των χρό- Ο 1>68 οβηδβή οΟΒρϋ, ΐ6ΐηροΓϋ)ΐΐδ ηίιηίΓϋηι1.οοηίδ ίΐΐίαί 

ΑΝδΕίΜΙ ΒΑΝΟυΚΙΙ ΝΟΤ^Ε. 

τον τήν Τεφρικήν οίχοδομησάμενον, χα\ πολΰν ου 
μόνον τοΰ χυδαίου φθόρον λαοΰ χατεργάσασθαι, άλλα 
χα\ των μεγάλων δή στρατηγών ζωγρί^ λαβείν. (80) Ιη 6(1'αί8 ^ο^ίΙιΐΓ, χολωνους δέ τους υψηλούς 
χα\ επηρμένους λόφους χαλοΰσιν "Ελληνες, Κολωνο\ 
3ΐιΙβιη, νβΐ αΐ Ευ&ΐ3ΐΙιΊυ8 νπΐΐ χολώναι, δΐιηΐ τόποι 
λήγσ-τεες μέν εΙς όξυ, μή ακριβώς δέ άπωξυμμένοι, 
παρά τδ χολούειν, δ έστι χολοβοΰν. 

<8Ι) Αγ;ι5γ30ϊ8 Γβ^ίοπίδ, Αηηβηί» Αιιίΐΐιπ^Β, ηιβ- 
οιιπίΐ ΝίοβρΙιΟΓυδ €3ΐΓΐ8ΐΐ. ηυί €αί3ΐιι ΐΓ3(1ίΙ, ΕυδΐΓ3- 
ιίιιηι ιη:ΐΓΐ)τοιη 6Χ 63 Γιιίδ^ο οήιιηάιιιιι. 

(8^) Οΰ £Ι)Γ>'δθοΙ)ίΓθ 6ΐ ρ]ιΐδ οχιΐβ ν'ϋ)6 Ζοηα- 
Γ3ΙΠ 1ί5. Χ¥ΐ ίιι ΒΑδίΙίο, υΙ)ί Τ«φΙΐΓίθ6ΐη Α{[3Γ6ηοΓυιη, 
61 Η.ιιιί€ΐΐ9βοηιιη ΜβίΓοροΙΐιη βρρ^ΙΙαί. νί(ΐ6 ρΓΧ- 

Ι€Γ€9 δθγΓαΖ6ΙΟ, 61ν031)1 6ΐ 3ΐίθ8. 

(85) ϋ6 03Γΐ>63 Μ3ΐιίοΙΐ96θ, ϋυοβ 1)ο1Ηοοδίδδίιηο 
(οη8υΐ6ΐιϋα5 οοιιΓιιιυ3ΐθΓ ΡοΓρΙι^ΓοςβιΓιΐί ρ»^. 105 
<1 110, ιιΙ>ί ΤβρΙιηο68 οοιιϋίιΟΓ ϋίοϋπΓ : "ΚνΟα χα\ 
τ4ν προμνημονευθέντα φα3\ν άριατεΟσ^ι Καρβέαν ΙΙΙΊο €ατϊ)€ω {€η)\ι$ $ηρτη ηΐ€ηύοη€ΐη (βα»ιη$, ηηί βί 
ΤβρΗήΰβί οοηάίΐοτ (ηΗ) €§Τ€φ^ αχηηί νίηηίβηι βηι- 
ίΗί$$£:νΙ ηοη $οΐΗίη ί^Τ€ραήο$ ηιηΐΐοί αΐηηβ ο6<γιι• 
Γ0« ^Λ/«Γ/β^ίπ^ νέταπι ηιαρηοί ηιιοηΗα άη€έ$ νίνοΒ 
οερβήί, 

(84) ΕιΙίΙί 1ΐ3ΐ)6ηΙ, άπέπεμψεν, ό έμ6ς πάππος, 
κύρ'.ος Βασίλειος, ύ τών, 6ΐο. 

(85) δίο οϋίΐί : ηΐδ. ν6Γ0, αλλά έχ της ανατομής 
τής γαστρδς της μητέρος αύτοΟ. Ε Ιίΐί οΐί3ΐη, τελευ- 
τώσης ^αρ, οίο. , . γ ^ι 

(86) ]ιι 1118. ΙββΐΙϋΓ, τζέσε, οΐ ρ3ϋΙο ιηΓΓη, τζέσαρ 

(87) δίο ηΐδ. οοιίοχ. Εϋίΐί νοΓΟ, εις ταξιν θέματος 95 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥίΙΟβΕΝΠΊ 90 

ρΓ^εΙ&η'ι ίηιροΓ3ΐοη8 ; αηΐο» βιιίιη γβουα αΙ» ίηοο- Α νων Λ^οντος του άοιδίμου βασιλέο»;. *Έρημο; γάρ ήν Ιίδ 61 Ίιι1ια1)ίΐ9ΐ3 βΓ»1, Ι3ΐη ίρ82 (|υ&ιη ΤζΑίιιαηϋυβ, 
6ΐ αηΊνθΓ83 ΑηηβηΊαί βηί1ίη)& Γ6£[ίο ; ηεςιιβ οοΓαιη 
ηοιηοη υΐΐο ίη ρΓβΐίο αυΐ ηυιηβΓο βΓ&Ι. Μβ^ηιιβ 
νβΓΟ ίΙΙβ, 61 {ζ'ι^αηΓΓδίηιίΙίδ, Απηβηίυδ, Αη^απηββ 
Ι.;υ€3$1π.'ΰ ββηοΓ, Ιοη£[ίηι&ηυ8 ίΠβ, βΐ &ίη|)Ίϋϋχΐ6Γ, 
ηιιεηι ΛηηβιιίοΓυηι ϋη^υα ΑζοΙιιπι νοεβΓυηΙ : ίΙΙβ, 
ίηςιιαηι, αιιη αϋ 1.€οη6ΐη Πΐυηι €6ΐ6ΐ)Γ6Πΐ ίηιρ€Γ3• 
Ιοπΐπι νβηί8$6(, δίνβ υΐ ρΓθΓυ(;Μ$, Μνβ υΐ αιηίΰυβ, 
ηοη $3ΐΐ9 βΓΐο , ΓΑπιυΙυιη Ιια1)ΐιί( εβίβύιβιη ΊΙΙυπι 
Μϋΐίαιη, ηυί ποη ί(» ρη(ΐ6ΐη 6 νίνίβ (]β0688ίΐ ; ςπί 
6ΐί2ΐη ουιη εοιίοιη ίιηρ6Γ3ΐθΓ6 βχρβιϋΐίοηβπι ΓβοίΙ 
ΊηΓϋΙί€ί ίΐΐο ρΓ9βΙίο, ηίηιίΓυπι βιιΙ^&Γίεο. 6υηι 'α3<ΐΜβ 
ίη ρΓΧ(]ΐ€ΐο ρΓΦϋο, ςιιοίΙ ουιη ίηιρϋ88ίιηο ίΠο 5γ- 
ιηβοηβ ΒυΙ(|[»Γ0 οοιηιηί88υιη ΓαβΓαΙ, ρΓοϋί^αΐοδ 68861 
Αηη6ΐΓιυ8 ; (6Γ21 βιιίηι ρΓ96Γ66ΐυ8 ίηιρβΓΑίοπί 3|[ΐηί- 
ηΐβ, ςυο<1 βχεπΜίοΓυπι (ΙίοίΐιΐΓ;) ίη ςυο 6ΐί3ηι 
ΤΗ6θ(1θ8ίυδ ρΓθ1ον68ΐί3πυ5 ρΓχεΙαΓΪ ίΐΐίυδ ίπιρβπι- 
ΐΟΓΪδ, (ΐ68ίά6Γ»ΐυ8, ηβςυβ υ1ΐΓ3 νί8υ8 681. Μεΐίαδ 
ίΐ3(|Π6, άβ ςυο πιοϋο άίχίηιυβ, 6χ Ιιοο ρηχΗο 83ΐ- 
νιΐ8 0Ι1Π1 3(1 ΑπηιεπΊοδ 86 οοηΙυΙί886ΐ, ίηϋυδίπυδ 
3ΐίοςυί, 61 3(1 53Γΐ)3η€3πι ρΓ8Β(]αΙί(;η6πι ρεπιΐοηευβ, 
ηΐ3ηυ ΑΓηιοηίοΓυηι οο1ΐ6€ΐ3, ουηι 3Γ06ηι 6ΐί3πι Ιιυ- 
]ιΐ8 01*1)18, ςΗ3ηι ροΐ6Γ3ΐ ορΐίπΐ6 ηιυηΊνί886ΐ, ρ3υΐ3- 
Ιίπ) ρΓ0€6<ΐ6η8, ΙοΓιυδ ρΓορ6ηιο(Ιυπι υΓΐ)ί8 Γυίη38 
ίη8ΐ3ηΓ3νίΙ; 3ΐςυ6 1ΐ3 Γ6£[ίο υηίν6Γ83 ίη νβΐ6Γ6πι 
δΐ3ΐαπι Γ68ΐίΐιιΐ3, ΑΓυΐ6ηϋ8 ΓυίΙ Γ6Γ6η3 ; ςυίρρβ ςυαβ 
14 ΓβΠίΙίδ 3(1ιιιο(1υπι, βΐ ρββοεηϋίδ βςυίδ 36 ρβ- 

€0Π ρ6Γ366θηΐηΐ0(ΐ3(3 68861. ΟυθθίΓ63 6ΐ ΐΗ6Π13ΐίδ τόπρότερον χα\ άο{χητος, χάχείνη χα\ ή χαλουμένη 
Τζαμανδδς, χαΐ τά συμΛαραχείμενα μέρη των Αρ- 
μενίων χα\ ούχ ήν βνομα αυτών, οΟτε έν λόγΐιι, ο&τε 
ένάριθμψ. "Οτε δέ * μ^γβς εκείνος χαΐ γιγαντοειδής 
Αρμένιος, ό της Άγγουρίνης τ!ίς Λαιχαστρίας 
γαμβρ6ς, ό μαχρόχειρ έχεΓνος, χα\ περιδέξιος, δν 
χατ3( τήν των ^Αρμενίων διάλεχτον *Αζώτον (88) 
έχάλουν έχείνος έλΟών πρδς Λέοντΐζ (89) τ6ν άοί- 
διμον βασιλέα, εΓτε ως πρόσφυξ, εΓτε ώς φ^ος, ούχ 
οίδα, έχείνος εΤχε θεράτυοντα, τ6ν χΟΙς χαΐ πρΗ μ•^ 
χροΰ τελευτήσαντα, Μελίαν λέγω τόν περι6(5ητον, 
δς χα\ συνεστράτευσεν αύτψ πρ^ς τ6ν δυστυχέστατον 
πέλεμον, τίν του Βουλγάρου (90) λέγω. Του γοΰν 
Αρμενίου πεσόντος ίν τψ προλεχΟέντι πολέμω πρ^ 
" Συμεώνατδν άθεώτατον Βούλγαρον (91) (ζν γάρ έξ• 
άρχων του βασιλ'.χου τάγματος των καλουμένων 
έξχουβίτων) * δτε χα\ Θεοδόσιος ό πρτοτοβεστιάριος 
του άοιδίμου βασιλέως, έν αύτφ τψ πολέμφ ήφαν- 
τώθη, χα\ γέγονεν άδηΛος. Ό γοΟν προλεχθε\ς Με- 
λιάς έχ τούτου του πολέμου διασωθε\ς, χα\ πρ^ 
τήν των ^Αρμενίων χώραν άπάρας, ευφυής ών, χαΐ 
πρ6ς λτιστουργίαν βαρβαριχήν επιτήδειος, συμμορίαν 
τινά των *Αρμεν(ων άναλεξάμενος, χα\ ταυτησ\ της 
πόλεως τ^^ν άχραν χατοχυρώσας, ώς ήδύνατο, χα'ι 
χατά μιχρίιν προϊών, δλην, ώς ειπείν, τήν πόλιν του 
πτώματος ήγειρε, χα\ προβαίνουσα έπ\ τ6 πρόσθεν 
πδσα ή χώρα, μεστή γέγονε των ^Αρμενίων, χουρο- 
τρόφος ούσα αγαθή τε κα\ Ιππόβοτος (92), χα\ παν- 3ρρ6ΐΐ3ΐΊοη6ΐη 3606ρίΐ, 3ΐςπβ ίηΐ6Γ 66ΐ6ΐ)ΓίθΓ68 ρπΒ- Ο τοίων βοσχημάτων εΙς τροφήν επιτήδειος. Δι6 χα\ (υΓ38 681 Γ6ΐ3ΐ3, 6υΓ3 36 8ΐυ(ϋο ρΓφΓαΙί ΜεΙίχίοΓίίι 

36 ρΓυ()6ηΓΐ8. υΓϋίδ Υ6Γ0 3ρρ6ΐΐΗΐίθ ν6ΐΙΙ8ΐ3 3(ΙπΐΟ- 

<1υπι 681, 3ΐ) ίρ83 ΑΓπιεπίοΓυηι (;6ηΐ6 6ΐ 1ίη^ιΐ3 Η3 
4ϋ6ΐ3. ΡοΓΓΟ 6ΐ6(;3η8 ςυΊ()3ΐη 86πηο (1β Ιΐ36 6ίΓ6υη)- 
ίϋΓΐιΐΓ, Μη\χ ρΓορβηκκΙπηι 3ίΙιηίδ. ΙηδΟΓΪρΙίο ν6Γ0 

ίη ροη8ΐ}'Ι1θ υΓί)ί8 6ΧρΓ68δ3 68ΐ ίΐ3 Ιΐ3ΐ)6η8 : ουιο ^ο^δΤΑΝΤIΝΟΡΟϋδ 
ουιο ι.τϋΑΝουδ? 

ΟυίΟ ΤΠΟΜΑδ ΡΠΟΟΕΟυδΤ 

ουιυ ΐΜΡΕΐ\Ατοκ? 

Γΐ3υ63 ν6Γ0 Ιιυ]ηδ ίη86πρΓιοηίδ Ιΐ3β€ 681 : Μ3•;ηιΐδ θέμα χατωνομάσθη, κα\ εΙς στρατηγίδα περίδοξον 
άνήχθη σπουδή τουτουί του Μελίου, του χραταιόφρο- 
νος, Ή δ& ονομασία της πόλείι)ς, αρχαία τις χα\ 
παλαιά, άπ6 της των Αρμενίων γενεάς τε χα\ γλώτ- 
της ώνόμαστο. Έστι δέ λόγος τις περ\ αΟτοΟ, χα- 
ρίεις τε και πρ^ς μυθοποιίαν ούχ άμουσος. Γραφή 
γάρ έν τφ περιστύλψ της πόλεως (95) έντετύπωται» 
ούτωσ\ διαγορεύουσα• 

τι Κωνσταντινούπολις ; 

τι ΑΥΚΑΝΔΟΣ; . 
ΤΙ ΘΩΜΑΣ Ο ΠΡΟΟΙΚΟΣ ; 
ΤΙ ΒΑΣΙΑΕΤΣ; 
•Εστί δέ ή αΙτία της επιγραφής αυτή • Ό μέγας ί1ΐ6 61 66ΐι:1)Γαΐίδ8ΊηΐΜδ ίηιρ6Γ3ΐ0Γ ]υΑΐίηί3ηιΐ8, 6υη) ]) έχεΤνος (94) καΐ περιβόητος βασιλεύς Ιουστινιανός, 

ΑΝδΕίΜΙ ΒΑΝ013ΚΠ ΝΟΤ^Ε. έχρημάτιζεν, άλλα κα\ πόλεως, έπι των χρόνων του 
μακαρίτου κα\ αγίου μου πατρός. "Ερημος γάρ ήν 
τ6 π|:/ώτον, κα\ άοίκητος, κάκεινη, και ή Τζαμανδ^ς, 
χα\ τά, 616. 

(88) ΙΙιψίδ νο6ίδ ιηβιίϋηίΐ 6ΐί3Π) 'κίοηι ΡοΓρΙιγΓο- 
6ΙΙΪΙΠ8 Γι6. όβ Αιΐιη. ίηιρ. εηρ. 45. 

(89) Ιη 6ϋίΐΊδ Ιρ^ΊΙηγ : ΈχεΖνος γάρ έλθών πρ^ς 
τ^ν μαχαρίτην κα\ άγιόν αου πατέρα, εΓτε* ώς προσ- 
φΰξει τε ώς φίλος, 6ΐ6. 131)Ί η6ΐηο ηόη νί(ΐ6ΐ Υυΐ- 

ϋηΐΐίΐΙΠΙ ρ6Γρ6Γ3ΐη Ι)Χ6 ρθδΐΓ6ΐη3 ν6Γΐ)3 Ι6£[ίδ86. 

(90) 1•60πίδ 6Χ6Γ6Ίΐυ8 ίη Μ366ϋοηί3 3<1ν6Γδυ8 Βυΐ- 
^Γ08« Γ6{|;β 60Πΐιη δγη)6οη6 ρ306η) ΐΗΓΐ)3ηΐβ, ΊπΓβ- 
ΓιοίιοΓ ρυ£;η3νίΙ : 86(1 608 δη1)ίη(ΐ6 ΤυΓ6:ιπιηι 3ΐιχί- 
Ηο <ΐ6νί€ίι. Υίϋ6 δΟπρίΟΓββ Β>'Ζ3ηΐπΐ09 ({υί 1.6θηΊ8 
ΡΗΊΙοδορΗί (;68ΐ3 πίΐ6ΐηοπΰβ ρΐΌ(Ιί(ΐ6Γηηΐ. 

(ρ\) 8ίο Ίη ιη». Εϋίΐί ν6Γ0 Ιΐ3ΐ)ϋηΙ, πρ6ς Συμεών 
τ^υ άΟίωτάτου Βουλγάρου. Εΐ ρβϋΐο ίηΐΓ3 ρΓΟ του άοιδίμου βασιλέως ίη β^^ι^δ ΐ6£[ίΙηΓ, του μακαρίου 
μου πατρός. 

(92) 1^γ63η(Ιυ8 δ6ΐι Ι.γ63η(1ππι οϋιη Αάπαρα (ΙίΓο- 
1)3ΐυΓ 00 ρίη^ηβιΐίηβπι 61 ΓοΠίΠίβίοηι δοΗ. Υ'Μΐϋ 
0Γΐ6ΐίηιη. 

(93) Ιη 6(ϋΐΊδ ΐ6κίΙυΓ, έν τφ περιβόλψ της πόλεως. 
560 ηΐ6Γηΐ8 έν τψ περιστύλφ, (|ΐιίρρβ νβίδϋδ Γιηοιιι 
1ιυ]ιΐδ 63ρΊΐΊδ 3ίΐ Ιΐ3η6 ίρδ»ηι ίηδΰΓίρΐίοηοηι ίηδβυΐ- 
ρΐ3ηι Γη 1886 έν τ|| πύλτ) της πόλεως. 

(94) ΡβΓρβΓ3Π1 Ιΐ3Β6 νϋΙθ3ηίυ8 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐΠΓ βί6 : 

Μα0ηη$ ΗΙβ €ΐ €βΐ€ΰταΐί$$ίίΗν» ΐναρίταΐοτ 7ιι<(ίηία- 
ηνι, οηηϊ Ηοηιαηο ίηιρΰΤίο ροΐίΐα» β%$€ΐ; ραΐΓηη$ 
€]!»» ^κλΠΊιΐΜ, ηηίΰΜ ρτωίοτ Ηοηιαηοτηηι αρηιίηΗΜ 
€(Ρ$ατ €Χ$ί$ΐ6η$ αρρβΙΙαίη» €$1. Ναη 6πίπι ^υβΓ1- 
ηΊ3ηυ ηιιροΓ3ηΐ6 ρ»ΐΓηιΐδ οίαβ, ηηΊ6Ηδ ρπΛΊοι* Βο- 
η)3ηοπιηι 32ΐηίηπηι €»83Γ6Χδί8ΐ6η8λρρ6ΐΐ3ΐη8 Γπίι ; 
86(1 ^υ£I^ηο ΓΙΐΓ»€6 ΐπιρ6ΐ'3ηΐ6, 3νυη€υΙο4πδΐϊηί;ιιιί» 07 Ι)Ε ΤΗΕΜΑΤΙΙΐυ^,ΟΗΙΕΝΤΙδ. 98 

δτε των σκήπτρων έχράτε ι της Τωμαϊχής βασαείας Α Κοιιιβιιο ϊιίφθίΐο |0ΐίπΊΐΐΓ δνϋΐιουΐϋβ ίρνηιβ ^1I&ι^- 

ηυ$, υηίΰπΒ ρπιΊοΓ ΒοιπαηοΓαιιι Α£;ιηΙηυιη Οχμτ ό τούτου ΟεΙος Ίουστινος, μονοστράτηγος των Τω 
μαίχών ταγμάτων Καίσαρ ων έχρημάτυε. Κα\ βιερ- 
χ'ίμενος τ« μέρη της μιχρόίς Αρμενίας, χατήντησβ 
εν τ?1 Λϋχανδψ. Ό γουν θυψάς εκείνος, ό πρίίοι- 
χος {9ο) της θύτης ττόλεως, τηλιχοΰτος ήν έπι βοσκή- 
μασι πλούσιος, οΤον τ6ν μαχάρκον Ίώβ ή θεόγραφος 
Ιστορία παρίστησί • προσήνεγχε δέ τφ Ίουστινιανφ 
δώρον έν τάξη χανισχίου (9Ι>) θαυμασιώτατον, χα\ 
γραφής άξιο.• μυριάδα προβάτων ταΐς χροιαι; διαλ- 
λάττουσαν χίλια πρόβατα μέλανα^ χαι ίτερα λευχ4- 
'^Ρ'Χ» Χ^λια, χαι ίτερα σποδοειδή χίλια, χα\ δτερα 
(5αντά (97) τ6ν αύτ^ν άριθμδν διασώζοντα, χαΐ Ιτερα 
'Γ'^ρ6ά^ς έχοντα τάς δψεις χίλχα, χαΐ έτερα φαιά 
ωσαύτως , κα\ έτερα ξανθάς έχοντα τάς τρίχας, την βχϋίδΐϋΐΐϋ 2|φ€ΐΐ£ΐΐυ$ (ιιίι. €ιιιπ Ίΐαςιιβ οηυιββ Α$ί»β 
ιΐΜποΓί:» ρ3Γΐ6$ οϋΐΓβΙ, ΐΑΐκΙβιπ ΙιγυΑπιΙυπι ρβΓνβηίΐ. 
ΤΙιοιηοδ Ί§ίΐυΓ ΊΙΙβ, ΓΐΌ(Βου$ 6]υ8 ιιιϋίδ, ^κίβο ϋ'ινοβ 
ρ6<ΌΠ8, ϋίςυβ 3 Οβο οοηκϋπρΐ3 ΙιίδΙΟΓί^ 1>63ΐυιιι 
^οι>αι1ι ίυί&$6 ΐ6$ΐαΙιΐΓ, οΙ)ΐυ1ίΙ Ιιίΰ ^ι^5ι^ιι^αηο <1η- 
1111111 ίη&ΐ:ΐΓ βροΓίυΙχ βιιιηηιορβΓβ αϋηιίΓ&ιχΙϋπι €1 
ιη6ΐιιθΓαΙ)ί1ϋ ; (Ιβεβιη νΐϋεΐίοεί ιηίΐΐί» ονίυιη, εοΐ^π- 
1)115 ίΐΐΐ6Γ 86 (ϋ80Γβρ311ΐΊ2 : πιίΙΙβ ιιί^Γαβ, 3ΐί38 &ΙΙκ) 

νίΙΙο ηιΠίΰ, 9Γΐ38ςιιβ ιηίΙΙβ είπβΓβί οοίοπβ , ηβοηοη 
8ρ&Γ8ί οοΙοΓίβ ΐοΓκΙβηι : Αΐίαβ ίίβηι ηιϋΐβ τυΓυιη οο- 
ΙΟΓβιη ΓοΓϋτβηΐεδ : 3ϋ38 ιηπδίβΙΓιιιί €θ1οπ8 ΐοΐίάβιη ; 
ΐοΐίϋειη Ωανϋδ, (οΐίιΐβίη ιΓι^Γΐβ πΐΑουΙίβ (ϋ^ίηείΑβ ; 
ΐοΓκΙβηι ρΙκΒίιίεεί οοΙοΓίβ, ιοΓιϋβιη αυΓΐ $ρ€εί6ηι αυτήν ποσότητα φέροντα, χαι Ιτερα περχνά τη; αύ- ** ΓβΓβΓβηΙβδ, βΐ Γΐιϋίαιιΐί νβΙΙβΓΟ , εϋίϋδηιο(1ί Γυίδδβ της 6ντα Ισότητος, χα\ έτερα φοινιχότριχα χίλια • 
καΐ έτιρα χρυσίζοντα, έχοντα τους μαλους οίονει πιν- 
νιν^τριχα (98), χίλια • ότυοΤον φημίζουσι τ^ χρυσούν 
ίέρας έχεΤνοτ6 περιβόητον "Ελληνες • χα\ απλώς, αΐ 
€έχα χιλιάδες έτερόχροιαι, χα\ παρηλλαγμέναι το7ς 
^τρώμαιι. Τοΰτο θαυμάσας ό Καίσαρ, κα\ τ6 δώρον 
του θωμί προσδεξάμενος, παίζων έχέλευσε γραφή- 
ναι έν τ5 πύλ|^ της πόλεως, τουτοί τ6 επίγραμμα, 
δπερ έν τοις άνωθεν έφημεν. ΑΟτη ή πόλις έπΙ Λέον- 
τος του άοιδίμου βασιλέως (1)9), διά τήν άρετήν του 
προλεχθέντος Με λ ίου, μάλλον δέ του σοφού βασιλέως, 
του προμηθώς τά πράγματα διευθύνοντος, χαι σχο- αίυηΐ ΟηΛοΊ οεΙεΙηΐΓΓίηιυιιι ίΙΙικΙ ^υΓβιιιη νεΙΙιιβ : 
61, υΐ ν€ΐ1)ο ι1ί€:ιιιι, (Ιβεειη ε(ιί1ίαϋβ8, (ΙίνβΓδΟΟίη- 
οε8 ίηΐϋΓ 8ε ιοΙογο 6Γ3ηΐ ίΙΊδΙίηεΐ^. Ουοϋ ςυί<1βηι 
ιιιΐΓ3ΐυ8 θ£$2^Γ, Αεεερίο Τΐιοιηφ ϋοηο, ]οεαη8]ιΐ58ί( 
ΙηδεΓίϋί ροιΙ» υιΐιΐδ ίηδΟΓίρΙίοηεηι, οιι]α8 δυρπ* 
ιηεηΐίοηβιη Γεοίιηυβ. Η%ο ιιιϋδ & 1.60ΐΐ6 ρηεεί&π) 
ιΙΙγ ιπιρεΓΑΐΟΓβ, οΐ} ΓοηίΙυάίηβιιι Μεΐί», οιι]υ5 δυρΓα 
ιιιεπΓιηίιπυδ, &ε ροΐίιΐδ &!) ίΐΐο δ3ρίεη(6 ίιιιρβίΆΐΟΓίρ, 
Γεηι ρηκΙβηΐεΓ ΟΓΐϋηαιΚε, βΐ νίπιιίβηι β]ιΐδ νίπ 
εοιΐδί(1οΓ2ΐιΐο , ΐΙιειηαιΊδ ορρεΙΙαΓιοηβ (ΙοπΑΐα ίυίι. 
Αι<|ΐΐ6 Ιιχε (|υί(1εηι ϋε Ιι^τεαικίο, εΐ βηίιίυια εί Τζ3- 
ηι3η<1ο. ποΟντος άνδρας άρετήν, εΙς δνομα θέματος έχρημάτισβ. Κα\ τοσαΟτα μέν πζρ\ Λυκανδοΰ χα\ τη; όμορου 
αύτ!;ς Τζαμανδου. 

θέμα /Γ, ΣεΛενκεΙας. € ΤΙίβηια ΧΙΠ, ΒβΙοηαίΡ, Ή δέ Σελεύχεια μέρος έστιν Ίααυρίας • πρ6ς μέν 
δυσμά; οριζόμενη ύπ6 του Ταύρου, έν ψ χατοιχοΰσι 
Ίσαυροι • πρ6ς δέ τάς ανατολάς άποκέκλεισται παρά 
των Κιλικίας όρ^ων, έν οΤς είσι πόλεις παραθαλάσ- 
σιοι, πρώτη μέν αυτή Σε),£ύκεια, ίπειτα Κώρυκος, 
κα'ι τ^ Κωρύκιον άντρον (1), καΐ λειμών ό καλούμε- δείευεί» νεΓο ραΓδ εδί Ιδίιυιίκ, φι,ν ηϋ οοεαδίιιη 
ΐεηηίπαΐυΓ ΤαυΓο ηιοηΐε, ςιιειη ίιιεοΐυηΐ Ιδπυπ. 
Α(1 ΟΓίεπίειη νερο οίΓειιιπκεΓίϋίΐυΓ πιοπί'ώιΐδ €ί1ι- 
είπί", ίη ίμιίϋυδ δυηΐ ιΐΓΐ)6δ ιη3ΓίΓπιΐ9ε. ΡΓΐιηα (ΐιΓιιΙευι 
15 *Ρδ^ δείουίίίΐ, ιΐείικίε ^0Γ)'ειι5, εΐ ΟοΓνοίυηι 
3ΐιΐΓΐιιη, βΐ ρΓ3ΐυιη €ΓοείΙοηιιιι (Ιίεΐυηι. ΡΓΦίειελ ΑΝ8Ε1.Μ1 ΒΛΝΟϋΙΙΙΙ ΝΟΤ^Ι^:. ΙιΐδΓηΓιαηιΐδ ιιιηειίδ ρΓ.τΙΟΓ ηοιηαηοηιηι ι^ιηίπππι 
ϋχ53Γ εχ^Ίδΐ^ηδ «ρρεΙΙηΐπδ ΓιΓιΙ ; ιιΐ ί^οίΐε ειί&πι εχ 
δοςιιεηΐί 1)115 νίίΐεηε εδΙ. Στρατηγών αιιίειη ^ιιδι^η^:1- 
ηυιη ^ρρείΐαΐ Ίη δεη2ΐιι Ριοείιΐδ (μιΟΐδΙοΓ αρυϋ Ργο- 
οορΊπηι Ιϊΐ). 1 ιΐε ΒεΙΙ. Ρείδ. ϋχδαπ νεπο ΐιίεπι ^ιI- 
βΐίηί3ΐκΐ5 ίΐίυ ροδί βαΐυΐαΐυδ ΓιιΊΐ, ιιί ΐΓ3(ϋΐ Ριοεο χαιον έτι νομίζομεν, Ιφ' ψ προστί^σαι της τρίτης 
Αρμενίας άνδρα σεμνδν, ύπουργηκότα τε ήμίν ήδη, 
και άξιον τοΟ της αρχής δγκου και προσχήματος. 
Εύρόντες τοίνυν Θωμάν τ6ν μεγαλο-ρεπεστατον, 
ήδη μέν αρχάς έπ\ της Άρμϊνίων άνύσαντα χώρας, 
καΐ τ* άλλα δέ άνδρα χρηστό ν, καΐ γνησίως ήμϊν ρίιΐδ Ιοεο ΐΊΐαίο : Σίττας καΐ Βελισάριος νεανία μέν ϊ) ύ.τηρετησάμενόν τε καί ύπηρετούμενον, αυτόν έπ\ 

κα\ πρώτω ύπηνήτα ήστην, Ιουστινιανού δέ στρατ- τ^ της αρχής ταύτης προβαλλόμεΟα διοικήσει. ΙΙυΐίΟ 

ηγοΰ δορυφόρω, δς χρόνω ύστερον ξυν 'Ιουστίνψ 

τφύείω τήν βασιλείαν έσχεν* 5ί/1έΐ« «/ Βύ'ηανίιιζ 

ψτίίΐικ ΙαηίΐρίηΐΛ αάοΐ€»€βηΐβ» εαΐβΐΐίίβί βναηΐ «/α^ΐί- 

Νΐαηί ίηϊΐϊΐίοί νιαρίαΐή, μπι ά'ιη ρο&ί ΰηηι Ιηϋιηο 

ΛΒαηΰηΙο Ηαΰηιί ύηρβήηιη ^ι18I^I1^αηυδ ίΐ3(|ΐιο, αηΐε- 

ηυ3ΐη (.»;ί^.ΐΓ ηρρεΙΙβίιΐδ εδδει, ηιαςίδΙεΓ ιιιίΙιΐΊιΰ οηιΐ ; 

ιπκΐε €οη ί^βηίΐιΐδ Ιιαε Ίη τε Ροι*ρΙιχι-θ{;εηίΙιΐ5. Κειιι 

Ιιΐϋΐη οΙϊΐΓΐυδ Γοί(*Γΐ ΟγΓίΗϋδ δε^ΐΐιοροΐίΐηηυδ Ργο- 

εορϋ α:ςυ»1ίδ : Ίουστι.ος Ίουστινιανόν άν6* αυτού 

τδν άδελφιδούν αυτοκράτορα κατέστησε πατρίκιον, 

χα\ ΰπατον δντα χα\ >στρατηγόν. ^Η$ι^ιιΗ^ ^ιαΐίηία- 

ηπΜ £Χ $οτϋΓ6 ίΐίροίβηι «110 ίοΰο ϊηιρβταΐοηηι €οη• 

«ΐί'ιιί/, ςπί )αηι βταΐ ραΐτί€ίη$, νοΗ$ηί βΐ ηια(^ί»ΐ€ν 

ηιΐΐίΐία 

(95) Οε Ιιοο Γοηαδβίδ Τΐιοιη» ΙοςυίΙυΓ ^ιι5ιΊη^α- 
ΓΜδ ΐηιρεηαοΓ Νονεϋ3 λα' : Τούτων, ίιΐ(|υΙεη5• ου- 
«<>>; ήμιν διατεταγμένων» χάχεΓνο προσδιορίσαι δί- τ]5τή. 

Τηοηιαπι πρόοικον λυκανδοΰ α ΟοηϋΙαιιΐίηο νυοηΐιιηι 
ίυίδδε ΊηςηΙι ναΐεαηίυδ, ηοη αΐί» Γοη35δΊδ Γ<ιιίοηΓ, 
ςυίΐηι ({ΐιοά εαιη οΙΊιη, ριΊιιβΓίιιαπι α Ι^ιοηΰ Ιιηρί'ϋχ- 
ΐοΓε υΓΐ)Ίδ 3ρρεϋ&ΐΊοιιι:ΐιι (1ιμ[ΐιίΐ3ΐειπΐ{ΠΗ Ηΐεερ 8• 
δεί, ΊηΙΐ3ΐ>ίΙ.Ί55εΐ. 5ειΙ ςιιί(1 πρ'^οικο; ί:ί|;ιιίϋεϋΐ αρκϋ 
δεΓίρίοΐ'εδ ΒγζπηΙίηοδ νκΙεαΙιΐΓ Οίοϋδ. Γ«γ3'€. ϋιι- 
ϋαη^ϋ εοιίυιη νεΓίιο. 

(96) Οιιίιί κανίσκιον πρικί ΓβεεηΐΊυΓεδ ΟΓχεοδ νί- 
(Ιεικίυηι Οιιοαιιςϋ βίοΐ^δ. 3γ£€.• 

(97) ΙδΙΙιχε εχ ηΐδ. Οοϋίοε τεροηίηιυδ. 

(98) ΥίιΙε ηοιαβ Υυίειππί 3(1 ειπηϋ^^ηι ΡοΓρΙιγΓΟ- 
ςεηΐΐί 1θ€ϋΐιι ; ηεοηοη Οιιε»ηκϋ βίοδδ. ΟΓχε. 

(99) ΕάίΐΊ 1ΐ3ΐ)εη(, τού μακαρίου μου πατρός. Εΐ 
ρ3ΐιΙο ΊηΓΓ3 ίη βιΐίΐίδ Ιε^ίΐυρ, μάλλον δέ τού εμού 
πατρός, τού προμηΟώς τά πράγματα διακοίνον• 
τος. 

(Ι) ΥΊάε ςυοε <1ε Ιιίδ Ιΐ3ΐ)εΙ ΟπεΙίυδ. 99 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΪΕΙΟαΕΝΙΤΙ 100 

8ο1ί βΐ ^Εβ3Β», βΐ ΡοιυροΐοροΠδ βΐ Αρ!ιι<κΠ*ία8, 6ΐ Α νος Κροκοφόρο^, Σόλοι τε χαΐ ΑΙγαΓαι (2), κα\ ΙΙομ- Ιιβυβ, βίηυβ^ιιβ β]α8ΐΐ€ηι βρρ^ΙίΑΐΊοηίδ, υ1)Ί »ΐΓ6ΐιυα& 
ίΙΙβ 80 06ΐϋ1)6ΓΠΐηιΐ8 Μαοβίΐο, Αΐ6χαιΐ(1ΰΓ, ΗκμίΑΐη, 
ΡΙιΠίρρί ίΙΓίΜδ, ρΓββΙίιιηι €ΐπη Π^γιο Ρ(^Γ53ΐ'υιη Γβ^β 
€οηιηιΊ$ίΙ. Ιΐίβ νίιίη» γ$1 ΤβΓ&υ^ ΡαηΙΐ ρηΐη». δβ• 
Ι^υείλ ίβίΐυΓρπιιιυηι η6ΐ)ΐΐ6 ΙΙΐ6ΐιΐ2ΐΊδ3ρρ6ΐΐ3(ίοιΐ6Πΐ, 
ηβιιυβ ριΐΰΓϋοΙυΓΧ ιιοιιιοη 1ΐ3ΐ}ΐΓιΙ; 56ίΙ ε1α(ΐ$(πιηι 
ΐ|υο<1ϋ3ηι ϋΓ3ΐ, αϊ βρ^επία οΐ) δαΓΓβοεηοΓιΐηι βΤβΓβο 
οχοιΐΓ8ίϋη6$, ιμιοϋ ηίηυΓυιη αΓϋυο βΐ ϋίΓΠείΙβιη ϋϋί- 
ιυιιι 1ιαί»ϋΐιΐ6 Ιοοο 8ίΙ:ι €88ϋΐ. 0ρ(Ίιιιιΐ8 νβΐΌ ΊηιροΓ&- 
ΙοΓ (1οιΐ)ίιιιΐ8 ΚΙοιιι&ιιυ8, ςιΓι Ιαιίΐυϋίηϋΐιι ηηοιίιιηι- 
ιυοόο, 61 Ιϋη§ίΐιΐ(1ίηβηι ιη3§ιιίΐυϋίιΐ6ηΐί]υ6 ίιηρϋνίο 
ΙΙοιηαηο 3(1]ϋ€ί(, ρΓ96ΐιΐΓ&ηι α 63 Γιχίι. Νοιικ'η τβΓΟ 
υΓΐιί5, 61 (| 1(0(1 νοεαία βίΐ δϋΐϋΐιείβ, α €0η(1ίΐ0Γ6 δβ- 
Ιουοο» ςυί ηυηεηρβίιιβ ΚίοαηοΓ, Ουχ'α. υΐΙβΓίΟΓα «ι^ΐουπολις, χα\ ^Αφροδίσιας, ή τ3 Ίσσ6ς, χα\ χολ- 
ικά; ομώνυμος, έν φ Μαχεδών έχείνος ό γεννάβας τε 
χα\ πβρ{χλυτος, ^Αλέξανδρον λέγω τ^ν του Φιλίππ^^υ, 
τ6ν πρ6ς ΔαρεΙον τ6ν Πέρσην διηγων(7ατο πόλεμον. 
Σύνεγγυς δέ τούτων, χα\ Ταρ(Λς, ή Παύλου πατρ\ς, 
χαθίδρυται. Ή τοίνυν Σελεύχεια, ου θέμα τοπριν 
έχρημάτιζεν, ουδέ στρατηγίδος έχεχλήρωτο (νομα, 
άλλα κλεισούρα τις ην, κα\ φυλακή, διά τάς έκδρο- 
μ3ι^ των έκ Ταρσού προϊόντων Σα^(''αχηνών, διά τ6 
είναι τδν τόττον δυσπρ^οδον. Ό δΙ χΰρις Τωμαν^ς, 
ό χαλός τε χα\ αγαθές βασιλεύς, ώσπερ πλάτος, μή- 
χός τε κα\ μέγεθο; έπιτιθε\ς τ}) των 'Ρωμα(ων άρχ{{, 
στρατηγίδα αυτήν απετέλεσε. Τ6 δέ της πόλεως 6νο- 
μα, κα\ τ6 καλείσΟαι Σελεύκεια, άπ6 του κτίστου 3016111 δβΐΰΐκ'ίΰϊ ~6ΐ η)6(1ίΙϋΓι 31163 νθΓ»πΐυΐ' Οο€3- 1) Σ.λεύχου, τοΟ καλουμένου Κιχάνορος, τήν προσωνυ- ροΠ8, ίϋ 68ΐ, (1606111 ιη'1)68 : €]ΐΐ3Γΐιηι (]υί(ΐ6η) ρπιπΒ 
68ΐ 66ηη3ηί(Όροϋ8, 3ΐΐ6Γ3 ΤιΙίοροΙίβ, (6ηί3 0οηΐ6- 

ΙίΟροΠκ, (|ΙΙ3ΙΙ;Ι Ζ(•1)θρθΙί8, (]υίΐιΐ3 Ν6αρθ1ί8, 86X13 
Οΐ3υ(ΙίθρθΙί8, βΟρίΊΐηα ΐΓ6ΙΙθρθϋ8, Ο0ΐ3ν3 €χ83Γ63, 

ιιοη3 1ι3υζ3(1ιΐ8, ιΐ6θίπ)3 03ΐΐ83ηι1υ8, ίη ςυ3 οίγρουβ 
86υ 80ΐιΐυιιι ιηβ^ηί ίΠίυβ πιβηγριβ 83ηοΐί Τΐιεοάοπ 
ίιι ΐΓϋΙΙο Ι6ΐηρ1ί ίρίίίυβ ρ6η(ΐ6ΐ. Αΐ(]υ6 Ιιχο ςυ'κΐβιη 
ιΐ6 δ6ΐ6υοί3. ΤΗβηια XIV ^ άιοίηπι αΰί/ηαοίαΐηιη. 

Τ1ΐ6Ι1'.3 ν6Γ0 €ίΙ)γΓΓ»0ΐ3Γυΐη, 3ΐ) ίρ83 561611013 

ίηίϋιιηι βυηιΊΐ, ςυ» 3(1 ιη3Γ6 0Π6ηΙίβ 8ίΐ3 681. 06- μ{αν έπλούτησε. Τα δΙ^ &νω Σελευχείας, χα\ μεσό- 
γαια, χαλεΖται Δεκάπολις. Κα\ Ιστι πρώΐη μίν Γε(9- 
μανικούπολις • δευτέρα δ& Τιτιούπολι; • ^ρί""! » 
Δομετιούπολις • τετάρτη, Ζηνούπολις • πέμπτη, Νεά- 
πολις * ίκτη, Κλ?υδιούπολις * έβδομη, ΕΕρηνούπολις * 
ογδόη, Καισαρεία (3) * έννάτη, Ααύζαδος * δεκάτη, 
Δαλισανδ^ς, έν ^ ή άσπ\ς ήγουν τ6 σκουτάριον τοΰ 
αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου έν τιρ τρούλλ(ιϊ του 
ναοο αύτοΟ άποκρέμαται. Κα\ ταύτα μέν περ\ Σε- 
λευκείας. 

θέμα /Δ', τό κοΛούμετοτ Κι6νβ^ίωτώτ* 

Τό δΙ θέμα των Κιβυ^^αιωτών άτιάρχετακ μέν 
άπ* αυτής τής Σέλευκε ίας τά προ; θάλασσαν της βίιιίΐ 3υΐ6ΐη ίη ΙθΐιβΊΐυ(Ιίη6 0€638υιη ν6Γ8ΐΐ8, 3(! Ίρ- 6 ανατολής (4) χειμ/νης • καταλήγει δέ πρί>ς μήκος έπ\ 63111 υ8(ΐιΐ6 υΓΐ)6ΐιι Μίΐ6(υιη, 6ΐ Ι38υιη ; 61 3<1 8Π)υιιι 
Κ3Γ§>Ιί3€υιη, δΊγ6 608 ςυί Αηιίβηϋ ηυιιηιραηΙυΓ, 

ΙιΙμ 8113 681 Μ^ΐ38£3, υΓΐ)8 €6ΐ6ΐ)Π8, Οΐ ίρ8α β3Γ- 

§](1ί:ι, 61 Μγη(1ιΐ8, 61 ςυχ (ΙίοίΙυΓ 5ΐΓθΙ)6ΐιΐ8, 61 1ΐ3- 

1ίε3Ι'η:ΐδ8υ$, Ι]6ΓΟ(1θ(ί ρ3ΐΓί3, 6ΐ ΑΓΐ611)ί8ΐΰΒ υΐ'1)8 

€6ΐ6ΐ>6ΐτίιι:3, ίπ ςυ3 ηοιηίιΐ3Γΐ88ίιιιυιη ΜβιΐδοΙί 86- 

ρυΙίΤυΐΙΙ 6Χ8ΐ3ΐ. 8ί νβΓΟ 0Γί6Ι1ΐ6ΐη ν0Γ8υ8 161Ι(]38, Γ6- 

ρ6ή68 8ΐιιιιιη, ςιιί €6Γ3ηΓιευ8 (ΙίοίΐυΓ, 6ΐυΓΐ)ϋηι ρ]υ8- 

(Ι6ΙΙ1 36 8111118 3ρρ6ΐΐ3ΐίθηί8. 1ΐ1 6Χΐίΐη3 3υΙ(Ί11 811ΐυ8 

0Γ3 €ΐιί(]ίθΓυηι υΓΐ)8 Ιΐ3ΐ)ίΙαΐυΓ ; 6ΐ 66ΐ6ΐ)Γ6 ΥϋπβΓίβ δυσμάς Ιως αυτής Μιλήτου (5) τής πόλεως, χα\ τής 
Ίασοΰ (6), κα\ του Βαργυλιακοΰ κόλττου (7), ήγουν 
των καλουμένων *Ανδαν(ων (8), έν φ κείται ή τε 
Μύλασσα, τιόλις διάσημος, χα\ αυτά τάΒαργύλια(9), 
ή τε Μύνδος (10), χαΐ ή καλούμενη Στρόβηλος (11), 
ή τε Άλιχαρνασδς, ή Ηροδότου πατρ\ς, ή τής Αρ- 
τεμισίας πόλις ή πολυθρύλλητος, έν ί^ ό Μαυσώλου 
τάφος 6 περιβόητος (12) Τδρυται. ^Ανερχόμενος τοί- 
νυν πρ6ς άνατολήν, εύρήσεις τ6ν Κεραμεικ6ν κόλπον 
καλού με νον, κα\ πόλιν τω κόλπω όμώνυμον. Έπ* ΑΝ8ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝΟυΒΙΙ ΝΟΤ^Ι*:. (2) Ιη ηοΐΊΓΐ3 ρΐΌνίη€Ί3Γυηι ιιΐ8. ΑΓγεια (ΙίοίΙυΓ. Ο 
ΡθΓΐ388Ϊ8 63(1ϋΐη φΐβΒ ΑΓγειρα, ίη(|υΐΙ Ηοΐ8ΐ6ηίιΐ8 ίπ 
110118 3(1 δΐ6ρΙΐ3ηυιιι ίη ΑΓγειρα. 

(3) Ιη 6(1ί1ϊ8 Ιΰ^ίΙυΓ, Διοκακσάρεια. 

(4) Ιη Π18. ΐ6βίΐηΓ, τά πρ6ς θάλασσαν πρ6ς άνατο- 
λήν κειμένην. 

(5) δΐο ηΐ8. Ρ6Γρ6Γ3ηι 6(]ίΐί, ώς δυσμάς Ιως αυ- 
τής Μηλίτου. 

(0) Ε(1ί1ί Ιΐ3ΐ)6ηΙ, Κα\ τής ΊασσοΟ. 11x6 ίρ83 υΓΐ)8 
^3^ι»; δΙβρΙΐ3ΐιο 86Γί1>ίΙυΓ Ίασσός * 3ρη(1 Αι|ΐ€η96υηι 
^6Γ0 ίη ΑΓ€ΐΐ68ΐΓ3ΐί ν6Γ8ίΙ)υ8 Ιίΐ). III Ίασ^ς 8ρρ6ΐ- 
131ΠΓ: 

7/κ δέ Λοτ Β\ς 'Ιασοτ ΚαρόίΥ πόΛιν βίσαρίχηαι. 

8ί (ίΐιαηάο ίη^ηηι ορρΐάηηι Οαήοε ν&η€τΊ». 

(7) δΙ(φΙΐ3ηιΐ8 : Κα\ ή θάλασσα Βαργυλικδς κόλ- 
πος. Μβΐ»! ν6Γο Ιιίε ί(ΐ6ΐη 8ίηυ8 β3ΐ'§γΠ3ς'υ8, $ίηη$ 
^αιίκι (ΙίϋίΐυΓ. 

(^) δί6 011160(10. Ιη 6<1ί{ί8Ρΐίη ιηββ. ΐ6|$ίΐηΓ Άν- 
τανίων. Αι δΐ6ρΙΐ3Ηυ8» ΒβΓ^) 13» ίηςπίΐ» ιΐΓΐίβ 03ΐ ί», ςη3ηι £3Γ68 Αηιΐ3ηυηι 8ρρ6ΐΐ3ΐιΙ• 

(9) Ρ6Γρ6Γί*ηι ίη 6(ϋιί8 Ιβ^ίΐυΓ, χα\ αυτά τά Μαρ- 
γύλια. νί(]6 δ(6ρ1ΐ3ηυηι. 

(10) Ρ6Γρ6Γ3ηι Ιε^ίΐΗΓ ίη 6(]ϋί8 Μένδος, 6| ίη πΐ8. 
Μίνδος ' η3ΐΐ) Μύνδος 80Γϋ>6ηάυηι ()066ηιυΓ 6χ δΐΓ3- 
1)θη6, Ρΐοΐ6ηι» Ό βΐ δΐ6ρΙΐ3ΐ)0. Μ1η(1ιΐ8 (ΙίείΙιΐΓ Ροηι- 
ροηίο. δΐΓ3ΐ>ο ΙίΙ). XIV 1ΐ3ΐ)6ΐ : Είτ' ευθύς ή Μύνδος, 
λιμένα έχουσα* χα\ μετά ταύτην Βαργυλια, χα\ 
αΟτη πόλςς. 

(11) Ιιι 1118. ΐ6|;ίΐυΓ, χα\ ή καλούμενη Στρόβι- 
λος. ϋιιΙ(Ι δΐΠ)1ιίΙυ8 νίιΐθ υΓΐ6ΐίηηι. ν. €αυ€α$Η$. 

(12) δΪ6 Π18. €θ(ΐ6\. 06 Ιΐ06 Μ3υ8θΙί 860υΐΓΓ0 1ο<- 

ςηίΐυΓ δΐΓ3ΐ)0 ΙίΙ). χ ι ν, ρ3ς. 451 : ΕΙΘ* 'Αλιχαρνασ- 
σ^, τ6 βασίλειον των τής Καρίας δυναστών, Ζεφύρα 
καλούμενη πρότερο ν * ενταύθα δ* έστ\ν δ τε του Μαυ- 
9ώ)Λυ τά^ος, των επτά θεαμάτων Κργον, δττερ Αρ- 
τεμισία τψ άνδρ\ κατεσκεύασε. Οβϊηά^ Ηαίίΰατηα^" 
ίΗ»^ ηρία άοηΐίηοναηι €αήα!, (ΐηοηάαηι Ζ^Ιίΐβτα 
άίαα, ί^ί ΜαΗ$οΙί ε^ριι/^ηιιιι «βΐ, ηηηη ί*. 8€ρ{€ΐη 
ηΐίναΰΊΜν$ ιιιιιιιοίί $ρ€€ία€Ηΐί», ηηού Μαήΐο $ηο Ατ- 
. ΐξηιηία ΐίάίβζανίΐ. 101 ΒΕ ΤΙ1ΕΜΑτΐΰυ8 ΟΚΙΕΝΤΙδ. 102 

&7ρων$έ τουχ>λ7^)υ ήτε τιόλις Κνιδίων χατφχισται, Α ΙβΗίρΙιιιιι, ίη ςαο 6Γ&1 6ΐ ο]ιι$ βίιιιυΐΑΟΓυιη, ΓΓϋχΊΐβ* χαΧ τ6 της Αφροδίτης τέμενος περιβοητον, έν ψπερ 
^ν τ^ τής "Αφροδίτης άγαλμα, μνημεϊον της Πραξι- 
τέλους τέχνης άπαραμίλλητον. Άπαναβαίνοντι βΐ 
πρ^ ανατολάς, χέλπος έστΙν ΟΓδημος δνομα, χα\ 
λιμήν καλούμενος \άρ\)μα * ών χατέναντι νήσος ή 
Σ6μη. Κα\ πρ6ς τ6 πέλαγο;, χαταντιχρυ της 'Ροδίων 
ίτβραίας χα\ όπλοθήχης, νήσος ή 'Ρόδος, αύτη Πελα- 
γ(α(Ι3), έξήττλωται, 'πρ6ςβο^^ο1ν τε χα\ νότον έναπο- 
βλέπουσα. Διαβαίνων τε τήν εφεξής θάλασσαν, εύρή- 
σεις κύλ&ν Τ&λμισσ6ν (Μ) έχείνην τήν περιώνυμον 
Ιιεειτβι Πάταρ^ι* είτα Ξάνθον,τήν πρωτογενούς έ/.εξ- 
νου του ζωγράφου πατρίδα, δς τδ Διονύσιον τδ &ν 
Τόδ<ρ τοΙς ζωγραφιχοΐς χατελάμπρυνε πίναξιν. Είτα 
την Λυχ(ων πδλιν, τήν μυρίτυνουν τβ χαΐ τρισέλβιον Ιί$ ιηοιιίιηβΐΗυιιι , οηιηίυιη €ίΐΓ!ΐ οοηίΓονβΓδίαιιι 
ρΓχ*$(&ιιΙί&$ίιιιιιηι. ΕυιιΙί νβΓΟ 0ΓΪ6ΐιΐ6ΐη τβΓδυβ, Φ 
ηιι$ 651 0Ε(]6ηιυ$ ηοιηίηβ; βΐ ροτίυβ, ςυί 1•3Γγιΐ)^ 
(ΙίοίΐυΓ ; ςυοΓυαι βχ βϋνβΓ&ο Βΐΐα οβι ίη$ιι1& δγιιιβ : 
61 ν6Γ5υ8 ηΐ3Γ6, 6 Γ6|;ίοη6 ΐΓ3ϋβ1ίΐΐ0ΓΑΐί$ ΗΗοϋίοΓυιιι 
ΟΓΧ, 61 3Γΐη8ΐη6ηΐ»ΐ'π , ίηβυΐα ίρ$3 Κΐιοϋιιβ, ςυ» 
οΐί^ηι Ρϋΐ2ί(ζΊα ϋίείΙυΓ, βιΐβιΐιΙίΐυΓ, 1κ>γ63ιιι 61 8υ- 

8ΐηΐΐη ν6Γ$υ8 Γ68ρί€ίβη8. ϋ1ΐ6Πυ8 νΟΓΟ ΐη!ΙΓ6 10 
ΐΓ3]ί6ί611$, 06ΐ6ΐ)Γ6ΐη ιΠαΙΟ ΙΙΓΐ>6ΐη ΤβΙΐηίββυΐΙΙ Γβρ6- 

ηβ8; (1οίηϋ6 Ρ&13Γ&, Ιιίιιο ΧαιιΐΙιιιιη, ΡΓΟίοςύΐπβ 
ί1Γιυ$ ρίοΐοΐΊέ ρ3ΐπ3ΐη ; ςυί Ββοείιί χϋβιη βρυιΐ ΚΙιο- 
ϋίοδ ρίείοπίβ ια1)υ1ί$ ίΠυδίΓανίΐ; (Ιβίπιΐβ ϋγεΐοΓαιη 
υΗιϋΐη, υη^υβιιία δρΪΓαηΙβηι, 61 ν3ΐ(ΐ6 1)63θηι, ίη 
ςιΐ3 ηΐ3§ηυ& ίΙΐ6 Κίοοΐ3υ8, Οβί δβινπβ πιγρη, ϊά 681 έν ^.περ ό μέγας Νιχδλαος, ό τοΟ θεού θεράπων, άνα- ^ υη§υ6ΐι13 δ€3ΐυιίΙ ]ΐιχΐ3 ιιι•Ι)ί$ ηοιπ6ΐι. ΗίηεΡΙιΟΒηίχ 
βλύ^εί τά μύρα χατά τδ της πδλεως δνομα. Είτα 
Φοίνιξ ό ποταμδς, χα\ πδλις δμώνυμος * βίτα Φάσι- 
λι; (15) περίχλυτος• είτα ή Άτταλου τοΰ Περγαμη- 
νου πόλις επώνυμος * είτα τδ Σύλαιον * έπειτα Πέργη 
ή πιριώνυμος ' είτα Σίδη,τδ των πειρατών έργ'αστή- 
ρίον • είτα Σέλγη ή των Λακεδαιμονίων άποιχος • 
είτα τδ Καστέλλιον δρυς χαλούμε νον (16) * είτα τδ 
χαλούμενον "Ανεμούριον* είτα 'Αντιδχεια ή μιχρά* 
Ιπειτα Κιβύ^^α (17) π(5λις, έξ ής χα\ τδ θέμα τήν 
έφύβριστον χα\ πονηρ3[ν όνομασιαν έχληρονδμησβν * 
είτα Σελινους, μιχρδν πολισμάτ.ον χα\ τοταμδν 
όμώνυμον Ιχουσα (18) • είτα Μέλας ό ψυχρδς ποτα- 
μός • δπειτα της Συχής πολισμάτιον • είτα λιμήν, ό ΑιινΊυ8• 61 υΓΐ)8 6]υ8ά6ΐη ηοιηίηί8 εοΓπίΐιΐΓ; ιιιοχ 
Ρ1ΐ2ΐ8ί1ί$ €6ΐβ56Γηιηυιιι ορρίϋηιη, (ΙβίικΙβ ΑααΙΙ Ρ6Γ- 
Ι^ηιηβηί υι*1)5, &1) 60 ιιοηΐ6η 1ΐ3ΐ)6η8. Ιηϋβ δγίχιιηο, 
(Ι6ίηϋ6 Ρ6Γ(;6, €6ΐβΙ)Γί$ υΓϋδ, ιηοχ δίιΐβ, ρίΐ'3ΐ3Πΐιη 
οίΙιοίη3 ; 6χίη(]6 §61^3 ιιγΚ», 1.906(ΐ3ΐΐιιοηίθΓυιιι 6θ1ο• 
1113. Ιη(1β ιηοη8 €38ΐ6Πίυιιι €θ|;ηοηηΊη3ΐυ5, Ιιίηο Αη6- 
ιηυΐΊΐιιη, 6χίη(1β ΑηΙΙοοΙΓίΑ ηιΊιιοΓ, υ1ΐ6πυ8 0ΊΙ)γΓΓ9 
υι1)δ, 3 ςυ3 61 Ιΐιοηιβ ίκηοιηΊηΊθ53ΐιι 30 νίίοιη 3ρ- 
ρ6ΐΐ3ΐίοπ6ΐη 3ΰ€6ρί(. 1η(ΐ6 δ6ΐίηυ8, ρ3Γνιιιη ορρίιία- 
Ιυιιι, 61 Ωυιη6η β]ιΐ8(ΐ6ΐη ηοηηιιίδ; ρθ!»ΐ63 ΜβΙββ 
μβϋιΐυδίΐυνίυδ; ιΐβίικίβ δγ€68 ορρ'κΐυΐϋΐιι. ΙΙίηο ροΓ- 
(υβ, (Ιΐαυδ ΑιιΓκιυυδ ; ίηάβ δβΙβυοίΑ ίρ83. Αΐςιΐ6 Ιι» 
ςυί'ΐβιιι δυηΐ ηΐ3Γίΐίιη3Β ιιγΙ)68, (]υ38 €ί5γΓΓΧ0ΐαΓυιη καλούμενος Πάλα ιύς * είτα αυτή ή Σελεύχεια* χαΐ ρ ρΓΧίΟΓ 3()ιηίηί8ΐΓ3ΐ. δυρ6πιΐδ 3ΐιΐ6ΐη οοηΐίηβηίβηι 

αύταΙ μέν αΐ παραθαλάσσιοι πόλεις, &ς ό των Κι- "" 

6υ^^όαιωτών• στ ρατηγδς διανέμεται. "Ανω δέ πρδς 
τήν ήπειρον, καΐ αυτήν τήν μεσόγαιον, έν { κατα- 
λήγει τδ των θρ^χησίων χαλούμενον θέμα, άπάρχε- 
ται μέν άπδ αυτή; της Μιλήτου (19), είτα διαβαίνει 
τήν Στρατον£χειαν, χα\ τά χιλούμενα Μογωλά, χα\ 
τήν πόλιν Πισύης • διεχτρέχει δέ τήν χαλουμένην 
'Αγίαν, χαΐ παρέρχεται τήν Ταυρόπολιν * συνάπτει 
5έ πρδς τήν Τλώ χα\ Οίνιάδα, είτα παρέρχεται Φ{- 
λητα, χα\ αυτήν τήν Ποδάλειαν * διεχτρέχει δέ τδ 
χαλούμενον 'Ανεμότειχος, χαΐ συνάπτει πρδς τήν 
ΐϊόλιν Σαγαλασσόν • είτα καταλήγει πρ^ς τά μέρη 
τοΰ Ταύρου, έν φ τδ των Ίσαύρων γένος χατφχι- 
οται.'ΚαΙ τοσαύτη μέν ή τοΰ Κιβυ^^αιώτου περί- 61 11)6(1 ίΐ6ΓΓ3η63 ΤΰΓδΟδ, υ5ί (Ιβδίΐΐίΐ ΐ1ΐ6ΐη8,ΤΙΐΓ3€6'- 

βίοΓυιη άίοΐυηι, ίηαρίΐ ςυί(ΐ6ΐιι 3ΐ) ίρ83 ΜίΙβΙο» 
ΐΓ3η8Ϊ1 (]6ίη<ΐ6 δΐΓ2ΐοιιίΓ.ί3ΐη, 61 ςυ» νοοβηΙυΓ Μο- 
|ξθΐ3, 6ΐ υΓ))6ΐη Ρί8^3ΐΐ) ; ρ6Γ€υΓηΙ 61*1310 63ΐη ςυ« 
Η3£;ί3 (ΙίοίΙυΓ, 61 ΤβιίΓοροΗιη : ρ6Γΐίη|[ίΙ υ6Γ0 6ΐΐ3ηι 
Τΐοη, 61 υΕιπ3(ΐ6ΐιι ιΐ8ςιΐ6. ΤΓπηδίΙ ϋβίηϋβ ΡΙΓιΙβίο, 
61 Ίρ$3ΐη Ρο(ΐ3ΐϊ3η) ; ρ6ΓΐΓ3η8Ί6η8ςα6 ίιΙ, ςυοιΐ Αηβ- 
ηιοΐΐοΐιοδ (ΙίϋίΐαΓ, ρβΠίηι^Ίΐ 3(1 υΓΐ)6ΐη δ3^3ΐ383ΐιιη. 
Ηίηο (168*11)11 ίιι ρ3Γΐβ8 Τβυη, (|υ38 ΐ83υΓί ίηοοίιι^- 
ηιηΐ. Αΐ(|υ6 Ιιίο ςυίιίβηι 68ΐ ιΙ)6ΐη3(ί8 €ίΙ)3ΤΓΓ2Βθϋ€ί 

3ΐηΙ)ί(υ8. ΟίΙ)^ΓΓΧΟΙ» 3Μΐ6ΐη 3ρρ6ΐΐ3ΐίθ 3 ΟίΙ))ΤΓΓΑ, 

νίΐί, 61 ο1)δ€υΓί ηοιηίιιίδ , ορρ'κΐυΐο, υΐί (Ιίχίϋΐυβ, 
Ωυχίΐ : 63ςυ6 &ρρ6ΐΐ3ΐίο 3(1 ίβ^ηοιηίηίΑΐη , ηορ 3<1 
Ι3υ(ΐ6ΐη, ίη(1ίΐ3 6δΙ ; ςυο^ Γΐ6ςιΐ6ΐιΐ6Γ Γ6δ ηοναδ πιο- βχή.Έλαβε δέ τήν προσωνυμίαν, ώσπερ έφαμεν,του |) ΙίΓι, 6ΐ Γ6Γγ3013γϊο8 86ί»β 3(1?6Γδϋ8 ίηιρ6Γ3ΐθΓϋΐη 
χαλεισθαι Κιβυ^^αιώτης, άπδ Κιβύ^^ας, ευτελούς ιη3η(1»ΐ3 ρΓ»ϊΙ)ΐΐ0Γίηΐ. ΗΙιθ(1ιΐδ βυΐβπι ίηδπίβ, ίη ιηβ- 
και ακατονόμαστου τϊολίσματος, πρδς Οβριν, οΟ πρδς (ΙίΙυΙΙίο (ΐιΓκΙβπι Ιηψίδ Ιΐΐ6ΐη3ΐί8 δΊΐ3 6δΙ, 3(1 1)0Γ63ΐιι 

ΑΝίίΕίΜΙ ΒΑΝΠυΒΙΙ ΝΟΤ^. • (13) δίο πίδ. €ο(ΐ6Χ. Ε(1ίΐί 1ΐ3ΐ)βηΙ, νήσος ή 'Ρό- 
δος αΟτη πλαγία έξήπλωται. Οϋ3β νυΐ63ΐΓιυ8 ΐΐ)ΐ6Γ- 
ρΓ6ΐ3ΐυΓ: ίη$ηΙα Μοάια οίίΐίηηε βχαηάίίητ. Αΐ 16- 
^εικίηπι 6886 Πελαγία 61 ηοη πλαγία ριχίβΓςυαπι 
βχ 018. (1θ€6ΐιιιΐΓ 6Χ Απίοπίπο, ςιιί ίηδυΐ3ΐη ΚΙ)ο<1ιιιη 

Ρ6ΐ3|;ί3Π1 6ΐί3ΐη 000000313111 Γϋί886 δΟΓί1)ίΐ. 

(14; δί6 108. ΕαΓίι πόλιν Τελμισόν. Τελμησβδς »»- 
Ι6ΐη η;κο οΓϋβ 80Γί1)ίΙυΓ 3ρο(1 Ρΐοΐ6θΐΦοοι 6ΐ Ρΐί- 
ηίυοι; Τελμισσδς τϋΓΟ δίΓαϋοηί 61 Αιτί3θο; ογΙμ 

(15) 1ΐ3 Π18. Ρ6ΓΡ6Γ310 ίο 6(1Ίΐί8 ΐ6£ίΐ0Γ, Βασιλίς. 
Αρυϋ ΡίοΙβπίΦυιη Φασήλις 8€ΓίΙ)ί(υΓ, Ι^γοίφ ορρί- (Ιυιη , 300(1 νβΓοΡΠοίυπι 61 δίορΙιαοπιο, Ρ30φΙι>•Ιί;ρ. 

(16) Είΐΐΐί 1ΐ8ΐ)6ηΐ, είτα τδ Κάλλιστον δρος χαλού- 
μενον. ϋ3δΙο1ίυηι 000160 Ιθ€ί ο*ΐΓε3 ΡβΙοίδΙίΝαοι ίιι 

ΥΪ13 83001*1 δ»1ί)2Β 3ρθ(1 1ϋ6ΐ3ρΙ)Γ38ΐ601. 

(17) δίο 108. ϋθ(ΐ6Χ. Ου:υ 1ιο]ο8 οοοιίπίβ υΓΐ)68 
ζρχιά δΐΓΗΐ)θθ6ΐο 1)3ΐ)6οΐυΓ; 3ΐΐ6Γ Κίβυρα ηιπ^η» 

Ιΐ30(1 ρΓΟΟυΙ 3 ΜχβοϋΓΟ ί1υΐθίΐΙ6 ; 3ΐΐ6Γ3 ν6Γ0 οιίοοΓ 
Ιΐ3Μΐ1 ρΓΟΟΟΐ 3 Μ6ΐ3 ΟοΥίΟ .' 61 (16 Ιΐ3ϋ ςθίΐΐ601 86- 

6υο(ΐ3 νί<ΐ6ΐυΓ ΙΓιο Ιοςυί ΡθΓρΙΐ)το$βοίΐυ8. 

(18) Ηχο 6ΐ 86ςυ60ΐί3 6Χ 108. Γ6ρθθίΐ008. 

(19) Ιο 6(1ίΐίδ ρΓΟ Μιλήτου ιΦί<|υ6 Κ'^ϊΐυΓ Μηλ(- 

του. 103 ΟΟΝδΤΛΝΤΙΝΙ ΡΟΙΙΡΠΥΙΙΟΟΕΝΙΤΪ 104 

ρ3ηΐ€Γ 6ΐ ^υδίΓυπ) Γ€&ρί€Ί6ΐΐ5. ΙιίΙΐβΓ»; 6ΐΓιιη Δ 8ρϋ- Α ίπαινον, διά τ6 πολλάχς; αυθάδεις τε χα\ ύβριστάς 
οΐβιη ρΓ3β δβ ΓβΠ, ΐΓίβηβυΙδΠ νίι1βΓΐ€βΙ Γι(;ιιγ9. €ϋ!• γίνεσΟαι πρ6ς τάς των βασιλέων έπςταγάς. Έ δΐ 
Ιβηιιη ΟοΓίβηδίϋΐιι €θΙοηί» β8ΐ, ςιιί βχ ΡβΙοροιι- Τόδος ή νήσος μέση μέν κεϊται του δέματος • άπο- 
«β&ο, ΑΓ|;ίνί$ 6ΐ Ι^3ΰ6()2βΐηοηϋ$ 35 Ηβηυΐΰ ξβηιιβ βλέπει δέ π^ς βο^(&άίν τε χαΐ ν(5τον, δελτωτή τ6 
«ΙιιουηΙ ; ςυβιη&()πιθ(]υηι βΐ ίρ86 ΙΙοιηεηΐδ ίιι οαΙα- , ^μα, την δέ γραμμήν τ|:>{γωνος. Δωριέων δέ έστιν 
\ο%ο η&νίυιιι άβ 63 8ΰΓί1)ίΙ : &ποιχο;, των έχ Πελοποννήσου, *Αργε(ων τε χα\ Αα- 

χεδαιμον{ων, των άπδ της Ηρακλέους γενεοίς καταγόμενων. Καθώς χα\ αΟτδς *Ομη]9ος έν τφ των νεών 
χαταλόγφ περί αυτής τά'ίε φησί • Οηίη βΐ ΤΙίροΙέπιηζ ζαΐη%ΉβτοηΙβ, [υηί$ €ί νιρβια^ 
Ιρ.\€ ΗΗοάο ηαν€$ Ι€τ ίηηα$ άπχίί^ οίΐηΛΐα$ 
ΜαριαηΊηιίί ΗΙιοάη$: Μοάνηι €ηίηι ΐτΊηπείτο 

[οτάϊπΒ αηςνηί 
νιηάη$^ /α/ι/κικ^ιιβ, αΐηνβ ατρίΙΙοία €αηΐίνη$. 
Αίςυβ Η360 ςιιίάβηι ϋβ Αΐιοίΐο. 

17 ΤΙιβηια XV, ρτο'ίβαντα Οι/ρή άΐείπη. β 
ΓΓφΓβοΙυΓα €γρΓί Ίηβηΐχ 3 οοιιβίϋαΓίο 3(]ιηίηί- 
>ΐΓηΙ:ι ίυίΐ : υΓΐ)08 ίιι 63 &υηΙ ςυίικίβάιη : €οη- 
&ΐ3ΐιΐί3 ιη6ΐΓοροΓΐ8, €ίιΊ(ΐιη, Αιη3ΐΙιιΐ8, €γΓ6η63, 
ΓηρΙιυβ, Αγμποο, §οΙί, 1.3ρίι1]ΐΐ8, Οβηιιί.ι, 8ου 1.6υ- 
€11813, €γ11ΐ£Γ63, 7311138118, ΟυΓΡ.ιπι, Νϋΐη6νυ8, 
ΤηιηγίΙιυβ, 6χ ςιΐ3 δ3ΐκ1ιΐδ 5ρΊΐΊ(ϋοιι , €3Γρ38ίυιη. 
1ΙγρΐΊΐ8 ίΐ3(ΐιιβ 08ΐ 1113^113 6ΐ ίΐΐυβίιίδ ίηβυΐβ, ίη δίηιι 
Ραιηρ1ΐ}ϋο βίΐ:), ςιΐ6ΐιΐ3(1ιιιθ(1ιιηι 86Γί[)ίΙ Οίοπ^δίαβ 
ΡοΓΪθ}5βΐ68 : 

ΓαηιρΗι^Ιίο ίη ροΝίο €ίβρνη$ %ε ϋηάίί αά οΠνηι. 
Αρρ6ΐΐ3ΐΊοη6ηι νοΓΟ 8υ3ηι ηοεορίΐ 3 Ογρρο, Γι1ί3 
€ίπγΓΧ, ν6ΐ ΒίΙ)Γι, οΐ ΥβηοΓίδ, ιιΐ ΡΙιΠθ8ΐ6ρ1ΐ3ΐΐ(ΐ8 ΤΛηπόΛεμος δ* 'ΗρακΛείδης ήϋς τβ μέγας Τ8 
*Εκ Ψόδον έττέα η^ας άγετ * Ροδίων ά^^ρώχωτ^ 
Οϊ *Ρόδον άμφετέμοηο διάτριγα κοσανθέττες, 

ΑΜον, ΊηΛυσσόν τε καΐ άργινόεπα Κάμεφοτ. 
Κα\ ώδε μέν τά περί Τόδου. 

θέμα ΙΕ\ τό κοΛούμενοτ έααρχία Κύχρου. , 

Επαρχία τη; νήσου Κύπρου ύπ^ χονσιλάριον, 
τουτέστι βουλευτήν, π^εις δεκαπέντε (20). Κων- 
βτάντεια (2!) μητρόπολις, Κίτιον, *Αμαθους, Κυ- 
ρήνεια, Πάφος, Αρσινόη, Σόλοι, Αάπιθος, Κέρμα, 
ήτοι Αευχουσία (22), ΚυΟαίρεια, Τάμασος (25), 
Κούριον, Νέμευος(24), ΤρίμυΟος, δΟεν 6 &γιος Σ-υ- 
ρ£δων • Καρπάσιον (25). *Η μέν ουν Κύπρος ή νήσο; 
δστι μεγάλη καΐ επιφανέστατη , κειμένη έν τφ 
Παμφυλίφ κόλπφ, καθώς φησιν 6 Περιηγητής Διο- 
νύσιος • 
Κύριος δ^ εΙς αύγας ΠαμφνΛίον ένδοΟι πόντου. 
Εκλήθη δέ άπδ Κύπρου τής θυγατρί^ς Κινύρου, ή 
τής Βί6).ου (26) χα\ Αφροδίτης , ώς Φιλοστέφανος ΙΊΙίΓΟ άα ίηδϋΐίδ, 6ΐ ΙδίΓυδ (Ιο οοΐοηϋδ Λ)8γρΐίοπιηι, ^ έν τψ περ\ νήσων (27), χα\ "Ιστρος, έν άποικίαις ιηοιηοΓίχ ρΓΟιΙίϋβηιηΙ. ΜιιΙΓι 3υΙοηι 30 (ϋνβΐ'δΐ Γ6ς(ΐ8 

Αηΐ6& ίη 63 Γ0ςΐ13ΓΙΐηΙ. 0Ί88Ίρ3ΐ3 ν6Γ0 08ΐ Γβ^ία 
6]ΐΙ8 3ΐΙΐ1ΗΑΊ8(Γ3ΐίθ δΠΐΐ Μ3ΰ6ΐ1θΐΓΐΙ)11!>, ΙΐΟΰ 6δΙ, Ρίο- 

ΙΰΐηχΊδ; ηβιη 30 ΑΙοχβικίΓυιη Γ6|;6ηι Μ3ε6(]οηιιηι 
418(1116, Γΰ^ίΐιυδ, δίνβ ΐ7Γ3ηηί8, ραΓυΊΐ; 3 ςυίΐχΐδ ΐγ- 
Γληιιίδ Αη3Χ3Γθ1ιιιβ ρΙιΠοδορΙιιΐδ δυΙ)ΐ3ΐπδ οδΐ, ροδΙ 
Αΐ6Χ3η(!ΓΊ ο))ίΐιιπι. Ει ΙδοεηιΙοδ τΙιβίΟΓ ναπ3δ ογ3- 
1101168 3(1 06ΐηοηί€ππ), ίη ο3 ιτ£η3ΐι(6ΐιι, οοη^οιί- 
ρ>ίΐ. Ρο^Ι(]υ3ΐιι Υ6ΐ'θ {\ηΗΐ3ΐιί 63111 06ευρ3ηιηΐ, ίη 
ρι;£Γ60ΐηΓ8ΐιι Γ6(!3€ί3, 6ΐ Ιπ ηυίιιϋβΐ'ίιιι, υΐ ίΐίχΐη.ιΐδ, Αιγυπτίων (28), Ιστόρησαν. Έβασιλεύετο δ* πρί- 
τερον ύπ6 πολλών κα\ διαφόρων βασιλέων. Κατ- 
ελύθη δέ ή αυτής βασιλεία ύπδ τών Μα/εδόνων, 
τουτέστι τών Πτολεμαίων. Έως γάρ Αλεξάνδρου 
του βασιλέως Μακεδόνων έβασιλεύετο, ήγουν έτυ- 
ραννεϊτο, ύφ' ών τυράννων Άνάξαρχος 6 φιλόσοφος 
αναιρείται μετά τίν θάνατον Αλεξάνδρου. Κα\ 'ίσο- 
κράτης ό |5ήτωρ πρδ; Δημόνικον, τ2»ν αυτής βασι- 
λεύο^/τα, λόγους διαφόρους πεποίηκε. Κρατησάντων 
δ* τών Τωμαίων επαρχία γέγονε, κα\ διηρέθη, ώς ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝϋΙΙίΙΠ ΝΟΤΛ:. 

(20) Ε(ϋΐΙ 1ΐ3ΐΐ6ΐι(, πόλει δεκατρείς. Βίηχ υΓΐ)08 ίίΙί3 8υη, ηυΐη'οίδ 3δ(ηιΐ3, ί{;η3Γΐΐ5: Γοηοηΐιυίΐ, α 
6« 1118. ηϋ]ί€ίυη(υΓ. ςηο ί11» Ογηηιοίβϋΐΰΐβ, πΐ 86ΓίΙ)ίΐ0γί(1ίιΐ8 Μβΐ. 10. 

(21) $16 6Χ ηΐ8. 83ΐ»πιί8 βιίηιη €οη8ΐ3πΐί3 άχοΧ^ ^I1^ 3υΐ6πι ΡΙΓιΙθ5(ορ1ιαηο €)'ρΓυ8 <11θ3ΐυΓ Ιιϋη Οί- 
ΓυΐΙ, ϋΐ 8€ΓίΙ)Ίΐδΐ6ρ1ΐ3πιΐ8: Κωνστάντειαή έν Κύπρφ η)ταΐ, νϋΙ ΒϊϋΙί, €ΐ ΥβηοΓίδ (υΐ Ιβ^ίΙηη 3ρυ(ΓΡθΓ<- 
Σαλαμίς- γίνεται άπδ τής Κιί)νσταντος γενικής. βΙο. ρΙιγΓΟδβπΊΐηιη ίη ιπρ. €θϋίθ6 ΓββΊο) ίίζιιΟΓΟ, ηίδί 
Ιΐ3 1ι»Ι)6ΐ υΙ (Ιίνυδ Ηίοροηγιηυδ, φΓι ('ΐί3ηι δυϋίιιη- ^ αίχ6η8 νβΓΐ)3 ίΙΐ3, ή τής Βίβλου 3(1(]ΐΐ3 Γηί^δϋ α 
4;ίι, 63ΐη Τι*η]3ηί ίιΐ)ρ6Γ3ΐθΓί8 ΙβηιροΓβ 3 ^υ^£^β 8€Γί1)3 ίηάοιίο, ηπί €ίπγΓ3 4ΐοΐ6ΐ3ΐη, ίηΙοιΤβεΐίδ οιιιηίΐηΐδ 6]υδ ίηοοϋδ. 

(22) Ιη (;ΐ(1ϋί8 Ιο^ίΙ^Γ» Κερβεια, Κυθέρεια, βΙε. 

(23) Ιη 6(1ίΙίί> ΐ6^11ηΓ,Ταμασία. ΑριιιΙΡίοΙβπΐϋΒυιη 
οι 8ΐΐ3ΐ)οη6ηι 1ΐ3Β0 Ιρδβϋγρπ ϋΓΐ>8 δ€πΙ)ίΐυΓ Ταμασ- 
σό;. 

(24) Βίη» 1ι» υΓΐ)68 6Χ ηΐδ. 3(1]ίοίυηΙ»Γ. 

(25) Ιπ ράίΐίδ ΐ68[ΐΐιΐΓ^ Κάρπασος. Αρικί ΡΓπιίηιη 
€αΓραίίΗηι Ιιχο πιΐιδ \οο3ίιΐΓ. ϋίθ(1οΓο, ΡΐυΙβιηχο 
βΐ 8ΐ6ρΙΐ3ΐιο, Καρπασία ϋ^^^ιϋ^. Υίϋβ Νοΐ3δ ΗοΙ- 
8ΐ6ηϋ ίη δΐορ1ΐ3ηυιπ. 

(26) δΐο ίιι ηΐδ. ηίδί (ΐηθ(1 ρΓΟ Κινύρου, ροΓρίτηηι 
ΐ6^ίΐηΓ, Κιόρου * διορ1ΐ3ηϋδ (|ΐΓιρρθ Ονρπιιη ίηδυ- 
Ιαηι ηοηκΜΐ 3ε(τρίδ«>6 αίΐ 3 €}'ρΓο ΙίΙια Οίη^Γ», νβΐ 
3 ϋγρΓο ηοΓ6 ίΐίίο η3δ06ηΐ6: Κύπρος, νήσος μεγάλη 
έν το3 Παμφυλίω κόλπψ άπ^ Κύπρου τή; θυγατρ^ς 
Κινύρου. ή άπό του φυομένου άνθους κύπρου. Οίηγ- 
Γ3δ Γοχ Ονριί Ιΐιίι, Οίΐιςί:ί Πϋαδ, ιιυί ουηι ΜντΓΐΐ3 ιη 0>"ρΓί Γ6ί(6ΐι» οοηΓηη- 
(ΐ6ΐ)ία ουηι 3ΐΐ6Γ0 ΡΙιθβηίί•ί« Γ6ί;6, €υ]η8Γ6^ί3 Βν- 
1)Ιθδ ιΐΓΐ)δ ΓηίΙ: ΐ'Ι δίο ρι*ο ή τής Βίβλου 1β}$6η(]ιΓηι 
βδδίΗ τούτης Βύβλου, δυΙ)ίηΐ<ίΙΓΐ£;<^ηί1ο κρατήσαντος. 
0;κΐ6Γυιη ΕηδΙ. ίη Οίοιιγ8. €χρΓυηι νο('3ΐ ϋΐίιιιη 
Οίηγί'ΐε, εηηι Ι3ΐη6η Κύπρος ηΐϋ1ίθΙ>Γ6 ηοη)6η δίΐ, 
(|υο(1 ίη ιΐδυ ίϋίΐ βρικί Ρ1ΐύ6ηί€68, υΐ (1οο6ΐ δο3ΐί86Γ 
3(1 Ευδ('1)ίηιη ρας. 149. 

(27) ϋΙ>Γΐιηι (Ιβ /ιι.ιι/ίι ηυβηι Ρ1ιί1θ8ΐ6ρ!ι.ιηο 
δΟτίρίοΓ ιιοδΙοΓ 3!Ν€ΓίΙ)ΐΙ, 1160 ηοπ δβηνίϋδ ίη 1 ^£I1• 
]πχΐ3 Γ.οίΐίϋοιη ΓηΙϋϋηΝΟπι, ΠοΓ3€ΐίϋί Ιήΐιυίι δίβ- 
ρΗ3ηυδ «η Όλίαρος. \ίί1ϋ Υοδδίυιη (16 1ϋί>ΐϋΐίοί8 

βΓΛίΊδ. 

(28) 1.ί1)6Γ ΙδίΓΐ «16 €οΙο)ΐα$ Λιρίίρΐι ΐ3υ(1:ιΙυΓ « 
δΐ6ρ1ΐ3ηο ίη Αιγιαλός, οΐ *^Ωλενο;, ΐ'Ι 3 ΟΙβιιιοηΙβ 
Αΐϋχηηϋπηο ΙίΙ). ι Στρωμάτ. ^ηο ΐ6ΐηροΓ6 νίχ6ηΐ 
ΙδίΓυδ 8ου 1816Γ, 6ΐ (^υοδ ΙίΙίΓΟδ 80ΐ'ίρ86ΓίΙ, νίιΐ6 Υοδ- 
δίυιη• 105 ΟΕ ΤΗΕΜΛΤΙΒυδ ΟΚΙΕΝΤΙδ• 10^ 

«ρο}.έλ£χτα<, εΙς πόλδίς ιε' (29). Του χρόνου δ> παρχ- Α υΓΐ)0$ ΓιιίΙ ϋίνίβα. Αΐ 5υθ€68&υ ΙβιηρΟΓίβ, 0ΐιςΓν2ΐΓι& 
8ραμ6ντος, ιοα\ των Τωμαΐχών δπλων χαχωθέντων Ιξ άμ«\ε1α;, έχράτησαν αυτή; οΕ Σα^(&αχηνο\, ίτζΧ 
τής βασιλείας Ήραχλείου. Κα\ πρώτος Ιν αύτ^ δια- 
περάσας *Αβουβάχαρος (ο^ χα\ της θυγατρ^ έν αύτ{) 
τάφος φαίνεται) ταύττς έχράτησεν. Ό δέ μαχάριος, 
«αΐ περιώνυμος χα\ άοίδιμος Ιν βααιλείΐ^ι, Βασίλειος, 
εΙς θέματος τάξιν ταύτην κατέστησε. Κα\ διεπέ- 
^σεν (ν αύτ9| στρατηγών *Αλέζιον (30) έχ^Γνον τλν 
^κερι^τον, τ6 γένος *Αρμένιον. 'Ος καΐ έπεχρά- 
τησεν αυτής, χρόνους επτά. Πάλιν βέ άφηρέθη ύπ^ 
τϋίν Σα^^αχηνών, χα\ ταύτην φορολογουσιν, ώς χα\ 
τιρότερον. 

ΒέμίΛ /^Ρ, τό ηοΛούμετοτ Σάμος Ή\σος, 

*Η νήσος αΟτη όνομασίαν Ισχε του χαλεΐσθαι Σά- - -^^ ^„ «„ 

μος, άπ6 Αίγαίου, χα\ Σαμίας της Μαιάνδρου του " Μ%Λ0^ βΙ δλπιίβ, ΜχιαϋΗ Ουιηίιιίβ βΙία ; νβΐ ςυοιΐ ρ€Γ η6|;1ί(|;βιιΐί2ΐη ΑΓίηίβ 1\οιη3ηοηιιη, ίιι &ιη;ΐ€ϋ- 
ηοΓυιη ροΙβ8ΐαΐ6ΐη νβηίΐ, Γ0|;η3ΐιΐ6 ΗοΓαεΙίο. Λο 
ρτίηιυβ ςΗίάβιη ίιι ββαι ουιη ΐΓ3]6ΰί88β( ΑΙ>ιιΙ)&οΙΐ3 - 
Γυ8 (^υ^ιι8 ρ&τίΙβΓ 6ΐ Γιΐί» 86ριιΐ€Γυιη ι1)Ί ο^ηιίΐυΓ) 
ίιι βιιβιη ροΐ6βΐ&ΐ6ΐιι 6απι ΓεϋββίΙ. ΒβΒίυβ νβΐΌ «ο 
ηοϋίΐίβ ρΓΦοΙϋΓαβηυβ ίιηρβΓ&ΐΟΓ ΒαβΙΗυβ βλίη Ιιι 
ηιιιηβΓυηι Ιΐιβηΐλΐυηι Γ6ϋβ|;ί(, ΐΓ&]«ΰίΐ<|υ6 ίη βΑΐη 
ΑΙβχίυπι ρηΒΓ6€ΐυιιι, ιη&{ηί ηοιηίηίβ νίΓυαι, ηβΐίοηβ 
Αηιιβηίιιιη, ςαί ^Οηηίβ 86ρΐ6ΐη βΐ ίιηρβΓ3νίΐ. Κιιγ- 
808 Αυΐ6ΐη α 5&ΓΓ8€6ηί8 6Γ£ρΐ» β8ΐ, ςυίΙ^8 €1 Ιπ1)υ : 
Ιυηι ρβηϋίΐ, υΐ 61 αηΐβα. 

ΤΙί€ηια XVI, 8αηΐΜ ίη$αΙα* 
83ΐηιΐ8 ίη8ΐιΙ& αρροΐΐαΐίοηβιη βυβιη βαβρί! ϋΐι τκοταμοΟ θυγατρδς, ή διά τ6 υψηλών της νήσου (31) 
ΐΒα\ άπόχρημνον. 01 γάρ παλαιο\ "Ελληνες σάμογ 
τ^ ^^λ^ν έχάλουν τότιον. Ταύτης έχράτησε τής 
νήσου Πολυκράτης, έχείνος ό ευτυχέστατος, ονΙ χα\ 
Ηρόδοτος μνείαν ού μιχράν Ιποιήσατο. Σοφο\ δέ γε- 
γ^νασιν έξ αυτής έξοχώτατοι, δ τε Πυθαγόρας ΙχεΙνος 
ό Σάμιος, δ Μνησάρχου υΐδς, Έπίχουρός τε ό Νε όχλους, 
χα\ Μέλισσος, χα\ άλλοι κλείονες. *0τ< ο5ν έγένετο ό 
μβρισμδς τών θεμάτων, διά τ6 είναι έπιφανεστάτην 
τήν νησον, μητρόπολιν αυτήν, χα\ αρχήν του θέμα- 
τος τών πλωΐζομένων τεθείχασιν. Ή γάρ μεσόγειος, 
χα\ ή χαταντιχρϋ άχρα τής Σάμου, αυτή τε ή Έφε- 
σος, χα\ Μαγνησία, χα\ Τράλλις, ή τε Μύρινα, χα\ ίρ5Α ίη8υΐΑ 8υΚ>Ηηιί8 20 ρΓ»ΓυρΐΑ βίΐ. ΥβΐύΓββ βηίιι^ 
θΓΧ€ί Σάμον 8α1)Ηιηβιη Ιθ€υηι πυηουρ^Γυοΐ• Παίο 
ίη8υΐ36 ίπιρβηνίΐ ΡοΙγοΓ&Ιββ, ι1ΐ6 ί6Π€ί88ίηιυ8, ουίυβ 
61 Η6Γθ<Ιοΐυ8 ηοη.6χί{υ9ΐιι πΐ6ΐι(ίοη6ΐη Γεοίΐ• Εν 
1ι&€ ροιτο ρΓ0<ϋ6ΓαηΙ νίΓί $;ιρί6ηΐιχ Ι^υϋβ ίοβΐ- 
^068, Ρ]η1ι«βοη8 ηίηίΓυιη ίΐΐβ δαιηίυβ, ΑΙη683Γθ1ιί 
β1ίυ8, 61 ΕρίουΓαβ Νβοοϋβ, 61 ΜβΙί88ΐΐ8, «Ιϋςυβ ηοιι 
ρλαοί. €υηι ι^ΊΐαΓ Ιΐΐ6ΐη«1υιη 18 ρΑΠίΐίο Γαοΐα 68ΐ, 
1ι«ηο, ςυο<Ι ί11υ8ΐπ88ίιη& Ιηβυΐα 68861, ιΐ)6ΐΓορο1ΐιη, 
61 οβρυΐ Ιΐΐ6ΐη«ϋ8 η«ν&Π8 6008ΐίΐυ6Γυηΐ. Μβ(1ίΐ6ΓΓ3- 
ηβλ βηίιη Γ6$ίο, 6( ρΓοιηοηΙυΓίυη], ςυοϋ 6 Γ62ΐοηβ 
δαιηί 681, ΐρβ^ςυβ ΕρΗ68υ8, 61 Μ30[η68ί8, 61 Τγ31- 

168, 61 Μ}τΊη3, 61 Τ6υ8, 61 Ι.6ΐ)6<1υ8, 61 ΑΐΓ3ΐη)Τΐ• Τέ»ς, χα\ Αέβεδος, χαΐ Ειας του *Ατραμυττίου , τά η Ιίυιη ιΐ8ςυ6, υΙΐ6ΓίθΓ3 30 οουΙί|[υ3 ΤΙΐΓ3ε68ίθΓυπι 

βνω, χα\ πρόσγεια τψ τών Θρςιχησίων στρατηγψ, 

ήγουν τφ ήγουμένψ του Ιππιχου τάγματος, έχείνφ 

Ιχληροδοτήθησαν. Διήρηται τ^ θέμα της Σάμου εΙς 

τουρμας δυο - μίαν μίν τήν Έφέσιον, δευτέραν δέ 

τήν *Ατραμυττινήν. Ό δ& στρατηγδς του θέματος 

αυτή; Ελαχε Σμύρναν τήν πόλιν πραιτώριον. Κα\ 

^ΤΛήΛ μΕν περ\ του θέματος Σάμου. 

%έμα ΙΖ^ τό κοΛούμετοτ ίίίγαίοτ ΛέΛαγος, 

Τδ δέ χαλούμενον ΑΙγαΤον πέλαγος, κα\ αύτδ χρη- 
ματί^ον είς θέμα, άπδ Αιγέως του Ποσειδώνος υΙου 
«ήν προσωνυμίαν έλαχε, χαθώς φασιν οί τ6ν "Ομηρον 
σχολιογραφήσαντες. Ούχ Εστί δέ νυν χρεία τής Ελ- 
ληνικής Ιστορίας, διά τδ είναι αυτήν ψεύδους μεμε- 

*μένην. Στράβων δέ δ γεωγράφος ά^^ς αύτου τήν ρπβΓβΰΙο, 8Ίν6 6ςυ68ΐΓίδ 3^ιηίηί8 <1υεί, !ρ8Ί ιΙΐ6ηιη(ί 
3ΐΙπΙ>υΐ3 8υηΙ. ΙΗνίδυιη 3υΐ6ΐιι 681 ι1ΐ6ΐη3 δαιηί ίη 
1υΓΐη38 ()υ38; υηβιη ηυίιΐΰΐη, Ερ1ΐ68ΐ3ΐη, 3ΐΐ6Γληι 
ΛΐΓ3ΐη)τΙΙίη6η86ΐη. ΡΓ2βΓ6€ΐυ8 ν6Γ0 11ιβιη3Γΐ8 Ιρβαπι 
ιΐΓΐ)6ΐη 8ιηγΓη3ΐη ρΓχίοΓίυπι 1ΐ3ΐ)υίΙ• Αίςαβ Ιΐ£θ 
ςαΊ«1βιη <16 Ιΐΐ6ΐη3ΐ6 53ΐηί• 

Ίηεηία Χ ΥΙΙ^ Αί^ρανηι ΡβΙαρηί. 

^ΕββΒΙΙΐη ν6Γ0 ρ6ΐ3£[118 6113111 ίρβΙΙΠΙ !ηΐ0Γ 11ΐ6ΐη3ΐ3 

Γ6ΐ3ΐυπι, 3ΐ) ^Ε%ΒΟ^ Ν6ρΐυηί ΟΗο, 3ρρ6ΐ]3Γιοηοιιι 
8υ«ιη 3006ρίΙ, υΐ •ΊΗηΐ ϋ ηυ! 8θ1ιοΓΐ3 Ιη ΗοηιβΓυπι 
86ΓΊρ86τυηΙ. ΝιιΙΙυβ 3υΐ6ηι ηιιηο ιΐ8υ8 681 Ιιί8ΐθΓί:6 
6Γ»03β, ςικχΙ ιη6ηά30Π8 8ίΐ Γ6Γ6η3• Αι δΐΓ3ΐ)ο 
ΐ;602Γ3ρΙιπ8 6]υ8 3ρρ6ΐΐ3Γιοη6ΐη 3ΐίυη(ΐ6 <ΐ6πν3ΐ. δνομασίαν άντέθειχεν. Άκδ γάρ τής άχρας ΑΙολΙδος, Ι> 5ίςυίϋ6ΐη 3 ρΓοηοηΙοπο ^ΕοΙίίΙίδ, ςυοά ίη€θΙχ Μ^λ 
ήν Αίγα (32) οΐ Ιπιχώριοι όνομάζουσιν, δθεν δ ΑΙ- 3ρρ6ΐΐ3ηΙ, υη<ΐ6 2ε({63ΐί€υ8 8ίιιυ8 ίηίΐίυηι 8υαιΗ, ί1.ι 

ΑΝδΕΙΜΙ ΒΑΝΟυΒΠ ΝΟΤ^Ε. 

(89) Ιη 6ϋΊΓΐ8 ΐ6£ίΙυΓε(ς πόλεις ιγ*, 86(1 6Χ ηΐ8. ιηοηΐυοδ3ΐη : Καλείται μέν οδν χα\ άχρα τις Άμ- 

Λ ., . ^^^ βλέπουσα «ως πρδς τδ τής Ηχαρίας Δρέπα- 

νον * άλλα χα\ τδ δρος άπαν, δ ποιεί τήν δλην νήσον 3(I^6^ι9β 8υηΐ, οΐί 8υρΓ3 ιηοηυίαιυδ, άυ» υΓ568, 
ΒίοιίΓυιη Κούριον 61 Νέμευος. 

(30) δίο 018., ίη 6<1ίΙί8ΐ6βίΙυΓ,*Αλέξανδρον στρατ- 
ηγόν. ΡοΓΐ388ί8 ςυίά3ΐη 6χ βΐίΓρβ ΑΙβζίι Μθ86Π8, 

ρο5ί1ί8 ΑΓΠΐ6ηΠ, ςυί 09Β83Γ 3 Τΐΐ6θρΙΐί1θ 6Γ63ΐυ8 

ιη ηΐ3ΐπϋΐοηίυιη (ΙυζίΙ Μ3η3ΐη ΤΙιβορΙιίΙί η3ΐ3ΓαΐΗ 
αίηοΓ6πι α3ΐυ. 

(31) ΝίιηίΓυηι, ν«/ ^ηοά ίρ$α ίη$Ηΐα ΒηΗϊηΐΜ αο 
ψτοίτηρία %α, ΥιιΙεβπΊυβ 1ι%€ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐιΐΓ, νβΐ ηηοά 
ΜΛ^Ιίηΐί οΰ ψτζετΜψίο Ιοοο %%1α είΐ. Ε3ηΜΐ6ΐη Γ6Γηιβ 
8ΐΒΐί 6ΐ]τιηοΙο^ι;ί3ΐη 3β6η Ευ8ΐ3ΐΗίυ8 1π Ηοιη6πιπι : 
Σάμος ^άρ, ίηςυΐΐ, δ λόφος χατά γλώτταν - χα\ 
άλλαχου προσηγοριχώς π^ν δψος χατά γλώτταν. 
δεπΒίΐ 611301 δΐΓ3ΐΗ) δβπιυιη ίη8υΐ3ηι (οΐ3ΐη 6886 

Ρατμι.• Ου. εχιιι. δρεινήν, δμωνύαως λέγεται. 

(32; δΐΓ3ΐ)0 ΓιΙι. XIII, ρ3Ε. 423.* Δε? δέ ααχρώς 
τήν δευτέραν συλλαβήν Ιχφερειν Αιγάν, ώς Αχτάν, 
χα\ *Αρχαν• ϋθΓηιρΐ6 3ρυ<1 δΐΐ'ρΐιβηυιη Ιβ^ΗπΓ, ίιι- 

3υίΙ νυΙε3ηίυ8, ΑΙγάτιης ΑΙολίδος άχρα, ουιη ρΓ0€υ1 
υΚ>Ίθ ΐ686^(1απι 8Ίΐ Αίγα, τής ΑΙολίδος άχρα. Ιΐ3 
ΐ6|[6η<)υηι ιηοηυΗ 6Ι Ι833ϋυ8 0383υΚκ)ηυ8 ίιι €οηι• 
ηΐ6ηΐ3πΊ8 ίη Γι1). χιιι δΐΓ3ΐ)οηί8 : Ιη δίβρϋαη!, ίη- 
ςυΐΐ, ν6Γΐ)ί8 ΐιιη>6 ιη6η<1υηι 5υ8ΐυΙίιηιΐ8, οηηι Ιοο[ϋ• 
Γ6ΐϋΓ ΑΙγάτης ΑΙολίδος ρπο Αίγα τής ΑΙολίδος, 6ΐ€. 
Υ6Γυιη Ηοΐ8ΐ6ηίυ8 ΐ6Β6ΐι<1υιη ρυΐ3ΐ, ΑΙγατης Αιολέ- 
δος άχρα• 

4 107 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡϋΚΡΙΙΪΚΟΟΕΝΙΤΙ 10» 

^ίιΊΐι.^ι 02>1, εοιιπηιιιιί ΰυηι απίπιαίί αρρϋΐΐαΐίοιιο. Α γεατιχ6; άπάρχεται χόλπο;, τήν όνομασ^αν εΓληφ&ν• Ε]υ!ΐ46Ι11 «Βΐ Αΰ 8ΐΓ&ΐΜ> 66Πΐ6ηΐί96 «ΙίΑΠΙ ΑΓΐ6ηή(1θ- 

Γυ8. ΡΓΟπιοηίοΓίυπι ςαοιΜλίη 651 ^£οι^(]^8, ηυοιΐ 
^£^3 ίιιεοΙ» βρροϋαηΐ, & ςυο 61 Ρ6ΐ&|;υ8 ο]ιΐ8ΐιιοϋί 
»ρρ6ΐΙαΙίοη6ΐη αϋοβρίΐ. ^ΕοΙίϋίβ 2υΐ6ΐιι <1ί(0, ηοη 
ςβιιϋΒ «ρρβΙΙαίΊοΑβηι, 864 Γιηο[ΐι« ρΓορΓίβίαΐβαι. 
θΓ«εοΓυιη 6ΒΊιη 1ίη§ιΐΑ ίιι ιιαίη(}α6 ύΊ&ΐ60ΐ08 (1ίνί6Α 
6&1. Ρπιη&ιη ςαίϋβιη Ααί€3α)» «Κβηηι Ιοηίΰ&ηι, 
ΐβΠίΑΐη ^ο1ί€2ΐη, ςίΜίΓίαιη Οοπο^ιη» ςυίηΐβιη οοιη- 
ιηιιηβιη, «^υλ οηιηεβ υΐίιηυΓ. Αίςιιί ιι ΜΊΐ6ΐο ςυίάϋΐη 
ΕρΙιβΜίπι ιΐ9•|ΐΐ6, 6ΐ 8ιη]ΓΓη!ΐιη ίρβ&ιη, 61 €ο1ορΙΐο- 
11611), Ιυηυιη 65ΐ β6ϋ6$, 6ΐϋοΙοηί;ι; ςιιί ηυί(ΐ6πι Ιο- 
1111111 άίαΐ6€ΐο υΙυηΐυΓ. Α ΟοΙορΗοηβ 2υΐ6ΐη, υ3(]ΐΐ6 
9(1 ΟΙίΐζοιη6η»8, 61 ΐΓ&ιΐ8 ΟΙιίυιιι, ^Ι^^β ίρδ»ιη ΜΊ- 
Ι>ΐ6η6ΐι, 6ΐ Ρ6Γ§λΐηυιιι, ^οΐυιη 681 οοΙοηίΑ; ςυί 
ηιΓκΙβιη ^οΐιιηι <)ίλΐ6€Ιο υΙυηΙ<ΐΓ• υΐΐ6Π0Γα Ιιίβ & 
1.6010, 61 υδ({υ6 Α1)γ(1υια, 61 ίρ8«πι ΡΐΌροηΓκΙ^ηι, 
6ΐ €^ζΊ€ϋΐη, 61 βιιιηβη ΟΓ&ιιίοαηι αρρ6ΐ1&1υηι, οη- 
η68 θΓ«οί τοοαηΐυΓ, 6ΐ εοηπιιιηί υΐαηΐιΐΓ άί^ιίεοΐο, 
6χοβρΐί8 Β^ΜΐιΓπβ; ςαΐβ ϋοΓυιη «81 οοίοιιί». Ρβιαί- 
116111 ηυΐ6ΐη 8(1 ^Ε^κί πιΐ^Ηβ ρΓ«Γ60ΐυΓαπι 61 ίη8α1« 
€)τ1α(]68 ηιιηοηρλίΦ, 6ΐ 6χ δροΓ^ίΙιυβ, ς«Φ Ροΐί- 
ηυα8 6χε6ΐ1ιιηΙ, ΜίΙγΙθηβ, 61 €(ιίυ8, 6ΐ \ρΒ& ί6ΐηηυ8. 
Νβηιιβ 6ηίιη βυηΐ Ιιχ 6ΐ ΟγοΙίκϋΐΗΐβ, 66<1 βχ ϋ8 ςυ» 
δροΓα(ΐ68 βρρεΙΙ&ηΐυΓ : Ογο1&(ΐ68 εηΐιη Οΰΐυιη ίηβυ- 
Ιηιη ίη ογ1)6ιιι εΊβ^υαΐ, ιιΐ »ίΐ Οίοη3Γ8ίιΐ8 ΡθΗβ- 

β6ΐ68 : 19 Οίίηηι ονιχβΤΗΐιΙ, €ί €ΐί€ΐαάβ$ αρρέΙΙαηίην. 
ν2π'.8 αυΐβπ) Ιΐ3ί, ηο (ΙίνεΓβίβ 3ρρ6ΐΙαηΐυΓ ηοηιΊηΙ- 
1»ιι$; 1^6ΐηιιυ5, δΰγπυδ, ΜβΙυβ, Αηιοΐ£ΐΐ8» ΤΙΐ6Πΐ, 
Τΐΐ6ΐ-α8ΐα, 6ΐ ηΐιγη6Α : ηεηυε Ιαηαεη δοίο, αη οηιηεβ 
€)'6ΐΑΐ1υιιι 8ίηΐ; ηιιοιΐ ίρ&Φ βίηΐ 16γγχ ρΓΟχΙιηχ, 81- 
ςυ6 ΙΜ\Λύ\ οοηϋ^χνΛ. ΕβΙ 8υΐ6ηι ^£££μιη αΐ3Γ6 
ρανί|;αΙυ, 61* ΐΓ3]6εΐυ, ρεΓηιιαιη (ΙίίΒεϋε; ίη^επίεβ 
6ηίπι, 36 (ΙεευηιβηοΒ Ουείαβ νοίνίι, ({υί ιΐ3νΙ(;:ιηΐί- 
Ι»υ8 ιηοηΓιιιαι ίπδΙ&Γ 38$υΓ([αηΐ, νεί ο1) (Ιεηδίΐαίειη, 
30 ΓΓ6ςυ6ηΐί3Π) ίηβυΙαΓυιη» νεί ρΓορίεΓ Ροηΐΐ 1η 
Α1)γ(]Μΐιι (Ιείΐιιχυιη, ςυΙ π]3£[ΐιο ίιηρείυ Ιη 1ΐ38 Ιηβυ- 
Ι38 ΓεΓίπΓ, (Μ8ςιΐ6 ΠΓκΙίΐυΓ. Α I^6ειο Τ6Γ0 8(1 Ργο- 
ροιιΓκΙειη ιΐδςυε, 61 €>'ζΊευιΐ), εΐ Ρ3πυπι, βίςιιβ 
ααεο Ίρ$6 Ηεΐίοδροηΐυβ, εΐ ΡΓΟβεοηεβυβ, 3(1 ΚΗγη- 
«Ι3ειιηι Ωυιιιβη υ$(]υε, εΐ ίρ$υιιι Β38ε7ΐΙυιη, 61 ΟΊβ- όμωνυμω; τφ ζώω (55). Όμοίως δέ χα\ ό *Αρτβμ(- 
δωρο; τά αυτά φησι τψ Στράβωνι• Άχρα τίς έστιν 
ΑΙολ{δο^» ήν Αίγα οΐ έπιχώριοι όνομάζουσιν, άφ* ^ς, 
χαι τ6 πέλαγος τήν τοιαύτην όνομα^ίαν προσείληφεν• 
Αίολίδος βέ λέγω, ούχ έθνους όνομαοίαν, άλλα γλώτ- 
της Ιδίωμα. Ή γάρ των Ελλήνων γλώττα ε!ς πέντβ 
διαλέχτους διήρηται (54)* πρώτην μ^ν^ τήν της 
Ατθίδος• δβυτέραν, τήν των Ιώνων • τρίτην δ4, τήν 
ΑΙολέοιν* τετάρτην δέ, τήν Δωριέων* πέμτττην δέ» 
τήν χοινήν, ^ πάντες χρώμεΟα. ΚαΙ άπό μ&ν τη^ 
Μιλήτου μέχρι της Έφεσίων πόλεως, χαΐ αυτής 
Σμύρνης, χα\ Κολοφώνος, Ιώνων έ3τ\ χατοιχία* 
οιτινες τ^ των Ιώνων διαλέχτιο χρώνται. *Απ6 δέ 
Κολοφώνος μέχρι Κλαζομενών, κα\ τής άντιπίραν 
της Χίου γης, χα\ αΟτής της Μιτυλήνης, κα\ τοδ 
Περγάμου, Αίολέων έστΙν άττοιχία• οιτινες διαλεχτή 
χρώνται των ΑΙολέων. Τά δέ έπέχεινα τούτων, άτΛ 
του λεγομένου Λεχτου (55) χα\ Εως *Α6ύδου, χα\ 
αυτής Προποντίδος, χαΐ μέχρι Κυζίχου, χαι του 
ποταμού, του λεγομένου Γρανίχου, πάντες Γραιίίο^ 
ονομάζονται , χα\ χοιν^ διαλέχτφ χρώνται , «λήν 
Βυζαντίων, 5τι Δωριέων ί^τίν άποιχία. Προσφχείιαν- 
ται δ& τφ στρατηγφ του ΑΙγαίου πελάγους « αΓ τβ 
Κυχλάδ2ς νήσοι χβιλούμεναι, χα\ των Σποράδων Δτ^ι 
προέχουαιν ή τε Μιτυλήνη, χα\ Χίος, χα\ αυτή ή Αή- 
μνος.Ούχ είσίδέ τώνΚυχλάδων, άλλα των Στιοράδων 
καλουμένων. ΑΕ γάρ Κυχ).άδ£ς Αήλον τήν νήσον (3β) 
έχύχλωσαν, ώς φησιν 6 Περιηγητής Διονύσιος * 

€ ΑϊίΛον ^κνχΛώσαττο καϊ οΰνομα ΚνχΛάδΒς είσΐτ• 

Καλου*/Γαι δ^ διαφόροις δνδμαβι ' Λήμνος, Σχύρος» 
Μήλο;, *Λμολγ6ς (57), θήρα, βηρασία χα\ Τήνιιβ. 
Οΰχ οΤδα ^, εί των Κυχλάδων ε1σ\ π5ίσαι, διά τ6 
είναι αύτάς προσγείους, χα\ τϊ^ Ελλάδι συνομοροι^ 
σας. Τ6 δέ ΑΙγαιον πέλαγος βαρύπλουν έστ\, χα\ 
δυαπέρατον, χα\ χύματα μαχρά, χαι δρεσιν έοιχ^α» 
προσανεγεΤρον τοις πλέουσιν • εΓτε διά τ6 πυχν^ν 
των νήσων, εΓτε κα\ διά τ^ ^ευμα του πόντου, τ6 
χαταβαΓνον εΙς Άβυδον, χαι προιαρασσδμενον ταΐς 
νήσοι; μετά μεγάλου ^ο ιζήματος. *Απ^ δ^ του Αε- 
κτου χα\ Ιως τής Προποντίδος, της τε Κυζί/ου, χα\ 
τοΰ Παρίου, χαΐ αύτ6ς δ χαλούμενος "Ελλήσποντος» 
ή τε Προιχδνησος, χα\ μέχρι του Τυνδαχοΰ ποταμού» 
χαΐ £ως αύτου τοΰ Δασχυλίου, χα\ του ΚιανοΟ χδλ- ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟϋίΙΠ ΜΟΤ^ϋ:. (55) δΐΓϋΙ)θ Ιίϋ. XIII : Αυτή δ& μέχρι των Άργι- ^ βχ ^οΗε» ογ13πι Ραίβββ 86ΓίΙ>ί1. Ρπΐ(ΐ3ΓΐΒβ ςαοςυβ, 
νου^ών διήχει χα\ υπερκείμενης αχρας ήν Αίγά (|ΐΐ6ΐη ΟοΓίεε 8επρ8ί8$6 εοηδΐ3(, ^£ο1ίε6 86 8€Π• 
τίνες δνομαζουσιν δμωνύμω; τφ ζώφ. Βχε ίΐ.ι 1>6Γ6 3ί(, αΐ 0(ΐ6 ρηιη3 ΟΙ)Γηιρ. Χγΐ3ΐΐ(1εΓ ίιιΐ6ΐ'ρΓ6ΐ3ίιΐΓ : Εα ηριο ιι<9«^ αά Ατ• 
ρίηιααε ρβπίηβΐ, ΗΒηηβ ίαιηιίηεη» ρτοιηοηίοήηηι^ 
ίΙΜοά ^ρα ηοηηηΙΓι αρρβΙΙαηΐ^ φιοίί ϋαρναηι. €ιιγ 
εηίιη, ίιΐΐ|ΐιίι 0»83ΐιϋοιιυ$, 34ΐ<]Ίαί$$εΙ δΐΓ3ΐ)θδμω- 
νύμως τω ζώφ. Αρυ(1 8ΐερΙΐ3ΐιυιη !6ίζίαιυ$; Αίγα 
τής ΑΙολΙδος άχρα ώ; Στράβων, ή νυν Κανή χα\ 
Κανα\ λέγεται. Αρτεμίδωρο; «δέ, ΑΙξ, εΐτΕβ τήν 
ευθείαν ούχ άναλύγω; * τ6 τοπιχδν ΑΙγαΤος χαΐ τδ 
πέλαγος 

(^4) Λ ι 5ΐΓ»1)0 £υ1) ΊιιΙΓιυιη ΠΙ)Γι υπι, (|ΐΐ3ΐυοΓ 
Ι&ηΐυπι 6Γ2ΒεοΓυηι (ΙΊ^Ιβείοβ τεεβη^εΐ, 638(]ΐΐ6 3^ 
4ΐιΐ35 ρΓ«εΐρ(ΐ3β, Α(ΐίο3ΐη «είΐίεεί εΐ ^£οΗε3(η ΙΙε- 
ϋ::οΊ ρο$&ε ηίι : Ιοιιίεβιιι οηίιη εχ Αΐΐίε3, Οοπεβιη έμέ δ& στεφανώσαι 
ΈχεΙνον 1ππιχ(]) νόμφ 
Αίοληΐδι μολτκΙ, 
Χρή. 

(55) δίε 1115. ΡβΓρ6Γ3η) ίη βάΐιΐβ 8εΓ{1>ιΙιΐΓ, &ιΛ 
τοΰ λεγομένου Σηστού - 86(1 ορίίιηε Υυίεβηίυβ Αέ- 
χτου ΐ6|[6ΐΐ(Ιυιιι &εΓΐΙ)ίΐ ; παπί .ι ΐ46εΐο 3(1 €3η38 1•68- 
1)(ΐ8 ροΓΓίςίΐυΓ, υΐ ΐΓαιϋΙ δ(Γ3ΐ)0. Ιΐ3 6Γι3ΐη ρ3υ1ο 
1ηΓΓ3 Ι6|[6η(1υηι. 

(56) Ιΐ3 6Χ €θ(1ίε6 πιβ. 

(57) Ηκε ίηβιιΐΗ υιΐ3 εχ 07εΐ3(1)1ηΐ8 ςυ» ΡοΓρΙι^- 
Γο^εηκο Άμολγδς (ΙίειιυΓ, 8ΐΓ3ΐ)οηί εΐ ΠεΓ3εΙί(1ί 
Αμοργός τοεαίυΓ, εΐ Ρλοίευηχο Άμουργός. 109 ΟΕ ΤΠΕΜΛΤΙΒϋδ ΟΟΟΙΟΕΝΤΙδ 110 

«ου, τφ του Αιγαίου νκλάγους χρατουντι προ7£χ$• Α ηυηι « δίηιιιη, £%9ί\ ηιαπβ ρΓβΓοοΙο 2$0ΓΊΙιηηΐυΓ. 
κύρωντο. ΚαΙ ταύτα μέν περ\ του θέματος του Αΐηιιβ \ϊ2^ ςυί^Ι^ΐη ϋβ Ιΐιβυιαίο Μ^λΊ ίΝαήβ. 
ΑΙγαΙου ιςελάγους. 

7ίΜ>ς τϋ^ θβματων της "ΑνατοΛΓις. Ρίηη ΐΗεηιαίηίη ΟγμνΙιι. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ 
ΠΕΡΙ ΘΕΜΑΤΩΐν(ο») ΤΒΣ ^ΣΕΩΣ, ΗΓΟΥΝ ΤΒΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΤΟ β'. 

00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΙΜΡΕΒΑΤ0ΒΙ8 

ΡΟΗΡΗΤηΟβΕΝΙΤΙ 
ίΙΒΕΑ //, ΌΕ ΤΗΕΜΑΤ1ΒΌ8 ΟΟωΟΕΝΤΚ 81ΥΕ ΕϋΛΟΡ^Ε. βέμα Α\ Β 20 ΤΗ^ηια !. 

ΙΙρώχον θέμα τ6 &π\ της δύ^βως Ευρώπης (3Θ) ΡΗηαιιηι Ιΐιβιηο, ςαικί Λά οοαιβιυη ίβΓηβ ΕαΐΌρ» 

ιΐ£{μενον γής, τ6 όνομαζόμενον Θρ^χψον • έν ι|^ τ6 «Ηυιη, ηοιηίΔ2ΐυΓ ΤΙΐΓ&οΊυπι, ιη ηνο Β^ζαηΐίαιυ 

Βυζάντιον (δρυται, χα\ τ6 των Τωμαίων βασί- €θΐιϋίΐυιη 6&1, 61 ΒοιηαηοΓαιη Γ6(|;ίιι. ^Εςυυιη 68ΐ 

λειον (40). Αίχαιόν ίτη προχατάρχβιν της Ευρώπης Βγχ&ηΙίιυη, ςιι« ηιιηο υΓΐ)8 €οο3ΐ&ηΓιηοροΗ8 651, 

γης τ6 Βυζάντιον, τ4|ν νυν οδσαν Κωνσταντίνου πολβν • ίηίϋαιη ΓαοβΓβ ΕυΓΟρχΊ 8θ1ί ; ςυΐΛ βΐ υΓ^β ΊιηρβΜ- 

έι»\ χα\ π<ίλις έ9τ\ βασιλεύουσα, του τβ χδσμου παν- ΙοτΙά 66Ι> 61 υηινβΓδΙ 0Γΐ)ί8 ρΓ£Γ0{;&ιίν&ιη ΙβηβΙ, 

τ6ς υπερέχουσα, ώς του μεγάλου Κωνσταντίνου χα\ ςυίρρβ ^ιιχ €οη8ΐ3ηΙίιιι Μ3|[ηΙ ΙιηρβΓΑΐΟΓίβ Ιι»Γ68 

βασιλέως τήν Ιπωνυμ{αν χληρονομήσασα* αρχήν δέ 6βΙ ΐιθπιΊηί5• ΡπηοΙρΙαηι αυΐβιη ΕυΓορ» Ι<1αΓ60 

της Ευρώπης Ιγώ τ(θημι* έπε\ χα\ αύτ6 τ6 Βυζάν- ββαι 5ΐ3ΐυο, ςυΐΑ ιρβιιιη Βγζ&ηΐίυιη ρ&Γβ 6$1 ΤΙίΓα- 

«ιον της βρ^ης έστΙ μέρος τ6 χάλλιστόν τε χαΐ οι« ρυΐ6ΐΐ6ΐτπη3 λίςαβ Ιιοηοτϋΐΐββίιηβ. }%\ίνίτ ΤΙιγα- 

τιμιώτατον. Τδ το(νυν θέμα της Θράχης, £ρτι τήν ο\χ ιΐιβιη» ιιιφ6Γ ίη ηυιηβΓυιη 30 0Γ(1ίη6Πΐ Ιΐιβιηα* 

ϋσιν, χα\ τήν όνομασίαν έλαχε θέματος, άφ' οΐί Ιαπι ροβίΐυιη ΓυίΙ ; 6χ ηυο ηιιηίΓυιη (6ΐηροΓ6 Βηΐ^η• 

τ6 των Βουλγάρων γένος τδν ^Ιστρον ποταμών βι- Γ0Γυπΐ£βη8 ΙδίΓυιη Ιΐυνίυιη ΙΓ&]6€ΙΙ; (ΐυ3η(1οςυίιΐ6ΐιι 

επέρασζν, έπι\ πρ^ερον εΙς βασιλείας διττάς 5ι- ρτίϋβ ίη άυο τ^πλ ϋινίβ^ ΓαβΓ&Ι Τ1ίΓ&εί8. Τ^βΙβη- 

^ητο* χα\ μα^υροΰσιν αυτά τά ονόματα των ΙυΓ ίϋ ίρβα υΓύίυιη ηοιηίη&, Ιυιη Μβ86ΐηΙ)πα« ΐηιιι 

«(λέων !^ τ» Μεσημβρία, χαΐ ή Σηλυμβρία (41), δ6ΐ7ΐηΙ)Γί4, ς«ι» €ίν1ΐ&ΐ68 3ΐ Γ6£[ί1)υ8 2ρρ€ΐΙαΓιοαοιιι 

βασιλέων προσηγορίας Ιχουσαι πόλεις πρ\ν ή τήν 1ΐ8ΐ)ύΙ)3ηΐ,ρπυ8ςυΑΐη Βοη)2ηοΓυιηίηιρ6πυιη>υ6ΐυιιι 

Μν 'Ρωμαίων βασιλείαν αΟξηθήναί τε χα\ διαδρα- Γυίδ86ΐ, 6ΐ οιηηββ ΙβΓΓλπιιη Οη68 ρ6ΓουΓΓί886ΐ. Ε(• 

|Μ7ν π^ντα τά του χ^σμου πληρώματα. *Αφ* οϋ γάρ βηίιη 6χ ςαοΒοιηΑηοΓϋΐη ρηη6ίρ0ΐυ8>9(;6η8ΐιη 8α«ηι 

ή τών Τωμαίων αρχή τήν Ιαυτής σαγήνην Ιξήπλω- α^ οπιη68 ηιυικίί 1ίιηιΐ68 6χρ&η(1Ίΐ, ουηοΐοβ, υΐ ϋα 

σεν εΙς πάντα τά του χ^μου τέρματα, ^ντας, ώς ^Ιοαιη, (1ΐ8ρβΓ8ίΙ, 61 3(1 υηυιη ΙαιρβΓΪυηι ΓβϋυχΊΐ, &ο 

αίπείν, διεσχέ^σε, χα\ μετεσχεύασεν ε!ς μίαν άρ- ]υ|[υιη υηυπι 8υ1)ίΓ6 οιηηββ €06£ίΙ. ΥβΓυηι ταιπ 83- 

χήν, χα\ ζυγ^ν ήνάγχασε τελεΤν Ινα πάντας. *Αρξα- §[603 ηιηί8 ί3ΐί8€6Γ6, 3€ ρ6ΓΓιΙη){Ι €06ρΗ, ]3πι γαΓίβ 

^νης Λ της σαγήνης βιασήπεσθακ, χαΐ 6ια^^ήγνυ- 61 Γ68 6Ι ηοιηίη3 €0ΐηη)ΐιΐ3ΐ3 βυηΙ. ΡηΒΓ6€ΐυΓ3 3η- 

σθαι, άλλως χ«\ τά πράγματα, χαΐ τά ονόματα» ΐβηι ΤΙΐΓ36ί» βιιΐ) (1υ€ΐ8 36 6θη8ΐΙί3ηΊ ροΐ6813ΐβ οοιι• 

μετεποιήΟησαν. Επαρχία ^ ^Ρ^^η^ ΰ?* ηγεμόνα 8ΐ11υΐ3 68ΐ• Ταυπίδ ςυίρρβ ρΓ0€0η8υΙ οΙιΓιηβΙιβΙ 

έτέταχτο, χα\ 6π6 τ6ν λεγόμινον χονσιλιάριον, τουτ- Τ1)Γ30ΐ3ΐιι, ΐ6ΐηροΓί1>ιιβ <^η8ΐ3ΐιϋηί Ιΐ3|ΐλί9 ΐ£ΐιοη& 

ΑΝ&ΕίΗΙ ΒΑΝΟϋΒΙΙ Ν0Τ^6. 

(58) Ιη ^οΑ\^% ΕβιΙο «•. Ιι»6 Ι3ηΐυηι 1θ€θ Ιίΐυΐί Ο (41) &ΐ6ρΙΐ8ηιι• βχ ηιιο ρΐ6Γ34|υ'6 34 τβτϋυπι, Κ 
Ιι3Ιι6ΙιΙιιγ: Ένραυ6α τά τής Δύσεως^ 3!ιιηΙ, 6Χ80Γΐρ8ίΙ Ρ•ιρΐΐ7Γ0{βιιίΐιΐ8• 8ΐ€ Ιΐ3ΐ)6ΐ : Με- 

(59) Ευ8ΐ3ΐ1ιίυ8 ίη0ιοΐ)γ8ϋ περιηγήσεως ▼. 47ίΚ σ^ιμβρία, πόλις Ποντιχή (Νιχόλαος πέμπτφ), Ιχλήθη 
ΕυΓορβη 3ΐΐ νβ€3Η οηιηί3 Λά οο638υιη βΐΐα, (Ιυοίο άπλ Μέλσου. Βρία γάρ την πόλιν φασ\ βρ^ίχες. Ος 
•Ι> Ηβΐίβεροιιΐο ρτίηοίρΊο ; 3ΒΐΙςιΐ08 ν6Γ0 8θΓίρ(θΓ65 ουν Σηλυμβρία ή του Σή^λυος πόλις, Οολτυμβρία ίί 
Ιηό^η^ Υ68ρ88ΐ3ηιιηι ΐιηρβΓ3ΐθΓ6ηι ΤΙ•Γ86ί3η) 3ϋ> Πόλτυος, ούτω Μελσηαβρία ή Μέλσου πύλις * χαι 
ΕυΓΟΜΐ θίτβιηί»•^. βιά τ6 εύφωνότερον λέγεται Μεσημβρία. Ρ6Γρ^Τ3ΐΐι 

(40) υτΙ>ΐ8 Οοη•ΐ3ηΐΙηΦροΙΊΐ3η96 6ΐθ{ΐυιη ρπτΙβΓ ίη Ε<1ίιί8 6ΐ ίη ηιε. ΐ6|ΊΐιΐΓ Συλημβρία ρΓΟ Ιηλυμ- 

6«ΙβΓ08 80ΓίρΐΟΓ€8 3(1θΓη3νίΐ 25^0681118 ίη 6ΧΐΓ6ηΗ8 βρία. ΙΙβΓΟίΙοΐΟ ςυίρρϋ Ιίΐ»• ΙΥ, 03ρ. &} 61 8ΐΓ4• 

ΡΐΗΐ3ϋ€ΐ|ΐΙιί8• νΜ6 Η€« 0ί«θ6ΐη ίη δβν^ΓΟ. 1)οηί, 1ίΚ>. νιι, Ιι^&ε ίρ83 υτλ» ιϋοΙιΟΓ £τ^λυβρίβμ ί|ΤΙ ΟΟΝδΤΑΝΤίΝΙ ΡΟΚΡΗΥΗΟΟΕΓίΙΤί 112 •«ιι)ι ϋίΐίοΐλβ 5113 ηΓΐ)05 ΙΓ08 61 ςυιη(ΐυ:ΐ(;ίηΐ9, » (Ια€6 Α ^<^^^ βουλευτήν. Ταύρος γ^ρ ανθύπατο; έχρατει της €ΐ οοπδϋηηο ΑϋηιΊηίβίΓαΐαδ. §6(1 €υιη 8806η9, ιιΐ 
θίχΊ, ηιη3$ ΓβοίβββΙ, υΓΐ>ίΙ)ΐΐ3 α 1>3γ1)3Π3 6χριι^η2- 
Ιίβ, αο ()ίΓΐιΗ8, ΤΗπιοί» ίιηρβΓίιιιη ίη βχί£[υ3 86|[' 
ιη6ηΐ& (Ιίνίδΐιιη 68(. ΕίβηΊιη Βα1|;3Π3, 61 13(6Γ Οα-' 
νΙαβ, 61 ιηοπ8 ρ6Γ66ΐ6ΐ)Γίβ, Η96η)ΐΐ8 ηιιη6υρ3ΐυ8, ςιιί 
Γβςυβ 3(1 ΡοηΙυπ) ρβΓίίηβΙ, ΤΐΐΓ36ί96 ρ3Γΐ6$ ΓυΰΓυηΐ; 
ηιιη6 3υΐ6ΐη 3ΐί6η9β, 3ε8β]αη6ΐ£ 6Χ8ΐ$ΙυηΙ. ΟχΙβηιιη 
Τ1ΐΓ3α3Β 11ΐ6ΐη3 8υ5 !ιηρ6Γ3ΐ0Γ6 €οη$ΐ3ηΐΊηοροΙί- 
'^ιηο 6θη8ΐί(ιιΙυπι, 3ΐ(ΐυ6 3(1 6]υ8 ]υΓ3 61 πιΊηί$ΐ6η3 
Γ6()36ΐιιιη 21 6ΓΑΙ ; η60 υΐΐϋδ υηςυβιη ρπχίοτ ίη 
ΐ'3 Γυ6Γ3ΐ : 31 6χ (]υο ίηΓ6η83 1)60 ΒαΙ^βΓΟΓϋπι η3ΐίο 
•(1 ΙϋΐΓΐιηι ίΐανίυιη (γ3]6€ΊΙ• Ιιιηο 6ΐί3ηι !ηιρ6Γ3(0Γ 

ίρ86 6036108 ΓυίΙ» Οΐ) Ίη6ΙΙΓ8υ8 61 ίΐηρΓ6$8ΊθΙΐ68 5ϋγ- 

ΙΙΐ3Γυιη, 6ΐ ίρδΟΓυιιι ΒυΙ^λΓΟΓοη, 3ΐΙ .ΐ1ιοιη3ΐί8 0Γ(Ιί- 

ϋΡ.ΐη ΤΙΐΓ36ί3ΐη Γ6(1υ€6Γ6; 61 ρΓΦίΟΓβηι ίη 60 (Ιΐ6- 
ηΐ3(β €η'3Γβ. Β3Γ53ΓΟΓυΠ1 βυΙβΠ) ΐΓ3ΐΙβΙ(ΙΙβ 3(1 

ΐ8ΐΓυηι ηυνίυηι 6ίΓ63 Οη6ηι ίηιρβπί Οοη8ΐ3η(ίηΙ Γο- 
{οηβΐί 6Χ8ΐίιϋ ; ιιηΊ6 60Γυιη ηοπΐ6η ίη6ΐ3Γαίι, κ 
ρ6Γν323ΐυιη 681 ; 3ηΐ6α ςυίρμ6 Οηθ£ηη(]υΐΌ8 608 

&Ρρ6Η3ΐ>3ηΙ. ΤΐΐΓ36ί3 ¥61*0 3ρρ6ΐΐ3ΐίθη6ηΐ 306βρί( 3 
Γ6{[6 Τ11Γ366, ηυΙ ΟΠΠΙ ίΐΐίο 6 νίνΙβ 6Χ66886Γ31 ; 3ηΙ 

& ΝγιιφΙίΑ Τίΐ3ηίίΐ6, 6Χ ςυ3, βΐ δ3ΐιΐΓηο 0οΙοηεΙιιΐ8 
η3ΐυ8 681 ; ιιιΐ(ΐ6 ΟοΙοηοΙιΟΓυηι η3ΐίο ρΗηιυηι ηο- 

ΐηβη η86(3 68ΐ. Τ65ΐΐ8 31Ι16Π) 1)υ]υ8 Γβί 681 Ηί6Γ06ΐ68 

βΓ3ΐηηΐ8ίΙί6υ8, ({υΙ €0Π^€πρ8ίΙ Συνέχδημον, \ά 68ΐ, 
€0ΐηηιι;ηΐ3Γ!<ιιη ΡβΓ6£;ηη3ΐιοηί& €0Π)ίΐ6ηι, ΟοΙοη6ΐιο• 
ηιηι β6ηΐ6ΐη ΤΙιπΐ6ΐ8βΌοηιιυπΐ6Γ3η8 ; ουιη ίΐ3 ΙοςυΙ- 
ΙΙΙΓ : 5ιιηΙ οηηιβΒ ρταίεαητω α ννία, ηπω αΰ ί^η- Β Θρφχης έπ\ του μεγάλου Κωνσταντίνου, 8χων ύφ έαυ- 
τδν πόλεις ύφ' ηγεμόνα χα\ χονσκλβάριον νγ* (4*). Δια- 
σαπείσηςΛτης σαγήνης, ώς εΓιημκν, χα\ των βαρβά- 
ρων έχπορθησάντων τάς πόλεις, εΙς μιχρά τμήματα 
διηρέθη ή της βρφχης αρχή •ή τε γάρ Βουλγαρία, χα\ 
αύτ6ς ό Ίστρος, χα\ τ6 περιώνυμον 8ρος, χΐ διήκον άχρ: 
το• Πόντου, τ^ καλούμενον Αίμος, της θράχης είσι 
/.ίρη • νυν\ δέ αλλότρια χρηματίζουσι. Τ6 δ^ της 
θράχης θέμα ύπδ τ6ν βασιλέα Κ(ϋνστα»Λΐνουπόλεως 
έτέταχτο* χα\ εΙς ύπουργίαν αύτοΰ έχρημάτιζε• χα\ 
ούδέπω τις στρατηγός ϊίν έν αύτφ • άφ' οδ δέ τδ 
θεομίμητον των Βουλγάρων Εθνος έπεραιώθη ε!ς τ6ν 
*Ιστρον ιιοταμ^ν, τότε κα\ αύτ6ς βασιλεύς ήναγκάσθη 
διά τάς έπιδρομάς των Σχυθών, χα\ αυτών των Βουλ- 
γάρων εΙς θέματος τάξιν άγαγεΓν αύτδ, κα\ στρατ- 
ηγέ έν αύτψ χειροτονήσαι. Έγένετο δέ ή των 
Βαρβάρων περαίωσις έπ\ τ6ν Ίστρον ποταμδν είς 
τά τέλη τής βασιλείας Κωνσταντίνου του Πωγω^ 
νάτου (43), βτε χα\ τ6 δνομα αυτών φανερών έγένετο. 
Πρότερον γάρ Όνογουνδούρους (44) αυτούς έκάλουν • 
ή δέ θρ^κη όνομασίαν μέν είχεν άπ& Θρςικ^ βασι- 
λέως (45), του πάλαι έν αύτοΓς τελευτήσαντος • ^ 
άιΛ νύμφης Τιτανίδος, άφ' ζς κα\ Κρόνου Αόλογκος• 
δθεν τδ πρώτον έθνος Δόλογκοι (46) άν^μά- 
ζονται. Μαρτυρεί δέ τφ λόγφ, κα\ Ιεροκλής ό Γραμμα- 
τικές ό γράψας τδν Σνγέκ6Ύ\μοτ^ τδ τών Δολόγχων 
Εθνος τ!) θρςίχη συναριθμών, λέγων ούτως* Είσϊν αί 
Λασαι έπαρχίαι (47), καϊ χόΧεις, αΐ ύπό τδτ βα- ρ€ταΐοτ€ ΕοηιαηοΓΗηι €οη»ΐαηΙίηοροΙί άερβηΐί αάηιϊ- ^ σιΛέα τών *ΡωμαΙωτ δίΟίχοίψετΜ, τόν έτ Κωτ- ηί$ίταηίΗτ; ρΓα!(€€ΐΗτα! ηνίάετη Ι,ΧΙΥ^ ητΰ€$ ΟΗΐβιη 
ΙΚΙΟΟΟΧΧΧΥ' 0υο6ίΓ63 ρηηΰίρίυπι ΕϋΓορχ ίηι- 
ρβηΐτίοβιη υΓΐ>Ιυηι, 6ΐ ηιυη(1ί Ιοίίυβ, ηοτ3ηι Αο- 

αΐΒΙΙΙ 600 60081(1110 ; 36 ρΓ0ρΐ6Γ63 Ιΐΐ6ηΐ3 6Ιγ63 ίρ- 

Μοι, ςαο(Ι ηρρβίΐβΐυτ ΤΐΐΓ36ΐ3, Ιη ΕυΓορββίβ ραηί- 
1>ιΐ8 βΚιιηι, 11ΐ6ΐη3ΐυηι ρηπιυιη 8ΐ3ΐϋίιηυ8; ςηίρρβ 
ουηι πγΙ)8 ίρ83 οΐίπι Β>Ζ3ηΓΐ8 ηυη6υρ3ΐ3, ίη Τ1ιγ3- 
ουηι Γ6{Ίοη6 8ΐ3ΐ)ίΓιΐ3 8ίΐ. Αιΐ3ΐη6η Βγζ8ηΓιυιιι Ιρ8υπι 
Αΐ6|;3Γ6η8ίυιη, 6ΐ Ι.366ά9βηιοοίθΓυιιι, 36 ΒοΒΟΐΟΓυπι, 
08ΐ 6θΙοηί3, βΓΧΰΟΓυιη &η(ί(ΐυΐ88ίηίΐ0Γυιη.: ί(ΐ6ίΓ60 
6ΐΐ3ΐη 0οΓί6η8ΐϋΐη 1ίπ2υ3 υΐυηΙυΓ 86ίΐ6 61 6ΐ60[3ηΐ6Γ• 
ϋί6.ιπιιΐ8 ί1αςπ6, υΐ 3η(ίςυυ8 οτάο ο1>Ιίη653ΐ, 6ΐ 
ΙρβΑΓϋοι ρπ6Γ66ΐυΓ3Γυιη ηοηΗη3. σταττίΥονηόΛει ^ έχσρχίαι μέτ (^, αόΛ^ίς Ιίέ 
^Λε' (48). Αρχήν οδν της Ευρώπης, τήν βασιλίδα τών 
πόλεων, κα\ του κόσμου τεαντδς, τήν νέαν *Ρώμην 
Κωνσταντινούπολιν έγώ τίθημι* διά τούτο χα\ τ6 
περ\ αυτήν θέμα, τ6 καλούμενον Θρ^χη, τών έν τοις 
Ευρώπης μέρεσι, θεμάτων πρώτον τεθείκαμ&ν. *Ι1ς 
χα\ αυτής της πόλεως της πάλαι Βυζαντίδος καλού- 
μενης έν τ|\ τών θρςιχών Ιδρυνθείσης χώρςι* αύτ6 δ» 
τδ ' Βυζάντιον Μεγαρέων , κα\ Λακεδαιμονίων , χαΐ 
Βοιωτών έστιν αποικία» τών αρχαιοτάτων Έλλήνων- 
διδ κα\ της τών Δωριέων γλίάττης (49) έν επιστήμη 
τυγχάνουσιν. ΕΓπωμεν (50) τοίνυν, ώς αρχαία τάξις 
έχράτει, ;^α\ αυτών τών επαρχιών τά ονόματα. ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟυΚΙΙ ΝΟΤ^Ε. 

(42) ΝίηίΓαιη, ΐ€η€η$ ε«6 άιΐΐοηβ ειια ιΐΓ^^ε ΐηι ρ Ι)ίι 8 ηγπ)ρΙΐ3 Τίΐ3ηί(ΐ6 ΐπηίηπι, 6Χ ςιΐ3 6ΐ δ»ΐιΐΓηο 

. . _._ η Μ — II..- ι ΟοΙοη6ΐΐΜ8 Π31ΙΙ8 68ΐ : Θρ^τη , άπδ νύμφης Τιτανί- 

δος, άφ' ής χα\ Κρόνου Δόλογχος. 

(46) Νίηιίηιπι, β» ^κα €ί 8αΐητηο ΒοΙοηοΗη$ ηα- 
ΙΗ* €$ί; ηηάέ ΰοίοηϋΚοτΜηί ηαίΐο ρΗηιηΜ ηοιμη 
ηαοίαΰίί. 1.36υηαΐ3, ςυ» ίη 6(1ίΐί8 ίη Ι6χΐυ 6γ2600 

^16 066υΓΠΐ, 6Χρΐ6ΐυΓ 6Χ Πΐβ. 60(Ιί66. 

(47) Ορυβ Πί6Γ06ΐί8. ςυοά 1ιί6 6ΐ ίη 86ςιΐ6πΐίΙ>υ8 
ΐ3υ(ΐ3ΐιΐΓ 3 ΡοΓρΗγΓΟκβηίΐο ίηΐ6({Γυπι 6(1ίΐυιη 1ΐ3ΐ»68 
1ι!6 3 ηοΙ>ί• ρο8( ΙίΙ>Γ08 ΡοΓρΙιγΓΟΚβηίΐί (Ι6 ΤΗ6ΐη3- 
Ιί5υ8 ; ^6 ςυο ςυί(ΐ6ΐη ρΐυηϋυβ ίη ρηβΓαΐίοηβ 3£ί- 

ΠίΜ8. ^«,—•.. „ 

(48) ΝίπιίΓυηι, ντΙ>β$ ανΙβη ΟΟΟαΟΧΧΧν. Ει 
816 ΙϋκίΙιΐΓ ίη ηΐ8. βΐ ίη Ηί6Γ06ΐ6. Ρ6ΓρθΓ3ηίΐ ίη ί!(1ί- 
115 ΙΐΛΐίβΙηΓ, πόλεις δέ ωλέ, ιΐΓ6ί« ακ/βιη ΟΟΟΟΧΧΧ V. 

(49) Β3τζαηΐί08 ΟθΓίβη8ίυπι (1ί3ΐ66ΐο υ808 ΓιιίβΗβ 
ηβηιο ίβ:ηοΓ3ΐ. νΐ(ΐ6 06ηιθ8(1ΐ6ΐιίβ θΓ2ΐιΙοηβπι Περϊ 
στεφάνου . 

(90) 5ί6 1β|[0 ; ηαηι ρ6Γρ6Γ«ιη Ιο ηΐ8. 61 ίη 6(1ίΐί8 β1 ^ΙΐίΐΙ^Κα^ίηΙα, 616. Ρ6Γρ6Γ3ΐη ΜθΓ6Πυ8 ίηΐ6ΓρΓ6- 
Ι31ΙΙΓ, Ιτ€$ €ί ίΐηηάταςίηία, 6ΐ6. 

(45) Οβ Ιΐ36 Βυίβ;3Γοηιιη ίπ)ρΓ688ΐοη6 \ί(1β 
ΤΙΐ6ορΙΐ3ηβηι 3ϋ αηηυιη Ιη)ρ6πί 1.οη8ΐ3ηΐίηί Ρο- 
{οη3ΐί. 

(44) Βυΐ93Τ08 0ιΐ6|(ηη(1αΓ08 ςυοαιιβ 61 €οηΐΓθ(ΐ;Α8 
ι)ί6ΐ08 Γυΐ886 86Γΐ1)ίι (1ί36θηυ8 : Οηοξ(ΐη()αΓ6η868 
ΥΟΓΟ (]ί6ϋηΐυΓ ίη Ηί8(. Μί866Π3 19. 1ΐο8 ςοί(ΐ6ΐη 
υηηοΙ>αηϋοΙΐϋΐ£[3Γθ8 6ΐ 6οηΐΓ3(^θ8 3ρρ6ΐΐ3ΐ Τΐΐ60- 
|ΐΙΐ3η68 3(1 3ηηυπι 11. Ιπιρβηί €οη8ΐ3ηΐίηί Ρο^ο- 
Ιΐ3ΐί . Έν τούτφ* ίηςυίβη8, τφ χρόνιρ τ6 τών Βουλ- 
γάοων έθνος έπήλθεν τ^) βρφκη.^ ΆναγχαΤον δέ 
εΐιίείν χα\ περ\ τής αρχαιότητος τών Ούννοβουνδο- 
βουλγάρων χαι Κοντράγων, 616. 5η6 ίά νβΓο ί€ηιρη% 
ΒπΙ^ατοτηηί Μηε ίη ΎΗταοΙαιη ίηαρίΐ. 8αη€ ά€ 
ϋηηο9ίΜηάο(ίηΐΜΐθτνηι €ί ϋοηΐταροτνηι αηίίοηίΐα(€ 
ΗΛηηΊΜί Μϋ άβΜατΰ ορβνα ρηΐίηηι άπείβ. 

(45) δΐ6ρΙΐ3ηαδ ΤΙΐΓ36ί3ηΐ 3ρρ6ΐΐ3ΐ3ηΐ ίαί8β6 86Γί- 113 ΟΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋδ ΟΟΟΙΟΕΝΤΙδ• 

ΕΛα$ίχία Θράκης, Ι^γουν Ευρώπης (51). Α Ρταΐ€€ίίΛτα ΤΗψΛΰΐΛ $ίυ6 ΕΗΤορβ^. 114 Ύπ^ χονβιλ(αρ(ων ^ τουτέστι βουλευτών, πόλεις 
ι8^ (52)- Εύ^ιούπολις (53), Έράχλεκα, *Αρ3•αδιού- 
^λις (54), Βιζύη (55), ϋάνιον (56), "Ορνοι (57), 
Γάνος, Καλλ(ιη>λκ, Μήριζος (58), Σαλτιχή, Σίχυάβα, 
•Αφροίισία (59), Άπρως (ββ), Κοιλί» (61). Επαρ- 
χία Τοδόπης (βί) • ύπ5 τήν αυτήν (63) πίλεις ζ» • 
Παρθιχόπολις (64), Έράχλεια Στρύμνου (65), Αίνος, 
ΙΙαξιμιανούπολις, Σέρραι^ Φίλιπποι, ΤραΙανούπολις. 
Επαρχία Κμιμόντου (66)• ύφ' ηγεμόνα, πόλεις 
ΐς (67)• Άδριανούπολις, Αγχίαλος, Δεβελτ^ (68), 
Πλουτινόπολις (69), ΤζόΙδος (70). Επαρχία Θρφ- Α ΰοιιβΊΙίλΓπβ Γ6|;ιιηΐιΐΓ ιιΗ)68 ςα«ΐυοΓ<ΐ€€ΐιη, Ευ- 
άοχΊοροΚ» ηίιηΐηιιη, ΗβΓλοΙο, ΑΓ€Α<)ΙοροΓΐ5, ΒΊζγ:ν, 
Ρ^ηίοη, ΟγιιΙ, β^ηοβ, ΟλΙΠροΓιβ, Μβπζυβ, $&1ΐί€«,. 
83ν>(ΐ3, ΑρΙίΓΟίΙίβίΑ, ΑρΓ09, €θβ1ΐ9. ΡηβΓβοΙιίΓα 
ΚΙκκΙορββ, &υΙ) 69άβιη υΓΐ)68 ββρίβιη, Ρ&Πΐιΐοορο-- 
1Ι8, Η6Γ>ΰΐ62 8ΐΓγιηηί« ^Ειιυβ, Μ3χίηιί3ηοροϋ8, 
δβΓΓβί, ΡΙΓιΓιρρί, ΤΓ3]2ηορΑΓιβ. Ρηκίβοΐυτλ ΜΐηιοηΗ, 
βυΐ) άιΐΰβ, 86Χ υΓΐ)68, Α(1π3ηοροΙίβ, ΑηοΙιίΑίιιβ, 1>β• 
νβΐΐυβ, ΡΙυΐίηοροΙίβ, ΤζοΜυ». ΡΓβΒΓβοΙυπι ΤΗπιοι»^ 
8υ1) ΰοηβΙΓίΑπο, οΓΐιββ ςυίηςιιβ, ϋϋιη3, Μ68ΐίοοη, 
ΑΰοηΙίβιιίΑ, ΡΙιίΓιρροροΙί9^ Βϋ^οο, ίΜίΛΰ^ ΤΙΐΜΐι», ΑΝδΕΙ,λΙΙ ΒΑΝ^υΚIIΝΟΤ^^;. 
Ιι.ι1)θΙυΓ εΓπομεν 6ΐο. Οιι» βίο ΜοΓβΠυβ ΙηΙβΓρΓβ- (62) ΗΙΟΓΟοΙ^^β ΐΜΐ56ΐ, Επαρχία Τοδόπης ύπ5< 
ΐίΙϋΓ : Οϊ%ίηιη$ ιΐα^ηβ, ηΐ αηΙίηηΗΛ οτάο οδίίΜΐ^αί^ ηγεμόνα, βΙο. υΛββ βΐίαιη 8βρΙοιη &1) ίρβο Γβοβα- 
€ί ίρβαηιιιι ρτ9(€€ίητατΗηί ηοιηίηα €χρο9νίίηηί. Αΐ- ββηΐυΓ, 86(ί άίνβΓβΙβ ηοιηίηΊΙ>υ8; ηίηιίΓαιη ^Εη1I8, 
ηυί ίη 5θςυ«ηΐι1)υ8 >|;\1 «Ιβ ρΓχΓβοΐυηβ. υηιΐβ ίη- ΜλχΙιηΙαηοροΠβ, ΤΓφηοροϋβ, ΜλΓοηα βίνβ Μ&γο- 
ΐ6Γρτ€ΐ«ΐυ8 8αιιι : ΟΐΰαηιηΒ ίίαί^ηβ, αΐ αηΐίηηΗΜ οτάο^ ηβα, ΡγΓϋ8 ηιιηο ΚυβΙαιη, 8ίνβ Τοργηβ, ΜοοροΙίβ, 
ο§<ίιΐ€6αΐ, α ίρ$ατΗηι ρταβεΐηΐατηηι ηοηΐίηα. ^ ΟοτβοργΓβΐυβ. 

(51) ΗίθΓ0€ΐ68 ΙΐΛΐ)βΙ, επαρχία Θράκης Εύρώ- » (65) ΝίιηίΓαιη, ύπδ τήν αύτίιν έπαρχίαν. δίο ΙΐΗ πης, 6ΐ€. 

(52) Ιΐ2 Μ •ριιά €&ΓοΙυιη,8 δ. Ρ., 864 ςυί« Ευ- 
ιΙοχίοροΠβ (Ιβ6Γ&ΐ ίη €0(1. Υ^ιίοΑηο, «χ ςυο ίΙΙβ 
Ηΐ6Γ0€Π8 ορυ8€υΙυιη 86ΐι ροΐίυβ ΓΓ8|;ιη6η(υιη 6ΐ1ί- 
<Ιβηΐ• ί(Ιβο ρτο τδ* Ιβ^ηιίππι ιηοηβΐ ιγ. 

(53) ΡβΓρβπιιη ίη βάίιίβ Ιβ^ίΐΟΓ Ευδοξία πόλις • 
80<] ορΓιαιβ ΜοΓβΠυβ 6χ €οη]60ΐιιη βπιβηόιιΐ. Ειι- 
<1οχίοροΙί8 ανίρρβ Μΐϋύΐη ςυ« 5€ΐν5η8, υΓΐ)8 6ρί• 
8Γθρ9ΐΓΐ8. Τιϋβ Οπβΐίυπι, ηβαι ΙίοΓβΙΙυβ αυ» ι1)Ι 
ΑΟβΠ 2(1 τβΗ)ΐιπι, υΐ ^ίυηΐ, βχ Οηβΐίο 6Χ8οηρ8ίΐ• 

(54) ΑΓ08()ίοροΙί8, Τ)ΐΓ8θί98 ιιγΙμ οΐίι» (Ιίΰΐα Β€Γ- 
Ι^οΐίιιιη «ι ΒβΓ||^αΐ8 , ρο8ΐ6& & ΤΙΐ6θ(1ο$ίο Μ3|;ηο ίη- 
8ΐλΐΐΓ8ΐ3, 61 ΑΓ€9ί(Ιϋ Οΐίί ίρβίιιβ ηοηιΐπβ ιιυπ€(ΐρ8ΐο, 
ιιΐ 8€ήΙ>ίΙ 06(ΐΓβηα8.: Έχτιζε χα\ έτέραν πόλιν έπ* 
ονόματι του υίου αύτου, τοπρίν Γεργουλιον λεγο• 

^νην. Βεργούλη ΡίοΙβηιβΒΟ 61 ΑηΙοηιηο. 

(55) δΐ6ρΙι«ηυ8, Βιζύη, πόλις θρ^χης, τ6 των Π18., Ρ6ΓΡ6Γ8Π] ίπ 6()ί1ί8, ύιΐλ τών αυτών. 

(64) Ηυ]ο8 0Γΐ>Ι« ηΐ6Π)ίηίΐ 6Ι Ηί6Γ0€ΐ68, 68ηΐ(ΐαβ • 

^βΟίΠΙΑΠΙ ΟΰΐΑΤΑΒΙ ροπίΐ ίη ρΓΟνίηοίλ 1ΙΙ]ΤΓί6« ι, Μ9- 

€6(1οηί& : ηβηιο αυίβηι βχ ββοκΓΑρΙιίβ, οικκΐ 8€ί»ιη,ς 
ί1ϋυ8 πιβηΐίοηβπι ί&οίΐ. δίβρίι^ηιιβ Ρ&ηΗβηίυπι 
Ιβηΐιιπι •0[ηθ8€ίΙ ίη ΤΙιηοίβ, 6ΐ ΡΙι&ΠβηοροΙίπι ίη .. 

Μ866^0ηΪ3 

(65) ΐ!6{*βη(ΙαπιΓοη388ί8 δίΓ^πιββ 81>'«γΙι6 Τ1ιγ8- 
€1» ίΐΑ ηιιηοαρ&ΐβ, (16 ςυ» Η(Γ(κ1οΐιΐ8, διβρΗληηβ. 
Αΐϋαιιβ ΙοςυιιηΙυΓ. 

(66) Ργο Κμιμόντου Ιβ^ρη^υηι^ 6886 ΑΙμιμόντου•. 
ηβηιο ηοη νίαβί. ΙΙα ηιοηβΐ 61 ΜθΓ6ΐΙιΐ8. Ηί6Γ06ΐ68 « 
Ι6ΐ1ίληι ρΓΟΥΗίοίλοι 860 ροΐΐϋβ ρπβΓ6€(υΓ8ηι Τίιτα- 
οΊ» ροηιΐ ; ςυβη»» νβΓΟ 'Εμιμόντου, υΙ)ί ρπι 
Έμιμόντου ΐ6{βη(1ιιπι ςΗί(Ιβπ) 68ΐ ΑΙμιμόντου. Ιη μ^νην. Βεργούλη ΡίοΙβηιβΒΟ βΐΆηΙοηιη'ο. ΤΙΐΓβοία ({υίρρβ ΓυίΙ βΐ Πχπιίηιοηβ βΐ Ηχριίηιοη 

(55) δΐ6ρΙΐ8ηυ8, Βιζύη, πόλις θρ^χης, τ6 τών ΐυπ) ; ί1ίυ(Ι ς(ΐί(ΐ6πι ΤΙιπιοί» ηοηΐβιη, Ηοο νοη» 
αστών βασΐλειον. υΓΐ>8 Βιζ]τ& ηοΙ)ίϋΐ9ΐ» 681 ίη ΗίβΙ. ^ Τ^ηοί» Γβθ[Ίοη6ΐη ()6ηοΐ8ΐ. Ηχο ταζί^ 16816 Αιη-.. 
Εε€ΐ68ί38ΐί(», Ευ8ΐ8ΐΙιίί Αηΐίο6ΐΐ6ηίί βχίΙΙο. νί(ΐ6 ^ πιίΑηο 1αΙ)6ΐ Η8ϋΓί&η(ΜΜ^ίιη 6ΐ Αηοηί>1οη ρ^(Βι6^ 
4ΐυ9Β άβ Ιΐλο ιΐΓΐ>β 1ΐ8ΐ>6ΐ δβι1ηΐ88ίιΐ8 Εχ6Γ€ΐ^3ΐ• ίη €«16Γ88 ηΓΐ>68• 1)6 ρΓχΓβοΐΒΓ» Η3βηιίιηοπΐί ίΐ3 Ι6§ί1 δοΐιηυπι ρ2%. 166. 

(56) Ηί6Π)€ΐ68 Αριιά (ΙαΓοΙυη λ δ. Ρβαίο, Πανότ 
νιον Ιΐ8ΐ)6ΐ, 86(1 οριίπΐ6 βπΐ6η(1&νίι 0»»οΙιΐ8. Ρ^ηίαιη 
3υΐ6πι •:88ΐΓυη 681 δυί(1« οιγοα 1ί(ΐιΐ8 ίη ΑηίΙ)08 
ΗβηοΙβ». Ρληίϋπι ίΐ6ΐη Γβ^ία 68ΐ ίη 68(ΐ6ΐη ΧΙιγα* 
€18 8υρ6Γ Ηφπιιιηι ηιοηΐ6Πΐ 1.&οηί60 4. 

(57) 8ί€ 6ΐίη ΗίβΓΟοΙβ. Λ( ΜοΓβΙΙυβ : θ€ Ιΐ3α υΓ^, 
ΐη«]ΐιίΐ, 8ίΐ6ηΐ ϋ60§[Γ3ρ1ιί; ςυί<1 8ί \6%ιλβ Όρεινό;^ 
ρΓΟ ορρί(1ο ΜοηίβηοΓϋΠΐ ΤΙιγ^οι» ρορ. (|ΐι•8 Όρει* 
νους νοεαΐ ΧβηορΙιοη νυ *Ατα€άσ8ωςι υΙ)ί {»Λΐά 

2υο(|υ6 υΓΐ)Ί8 ηιβηιίιιίΐ ; υΐ ^Εβϋίιϊηββ ίη βα οοιιίΓα 
Α68ίρ1ι• 

(58) ΗίβΓθοΐ6$ 1ΐ3ΐ)6ΐ, Μόριζος. Ι1θΓί86ηίθν Ρίίηιο 
5ΐιη( ροριιΐί ΤίΐΓ3€ί3ί ςίΓε3 ΡοιιΓι 1ίΐΙθΓ3. Ει 6ί(ΐ6ΐη 
ΡΙίηίο Μβήΐαβ Τί)Γ3θίφ ηιοη8.(1ί€ίΙιΐΓ,.υΙ)ί ΓοΓίΑδδίβ 
ιιιΙ>8 β]υ&(!6πι ηοπιίιΓΐ8 δίΐ3 Γιιίΐ. 

(59) Ιι& ί^ϋυΓ 61 αριιιΐ ΗίβΓΟοΙβπι ; Ρίοίβη^εα^α 18601)08 6ο]8ΐϊίθ8 Γ 0^86Γ. 26, 6. (/« αρρΰϋαΐ, €ί 
€θΐι$ηίί, 1. χχΐΗ. ΰηκη αρρ€ΐΙαΙίο ίυΙβΓρο»ίΐα /Ίι«π> 
ρ€τΒίίΗΐβηΐανη^ Ραρ/ι/αι/οιιίέΐιη, ί,ι^άχαίη^ Η^ϋΰ^ροη* 
ίΜΜ ; ίη$Μί4ΐ$ εϋαηι βί ΡΗηβρίαί» ΒαΙαίατβΜ^ Επτοραπι 
€1 ΗΙιοάορύη €ί Ηαηίηιοηίηηι, ρτίΒ(€ϋΐΗΤΛ^η)η9^ 
ιιγ4μ )ηάκ%ηηί αιοταη αρρέίΐαίοτ ο(ίατν€ί, ΚΑ Ιιιι- 
)υ8 ςΟΜίβηΐ Ι6|[ί8 βΐ 3ΐί3ΓΟΠΙ 6]08Π)0(1ί π)6ηΐ6ηι ρβΓ- 

ΰίρί6η(ΐ8ηι, ςυί8 ηοη νίιΐβΐ, ίη(|θίΐ ΜθΓ6ΐ1ο8, ςυβη- 
1;ιπι Γ366ΠΙ ρπρί6Γ3ΐ 1810(1 ΟοηβίΑπΙίηί -βΟΓίρίοπι ^ 
€2Βΐβηιηι ηοη πιο ΙΑ161 ΑΙίηΐ8Β(6Πΐ ηοηΐβπι (ΐ«οςοβ 
6886 ίη ΤΙΐΓ8εί8, οΐ 681 3ρο(1 Ονί(1ίυηι 2 Μ6ΐ8- 
η)0Γρ1ΐ08608,.δυί(ΐ8ηι 61 ΑΗ8((Η)1)&ηί8 δΰΙιοΐ4&8ΐ6ΐη• 
ίη ΝοΙ>ί1)θ8, ν6Γθπι Μίπιβηΐί 3οΐ Μίηΐ8Νΐί8 |ητ»Γ6« 
οίοπΒ ηοΙΙί&ί, (100(1 8θί3ΐη, πιβηΐίο οοοοΓτίΐ , υη(1β 
ρΓα Κμιμόντου . η666888Γίο ΐ68βη(1οηι ρο4ο ΑΙ- 
μιμόντου. 
(67) Αϊ ογ1)68 (ΐοΪΜμιβ ϋιηίοπι ΓΟΟβηββηΙοΓ: 1601, ΡΙίηίο„ ΡΓοοορίο 6ΐ Α({3ΐ1ι1« *Αφροδισι4^*(1ίοί- Ο ηηϋο ΐ6£;βηι!οαι 68ΐ, ο1 αρυά ΗίοΓΟβΙοαι, πόλεις €*, ΐϋΓ Τ1ΐΓ8(ή« ογ1)8'8(1 ΗκΙηπ) Ο^ινίυηι. 

(60) Άκρος Η.ί6Γ0€Γι βΐ δίορίιαηο, ογ1)8 ΤΙΐΓ36ί»« 
ηιι» ροβίπιοϋοιη Τΐΐ60(1θ8ίθμθ1ί8 (1ίθΐ91 ΓοίΙ, 01 86Π• 
Ιΐίΐ ϋΜΐΓ6η08• €8131(^08 ίΐφΐη ΟΓΐ>ίθΠλ Π18. ς060Ι 

1ηα<ΐ3ΐ Ηοΐ8ΐ6ηίθ8 ίη ηοΐί3 8(1 8ΐ6ρ1ΐ3ηοπι ΙιμΜ]. 
Άηρως^ ^νΟν Θεο6ββιούπολις« ηαφίί Ά.πρου,του 
κ&νθερου Κάρου χτισθεΐσα. €31810008 Τ6Γ0 θΓΐ)ίοπ), 
ςυ» ηοαιίη8.πιοΐ8ηιηΐ,3 ηο1>ί8 ίη ηοΐίβ ^(1.1^1)^οιη^» 
(Ι6 ΤΙιβη). οι1ί1ο8 8ίς Ιι^Ι : θεοδο^ιούπρΧ^ς ή νυν 
Άπρ(ι>ς, παρά του 'Απρου.πβνθερου Κάρου χτι-ν 
σθεΐΜ. ΥοΓοοι. Ιιίο ηίθαιίοηι 86Γί1)» 6886 ηβηιο ηοη 

1τΜΐ6ΐ• 

(61) Υί(ΐ6 ΟΓίοΙίοιη, η3Π) (μιββ Ιιίο ηοΐ3ΐ λΙ(Η 
Γ6ΐ1α9, οιυηί8. 3(1 νϋΓΐιοηι, οΐ 8ίοηΐ, οχ Οποΐίο 
1ΐ9α8ίΐ• ρΓΟ Ιξ. 

(68> Ρ6ΓΡ6Γ3ΠΙ ΗίβΐΌοΙοβ 8ρο(1 €8ΓθΙοηι 3 δ. ρ. 
Διβέρτιος, 6ΐ> 3ρθ4ΐ ΗοΙδΙβηίοιη Διρέρτιος 1ΐ3ΐ>6ΐ ρΓθ< 
Δε6ελτός, 61 Άχίαλος ρΓΟ *Αγχίαλος, υΐί ορίΊπιβ 
ί(ΐ6ΐη €3Γθ1ο8 ηοΐ3ΐ. Υΐιΐβ Οπίβϋοπι ; η3ηι ςο» Ιιί(ΐ 

ΜθΓ6ΐ1θ8 ΠΙΟηΟΐ, 6Χ 60(ΐ6ΐη ΟΠβΙίΟ 6Χ86Γίρ&ίΐ. 

(69) Ρΐοΐ6ΐη£θ β1 Αιιΐοηίπο 1)2Β0 63ίΐ6πι ογ58 (1ί- 
οίΐΟΓ Πλωτινόιεολις. 

(70) ΐυβΓ0€ί68 Τζοίδης 1ΐ8ΐ)6ΐ• Αϊ 0Γΐ)ί8 1ΐθίθ8€^ 
ηοιηίηί8 ηοΐΐβ, φίοιΙ 8ϋί3ηι, ηοηΐίο 8ρο(1' δοπ- 
μοΓ68 οεςοιτίΐ. 1η8θ(1ίΐοπι ηοπιβη ίηιιοίΐ ΜοΓβΙΙοδ; 
ηοηςοίϋ ΤιιιηιΙοηι νοί ΖοΓοίιιηΐ ΤΙΐΓ3€ίϊΕ, 3οΙ Το- 
ΐοΙ1ο8 δοί(1φ? €ίθΓ/ο ηοηο (Ιίοί εΓΟδίοβ €0Βΐ6η(]ίΐ; 
ίοοηοΐ8νίο8 ΖοΐΙί. 115 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΙΌΒΡΗΥΚΟΟΕιΝΙΤΙ 116 
Ιηβυΐα δ3ΐιιοΐΙΐΓα€6• ΡΓχί<!αυΓ8 Μ^μφ, (ΗιΙ)^ (Ιιΐΰε, Α χ^ι; ("'Ι)» ^^^ χο^αιΆιαρΙοι^ ηά\ΐΐς ζ' ' Κλ(μα (72), 

ιιγΙ)08 ιιν : Τοηί$, ΟΐοιιγβοροΠβ, Α€ΓΧ, €α1ΐ3ΐί5, Μεσηχδν (75), χα\ ^Αχόντκσμα, ΦιλιτκίΕούπολίς, Β€• 

ΙαΙογ, €οιΐ8ΐαηΙΐ9ίη0, ΖβΙρβ, Τίορβυ», ΑχίοροΙίβ, ρ^η (74), νήσος Θάσος, νήσος Σαμοθράκη. Έπαρχίβτ 

0&ρίϋ&Τ8, €απ>ιι8, Τγο&ιαΊι, ΝονίΟίΙαηιιπι, ^Ε^ίββυβ» Μυσίας, ύφ* ήγκμόνα πόλεις ιβ' (75) * Τόμις, Αιον»« 

ΗΑίιιιγΓ». 22 Η^€ υβ^υβΤΙίΓΑ^» Ιΐΐ6ΐη3,υ11ΐ2ΐ>€- σέικ>λις, "Άχρακ, Καλλάτις, *1στρ^, Κωνστβιντιά- 

ΐυΓ ίη ΗίβτοοΓιβ οοιηΐΐο ρ6Γ6|^ίη3ΐίοιιί8 : ρ08ΐ€3 να (76), Ζέλπα (77), ΊρΑΐίαιοζ (78) , 'Αξιοόιηλις, 

▼6Τ0 Μα€6(]οηΊ96 ΐΗοιηα, ςικκΐ βιιΐ) ΙΜ^τϊοο^ €1 ο]υΐ Καπιδάβα, Κάρπος , Τρώσμις (79) , Νοβι^δουνος^ 

ϋβΜπρίίοηβ 1θ€3ΐιΐΓ : δΙο 6Γ(;ο πιοΙρίΙ : ΑΓγισσος, *Αλμυρ{ς (80). "Έως ώδι τ6 της θρ^ς 
θέμα χατά τ6ν Ίεροχλέους Σνγέχδημστ. Κα\ μετά ταΰτα (81) τ6 της Μαχεθον(ας θέμα, δ ^ιΑ τ6 *1λλτλ- 
ρ4χ6ν, χβ\ τ4)ν1χκ1σε τοποθεσίαν,' τέταχται * άρχεται ουν ο&τως* 

ΤΗ€ΜΛ ί/, Μα€€άοηΙω. Θέμα ΈΡ^ ΜΰΡίβδοτίας. 

. ΜΜβΙοηΙ» Γβ^Ίο ΒρρβΙΙ^Γιοηβιη Ιιαηο 8€06ρΗ & Μακεδονία ή χώρα ώνομάσθη άπ^ Βίαχεθόνος, τοΰ 

Μ^οβάοηβ ^ον^8 βΠό εχ Τΐιγία ΟβυβαΙίοηΙβ, υ( ιιίΙ Ακ^ (82) χα\ βυΤας τής Αευχαλίωνος , ώς ψησνν 

^0613 Ηββίο<Ιΐ!8 : Έσίοθος δ ιηιητής (83) * 

ΙΙΙα $αίη ΒαίΛηύ^βΗΛ ρβηηΐαβ ΐοηαηΐι» *Η δ* ύΛύκνσσαμέττ^ άά γ»Ιτατο ΤΒρΛίχβραύτφ 

Νακη, Μα^ηβϋηι αίφ^β Μααάοηα (βτίΗΤρ €^νί€9ίη Β Υΐβ 6ύω, Μάρηχτα^ Μαχεδότα θ* ίχχοχάρμητ^ 

Ατ(β ίη$ιρηβ$, Ρΐ€Τία$ {Βά08(ΐΗ€ οοΙέηί$$. ΟΙ ΛΒρΧ ΠίβρΙην^ χαί ΌΛυμΛοτ^ δώμαΐ' έπΗοτ. 

Αΐίί ν6Γ0 Α χΗ3θ6<1οη6, ^Εο\\ βΐίο, υ1 Αα^Ιο^ ββΐ Άλλοι δ* άπδ Μαχεδόνος του ΑΙδλου, ώς 'Ελλάνιχος, 

ΠβΠαηιευβ 115. ρποίσ (ίβ εαστίδ ({υ» Ιη Αγ£0 : Ει βχ Ίερίων πρώτπ των έν Άργει (84) * Κάί ΜοΜεδότος 

Ηοαύοηβ ΜοΙί βΗο^ α ηηο ηΜΗύ Μαο€άοη€$ νοοαη- ΑΛ6Λο\) , (Λ τντ Μαχεδόγες χαΛοΰτται , μότοι 

ΙιΐΓ» $9ΐ% Γΐιιη Μ}ΐ$ϊ» ίηηο ΗΜί&αίβΜ, Μβεβ^οηι» μΒΐά Μνσώγ τότε οίκονγτες. Αέγεται δΐ χα\ ΒΙα- 

ΜΚβιη ροηΙο Μ^Μ^βΙ^ (ΙΚτΙΐυΓ, αΐ 80ΓΊ5ίΙ Μαγ^Ρ» χεδονίας μοΤρα Μάχνεα (85), ώς Μαρσύας (86) έν 

ΑΝδΕΙΜΟΤΒΑΝΟϋΒΙΙ ^ΌΤ^ε. 

(71) ΑΙ) ΗίβΓΟϋΙο 8ριια ΟΐίίΓΟίυιιι « 9. Ρ. υΓΐ)6$ ρυΙιΐΓβΙ ϋοη$(αηΓια, ςη» 2 Ν1θ6ΐ3 Ιη ΤΙίΓΑοίλ Κ1ι<>• 
ΙιΐΒΐΗπι <|«αΐυο? τβ€οη8βηΙυΓ; βχ ςυΙΙιο• (Ια» ι)1• αορε} ΐβΓΓίΐοΓϋ Γβϋ(>η8ΰ1υΓ. 

ν6Γ8Ί8 ποιηίηΊΗη»; η'ιιηϊΓυιη ΡΙιϋιρροροΙίβ» ΟβίΌΐι (77) ΗίβΓοεϋ Ζελδέκα 61 Ζεδέλπα. ΖβΙρα, ίηηαΗ 

ββιι ΒοΓοβ, Ι)1θΰΐ6ΐί«ηορο1ί8• βΐ δ6ΐ)&8ΐοροΓΐ8 ; ςυ» ΜοΓβΠιιβ, 3η Ζβήηβα 6χ ΤΙιβοροηιρι ΡΙΓιΠρρί- 

ηιιΐιΐβιη (Ιυ» υΙΐΊηι» ηοη Γβοβηεβηΐυτ « ΡοΓρΗΥΓ(Η ^οτ. πι. 

ββιι{ΐο;Ίη ΠίβΓοεΙο νβΓο §ριΐ(Ι|Ηοΐ8ΐ6ΐιίυιη «ιΙαΗαΓ (78) Τ^ορηκ^8• ΙηφίΚ Ηοτβΐΐυβ, &η 6&<ΐ6ΐη ςα^κ 

«ΐοίπία ΰίοροΙΐΒ. ε»ΐ€ίυη ΤΙΐΓεα& 1)ί€, ίιιςιιίΐ Μο- Τήρα β ΡΐΌΟορίο (ΙίοίΙυΓ, βΐ Τορανηηι Π1>. ιγ, Λ6 

τβΙ1υ8« βρεείαϋ ηοιηΐιιβ άβ ΜαΒίία Μοαπάβ «(χΊ- Ο ΜάΊΐ. Ρΐο1βιη«υ8 ειτίβ Τοριήίη υΗ)6πι ίη ΤΗγαοΙ» 

ρίΐιΐΓ. εο1Ιοο3(, ςβχ Ιη €οηα1. ορεΓβ ρηπ)9Β Η^εβ^οηΐχ 

(72) ΙΤί6Γ06ΐβ5 ίη ΡΓΟτίηοίλ ΙΠγΗοΑ ν ΜΒ€6()οηί8 3$εΓίΙ)ί(υΓ : β( Ρικίο νοε&ΐαΓ α δορίιίαηο. Αοβήρου, 
Ιιαηο ιιγΙιρπι Κλήμα βρρβΙΙαΐ ; νβταπι ιιρικί Αϋοε Ι>ο^βΓζηιβηιΙηίΐ ΤΗυογιΙ'κΙβ». 

8€πρΐ0Γ68 ίρβυιη ηοπιβη ικηι Ιβ^^ίΜιτ, ςνοϋ 8€ΐ9ΐηι• (79) ΤΓοεηιίβ (ΙΊοΙΙυΓ εΙ Αηίοηίησ, ς»! I^6^^ο- 

(75) ΗΙβΓΟοΙεβ |>8ΐιΙο ιηρβπηβ «ίΐλίο Ιοοο Ιι^ηο η«ηι ι Ιοτίβπι βετίΐιίΰ&πι 9(]]αη£[ίΙ; ουπι Νοιιΐί» 

ιΐΓΐιεηι νίϋβϋΐΓ βρρβΙΙ&Γβ Μεντιχόν. Αΐ ηβςηβ Μββ- ϋΐ). ΐ6(ΐ;ίοηβπι ιι ΗβΓουΙ^ηαπ) βΙ (ΗέιηΙ. ΡίοΙβιηβεο 

ϋοι, ηβ<|η6 Ν6ηΐί€Ί «Ιίί 8€ηρΐοΓ6β, ςιιοά 8€ί3πΐ| Τρκσμις 8ρρβ1Ι&ΐυΓ ίηίβποΗε Μνβί» ορρί()ιιηι. 

ιηβιηίηβΓβ. ΡθΓΐ988ΐ8 Νεστός, ιβιΐ Νάστος, ςα» (80) Ηλ1πΐ3Τη8, ίηαυΙΙ ΜοΓβΙΙιιβ, οιιΐη ε&ϋβηι <ί!- 

ϋρκϋ δίερΗΑΗΐιιη ΤΙίΓΑΰί» I1^I>8 ε§1, Ι6|^η<1υιη 6•! %Κ88 βίΐ «ΐαυβ Ηλίη ταίββαβ Μβΐ» εΐ -ΡΙίηίο, &€ £αλ- 

ρΓΟ Μεστιχέν. μυδισσδς ΧβηορΗοηΐί, 6( δ&1ιηοη(1η8 ΑηισηΉιο» 

(74) ΤΓβ8 ιιγ1>68 βίο άιΟΛΒ είλΐυυηΐ 6«οβΓ9ρΙΓι, ηοη ε8ΐ σιιο(Ι έπιειχής άιώίΐβ!• 

86α ίηεοηβίληΐΊ βοΗρίϋτα. Αΐϋ Βε^^<^; βυηΐ εΙ (81) δίε ίη πΐ9. ; ίη βάΐιίβ V6^ο, χα\ χατα 

ηκί υηο Η. ΒηοΜ ; βΙΙί Βεράη, εΐ€. υηβιηι βιυΐβπι ταύτα, εΐε. ααοά ρβΓρβηπι ΜθΓ6ΐΙυ8 ίηΐεΓρΓ6ΐ3ΐ0Γ• 

β)( 1ιί$ ίη δ^Γΐϋ ροπυηΐι^ (ξ\ΐΛ Αηη» βΐ ΟίηπΑπιο €ί ρο$1 ιΤΙα ΜβΰΒάοηίβί ΐΗ^ηα, ηποά $η^ Ιΐίψτκο^ βί 

Καλέπ, Ιιοϋιβ ΑΙ^ρροάίάΚυτι βΙΐβΓ^ιη ίη Τΐιηείλ <ο^οηι»η «ιΐιι, ηηί ΐηάε ο(ί$€νΌαίητ^ ΰόΐΐοοαίηίη β$ί. 

ϋίΓοροΙίηι Μ<ΐΒ8ί« ίηΐετ εΐ ΡΙιίΙίρροροΙίηι ΤΙιγ&οϊ» (82) ΡεΓρβΓΑΠι οΙΊπι &ηυ(Ι δίερίιβηιιηι Βγζίΐηΐίϋΐη 

ορρίιίΑ, »(1 Βεηιιϋ ηιοηΐΐ8 τ&ιΐίεββ βίΙβΒΐ ; (Ιβ οιια ΐ6((εΙ>3ΐυΓ, άτιό Μακεδονίας ρΓΟ άπδ Μαχ&δδνος, υ( 

ςυί<1βπι Ιιίο ΙοςαίΐαΓ ΡοΓρΙι^ΓΟ^βηίιυ»; Ιεπίαηι Αβ- ρη^βηι νίπ (Ιοείί &ηίπι&(]τ6Γΐ6ηιηΐ. 

ιιίφΐ€ ίη ΜβοοάοηΊ» ύιειηαΐύ,. αΐ ΡοιφΗγΓοββηίΐυβ (85) ΥβΓβιιβ ςυο8 ίιίο Ι&υϋαΐ βοΗρίοτ ηο8ΐβΓ Ιβη- 
εβρίΐβ ββςυβηΐί ίΐ3ΐ)6ΐ, ίη Ειη3ΐ1ιί3 |Γεί;ίοη6, ςα^πι Ο (|Η3ηι Ηεβ'ιοάΊ, ίη ορ6Γί1>υ8 ςιι» ρΓοβί^ηΙ 6]υ&(ΐ6ΐη 

ΐΓβηοροΗηι αΙ) ΐΓεηε ίηιρεΓβίΓίοβ <1'κΐ3Π) 8θπί)ίΙ ροβίφ ηοη ΓερεΓΪιιηΐυΓ. 

€6(!Γεηιιιι; βΐ άύ ςυ& εΐίΜιι ΙυςυιΐιΐΓ Αηηα €οηι- (84) ΡεπρεΓαπι )ι3Μ ίηΙβΓρΓεΙβΙηΓ Μευηίηι βίε: 

ηεηα ρ3|. 18. ϋί αηοΐοτ βιΐ ΗβΙΙαηίέΗΒ, Ηί€ίίοη /ί^. μήηιο μτη^λ 

(75) δίο Ιη Π18. €θ(ίίοε: ίη εάΊΐί8 νεΓΟ πόλεις ηνι^ίη Ατρο: (\η\ρ^ ϊύ^ν/ί ΡοΓρΗγΓθ|[βηίΙη8 ίηίηι 
ιδ". ΙΙίεΓοεΙββ 3ΐΚ6ΐη Ιιαηύ βρρβίίαΐ ρΓ3κί6€ΐϋΓ3ηι ιΐιεπιηΐε «Ιεείιηο Ιηυϋ^ΐ δίερίι^ιηί (κΓβηιιηαΐίεί, Ιιοε 
δεγίΐίλββ, ε( ίη 63 βαί) ϋυεβ υΓΐ>68 ςαΐηιΐβοίηι τβοεη*- ββΐ, Β^τζαηΐίί Ιοοηηι, ςυί ίη βρίΐοηιβ πη^Β βαρεΓε»! 
56ΐ• 61 ηιΐ3ΐυοΓ(ΐ6€ίηι ε»(ΐ6πι βυηΐ, ςυ^ρ 3ρυ(ί Ρογ- «ΙυβιΙβιη δίερίιαηί ηοη ΓορβΓίΐηΓ; 8ΐ6ρΙΐ3ηα8 βη- 
ρΚιγ^ο^εηίΐυπι, οηίηία (Ιβοίηια νβΐΌ ςυ» 3ρυά Ρογ- Ι€πι ίΙ)ί Ιοςυειΐ8 ιΐβ 8ί€ϋί3 είΐαΐ ΗεΙΙαηίεηπι 8ίε : ώς 
ρί)γΓ0|;εηίΐαπι ϋ68ί<ΐ6Γ3ΐυΓ εβί εοη8ΐ3ηΐί3η3. Ργ»- φησιν Έλλάνιχβς, ΊβρβΙωτ τής'Ήραζ, β', χ< Β€ΐΙα' 
ίβεΐ4ΐΓ3 3υΐ6Πΐ 1κ£€, ςυ» ΜγβίβΡ βευ Μοίβίκ, βεηρίοπ ηί€η$ α•/, /ί6. η, ά€ 8αόΗ$ ^Ηηοη^$. Ρ389ίπι &αΐ6ηι 
ηο8ΐΓθ ιΙίείΙυΓ, ΗΊεΓΟϋΗ δογίίιί», υΐί άίχίηιηβ,βρρβί• ΜνΙΙ&ηίευβ 3 δίερίΐϋηο είΐΒΐιΐΓ. Υίιΐε <1β Ιιοο ιοΓίο• 
ΐ3ΐ«ΐΓ; ςυβΒ 6ΐί3Μ Ζοκίιηο ΙίΙ)• VI, δεγΙΙΓίΒ Τ^ΓΒΟβη• ίχη^ ▼υεβίιιπι ά^ ΗίβΙοηοίδ 6ι-3*€ί8 ρ3||[• 8, 440, 
βίε ηαηευρβίιΐΓ; ςνιίη 63 Τοιηίη ιΐΓΐίβηι βίιβπι ηιβ• εΐ^Ββασ. 

ΗΙ0Γ31 ; Ιΐ2ηε Ιβηιεη Ονί<ϋ«β νβίββ, ον]υ8 βχβίΐίο (85 Ηίβ Μπιίΐίβ ρΓΑρ6ηΜ>(1υη) ηοίηηΐυΓ βΐι Ιΐ68}τ- 

ηο1)ίΙίΐβΐ3 681, ΙΙίΙβϋ(ΐ3 γοολί ι, (Ιβ ΤΗβΙ. ιχ. έΐιΐο,εΐ αΙ) ΕυείβΙΙΓιο ίη Οίοπγ^ϋ Περιηγητοΰ γείΐ. 

(76 Ηβηο ϋΓΒοπι ςηίηίβηι (Ιβοίηιβη), <|ΐΐ8) ίη Ρογ- 427 : "Ότι Μακεδόνες 

ρΙινΓο^βηΐιο (]ε&ί(ΐ6Γ3•.υΓ, οχ ΗίεΓοεΙε τεροηίπιιΐδ ; (86) Μ3Γ8]τ38 ΡοίΙαυ» ρΓ»16Γ 3Γΐ3 ΙίΙ>Γ05 <1β€6πι 

βοϋ ίοηβ^Μ» ηυίδρίΒΐη ρΓΟ ΟΌηϋαηήαηα 1θ£εη(1ιιιιΐ ΚΓαο) Η3€6(ίοηίΐ'3Γααι 6(1ί<ϋι, υΐ 80Γϋ>ΐΐ δυί<1&8^ 117 ΒΕ ΤΗΚΜΑΤΙΒϋδ ΟααίΠΕΝΤΙδ. 

π(ΛΛτ(^ Μακεδοηαχώτ' Καϊτίιτ Ήρέστβιαν (%Ί)δέ Α ΙίΙ)Γ0 ρπιηο ιΟΓαΐϋ Μ3θθι1οηίθίΐηιηι 
Μαχέτατ Λ^^ονσ^^,άxό τού'ΜαΗεδ^^^^ς,^ΑXκάίXΛ\ ηποηηβ αρρβΙΙαηΙ 
την ολην Μαχεδον^αν Μαχβτίαν οίδβν ^νομαζομίνην 
Κλείδημος (88) έν πρώτοις Ατθίδος• Καϊ έζφχί• 
€τθτ(σατ ύηέρ τύτ ΑΙγιαΛόν άνω της καΛονμέτης 
ΜαχβτΙας. 0( δέ της Μακεδονίας βασιλβύσαντες άττο- 
γ^υς έαυτοΰς Ήραχλέους όνομάζουσιν Ηρακλέους 
έχείνου του Βουφάγου, χαΐ λεοντοφόνου τυγχάνοντος, 
ου τήν είχόνα χα\ τ6 μέγεθος, χαΐ όλον αύτοΟ τ6ν 
χαραχτηρα Ιν τφ Ιπ7Κ)δρ^μψ (89) ό χαλχους άνδριάς 
άπεμάξατο- δς ήν *Αλχμήνης χα\ *Αμφιτρύωνος 
υ16;, ώ; Έλληνες ψευδβλογουσι το7ς γράμμανι* δι6 
χα\ άντ\ ταινίας, χα\ στέμματος, χα\ προφύρας βα- 
σιλιχης τφ δέρματι της χβφαλής του λέοντος εαυτούς 
ταινιοΟαι* χα\ στέμμα τοΟτο χα\ χ^σμον ήγουν.τα«« 
χα\ ύττέρ πάντα λίθον χα\ μάργαρον τούτφ έγχαλ- 
λωπί^ονται (90) • χαΐ μάρτυς αξιόπιστος αύτ6 τλ 
νόμισμα^ του Μαχεβόνος Αλεξάνδρου (91), τοιαύτη 
«Ιχόνι χαλλωπιζδμενον. ΕΙ έχράτησε δέ ή βασιλεία 
τών Μακεδόνων &ρξαμένη άπ6 του τρίτου υΐοϋ Ήρα- 
χλέους Καρα'.οΰ (92) προσαγορέυομένου * αύξηθείσα 
€έ άπ6 Φιλίππου του πατρ^ Αλεξάνδρου • μεγαλυν- 
6εΙσα δΐ κα\ ύπερ-^υής γενομένη, χα\ τών &χρων 
'^Ά^ Τή? αυτών έπιψαύσασα έπ' αύτοΰ Αλεξάνδρου, 
χα\ τών αύτου διαδόχων* χαταλήξασα δέ εΙς Περ. 
σέα (95) τ6ν Φιλίππου, ώστε χα\ αύτ6 άποβαλείν τδ 
τής βασιλείας αξίωμα ' αίχμάλωτος γάρ αύτ6ς ό 
Περσεύς μετά γυναιχ^ς, χα\ τέχνων, ήττη6ε\ς ύπδ 113 
Εί ΕτέϋΐίαΜ 
Μααΐαηι α ΝαοβίΐΌΐίϋ. νβηιιιι 
ΐοΐαηι ςηο(]ΐΐ6 Μ30Α(1οιΓΐ3ΐη ηιιηοπρ&νίΐ ΜαεβΓίΗΐη 
βΙΊϋοιηυβ Ίη ρΓΐηήβ Α^ηιι» ΑΐίιοατΗΐη ΰονηιηβηίαΓΜ : 
Ει €ηιίςτατΗηΙ ΐταη$ ^ΕριαΙηιη $ηρΐα ΜαϋβΐίΛηι ηαη* 
αιραΐαηι. Ουΐ νβΓΟ ΜΑΟβάοηί» Γ6(|[6β εχδΐΊΐβΓαηΙ, 
ηοροΐ68 ΗβΓ€υ1ί5 8β ΥΟΟ&Γυηΐ : ΙΙοΓευΙίϋ, ίηςυ^ιη, 
ίΠίυβ, φΐί ΒυρΙΐ3{;ιιβ, θΐ ϋβοηίάιΐβ ϋίοΐυβ 681 ; οα* 
^υ8 (|υί(ΐ6ΐη €(ηκί6ΐη, $1&ΙιΐΓ3ΐη» βι οιηηοιη οΙι»γ2ι• 
εΙβΓθΐη, ίη Ηίρρο(]Γθΐηο Φηβ» $ΐ3ΐα3 6χργ68βΊι : Ιιί€ 
Αίοιηβη» 6( ΑιηρΙιίίΓγοηίβ βϋιΐδ ΓαίΙ, νΐ 6γχοΊ Γ3ΐ)α• 
10818 ϋΐίβηβ εοη8ί£[η3ΓυηΙ : ίϋβοςυβ ρΓΟ Γβιΐίιηΐ• 
οαίο, 61 60ΐΌη&, 6ΐ ρυΓρυΓ» Γ6|;ΐ&, 1•60ΐιίηί €9ΐρί1ί•. 
6Χΐινιο 86 Γβάίιηιυηΐ ; Αίςυβ 1)06 κβδί&ιηβιι εοΓΟ• 
ΠΑΠΙ 61 ΟΓηβΐυιη 6880 66η86ηΐ; 6οςυβ ιη»|;ί8, €|υ«πι 
ρΓ6Γΐ08ί8 ΙαρΊΠίδ, 61 υηίοηΊΙ)υ8 86 ϋοΓοηπ ρυΐ&ηΐ; 
20 1681*18 1)ΐι]υ8 Γ6ί β(]6 (Ιι^ηυδ 68ΐ ηυιηιηυ8 ΑΙβχΜΗ 
όη Μ9<:6(1οηί8, 6]ιι$ιηο<]ί ύ%ΜΤΛ ίηβί^η'ιΐυδ : βήιυί- 
άβοϊ Γ6]$ηυιη Μ3θ6ιίΙοηυιη 0ογ6Γ6 βο νί^βΓβ €0ΒρίΙ « 
ΐεηίο Ιΐ6Γειι1ί8 ΟΠο, ςυί €&Γαηιι^ νοοβΙιαίοΓ : &ιι• 
οΐιιιη νβΓΟ, ρΓθρ3|;&ΐιιιιι<ιυ6 & ΡϋίΙίρρο, ραΐΓβ 
Αΐβχαηϋπ; <ΐ6ηί(]ν6 ιηα^ηίΐΗ^ίηβιιι, 30 8ρΐ6η(]θΓ6ΐιι . 

3(1ΐΙΐίΓ3ΐ)ίΐ6ΐη 38$6ε«ΐ1ΐΐηΐ 681, Οί(]Ι16 6ΧΐΓ6ηΐ3$ ΙΟΓΓΑ- 

Γυιη 0Γ38 3ΐ1ί([ί( 8ΐιΙ> ίρβο Αΐ6Χ3η(ΐΓ0, β]υ8ςυ6 δυο- 
€685ϋΓίΙ)υ8 ; 36 Ι3η<]6ΐη (Ιβε'κΐίΐ, 30 ϋβδΗίδαΙ) Ρ6Γ860,. 
ΡΙιΊΙίρρί ΟΙίο, ςυί Γ6([ί3ΐη ςυοηυβ (Ιί(;ηίΐ3ΐ6ΐη ΗΐηίΒίΙ;. 
6ΐ6ηίιιι 03ρΐυ$ 681 ίρ$6 ουιη 6οη]υβ6, 6ΐ ΙίΙ)6Π8 αϋ 

^ΐηίΐίο ρΓ060Ι181ΐΐ6, 61 (1ϋ66 ΚοΠΙ&ηΙ 6Χ6Γ6ΊΙΙΙ8, λ ΑΝδΕίΜΙ ΒΑΝΟυΚΙΙ ΝΟΤ^Ε. 

Μακεδόνες λέγονται άπδ Μαχεδόνος του Διό; * οΐ δέ Ο κιιπί, &η ηοη ίΙ>ί ΐ6{[3ΐυΓ ϋίϋοάβηΐΗΒ, \\ηάβ €Ιί(ΙβηΐΗ$ 
τταΐδας Αίολου δέχα παραδιδόασιν, ών εΤς Μακεδών, ίβϋθΓίΙ ΙίΙίΓαΓίϋδ. 9α3\ν, έξ οί) ή Μακεδονία. Ήν δί τις μοΤρα Μα- 
κεδονίας, Μακέτα λεγομένη, έξ ής χα\ ή Μακεδονία 
Μακετία Ιλέγετο. ΟβΙΙΐΜδ ιΐ6ΐη Ι.Ίχ. Ν. ΑΙΙ. ο. ιιι. 
Ρ1ύΙίρρη$ ΑηΐίίπΐΰΒ^ Ιβττα: Μα€€ΐ%<Β γ^χ, (ΐι/ιιι νϊΠΜίΒ 
ίηάηκήαηνβ ΒΙααίίΰ Ιθ€ίΐρΐ€ίΊαΐηιο ίηψβήο αηοΐΐ, 
{ί€ηιίκί* ηαίίοηηιηηηβ ηιηΐίαηίΐη ροΐίτι οοβρύταηΐ. 
ΓηκίβΓβα Λυ$οΐιίυ$ (Ιβ εΐ3Γ. πγΙι. €3γ. ιι• 

Εί να ϊΐ€ ρατ€χ^ Μαί€ΐιιηίηΗβ αίΙοΙΙΊΐΒ ηοηιβΗ. 
Ό6 (ίΐυ 31116111 Μ3εο(1οΐΗ3Ρ οΐ ρΓί$03 Μ3ε6(1οηυιιι 
οη^ιίηΰ ΜαΓοίληοδ Η^ΤΛά. Περιηγήσεως νβΓ8• 617, 
Ηλ εαηίΐ : 

ΎπΙρ τά Τέαπη εδ έστιν ή τών Μακεδόνων 
Χώρα περ\ τον Ολυμπον έξης κειμένη, 
^Ης φασιν βασιλευσαι Μακεδόνας γηγενείς. 
Τύίηρβ $ηρτα $ΐαί Μαεεάοηηηι Ρτονίηάα, 
Οη9 ΰΐταα 01\^Μρηιη οτάίηΒ €$1 ΰοΙΙ^ηι εί/α, 
Βλκ ίιιιρ«Γβάιιιι< Μαύ€(Ιυη€Λ Ιίηα »αΙί, 

(87) Ιη 6<1ίΐί8 Ιΰ^ίΐυΓ Ήριστείαν. ΥβΓυηι, ίη(|υί( 
Μ»Γ(*ΙΙιΐ8, ΕΓίδΙοβ που χεΤται? ιιιιιη ρΓΧ&ΐ3Γ6ΐ Έρε- 
τρ'ΧΓ^ Γ6ροιΐ6Γ6Τ ΕΓ6ΐη3 ΤΙιιιεγιΐΜϋ, ΡοΙγ1>Ίο» 51γ3- 
1>ι.ιιί πΗ)8 ηοπ 3Γΐ3 3ΐ) ΕΓοίπίδ, ηιιαδ ΡίοΙβιηχυδ ίη 
ΡΐιΐΙιί^Γιϋ^^ Γοε6η86ΐ ; ηεο ρΓοευΙ (Η8ΐ3ΐ 3 ΜίΙΙίβςο 
&ΙΙΙΙΙ, ηυί Β1.ιε6(1οιιί3πι 3ΐΙυίΙ. δίο Ι3ΐΐ(ΐ3ΐυ8 ΜοΓεΙ- 
Ιιΐ8. Αι ί|ΐ86 ριιΐο Ιιίο ρΓΟ Έριστ^ίαν, 86υ *Ηρε- 
οτείαν Ιΐ'όΐβπαυαι ΓθΓΐ3$8ΐ8 6886 ΈμαΟίαν * (ΐυίρρβ 
Γ«'^ίο ί1ΐ3 ΕιηαΐΗία 3ηΐ63 (ΙίεείΒΐυΓ, υ Ι 68( αρυά 
ΡΐιιΓιυιη, ΤΓΟβυιη, 6ΐ 3ΐίθ8 8εηρΙοΓ6δ. 

(88) ΑΙ ηοη ΟΓκΙεπιυδ, 86(1 ϋΐίίοιίεητιυδ είιβΙυΓ & 
Ρα 163018 ίη ΡΙιοείοΙβ, ΐ3ΐ)(|ΐΐ3Π) 3ηΓκ{υΐ88ίηιυ8 οο- 
Γίπη, ςυί τβδ ΑΐΓιε;ΐ8 Γθη$Γπρ86ΠΐηΙ : Κλειτόδημο; 
δλ, ύ7ΡΟ»>ι τά "Αθηναίων έπιχώρια έγραψαν, ό 
ά/χαιότατο;• νΜίοίίβιηη» βνηιιη, ηπΐ η» ΑΐΙΐΰαί 
ίΓααατΗηί, ν6ΐΗ$ΐί$»ίΐηη$ αηαοΓ, ΑΙ) 1ΐ3ΓροθΓ3ΐΐοηβ 
νοΓο ίη Μελανίππ:ιον ΟΙίϋΰΐηυβ Ι3ΐΐ(ΐ3ΐυΐ' ΐαη(ΐιΐ3ΐη 
Γ€Γυυι ΑιΐίοΑΓυηι βοπρΙΟΓ, (ΐιιεηιαι1πΐ0(1ϋΐη 61 α5 
Α.Ιΐ€η»ο \ύί. νι• ΥϋΓυιυ νίη ιΐοοϋηοιι α1»3 γο 3ηιΐΜ- (89) 5ίε 6χ Π18. εοιίίοε. Ιπ εάίΐΐδ Ιο£;1ιιιγ, περί 
δλον αύτου τδν χαρακτήρα, 6(ε. Ιΐ3ηε βιιΐβιη δΐ3^ 
10301 Η6Τ6υ1ί8, φΐΑ^ 818031 ίη ΙΙίρροιίΓοηιο €οη- 
δΐ3ηΐίηοροΗΐ3ηο, ρΐυπίοδ ιΐ680Γί1)ίΐΝίε6ΐ38€1ιοπί&- 
Ι6δ ίη ΐΓ30ΐαΙυ άβ 8(3ΐοΐ8 ΟοοδΙαηΐΙηοροΙίιβοίδ, 
ςη38 Ι:«3ΐίηΙ 03ρΐ3 οιΐιβ ίη οιοο6ΐ3ΐη εοηηηνβπιηι ;. 

Ζ116Ι1Ι ςοί(ΐ6ηι ΐΓβεΙαίυο) I)^)I^6δ 115. νι Αιιΐίοπίΐαίππι 
Ρ. 3 ηο1)ί8 ρππιαιη εϋίΐοοι. Υίιΐο ςο» ίϋί βϋηο- 
Ιβνίοιοδ. 

(90) δίε 6Χ ιοδ. εοιίίεβ. Ιη ΰιϋΐίδ Ιοηιβ Ιιίο ηηιΐί- 
1θ8 ίη ΐ6χ1ο ΟΓΧεο; ςοί (]ΐιίϋεπι ρ388ίηι ΐ3θυηί• 

ρΐ6Ι)08 3ρρ3Γ6ΐ 36 ΐηεηίίίδ 863161. 

(91) Ε^υ8η1οιI^ ηοπιαιΐ Αΐεχαηάπ πι^ηί οΐινϋ 
$υηί. 

(92) Μ3Γ8788 ΡοΠ^οδ, εη]ιιβ δορΓβ π)6Π)ίηίΐ •6Π- 
ρίΟΓ ηοδίοΓ, Ιιί5ΐθΓί3ΐη Γβηιπι Ι1:ΐ66(1οοίε3Γοη) « 
ρπιηο Ηβοεάοηίφ Γ6^β €3Γ3ηο οηΙίΙΟΓ, 30 Ιβηηίτ 

Ο 031 Αΐ6Χ3η(ΐΓί ίη δ^Γίαοι ίη9Γ688υ, ιιΐ ουείοΓ 6δΙ 
δοί(ΐ38. Ρ3θ83οί38 ίη Βοβοΐίείδ ΐΓ3^ίΐ 63Γ3ηοιη οΐίη 
Ιη Μαε6(1οοί3 Γε^ιΐ3886, εΐ νίείοήβ (Ιε €ί6860 Αηί» 
Γιοια: ΡΓονίηεί:6 ρΓίηείρε Γ6ροΓΐ3ΐ3, ΐΓορΙιχοηο Αγ- 
^[ίνΟΓαιο ηΐ0Γ6 Ιβ^ίϋοδςυε 6Γ6χί88β : ι^οοϋ ρο$ΐ68 Ιεο 
6Χ Οίγοιρο 6£;Γ688υ8 ενεπΐΐ 30 ^ί88ΐρ3νίι : εοηυο 
ηιαίο οηιίοβ ΐυηι ρβΓοοΙδοιη Γ6|6υι 8ίΙ)ί ροδΙεΓίδ- 
ς«6 δοίβ; ΜαεειΙοηίφ Γ0|[ίΙ}ΐΐ8 ρπαί^επρδίδδβ, €8νί8« 
£6(106 η6 ΐΓορΙΐδευπι υηςοΒοι οιί^^ΐϊΓειιΐ; ειι]υΗ (|οΙ- 
0601 οοοδίίΐοΐίοοίδ ΡΙιίΙίρροδ Αιηγηΐ£ εΐ Αΐ6Χ30ΐΐ6Γ 
πιακηοδ οΙ)86Γν3αΐί88ίιοί 6Χ8ΐίΐ6Γ0ΐι(. Ι^ίνίοδ εΐίαοι 
ΙίΙ). χίν. €3Γ3ουοι ρΓίιοοιη Μαοοϋοοίχ τέλειο 38- 
8εΓί(. 

^93) ΤΙΙοδ ϋνίοδ ΙίΙ). ΧίΥ. ΟααάηβηηίΗΐη^ ίη- 
αοιΐ, ΰοηί'ιηηΗΏΐ ύβΙΙαίνηι (πίΐ ιηΐβτ βοηιαηο» α€ 
Γβτ$€α : ίάαηηηε όβΙΙί βη'η €ί νΐϋΐι/ίί ρίτ ΕητορΛ 
ρΙίταηΗβ^ αΙ(^\ΐ6 Α$Ίαηι οηιηβηι τ^βαι, ]ίί€β$ίηΐΗΐη α^ 
ϋαταηο^ ηηι ρήηια$ τερηαυΊΐ^ 1*€ηβα ηηιη€ταΰαηί, 
Ρη$6α$ €1 ΕαΙνΊο, Ι. ΜαηΙίο €ο$$, τ.ίρααιη αεζφΐ: 119 ΟΟΝ^ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΒΡΗΥΒΟΟΕΝΙΤΙ 120 

ςυο νί€(υβ ίιΐ(^Γ»1» βΐ ιηοχ Κοιηαπι Ιο νίηουΐίβ 8*1- Α ΑΙμιλ^ου ανθυπάτου (94), χα\ στρατηγού των 'Ρωτ ^υ<Ηιι$, 6( υη» ουηι 60 οιηηία Γ((ρ[ΐί ΜΒεβάοηιιιη 
ΙηδΓ^ηίη; ίΐα υΐ α Γβ^ίο βίβΐυ αϋ ρΓ»Γ6€ΐιιηβ Γογ• 
ηΐΑΐη ΜΛΟβύοήΐ'Λ ηιαίαΐβ Γαβηΐ ; &€ ηυηο ίη Ιΐι<»ηια- 
Ιίβ 61 ρΓΟΥΐηοί» ΟΓάΙηβιη Γ6^30ΐ2ΐ. ΡηκΓβοΐϋΓα 
28 Μαο6(1οηί9Β, βυΐ) οοη$ΊΓΐ8Γίο, υΓίιββ χχζι, ηίιιΓι- 
Γυηι ΤΙΐ6883ΐοηίθ6, ΡοΠβ, ΕβΓοραβ, ΟίιΐΒ, ΒβΓΓίιοβα, 
Γ.0Γ(]χί, Εϋ68β3, €6ΐΐ6, ΑΙιηορία, Η€Γ»ο1β&, 1.»ΰο{, 
Αιιΐ:ιηία, Οβιηίικία», Νΐ€6(]68,«Οίο])ΐΐΓυ5, Ηβϋοιη^η^, 
ΒΓϋ^χΙϋδ, ΡηΙ)3η8, ΜαΓοηβΑ, ΑσιρΙιίροΠβ, Νββρο- 
1ΐ8, ΑροΙΙοηί», ΤορίΓϋβ ΒΙιυδίυπι ηιιηο άιοίΛ^ Νί- 
ΰοροΠ8, ΙιΗ8ρο)ί8, Αο&ηΙΙιυ8• €6ΓΧθρ5ΤΓ£^υ8, ΒβΓρ«;, 

Αγ3ΙιΙ8, ΟΙθ€ΐ6ϋ9ηθρθ1ί8, 86ΐ)»βΙθρθ1ίβ. ΡΓ9ΒΓ6€ΐυΓΑ 

Μ^οβιΙοηί», 8υΙ) άυοβ, ιιγ1)68 ογ(ο : δίοΐι, Αγ{;08, 
Ειΐ8ΐΓ2Βΐιιη, Ρ6ΐ&£;οηί9ΐ, Β]ΐι^&ΐ9, €6ΐ«ηί4ίαιη, ΗαΓ μα(ων, ε Ι; τήν Τώμην άπήχΟη (95) δέσμιος, χα\ 
ιτάντα τά τ9)ς βασιλείας των Μακεδόνων έκίσημα, 
ώστε άπλ βασ().ε£ας εΙς έπαρχίαν τ6 σχήμα μεταβα• 
λείν (96), χα\ νυν εΙς θέματος τΑξιν χα\ στρατ• 
ηγ{δος αυτήν χαταλήξαι. Επαρχία Μαχεδονίας 6π6 
χονσιλιάριον (97) , τβόλεις λα' (98) * θεσσαλονίκη, 
Πέλλη, εΟρωπος, Δίος, Βε^^Ια, ΈορδαΤοι, Έδεσσοι, 
Κέλλη, ^Αλμοπία, Ήράχλεια, Λάχχου, Άνταν(α« 
Γέμινδος, Νιχεβής, Διόβουρος, Ήδομένη, Βρ^γυλος, 
Πρίβανα, Μαρώνεια , *Αμφ(πολις, Νεάπολις, ^Απολ•- 
λωνία « Τόπειρος, τονυν Τούσιον ' Νιχόπολις, Ίθά- 
πολις, Άκανθος, Κεραιόπυργος, Βέρπη, Άραλος, 
Λιοχλητιανούπολις, Σεβαστόπολις. Επαρχία Μακε- 
δονίας, ύφ' ηγεμόνα πόλεις η'• Στόλοι, "Αργός, Ε&- ιηοηί3. Ζ3ρ3Γ<. ΡΓχΓβοΙυΓΑ ΤΗ688&Π3Β, βυΐ) βο<Ιβιη ^ στραιον, Πελαγονία, Βάργαλα, Κελαινίδιον, Άρμο- ϋηο6 υΓΐ[)68 χτιι. Ι^8η88», Ι)βιη6ΐΗ38, ΤΗβΙκϊ, ΕεΗΐ« 
η»η8, 1ιηιηΐ3, Ττίεβ, βοηηρίιΐ, ΑρΜβ, ΜβίΓοροΓ», 
«|ΐι» ηιιηε Νον» ΡαΐΓ» ηιιηευρ^ηΙυΓ, €«83Γ63, 
ΡΙκΐΓ$3ΐιΐ8, Β(ΐΓ3ΐηίη9ίιΐ8, $3Ηιΐ8, ^ο»ι1ηιιιι^υδ, ίη- 
81ΐΐ3 §013111118, ίΐ)8υΐ3 δ(^ρίΐ3, ίη8ΐΗ3 Ρερ3Γ6ΐ1)υ8. 
Νιιο ϋ^ηιιε Μ3θ€(Ιοηί9β ΙΙιβιηβ ροΓΓί(|[ίΐο1*. 

ΤΗβηια ΠΙ, 8ίΐυηιοηί$. 
ΤΙΐ€ΐη3 δ1^]^Iηοη^3 Μ306(1οηΙ» €οη]ιιηε(υηι €δ(, 
ηιιΙΠίΝ 6]ιΐ8 ηιβηΐιο 0( ηοπιιη6 ΐΗ6ΐηαΐΐ8, δ6ϋ ίη 
€ΐ3ΐΐ8υΓ» 0Γ(Ιίη6ΐη Γβρυΐαιυιη 68ΐ ; 61 δογίΐΐφ ίρδυηι 
Ιοοο ΝΜ6<1οη»ιη 4βρ380ΐιη(αΓ, ροδίςιιηηα ^ιι8ι^η^λ- 
ιηΐδ Ι\ΙιίηοΙηίΐ6ΐιΐ8 βοηιηι 86068 ίη ηιοηΓιϋιΐδ δίΓγ- 
ιηοηίδ, 86Η ίπ (Γ3]66ΐυ€ΐ3υδυΓ3ηιπι €θΙΙθ03νίΙ. 

ΪΙιβιηα Ι V, ΤΙιβ$$αΙοηί€€. 

Τ1ΐ6882ΐ1θηί€β, φ12Β ΙΐΟΟ ΙβΠίρΟΓβ ίκ ΐΗβΙΟ&ΐίδ ΟΓ- 

θΐηβ βΐδίδΐίΐ, 6( !ρδ3 Μ306(Ιοηί9Β ρ3Γ8 68ΐ ; 6Ι η6 
ϋχΐ0Γηο8»•6ΐ ίΐηΐίςυοδ Ιια)ιΐ8 Γ6ί (68ΐ68 ρΓοΓβτληι, (94) Ρι^Γδβυδ ςυί Μ. Ιαιιίο, Α 

861131» η^χ 3ρρ6ΐΐ3ΐΐΙδ Γυ6Γ3ΐ, Τΐ€ΐΐ18 άΒΙίίάβ 86 

Γ3ρΐιΐ8 Γιιί( 3ΐ> ^ΕηιϋΙο Ρ3ΐι1ο οοπδυΐβ, ηΚ 86πΙ)11 
Μβπ) Ι.ινί»8 ηοη νβΓΟ ρΓοεοηβιιΙβ &'/θυπάτου, ιι( 
311 Ιιίο ΡθΓρ1ιχΓθ^6ηίΐιΐ8. Ρ3υΠ 3υ(βπι οοηείο 3() 
«008 οοΓβιη Ρ6Γ860 ίη ΐ3ΐ)6Γη30ΐιΙιιπι ίηΐτοϋηοΐο 
1ΐ3ΐ)ίΐ3, Ιβ^ίΙιΐΓ 3ρη(1 Ι2^υ(ΐ3ΐιΐ!η Ι.ίνίυπι : Εχ€ηιρίηίη 
ίη$τ§ηβ €€ΤΜΐί$ ΐΗΜίαΙίοηΐζ τβτηιη Ηηπιαηατηίη: νο' 
^ί$ Ηθ€ ρπΒΰίρηύ Λ'κο^ )ηΌ€η6$ ; ίάβο ίη »€€ηηάί$ τβ^ 
^η$ ηί/ιι7 ίη ηηβηηηαηι $ηρβτΰ€ αο νχοίβηΐβν ϋϋη$ηΐ€Τ€ 
4β€€ί; ηβορπΒΜηϋ ΰπάβηίοτίΗηΰί, ηιηι ηκιά ν€$ρ€τ νία, Ζάπαρα. Έτςαρχία Θεσσαλίας (99), 6π6 τ6ν 
αύτ^ν, πόλεις ιζ'* Λάρισσα, Δη μητριάς, Θηβαι* 
Έχιναι^ς, Ααμία, Τρίχη, Γόμφοι, 'Απάτη, Μητρό- 
πολις αΐ νυν λεγόμεναι Νέαι Πάτραι, Καισά('εια, 
Φάρσαλος, Βουραμίνσιος , Σάλτος, *Ιωαννούβιο^ (1) , 
νήσος Σκίαθοί, νήσος Σχεπίλα, νήσος Πεπάρ|θος. 
*Εω; ώδε τ6 θέμα Μακεδονίας. 

θέμα Γ', Στρνμότος. 

Τ6 δ^ θέμα του Στρυμόνος (2) τ|) Μαχεδονί^ συν• 
τέτακται, κα\ ούδαμου το^ν^ου λόγος έστΙ περ\ θέμα- 
τος, άλλ* εις κλεισούρας τάξιν λελόγισται * καΐ Σχΰ- 
θαι αύτ6 άντ\ Μακεδόνων διανέμονται, Ιουστινιανό» 
του 'Ρινοτμήτου Ιν τοΤς δρεσι του Στρυμόνος, χαΐ 
ρ τα?ς διαβάθραις των Κλεισουρών, τούτους έγχα- 
τοιχίσαντος. 

Θέμα Δ', θεσσαΧοτΙηιη. 

Τ6 δέ νυν εΙς θέματος τάξιν χρηματίζον βεσσα* 

λονίκη, κα\ αύτ6 Μακεδονίας μέρος τυγχάνει. ΚαΙ 

Τνα μή λέγω τους Ιξωθεν χα\ παλαιούς (3), του 

ΑΝδΕ[4(Ι ΒΑΝΟϋΒΙΙ ΝΟΤ^Ε. 

1ΐ3ηΓιο Οοδδ. 8 6δΙ ; 61 1)3η6 ρΓ96ΐ6Γηιίδ83ηι ριιΐο ροΐΐοβ ΙίΙιηΐΓϋ 
!η6υΓί3, <ιυ3Πΐ μ^/ημονικψ ΑυοίΟΓίβ άμαρτήματι. υΓΐ)6δ 3υΚ6πι ςα» Ιϊΐ6 Γ66βη86ηΐαΓ60ΐιΓβΓ6η(ΐ3! ουπι 
ΠίβΓοοΙε, 8ρυ4 «ιπεηο ρΙεΓββςυβ (Ιίν6Γ8». €96ΐ6Γυιη 
ρΐ6Γ26ηπ6 Ι]3Γαηι υΓΐ>ίι1ηι ΓβρεπυηΙυΓ βρυά ίίνίυαι 
ΙίΙ). χίΥ, υϋί ΑιηρΙιίροΙίδ ρηη» ΓΡ||;ιοηΐ8 €3ραΐ 
ίιιίδδδύ (ΙίοίΐυΓ; Τΐ)6δδ3ΐοηίοο , 03ρυΐ 86€υη<1« : 
Ρ6ΐΐΛ, ΐβΓίίΦ : ςιΐ3Γΐ36, ΡβΙβαοηίλ. 

(99) δίΟ 6Χ ηΐδ. 0θ(1ί66. ΡβΓρ6Γ3πι ίη βάίΐίδ 1ΐ3- 
1>6ΐυΓ, πόλεις ις-' ηιιίρρβ υΓ^δ άβτβπι βΙ ββριβιη 
ηυηΐ6Γ3ηΙυΓ : (οΓκίβπι 61 Ηί6Γθθΐ68 3ρυ<1 Ηοΐδίβηίυιη ΐΒταΐ ίηΰύτΐΗΐΗ ειΙ. 1$ άβιηηίη νι>^η'(, ϋν}Η$ αηίΐηνηι Β Γ66οη86Κ ; 3ριιϋ ν6Γ0 €3Γο1υπι » δ. Ρ. αΐ1>68 <ΐ666ΐη 
ιη€€ ρτσ$ψ€τα «ΐβΐΜ 9Μο 0/[έΤ€ί^ ηβΰ αάνεηα %η- 61 αοΐο ηϋΠ)6Γ3ηΙυΓ 

(95) Ρ6Γ86υ8 ίη 63ΐ6ηί8 ΟϋΠΙ ΐΓίΙ)Π8 ίί1ίί& 3η1β 

«πΓηιιη ^ΕιηίΙίί Ρ3ΐιΗ νίοίοπδ ρ6Γ υΗ>6ΐη ϋειΗιοΐυδ 

681, ΙΙΙ ΐΓ3ϋίΐ Ι8υ<ΐ3ΐΐ19 Ι^ίγιοβ. 

(96) Υίοΐο 36 63ρΐο Ρ6Γ860 Μ366(1οηί» Γ6]^ηαιη 
ίη ρΓονίηεί» Ιογπ)3πι Γ6(ί36ΐυηι Γυίδδβ δθΓίΙ)ίΐ ίϋβοι 
Ιιίτίοδ ρ3υ!ο βηρβΓίΗδ 6ίΐ3ΐο Ιοεο. 

(97) ηι 1088. ΗίβΓΟοΙίδ, Ιβ£[ί1ιΐΓ ρΓΟ ύπ& κονσιλιά- 
ριον, ύπ6 κονσιλάριον*6( ύπ6 κονσουλιάριον ηίτιιίπιπι 
4ΐι6 €οη$νΙαη. Αΐ ΐ6^6η(ίϋΐη υύίςυβ ύπ6 κονσιλια- 
ρίων, ςηίρρβ ΡθΓρΙΐ3ΤΓθ|[6πίιυ8 δΐιρΓ3 οιιπι ύβ ΤΙ)Γ3- 

6ί96 ρΠΐ;Γϋ6ΐΗΓ3, 00661 ίϋ 6X01*68818 Τ6Γΐ)ί 8 ίηςΐΠ6η8, 

ύπ6 κονσιλιαρίων, τουτέστι βουλευτών. 

(98) Ιιι ηΐ8. 6ΐ ίη ΠίοΓΟΟίο ΐ6($ΊΐυΓ, πόλεις λβ'* 31 
ιιγΙ>68 31, Ι3ηΐϋηίΐ υίΓο^ίςυβ Γ666η86ηΙαΓ. ΡοΠβδδίδ 
Ιη([6δίηΐ3 86Γΐιη(ΐ3 €3δ83η(1π3, ςη» ίηΐ6Γ 06ΐ6ΐ>6Γ- 
Π1113;» αΓίΐϋδ Γυίι, οϋηι Ροΐίϋίυι (Ιί6ΐ», ηυιηβΓαηιΙ» 51) δίο ηΐ8. 60<ΐ6Χ. Ε<]ίΐί 1ΐ3ΐ)6ηΙ, Βουρθαμίνσιος. 
[6 Ηί6Γ0€ΐ6Π1. 

(%\ δίΓγιηοη ίΐυνίυβ, ςαί Μ3664οηί»πι 8 ΤΙιηο!» 
(ϋνίαίΐ, ιι( δ6ΓίΙ)Ίΐ δ6γΐ3χ, ρΙυπ1>ιΐ8 8 ΐηηςηίΙΙίΐβιβ 
οίΗΓδυδ ΐ3υ()3ΐιΐΓ 3 ΒβδίΙίο Μ3|[ηο ίη Ερί8ΐοΐ8 8<1 
βΓε^οΓίηπι Ν3ζί3ηζ6ηιιπι (Ιβ 8θΙίΙυ<1ίηβ ΡθΒΐί68 : 
'Οστε τ6 πεδίον τοΟτο έφηπλώσθαι ταΤς βψεσι, κα\έχ 
του μετεώρου έξείναι, και τδν ποταμών περιπλέοντα 
καθορςίν • ούκ έλάττονα τέρψιν δμοιγε δόκεΤ τδαρ- 
εχόμενον» ή τοΤς Ικ τής Άμφιπόλεως τδν Στρυμόνα 
χαταμανθάνουσιν. Ό μ^ν γάο σχολαιοτέρψ τφ 
Ι^εύματι περιλιμνάζων μικρού οεϊν κχΐ τ6 τεοταμ^ς 
εΓνοι ύπ^ της ησυχίας άφήρηται. 

(3) ΗΊο 6χΐ6Γηθ6 61 3ηΙί(ΐυθδ 3ρρ6ΐΐ3ΐ ΡοπρΙιγΓΟ• 
ΐ;οηίΙιιβ, ηιΟΓβ 83η6ΐθΓυηι ΡβΙΓυπι, ςΰηΐίΐβδ βϋυ 
υΐ1ιηί60δ 86Γίρΐ0Γβ8, ηίπιίΓυηι Ριοίβηιχιιηι, Ηβγοιι- 
ηυω Ι1ογ8€|• δίΓβΚκιυβιιι, οίο. ί-1 ΟΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒυ3 ΟΟΟΙΟΕΝΤΙδ. 122 

τοιούτου μάρτυρας πράγματος, άξιίχρβως μάρτυς δ Α ΙοοιιρΙβδ Ιββίίβ βδΐ βαηοΐϋί ΟΙΐΓίβΐί αροβίοΐυδ Ρίΐιΐϋβ, άγιος του Χρίστου απόστολος ΠαΟλος (4), Μαχείο- 
νίαν ταύτην άι»χαιλών* γράψει δ* ούτως * Παρόντος 
ή^^^^ ^Αριστάρχσν Μακβδότος θεσσαΛοτιχέως, Έ 
γάρ Θβσσαλονέχη μητρδττολίς έστι τής Μακεδονίας. 
*Αλλά χαΐ Ιεροχλής δ Γραμματικές Ιν ταΤς' Μ.αχβ« 
βονιχαις αυτήν τέθειχε πδλεσιν. Έχει δΐ τήν δ'/ομα- 
σίαν άπ6 τοιαύτης α1τ(ας * ΦΟιππος δ *Αμύντου Θεσ- 
σαλούς έχεί νιχήσας, τ^Ι θυγατρ\, χα\ τ|| «δλει (5), 
Γ^μωνύμως τ6 βνομα Εθετο. 

Θέμα Ε* τής Εύρώχης. 'ΕΛΛάς. 
'Ελλάς ή χώρα έχλήθη άτΛ "Έλληνος του Δευκα- 
λίωνος (6), δς δυναστεύσας της Φθιώτιδος τοΙ»ς 
ύτπ^χδους έαυτφ γενομένους άντ\ Γραιχών *Ελ)ηνας 
έχάλεσε * χα\ τδτβ πρώτον Ελλάς ώνομάσθη. Ούχ 
ήν δέ τούτο παλαιδν βνομα £Ονους, άλλα φωνής τ!|ς 
•Ελληνικής Ιδίωμα , ώς δ συγγραφεύς 'Αλέξανδρδς 
φησι, τήν δνομασίαν νεωτεριχήν ειδιυς. Αοκε? δέ 
μοι, ουδέ τ6 ^μα τοΰτο σύμπασα πως εΤχεν ή 
χώρα* ούδ* δ ποιητής Ιμνήσθη Ελλήνων, Άργείους 
αυτούς άποκαλων, άλλα Θεσσαλούς μδνον άποκαλών, 
χα\ 'Ελλάδα τήν ύπ' *ΑχιλλεΙ πδλιν, ώς *Αλέξανδρ^ς 
φησιν δ Πολυΐστωρ * ούδαμου τοΟς σύμπαντας ώνδ- 
μασεν *£λληνας, ούδ* άλλους, ή τους μετά ^Αχιλλέως 
έχ της Φθιώτιδος πρδς τήν Ίλιον έχπλεύσαντας^• 
Έχει δί τδ θέμα της Ελλάδος πδλειςοθ' (7)• πρώτην 
μέν Σκαρφίαν (8), β' Έλευσ?^, γ' Δαύλιον, δ' Χαι- 
ρώνειαν, ε' Ναύπακτον, ς^' Δελφούς , ζ' Άμφισσαν, 
χαΧ τάς λοιπάς. Συναρίθμει δέ ταύταις, κα\ νησον ([υί Μ8οβ(]οηί3(η Ιι^ηο αρροΙΙαΐ, (Ιιιιη ίι& βοηΐιιΐ : 
Ρ€η€ν€ταηίβ ηο6ίεηιι?ι ΑΗίΐαηΗο Μαοεάοηβ 7Λμ- 
$αΙοηί€€η$ί. Εκ^ηίιη ΤΙΐϋδβ&ΙοτΓιοβ ιηβίΓοροΙίβ 681 
ΜαοβιΙοηΙίΡ. ΟιιίηβΓιαηι ΗίβΓοοΙβ» 6Γ2ΐιηιη&ΐΊ6υ8 ίη- 
16Γ Μ366άοηί9Β υΓ568 6301 εοΠο63νίΙ. Αρρ6ΐΙ»ϋο- 
ηβιη 3ΐιΐ6ΐη &1) 6]ϋ5Πΐοάί 68ΐΐ88 οΙ)Ιίη6( : ΡΗΠίρροδ, 
ΑηιγηΙ» (ΙΙίαβ, !1)ί τιοίοπΑ 3 ΤΙιοβδ^Ηβ Γ6ροΓΐ8ΐ3, 
ύ\\χ 6( οίνΗηΙί Ί(]6Πΐ ηοηιβη Ιιηροβυίΐ. 

ΤΐΐΒΐηα V ΕητορίΒ, ΒβίΙοβ. 
Η611&8 Τ6§[ίο αρρβΙίΑΐίοηβιη αοοβρίΐ 3ΐ) ΙΙβΠοηβ, 
Ι>6υ€&1ίοηί8 ηΐίο; ςυΙ ευιιι <1οιηίη3ΐυ8 68861 ΡΙιΐΙιίο• 
ϋϋί, 8υΙ)<1ίΐ08*βίΙ)1 Ιη6θΐ38 ρΓΟ 6ΓβΒ€!$ Η6ΐΐ6η38 ηυη- 
6υρ3νίΙ ; 30 (υηο ρΗιηιιιη Η6ΙΙ38 ηοσιίηβοι ίυίΐ : 
Ηοο νεΓΟ ηοηαεη 1)3υά 3ηΐΙ(|υαιη ίυΐΐ §[6ηΐΐ8, 86«1 

βΓ866»ηίθ« νΟΟίβ ρΓ0ρΠ6ΐ38; Οΐ Αΐ6Χ3η(ΐ6Γ Ιΐί8ΐθΗ- 

0118 3Η 86 οοιηροΓίυπι Ιΐ3ΐ)ΐιΐ886. Η6ΐΐ3(1Ί8 νοθ6ΐη 
Γ606ηΓΐ0Γ6ΐη 24 <^>^> ^ν'^*^ 6ΐ!3ΐη ορίηοΓ υηίγβΓ- 
83ΐη Γ6§[ίοη6ΐη Ίϋ ηοιιπηί8 ηοη οΙ)ΐΐιΐ6Γ6; ηεςιιβ 
Υ6Γ0 ρ06ΐ3 ΗβΙΐ6ηιΐιη ιη6ιη^η^ι, ουιη ΑιγΊτοβ ϊρ808 

3ρρ6ΐΐ3ΐ : νετυΠΙ Τΐΐ68$3ΐθ8 8θ1θ8 61 Η6Π3ϋ6ΐη ΥΟΟΑΐ 

υΓ)>6η), ςυ3β ΑοΙιΊΙΙί ρ3Γ6ΐ)3ΐ, υΐ Αΐ6Χ3η(ΐ6Τ Ρο1]τΙιΙ- 
8ΐθΓ 8εΓί1>ίΐ. Νυ8(ΐΐ]3ηι υηΊν6Γ808 Οτ9θο$ ΗβΠεηββ 
ιπιηουρ3νΊΐ, ηβςυβ 3ΐίθ8, ρΓ9Βΐ6Γ 608, ςυί ουιη 
Αε1ιίΙί6 6Χ ΡΙιΐΙιΊοΙί(ΐ6 ΙΚυιη η3τΊ|^πιηΙ. εΦίβΓυιη 
111611)3 Η6ΐΐ3<1Ί8 υΓΐ>68 εοηΐΊηεΙ κχχιχ : <|ΐΐ3πιιη ρΓΪ• 
«13 68ΐ 8ε3ΓρΙιΐ3, 86ειιιι<ΐ3 £1611810, ΐΰΠίβ 1>3υ1ίιιιη, 

ςυ3Γΐ3 εΐΐ8ΒΓ0063, ςοίοΐΑ Ν3Ιΐρ3εΙΐΙΠ1, 86X13 ΟοΚ 

τήν ΕΟβοιαν, ήν τίνες Χάλ[χ]ιν ή Χαλκίδα (9) ^ ρΐιι, 86ρΐίΐ03 ΑπιρΙιί883, 6ΐ 0»16Γ3Β; ΙιΙβ 3ΐ]ηιιπΐ6Τλ 
Ιπονομάζουσιν * έχει δέ μεθ* εαυτής κα\ τάς χα- 6Γΐ3ΐιι πΐ8υΐ3πι Εΐ)1)0Β3ΐη, <]υ3Πΐ ηοηουΙΙί €1ΐ3ϋη, νβΐ 
λουμένας νήσους Κυκλάδας, κα\ νησον τήν ΑΓγιναν, €Ι)3ΐειιΐ3 ηυοευρ3οΙ. ΗβΒε ρΟΓΓΟ 860υιη Η3ΐ>6ΐ 6ΐ*Ηΐιιι 
χ^αντα δΐ χα\ μέχρι Θερμοπυλών* έν φ τδπφ ίη8υΐ98 €]ΤθΙ»ά68 εθ({θοοιίπ3ΐ&8 , 6ΐ ^£{10310 1π8α- 
Αεωνίδη:(ΙΟ) έκΐΐνος δ Λακεδαιμόνιος μετά τριοτ- Ι3ΐη, 3(ςιΐ6 ίοΓθτίοΓΒ υ8ςυ6 3(1 ΤΙΐ6Γηιορ7ΐ38 ; αΜ 

ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟυΐΙΙΙ ΝαΤ^Ε. 

(4) Η960 Ιΐ3ΐ>6οΐιΐΓ ΑΠ. 27, % οοη 3 άιγο ΡλΐιΙο, 

86^ 3 830610 1.063 &εΓΪρΐ3. ΛΓΙ&ΐ3ΓεΙΐυΠ1 3υΐ6Π1 IV, 

9ά €ο1θ88. 3ΡΡ6Π31 ά. Ρ3αΙα8 συνέκδημον, συναιχ- 
μάλωναν, σύνεργον. 

(5) Εχ66Γρΐ3 6Χ ΓΐΙίΓΟ 86ρΐίηΐΟ δ(Γ3ΐ>Οθί8, Ιΐ3Π6 
«Γΐ)6ΐη ίη8ΐ3υΓ3ΐ310 ΓΐΓΐ886 Ρ6ΓΙιΊΙ)60Ι 3 €38830(1γΟ 

ΡΙιΠΙρρί 8οε6Γθ, ςυΐ3ΐ>υχοΓ6ΤΙΐ6883ΐοηίε3 ΑΙ6Χ30- 
όή ιοβίΕπΊ 80Γ0Γ6 οοηιεη έιάβνη 0ΓΧ>ί ίιοροςοΊι, ευπι 
•ΙΙΙ63 ΤΙ16ΓΠΙ6 το63Γ6ΐυΓ :^ "Οιι μετά τ^ν *Αξι6ν 
ποται "•'"*••■ ν6Γ8. 595. 

Τό^ Σούηοτ κάμψατη δ' άαό της ^λττιχης 

Εύβοια χβΊται ιτησος ή κοΛουμέτη 

Αίά τίιν φύσιν το πρότεροτ^ &ς φη^^^ Μάχρις 

Έπβιτίτ άΛό της Λεγομένης ΆσωπΙδος 

Χρόνφ Λαβονσα τοΰνομα, Εύβοια πάΛιτ, 

Πρώτους δ' έτ αύτχ^ φασιν οΐχησοί προτού 

Μιγάδας συνοίκονς ΑέΛεγας^ έχ της δ' ^Αττικής 

76υ *Ερ€χΘέως διαδάττα Πάνδωροτ κτίσαι μδν, ή Θ1σ^αλ<Λ^ίxη έστ\ πδλις ^πρδτεοον Θέρμ3 υ^^^,^ μεγίστ^^ν τώτ έτ αύτη ΧαΛκίδαν, 
^'^^}^1^'^}?^ΛΛ}!!^^^^ Έρέτριάκτ' ΆΟη^αΐοι^ γένει. δνδματι της έαυτου γυναιχδς, παιδδς δΐ Φιλίππου του ^ 
*Αμύντου, ώνδμασβν• Ρωιε βηηιβη ^4x^ιιιιι, ητΒε β$ί 
Ί%€$$αΙοηί€€^ αηΐβΛ ίΐιετηιβ ηνη^ΗραΙα ; ηηοη ηπι- 
Λφψλ ίΛΜίοΜτανϊΐ €α%εαηά€τ, ηηΐ α ηοηιίηε νχοΓίι, 
^/ι> ΡΜΙρρί ΑτηυηΙίΒ βΐη^ είάβηι ηοηιεη ίηιροεχίΐ. 
νίϋ6 ΟίοϋοΓοοι ϋο. χιχ. 

(6) νΐιΐβ δΐΓ3ΐ)οη6ηι 111). ιχ, ΤΙιιιε^(Ιί(ΐ6ΐη ΗΙι. 

ι, (|υΐ 63(1601 ΓεΓΟΙβ |]3ΐ)60(. δΐ6ρ1)30υ8 Υ6Γ0 Ιο- 

ςιΐ608' άβ υτ\}β 6|υ8(ΐ6αι ηοιηίοίβ 3ίΙ, έκτίσθη 
6π6 *Έλληνος, ού του Δευκαλίωνος, άλλα του Φθίου, 
χα\ Χρυσίππης τής Ίρου. 

(7) Η» 86ρΐϋ3|;ίο13 οονβπι υΓΐ)68 ίο ρΓονΊοεΐ3 
8411 ρΓχΓβι:ΙυΓ3 Η6ΐΐ3(1ί8 ύπδ άνθύπατον εΐ(6 ρΓΟ- 
τοτακίε Γεεεο86θΙυΓ3ΐ> ΗίεΓοεΙε, υΐ νί(ΐ6Γ6 68ΐ 3ρυ(1 
6υπιάϋθΐ ΙιΊε 3 οο1>ί8 6(ϋΐασι. 

(8) §16 6ΐ 130(131118 ΙΙί6Γ0εΐ68. δΐΓ3ΐ)0 ΓΐΙ). IX. 

Σχάρφην γοο3ΐ. : Ευ8ΐ3ΐ1ΐΜΐδ νεΓΟ Σκάρφειαν.• 

{Μ) Πο Ε(ΐΙ)(£« ίο$οΙ« 8ίΙιι, β6Βΐίη3 «ρρεΙΙ»• 
Ιίυηβ, ιΐΓϋίΙ>ιΐ8 61 ίιιοοΐ» βίο Μ3Γθί3οθ8 ΗογαοΙ. ΓΙέεΙβηίί <ι6 Αΐΐίϋα αά ϋοοΗΜ^η 8ηηη. 
ΕηίχΒα ρτοροΛΗα νοϋαΐητ ίηειι/α 
Ρτορίβτ Ιοα ηαίΗταηι, ηΐ α$τηιαΐ Μα€ή$. 
Ραΐίάβα α6 Αίορίάβ νοοαία, Κιηροπε 
Ι,αρειι, Γ6/ίηιιί( ηοηιεη Εηδωα ρπΜε• 

Ρτοηΐίίϋνο» ί€ΐ€^α$^ α6 οταηνε Αΐΐί€α 
Τταη$ί$$β ΕταΗΐΗεο βοΙημ Ραηάοτηηι :δί 
8ΐηιΧΜ€ ηιαχίηΐΗηι ορρίάηιη^ Ηθ€ €$1 ϋΗαΙοίάαηί , 
ΜοΙηηκινίΒ Εηΐηαιη ΑΐΗ€ηί€η$€ΐιι οηρίηβ. 

Ηχο 3ΡΡ08Η6 61 60080110 Ηίο 3ϋΐ6θίι, ίοςιιίΐ ΜΟΓΟί- 

1θ8, υΙ 6Χ Ηοο 30ΐΙ(|Ιΐί8δίπΐ0 «[βΟ^ΓβρΙΐΟ 6008161 

01αΙεΐ(1& 013X10)001 ΕοΙ)θβ£ υτλιεοι 61 ςπ38ί ηιβ- 
ΐΓοροΓιο Γυί886, ιιΐ οίΙιίΙ ιοΊγοοι 8ίΙ οοοουΙΙοβ 
ίο8υΙ;£ 000160 6]ο$ 6ίνΐΐ3ΐΐ8 ΐπ1>υΐ886, υΐΗίε 8εη1)ίΙ 

ίΐθρ6Γ3ΐθΓ. 

(10) νί(ΐ6 Ιΐ6Π)<(οΐυιο ΓιΙ). νιι, ΡΙυΙβΓοΙιοηι Ιη 
1^3600., ΤυΙΙίυοι ι Τυβε. ςυχ8ΐ., ΟίοϋοΓαυι ΒίΙ»1* ιι. 123 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 124 

Ιι60ΐιί(1ε5 ίΠο 1.3εοϋχιηοηίϋ$ ϋΐιιη ΐΓοεεηΐΓΒ ηιίΐίΐί* Α χορίων στρατιωτών άντέστη Ξίρζη τφ των Περτών 1)υ$ οΐΐδΐίΐίΐ Χβηί ΡβΓδ&Γυιη Γ6{;ί. Αΐηιιβ Ιι»>ο δυηΐ, 
ςηχ οοηΙίηεηΙυΓ ίη ΗβΙΐΛϋο, πΙ 5ΓΓί1>ίΐ ^^^^^ο^ι£5. 
ΤΙιβηα ν/, Ρ€ΐομοηη£ΐΗ$, 

(^οιΊιιΙΙιαδ, οΠιη Ερ1ΐ}Τ9 ηαηειιρ&ΐπ, ιηβίΓοροΙίβ 
681 ΐοΓιιιβ ΠβΠαϋοδ, αΐηυβ Ίρ$Ία5 Ρϋίοροηποβί, Ιιοο 
651, ΑοΙίίΐΊ». Ναπι ΚοιπαιΓι ΡοΙοροπηβδί ίπεοΐ^β 
ΑοΙΐ3Ρθ8 αρρβίΐαηΐ. ΕβΙ ^ϋίοιη υηίνοΓβΑ Ίη$ιι1:ι 8ΐιΙ) 
ιιηο ρΓηβΐθΓ6 οοπΒΐίΐυΙα, υΐ υιΙ)6$ χι. εοηΐίηρΐ ; 6Χ 
ςιΓιΙ)ΐΐ8 ίηβί^ηβδ, ΟοΓίηΐΙιυβ ιηείΓοροΠβ, δίογοη, 
ΑΓί^αβ, 1.366ϋχιηοηί2 1.&εοιΓΐ€«, ςυχ »ηΐ6» δρϋΓία 
ϋίε6ΐ)αΐυΓ. ΑΙία ιηβίΓοροΙΊβ ΡϋΐΓ» ηαηευρ»ΐ3. Ρβίο- 
ροηη68ΐΐ8 3υΐ6ΐη Ιγ68 3ρρ<:1ΐ3ΐίοη68 οΙ)ΐίηβΙ, υΐ Νί< 
€θΙαυ8 Παπιαβεβιιυβ 8εη1)ίΙ ίη ςυ^Πλ ΠίβΙοπΑ. Ιΐβ- 
ηυβ ιηαιίιηβ ιοΐ6Γ ίΙΙίυβ ΙβιηροΓίβ ρΓίηεΊρ€8 Ρβίο- 
|ιί(1« ρο1ΐ6ΐ)&ηΐ ; αο ΡβΙοροηηεβιιβ ίρβοι £ρ60ΐ3ΐ)Αΐ, 
β( &Ι> ίρβίβ ηοηιβιι βυυηι Γ6ΐίη6ΐ)&1; ουιη ΐπΚ)ϋ8 ]<πι 
ΑΐιΙβΑ ηυιιιίηίΐΗΐ8 &ρρβ11αΐ& ΓαίβββΙ; β'κιιιίϋβιη βυΐ) 
Αρίο, ΓιΗο ΡΗοΓοηβΐ, (ΙΊεβΙ&ΙυΓ Αρια; 8υΙ) Ρ6ΐ38{[0 
ίηιΐίββηβ , Ρ6ΐ&8βΊ3ΐ ; 8πϋ Χτ%ο εΐίαηι ίρ8& Αγ§08 <1ί- 
ΰβϋ&ΐπΓ : ϋβηίηυβ βυΐ) ΡβΙορε, ςαί ΟΕηοηίΑαηι νίεβ- 
ΓΑΐ, Ρείοροηηβδυβ ρΓορήυπα Ιιοο ιιοιηεη νίικϋε^νίΐ. 
ΕβΙ 3υΐ6ΐιι ε.ΗεΓΓΟπηεβυβ νίιί« ρβιηρΊηο ύ^ητζ ροΓ- 
Βΐιηίΐίβ : ΟίοηγΒίυβ Ι&ιηβη ρίαιαηί ίοΠο Ρείορυη- 
ηε&υπι εοιηραΓαΐ, Ηοο νβΓβυ : 

Ρ€ηϊηΐίΙί$ ρίαίαιή (οΐίο, (κί ύΐίίρη αεπία βιί. 
€ίΐ'εα Ιιχ€ ίρ82ΐ Ιο€3 βερίεαι 8υιιΙ ίηβυΐφ, ςυ» Ρβ- 
Ιοροηηββίχ ηυηευρ&ηΐηΓ. Αε «ίο (ΐυ'κΐβιη Ρβίοροη- 
1168118 86 1)αΙ>6ΐ. 01*11» (ΐυΐιίεπ) τεβίο ΗΙα |[υΙ)6ηΐ3- βασιλεΤ. ΚαΙ τοσαΟτα μίν ή Ελλάς χατά τ^ν Ίερο^ 
χλέα. 

θέμα Ορ, ΗεΛοΛόντησος. 
Κόρινθος, ή ποτέ Έφυρα, μητρότιολις πάτης 
Ελλάδος, χαΐ αυτής Πελοποννήσου, τουτέστιν 
Αχαΐας. 01 γάρ Τωμαίοι τους τήν Πελοπόννησον 
οΙχοΟντας, ^Αχαιούς όνομάζουσιν (11). "Εστί δέ παίσα 
ή νήσος (12) ύπ^ έν\ στρατηγφ τεταγμένη, πόλεις 
Ιχουσα μ' (15)* έξ ών είσιν Ιπ(σημοι, Κόρινθος 
μητρόπολις, ΐιχυών, 'Άργος, Λαχεβαιμονία τής 
Ααχωνιχής, ή πρ\ν Σπάρτη • έτερα μητρόπολις α( 
λεγόμεναι Πάτραι. Ή €έ Πελοπόννησος τρεΤς {χει 
επωνυμίας, ώς ό Νικόλαος δ Δαμασχηνδς γράφει έν 
τετάρτη Ιστορί^^ι. Μέγιστον οδν των τότε Γσχυον οΐ 
Πελοπίδαι * χα\ ή Πελοπόννησος εΙς αύτους άφεώρα, 
χα\ αύτ6 τοΟνομα Εχουσα άπ" έχε(νων, τ^Ις ήδη 
πρότερον άλλάξασα τάς 4πωνυμ(ας• *£π\ μέν γάρ 
"Απίου^ του Φορωνέως, έχαλείτο *Αιιίη. Έπ\ δλ Πε- 
λασγού τοΟ αυτόχθονος, Πελασγία. Έπ\ δέ "Άργου, 
χαΐ αυτή όμωνύμως έχαλεΓτο Άργος. Έπ\ δέ Πέ- 
λοπος, του τ6ν Οίνόμαον νιχήσαντος, Πελοπόννησος 
ίσχε τούτο τ6 χύριον δνομα. ""Εστί δέ χε(&(&όννησος 
αμπέλου φύλλφ τφ σχήματι παρεμφερής. Διονύσιος 
δ& πλατάνου φύλλφ (14) άπειχάζει, λέγων οΟτως- 

ΕΙδομέτη πΛατάτοίΟ μνονρίζοντι πβτήΛφ. 
Περ\ δέ τ^ τόπον αύτ^ϊν είσ\ νήσοι ζ', Πελοπονήσιοι 
λεγόμενα ι. Κα\ ούτως μέν ή Πελοπόννησος. Έβασι- 
λεύετο τοπρ\ν ή Πελοπόννησος (15) έχ τού των Ήρσ- ΙϊΑΐϋΓ Ιηιρβπο α1) Η6Γ&εΓκΐ3Γυιη |;οιΐ6Γβ, (Ι οηεε € χλειδών γένους μέχρις &ν Φίλιππος όΜαχεδων τούτων ΡΙιίΙίρρυ8 Μ^εε^ο 608 (Ιενίείΐ. Είειιίιη ευιη ΑιΙιε- 
111611868 αϋνεΓβυβ 1>3ε6!ΐ96ΐιιοηίθ8 άβ ρΓίπείρηίυ εοη• 
Ιβηϋ 1886111, 6Χ ςυο &]) υ(π8ςιιβ Ρ6Γ8& νίεΐιιβ 68(, 
ΧβΓΧ68 ίΠβ ί«ηΐ08ί88ίιηιΐ8 ρε(ΐ68ΐΓί ριχΓιο 2 1•&ε6<ΐ£- 
ιηοηΐίδ 8υρ6Γ3ΐυ8 25 ^^^ν ^"^^^ ^""^ ΜαΓ(ίοιιίυ8 ειιηι 
υηίν6Γ8ί8 εορϋ8 εοηεί(1ίΙ : ηαναΐί νεΓΟ βιρεόίιίοηβ 
αΚ) ΑΐΙΐ6ηί6η8ί1[)α8 εΐ&ϋβιη ΒεεερίΙ, Ιυηι ειιω ΤΙιβ- 
ιηί8ΐοεΐ68 613881 ρΓ2βΓαί( ; ρυ($ιΐ3 ίΐΑηιιβ ίοΐεπ ιιΙγο8- 
ςυβ εοη[ΐιηί883 681 άβ ρΓΧΓ0£[3Γιν3, 30 1)6Πυιη υΐΓΐη- 
ςυε ρεΓ 27 &αηο8 ρΓοϋυείυιπ 681, ιιΐ ρ6Γε6ΐ6ΐ)Π5 
Τ1)υε7(ϋ(ΐ68 ιηβιηοηβΒ ρΓοιΙίΙ•• Ετ%ο ρΓοΠί^Αΐοβ α 80 
Ιηνίοεπι, 6ΐ ]υτ6η1υΐ6 ρΓ08ΐΓ3ΐ3, ίπνα8ίΐ Ρΐιίΐίρρυδ, 
Α1βΧ3η(Ιπ ρ&ΐεΓ, 6Ι υίΓΟδςυβ 86Γνί1υΐί αϋ<]ίκίΙ ; ίΙ« 
υΐ Ιιοε ε&Γΐηεη (Ιο ίρ80 ρΓΟΙαιυιιι δΙί : έχράτηαε. ΔιενεχΟέντων γάρ των *ΑΟηνα(ων πρΛς 
τους Ααχεδαιμονίους περ\ πρωτείων , άφ* οΐίκερ 
ύπ' αμφοτέρων (16) 6 Πέρσης ήττήθη, Ξέρξης έχεί- 
νος 6 περιβόητος, πεζή μέν ύπ6 Λακεδαιμονίων, δτε 
Μαρδόνιος (17) έχεινος συν παντ\ τφλαφ έπετιτώχεί' 
νηΐτη δΙ στόλφ ύπ' Αθηναίων, δτε Θεμιστοκλής 
Ιναυ^ρχει του στόλου. Μάχη ούν Ιχροτήθη ττρ^ς 
αμφοτέρων περ\ πρωτείων, χα\ διεχράτησεν Ιπ* άμ- 
φοτέροις ό πόλεμος Ετη χζ*, χαθώς θουχυδϋης (18) 
6 περιώνυμος γράφει. Ύπ' αλλήλων οΟν διαφθαρέν- 
των, κα\ τής νεολαίας άπολλυμένης, εΙσήλθε Φίλιπ- 
πος, δ τού "Αλεξάνδρου πατήρ, χα\ Αμφότερους αυ- 
τούς Ιδουλώσατο, ώιτε ^ηθήναι Ι π* αυτού τουτο^Ι τ^ 
λόγιον',• ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟϋΚΗ ΝΟΤΛΙ. 

(ΓεεεηΙοβ Ι^αοειΚτιηοιΓιο*:, (|ΐη Ιιι Π Ιίΐιΐοβ πγΙη-κ ΐη|^ίΐιΐ9 Ιγ68 Γ606η86ΐ. 

(II) ΙΜίηίπ» (Ί ΜβίΑ Οίοηγβίο €ΰ6ΐ6πιιη Ίη 1ΐ08 

ΤΙιβΓίηοργΙίδ οεευ6Γαηΐ,δίπιοιΓιϋϋ8 Ιιοε βρίΐ^ρΐι. (11 

ί«Γιε1ιιιιη δοηρΒίΙ : 

*β ζΒΊν\ ΛγγειΛον Αακεδαιμονίο^ς^ δη τχ(68 

ΚιΙμεΟα, τοΤς κείνων πειθόμενοι νομί^ιοις, 

/>!'<;, ΙίΟίρβε, 5ρα^^«^, ηοι ί€ Ηίο νίάΐ8$β ]α€€Ηΐ€$, 

ϋηηι $αη€ΐη ραΐήζΒ ΐ€ρίύΗ$ οΰΒβηηΐηΐΗΓ, 

(Μ) Ρ(ΐ1οροηιιε8υ5 ςυχ Ιιαϋιε ΜοΓ^α (ΙΙείΙηΓ, 
οΐίιη 8επρΐοΓΊ1)ΐΐ8 Ι^»1ίηϊ3 ΑεΙιαία νοε3ΐ)3ΐιΐΓ ': 8ΐε 
0Γ05ΐυ8 1, εβρ. 2. Αρυΐείιι» ίίειη 6 ΑδίιΓι : ιιΐιί 1.3- 
€6ϋ£ΐηοιΐ3 ηοϋΐΐβιη ΑεΙιβίφ εΊνίΐ3ΐβπι νοε3ΐ, οΐ 10 
€]υ8(ΐ6ΐη, ϋοπιιΐΐιυπι 6]08 εηριιΐ ηιιηοιιραΐ* Ρείο- 

ΕΦίιηββί 31Ι16Π1 8ίιυιη ρίαπϋϋβ «Ιεβεηϋίΐ Μ3Γεί3ΐιιΐ3 
βηοΙ. ν6Γ8. οίο. 

(12) Ρ6ΐοροηη68υ8 ρ6ηιη8ΐιΐ3, ηοη νεΓΟ Ίηδυΐ3 , 
411 ηΐΜΐιο ί|;ηοΓ3ΐ. 

(15) Πί6Γθοΐ68 3 ηο1)ί8 Ιιίε ειΐίΐιΐδ 8ΐι1) (>)πιιΙΙιο, 
ψίχ υΐίιιι ΕρΙι>Τ3 ϋΐεοϋαΐαΓ, οΐ'ΗΓορυΙί:» Ιοίΐιΐδ ΙΙεΙ* !η Ιιοε εοηββη- 
Ιίιιηΐ; ΙΙοβΙ Ρϋηίιιβ Τ3ΐιπε3ΐιιΌΐ)6Γ$οη68ΐιιη ΙιβιΙοπη 
Γοϋο δίιηίΐΐϊΐη 6896 8εΓίΙ)3ΐ. Υίιΐε ΜοΓεΙΓι ηοΐ:)8. 

(15) ΤΙιηεγιΓιϋΰδ ΓιΙ». ι δεη1>Ίΐ Οοπεδ ειιιη 1Ι»τη- 
ε1ί(1ίδ Ι.ΧΧΧ 3ηιιο ροδΙ εχείιΓπιιη Τπ>]» Ροίοροη- 
ηεδίιιη ΐεηυίδδβ, ευιη Οοπβηδεδ 3ΐΐ6Γ0 οΓβοπΙι: 
ιηοηίιί, ρβΓ 3η8[ΐιβ1ί«8 Οηδ;«ί βίηϋδ βιΐοηί ΗβΓαεΙΐ- 
(ΐ3δ (1οιηΐηηηΐ6δ Γυι^αηιηΙ : ηιιί ρο8ΐ63 ίη Ρ«;1οροιι- 
ηεδοιη δπηΐ ΓονεΓδί (Ιιιεε 63Γ3πο. 

(16) Ηαηε νίείΟΓίβηι, αιΐΛπι άβ ΡεΓδίδ ΟτΛεί 
Γ6ροΓΐ3ΓηηΙ, Γυίδββ κοινών το κατόρθωμα Ελλήνων 
βεήΙΓιΙ Ρ1ΐιΐ3ΓοΙηΐ8 ίη ΑπδΓιιΙε. 

(17) Οε ΜαΓ(]οηϋ εβειίο εοηβΐ»! 6Χ εοϋβπι 
ΡΙιιΙαΓεΙιο 3ΐ) ΑππιΙηεδίο 5ρ3ΓΓΐ313 ρ3ΐΓ3ΐ3ηι εβδο» 
ςυί 83X0 ε3ρυΐ λΐ3Γϋοη1ί εοηΐηνίΐ; υΐ εχ ΑηιρΙιίβΓβΙ 
θΓ3ουΙο ρΓχηφοηίΙιιπι ΓυεΓβΙ. 

(18)Υΐ(ΐ6 Τ1ιυ€)(1ίϋ6ηι ΓΦ. τ. 125 ΟΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋδ ΟΟΠΟΕΝΤΙδ 186 

Έτ 9έ δίχοστα^ίχί χαΐ όΛάγκαηος §ΛΛαχ€ τψης. Α !η άΊ$$ίάΊί$ αΗίβηι ν€ΐ ηεηιιίαίηιιΐΒ ρτ'ηιε'φαΐΗΜ ΠΓβτερον €^ πάλιν, τών Μαχεδ^νων ύπ^ 'Ρωμαίΰΐν 
Ι^ττηθέντίύν, ΐίάαα ή Ελλάς τε χα\ ή Πελοττόννηβος 
6π^ τ)]ν τών Τωμαίων σιγήνην έγένκτο, ώατε βού• 
λους άντ* ελευθέρων γενέσθαι. Έαθλα6ώ9η (19) δέ 
ΊΖΛσΛ 4 χώρα, χαΐ γέγονε βάρβαρος, δτε 6 λοιμιχ6ς 
θάνατος (.20) κάβαν έβέσχετο τ^)ν οΐχουμένην * όπ- 
ηνίχΛ Κωνσταντίνος, ό τής χοπρίας^έπώνυμος (ϋ), 
τά σχήπτρα τ1|ς τών Τωμα(ων διείπεν αρχής• "ύατε 
τινά των Ιχ Πελοκοννήτου μέγα φρονοΟντα &ιτ;\ τ^ 
αύτοΰ ε^η^ενεί^, Γνα μή λέγω δυσγενεί^, Ει^φήμιον, 
Ιχεϊνον τ^ν ηεριβέητον γραμματιχδν» άιιοαχώψαι εΙς 
αύτ6ν τοοτοίΐ τ^ θρυλλούμενον ΙαμβεΙον* 

Γαρασύοβιδ^ις (23) δ}1ης έσβΛαβωμέτη. 
^Ην δέ ούτος Νιχήτας, 6 χηδεΰσας (23) έιι\ θυγατρί Β Σοφί^ ΧρίΦτοφόρον τδν υΐδν του χαλου Τωμανου χα\ 
αγαΟοΰ βαβιλέως• 

Θέρα Ζ*, ΚεφϋίΛΧψία. 

Ή δ( Κεφαλληνία συμπεριείληπται τ^ Πελοπον- 
ν^^σιρ' ουδέ ιτοτε γάρ εΙς τάξιν έχρημάτιζε θέματος, 
βυδ^ ονομαστός τις Ιχ ταύτης έγένετο, ε Ι μη ό παρ* 
Όμήρφ ^πολυθρύλλητος "Οδυσσεύς. Όμοίως δέ χα\ 
νη^ος ^1 Ζάχυνθος, ή τε Λευχάς, χα\ ή *1θάχη, ή 
του "Οδυσσέως ικατρίς, χα\ άλλα τιν][ νησίδια, χαΐ 
αΟτή Κέρχυρα (24), ή των Φαιάχων πύλις, τ6 του 
*Αλχιν^υ βαοΐλειον (2£))• δνκερ "Ομηρος έχθειάζει 
δττλρ κά'ηας τους τύτε τινών ανδρών βασιλεύοντας. 
ΚαΙ ταύτα μίν περ\ τούτων! 

Βέμα £Γ, ΝΐΜόχοΛις. ^ 

Επαρχία της παλαιαίς Ηπείρου της Φωχιχής, ύφ* 
Ι^μδνα, πόλεις δώδεχα (26)• Νιχόπολις μητρόπολις• 
έχλήθη δΐ Νιχδπολις δι* αΐτίαν τοιαύτην * Καίσαρ 
Ιχ£Ϊνο; ό σεβαστή χα\ περιώνυμος Αύγουστος τιδ- 
λβμον Ισχβ μετά Κλεοπάτρας της Αίγυτττίας, κα\ 
'Ανκωνίου του ταύτης ανδρός • δς ^ν πρότερον έπ' 
λ^ΚαλφΙ^ του Καίσαρος γαμβρός - άπέστη δέ τής Τω• 
μα£α>ν άρχης δΓ Ιρωτα τής Κλεοπάτρας αυτής, χα\ 
τ^^ ΑΙγυπτίων γής πάσης έχράτησεν. Ναυτιχφ ούν 
στΑιρ 1π\ ναυσ\ χιλίαις χα\ διαχοσίαις συνέβαλον 
μ«τά Καίσαρος Ιν πολέμφ, Ιν αύτφ τφ άχροιτηρίφ 
τψ 3Εαλοι>μένφ *Αχτίφ• χα\ νιχήσας δ Καίσαρ τδν 
*Αντώνιον χα\ τ^ν Κλεοπάτραν (27) Εχτισε πόλιν» 

ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟϋΕΙΙΝΟΤ^ε \ο{ίΐίη€ΐ. 

Ρο5ΐ6« &υΐ6πι, νΐοβ τ6Γ5α ΜΑοβόοηί 1)118 η Ηοιηα- 
1118 8υρ6Γ9ΐί8, οπιηί» Ογχοϊα, 61 ΡβΙοροηη68ΐΐ8 Ηο• 
ιη3»0Γυιη (ο^βηχ ]α^υπ) βπΐιΐβηιηΐ, ίΐ3 υΐ 6γ96€1 
ββΤνί ρΓΟ ΠΙ)βΓί8 6ν3$6ΓίηΙ. Οχΐβπιπι ίπ 86ΓτΊΐυΐ6ηι 
ΓβϋαοΟ Γυί( υηίνβΓδα Γβ^κ), 30 ι)»^I)8Γ;ι βίΤεοΐα* 
ςυΑίιιΙο ρ^'βΐίίβηδ ιι)ογΙ>ιι8 ίη οιηηβηι ΙβΓΓβΓυιη ογ- 
1)€ΐη ^ΓαββΑΐυε 6$1• ςυο ΙϋΐηροΓβ Οοΐιβίβηΐιηιιβ €ο- 
ρΓοηγηιιιβ ΒοηίΑηοΓυιιι ίηφΘπΐ 8€€ρΐΓα ΓβχΐΙ. 1ΐλ(|υβ 
ςυβιηρίΑΐη 6 ΡβΙοροηηβΒΟ οπυηϋιιιη ϋβ ηοΙ>ΊΓιΐ9ΐβ 
βυ», ηβ (ϋοΑπι ί|[ηο1>ί1ίι»Ιο, ^ΙοπαηΙβιη, ΕορΗβιηίιιβ, 
ιΠα8ΐΓί8 ΠΙβ θΓ&ιηπΐ2ΐίοα8, ε&νίΙΙαίιιβ 83ΐ56 ΓυίΙ 
Ηοο Ιπίο, 6( ροΓΥβ^^ΐο 86η&Γ*ιο : 

Υιοΐα [α€ΐ£$ ίη εβπηΐΗ/<ιιι ηάαϋία. 

Ηίο 2ΐυΐ6πι ΓυίΙ Νίΰβΐ&8, ςυί ΒΙίιιιη βιι&ιη 5ορΙη»ηι €θ1Ιθ€3νίΙ ΟΙιΗ8ΐορ1ιθΓθ, Αΐίο Βοηι&ηί, 6^Γ6(;Π 9β 
ρΓθ1>ί ιιηρβπιΐΟΓίβ. 

ΤΗβηια VII, ΟφαίΙέηία. 

€£ρ1ι»Π6ηΐ9 ΡβΙοροηιιβδο οοιηρ)'6ΐΐ6η8& ββΐ ; ηιιη- 
ςυ&ιη βιηοα 6Χ ηυιηβΓΟ (Ιιβιηίΐΐυιη Γυ'ιΐ, ηβςιιβ €β1β•- 
])Γί8 ςυί8ςιιηιη 6Χ 69 οηαΐΗΐυβ 6Γ91, ιιί$ί οΙ^ηβεΊ- 
ιηυβ Αρηά ΗοιηβΓυιη 1]Ιτ8&Ρ8 : αο ρβΓϊΐβΓ 6ΐί3ΐη 
ΖαογηιΗυβ ίηβυΐ», 6( 1.6υοα$, 61 Ιΐΐιβεα, υΐγβδίβ 
ραίπα; βΐ &ϋ£ ςιι^3ΐη ρ3Γν9Β ΊηΒπΙφ, αιηυβ ίρβ» 
€θΓ6γΓα, Ρΐιχαουηι €ίνίΐ38, ΑΙοίηοί Γ6£Ία; ςιιοιη 
(]<Γκΐ6ΐη Ηοιη6Γυ8 (ϋτίηίβ Ιαυϋ'ώυβ ίη οφΙιιπι 6χ1ϋ1« 
Ιίΐ 8ΐιρΓ» 6υηο(θ8 ρηηοίρββ, ςυι ΐυηο ίη ραυοο• 
<]οιηίη&1)&οΙυΓ. Αΐιιυβ 1ιχ6 ςυί(ΐ6ΐη (Ιβ Ιιίβ. 
ΤΗβίηα VI 11^ ΝίύοροΙί$. 

ΡΓ3ΒΓ6€ΐαΓ3 Τ6ΐ6ηβ Ερ'ΐΓΐ Ρΐιοοβηδίδ, 8υΙ) (Ιυοβ,^ 
υΓΐ)68 (ΙυοίΙβοίιη : Νί€θροϋ8 681 ΐϋείΓοροΙίβ. Υοο»ΐα• 
ααΐβιη 68ΐ ΝίοοροΙίΒ ο1» 6]α8ΐηοϋί €3υ8!υιι : Οχ^μτ 
ίΙΐ6 Αιΐ|ζυ5ΐυ$, 6ΐ Γ8ΐη« βυρβΓ «ΙΙι6Γ8 ηοίπδ, 1>6Πιιιιι 

£[688*11 3(1ν6Γ8118 €ΐ60ρ3ΐΓ2Π1 ^^^ρΓίαΐΠ, 61 ΑΐιΙΟ- 

ηίυιη 6]ιΐ8 τΪΓυηι, ςυί ρΓΐυβ ϋχΒ&πβ &ΓΟηί$ ο1) δο- 
Γ0Γ6ΠΙ ΓυβΓ&Ι. Οίβηιιη & Βοιη&ηοΓυιιι ϋοιιιίηΑΐυ> 
(ΐ68θΙνίΐ οΐ) 3ΐηοΓ6ΐη €ΐ6ορ3ΐΓΧ, 61 υηίν6Γ83ΐη Λ%γ- 
ρΐίοΓυιη 2β ΐΟΓΓΑΐη οϋΐίουίΐ : ίΐαςαβ ηαναΐί ρΓχΙίο, 
ουιη ιΐ3τί])υ8 ιηίΙΙβ (1υ€6ηΐί8, €ΐιιη ΟχδΑΓβ ίιι 3είβ 
€οη(;Γ688η8, ίη ίρδο ρΓΟπιοηίοηο, ηυοά Αείϊυπι 
ηυηουραίιΐΓ ; 61 6υπι €£8&γ Αηίοηίαιη εΐ ΟΙοορα- 
Ιτ3ΐη νΐ€ΐ886(| υΓΐ>6αι οοη(Ιί(Ιίΐ, ςυαπι Νΐ€οροΙίη (19) Σθλαβόνβιν 6Ι σχλαβόνειν, ίη ε^νίΐιιίϋΐη Γ«- Β οοΐ2β |]|]]|]5 ραΐηοϋ, Οΐιηβίορίιοη δοοοΗ ρΓαΙοΓ 

Λ«--ί !. 1. ^ -^_ί ΡθΓρΙΐνΓΟ§6ηίΙϋΠΙ, Π)6ΐπίηίΐ 61 1.60 6Γ3Π1ΐη3ΐί€υ3• 

ρ3£[. 494. 

(24) Οίοηγδίυβ Περιηγ. ν. 494 : χα\ λιπαρά Κό,ο- 
χυρα φίλον πέδον *Αλχινόοιο. ιιΙ)ί Ευ5ΐαΙΙΓιυ$ ηιοιίΓΐ 
ίη Απίίςυίδ €θ(ϋοίΚ)Π8 άμφι6^λως !χειν τήν τής 
νήσου ταύτης γραφήν, βηιΐιί^αε δΓ.η1)ί ΟβΓογπηι» 
61 (ϋοΓεγτ^π), 61 ςυΑύπΓ^Γίαηι νοοαη, ΓIκν3^^αιιι^ 
5ϋ1ΐ6Γί3η), θΓ6ρ3ηοη 61 ΑΓ^οη. 

(25) Ηίϋ Αίοίηουδ ΙΙοπΐ6το αρροΙίΑίιΐΓ βασιλεύς: 
θεοειδής, Ιΐ€Χ (/«ιϊοηηίβ. 

(26) Ιη ρΓ»Γ6€ΐυΓ3 ν6ΐ6Π8 ΕρίΓΙ ΙΙΓΐ>6δ ίΐοηΐ (ΙΐιΟ- 

€ΐ6€ίπι ηυπιοΓαηΐυΓ36 ΙΠ6Γθθΐ6 Ιιίο 3 ηοΙ)ί5 οιΐίκν 

61 δίη^υΐφ ίΙ)ί 3)) 60(1601 Γ606η86ηΙΙΐΓ. 

(27) Ν3ν3ΐί$ Ιι»ο 3(1 Αείίυιη νίεΙοπ3 εοιιΓΐ($ίΙ, υ§ 
Οίο 10&131ΙΙΓ, €φ$3Γβ ΐ6Γΐίυηι 6( Μ65δηΐ3 Οοδδ. υτ' 

ΙιίδευηιΙίΐχ 725 Ιυΐίαη» 6(ϋΙιοηίδ 15. Ίίο 2 ίπιο* 

δ δ€ρ(€Π)1)ΙΊϋ. άΪ9^Τ€. Ρ3δδίπΐ 3αΐ6ΠΙ 0€€υΓΗΐ Ι)8Β€ νΟΧ 3ρυ(Ι 80Π- 

ρΐθΓ€« Β]ΤΜηΙίηθ8 ; ςυ» ςυί<ΐ6ηι Ι3ΐ6)>3ΐ ΜοΓβΙΙαπι , 
υΐ ΐρ86ίη|;6ηιΐ6 ίη ηοΐίβ 3(1 6υιηά6ΐη ΡθΓρ1ΐ]ΤΓθ(;6ηίΗ 
1ο€ΐιιη ΓαΙβΙιιτ ; 86ϋ ςυ» ίΙ)ί ίρ86 3ΐΓοη 3(1 6ΐρΙί- 
«ταΐίοηηη Ιια]υ8 τοαβ, υηι 6Ι Πδΐιπι 61 8ΐοη)3θΙιαπι 
Βίοτβηΐ. 

νϊΛ) 06 Ιΐ36 ρ68ΐίΐ6η1ί3, ηοΦ Ιπιρ6Γ3ηΐ6 ΟορΓΟ- 

ηγΐιιΟ ίη 0ηΐΠ6ΠΙ ΐ6ΙΤ3ηΐΐη 0γΙ)6ΠΙ ([Γ383313 681 , 

ΐΜ€>ηΙίοη6ΐη Γ3€ίιιπΙ δοηρίοΓββ ίΠίυβ χνί, 6( ίηιρη• 
ιιιίί» δ3η6ΐυ8 ΝίοβρΙιοΓυδ ρ3ΐι ί3ΓοΙ]3 €Ρ. ίη ορ6Γϋ>υ» 
ηι$9.. ςιΐ36 ρΓορ6<|ΐ6ηι 3 ηοΙ))8 βίΙβηΙΟΓ. 
(^1) Ζοη3Γ36 ΓιΙ>. XV, η. 4, Κοπρόνυμος άίοΙ- 

ΙΟΓ. 

(Κ) Γαρασ^ειδής 6Γ96€ί8 Γ6€6ηΙίοηΚ)υ8 Γογ- 
1:1851$ ρτο γεροντοειδής. Τ6Γ6ηΐίη8, νβίαε Γίβίαε 

{±Ζ) Οβ'ΐδ ^α^πΐ, ίηςυίΐ ΜοτΰΙΙυδ, 1ή(ί Νί66ΐ3δ 
€ΐ•ή(ορΙιοτί ΜΗ^Γ οοπιρ6Γίαιη ηοα Ιΐλϋνο. Αι Νί- 127 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚϋΟΕΝΙΤΙ 12ί 

ηοιιιίηανίι, ^ποιΐ οο Ιοεί 8α()€Γ:ιΙιΐ8 05861 Αϋίοπΐαβ. Α χαλέβας αύτ{}ν Νιχ^πολιν, 6ιά τδ Ιχείτβ ήττηΟήναι ^3II1 ν6Γ0 3 ϋίοΐο ρΓοιιιοηίοΗο Αοιίο βΐίαηι νθ€&π 
ίηϋίοΐίοιίθΒ ίηβΐίΐυίι ; 8ίβ βηΐιη ΙΙβδγοΙιίυ» ΙΙΙυβΙηαβ 
βοπϋίΐ : Ιηάίοΐίο^ Ηοε €»ί, Ιηααίο, νίύίοτία $€Ηί€€ί 
άτοα Αοΐιηίη. ΙάοΊτΰο αΠβ ιηαρίι ίηάί€ΐίο α ρήψΜ% 
€ί ά€$Ίηίί ίη άβΰίηια ^ιιίιιία; έίτβίΓΟ ΰΦίηηιβαί; α^ 
ηια ίηάρίΐ α ρήΜα : ηηία ΑηΐθΜΗ$ εοΙΙίρα (νβταί 
Αη§Η$ίί €ααατί$ Η$ηΜβ αά ά€€ίηιηίη ηπίηΐηΜ αηηηηι^ 
ρο»ί€α νβνο 9θίη» ΐΜρέτανίί ΑπρπίίΗΜ. Οχΐβτνηι 
Ιΐΐ6ΐιΐΰΐι$ 1ιιι]υ8 ιηβίΓοροΙίβ ιιγΙ)$ ββΐ Οο<Ιοη6, ίη 
ςοΑ ςιΐ6Γ0ΐΐ9 6Γ81, (|υ9Β άβΒίηοηιιιη αγολπα 6ΐ ο?α- 
ουίΑ β(ΐ6ΐ)3( ; ου]υβ ςυίϋβιη ηαβιηίοίι €( βΓβ^ζοηυβ 
ΤΙιβοΙοκυβ, 810 Ιη(|υίβπ8 : 

Ααΐ Βο1^οΗ$ Οούοη(^ϊ αηίΐα [αδηίΰΡ^ 

Αηί €α*ίαΙία άΊνίηα ναΙά€ ρο€Ηΐα. 1 

Ναιη €0 1θ€ί ίοη8 θγαΙ Οαβί&Ιίββηοιηβη ο))ΐίη6η8ν 

Α ΝγΐϊίρΙίΑ (|(ι»^^ιη $ΐ€ ιιαιιοιιρ3ΐ& ; 6ΐ λ Οανίο, 

ςιιβιη ΗοηιβΓυδ Αοΐιβίοιιιη βρρβίΐβΐ; ΰυ]υ8 »ςυ3 

ίΙϋΙοβϋίηβ οιηηββ Αυιηίηαπι ΗηυοΓΜ βυρβηΐ. Αίςυο 

Ιιχο ςιιΊίΙβιη ιΐβ Νίοοροΐί. 

ΤΗβηια IX. Ο^ηΗαΜΗΜ. 

03ΤΓΓΐΐΑεΙιίαιη, οϋιη Ερίϋ»ιηηυ8• 8αΙ> €0η8Ί1ί8ΓΪο, 

ιιγΙ)6& ιιονβιη ; δοβηιρίΑ, ΑροΙΙοηί&, ΒυΗΊβ, Αιη8η1ΐ2, 

ΓυΙοΙ)οποροΓι<«, Αυΐοη, 1•6&(Γθη, δοβυρίοη, Αίβηί- 

ϋιΐλ ηιβίΓοροΙΊβ. ΡΓχΓβοΐυπι 080Κ£ ιηΰϋίΐΟΓΓΗηβΦ, 

8υΙ> οοηλίΐίαπο, υΓΐ)68 ςιιίηςυβ. Ρ^ηΐ^ϋβ, 66γιιι&• 

0118» Ν3ί8Ι18, ρ8ΐΓί8 Μ»^1ΐί €θη8ΐ9ΙΐΓΐηί, Κ6ΙΝβ8Ί3η3• 

ΡινβΓοοίυΓΑ &ιιΐίςιΐ8, δΐιΐ» οοιίδΊΓιαπο , ιιγΙ)68 (|υίη- 
ηηβ, ρΓφΓβοΐυΓΑ Οαίάϋοί», 8α)) <1υ€β, υΓΐ)€8 ΐΓβ8. τ6ν ^Αντώνιον. *Απ6 δέ του άχρωτηρ/ου τοΟ καλου- 
μένου Άχτίου, χα\ τάς χαλουμένας Ινδιχτιώνας (χά• 
λεσεν (48). ΟΟτω γάρ γράφβι Ησύχιος ό Ίλλού- 
στριος* Ίνδικτιύιτ τοντ* έστητ ΙναχτΙωτ^ ή ΛερΙ 
τό ^Ακηοτ νίκη * διά τοννο άρχβται μέτ Μικτιώτ 
άχό χρώτης^ καΐ κατ(»Λήγ8ΐ /^ΧΡ< ^ ' ^οΐ χάΛΐγ 
ϋχοστρέφει, %α\ άρχεται άχό πρώτης, διά τό τόν 
^Αντώηοτ συτάρχοττα γετέσθαι Αϋγούστφ τφ 
Καίσαρί μέχρι τον ιβ' χρόνου* Μετά δέ ταντα 
μόνος έκράτησετ Αϋγονοττος, Μητρόπολις δλ του 
θέματος πόλις Δωδώνη, έφ* ής ή δρυς ή φΟβγγομένη 
τά των δαιμόνων μυστήρια * ής μνημονεύει χα\ 6 
Θεολόγος Γρηγόριος, λέγων οδτως (29) * 

Ή Αωδωταίας δρυός Λτιρήματα, 
ί *Η ΚασταΛίας ματτικώτατοτ χόμα. 

ΈχεΙσε γάρ ?ίν ή πηγή Κασταλίας (50) δνομα Ιχουβα, 
άπ6 νύμφης τιν6ς οΟτω χαλουμένης, χα\ ποταμού» 
δν "Ομηρος *Αχελψον ονομάζει, Λ τ^ Οδωρ ύτεερ- 
βαίνει γλυχύτητος πάντα τά των ποταμών νάματα• 
Κα\ ταύτα μ^ν περ\ Νιχοπύλεως. 

θέμα β', ΑυφράχΐϋΤ. 
Δυ^^άχιον» ή ποτέ Έπ(δαμνος (51) * 6π6 χοννιλια- 
ρ{ου, πόλεις θ'• Σχάμπτα (52), *Αΐΐολλων{α, Βουλ- 
λ\ς, *Αμαντ(α, Πουλχεριόπολις, Αθλων, Αήστρων, 
Σχεύπτων (55), 'Αλήνιδος μητρόπολις. Επαρχία Δοι* 
χίας μεσογαίου, ΰπ6 χονσιλιαρίου, πόλεις πέντε (54)* 
Πανταλία, Γερμανδς, Νάϊσος (55), ή πατρίς του μ«- 
γάλου Κωνσταντίνου, Τεμεσιάνα (56). Έπαρχίςιτ|| 
παλαιή (57) ύπ6 3«ινσιλιαρίου, ινόλεις ε'• Επαρχία ΑΝδΕίΜΙ ΒΑΝΟυΒΙΙ ΝΟΤ^£. 
(28) Οιΐφ Ιιιβ ΐΓΑοΗ ΡοΓΐ(Ιί]ΤΓθ|(6ηϋιΐ8 6χ Ηβ83τ- Ο ίη Γ8(1ίοίΙ)Π8 ΐ8Γη8$8Ί Νυβίβ 8806Γ, .Ιλ άίεΐυβ « €Υ)ίο (1β ίη(ϋ€ΐΙοηίΙ>υ8 ηυ[|[» 8ηηΙ 80 8η*ιΙβ8 ΓαΙιοΙ», 
νίϋύ ςιΐλϊ ϋβ Ιη<ϋοΐίοηίΙ>υ8 8οηρ8Ίηιυ8 Γιϋ. ρΗιιιο 
Οοηιηιβηΐ. ίη ΑηΐΙ^ιιίΐ8ΐβ8 €Ρ. ρ8({473. ηυ'ΐι. 21. 
Οο ΙΙβδγεΙιίο Μίΐ68ίο Αΐιΐβπι βιο 6]ιΐ8 βηπρίίβ ρΐη- 
η^υ8 α(;Ί( ^ο^ηηΰ8 ΜβυΓδίιΐ8 ίηίΐίο ΝοΙαπιπι 8(1 

Ιί1>Ι*ϋη) (Ιο Υίήβ €ΐ8Γί8« 3υ€ΐΟΓ€ 60(ΐ6ΐη Ηθ8]^ 
€ΐΐίθ. 

(20) 1.00118 Ιιΐο Ν8ζί8ηζ6ηί Ι8υ()8ΐιΐ8 8 ΡοπρΙινΓΟ- 
|ΐ[βιιίΐο Ιΐ8ΐ)6ΐιΐΓ ίη ρβηβ^Γίεο 6]υ8(1βπι : ΕΙς τά άγια 
Φώτα τώτ έχιφανίωτ , ηοη ρΓΟουΙ 85 ίηίΐίο : 
υ1>ί είο 1ια1)6ΐ : Ποθήσεις Έχίτης τ^ φοβεροί χαί 
σχοτ£ΐν3ί, φάσματα, χα\ Τροφωνίου χατά γης παί- 
γνια χα> μαντεύματα;ή Δωδωναίας δρυ^ς λη ρήματα 
ή τρίίΓοδος σοφίσματα; η Κασταλίας μαντιχ6ν πόμα; 
τοΟτο μόνον ου μαντευσάμενα, τήν εαυτών σ^ωττήν. 
Οκο ροη€'9 Ιο€θ ΙβηΜΙβηι βί οαίψηοίαηι ΗύΰαΙεε 
ιηο»ΐ€ΐίαήαηι ; αο ΤτορΗοηϋ εηΰίβηαηβα Ιηάίοτα βί 
ναίίοηΐία ; αηί ΟοάοηωΛ ηΗεναα άβΐιταίπεηία^ ααΐ νίΓβίηβ €88ΐ8ΐί8, (]ΐΐ3β Αροΐΐίηβηι ίυ(;ί£η8 ρηκί- 
ρΊίαΙα• 6( ίη Γοαίβαι νβΓΜ β8(. 

51) ΗίβΓΟοΙββ ί)8ΐ)βΙ: Επαρχία της νέας 
ΉπεΓρουύπδχονσιλάριον πόλεις θ'.Δυ^^άχιον ή ποτϊ 
Έπίδαμνος. 

(52) Ιη 60ί1ί8, Σχάμπα. Ιιι πΐ8λ 1ΙίβΤ0€Η8, Σχάππα 
€ΐ2ϊχάπτα• 

(53) Λρυό ΗίβΓοοΙβπι 1β|(ίΐυΓ Σχεπών. 

(54) Αι υΓΐ)β$ Ι8η1υηι ςϋ8ΐυοΓ ηυηιβηηΐυτ 
8ρυϋ €οη8ΐ8ηΙίηυπι, οηιΙδ98 ΓοΓΐ88βί8ςιΗηΐ8 8€Ηϋ» 
ίηουπ8, 66(1 8υρρΐ6Γί ροΐ68ΐ 6ζ Ηί6Γθ€ΐβ; 8 ςνο 
(|ΐιί(Ιβιη ρΓίπιο Ιοοο ροηιΙιΐΓ Σαρδιχή μητρόπολις• 

(35) Νάΐσος, Ναΐσός 6( Ναΐσσός 8€Γΐ1)ίΙυΓ 1ΐ0€ 
ηοσιβη ; 81 Νάισο; ρβΓ σ 8ίπιρΙβχ 80ΓίΐΜ!η<1αιη βΙΙ 
Ηοΐ8ΐ6ηίιΐ8• ςϋθ(Ι ίη ΗίβΓΟοΙβ ίΐ8 βοπϋνίοΓ, εΐ 
^βηΐίΐβδ Να7σιτανο\ (1ίθ8ηΐυΓ ίη ηππιηιο νβΐ 8ί(!ίΙΙο 
ρ1απιΙ>60, ςυοίΐ 8ρυ(1 Ε<]υίΐ<5ηι ϋαβίιΐυιη Αοπμβ 
νί(ΐ6Γ8ΐ ίϋβηι ΗοΐΒίβηΙυβ. Ουοϋ νβΓΟ 8ϋ ΡοΓρΙιγΓο* ΒβΙρΜοΰΒ ιτ'φοάϊΒ (αμ/ίοιαε υο€€$ ; ααΐ Ιαίιάΐεαιη Ο κβηίΐαβ Ν8ί8υαι ρ8ΐΠ8αλ €οη$ΐ8ηΐίηΙ Μ8βηΊ 6886, 

^— ' -'-''-'•- '-- -- • ^• • — ■-' ν^ --..-- 1(1 ίιαα^ίδδβ νίίΙβίυΓβχδίβρΗδηοΒγζβηΐίο, φΐί β8- 

(Ι6ΐη 5€πΙ>Ίΐ : ςοΒίηνίβιΙβ ρ8ΐπ8 €οη8ΐ&ηΐίηί Μ;ΐ(ηι 

Γ,0ηΐΓ0νβΓ8ί& 511 ΙπΙβΓ 50ΓίρΙΟΓβ5 : 8ΐίί (|1ΐίρρ6 611111 

η8ΐυη) Γυίβββ βίιιηΐ Ν8ί8ί ορρί(Ιο θ8θί96 , 8ΐϋ € α$ίαΙη [οηΐή Ηαη$ίΗηί? ^^x^Λ^ ίη(|υίΙ ΜοΓβΙΙα», 
ίΐβδίιηΐ Εμμετρα, βΐ ροδίίοίδ οριΐΐιβίίβ ίη8ί|;ηΊΐ8, ηΙ 
αποσπάσματα ςυ%(ΐ8ΐν ΐΓ8|;ί€ί ϋΓαηΐ8ΐίϋ νίαεβήΐπΓ: 
({ΐΓιη ιιΐιίπιυιη π)6πιΙ)ηιπι, υΐ 6 οοίΐίεβ Εβ^Ίο 6(1Ί(1ί• 
ιηαβ, 86η8Π0 ΐ8ΐη1)Ιεο ΰοη8(8ΐ, ί(1βοςυ6 ρήηιαιη 

ΙΠΐΙΜ'ΐΓίδ Ί8ΤηΙ)ί€^8 1•81. νβΓίβΓβ 1ί5ΐΙ6Γ8ΐ• 

(50) δοΙΐοΙΐ8$ΐ6& ϋΓΦουι ρπΒ(ϋ€ΐί Ρ8η6£7Γί'εί 88η*• 
ή του νάματος, ού χατά φωνήν * ού γάρ φωνι^ τις 
ΙζηχεΤτο, άλλ* απλώς ήχου τιν^ χαΐ πνεύματος ανα- 
διδομένη, χα\ Ιχροής* πρ6ς & τίνες Ιστάμενοι, 
χα\ νοοΟ^ηες τά σύμβολα ταύτα, ίλεγον ταύτα. Υβ- 
Γυηι 0»8ΐ3ΐίυ5 ίοηβ (ςυί βΐ €8ΐ)8Πίηυ8 6( ΙιΊΙ)βΙΙΐΓί8 
(ΙιοίΐυΓ), (ΐ€ (^υο Ιιίο 1ο•|ΐιίΐαΓ ΐϋΐΊρΙΟΓ ηο8ΐ€Γ, €8ΐ Τι*3$ί : 8ΐϋ 0Γ6ρΑηΊ ΒίΐΙιγηί» ϋΓΐιβ 8(1 Νίοοιη6(1ίβη- 
56Π1 βίηυαι ; 8ΐϋ νβΓο Ίη 08ΐ1ίί8 ; 8ΐϋ ϋβηίςυβ ίη 
Βπΐ8ηηί9. 

(56) δίο 6Χ ΗίϋΓ0€ΐ6 βηβηιΐο. ΡβΓρεΓ8Πΐ ίη 64ΐίΐί8 
βΐ ίη ηΐδ. €οη8ΐ&ηΓιηί ΐ6£;ίΙιΐΓ Νεμεσιάνα* ηαιη 
ΡΓ»1€Γ ΗίβΓΟΟί^ηι, 1λ&1)6ΐυΓ Ν€ηιι$ίαηα ίη ΑυΙοηίιιί 
ΙΐΙηβΓ8πο. 

(57) 1.0€υ8 οοΓΓυρΙυβ, ηί ΓβΙΙογ, βΐ Ιιίο 61 ΑρυιΙ 
Ηί6Γ0€ΐ6ΐη, υ1)ί 816 ΐ6^ίιηΓ : Επαρχία χ^ παρά. ... 
ύπ6 χονσιλιάριον πόΑεις ε'. Οη» βίο ΐ1οΐ8ΐ6ηίιι« 
ίηΐ6ΓρΓ6ΐ8ΐιΐΓ, 86 6ηΐ6η(ΐ8ΐ : ΡτονίΛ€9ύ 9*^ ^' 
αά. . . (ηοιιιρΰ ήραιη Βαηηίία^ 68ΐ(ΐ«6 Οαοα ΚΙ* 189 ΟΕ ΙΉΕΜΑΤΙΒΙίδ ΟΟαίΟΕΝΤΙδ. 130 

Δαρδανίας, ύφ* ήγβμ^να, «όλεις γ• (38). Έΐ{αρχ(α Α ΡπΒΓβοΐυΓΑ ΡβηηοηΙββ, βυΙ) 6(Μΐβιη, υΓίιβΒ <1υ«. 

Αίςυβ ίΐΑ 86 ΙιαΙ^βηΐ ρηΒίβοΐυηκ ηονδΒ Ερίπΐ; Ιιοο Παννονίας,' Οτε^ τ6ν αυτόν, πάλεις β* (59). Καν ύδε 
μέν Ιΐ6αρχ(ας της νέας Ήιηίρου, τουτ* Ιστι του 
Δυ^^χΕου» του πάλαι καλουμένου Έπιβάμνου. 'Ρητέον 
& τΛρΧ της ^μασίας αύτοΰ, π^βν χαλείται τό Δυ(&• 
^χιον. Δυ^ι&άχιον «Αις Ελληνικά) (10). χα\ Έπ(δα- 
μνος χληΟβιβα ύπό Έιηβάμνου του αρχαίου ήρΐϋος (41 ), 
τούτου θυγάτηρ Μ^^^ιασα (42), ής χα\ του ΙΙοοΕίδώ- 
νο;, ό Δυ^ι^ιος (43). *Αφ* ής έστι τάτης έν Έπι- 681, ϋ3«Ύΐΐ8οΙιίΙ, ςυθ(Ι ορρΊϋυιη οΠιο ΕρΙ(Ι«ιηηυ8 
<]{66ΐ>8ΐυΓ : (16 οο]ιΐ8 ηοιηίηίβ Γαΐίοηβ &Ιΐ(|υί<1 ιηβ- 
ηαοΓαικΙυιη ββΐ. ΟγΓΓίΐλοΗίυιη υΓϋβ ΟΓχοΑίήοβ, 61 
Ερί(]8ΐηηιΐ8 αρρ6ΐΐ8ΐ8, αΐ) Ερί<ΐ2ηιηο 1ι6Γ06 ρπβοο ; 
ΙιυΙο 6Γ81 αΐία, Μβΐίβδα ηοιηίηβ, βχ ςιια 61 Νβρίυηο 
0]ΤΓΓΐι&οΙ)Ιυ8 ηβΐυβ 681 ; α ςυ» 68( Ιοουβ Ερ)(ΐ8ΐηηί 
Μ6ΐί88θοίυ8 <ϋ€ΐα8, υ1)Ι Ν6ρΐυηιΐ8 ειιιη Μ6ΐί888 Γβιη ΑΝ8ΕΙ.&!Ι ΒΛΝΟυηΠ ΝΟΤ^Ε. ρ6η8Ϊ8) $Η^ €δη$νΙαΗ. ϋτΙίβ$ ηπΊηηηβ^ 61 ίΐ8 Γογ- 
198818 Ι6|^6η4υιη 6Γΐ3ΐη Ιιίο. ΙΐΓΐιββ &υΐβη) ΠΙ» ςυίη- 
ΐ|«6 Γ666η86ΐιΙυΓ 8Κ> Ηί6Γ0€ΐ6 ; 61 8ΐιηΙ ΗΗαζαΗα 
$Λ€ίτοροΙί$9 Β€Μρ%α 86α Μοηορια^ Α€ωη€$^ €α$ίτα 
ΜαΠίζ^ €ί Ιάαηί 86υ /ιπΐ8• 

(58) ΜΊιηίηιιιι, Ξοηροη, ΜεΗοη, 61 ΌΙρίαηα, αΐ 

8ΙΙΐΗίν06ΐ68• 

(59) 8€ηηηαΛ νί(ΐ6ΐί66( 61 Βα$ϊαηα^ ιιΙ Ι)&1)6ΐ0Γ 

ΐρυΐΙ 6001(16111 Ηί6Γ0€ΐ6ΐη• 

(40) Η'ΐϋ ρΐΌ 'Ελληνιχή 86ΓίΙ)6η4]αιη ρυ(ο Ιλλυ- 
ρική, ηΐ ΙιαΚιβΐ Βΐ6ρΙΐ8ηυ8 Βγζ8η1ίυ8, Δυ(&(}άχιον, 
τκάλκς Ιλλυρική, ΌψτταοίίίΛΐΗ ηγ^$ ///^Ημ. Ο^γγΙη 
€ΐιίυαι Ααΐ6ΐη υΓΐ)6ηι ΙΠγΗοΑίη ίυί&86 6ΐ οΐίπι ΕρΙ- 
«Ιαηιηυαι ϋΐοΐλΐη δθΓίΙ)ίι 6Ι Μ6ΐ8 1ίΙ>. 2. €8ρ• 5. 
ϋτ^ί•Μ νήΐΜ {^[γτϊϋΆΓηϊη] €$ί ΟτίϋΗη, ίβΰηηΛα 
ΜήβΤτΙίαΛίΛΜ^ ΈμΐάοΜΗΜ αηΐβ «ταί, Βοηαηί ηοΐΜη 
ΜΛίΛ9€Τ4^ ρ^ϊα μ/μ/ ι» άαΜΠΗΜ ίίητίί^ οηιβη ίά 
νίικιη ΜΙ. 1)6 Ο^ΓΓΗβοΙιϋ βίΐα ν^(^6^υ^ηη^8 νο$8Η 
ολ§6ΤΥ8ΐΙοη68 84 Ροιηροηίυιη ΜβΙαπ), 61 ΐ8€θΙ>ι 
ΡιΓιιΐ6τϋ (ΐ686πριίοηβιιι ΙΙΙγηοί, υΚιί, ρπ6ΐ6Γ ΟΓ^^β 

•ίΐΙΙΟΙ, 601ΗΐίΚθΓ68 6112101, 80 ΟΙβίηΟΓλΙΐίΙίλ ίυ8ίυ8 

θΝηιη6οιθΓ8ηΐυΓ• 

(41) Ε3||6ΠΙ Γ6Γ016 ϋίο €88810$ ΙίΙ). ΧΙ.1 : Τό 

4έ Δτ^^χκον Ιν τ^ γϋ τ{) πρότερον μέν Ίλ 6 Δυ^^ά;(ΐος, ύφ' οΓς ίστι τόπος, βΙο. Αΐ ΤΙιοπι»8 06 
Ριηβάο 111 ΝοΙί$ 8(1 δίερίιαηιιιιι, Ιιυπο δίερίιβηί 
Ιοοαπι 6πΐ6η(ΐ8Γ6, 8υ( ροΐιυβ οοΓΓοιηρβΓε €οη8ΐιΐΓ 
ΡοΓρΗγΓοβϋπίΙί ΐ601ίοη6, 860 ροΐία8 86ΓΐΙ)8β ηιβη(Ιο. 

Ουθ(Ι 801601 8€Πΐ)ίΐ δΐ6ρΥΐ80Π8, βΐ 6Χ 60 ΡΟΓρΙίΤ- 
Γ0β[6θίΐ08 (1β 03ΓΓΓΐΐ8€(ΐίΐ 8ρρ6ΐΐ8ΐίθη6, ί^^ο188 Μ- 

«>ρΙΙ. ΡοΙίΟΓ 0(168 8άΙ]ίΙ)6ηα8 Ρΐίηίο, ςυί Γώ. δ, 
6»ρ. 25, 8ίΙ 1>3ητ86Ηίυπ) ρΓορίβΓ Ιη808ρί68ΐ0ΐη 
ηοπη6θ Ερί(ΐ8οιηί 8 Κοπΐ8ΐιί8 60 οο1οηί8 αβ(ΙθΓΐιι, 
ηυοευρ8ΐυοι ΓιΓΐ886. Ε8(ΐ6οι Ι.ίνίυ8 βΐ δίΓαϋο; αοία 

{1 Ροπιροηίαβ ΜεΙβ, (]οί ΠΙ) π, βίο 1ι&1)6ΐ : ϋΓΰίηηι 
ηιηα ϋΜίΟΓίΰΗΜ,ζεοηηάαϋ^ηκΜΗΐη, ΕρίάαηιηΉΜ 
αηί£ €ταί, Ηοιηαηϊ ηοηιβη ηιηίανβη, αϋία μ/»< 
ίη άαηηνίΗ ίίητη,οτηβη ίά νΐίΜηιβΒί. Χάηοο 6ΐί8ΐΗ 

νί(ΐ6ΐΟΓ 8ΐ1θ(ΐ6Γ6 Ρΐ80ΐ08 ίΟ ΜβΟβΒΟΐΐΟΗβ 801. II, 
8660. 4. 

Ρνορίβηα Μΰ ιιγ6• ηοηιβη ΕρΙάαηιηο Ιηάϋηη €$ί. 

ΪΗία ηβΜΟ (€τιη9 Ηη€ $ίΜ άαηιηο άίνοηϋΛΤ. 
Ε. Ερο ίίΐΗΰ ΰαηΐίο : €€άο άηηι ιαϋή Ιιηο ινοτ- 

[χΐίρΜίΐΙΙ• 

ΗΕ8. Οηίά^ονΜ ΜΕ. ^αη α6ι ίβ ηΐέίΗο άη 

[υβτΙ»η ίιιίι, 
ΜΕ$. ^η^ά Μ€ίΗί$? ΜΕ. Λβ ηιΜί άσηίΆπηι %η 

Ερίάαηιηο άηή. λυρικών τών Παρθινων, νυν δέ, καΐ τότβ γβ, 1δ• ^ „. ,. . λ. « . 

Μαχ&βονΕα νβνοαισαένη χεϊται• χβΐ Ιστιν ίπιχΛίοά- ^ "»» «11801 ίδδβηΙιΙϋΓ Βιο €888108 Ιώ. χυ, ιΐ8 18 

νατον, εΓτ* οδν η Έπ(βαμνος, χα\ ή τών Κερκυραίων βίτλ κα\ έτερα τις ούσα. ΚαΙ οΐ μέν τοΟτο γρίψχν• 
τβς, τήν τε κτίσιν αυτής χαΐ τ6 δνομα ές Δυ^^ά- 

Ϊ[ΐον ήρωα άναοέρουσιν. ΟΐβττΗα€Ηίηηι 4η Ιβηα Ιί- 
ψήατηΜ ΡατίηΙηοτηηι (ίΐα αιίη ρπιηκιιι υοεα^αίητ, 
κ«η£, ηί ί$ίο φίοηπε ί€ΐηροτ€^ Μαοεάσηια! αηηη- 
Λ£ταίητ) ραιίίΜΝί μι, αάιηοάηηι ορροΠηηο »ίΐΗ ; 
ήΗ Μ, ΑρΙιΙαίΝΐΐΗΐ, Ητ^εηηβ Οοηι^ηηΛΪΗΐη «ίΐ, ιϊρβ 
ΛϋΛψίαάΛΜ. Ου! #}ΐΙιιι ί)ντταϋΗ\ηηί αΙ> .Ερίάαηιηο 
άΐΜΨ$αΜ (αάηηΐ ιιγ^#ιιι, π ίΙ/αιη οοηάίΐαηι, ηο^ 
«ΜΜΜ άίχί$9€ α ϋί/ηαΜο φίοάαηι Ηβνοβ Μίβΐηηί. 
Αρρίιαυβ Αΐ6Χ8θ(ΐΓίοο8 ΙίΙ» ιι €ίγϋ. 80Γϋ)ίΐ, γ6- 
§601 ςαβηκίαπι ΕαγΙμιγογοιο Ερίϋαοιοοοι ηυο€ο- 

ΡΙΙΟΟΙ 101886, 86 6001(1601 ΟΓΟί 000)60 (ΐ6(1ί&$<*. 

Τ1ιο€^(I^(168 Ο^ΓΓβοΙιίυαι ηοο οον6Γ:α, ιυιο (16 
Ερίιίβηιοο ρ1οή])θ8 Ι(Μ]081ογ Η1>. ι, οϋί ΐΓα(ϋι 

1ΐ»16 ΟγΙμΟΙ 8 ΟοΓεγΓΧί• 0)ί88& €θ1θθί8 600(1 ί (801 .* 

Έπίδαμνό; έστι ι»λις έν δβξι^ έσπλέοντι τ6ν ^ 
Ιόνιον κΑπον * προσοικουσι δ* αύτην Ταυλ&ντιοι ^ 
8άρ6αροι« *1λλυρικ6ν έθνος. Ταύτην άπφχισζν μέν 
ΙΙιρχυραίοι , οίκιστίις δ* έγένετο Φάλιος Έρατο- 
χλιΐβου. Κορίνθιος γίνος, τών άφ^ ^Ηρακλέους, 6ΐ€. 
£ρίίΙαΜηΜ$ €$ί ηΛ$ $ίία αά άεχίταιη ηαυίααηΐί 
ΙοηίΜΜ 8ΜΚΙΙΙ ; ^ηxια ΗαύΗαηί ΤαΗίαηίϋ Βατίαή , 
§α$ ΙίΙ§Η€α; Ιιαηε €οτ€ΐβτα!ί ηαίάβΜ ηίί$$α ύοΐοηία 
€9ηάίά€Πίηί\ €οΙοηΙ<Βν€το άηχ (ηϋ ΡΗαΗα$ Ετα- 
ίΦ€Ηά€Β^ €οτίηίΗΊη$ ρεηετβ^ α^ ΒετειιΙβ οπκηιΐιιι, 
€Ι6• £ρί(ΐΜηοοαι 8 ΟοηγηύΒ 600(1ίΐ8αι 86πΙ>ίΐ 

€1 Βΐηΐκΐ Ι11ΐ• νΐΙ. 86(1 Ιΐ6 Οθ]θ8 0Γ1)18 600(1ί10Γ6 86 
ΐίΐυ Τί(ΐ60(1ί 80θΙ 80ΓΐρΙθΓ6δ ρ8θ1θ 80ρ6Πυ8 6ίΐ8ΐί• 

(42) Οβ 1ιο]υ8 ρ8(Γ6 ίοΐ6Γ οιγΐΙιοΙο(;θ8 οοη οοο- 
.¥€011. Υί(ΐ6 Αρο11θ(1. ΗΙ). II. 61 Ρ808αα. ίο Οο- 

ήθΐΐΗ86ί8. 

(45} δίο 6Χ δΐ6ρΙΐ8οο 6ηΐ60(]8οΐ05 ; 6Χ ου]θ8 

ΟΙΐίϋ60Ι 0ρ6Γ6 Ι0ΐ6£Γ0 1180811 8€Γίρ1θΓ ΟΟδΙΟΓ, (ΙΟΧ 
Ρίο (Ι6 Β^ΓΓ3θΙ)Ιθ ΐΓ8(1ίΐ. ΡβΓρβΠΙΙΟ 6010) ΐ6^ί1ΙΙΓ 

ΙιΙο ίο 0158. ΓθΓρ1ι^Γθ26θίΙί ; ή; ήρά(ΐΟη Ποσειδών 0)60 υ1 8οΐΗΐο1)ίΐ6ΐ 000) άοο (ΙΙν6Γβ8 $ίπ1 ορρίιία ; 
ςοθ(1 (ΐοί(]6θΐ Αρρί8οιΐ8 Αΐ6Χ8θ(1ηοο8 ΙίΙ^ ιι €ίγί)• 
0010100 8ίΗηο8ΐ, ιοςηίβοδ, £ρί(ΐ3θ)οοοι ρβυΐυιο 

Γ6Ι001001 8 018Γί ; ΟγΓΓ86ΐ)ίθ01 ΥΟΓΟ ρΓΟρβ 108001 
Π18Γ6 ; ΕρΊ(]8Ο)0ΐς06 α8ν9ΐ6 6886 (11611 : 8(1(]ΐΙ(|υθ 

ΙιοοΓαΐ8θ8 ςοί1)θ$(ΐ8ΐο Ερί(ΐ8!ηοοιη (ΙΊγΙοωι. Ρο- 

8ΐ68 180)60 8Ϊ0 000)108100) 8 €θΓ0γΓ6Ο8*ΐ1)υ8, ςυθ(1 
0γΓΓ80ΐ)ϋ 000)60 0011008001 έ8ΐ)6Ι*6ΐυΓ, ¥61081801 
«01601 8ρρ6ΐΐ8ΐ!θ0601 Υί6Ι886, 61 0^ΓΓΐ]8€ΐ)ϋ 000160 
Ι0806Γ6. 8ί6 (1ί80Γ6ρ81 8 686(6Π5 010011)08 Δρρ)8- 
1108 ; 1116 ςοίρρβ Ρ]ΤΓΓ86ΐΐίί 000)60 0011008010, €»- 

16Η Ερί(ΐ8οιοι Γβοίοοΐ ; ίΐΐβ οοοιίοί οιυΐ8ΐίοοοιο 

€θΓ0γΓ6Ο8ΐ1)118 , 69ΒΐβΓί ΚθΟ)8θΐ8 886Πΐ)Π0ΐ. Ργ«- 
16Γ68 ϋγΓΓ8εΙΐίθ01 (ΙίΟΙΟΙΙΙ Γυί886 ΟΟΟΟΟίΗ 6001ΐΐΟ• 

(ΙοοΙ 8 0001106 111108 ςοί ογΙ)! ροΓίιιηι 8(ΐ]€6Ίι. ΑΓΓι 

ΟγΓΓαοΙίίοΠΙ 8ρρ6ΐΐ8Γ0ΐ1, 01 Αΐ6Χ8ΙΙ(ΐ6Γ ίο 808 Κο- 
ΙΌρ«(ΐ680ηρΐίθΟ6 8ρθ(1 δΐ6ρΙΐ8000Ι : 

άνσραχίου τ' ΈχΙδαμτος έπ' άγχίάΛου χθον^ς 

[άκτ{\ς 
ΟίίττΗα€ΐύΙφΐ€ ΕρϊάαΜηια ίη οιβηΐίηια ι^γγο; ονα 

[»ίΙα €$ί. 

Εθ8ΐ8ΐ1ΐίυ8 ίΐ601 Ιο (Ιθ01016αΐ8Γϋ8 8(1 ϋίθΠ>8ίυθΙ (Ι6 
8ΐΐα 0Γΐ)ί8 ίθ(ΐ6 611801 00011018 6ΐγθ)θ1θ^ί801 (ΐ6(1θ- 

οίΐ, 1οςοί6θβ : Περί & (8θί1ίθ6ΐ Κεραύνια δρη χείται 
χα\ ή της νέας Ηπείρου αητρόττολις, ή ποτέ καλού- 
μενη Έπίδαμνο;, ήτοι το Δυ/^^άχιον* δηλοΟν έχ της 
τοιαύτης χλήσεως τήν του τόπου τραχύτητα. Δυσ- 
ρίχιον γάρ Ιστιν, ο έστι δυσέ|οχον. Τρέψαν δέ τ& 
σ είς ρ, εύφωνότερον καλείται Δβρ|(άχιον. ΚαθΔ χα\ 
τ6 Τυρσηνδς, Τυ(&^ηνές, 6ΐο. νϊ(ΐ6 ςοβ: 1ΐ8θο ίο 

Γ60) 1)81)61 0100 Νίθ2Β08 ΠΙ). ΧίΙ. €χΐ6Γ0Ι0 Ηθΐ8ΐ6- 
θΊθ8ίηΝϋΐί8 8(1 δΐ6ρ1ΐ300Ι0 1»0(181 ϋθ1ΐ66ΐΐθ1ΐ601 

ηοοιίιιοοι κ^ο^ΐ'^ρΐ). 6χ αΐ8. €0(1. Υαΐ. α1>ί 
810 άο 1ιυ]οδ οοπιίοΐδ 6ΐ7θΐθ1οι$ί8 : Δυ^^&άχιον πόλις 
καλούμενη πριίτερον Έπίδαμνος* ώ^^μάσΟη δέ Δυ^ 
(&άχιον δτι κατά τ6ν τόττον προεχούσης Δχρας γεώλο- 
φον τ^/ χύμα προσπιτιτον κα\ σχιζόμενον (^αχίαν πο'.εΐ 131 ΟΟΝδΤλΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΓΓΙ ηι βάμνφ Μελισσώνια;ι^1ι^θ« ΠοαειΜν αύτΙ) βυνηλΟε. Α Ιΐ3ΐ)0ϋΓ8ΐ. Γθ8ΐ Αίζοηίοαιη »ιιΐ6ΐη &!ηυπι Ι^ίββυβ «ί»! Μετά δέ τδν Τιζόνικον Αι^σός (44) έβτι «ίλις, χα\ 
^Ακρόλισσος, κα\ Έπίδαμνο^, Κερκυραίων χτίσμα, 
ή νΟν Δυ^(5άχιον όμωνύμως τ^ Χε^^^ονήσψ <45) λεγο- 
μένη, έφ' ίίς Ιδρυται, ώς Φίλων γράφει. Αέξιππος έν 
Χε^^νικφ δεκάτψ (44), Μακεδόνικων πόλιν αύτην 
καλεί, γράφων οΟτως ' ΚαΙ ΜίΜκεδότωιτ ^ΕπΙδα^ 
μνοτ (47), έσύστεμοτ άνφί^άχιοτ μ9ΤΌΥομασΘ•ί- 
4ταγ, χόΛίτ της Μακεδονίας μεγάΛτιτ 3κα1 εϋδαί- 
μονά ο^σατ^ χατακράζος αίρονσιτ, "Εως ώδε ό 
μεριυμδς της βασιλείας έγένετο τοΰ κρατούντος βα- 
σιλέως τ6 Βυζάντιον• Τά δέ αντίπερα, &περ Ίδνιος 
«4λπος, τψ βασιλεύοντι της 'Ρώμης ύπήκοα (4^. 
€δτω γάρ έμέρισεν ό μέγας ^σιλβΟς Κωνσταντίνος 
^Ις τρισ\ν «Ιέσιν αΟτοΟ, Κωνβταντίνψ, κα\ Κων- υΓίιβ, 61 ΑΰΓΟΙίβ&αβ, 6ΐ ΕρΙ(]<ηιηυ$, α ϋοΓΰ^Γ^ίβ €οη- 
άίι&,ςυ9β ηυηοΑ ρβηίηδυΐΑ,ουΙ ίη8ί(Ι<)ΐ• υοηβηΟ^Γ- 
ΓίαιοΙιϋ ΐθοθΐ, υΐ 8€Γί5ίΐ ΡΙιΙΙο. Οβκίρρυβ Ιη ιΐβϋίηιο 
€Ιΐ6ΐτοηίοο οτ1>βιη ίρ5&ιη Μ^οβάσηίολοι τοοαι, •ί€ 
ίηςιιίβηβ : Εί Μαΰ^ίοηνΜΐ Ε^ΛάαηηΗΐΛ^ ψίϋί ροΗβα 
ΏψττΗαΜηηι ηΰηΐίηαΐα #εΐ, «τΰίίη Μα€ίίΙοη%Λ «Μ- 
ρ^αηι αο Ι^βαίαιη 27 ^^ ^βρ'Ηκΐ4Ηαου6(|υ6 ίιηρβηΙ άΐ" 
τίβίο Γ30ΐΑ6βΐ, ιιΙ Πΐβββββηΐ ιιηρβΓΑΐοΗβ,ςοί Β^τναη-: 
Ιίυιη Ιβηβΐ ; ςυ»ί νβΓΟ υΙΙβΓίυβ $οηΙ, βΐ 1οηΐ€ο •Ίπιι 
ϋοηΐίηβηΙυΓ, ίιηρβΓ2ΐοή Ηοιη» οΙ)ΐ6ΐηρ6Γ2ΐ)«Αΐ. δίο 
βηίιη Μα^ηηΒ εοηβΐ^οΓιηιιβ ΙαιροΓαΐοτ ρΑΠίΐυχ β^ΐ 
ίαιρβηιιπι ΙτίΚιυβ βιιΊ» ΙίΙ>6Γΐ» εοο8ΐ«ηΐίΐλθ, Οοηβϋη- 
ϋο, 6( ΟοηιΟιιιΐΙ : >6 ρΗιηο ςυίιΐβιιι^ ιιιρθΗοπι 
6&1Π2Β Ιοοα, 61 (|υ« ΐΓ^ηβ ΑΙρββ 8«υ)1, υβςυβ •«! Οε- βταντίψ, κα\ Κώνσταντι * τψ μέν τφώτφ υΐφ τάς ^ οίϋυαιη 0ΰ63ηαηι, Αίςυβ ϋΓΐιβιη 09ΐιϋ•1>η9 ; €οιι- Ανω Γαλλίας, χα\ τά έπέκεινα "Αλπεων ίως Έσπ«- 
^ίοο Όκεανου, χα\ ές αυτήν πόλιν τήν Κάνταβριν* 
%φ 6έ Κώνσταντι τψ ύστάτψ υΐψ τήν Τώμην, κα\ 
τάς κάτω Γαλλίας* τήν τε νήαον Σαρδώ, και αυτήν 
Χικελίαν, κα\ τήν αντίπερα Αιβύην, Καρχηδόνα τε, 
χα\ τήν "Αφρων μητρόπολιν, κα\ Ιως Κυρήνης αύ- 
τη; • τψ δ^ Κωνσταντίψ, τά άπ6 του Δυ(&^αχίου, κα\ 
αύτ6 τ6 Ιλλυρικών, τήν Ελλάδα τε, χα\ τάς έπέκει- 
να νήσους, τάς τε Κυκλάδας, χα\ τάς καλούμενος 
ϊποράδα»• κα\ Ιως Έ)λησπόντου, τήν τε καλουμέ- 
νην μικράν Άσίαν, άμφοτέρας τε καΐ Συρίας κα\ 
Παλαιστίνη ν, κα\ τήν Κιλιχίαν, κα\ αυτήν ΑΓγυπτον 
ή γάρ;Αι6ύη τψ της Τώμης ύπέκειτο βασιλεύοντι. βίβ^ιιϋ τ^ο, πιίηίιηο η&ΐα, Βοιηαπι, «ι ίιιίβΗοΓβιη 
ΟαΙΙΙαιη, βΐηαβ ιπΒΐιΙ^ιη 8&Γ4ΙηΙλΐη, Ιρβαιη^νβ $ΐ€ί- 
Γιαιη, 6( ΑΓηουο ιι1ΐ6ΓίθΓ•6θΐ| €ΐΓΐΙΐ8|{ίηβιΐΜΐιΐ6 
ΑΑτοΓΟΒ ηοίΓοροΙΙαι «ά ΊρΜίη €7γ^€ιιι υΜ|«ιβ : 
ΟοηβΙλίιΐίο ϋβηίςυβ, ςα» οίΐη Π^πτΙίΑοΙιίαιη, €Ι 
ηΐγπΰυιη, Ηβΐΐλϋθΐη, «Ι ίη&αίιβ «1ι^ίθΓβε« 61 ςιι» 

€)Τ€ΐβ(ΐ68 «€ 8ρ0Γ«ΐ68 0αΐΙ6Ιΐρ•0ΐυΓ, ΙΙ€Ι|«Ι6 Μά Η•!- 

ΙββροηΐυΒί, α€ ριηταιη Αβί^ιιη άίοΐ^ιη, υΐηηιςαβ 
87Π3ΐη, 80 ΡαΙΦβΓιηΑπι, ίΐβιηςυβ είϋααιη, ιρΜίο- 
ςα6 ^Εβ7ριιιIη ; η>ηι 1•Ί1>]Τ8 Εοιη^ηο ίιιιρ6Τ8ΐοτί 
•ιιΐΜϋ(8 ΓιιίΙ. Αίςυβ 6]υ()ΐηο(ϋ ςιιίιΐβπι ίιιίΐ «ηΙΙςβλ 
6ΐ ρΓΊιη8 Βοιη&ηί ίπιρεπί (Ιίνίβίο. €£ΐ6ηιιη 0αΙπι8- 

ϋ8ϋ8ΐί36 Γ6£[Ιθ 68ΐ» 61 ({ΜΛ ΟΠυΟΙ 1ΐ8ΐ)1ΐίΐ ΟΟΙοίΐΙΙΒφ Κα\ οΟτως μέν ό παλαιός τε καΐ ό πρώτος μερισμός ^ ςυί υηςιιαιη ίυβηιηΐ, Ηοιηΐηιιηι ρΓθβ!(;8ΐί88ίιΐΝΐ•9 108 
της βασιλείας 'Ρωμαίων ή δ^ Δαλματία της *Ιτα- χίηΐΰςυβ Ίαιρίυβ ΐηιρβΓαίΟΓ ΟιοοΙβΙΙβηυβ, 8ΐ)θρρί4ο 
λίας Ι9τ1 χώρα (49)* έξ οΐίπιρ έβλάβτησεν (50)4 θΓίιιηϋα8, €ϋΐ ηοιηβη 6Γ8Ι 88ΐθ0».: ιιικίβ Ι98Β81 

ΑΝδΕΙιΜΙ ΒΑΝΙΗΙβΙΙ ΝΟΤ^£ 

μεγάλην. ^Οθεν διά τήν ^αχίαν χα\ τ6 δύσορμον οΐ^τως ωνομάσΟη 

(44) Τοΐί(ΐ6ΐη ΥβΓίίβ Ιι^βο Ιΐ3ΐ>6( δΐΓ8ΐ)0 ΠΙ), τιι, 
ιι!8ί ςυοϋ Ί^ί ΐ6κίΙαΓ, με'^ά δΐ τ6ν 'Ριζόνικον κόλ- 
πον* ςιιοά ςαίάβαι Ίο €οη5ΐ8ηΓιΐ)θ 8υΙ>Ίιιΐ6ΐΓιβίΐυΓ: 
υη<ΐ6 8αΙ ΙιβΒΟ ΡΙιίΙοηΐΐυι ήΐιβιη Ιιίο ΐ8υ()8ΐ ΡορρΙιγ- 
Γθ(^6τΓαϋ8, ^&υ8ί886 6χ 8ΐΓ8ΐ)οη6 <Ιίθ6η(Ιαιη 681, 
8111 5ΐΓ8ΐ>οη6ΐη εχ ΡΙιίΙοηβ ; 86ϋ ((υΐβ ί8Α6 Ρΐιίΐο 
βΗ, 61 4(10 ΐβιηροΓύ νίιειίΐ, ηοη Πςιΐ6ΐ » ουια 

ΒΙιΐΓ6$ Γαβιίηΐ ΡΙιίΙοη68, υΐ ραΐβΐ 6χ νο8β*ιο ϋ6 
Ιί8ΐοΓίοΊ8 6Γ9βοΐ8; 61 ΙιΊο ςηίίΐΰΐη ΐΑαϋβΙυΓ α 
8ΐ6ρΙΐ8ηο ΡΙιΠο έν τοις ΊατρικοΊς^ ιηειίίευβ ΐ1ΐ6 

ίοη98$Ί8 ΤαΓ8011&Ί8 ν6ΐυ8ΐί86ίαΐΙΙ8, ςυί 8 1ν8ΐ6Ι10 

ΰίίΑΚίΓ. Ει 8ΐί1)ί 0888*111) ΙαυιΙαίυΓ 8ΐ) οοιίεηι 8ΐ6- 
ρΙΐ8ηο ΓΙιίΙο Βχ1)ίίιΐ8, ςυί ΤΓ8]8ηί ΐ6ΐηροΓ6 νίχίΐ. |. 
86(1 ϋ6 ΡΙιΐΙοιιιϋυβ ρΙυΓ», υΐ (ϋχί» νυ88ίυ8. ^£• *^ 
Ι6ηιιη «[^6ΐη&(ΙιηοιΙυΐιι (ΙίΰίΐυΓ ΟοΓίηΐΗιιβ 6ΐ Αογο- 
€οιΊιιΐΙιυ$, ΐΐα Ι^*ΐ88υ8 βΐ Α6Γθ1ί88υ8, ςυίρρϋ ιιΐ 

ϋοΓ^ηΐΙΐΟ ΑθΓ06θηΐΐΙΙΐΙΙ8, 816 Ι.Ί8δΟ Α6Γ0Π88υβ 
8(Ι]:Ι€61 Ίη 8ΐΐ8 Γϋρε «Ιΐί1ί€8ΐ8. ΡθΙγΙ)(ϋ8 ί(Ι (1θ66ΐ 

1ί1>• VIII 1ιί806 ν6ΐΐΜ8 : Θεωρών οέ τόν τβ του 
Αίσσου περίβολον, κα\ τά πρ^ τ^ θαλάττ^, 
κα\ τά προς τήν αεσέγαιον, ήσφαλισμένον διαφερίν- 
τως κα\ φύσει και κατασκευή), τ^ν τε παρακείμενον 
Άκρόλισσον αύτψ, ^ια\ διάτήν είς Οψος άνάτασιν, 
κα\ διά τήν άλλην ερυμνότητα, τοιβύτηνίχοντα φαν- 
τασίαν, ώστε μηδ^ αν έλπίσαι μηδένα κατά κράτος 
άλείν, 616. 

(45) Ερί(ΐ8ΐηΐ)ΐ]η Ιιι ΙδΙΙιιηο ρβηΐηδυΐκ 6υ^υ8(I8Iη 
βΊΐυηι <1οο6ΐ 61 Τΐιυ6γΐΙίιΐ68. ΟβΒίβτιιιη 6Χ ϋοο ΡΙιί- 
101118 Ιθ€θ βρρ8Γ6ΐ 61181X1 ΟγΓΓίι&οΙιίυηι 8 Ιοοί 
88ρ<*ηΐ8ΐ6, ίη ([υο βίΐυιη 68ΐ» ηοηΐ6η βαοι- 

ρ8Ι8δ6. 

(40) ΒβχΙρρΊ ΙΙοΓ6ηηϋ Α(1ΐ6ΐιί6η8ί8, ηυ!, ιιΐ 86Π- 1)Κ ΕιιηβρΊυβ !η ΡοΓρΗρίο, ¥1x11 οΙγ68 ΑοΓβΙΙβηί 

86 Ρπ)1)ί ΐ6σ)ρ0Γ8• 6Γ6ΐ)Γ8 Πίβηΐίο ΟΰΟΟΓΓϋ ΛρυΐΙ 

8ΐ!ηρ(0Γ68, ςυί ροδΙ ίΙΙα Ιεηιροη ϋοηιετυηΐ. Υ'κΐβ 

ηυχ (16 60 86 β^υ8 0ρ6Πΐ)υ8 86Πΐ)ίΐ ¥0881118 <1β 

ηί8ΐ0Γΐ6Ί8 βπβοίδ ΙίΙ). π, 0χΐ6ηιηι Ιί€6ΐ αΛ\Λΐη Ιη 
1118• 1βΚ8ΐυΓ έν Χε^βοηχφ δεκάτψ, ΐ6Κοιΐ()αιΐ) ραίο 
6ΐιιη Η6ηπ60 ν8ΐ68ίο έν Χροηκωτ οεκάτψ 6υηι 
ί(!6ΐη Ιί1>6Γ (Ι60ίιηα8 βΙίΓοηιοορυιη ΟεχίρρΊ 6ΐΐ6(υΓ 
6ΐΐ8ΐη 8 8ΐ6ρΗ8ηο ίη ΣουγχαΙόι» 61 ιΙαοιΙβοΐΒΐυι 
Ιη Έλουροι, 616. 

(47) Ρ6ΓΡ6Γ3Π1 Ι)«6 06ΧίρρίνβΓΐ)8 816 ίηΐ6ΓρΓ6ΐΑ- 

ΙυΓ ΜθΓ6Ηυ8 : Εί Μααέάοηα Ερίάαηιηηη, ψΜΒ ροιΙ• 
βα ΟίβηΜΜνηί ηοίηίηαία αί, 4ί ΜααάοηίΛ Μαρία 
οΰ ΗαΙα ΰΊχήΐα$ βταΐ^ ΰαριηηΐ, 

(48) 06 1)86 (Ιίτ)8ίοη6 ίηιρ6Γϋ Βοπ)8ηΙ ρΙιιιΐΐΗΐβ 

86Γίρΐ0Γ68. 

(49) 06 08ΐπ)8ΐ!8 86 6]υδ ροραΗβρΙυΓίΐΝίββιΙι 
ί(ΐ6ΐ)) £οη8ΐ8ηΐίΐ)η8 ϋΚ>. ιΐ6 ΑάΗ). Ισιρ. 68ρ• χχιχ βΐ 
86ςς. 86(1 ιιυο(1 8ϋ 1)ί6 08ΐιη8ΐί8ΐη 1Ι8Κ« Γβ^ιοηοηι 
6886, 1(1 Ι)8υβί( 6χ 8!6ρΙΐ8πο 67x8 πΐίο, 6χ ςυο 61 
ρΐ6Γ3ςυ6 8ΐΐ8 80 ν6Γΐ)υη), ίυΐ &ΊπηΙ, βχδεΗρβΙΙ, υΐί 
•ι 8ΐί1)ί ιηοηυίιηυ8• 08ΐπΐ8Γΐ8ΐ1) 8ΐι(6ΐιι ρΓΟ 1ΐ8ΐί68 
ι%βίοη6 Ι)1η6 ράΐο 8ΐιιηρΐ8ΐη 8 8€τίρ(0ΓίΙ)ΐΐ8 67- 
ΐ8ηΐΊηί8, ([υο(1 08ΐπ)8ΐία ΐυιη Γιΐ6ήΐ ρ8Γ8 1ΐ8ΐί^» 

δΓ»Γ6€ΐΐ1ΠΚ. Υίϋ6 ςΐΐ!() 1)86 (Ι6Γ6 ΟιΊ6ϋα8; 1ί06ΐ 
6ΐ1ΐ6Γιιΐ8 Ιη ηοΐίδ 8(1 δΐ6ρ1)8ηοη) 1(1 ρτο ηη^Β 
Ι)8ΐ)68(, ςυ6η)8(1η)0(1υπ) 61 Ηοΐ8ΐ6ΐΓιιΐ8 Ιη 8υί8 
ΑηηοΐΑΐίοηίϋυβ άΛ Οηβΐίυη). Υΰτυηι ίρ86 ριιΚ> 
ΒΰΓΚΰΙίιιπ) ηιι§83 6ΐί8ΐιιηυ£8π,(1υιη 1ιυη6 8ΐ6ρη8ηί 

1θ6(1Π) 6ΧρΙίθ8Γ6 ΟΟηβΙΐΙΓ. 

(50) 06 ρ8ΐΠ8 ΟίΟΟίοΓίβοί ίΠ)ρ6Γ8ΐθΗ8, ^6 008 
60η(Γ0Τ6Γ8ί8 681 Ιηΐ6Γ 8εηρΙθΓ68, ρ1αήΐΗΙ8 2\Μ 
1θ(2ΐιίπ)υΓ• Γ•3 ΟΒ πίΕΜΑΤΙΒϋδ ΟΟΟΙΟΕΧΤΙδ. 134 

Ύίά,ντων Ανθρώπων άνοαιώτατος , χαΐ άσ&βέ(ττατος Α ><ΐυ9^ «1 ροΐυιη 8ΐΐΑνίβ8ΐιιΐΑ βυρΓΑ ο&ιηβ&Αςηα», υΐ 
^ασιλλυς Διοχλητιανδ^, άηό τίνος χωρίου χαλούμε- &$50ΓυιιΙ, ςυί ^ϋβίΑΓυηΐ• 
νου Ι^ώναι,έν φ Ιστιν Οδωρ πότιμον χα\ γλυχύτα- 
«ιον ύπίρ ικάντα τά υβατα, ώ; ψασιν οΐ γευαάμενο;• 

Νή9^ έστι μεγίστη χα\ επιφανέστατη ή Σιχελία. 
Ούχ Ι|ν δέ τ6 πρ^ερον ύπ6 τήν αρχήν του βασιλέως 
Κωνσταντινουπόλεως, δτε ή Τώμη έβασιλεΰετο* 
ν^ν δέ έγένετο ή χαινοτομία αΟτη βιά τ6 την Τώ- 
μην ΑποθέσΟαι τ6 βασΓλειον χράτος, χαΐ ίβιοχρατο- 
ρίαν Ιχειν, χα\ ^εσπόζεσθαι χυρίως παρά τίνος χατά 
3{αιρ6ν Πάπα• Κρατείται δλ νυν ύπ6 τήν άρχ^^ν Κων- 
σταντινουπόλεως, διά τ6 τ6ν αύτοχράτορα Κωνσταν« 
τινουπόλεως θαλασσοχρατείν μέχρι των Ήραχλέους 
στηλών, χα\ πάσης όμοΟ της ώδε θαλάσσης. "Εσχβ Τ/ΐ€θΐα Χ^ ΒίάΙία, 
δίαΐία ίη5υΐ2 ιηαιίιηα «ι οβί^ΐΐ^βητίπια 6<1 : Ιι9Β€ 
υΐΗΐυβ ηοιι Γυίΐ ΑΐιΙβΑ 8υ5 ροΐ«8ΐ«ΐ6 ίιιιρΰΓηΙοη» 
€οιΐ8ΐΑΐιΐΊυοροΙίΐ&ηί, ςυ»η(1ο Αοηι& ίηιρβΓ^Αίοη βυΐ)- 
]θ€ΐ& 6Γ2ΐ : ηυηο &υΐ6ΐη ίι«ο ίηηονλΐίο Γ»ΰΐ& 65ΐ, 
ςυΐ& βοιιίΑ Γ6£ίιιιη (ΙβροβιιίΙ ρπηαρβίυιιι, «ι ρτο- 
ρι ίαηι 8(1ιηίηί5ΐΓ«Ιίοιΐ6ΐη λ€ ]ιιΗ&<Ιί€ΐίοιΐ6ηι οΐΜίηυίΙ, 
€Μ|ΐ»6 ρΓορήβ Α€ 1β{ίΐίιιΐ6 <ΙοηιΙη&ΙυΓ ςυΐ βυο ΐβΐΗ- 
ροΓβ ραρ» 631. Νυηο υ6γο βιιΐ) άίΐΐοηβ 6βΐ εοιικίλη* 
Ι'ιαοροΐίβ, ςυία ΟοηΐΚηΙίηοροϋΙαηυβ ίιηρ«Γ8ΐοΓ 
ιη3Π8 ρΓϊηοβρβ «81 ιΐ8ςυ6 8(! ΙΙβΓουΙίβ οοΙαιηη89, 
δέ τήν Ιστορίαν του χαλε!σθαι Σιχελ(α, άπ^ Ιστορίας Β ^ι ιιο84Γί ΙοΙίυβ ιιΐθ<1ίΐθΓΓ8η6ΐ. Ραιηπ ιιιίβηι 681, $ί τοιαύτης , χαθώς ό Γραμματιχ^ Στέφανος γρά* 
φει (51) * ΣικΜΛΙα 4 Υΐ\σος ΣιαατΙα Λρόζ9ρ€γώτο• 
μάζετο* είτα ΣιχεΛ'α έχΛήθη, ώς ρκιαν ΈΛΛάη- 
«ος, Ίερ€ΐντ της 'Βρας β (52). Έν ύέτφ αύτφ 
χράτφΐίαΐ ΑϋσονεςύΛό τώγ Ίαπύγωγ έζ ΊναΛίας 
άτέζηηοΌΤ^ &τ ^χε ΣιχεΛός* χαΐ διαβάντβς £/^ 
τ}\τ τησοτ τήτ τε ΣίκανΙατ χαΛσν^ιέηΐΥ ΛερΙ τ^ 
Αίττατ χαθεζύμενοί, φχουγ αυτοί τε Χ4ύ όβοα» 
Μϋς αύτώιτ ΣίχεΛός^ βασιΛείατ έγχαταστησώ- 
μ£*Ός^ χαί έττενβετ ορμώμενος ό ΣιχεΜς οίτος^ 
χάσης ήΛϊ τής νήσου τότε ταύτης ΣιχεΛΙας χα- 
Λοί'μέτης άχύ του ΣιχεΛοΰ τούτου * β^ χαΧ έτ 
αύτ^ έΰασΙΛενσε, Κα\ Μένιππος δέ ταΰτά φησιν * 
"ΈΛΘόττες εΙς ΣίχεΜατ στρατός ποΛϋς έξ Ίτα- 
Λίας^ τους τε Σίχαγοϋς χρατι\σαντες μάχχ^, άχ* 
έατειΛαν εΙς τά μεσημβρινά χαϊ τά έσ χέρια μέρη 
αύτης^ χαΧ άττϊ Σιχανίας ΣίχεΛίατ τ}\γ νί\σοτ 
ίποίησατ χαΛεΐσθαι• χαϊ τά χρΛτιστα της γης 
ήχησαν έχοντες. Μεγίστη δέ αύτη μαρτυρειται 
«ών επτά, χαΟά φησιν "Αλέξιος ό χωμιχός (55) * 

Των έχτά κ?}σωτ, άς δέδειχετ ί\ φύσις 
θνητοίς μεγίστας, ΣιχεΜα μέν, ώς Λόγος 
"Εση, μεγοΛη^ χαϊ δευτέρα ΣαρΒώ • τρίτη 
Κίονος • τετάρτη δέ^ ή άιότ Κρήτη τρορός. 
Εύβοια χέμχτη στειτο^νής. "Κκτη Κύχρος. 
Αέσβος δέ τάξιν έδδόμϊ\τ Λαχοΰσ' έχει. 

Των δΐ νησιωτών οΐ μέν ίθαγενεΖς πά}.αι Λίγυες έξ 
*Ιταλέας, Σιχελο\ λέγονται. 01 6έ έπήλυδες, "Ελληνες 
είσι Σιχελιώιαι, ώς Ιταλιώται. Έχει δέ πόλεις έπι- €ίϋ2ηι «ρρβΙΙαιίοΒθηο 8ΰ06ρί88β «1» 6|υ8ΐιι<Μΐι Ιιί•ΐο• 
ΓΙΑ , υΐ 8€ΓϋΜ( δΐ6ρΙΐ8οα8 βπηιιπ&ΐίου» : 5ίπ7ί• 
ίηειι/α 8ί€αηία ρΗη$ ηοηιίηαΙβαίΧΓ^ έεΐηάε 8ΜΙία 
αρρεΙίαΐΑ μΙ, «ι αίί ΜβΙΙαηίβηε ϋ^. η Οβ δβυη• 
^υηοη^8• ΚοάεΜ Ιεη^ροτε εύανη Αη$ϋ»€$ α^ ^εψ^ - 
ί>Η$ €χ Ιΐαϋα έείτΜΪ εηηί, ηΜχί ρταεταΐ $\€^η% ζ 
ει ίταμαα ΪΗΒχΙα^ 8ί€αηΙα άίείε^ οΊηα ΛίίηοΜ εεάβε 
είαΒΗίεηίη, <Ι ίριί, εί ηχ βοηιηι 8ί€€ΐ»$'9ιαΙ>ίίαηίΗ{^ 
ί^ι' τε^ηο €οη$ίΗΜίο : αίφιε Με ψτο{εεΐ%ζ βιαίηε 
ίοΐαηι <ΐ6ί ηιοχ $Μ¥ερίί ίηειι/αιιι, ^«(ΐ ίταη α^ Ιιοο 
8ί€€ΐο 8ίείΙία ηηηαηραία εϋ : φιί ίη ιρεα η^ηανίΐ. 

ΗφΟ Τ6Γ0 ΜβΙΐίρρίΙβ 1)18 νβΓΐ>Ί8 ΙΜΓΓ&Ι : Ρτθ(€€ίί ίΐΙ 

8ί€ΗΊαηι 28 ^^^ ίηρεηϋ εχετάΐΜ εχΐίαΐία, 8ί€αηί9 
^ ρτωΙΊε εηρεταΐη. αά ιηεήάίοηαΐεζ^ ει οοεχάπαι η- 
* (^\οηχ»ραηε$ εο$ άείε^ατηηΐ ; εΐ ιι( ρΓθ8ίΜηία 8ί€ίΙία 
νικιι/α υοεατβίίίτ εΚεεετΗΗί^ η^ετηηιωιαιηε $οϋ 
τερίοηαηι Ηαί^ίίαηίεί ΰΐΰοΙηεΓηηί. Μαχίαι» 8ΐιΐ€ΐιι ίη- 
8ΐιΐ8 6 βρρίΰΐη 6886 ρΓθΙ>8ΐυΓ 6118111 Αΐβχίί ΟοιιιΊοί 
ΐοϋΐίηιοηίο, €υ]α8 Ιιί 8υηΙ ν6Γ8α8 : 

Εχ νηηΐίε ίερίεηι, ΐηάί€ανΗ ηνα$ ρατεηε 
ΝαίΗτα ιεττίρεηί», 8ί€ίΙία β»! νηαχιινια. 
Ι/Ι (αηια ίετί : $ε€Ηηάα 8ατάο : ΐεηία 
€ίβτηΗ$ : ίοΌί» (ξηΰΒ ϋτεΐα ηηίήχ ηηοΓία ${αί* 
Εν^ίτα ίξνίηία αηρν$ία : $€Χΐα Γι/ρηιε ε»ί : 
Αι ίΛ$\ίΧ$ οτάίηβηι αΐ αάερια εαρίίίΐιηηι. 

ΡοΓΓΟ 6ζ λη$ιιΐ8η1)υ8 ίιπϋ{;6ΐΐ98 ςυοικίΑΐη ΪΛ%}ϊηΜ 
6Χ 1ΐ8ΐί8, δΊευΙί (ΙίειιηΐυΓ : 8<1ν6η« 8ΐιΐ6ΐη Οηκβ 
^ιιηΐ δί66ΐίοΐ£, ιιί Ι^αΙίοΐΦ. ε»ΐ6Γυιη ίη$ί£;ιΐ68 υΓΐ}68 σήμους τήν τε Συράχουσαν, χ»\ τ6 χαλούμενον Ταυ- Ι> 1ια1)6(, 5γΓ86υ88$,'6ΐ ΤλυΓΟίηβηΙιιιη (ϋίΐυαι, ίρ8υιη- 
ρομίνειον* χαΐ αύτ^ τ^ "Αχράγαντα, χα\ τάς λοι- 
ηάς πόλεις, τά; μΐ ν ή ρημωμένα;, τά; δΙ χρατουμέ' 
να; παρά των Σαραχηνών. Τί^ν μίν ουν Συράχου- 
σαν 1π\ Βασιλείου του άοιδίμου ^σιλέως παρέλαβον 
οΐ Σαρακηνοί. Τ6 βλ Ταυρομένειον, 1π\ Αέοντος του 
σοφωτάτου βασιλέως. "Οσα τοίνυν χατελείφθησαν 
χάστρα, παρ 2 τών άθεων Σαραχηνών κρατούνται* 
μόνη δΐ άντιπέραν ή Καλαβρία κρατείται παρά τών ςυβ Α£Π£6ΙΐΙυΐη, βΐ 69Β16Γ88 €ίνίιαΐ68, ρ8ΓΐΙιη (Ι6- 
86ΓΙ<1$• ραΓίίΐη 8 5αΓ806ηΐ3 066υρ8ΐ38. 83ΤΓ86υ88& 
66ηβ•8υ1) ΒΑβίϋο ΐΙΙΟ ρΠ8Γΐ8Γ0 ίΐηρ6Γ8ΐ0Γ6 06ρβ- 

Γϋηΐ 8αΓΑ06ηί; ΤαυΓοηιβηΙηιη νβΓΟ 8ΐι1> 1.6θηβ 
83ρί6ηΐ{85ίιΐ)0 ίιιιρ6Τ2ΐθΓ6. Οοοίςποί Ι|ί4ιΐΓ <!1β86ηα 
ίυ6Γ6 ορρι^α, 1)Χ€ αΙ> ΙιηρΙί8 δ8Γ866ΐϋ8 ^ΐίηβηΐυΓ» 

δθΐ8 νβΤΟ ΐΓαη8 ΙΙ)8Γ6 6β181)Π8 8 εΐΐΗ8ϋ8Ιΐί8 1606- 

ΙαΓ, ίη ςιΐ8 6Γι8βι Α1ΐ6|μυιη €8ΐ, 6ΐ ορρί(Ιιι1υπι ΑΝ5ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝΟυΚΠ ΜΟΤ^ε. (54) Η 00 Ίη βρίίοπιβ $ΐ6ρ1ΐ9ΐή ηοη 6!(8ΐηη(, βΐ 
ιηίΓΟΓ 6ΙΙΓ ΒθΓΐιοΙίυβ ςπί υ1 8ΐί8• ςιι» βχ 8ΐ<ν 
ρΙΐ8ηί €8ΐαηκ> ρι οΓοοιβ 6Γ&ηΐ, 61 €0ΐΐ56Γναΐ3 βιιηΐ 
αρυϋ &0Γίριοηιη ηθ3ΐΓΐιπ) ΙβςίΐΊιιιο ηυοίοπ Γ6$Γι- 
ΐυιΐ, Ιιχι* οΊίΙβιη ηοιι Γ6&ιίΙυοΓΊΐ. (53) εΐϋιΐ 6υιη(1βηι Η6ΐΐ8ηί6ΐιιη βΟΓίρίΟΓ ηί^%\^ψ 
&ιιρΓ8 6ΙΙΙΙ1 (16 Ι1;ΐ66(1οηί38 11ΐ6ΐη8ΐβ, υΙ)ί νίϋ6 Ι]ΐΐϋ8 
(1ϋ 60 2ηιιοΐ8νίιιιιΐΒ. 

(53)Ηίϋ ροοίϋ »Γπ8 8θπρΙοπΐΗΐ8 Αΐ6χί8 (Ιίι-ϋαΓ* 135 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΉ 136 

•9ΐηβΙ«ε5Γΐ8€«,€ΐδ««€ΐη86Τ6πηφ,6ΐεΓ0ΐο,61&Η< Α Χριστιανών •έν ^ χα\ τ^ Τήγιόν έστι, υλ\ τδ «ολι- ςυ9Βΐ)2ΐη ορρΊ(ΐ2ΐ. Ι]ΐιί1)υ5 άαι €&ΐ89>Γί(Β ϋοιηίη&ΙυΓ. 
8ιιηΙ «υΐβπι &ιι1» διοΠί&, 6ΐ 6]υ8 <1υΰ6, υΓ])6& τί§;ιηΐί 
όηχ. €2Βΐ6Γυιη Ι黀 ΙηβιιίΑ ληϋςυ'ιΐυδ (Ιοηιίη&ΐα 
ΐγΓβηηίϋο Γ6£;6ΐ)3ΐυΓ, ηβ (ΙΊοΑιη Γβ^Ίο, αϊ) ΗΙβΓοηβ» 
61 Οίοηγβίο ι^Γ&ηηο ; Κοιηλπί ν€Γ0 6«οι €6ρβηιηΐ 
€υιη ιη&{η9ΐ εΐββιβ, ςυαηιΐο Μ<Γ€6ΐ1υδ ίΐΐβ βχβΓοΙΙυΙ 
ίιηρ6πι1)λΐ,^6ΐ η8?&ΓθΙ)υ8 οΐ&ββίβ Βοιη8η9Β οοηβΐίΐυΐηβ 
6Γ«1: Ιυηιουπι ΛΓ€ΐιιιη6(ΐ68 9βοπ)βΐΓ2ΐ*^7Γ<£υβΙ> η^- 
ιΐ6αί», ιιοΰΐυ 6χρυ|;η9ΐΐ8ΐ υΓΐ>6 « ιηϋίιβ ςυοιί&ιη ίηΐβτ- 
ίοοίοβ 681 ; ςυβηι ΜβΓοβΙΙυβ ιιβςυβ βιίβο ΙυχιΙ, «1 
ιιυΙΙυβ &Ι)Γιΐ6Γίΐ ρΐαηοΐοβ ΐι1> 6]ιΐ8 86ρυ1(υπι• Αίψίϋ 
1ι»6 <ΙοΙ(ΐ6ΐιι (16 δίαΙίΑ. σμάτιον της αγίας Κυριανής, της τε αγίας Σευηρ!• 
νης, χα\ ό Κρ^ων, χα\ Αλλα τινά, ύνιτάρ ό στρατ- 
ηγέ Καλαβρία; χυριεύει * €(σ\ δΐ αΐ ύπ^ Σιχελίαν, 
χα\ τ6ν ταύτης στρατηγδν, πόλεις χβ'. Τ6 δέ άρ- 
χαΐον, αΟτη ή νήσος έτυραννείτο, ?να μή λέγω, 16α- 
σκλεύετο, ύηό τε Ιέρωνος χα\ Διονυσίου του τυ• 
ρ&ννου* -χαρέλαβον βΙ αυτήν οΐ 'ΡωμαΤοι μετά στό- 
λου μεγάλου, βτε Μάρχελλος έχεΤνος έστρατήγει, χα\ 
ναύαρχος του ΤωμαΐχοΟ στρατού ένε^ίχνυτο * 5τ€ 
χα\ "Αρχιμήδης 6 γεωμέτρης έν αύιαίς τα?ς Συρα- 
χούσαις ών, νυχτδς άλούσης τής τεόλεως, ύπ6 στρα- 
τιώτου τινδς άνηρέθη * δν 6 Μάρχελλος έχεΤνος τοσούτον έΟρήνησεν, ώς μηδένα χοπετ^ν άπολειφθήναι τής έχείνου ταφής. Κα\ ταΰτα μίν περ\ Σιχελίχς. 
ΤΗ^ΜΛ II, ί,οη^οίτατέίω, θέμα ΙΑ\ Α^ογγιβαρδίσς. 

ΐΛθη%ο\}Λτά\Λ <]αοΙ)υ8 ηοιιιιιιϋ)ΐΐ8 βκΐ <ρρ6ΐΙ&(& : Ή βΐ Λογγιβαρβία (54) δισσοίς όνόμασι χέχλη- 

•ίςυιϋβιη > ηοηηιιΙΙΙβ 1•οηβί1)8Γΐ)ΐ8, α ρτοιηίββΑ ται * παρά μέν τισι Λογγι^αρβία, τοϋτ* έστι πολυ- 
Ι)8γ1μι ίη60ΐ&Γυιη ϋίϋΐ» 681; 8 ςυΙ5υ8<ΐΑαι νβΓΟ Ι^ι- ^ γένεια- παρά βέ τισι Ααγοβαρδία, ώς πολυγένβια* 
(ξΟΐΜίΓϋΐΑ 6ΐ<ΐ6ηι οΗ^ίηβ. Τ6ΓΓ8 9αΐ6αι, ςυλίη Ιηοο- ή δ^ γη, ήν χατοιχουσιν, ή τε Βοθρενοτδς, χα\ Νε4ί• 
1αηΙ« 61 ΒοΙΙΐΓ6ηοΐυ8, 61 Νΐ^ροΐίβ ηΐ6(ΓθροΠ8, 6ΐ' πολις ή μητρόπολις, χαΐ τδ Λέσβιον (55) δρος, χα\ δ Υ68ΐιν{ιΐ8 ιηοΜ, 6(, ςιιι ίη }ρ80 68ΐ, Ρχτοΐιβηυι, 
ΟηβοοΓαιη βυηΐ οοΐοηί». ^υ8(^ιι^3ιι^ &αΐ6ΐιι, 86υ ρο* 
ΐΊυ8 Ζ6ηοηί8 ΐ6ΐηρο?ί1)α8 βοΐΐΐιί οβρβηιηΐ 6( Ν68- 

ροΓίαΐ, 61 Γ6ΐίςυ88 υΓΐ>68 8(1]&66ηΐ6β. Ηί8 ίΐηρ€Γ8ΐ)8ΐ 

Βυΐ6ϋηυ8, Ργαποοπινι ϋαν, ςυβηι Ν8Γ868 (ΐ6ΜΙ:ινΗ 
ρΓθρ6 Αυιιΐ6ΐι €3δυΗηυιη, βΐ 29 Ιη(βηΐ66ίοη6 ϋ6- 
ΐ6νϋ, υΐ βρί^ΓΑπια» ιιβΓηΐ : 

Ρί€ηα ΰαάανβνϊ^Μί ίαΙ^οφίΒ ίη[β€ία βαβηία 
ΤΜ$€α ΟαηΐΜί ΰορίί ύτβηα νηΙίείΜ : 

ϋηηι ΡταηΰΟΒ αά€$ ροραΙο$ Βοτηαηα ΰβΜίί^ 
Ει ωίοΐ ραηΰαηΐ αςηίηα ΒηΐίΙίΐιδ, 

Νω [βΐίχ βηιηίι, ηπΐ ρηΒ[βτί $ίρηα ΐτορΗαΙ^ 
ΰΛΐη ηι6«Ι ωΐ€ΤηΗηί ίαηρηίΜ ΒατΒαήΰο, Ιν αύτφ Πυρχάνος (56), Ελλήνων είσ\ν άποιχίαι* 
χα\ έπ\ τ1)Ί ήμερων Ιουστινιανού, μόΠίλον δέ Ζήνια- 
νο^, παρέλαβον οΐ Γότθοι, τήν τε Νεάπολιν, χα\ τάς 
λοιπάς παραχειμένας πόλεις* ών ήρχε ΒουτελΓ- 
νος (57), δ των Φράγγων στρατηγός, δν χατεπολέ- 
μησεν δ Ναρσής παρά τδν ποταμδν ΚασουλΙνον, χαΐ 
τελείως ήφάνισε, χαθώς τδ επίγραμμα λέγει (58) * 

Ψβίθρα ΚασουΛΙτον Λοταμου βεβαρημέτα ν^κροΤς 
Αέξατο Τυρστιντίς ήϊότος χροκάΛτί\. 

Έτίκα Φραγκικά φνΧα χατέκτανετλϋσονίς αΐχμ^, 
Όππόσα δειΛαίφ πείθετο ΒοντιΛΙτφ ' 

"ΟΧβιοτ&ντόδε χευμα, χαΐ ίσσεται άντΙ τροχαΐον 
Αίμαη βαρβαρίκφ δηρότ έρενθόμετοτ. Ι^ΗοΓ ΡΓ8η6ί δΐιΐΗϋΙί 8υηΙ Ιαηο ΐ6ΐηροη8• βΐίαιη ^ Ύπετάγησαν οϋΐνοί Φράγγοιτφ τότε χρόνφ, έχοντες 
Ι^οη(;οΙ>αΓ(ΙΊ8 &(1αιΐ8ΐί : 6ΐ 6χίη(ΐ6 Λά Ιΐ0(Ιί6Γηυιη χαν Ααγοβάρδρους συμμίχτους* χαΐ Ιχτοτε μέχρι 
υ8ςυ6 ϋΐ6ΐιι 1.οη{;ο1)8Γ(ϋ8 ιη οπίίηβηι Ιΐ)6ηΐ8ΐί8 Γ6- τής σήμερον χρηματίζει είς τάξιν θέματος ή χαλου- 

ΑΝδΕυΐΙ ΒΑΝΟυΐϋΙΝΟΤ^Ε. 

(54) Ρθ8ΐΓβιηί8 ΐ6ΐιιροήΙ>υ8 1.οιΐ||[θ1)ΑπΙί9Β ηοιηίη6 
6α ροΐΊ88Ίαιυιη ΪΜϊ» ρ8Γ8 8 ΟπΕθί8 ϋοπΑΐι ίυΐι, 
ςυ« ία 6θηιιη ΙηιρβτΙο Γ6ηΐ8ΐΐ8ίΙ, η'ιιηίηιηι (^ΙιΐΜτίΑ 
»ΐς(ΐ6ρ8Τ8Γ6|;ηΐΝ6ΐρρ1ίΐ8αί, υΐ ηΐ8ηίί68(ο 8ρρ8Γ6ΐ 
6Χ ϋ8 ςυββ ηΐ€ 8€Γϋ)Ίΐ ΡθΓρΙΐ]ηΌ86ηΗιΐ8. ΟΠιη 
81016111 8υ1) ΟλτοΙο Μβ^ηο Ι^οη|Κθ58Γ(ϋ» ηοιη6η 
ΙΑΟΙ Ι8ΐ6 ραΐυΙΙ, ιιΐ υηΊν6Γ8λ Ιΐ8ΐί8 Ιιοο τθ68ΐ)υΙο 
ίοΐ6ΐΙίΜ;βΓ6ΐυΓ, υΐ βοηβίαΐ 6χ οΙίΑΠα 6]υ8<ΐ6ηι Οα- 
ιόΓι Μ8κηι ρΐΌ (1ίνί8ίοη6 Ιιηρ6πΙ : ΙίαΙίαιη νετο^ 
αηοί €ί ΐΑ»ηςοΒατάία άίοιίΜΤ^ 6ΐ€. Ου^ίΠΑΐη ▼6Γ0 
Ιοιίίβ μ8Γ8 1ιθΐΐ8θ1)&Γϋί« ηοηιΊηο 1ΐ(Ηϋ6 (Ιοη6ΐυΓ, 

116010 Ι^ηΟΓΗΐ. 

(55) 5ΐ6 Ι η 018. Αΐ ηαοΓβΙΙυβ Ούεσούβιον δρος 
6ηΐ6η(ΐ3ΐ. δ6ΐ1 τίόβ 0Γΐ6ΐίυιη τβΓ^ο, Κβι^κι. 

(56) Ε6ΐιυί8 Ιιυ]ιΐ8, ίηςυίΐ ΜοΓβΙΙυβ, ιη6ΐηίηϋ? 
ηιιΐΜ|ϋί<1 ΜίΐίΛ χρατήρσι πυριπνόοις εοηβΓυίΙ? 
811 Ρ8υ8ίΐ7Ρ0, 8η Ρΐίϊ "* ' 
&η 

Ιθ€θ Ατ6ΓηΊ ίΓΓ6Ϊρ8Η'Τ 8η Ο8ου6ςυ8ςα6 6χρ1θ(1βηύυπι 
νίόβΙυΓ 8 ιηοηΐ6 Υ68ατΊο ΙΙυρχάνου ηοιυβη, €ΐι]υ8 
6ΐ^ιΐ)θη πυρδς χάσαα, Ιιί8ΐοιη ί{ηί8 ρΓ» 86 ίβΠΤ 
6(]ΐιί(ΐ6Πΐ Ιπέχω ,€6ϋ1ο πόρον έν άπόρφ. 

(57) Οβ Ιΐ86 Γ6 ρ1υπ1)υ8 Α^8ΐΗί88 $θΙΐθΐ88Γΐ€Ι18 

ΠΙ). II. Ηί6ΐυπββ άβ Γ6ΐ>υ8 §[6&ΐί8 ^υ5ιΊη^8η^ ϊιιιρ6• 
ηΐοΓίβ; ςυί ςιιΐιίβηι 86ηρΐθΓ ΒυΐΠίπιιπι Ιιυη€ 
ΡΓαηηοΓίιπι 4ιιε6πι τοεβΐ ; 6υπιςυ6 61 ΓΓ8ΐΓ6ΐη 

6]Ι18 1.βαΐΙΐ6Πΐη 8ηΐ68 6αΠΙ ΟθΙΙΙΐί8 80€ί6ΐ&ΐ6ηΐ ίηΠ886 

Αΐι, ίηγίιο 6118111 ΤΙι6<μΙοΙμι1(1ο. γ6|;6. Υκΐβ «υπκίβηι 
Α};8(ΙιΊ8ηι ΙίΚ>. ι. &ί{οηίυδ 8αΐ6ΐη Ιί1>. χχ (Ιβ Οο- €Ί<Ι. ίπιρ. (Ιιιοβηι Ιιυηο ΒυοβΠΊπυπι παηουραΐ, οι 
1ΐ8η6 ΓΓ8η€θηιιη 6ΐ8(ΐ6Πΐ ίη 9ί%το ε8ΐηρ8ηο οηηΐί• 

?[Ί886 8οη1)Ί(, 8(1 ε88Ί1ίηυπι 86υ €88υ(1πιιιπι Ουγίηιη: 
8 1(1601 γί(Ι<*ιυΓ 6886, Ίη(|υίΐ ΗθΓβΙΙιΐ8, €ΐιιη ΥιιΙ- 
ΙιίΓηο, ςυΐ ιιυιιο Βαη^ηίηο 8ΐ> Ιΐ8ϋ ΓοΓΐ8886 81Γ8£6 
Ιηϋί|ίΐ8ΐυΓ , 61 6χ Αρβιιηίηο ιιιοπΐ6 Ουίΐ. 

(58) ΕρίκΓ8!ηηΐ8 ςυο(1 Ηιο ΡοΓρ|]^Γθ[|[6πίΐυ8 Γ6ί6ΐ1 
(ΐ6ρΓ8ν8ΐυιη 80 οοΓΓυρΙυιη (ςυοιΙ ςϋί(ΐ6ΐη ηοπ (ΙυΐΗΐο 

>• 8€η1>Χ ίη86ίΐί8 Γ86ΐυπΐ) 1)8ΐ)6ΐυΓ 61 8ρΐΙ(1 Α&81|Π81ΙΙ 

ο 1ίΙ>. ι.ΙΟβ ςυο 8ί€.'ί1ΐ6 : Έμο\ δέ τις τών έπιχωρΤων, χαΐ 
, Ό έλεγείόν τι Ιφη ές χύρβιν τινά λιθίνην ύπό του γεγρά- ?)θαι άαφ\τάς δχθας τοΰ ποταμού Ιδρυμένη ν, ωδέπη 
χον. ΜίΗί νβτο ηηιάαηι βχ ίηάίρέηη ηίνΐιι^ γοπημ 
ηηοάάαηι ίαδηίίΒ $αχ€<Β α ηηορίαιη ίη$€τίρίΗηι /Ίιϊχμ, 
αά Ηραί /Ιχηιίηίε ρο$ίία ; ηνοά »ί€ ΗαΙ>€ί. €α;ΐ6ηιηι 
νίδϋΐη 681, Ιβχΐυί ΡθΓρΙιγΐΌ£6ηίΙί 886ΓίΙΐ6Γ6 Ερί- Ρ8υ8ίΐ7Ρ0, &η Ρΐ8ηο, 8η Τ8ΐ>ιΐΓηο 8η ΡυΓβΊο» βπιηιιη» ίίΐυι) 6πΐ6η(ΐ8ΐύπΓ8θ"ιηΐ6^πιπ), ςυοιηοϋο 
Ρυΐ6θΠ8Τ8ηρ6Γ6([πη8ΥθΧ68ΐ,6ΐάντ\τουΆόρνου Γΐι !)8ΐκίΙυΓ 8ρϋ(1 Α88ΐ1ιί8πι ; 6( Ιιίο 1(1βιη ρΓουΐ Ιΐ8- 
1>6ΐυΓ ίη 1088. ΡθΓρΙιγΓθ(;6ηίΙί 6χ1)ί1)βΓ6 ; δΐο ίκίΙυΓ 
Ιΐ8ΐ>6ΐ : 

"Ρείθρα Κασονδίτον ποταμού βεβαρημένα τεχροις 
Αέξατο ΤυρσηνΙς α/χή 

^Οπαόσα δειΛαΙφ χείθετο ΒοντεΛΙηρ • 
"ΟΜίον γοΐ τόδε {>ενμα, καϊ έσσεται άηΐ τρο• 

\χαίυυ 
Κίματι βαρβαρίκφ βειτότ έρενθόμετοτ• 137 ΠΕ ΤΠΕΜΛΤΙΒυ3 ΟΟϋΙΟΕΝΤΙδ. 

μένι\ Λογγιβαροία (59). Έπ\ δΙ της βασιλείας Μι- Α (ΙαοΙ» ΓϋίΙ. δϋΐ) 
χαήλ του υΐοΰ Θεοφίλου, άνηλθ&ν ατώ Αφρικής στά- 
λος λς^ χομι:αρίων, Ιχων χβφαλήν (60), τόν τε Σολ- 
^ν^ν, χα\ τλν Σάμζν, κα^ τ6ν Καλφοΰς. Κβ\ έχει- 
ρώσαντο διαφόρους πόλεις της Δαλματίας • κα\ τί^ν 
τβ Βουτοβαν, κα\ τήν Τώϊαν, καΐ τά κάτω Δεκά- 
τερα. "ΊΐλΟον βΐ κα\ πρ6ς τ^ιν τούτων μητρόπολιν, ή 
Τβούσιον λέγεται, κα\ ταύτην έπ\ χρόνον έπολιόρ- 
κουν ίκανόν. 01 δα του κάστρου Ταουσίου, απέστει- 
λαν πρ^ς τδν βασιλέα, έξαιτούμενοι διά στόλου βοή- 
θειαν ' των δέ εις τούτο άποσταλέντων άνελθόντων, 
βυρον ύιΛ θεοΰ τήν αυτοκρατορικών αρχήν Βασί- 
λειον, τ6ν άοίδιμον βασιλέα, ήδη λαβόντα, δ; κα\ τά 
της αυτών πρεσβείας κα\ δεήσεως έπακούσας, καΐ 
στόλον Ικανών, κα\ δραστήριον άρχοντα, πρδς τήν 138 
ίιηρβπο αυΐύπι ϋΓκΙιαβΙΊδ, ΙΙΓιί 
ΤΗοορΙήΙί, €ΐ&$$ί5 αΙ) ΑΓη€3 α$€οη(ΙίΙ ΙΐΊ£;ίιιΙα <>οχ 
ηανίδϊοΓίιιιι, ήυ» δοΐόαηυιη, βι δβηΐίηυιη, βΐ ΟαΙ- 
ρΥιυιη, (1υ('0$ ΙιηΙι6ΐ)3ηΐ. Ιΐί $ιιΙ)6ββπιηΙ 8ίΙ)ί νΒπακ 
03ΐπιΜίφ υΓΐ)ο$, 61 ΒιιΙοΙ)ηιι, οΐ Ποβαη, 6ΐ ΊηΓβ- 
Π0Γ3 ΟοοαΙβΓϋ : τοηβΓυηΙ βΓΐίΐιη α(Ι βοηιιη ηιβίΓο- 
ροΐίπι, ςιι^ 1{α([υ$ίπιη <]ίΰ6ΐ)3ΐυΓ; οηιηςυβ 83ΐί$ 
Ιοηςο (βιηροΓβ οΙ)$0(1βΓυηΙ : υΓΐ)ί$ αοίβηο Πα^υδίηοκ 
€ίν63 3ίά ιηιρβΓΑΐοΓβιη 16^310$ πΓίδΟΓυηΙ, ςυί αυχί- 
1ί3Γ6ΐη οΐ3$$6η) 6χρο5ΰ6Γ6ηΐ. Οηνα Ιϋ^αΓι αϋ Γοςί^ιη 
ν6ηί$$6ηΐ, ίηνοη6Γυη( Βαδϋίυιη ρΓΧΰΙ&Γυιη Πΐυιιι 
ΊπφβΓΑΐΟΓβιτι Οοί πιιπιίηο μη ίπιρ^ΓαΐοΓίδ ϋί^ηίΐΑΐβ 
0Γΐΐ3ΐυιιι, (]αί οιιιη οοηιπι 1ες»Ιίοηίβ &ε $ΐφρΓΐ€α- 
Γιοηίδ €3ρΊΐ3 απϋίδδεί, οΐ εΐ388ειη ίιΐοηβαπ), α (1υ- 
εΐοΐ'βηι 8ΐΓ6ηυιιηι, βϋ 5ΐιρρ6(ί38 ίρ8ί$ ΓβΓεηίΙαδ 6χ- τούτων βοήθειαν εύθΰς έξαπέστειλε. Τούτο δέ άπ6 ΙοπιρΙο ηιΊδίΙ : Ιιοε αιιίβηι ουηι ρ6Γ ΐΓαπ^Γυ^;: αυτομόλου μαθόντες οΐ Άφροι, χα\ περ\ τήν πολιορ- 
κίαν άπρακτη σα ντες, μδλλον δέ πτήξαντες τήν του 
βασιλιχοΟ στόλου κατ' αυτών παρουσίαν, άνεπέρασαν 
Ιν λογγιβαρδίςι, κα\ πολιόρκησα ντε ς τ6 κάστρον Βά- 
ρης, φκησαν έν αύτφ, παραλαβόντες πάντα τά κά- 
στρα, καΐ τήν πάσαν ΛογγΊβαρδίαν, χαι τά λοιπά 
κάστρα Καλαβρίας μέχρι 'Ρώμης • ώ; εΤνσι πάντα 
τά ύπ' αυτών πορθηΟέντα κάστρα ρν». Βασίλειος ουν, 
δ άοιδιμος βασιλεύς, τήν αύτοκρατορικήν αρχήν παρά 
Θεού είληφώς, καθά προείρηται, κα\ ταύτα άναμα- 
βών, προαπέστειλε μέν στρατ2*ν καβαλαρικδν, κα\ 
ικλοΐα ρ* • έγραψε δέ πρ^ς Αοδοΰχον τδν ^ήγα Φραγ- 
γ(ας, κα\ τδν Πάπα Τώμης, του συνεπαμΰναι τψ Γβ8θίνί8δ6ηΙ ΑΓπ , 6ΐ ηίΙΓιΙ Ίη οΙ)8ί(1ϊοη6 ρΓΟίυο- 
νβΓβηΙ ; ίιηο βΐίαιη ίηΐροΓ&ΐΟΓίχ οΐ388ΐ8 αάνβΓδυβ 
86 ίιηρείυηι 6χΙΐ0ΓΓ68€6Γ6ηΐ, ΐΓα]606Γυηΐ ίη 1.οπ« 
|[θΙ)3ΐ(1ίαιη; υ1)ί €38ΐΐΌ Βαπβ οΙ)$688θ ΙιηιηοΓ3ϋ 
8υηΙ οιηηΊ1)υ8 038ΐ6ΐ1ί8 εχρπ^πΑΐίδ ουιη ϋηίνεΓβα 
ΐΌηβο[>2Γϋί3, 36 Γ6Γκ]ΐιΐ8 €;ιΐ3ΐπφ ορρΐ(]ί5 Βοιη3ΐη 
υ8(|υ6 : ίΐ3 υΐ οιιιηίϋΐη 63κΐΓ0Γυπι 3ΐ) Γιβ βχρυ^ηα- 
ΐΟΓυιη ιιυιηΰΓϋδ 68861 εβηΐυιη ςυίηςιΐ3((ϋΐΙ&. Β38ί1ίυ3 
Ίΐ3ςπ6 ΐΙΐ6 ρΓχοΐ3ΐ-υ$ ίιΐφ6Γ3ΐθΓ ]3Πΐ ίιηρ6Γ3ΐοηα 
ϋιβ[ηΙ(3(6 3 060 3θοορΙ;ΐ, υΐ ραυίο 3ηΐ6 (1ΐ€ΐυι» 681, 
8ίιηυΐ3ΐ(|υ6 ί(Ι ΓΟδοίνίΐ, εχεΓείΐυπι ριχικίδίΙοςυΊΐυπι 
61 η3ν6δ εειιΐυηι. δεηρδίΐ 6ΐί3ΐη 3(1 1.α(]ονίευηι 
Γβςεπι ΡΓ3ηοΐ9β, ει ρ3ρ3ΐη Βοη^ίΒ, υΐ εχΟΓεΙίιιί έαυτοϋ στρατώ. Οί δέ ύπείξαντεςτξ βασιλική έντεύ- ^ 3υχίϋ3Γβ8 ιυ3ηιΐ8 ρΓχΙ)6Γ6ηΙ : Ιιί ίιΐφ6Γ3ΐθπχ 1ες3- ξει, κα\ αμφότεροι ένωθέντες τψ τ.αράτοΰ βασιλέως 
άποσταλέντι στρατώ, χαβαλαρικώ χα\ πλωίμψ, κατ- 
επολέμησαν τους άπδ Αφρικής Σαρακηνούς, κα\ 
έπόρθησαν τ6 κάστρον Βάρης • δέσμιον λαβόντες κα\ 
τ&ν Άμηρ5ν Σολδανόν • δν κα\ άναλαβόμενος μετά 
των Σαρακηνών Λοδούχος 6 ^δήξ Φραγγίας, οΓκαδε 
άτ.ήξΐ. Ό βε βαιιλευς χατέσχε τήν πασαν Αογγιβαρ- 
δίαν, καθώς κα\ σήμερον παρά τών Τωμαίων βασι- 
λέων δεσπό^εται. 

Θέμα Ιΰ^ Χερσώτος, 
Ή δ^ Χέρσων τδ παλαιδν ούκ ην είς δνομα θέμα- 
τος , οΰδΐ έν μητροΓ^όλεως σχήματι • άλλ* οΐ τού Βοσ- 
πόρου κρατούντες, έχράτουν κα\ Χερσώνος αυτής, 
χα\ τών λοιπών κλιμάτων. "Οστε κα\ βασιλεύειν ΐΊοοΊ Γ3ν6ΐ)ΐ6δ, 61 3η)1)ο ]ϋηε(ί εχεΓοίΐυί εςιιβδίποί 
ιΐίΐνηΐί αΐ) ίιΐφ6Γ3ΐθΓ6 ιηΊ$80, !53Γ3ε6ηο8 ΑΓΓΟδ (Ιε- 
Ι)6ΐΐ3ΐ*υηΙ, 61 εα$ΐΓυιιι Β3Π8 6χρυ£;ιΐ3ΓυηΙ, ε3ρΐίνιιιιι 
6ΐί3ηι Αιη6Γ3η 8οΙ(1αηυηι ΙεηυεΓυηΙ, ςιιβιη ευιηΙ•ιι• 
(Ιονίεπδ Γεχ ΓΓ3ηεΐ90 ιιη3 ευηι δ;ΐΓ3ε6ΐιίδ 3εο6ρΊ8• 
86(, 3(1 81108 ΓεϋϋΙ : ίηιρ6Γ3ΐ0Γ νεΓΟ Ιοΐ3ΐη 1.οηξ[θ- 
1)3Γϋί3ηίΐ 8ΐι1)(1ίΐ3πι Ι)α1)αίΐ; υΐ 6Γΐ3ΐη ηυηε ιιηρεΓΑίΟΓ 
Ηοιιΐ3ηιΐ8 61 ϋοιιιίηαΐαΓ. 

ΎΙιβηχα XI Ι ^ ΟΙιετζοηη, 

30 ΟΙιβΓδοη 3η1ίςυίΐυδ ηοιηεη ΙΙΐ6ηΐ3Γΐ8 Ιΐ3ΐΐιΙ 

υ!»υΓρ3νίΐ, ηεςυε ίιι ιηείΓοροΙίδ ίθΓΐη3 εχβιιΐιΐ; δεα, 

ςυί ΒοβροΓίιιη οεεΐφ3ΐ)3ηΙ, ε1ί3ΐη ΟΙιεΓδοηβηι ίρκΑΐη 

Γ0£;6ΐ)3ηΙ, ηεοηοη ΓεΠςυ38 Γεςίοηεδ, 3(1εο ιιί Βο- ,τοϋς έν τώ Βοσπόρο) κατοικούντας λέγεται. "Εχει δέ ^ βροΓί ίπεοΙ« Γ0ξη3Γ6 ιΙίοβΓοηΙυΓ. δίο 3υ1βιιι ΙήδίΟΓί» ή Ιστορία ούτως • Βόσπορος πόλις Πόντου κατά τδν 
Κιμμέριον κόλπον, κα\ πορθμός ομώνυμος, άπ^ 
' Ίΐιΰς τής 'ίνάχου καλούμενος, καθώς ΑΙσχύλος (01) 
ι ν τφ ΠρομηΟει γράφει * 

Έσταί ^έ θνητοΐς είσαεί Λόγος μέγας 
Της σης πορείας, Βόσπορος δ' επώνυμος 
ΚεκΛησεται, δβ Ιΐ3ΐ)6ΐ. ΒοδροΓυδ, ΓοηΙί είνί(38, ]ιιχΐ3 Οίιηηιβ- 
Γίυπι δίηυιη» εΐ ΐΓβΙεοΐυδ οο^ΐιοηιίη'κ, 3ΐ) Ιοιΐ6 1π3- 
εΐιί βΓΐ3 ηοιηΊιΐ3ηΙυΓ, νείυΐ ^£5εI1>^ιι8 Ίη ΡΓοηοεΙΙι^ο 

80Γί1>ίΐ : 

ΜοτΙαΙΊϊίΗί άεΐη Μηιγίΐίτηα [αηια βήί 
ΎταμζΙιοηη^ Βο$ροΓη$ςη€ ιηάβ αηύιει. (59) 1)6 Τ1ΐ6πΐ3ΐβ' 1.οηκοΙ)3Γ(1ί9β, Γ]η8ςη6 ρηη- 
Γ'φ3ΐίΙκΐ8 30 ϋιΐ03ΐΐ1)ΐΐ8, ρΙιΐΓΐ1)υ5 3^(1 δεί'ΐρΙοΓ 
ΐΗΐ8ΐεΓ ίηΓΓ3ΐίΙ>. (Ιε Αϋηι. Ίπιρ. εβρ. χχνιι. 

<60) 06 1)36 εχρεϋΐΐΊοηβ δ;>Γ3€θηοΓυηη εοηΐΓ3 
Β;ι1ιη3Γΐ3ιη εΐ ΙΙμΙΙβπ) ρΙυπΙ>μ8 9%\1 ΡοΓρΙιγίΌ^β- 
1111118 ίιιΓΓ3 ΙίΚ). Λ^ Α(1η). Ιηφ. εαρ. χχιχ, ιιύί νίιΐβ 
ι^αΐΐ 3(1ηοΐ3ηιιΐ8. 

(61) Ηΐ νεΓδίΐδ, ίηηηΊΐ ΜοΓεΙΙϋδ, ςιιοδ ειηεηιία- 

ΓΑτηοί. Οβ. εΧΙΙΙ. ΑΝδΕίΜΙ ΒΑΝηυΒΠ ΝΟΤ^ϊ:. 

ΐΊοΓ68 ({ΐιαπΐ ίη Οοϋ'ιεε Βε^ίο εχ3Γηΐί δίηΐ, εΗίιΙί- 
ηιιΐ8, εηυηΓιαηΐΗΓ 3 ΡΓΟΠιεΠιεο ν'ιηευΐίδ 38ΐηεΐο, 
3ριΐ(1 ^δοΐινίυηι : ΐόείΓΟΟ ίη βΓ^ε. 3(1ϋί(ϋ τδ δε- 
σμώτη, ςυοϋ 3 Ο,οΛ, Βερ. 3ΐι>εΓ3ΐ : 86(1 ΓιβΓί ιμιοςιιβ 
ροΐεδί, υΐ ];ιιη ίρδο €οηδΐ3ΐιΙίηί ηοδίιί :ννο ^ΕβεΙι^Γι Ριοηιείΐιευδ λυόμενος, <ο/ιι{μ5, <1ε6Ί(ΙεΓ3Γβ- 
ΙυΓ ; (|ΐπ Ι3ΐηϋη 3νεΐθΓίΙ)υ5ΐ3υ()3ΐπΓ, πΐ 3 δΐΓ3ΐ)θπε 
ΙίΙ). ι οΐ Αι-Γίληοίη ΓοΓίρΙο Ροηΐί. 

5 139 ΙίΙ). ΌΕ ΤΗΕΜΛΤΙΒϋδ ΟΟΟΙΟΕΝΤΙδ. 
χ €€0^ταρΜα! Ιιχο &οπΙΊΐ : Λ Στράβων δέ έν ένβεχάτφ Ιίο»ροτΊ ρτοΰβγώίϋ $Ηΐ»άίΐί οηιιιβ» ΒοίροήΙΟ! ηνηοη• 
ραηΐΗΓ• ΑίήΗΰ ΕηΓορωοτηιη ηηίάέηι ηιβίτοροΐη €$ί, 
Ραηύοαρχηηί ; Α$ίαηογηηι ν€το^ ΡΙιαηα^οτίηηι, 
ΤββίΊΟοϋΐυΓ οΐίαιη ΡϋΙε^οη Ίη 0]7ΐηρΊ3ϋ6 ιν Βο- 
$ροΓυιιι 5υ1> (ΙοιιΓιυαΙυ Γιιί$$ο €οΐγ$ Βοβροπαηΐ Γβ- 
|^Ί§, ουί ε8:$αΓ ]ιΐ5δΊ( (Ιίαϋειηα ([οβΙαΓβ, οΐ υΓΐ)0$ 
ο]υ$ ϋίΐίοηί $υ1)6£ίΙ, ίη ςυίΐιυβ εοηηυηΐ6Γ&1 Ιιαηο 
611210 ΟΙιβΓδοηβιη. Ουο αυΐβιη 8υηΙ βΐί&ιη Ιοοί Βο- 
βροΓί 3ρρβ1ΐ2ΐϋ ; υηιΐ5 <]υίϋ£ηί ϋίιηηΐ6πυ$ (ΙΊοΐυβ, 
]υχΙ& εΐιβΓδοηβιη ; ίη ςυο 61 Γ6£ί& ΒοβροηαηοΓυηι 
ΓυίΙ, &1ΐ6Γ ΒχζαηΙϋ,υΙ Ρανοπηυβ 8€ΓίΙ)ίΙ : Βί^χαη* 
ΐίηοτΗΜ ροΓίηε ΒοίροτΗ$ άΜίην. ΤββΙαΙιΐΓ ϊά 6ΐί&ηι 
ορί£Γ8ηιιηα ίηβΟΓίρΐυοι €θΙϋΐηηχ 6Γ€0ΙΦ 6χ αϋνβΓΒΟ 
ΙΟΓΓΦ ΟΙΐΓγ&οροΓΐ3, €01 ηιαΓπιΟΓβ^ ]υνβηο& ίηβίϋβΙ, 
ί\ηχ βίο Ιοςυβηβ ίη(!η€ίΙιΐΓ : ΙηαΜο! ηοη εηηι Ι}ονη βρανα ; ηβο α ηΐ€ 

νο€αΐητ αάνηζηιη ηιανβ Βο$ροηηηι; 
{)ηΊρρ€ Ιιαηο ρπάβιη ι>α ρτανΐ$ αΙ>€ρίΐ ^ηηοη^$ 

ίη ΡΙιαταιη, α$ί βρο ίΐιοηηα $ίαη Οεοτορη, 
ΙΙχοτ €Γαηι ΟΙιαπίΐί», €οηΐ€9 ΗΙί (ααΐα ηαυίραΐίοηι$^ 

Οηίη ίΙΙέ εοηΐτα ΡΙιΐΙίρρί €ΐα$$βηι ρτοβαίζετείαν, 
Βν€Ηΐ<β ηιί/ιί ηυηιβη (ηίΐ, ηνηο νβΓο €Ηαταί$ 

€οη]ίίχ^ ΗΐταηηΒ Ι€ηα άβΐίοΐοτ. ηο 

των Γεωγραρικων τάοι 
γράφει (62)• ΤόΙς δέ του Βοσπόρου δυνάσζαις ύπ- 
ήχοοιΒοσπορίανοΙ πάντες κ^ίΛοΰ^ται,Και^σζ^ των 
μέκ Ευρωπαίων μητρόποΛιςτό Παττικάπαιοτ (65)• 
των δέ ^ Ά σιανώτ , τό Φανα γόρειον. Μα ρτυ ρεϊ '! & 
κα\ Φλέγων (64) έν 'Ολυμπιάδι «εντεκαιδεκάτη, οτι 
έβασιλεύετο 6 Βόσπορος Κότυΐ τω Βοσποριανψ βαι•.- 
λει (65), φ χα\ διάδημα έχέλευσε φορε?ν ό Κα?7αρ, 
χα\ τά; πόλεις αύτφ χαθυπέταξεν, έν αΤς συναρι- 
Θμε7 χαΐ αυτήν Χερσώνα. Δύο δέ εΕσι τβποι Βόσπο- 
ροι χαλούμενοι* εΙς μέν, ό Κιμμέριος καλούμενος 
πλησίον Χερσώνος, έν φ χα\ τ6 βααίλειον των Βο- 
σποριανών ήν. "Ετερος δέ, έν Βυζαντίφ * καΟά Φα- 
βωρΓνος γράφει • Βυζαντίων Λψτιν Βόσπορος κα- 
Λβιζαι. Μαρτυρεί δέ κα\ τδ επίγραμμα (66) τοΟ κίονος 
" της άντιπέραν γης Χρυσοπόλεως, έν φ μαρμάρινη 
δάμαλίς ?δρυται, φάσχων οΟτως * 

Ούχ είμϊ Ίναχίης βοός τύπος, ούδ^ άπ^ έμοΐο 

ΚΛχιζΒζαι άντωπόν Βοσπόριον πέΛαγος • 
ΚεΙνην γάρ τό πάροιθε βαρνς χόΛος ή-ίικτετ "Ηρης 

^Ες Φάρον ί(δε δ' έ^^ Ηεκροπίς εΙμι νέκυς* 
Εύτέτις ^ δέ Χάρητος- ίπΛων δ" δτε π.Χύ)ετ έχεινος' 

Τχί δέ ΦιΛιππεΙων άντίποΛος απαχέων • 
Βοΐδίον οΰνομα δ' 7{εκ έμοϊ τότε, νύν δέ Χάρητος 

Εύνέτις, ήπείροις τέρπομαι άμφοτέραις. ^1ι2ι^^^ ιιυΐβιη ίΐΐβ ίιΓιΙ (Ιυχ οχβΓοίΐοβ ΑΐΙΐ6ηίοη- 
8ίυηι. €88ΐ6Γυηίΐ ίη(Ιί(|[6η9Β ηοπιεη (ΙβρΓαναηίοβ, ΡΙιο- 
»ρ1ΐ()Γίιιηι ίΐΐυιΐ ΒρρβΙΙαηΙ, υηϋβ Γλΰΐυιη 68ΐ, ιιΐ ςαί 
Οη({ίη68 Βγζηηΐίη^β 8εηρ8€Γ6, &1ΐ3ηι α(Ι]υηχ6ηηι 
ΓαΙ)υΙθ83ηι Ιιί8(0Γί»πι : ΡΙιϋίρρο Μβεβόοηβ Βγζαη- 

Ιίηιη οΙ)8ί(Ιϋηΐ6. τος(67)... 

ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΛΝΟϋΒΙΙ ΝΟΤ^Ε Ό δέ Χάρης εκείνος ήν στρατηγδς 'ΑΟηναίων. 01 
δέ εγχώριοι Φωαφόριον αυτδ χαλουσι παραγραμμα- 
τίζοντες, δθεν οΕ τά πάτρια αυγγεγραφότε; τοΟ Βυ- 
ζαντίου, άλλην έπιτιθέασι μυθικήν Ιστορίαν * δτι Φι- 
λίππου του Μακεδόνος τ 6 Βυζάντιον πολιορκούν- (62) Αι ηίΐιΐΐ (»Ι6 &ρο<1 Ιιθ(Ιί6Γηυηίΐ 5ΐΓ3ΐ)οηβπι /« Βοίδιον δέ καΧεύμαν εγώ, νυν δέ Χάρητος ΙίΙι Χ Ιβ^ίΐυΓ ; 86•1 βίο ίΠβΙίΙίι νιι :. Έξ εκείνου του 
χρόνου το?ς του Βοσπόρου δυνάσταις ή των Χέρσο- 
νησιτών πόλις υπήκοος μέχρι νυν έττι. Εχ €0 /^ίΐι- 
ροη αά Ιίπιΐΰ ηδηΜ άΐβη αί€ηοηβ»ίΐατηηι €ίνίΙα$ 
Β(Μροπαηί< ΰιΐΗα^ιί$, $€η ρη'ιιο'ρίύιιβ, άΐαο [ηΗ 
αηάΗΗΒ : ρθ8ΐ νίοΐοηαιη ηίηιίηιιη, ςιια ΜίΚιήιΙα- 
168 ΕΐΐραίΙΐΟΓΙΒ 01ΐ6Γ80ηβ80 Βο$ροΓθ(|υ6 ρι>ιί- 
ΙΗ3 08ΐ. 

(65) δίε ουηι &Ιογ611ο βχ δΐπιΙ)οη6 εΐ αΙΙίβ 
6ηΐ6η(ΐ3Ηΐυ8 : ρεΓρβΓαιιι ςιιΊρρε ίη ιιΐ8. ΟοηβΙβη- 
Ιιηί Ιβ^ίΙιΐΓ Μαντικάπαιον ρΓο ΙΙαντιχάπαιον. 

(64) Ρ6ΓΡ6Γ&Π1 ίπ Εϋίΐΐ» 8εΓΐΙ)ίΐυΓ, ό Φλέγων 
ευηι 8Γΐίευ1ο. Οε ΡΙιΙε^οηΙβ ΤΓαΙΙί3ηο« Ηιϋιίαηί, 
411 ΑίυηΙ, Ιίϋεηο νίιΐβ εχ Γε€εηΙίθΓί1)υδ νο88ΐιιπ), 
Μ6υΓ8ΐυηι, Μοπεϋυπι, εΐο. 

(65) ΑΓΠ<ηΗ8ίη ΡβΓίρΙο ΡοηΐΊ Ευχ'ιηί, εοίχη 
(βασιλέα του Βοσπόρου του Κιμμερίου καλουμέ- 
νου 21) Αάήαηο ίηιρΰΓαΐοΓε ίΐιαϋεηι» ει ϋΐ'1>68 ρΐ^'- 
Γ28ςυ6 2οεερί886 Ι1;ιΓΓ21 Εύνέτις, ήπείροις τέρπομαι άμφοτέ^αις. 

(67) Ειΐ8ΐ1ΐ21ίυ8, ίηςυίΐ ΜοΓεΙΙπβ, ίη Οίοηνβίί 
Περιηγί(σεως ν. 140. Τζ δ' έπΙ θρηιχίου στόμα 
Βοσπόρου. Ιιυίε Ιοεο 2θιηί2 ΙΓ2€121, 61 οοπιηιεηΐί 
Ιερίϋί Ιαευη^ηι, ηπϋβ Ι^εΓγηιαπι ΓοΓίβοη ςυίϋυδϋβηι 
ρ»Γ6Γε(, εχρίεΐ, ευηι ίΐ8 80Γΐ1)ίΙ : Ό περ\τ6 Βυζάν- 
τιον δέ λιμήν ούτως ύστερον εκλήθη , κατά παρα- 
γραμματισμ^ν, ή μάλιστα κατά τ^ παρά τοις (1ή- 
τορσι λεγομένην παραφθοράν, Φοσφόριον καλεΝ 
σΟαι, ώς φασιν οΐ τταλαιοί. Φιλίππου γάρ έν 
πολιορχίςι δ.ορύξαντος είσοδον κρυπτήν, δθεν όρύσ- 
σοντες έμελλον άφανώς έξαναδύναι του όρύγματοΓ, 
ή Εκάτη φωσφόρος οδσα δςίδας έκεΐθβν έφηνε τοις 
πολίταις. ΚαΙ τήν πολιορκίαν οΟτω φυγόντες, Φωσ- 
φόριον οΐ εγχώριοι τδν τόπον έκάλεσαν. ({ιιβΒ βίο 
ί^ιίηε Γ6ϋ(1ο 9(1 βχρΙοηάΑπι νεΓ8ίοιΐ6ΐη Ιιυ]υ8 Ιΐιε- 
ηΐ21ί8. Ροηα$ άτοα Βρζαηίίηηι ίΐα {ηετηρβ Βο- 
ίρΗοτίηιη) υο€αία$ βϋ ρ€τ αΙΙίΐβταΐίοηϋηι, αηί €αιη 
ρο(ία$ βραταιη, ηπαηι άιαιιάί τηαρ'ηίή άβρταυαίίο- (66) Ηυο ΐρδίιηι 6ρί£[Γ«ιηικΐ2 Ιι&1>6ΐηΓ 61 ορηιΐ Ηε- Ο ηενη ηοΗΐίηαηί, εηηι ΡΗοίρΙιοήηηι ^καεί Ικα/^ΓΚ»! β^εΙΓιυηι Μι1υ8ίυηι ίη Οπ£ίηί1)υ8 ϋΡ. 26 Αηΐΐιοΐο 
|[ΐφ Ιίΐ. III, ιίΐ) XII. (Ιε ΜυϋεπΙ^ηδ ; ηεοηοη εΐίπιη 
;ιρυ(1 Οοάίηυιη ίπ 0Γί|;ίιιί1)ΐΐ8 €Ρ. Εη)6η(ΐ2ΐυαι 2α- 
ιεηι εχ ΗεβγεΙιίο ΐεχίυι ίηβεΓϋίαιυβ ; ςυίρρε 8ΐε ίη 
Μδ. εοηδΐ2ΐιΙΙηί Ιε^ίΐ^Γ : 

Ίναχίης ,(::οός ούκ εΙμΙ τύπος, ούδ' άπ' έμοΤο 
Βοσπόριοτ άντωπόν κέκΛηται πέΛαγος, 
Κείνην γάρ τό πύροιβεβαρύς χόΛος ήΛασεν "Βρης 

Άν πάφογ ' άδε έγω Κόκροπίς εΙμι τέκυς. 
Εύνέτίς ι}*• ^^ Χάρητος έπΛονν δέ δτ* έπΛοεν 

[^εκείνος 

ϊή ί^ ΦιΛιππεΙων άντίπαΛος σκαφέωτ. αρρύίΐαή ά€ΐ>Ηη$€ί, ιιΙ ν€ΐ€η$ αίαηί. ΕηίΜνΰτο οίπι 
ΡΗίΙίρρίίί ίη οίίίίάίοηε »ΐ'6» ηι^αΐαίη οοεπίίηηι (([ο- 
ύηπΐ^ ηπο α$ ηηί (οάίβΐίαηΐ οίαιη € {ο$$α ερτβάί ΐ9€€Γ€ί^ 
Ηβ€αΐ€ (^ηοί ΐΗά(βτα $€Η Ιηάηα €9ΐ, [αϋ€$ ίηάι οϋεη- 
άίΐ ΰίΌΐδιίΛ : ίΐιάιρβηω νβτο εη ενίιαία ίοίηίαηίΐέ οΰ$ί- 
άίοηβ, ΡΗο$ρΗοήνιη Ιιηηο Ιοααηι α (αήΐ^ίΐί ηηηοπ' 
ραηιηί. Η^ΐε ίβιε 2(1 \6Γΐ>υιιι ΐΓ2η$ΐ2ΐ2 Γορβηυη- 
ΙυΓ ίη έπιτομ{| των εθνικών δΙορΙΐ2ηί Β7Ζ2ηΐίί ίη 
Βόσπορος, ηϋί 8εη1)6ηϋηηι του ορύγματος άναδΟνζι, 
τεΙ έξαναδΟναι, υΐ 2ρη(1 Εη8ΐ1)2ΐίυιη, ςιιί παοχιίΙΙυ- 
8ΐΓ2ΐϋΓ Ι»ουΐ2 νοοιιΐ» νύκτωρ, ίη )ιί$ δίερίιβηί , 
δάόας έποίησε νύκτωρ τοϊ; πολίται; φανηναι, ε1ι•. 141 142 ΙΕΡΟΚΛΕΟΪΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ. 

ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ. 

ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΑΣΑΙ ΕΠλΡΧΙΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΑΙ ΓΟΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤύΝ ΡΟΜΑΐακ 

ΤϋΝ ΕΝ ΚΟ.^ΣΤΑΝΤΙΝΟΪΠΟΛΕΙ 

ΕΠΑΡΧΙΑ! ΕΔ', ΠΟΛΕΙΣ %ΛΕ', ΟΣ ΓΠΟΤΕΤΑΚΤΑΙ. 

Η1ΕΒ00Ι.18 ΟΚΑΜΜΑΤΙΟΙ 

δΥΝΕΟΟΕΜϋδ. 

δυΐΙΤ Ηΐε ΟΜΝΚβ ΡΒΟ¥ΙΝ€Ιβ ΕΤ αΐνίΤΑΤΕβ ΟϋΛ 1ΜΡΕΒΑΤ0ΕΙ ΕΟΜΑΝΟΕϋΜ €Ρ, 5υΒ8υΝΤ, 
ΡΗΟνίΝεΐ^ Ι.ΧΙΤ, υ«ΒΕ9 ΟΜΧΤΧΤ, υτ 8υΒϋ€ΙΤϋΒ. Α'. ΈχαρχΙα Θράκης ΕνρώΛης ύΛό κοτσουΛάριοτ^ Α 
πόΛεις ισ. 

Εύδοξιούπολις, Όράχλεια, *Αρχοιδιοΰπολις, Βιζύη, 
Πιν^ον, "Όρνοι, Γάνος ', Καλλίπολις, Μ^ριζος, Σιλ- 
τιχή,£»ναδ{α*, "Αφροδίσια, Άκρος, Κοιλία. 

0. ^Εχαρχία Ψοδόχης ύπό ί{γ8μόγα^ ΛόΛεις ζ'. 

Αίνο;, Μαξιμ'.α^κ>ύπολις, Τραΐανούπολχς, Μαρώνα, 
τ6 Πυρ6ς ' νΟν 'Ρούσιον, Νιχόκολις, Κβρεόπυργος. 
Ρ. ^ΕχαρχΙα Βρφιτις ύχύ κοτσουΛάριοτ^ πόΛεις β'. 

ΦιλιηπούκοΑίς, Βερ^ν, Διοχλητιανούπολις, Σέβα• 
βτούηολκ, [Αι^πολις.] 
Δ'. *Εχαργ^Ια Έμινόττου ύχό ήγεμόι^^ χόΛεις ε*. 

Άβριανούπολις, Ά[γ]χ(αλος, Διρέρτιος, Πλουτι- 
νούΓ.ολις, Τζοΐδης. 

ΕΓ. Έχαρχία ΜυσΙας ύχό τίιγβμόνα, χόΛεις Γ. 

Μαρχιανούπολις» *0δυαβ6ς, Δοροστόλος, Νιχότη- 
λις, Νοβα\, "Αππιαρία, Έβραιττος. 
^Γ'. Έχαρχία Σχνθίας νχό ^γβμόνα, χόΛεις ιβ'. 

Τόμις^ Διονυσσόπολις, 'Αχρα:, ΚαλαταΤς *, 'ϊστρο:, 
Κ«ν9ταντ(ανα, Ζββέλπας *, Τρόπαιος, Άξιούπολις, 
Καπιβά6ρα •, Καρα^ς, Τρόσμις, Νο6ιοοδοΟν«ος, "Αγισ- 
σ»;\ 'ΑΧμΌρίς. 

Ζ*. * Εχαρχία ΊΛΛνρικί\ • αϊ, Μακεδονία ύχό κογ- 
σουΛάριογ• χόΜ^ς Λβ\ 

βεσααλονίχη, Πέλλη, ΕΟρωπος, Δίος, Βέροια, 
Έορ^, 'Εδβααα, Κόλλη•, 'Αλμοιπία, Αάρισσα* Ββ$Ηηΐ ηηΐΒάαΜ• 

31 Ι« ΡτοζίηϋΙα ΤΗταάίΒ Εητορα βιι6 €οη%%Μή^ 

ντί^ 14. 

ΕιιάοχίοροΗβ, ΗοπιοΙβί, ΑΓείκΙίοροΙΐβ, ΒΙ7]Τ9, 
Ραιιοιήυηι,ΟΓηί, 62ΐηυ8, €αΙΙίρο1ί8, Μοηζυ$, δίΙιΊϋ», 
δ7η&4ί%« Αρ1ΐΓ0(ϋ8ΐ&, Αρηιβ, Οοβίία. 

1Ι• Ρΐονιηοία Μοάορα <ιι6 ρτχ$ίάε^ ιιγ6€« 7. 
^ε^1I1$, Ι1αχΐΒΐί&ηορο1ί«» ΤΓ»|Ααορο1ί•, Μαγοβ», 
ΡγΓυβ, πυΒΟ Αυβίαιη» ΜίοοροΙίβ, €βΓ6ορ]ΤΓ([ΐΐ6. 
Ιϋ. Ρτοζ'ΐΜία Τ/ΐταα<β»Ηΐ^ €οη$ΗΐαΗ^ ηνδα 5• 

ΡΙΓιΙίρροροΓις, ΒβΓοη, ΒίοοΙβίίαηοροΙΊβ, 32 ^^* 
1)3&ΙοροΓΐ5, ΟίοροΙίβ. 

IV. Ρτοΐΐηοία ΕηιΊηιοηίί «ι6 ρνανΛϋ^ Μτΰ€$ 5. 

Αι1π3ηοροϋ$, Α€ΐιί2ΐυ$, ΟΐΓβπίυβ, ΡΙυΐΐΒοροΙίβ, 
Β Τζοί(ΐ68. 

Υ. Ρίονίηαα ΜΐβΖίω $ηΰ ρτοειΊάε^ ητΐίβι 7. 

Μ^ίΓαβηορυΙίδ, 0ϋγ8808, ΟοΓοβΙοΙυβ, ΝίοοροΙίδ» 
Νονχ, ΑρρίαπΑ, ΕΙ)Γ»ΐΐυ$. 

VI. ΡΓονίηπα 8£ρΗί(Β ιιι6 ρΓα?ΐΜί«, ητΐίη 15. 
Τοιηίδ, Βίοηνδδοροϋδ, Αογ», ΟαΙβίβεβ, Ι«ΐΓυ8, 
€οη5θηΓι»ηλ, Ζβόβίρβ, ΤΓορχυβ, ΑχιοροΗβ, £»ρί. 
(ΙβυΓα, ε3Γ$υ9, ΤΓ0$ηιί$, Νονίο Οϋυηυβ, Α|;ί$&ιι$, 
Αΐιηγπβ. 

VII. ΡΓονΊηάα ΙΙΙίβτΊΰα Ι. Μααάοιύα <μ6 ΰοηΜίαή 
ντΙ>€$ 32. 

ΤΙ]65$3ΐοηί€3, ΡβΙΙα, ΕυΓορυδ, Οίυβ, Β«γο6«, 
ΕοΓάβ», Ε/16583, εοΙΙβ, ΑΙαιΟΒρίΑ, Ι^Γί$8β, 1Ιβπκ:Ι«ί 
ΊΙραχλε(ου»••Λ«5χου, 'Ανταγνία Γεμίνδου. Νιχέίης, (^ ίίοοί, Αια3£;ηί3 ΟβηιίηίΙί, ΝΙοβίΙβδ, 33 Μθ1κ)Γυ8, 
Δ•.46ορος, Ί^μένη, Δράγυλος'», Τρίμουλα", Παρ- 1(ίοιιι<ίηβ,ΒΓ38^Ια8,Τπιΐ)ΐιΐ3ΐ,Ρ3ΓΐΙιί€θροΙί8,ΗβΓ3θΙοα 
θιχόπολις, Έράχλεια Στρυμνοί, Σέ^^ίιι, Φίλιππος, δίΓγηιηί, δ€ΓΓ38, Ρΐιϋίρρυβ, Αιηρίϊίρϋδ, ΑροΙΙοηίΑ, 
•Αμφίπουί, Απολλωνία, Νεάπολις, "ΑχανΟος, Βέργη, ΝβΛροΙίβ, ΑοίηΙΙηΐδ, «βΓ^β, ΑπαϋΡϋδ, ΟΙβηιβ, Μβιι- 

VΑΒI^€: Ι,ΕαΤίΟΝΕδ- 
' Κ^ΑΑη. . «• οΐΜ. €οηδΙ. ••• Ήράχλεια. " Βράγιλβς. '» ΙΙρίμουλα. ^ ιιινν. 14) ΙΙΙΕΚΟΟυδ δΥ>ίΚαϋΕΜυδ. 144 

Ιίοοιι βΐ Αοοοίίδΐιια, ίηδίιία Τ!ΐ3δΐΐίί, ίηβυίδ δΛΐηο- Α Άραυρος, Κλήμα, Μεντιχόν κα\ 'Αχ'^ντι^μβ, νήσο; 

VII ι. ΡΓονΙηάα Μα€εάοηί€Β $^,0ΗηάΰΒ $ηΙ> ρπΒίΙάβ^ 
Ητΰί$ 8. δίοΓι, Αγ($08, ΕυδίΓΑίοη, Ρβΐ&βοηίβ, Β<Γ0&13, €ο- 

ΐ6ηΊ«ΐ60, 11ΑΓΠΙ01Π3, Ζ»ρ»Γ». 

IX. Ρτονΐηηα ΤΗ€$$αΙί<ΐΒ ίπίί ρτω»ιά€^ Ητ(ίβ$ 17. 

1^&γΊ$82ι, ΟβιηοίπΑδ• ΤΙιβΙ)», ^€^I1^οη^ο, 1.9ΐηί8, 
ΙΙγρΑΐΑ πιβίΓοροϋδ, Τγο€2Β, 6οπιρ1ιί, εχρλΓβα, Οίο- 
οΙβίίαιιοροΓίδ , ΡΙ)&Γ8&Ι& , δ8ηο1)υΓ&ιηί8ΐιιιιι , δαίο- 
νιοΙ)Ίυ8, ίηβυΐα δοορβία», ίηβυΐα δΰίλίΚιαβ, ΙηδυΐΑ 
ΡβραΓθΐΗιΐδ. 

Χ. Ρΐονιηοία ΗβΙΙαάίε ΑοΠαϊω <ιι6 ρίθ€οη$ηΙε, 
ιιγ6μ 79. 

δΰΑΓρΙιία, 34 Εΐαΐίηα, Βθ6 61 0ηιηγ3, 08υΓΐ3, 
εΐιβΓοηβιι, Ν&υρ30ΐυ$, Οβίρΐιι, ΑηορΗίβα, ΤίΙΙιΟΓί, 
Αιη1)Γ08υ8, ΑηΓιογΓ&, 1.6ΐ)3(1ί3, ΟοΓοηίΑ Β<ΒοΙί», 
δίβΓΦβ, Οριΐ8, Αη&8ΐ38ίιΐ8, Εϋβρδυβ, ίιΐ8υΐ3 Εα1)(«3, 
ΑηΙΙΐ6(1οη, Βυιη6ΐίΐ3 , ΤΙιβδρΐ», Ηγ1ΐ6β ΤΙιγβΙ», 
ΤΙΐ6ΐ)96 ηΐ6ΐΓθροΓΐ8 Βοβοΐί», Ταπα^γα, ΟΙι&Ιεβ Ίη- 
βυΐα ΕιώοΒχ , ΡοηΙ)ΐηυ8 , ΟαΓϊβΙυ», ΡΙ^Ιβ», Μ^ο- 

δΙΙΐ6η3, ΑΐΙ]βΙΙ36 ηΐβίΓΟροΙΐβ ΑΐΐίΟΧ, Μβ^ΒΓΑ, ?Λ%Χ, 

Ειηροπιιιη βίοιηοη, ^Ε^;^η^ ίηδυΐ», ΡφίοβυβΑ» Ονίί, 
ΟγΙηυδ, ΟβΙαβ, Α(ΐ6ΐιιβ, δΰγΓυβ, Τ;ιΐ3ηΐ6ΐΐ6ηΐ6, ΤΙι6γ- 
ιηορΊΙα» ΟοηηΐΙιυβ, ςυχ Αϋςαβιιϋο ΕρΙι^Γλ, ιηβ- 
ΐΓοροΓιβ Ιοίίυβ ΗϋΙΐ3(1θ8 Νον» δίογοη, ^Ες» ^Ε£;^οη, 
ΜβΐΙιοηβ, Απζ£η3, Ρίιι»υΓ&, ΗΊ6Γ3 πίΐοηβ, ΑΓ(;υ8, 
Τθβ68, 35 ΤΙι&Γρυ88, ΜΑηΙίηβα, 1.80•<)£ΐηοη ιηβ Β Θ^σος, νήσος Σαμοθράκης. 

Η'. "ΕχαρχΙα Μακεδονίας β' ύΛό^γεμότα, ηό- 
Λ€ΐς η'. 

Στόλοι, "Αργός, Εύστράΐον, Πελαγονία, Βάργαλα, 
Κελβνίβην, Αρμονία, Ζ&παρα. 

β'. ΊΕχαρχΙα θεσσοΛίας ύχό Ίιγεμότα^ χόΛείς /ί*. 
Αάρισσα, Δημητριάς, βήβαι, ΑΙχιονίο, Ααμ(α, 
"Ύπατα μητρόπολις» Τρόκαι ••, Γόμφοι , Καιπα- 
ρκία, Διοχλητιανούπολις, Φάρσαλα, Σαρτοβουρα죕 
σιον*^ Σατοσιόβιος**, νήσος Σχόπβλος, νήσος Σχ{α- 
θος, νήσος Πεπάρηθος. 

Ι*. "Επαρχία ΈΛΛάδος \ήγονν\ Αχαΐας ϋχδ άνθ- 
ύπατοτ^ πόΛεις ο&. 

Σχαρφία, ΉλατΕνα**, ΒοΙ χα\, Δριμύα, Δαύλια, 
ΧερωνκΕα, Ναύπαχτος, ΔβλφοΙ, Άμφίσα *^, ΤιΟώρα, 
Άμβροσος, "Αντίκυρα, Αεβαβία, Κωρωνία Βοιω- 
τίας, Στήραις, Όπους, Αναστάσιος*•, Έλ'κψος, 
νήσος Ε&βοια, *Ανθη^ν, Βουμέλιτα, θέσπιαι , 
*Ύττης Θύσθαι *' , βήβαι μητρόπολις Βοιωτίας, 
Τανάγρα, Χάλκη νήσος Ευβοίας, Πορθμός, Χά- 
ριστος••^, Πλατέαι, ΑΙγόσθενα, Αθήναι μητρόπολις 
*Αττιχής, Μέγαρα, Πάγαι, Έμπόριον Κρομμών, 
Αίγινα νήσος, Ποιτοιουσα , Κέα Κύτνος , Δήλος, 
Άίηλος, Σχύρος, Ταλαμένη μ» •*, Θβρμοπύλαι, 
Κόρινθο; , ή ποτέ "Εφυρος μητρόπολις τιάσης 
Ελλάδος, νέα Σιχυών , Αΐγαι ■• ΑΓγιον, Μ«θώνη «•, 
•Αριζαίνα•^, Πιναύρα•*, Ιερά μιόνη , Άργος, ΐΓοροΙίβ I^^^οη^^9β ςυφ ρΗυβ δρ^Πβ, ΟοΓβηΙΙΐΓ», (;; Τέγεα, βάρπουσα, Μαντινεία, Λαχεβαίμων μητρό- ΡΙΐ3Γ9β, Αβοροΐίδ, ΑοΓβ», Ρ1Γΐ3ΐ«3, Μύββηβ, €θΓθηί&, 
Αδίηβ, ΜοίΙιοηβ, ϋγραπδία, ΕΓΐδ ηιβίΓοροΠδ ^£ιοI^36, 
1η8υΐ3 ε6ρΙ)3ΐβηί3, ίιίδυΐΑ Ρ&ηοηηαδ, ίηδυΐΑ Ζ3« 
ε^ΤΐιΙΙιυδ, ίηδυΐα ^^ι1ι6η3, ίιΐ8υΐ3 Μγοοη, ίαβαΙ^ 
δΐΓορΙΐ3<ϋ3, ίηβυΐα Μοίυβ, 6 Γβ^ίοηβ ΟοΓγηιΙιΊ, ίη- 
84ΐΐ9 ΒθΓυ83, ΐΩδοΙα 1.6πιηυ8, ίη8θΐ3 ΙιηΙίΓυδ. πολις τής Λακωνικής, ή πρ\ν Σπάρτη, Γερένθρσι, 
Φάραι, *Ασώπολις, ΆχρεαΙ, Φιάλαια , Μεσηνη , 
Κορωνία, "Ασίνη, Μεθώνη, Κυπαρισία, 'Ηλις μη- 
τρόπολις Αίτωλίας, νήσος Κεφαληνία, νήσος Πάνορ- 
μος , νήσο; Ζάκυνθος , νήσο; Κυθηρία , νήσος 
Μυχών, νήσος Στροφάδια, νήσος Μόλος , ίΐΝ'^ι%ρ\Λ 
Κορίνθου, νήσος Δωρουσα, νήσος Αήμνος, νήσος 
Ίμβρος. XI. Ρτονηιάα Ονειω Γοηειι/απ $μ(> ρηκίίάβ, ννΙ^α 22. ΙΑ'. "Επαρχία Κρήτης ύπό ηγεμόνα κοτσονΛά• 
ρ*ον, πόΛεις χβ'. ΜβίΓοροΠδ 6οηγη3, ΙηαΙυδ, Βίβηηβ, ΗίβΝ ΡγάΜ, 
03ΐη3Γ3, ΑΠ^η^υβ, ΟΙιβΓδοηββυβ, Ι^7αυβ, 'ΑΓΰ3ϋί3, 
0110808, δυ])ΓΊΐυ8, ΑχΙυβ, ΕΙβυΐΙιβΓα, 1.3ΐηρ2Β, Αρΐ6Γ3,~ 

07ί1θη63, €1830)08, 08013013, ΕΙ^ΓΟδ, 1.38808, ΡΙΐΟΒ- 
Ι1606, Αγ3(1603, 36 ίη8υΐ3 0130(103. 

XII. Ρνονίηοία νεϋτη Εριή $ηί^ ρτα:$ίάε, ηνόβί 12. 

ΜβίΓοροΗβ ΝίεοροΠδ, Οοιίοοφ, ΕοΓ0β3, Αΰοϋ, Ιΐ3• 
(Ιιΐ3οοροΙί8, Αρροη, ΡΙιοβοίοε, ΑοοΙιίβδοιοδ, Βοιγι- 
108, Ρ1)0ΐί€6, 0ΟΓΟ3ΤΓ3 ιη8θΐ3, ΤΙίΓηοοπβδοβ. Μητρόπολις Γορτύνη , Ίνατος , Βίεννα , Ιερά 
Πυβνα, Καμώρα, "Αλλυγγος, Χερσόνησος, Αύχτος, 
"Αρκαβία, Κνωσδς , Σοΰβριτος , 6 "Αξιός Ελευ- 
θέρα ••'", Αάμπαι, Άπτερχ, Κυνωδέα, Κίσαμος, 
Β Καντανία, Έλυρος, Λάσσος *', Φοινίχη, Άραίένα•••, 
νήσος Κλαυδο;. 

ΙΒ*. "Επαρχία πα^αιας "Ηπείρου ύπό ηγεμόνα^ 
πόΛεις /^β'• 

Μητροπ. Νιχόπολις, Δωδόναι**, ΕΟροια, "Ακνίου, 
Αδριανού πολις , "Αππων , Φοινίκη , "Αγχιασμ6ς , 
Βούτριτος, Φωτιχή, Κέρκυρα νήσος, ή Θρςιχόνη- 
σο;". \ΑΚΙ^£ Ι,ΕΟΤωΝΕ!». " Τρίχαι. »^ Σαλτ •» Σαλτ. «• !)γουν. •• Έλ. λΐ €οη$Ι. ΡοτρΗ^τ. Ελευσίνα. ""Αμφισσα. «• "Ανά- 
στασΐ€. «• Γττοι, βίσθαις. εΐΓ νηζ. άαΐίηςηίΐ^ " Χάρυστος. " ^ί^^ η». Ιβ^βηάαηι μέχρι Θερμοπυλών εχ 

οα. ••••^Έλευθίουα. " Αίβοοτ. »•• ιμ*. στασις. « Γττοι, βίσθαις. $ί€ ίη$. άηΐίηρηίΐ. " Χάρυστος. " ^ί^^ η». Ιεαε 
€οη»ί.ΡοτρΗ, " ΑΓγηραι. " Μεθώνα. " Τρυζένα. •• Πίλαυρα. •••»»Έλε^ 
Φοινήχη ήτοι "Αραδόνα. •» Δωδώναι. " Ή βραή νήσο; Ιβρεηά, Ίθάχη νήσος. Έλευθέρνα. " Αίσσος. ••* ηιι. 145 ΗΪΕΚΟΟΙ,Ιδ δΥΝΕ00ΕΜ»8. Ηβ ΙΓ. ^ΕχαρχΙα νέας Ήπβίρον ύχό χοτσουΛάριον^ Α Χ11Ι. Ρηη>ΊηάΛ ηονΛ Ερίή $Ηί> οοΜπΙ^ή , μγ6«« ^« 
ΛόΧεις 9. Β λώνια, Βουλος^*, *Αμαντ(α, Πουλχιριούπολις, Αυ- 
λών, Αύλην{^ μητρόπολις, Αισχρών χα\ Σχεπών. 

ΙΔ'. ^ΕχαρχΙα Ααηίαζ μβσογβίου ύχό χογσουΛά- 
ριοτ^ ΛόΧβις β*. 

Σαρδιχή μητρόπολις, Πανταλία, Γβρμάη,Να{ν- 
βος •% *Ρ«μ€9«άνα. 

ΙΔ'. *Εχαρχίςί τζ χαρά ύχό κοτσονΛαριοτ 

χόΛβίζ β*. 

Ύαζ&ρια μητρόπολις, Βηνοπ{α*^,*Αχο(νΰς, Κά- 
στρα Μάρτις, Ίβαος". 

ΙίΤ*• ΈχαρχΙα Δαρδανίας ύχό ήγΒμάτα^ χό- 
Λβιςγ. 

Σχούπο μητρόπολις, Μηρ!ων, Ούλπι&να. 

ΙΖ*. "ΕχαρχΙα ΠρβΰάΛεως »• ύχό ηγεμόνα, χό' 
Λβιςγ. 

Σχόδραι, Αίσσος, Δωράχιον μητρόπολις. 

ΙΗ'. ΈχαρχΙα ΜυσΙας ύχό {{γεμάτα, χόΛεις β'. 

Βιμέναχιν μητρόπολις , Σιγγιδόνος , Γρατιανά, 
Πριχορνία, ΌρΟεμάρχος. 

Ιβ*. *Εχαρχία ΠαντονΙας ύχό {{γεμάτα χυ- 
Χεις ρ. 

Σερμίον, Βασιανά. 
Κ'. ΈχαρχΙα ^Κσίβς ύχό άτθυχάτου, χάΛεις /</. 

Έφβσος, Ένέα, Πριήνη, Μαγνησία Μβάνόρου, β 
Τράλλεις, Νύσσα, Πριούλλα, Μάσταυρα, Άνίνετα, 
Τπητα , Ά^ριούπολις , Διδς Ιερου, ΕΟαζα, Κο- 
λοσή »», Άλγίζα, Νιχόπολις, Παλαιά πόλις, Βαρέττα, 
Αθλίου χώμη, Νεαύχη, Κολοφών μητρόπολις, Λέβε- 
δος, Τίος, Σμύρνα, Κλαζομίνη, Σατρώτη, Μαγνη- 
σιβσούπολις, Άπάη, Τέμνος, Φωχέα, Μυρίνα, Μύχη, 
Πέργαμος, 'Ελαία, Πηττάνη, Τιάναι, βεοδουσίου 
πόλεως, Άόραμύττιον ή ποτέ Αύρνησος, "Ατανόρος, 
Γάδαρα, "Ασσος. 

ΚΑ'. Έχαρχία ΈΛΛησχάττον ύχό χοτσουΛαρΙου, 
χάΛεις Λ'. 

Κύζιχος μητρόπολις, Προιχόνησος, ή Εξορία, 
, Βαρίσπη, Πάριον, Λ&μψαχος, "Αβυδος, Δάρδανον, 
Ι "Ιλιον, Τρωάς, Σχάμανδρος, Πολ(χνα, ΠοιμΑνεντος, 0]Τ?πιβΙιίυιη, ςυ» λ1ί88 Ερίϋηιτ.ηυΒ, δΰ»ρ|^:ι, ΑρίιΙ• 
Ιοηίβ, ΒυΙυδ, Αηι&ηΐΊ3, ΡοΙοΙιΟΓίοροΠδ, ΑυΙοη, ΑηΙη 
ηί(]08 ΜβίΓΟροΓίδ, I^^8ι^οη βΐ δοβροη. 

Χ1Υ. Ρτσνίηαα Ώαάα Μεάιίβτταηεω $ηΙ} ΰΟΜΜίΛπ, 
ηνία 5. 

53Γ(Ιί€& ιη6ΐΓορο1ί8, Γαηΐ&ΐία, Οβπηαβ, .Ν»η8ΐι$, 
ΚΙΐύΐηβ8Ί2ΐη&. 

ΧΥ. Ρτονΐηεία ηηίβ β$ί αά.,. (ηβηιρε Γίρ&πι ΟβηκΜ»; 
ε$ίηηε Οααα Βίρειηη) ιιι6 ΰοηίνίαη, ιιγ6#ι 5. 

Α(ΐ9Ζ3η3 ηιοίΓοροΙίβ, Β6ηορί&, Αοοβηββ, €»ΐΓλ 
ΜαΠίδ, Ι(ΐ8υ8. 
XVI. ΡτονίΜΪα Όατάαηία ιιι6 φτ^Με, Ητ\>ε$ '6. 

δουροη ιηβίΓοροΙίβ, Μεποιι, ϋΐρίαηα. 
37 ^νΠ. Ρτο^Ίηοια Ρνεναϋί ιη^ ρηε«ί<<«, ιιγ6μΛ 

δοοάί», Ιιίβδυβ, ΟοΓ&οίοη πιβίΓοροΙ'ΐΒ. 

ΧΥΙ11. ΡΓονίηεία Μ^$\(β (ίηΙβΙΠββ Μι/ΛίαΜ ρηΐΗαηι) 
11(6 ρτωείάε, κΓ6β< 5. 

Υίιηβη&αη ιηβίΓοροΙΊβ, δίιιβ'ιϋοηυδ , ΟγαΙιαο»» 
ΡηεοΓηίβ, ΟΓΐΙιβηίΑΓοΙιυΒ. 

XIX. Ρτονίηαα Ραηηοηίω, ίϋΐί ρται^ίάε ηγ6«ι 2. 

δβΓίηίυιη, Βαβίαηβ. 

XX. ΡτοΌίηεια ΑχΙα; <ιι6 ρτο€οη$ηΙε, ηνύε» 43. 

Ερ1)68υ8, Εηβϋ, Ρηβηβ, Μ3(;η6βί8ΐ Μβ&ικίη, ΊηΧ- 
Η^, Νγ8$&, ΡήυΙΙβ, Μ»8ΐαυΓ3, ΑηίηβίΑ, Η^ρβίβ, Αγ- 
ίΐίοροΐίβ, Οίθ8 ΗίβΓοη, ββυ Ε&ηυηι ^ον^8. Εν2Ζ3, 
€ο1θ8β, ΑΙβίζα, Νί€ορο1ί8, ΡαΙΦοροΙί$, 86ΐι νβΐυ» 
ΙίΓΗβ, Β2Γ611&, Αυΐϋ Οοιηβ, ββυ Υίοιίδ, ΝβαυβΙιβ, 
ΟοΙορΙιοη ιηβίΓοροΠδ, 1.6ΐ>β(1υ8, Τίυ8, διηγΓη», βίβι- 
ζοιηβηβ, δ»ΐΓ0(6, Μα^ηβδϊΑΒοροΙίβ, Αρ36, Τβιηηιΐδ, 
ΡΙιοοβΑ, 38 ΜγΓίιίΑ, Μγοβ, ΡβΓ^λΐηυβ, ΕΙ»α, ΡίΙ- 
(αηβ, Τίαηχ, ΤΙιβθ(1θ8ΐοροΙΪ8 , ΑίΐΓβιηγίΓιοη, ςυβι 
3ΐί3$ Ι^γΓη68υ8, Αΐ3ηϋηΐ8, 6»(ΐ3Γ3, Αββαβ. 

XXI. ΡΓονίηάα ΕεΙΙειροηύ <ιι6 οοηιηίατϊ, Ητίί€$ 50. 
€^ζΊ€υ8 ιηείΓοροϋδ, ΡΓωοοηβδΟδ, Εχογια, Βα- 
Γίβρβ, Ραπυηι, 1.3ΐηρ8&εα8, ΑΙιχϋυδ, ΟαΓ^Ιαποιη,. 
ΙΙίυιη, Τγο&8, δο&πι&η(]Γυ$, Ρο1ίο1ιι>3, ΡοβπίΑηβηίαβι 
ΑΓΐ6ΐη63, Ββοίΐα, Βΐ3<]υδ, δοβίβηΐ), ΜοΓΐ8, Οβηιι») 'Αρτεμέα, 'Ρέχιτα. Βλάδος, Σχέλβντα, Μόλις, Γέρ- Β Αρίβϋβ, ΟβΓ^β, δα^ίΓ»; ΑάΓίΛηί 6ΐ ΤΙιβΠΒ, ΗβΜΒ, 
μαι, "Απταος,Κέργη, Σάγαρα, Αδριανού χα\ Θηραι, 
^Ηραι, Πιονία, Κονιοσίνη, Άργίζα» Βίος Τράδος, 
Μανδαχάδα, Έργαστήριον, Μανδραι, "Ιπποι, ό Κι- 
σίδηρον, Σχέψις. ΚΒ. Εχαρχία Φρυγίας Καιχατιατής ύχό χοτ* 
σονΛαρΙον, χάΧειςΛΘ^, 

Ααοδιχβια, Ίεράπολις, Μόσυνα, "Αττυϊα, Τραπ£- 
(ούπολις, ΚολασαΙ , Κερετάτεα, Θεμεσόνιος, Ούα- 
λέντεια, ΣΑναος, Κονιούπολις, Σιτούιτολις, Κράσος, 
Λοΰνδα, Μόλτη, Ρ^ύμενεία» Σιβλία, Πέπουζα, ΒριΔνα, Ρίοηί&, £οιΓιθ8ίη6, Αγγιζα, ΧΊυβ ΤΓαάυβ, Η^ηϋα- 
ο»(ΐ3, ΕΓ^Μΐβήοη, ΜαικΙγχ, ΗφρΊ, είθΜίβΓοη, δεβ- 
ρ$ί8. 

ΧΧυ. Ρτονίηαα ΡΙιτ^^ιΐΒ Οαφαίίαηα ιμ6 εοηείίΐαη, 
ητ^εί 39. 

1.3θϋί€69, 39 ΗίβΓ»ρθΙ!8, ΜΟΒγΠ», ΑΐΙγϋβ, ΊΤ9' 

ρβζοροΐίδ, ϋοΐ383β, €βΓ6ΐ8ΐρ3, ΤΗοιηοδοηίυΒ, Υ^Ιβη- 
113, δαη^υβ, €οηίοροΓΐ8, δίίοροΓιβ, €γ38ιι8, I^ιιιι(!^, 
Μοίΐο, ΕυΐΏοη63, δί1)1ί3, Ρβρπζ», ΒΓΪαηη, δο1)3$ΐβ. »• Σχάπτα. •« ΒοΟλις. " Νάϊσος, ΥΛΒΙ^ε Ι.Ε€ΤΙΟΝΕδ. 

■» Μονοπία. " Ίσκος. »• Πρεβαλέων. " ΚολοΛβίς. 147 ΗΙΕΒΟεΟδ δΤΝΕΟΟΕΜυδ. 148 

ΙΙιιίΑ, ΑοηοΜ» ΛιΙϋ, ^«^Iι»^»ι3x, ΟιοοΗ», ΛήίΓιυηι* Α Ζι^άατιι. Ίλού;αι. *Αχμ•ανα, *Αβιο\. ηου/αρατάζ. €ί<ΐ788ΐΐ8, ΑρίΑ, Ευϋθ€ίΜ, Αζ3η<ι, ΤίΙιβΗοροΓιβ, 
ΟμΙΙ, ΤΙΐθθ(1θ8ίλ. Αιΐ€3ΤΓ», δχηβΜΜ, ΤβηΜηοίΗγηβ, 
ΤλΒοροΗ», Ρυΐ€ΐΐ6Γΐ«ιοροΠ9. 

ΧΧ1Ι1. Ρτονίηάα ί^ϊω $μ^ ζοηίηίατί^ ητΙ^€$ 23. 

8&Γ(ϋ8, ΡΙιί1α(ΐ€ΐρ1ιΊ3, ΤΗροΗ», ΤΙιϊλίβΓΑ, δίΙ», 
ΙΙχοιΗα, ^411^9ηοροΓι9, ΤιαΙΙβ», ΑαΓβΗοροΓιβ, Αα»1ί&• 
ΗβπηοοιρβϋΑ, 40 θ€Γ2ΐ8ΐι«» ΑροΙΙίηί» Ρ^πυω, Τα• 
\Λΐ9ί^ Βψ%ι$9 εβηββιηββο, Τ^οιείΐαι, ΑροΙΙοηββ, ΙΠβ• 
Γ0€Αΐΐ€ΐ1ί», Μ^α'ιηβ, δλίΑΐοοη, 0ογ(Ιο8, Μοβίίη». 

XXIV. Ρτοηηάα Ρίίίάία ίηΰ οαπίπίατί, ητδΰ» 26. 

ΑηΙιθ€ΐ]ία, Νββραΐίβ, ι^^η]6η»» δ£ΐΙ)Ίη», Αΐιηβηίβ, 
Γίρρα, δίηβΐΐΐίΐηιΐυδ, 1.3θίΙίο63 6χυ8ΐ3, Τ^Γ^ίαιη, 
Α<1π8ηοροΙί8, ΡΜΙοιηβΙίυιη, δοζοροΐίβ, Τγηβηιΐηι• 
ιη€ΐΓθρο1ί8, Ηορ3ΐηΐ9, Ευιίοχίοροΐίβ, Α^ίΐ^βαβ, Βα- 
ϊ\%, δείβυοίί ίβητβ», ΤΊιηϋΗαάυηι, ΤΙΐ6ΐηί8οη)η8, 
1α8ϋηί»ηορ6ϋ8, Μ^ΙΙιιβ, Οολολ, Ζοηί1«, Τ(ϊίΐ58»- 

80•• 

XXV. Ρτονιηαα Ι^οαοηΊα ι»6 οοηινίΐαή ΗΓ6β< 18. 

ΐ€θΐιΙόη ηΐ6ΐΓοροϋ8, Ι.5κΐΓλ, Μί8ϋΐ63, ΑιηΙ>ΐΑ4ΐ&, 
νλ8Α€ΐ8, υΐη8ηίΙ€ΐ3. Ι.Ί81Γ8, 1..ΐΓαη(ΐ3, 41 Ι>βΓΐ>9β• 
Β&ΓλΙβ, Πγϋβ, ΐ89ΙΙ1Γθρθ1ί8, ΟΟΓΗλ, δ&1)3ΐΠΙ, Ρΐ€ηΐ3, 

ΟβΓίΜΐ, ΟΙαταιηα, Ηί^ηυιη• 

XXVI. ΡτούηοΙα ΡΗτίΐψίω 8αΙηΐαή» ιη(> €οη$ηΙβΓί 

Ητ^6$ 23. ( 

Εαο»Γρ1β, ΗίβΓαροΗβ, ΟδίΓυβ, δοβείοΓϊυιη, Βρα- 
χύ•, εΐ6Γ08 ΗΟΓίηββ, €16Γ08 Ρθΐ6ΐηί€08, ΟθΙ)3 Ι3€ί8. 

Ι.γ8ί88» δγηαιίΑ, ΡΓ7ΐηη68υ8, Ηίρ808, Ρυΐ7βοΐυ8» 
ΒοείιιΓιυιη ηιβΐΓοροΠ8, ΜϋΓυβ, Ναοηΐί), ΟοΓγΙΓιυιη, 
ΜβιΙ&ΊιΐΗΐ» 060)0 Ι.ί))30ΐι, 86υ Ρνΐ6ΐ)ΐ8 ΙάΙ)3θηιιιη, 
Οβηυ, 8βΗ Ρΐ6ΐ>ί8 ΑυΓ3θ1ί9, Ββιηυ, 8€ΐι Ρορυΐί 
Αΐ3ΐη388Κ Ρβιηιι, 86ΐι ΡοροΙΙ ΡΓορηί38α. 

XXVII. Ρΐοι^ία Ραηιρ/τΐ|/ιιτ ( ίΜ€ΐΙΙ^€ ΜΟπηάΛ ) 

ιη6 ϋΟΜΗίαή ηΐδα 47. 

ΡοΓ^βδγΙΙχυηίΐ, Μί^γάιι•, Αΐ(&Γΐ3, Οβιηυ ΙΙΙίΑΐηϋο^, 
ΤΓ686η3, 06ΐηα€αη3υΓ2, ΖοΙ)ί8, Τ1ιβηη68υ8 εΐ Ευ- 
(Ιθ€ΐ3, 1>6ΐηυ ΜβικΙθηβο, θ6ΐηιιδοοΐ3, δΙη^8, Β6γΙ)ο, 
42δίη(!3ΐιη(ΐ4, ΜγοίΙΙλΟΙιοη, Ηοη[ΐ5Η3(]Ιε3, 0)1)383, Β Διβχλεια, *Αρ(9τιον, Κίδυ«βος, *Απ£α, Εύδοχιάς, 
*Α(άνοΐ• Τι68ριούπολκ» Κάδοι, ^οδό^ια **, *Αγχύρα, 
Σύναος, Τ8|Αένου θύραι» Τανούκολις, Πουλχεριανοΰ• 
ιιολις. 

ΚΓ. Επαρχία Αυδίας ύπό κοτσονΛάριοτ^ Λό* 
Λεις χ/. 

£άρ$&ι;, Φιλα^έλφβιβ, Τρίπολις, θυάτερα, Σιτακ, 
Μαιονία, Ίουλιανούπολις, Τράλλεις, Α6ρηλΜύπολΐ€, 
ΆτταλΙα, Έρμοχαπηλία, Όχραα^ς ••, ^Απόλλωνος 
Ιερδν, Τάλαζα, Βάγις» Κήραη Μέσο , Τύμελλος ^*, 
*Απολλϋ)νης, Ίεροχαστέλλεια, Μυσήνη, Σαταλέων, 
Γόρδος, Μοστίνα. 

ΚΔ'. ^Επαρχία ΠισιύΙας ύχό χστσουΛάρίον• Λ^- 
Λείς χς^. 

Αντιόχεια, Νεά πβλις, Αιμέναι, ΣιβΙναι, *Ατμε- 
νια, Πάππα , Σινήθανδος, Λαοβ{χεια χεχαυμένη, 
ΤυράΤον, 'Αδριανούπολις, Φιλομήλιον, Σωζ&κοΧις^ 
Τύμανδρος μτ^τρ^πολις, Όπάμια, ΕΟδοξιούπολις, 
Άγαλασσ^ς, Βάρις, Σελεύχεια ή σιδηρά, δ Τιμβριά- 
δων, βεμιτόνιος, Ίουστινιανουπολις, Μάλλος, 'Οδάδα, 
Ζόρζιλα, Τειτουάσσος. 

ΚΕ*. ^Εχαρχία ΑνχαοτΙίΐς ύπδ τίονσουΛάριοτ^ πό- 
Λ6ΐς ιη', 

Ιχόνιον μητρόιτολις, Λύστρα, Μισθείατ, *Αμ- 
βλάδα, ϋύάσαδα, Ούμάναδα , Λίστρα, Λάρανδα, 
Δέρβαι, Βαρατή^*, *Τδη, Ίσαν>ρόΐ(θλις, Κόρνα, Σά- 
βατρα, Πτέρνα, Κάρνα, Γλαύαμα, Τ^γνον. 

Κ(7'. Επαρχία Φρυγίας ΣαΛονταρίας ύηό 
κοτσουΛάριον ^ ΛόΛεις χγ\ 

Εύχαρπία, Ίεράττ^λις, Όατρους» Σχεχπόριον ^*9 
Βροΰξος, Κλήρος Όρίνης, Κλήρος ΙΙολεμηχ^ ^*, 
Δεβαλιχία, Λυσίας, Σύναδα, Πρύμνησος, Ίψο;^ Πο• 
λυγίάτος, Δοχίμιον μητρόττολις, Μήρο;, Ναχολία, 
Δορύλλιογ ^^, Μεδάΐον, Δήμου Λιβαών ^*, Δήμου Αύ- 
ράχλεια, Δήμου ^Αλαμασσου, Δήμου Πρυπνίασα. 

ΚΖ'. Επαρχία ΠαμρνΛίας ύπό χοτσουΛάριον^ 

πόΛεις μζ. 

Πέργη Σύλλαιον, Μάγυδος, Άτταλία, Δήμου ϋύ- 
λίαμβος, Τρέσενα, Δήμου Καναύρα, Ζοβία, ββρμεσδς 
χα\ Εύδοχία, Δήμου Μενβενέω, Δήμου Σώχλα, Σίνδα, 
Βέρβη, Σινδαύνδα, ΜυωδΓα Χωρι, Όμυλιίδιχα ^"^ Ρ3ΐ«οροΗ8, 1.78ύη3Γ3, €οηΐ3ΐΐ3, €οΙ()383, €τ6πιη3, ρ Όλβασα,Παλαιάπολις,Λυσήναρα,Κομανά,Κόλβανα, Ρ3η6ΠΐοΙΙΰ1ιθ8, 860 Ρ3η6ΐηί ιηυΓυ8, ΑΗ38ΐΐ8, Μ3- 
χ1ιηΐ3ηοροΗ8, €ΐ6ΐη3, 86υ ρθ88688Ίο Μ3χ!ιηί3ηορο- 
1608, ΙΙββ683ΐ3ΐη3Γ3, 1.Ίιηο1>Γ3ΐη8, €ο<ΐΓυΐ8, Ββιηυβιη, 
Ββπιυ δ3ΐ>3οη, 86υ Ρΐ6ΐ)Ί8 δ3ΐ)3οηυιη, Ρ38ΐοΐ6η8υ8, Κρέμνα, Πανέμου τείχος *•, Άρίασος, Μαξιμιανού• 
«ολις χτήμα Μαξιμιανού πόλεως, Τεγηααλάμαρα, 
Λιμόβραμα, Κόδρουλα, Δεμουσία, Δήμου Σαβαιων, 
Παστολήρισος, Σέλπη, Τρψούπολις, Σώδι, Σίρνα, δοΐρβ, ΤπιηοροΓΐ8, δοάί, δβΓη3, 1.γΙ)Γβ, €3883,• Αύβρη, Κασσά, Κότανα, Όρύμενα ", Κοραχήσιον, 

0οΐ8η8, 0Γ7η6«8, Οπιοββίιιπι, δχβάΓβ, €3Γ8ΐί3» Συιδρα, ΚαρΔλια, Όλύβρα<τος. 

1Ιοΐ7ΐ)Γ38υ8. 

ΧΧνίΗ; Ρίοφ^άα Ι^ζία $ηΗ €οη$ηΙαή ητ^€$ 34. ΚΗ'. ΈααρχΙα ΑνχΙας ύπό χογσονΛάριον^ 

πόΜις .2^. 

Ρα8Α]Τ(ΐ6•, Αν3ρΐΐ8, 63^3, Α€3ΐί8ΐΐ8, £161)6808, Φασύδης, 6 Α&απος ^•, Γάγα, Άχαλισ^ς, Έλεβε• 

νΑΒΙ^Ε Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ. 

" βεοδοτιανά. •» Άχρασός. ^• ηι$. ιί« ίίί«ΐίι#3ΠΜ*Ι. Κήρασε Μεσοτΰμελλο;. *• Βάραιζα. *■ Σεκτόριον. 
Πολιτικής. »* Δορύλεον. *• Λυχαών. *•* >«ι.*ί/ίιίίπαιιίί ίίί ; Μυωδία. Χωριομυλ.άδιχα. *• Πανέμου. ΤεΙχο;. •' Όρυμνά. *• « •Άνβπο;. 149 ΠΙΕΚΟαΠδ δΥΝΕΟΟΕΜϋδ. ' Ιδ» 

β^ς, Αίμυρα, •ΑρϋΧίχνδβ, Ποδάλια, Χώμα, 'Ρεγχυ- Α Ιϋπι^Μ, ΑΓ^οβηίΙί, ΡοϋίΙία, ΟΙιοιιΐΛ, ΚβιΗΐ^Ιί&Β• 
λιά;, Μύρα μητρ<5πολις, Άρνέβ ^•, Κυανεαι, Άπερ- ΜοΒΓβ ιηβίΓΟροΙίδ, ΑΓηβ», Ογιηρ». ΑρβΓΐ», ΡΙιβΙΙυβ, 
λά ^»•, Φελί^, Άντιφελλ6ς, Κάνδυβα. Ευδοκίας Πά- ΑιιΐίρΙιο11ιΐ8, αΛηό^Ι)», 43 ΕϋίΙοοίΛ*, Ρ^ιλμ, Χβη- 
τΛρΛ, Εάνθος, Κόμβη, Μίσαι Πίναρα, Δίδομα, πλω ••, ιΐιυ», αοιιι1)β, Μίδ» ΡίηδΓΒ, Οίιΐοηιη, ρΙο, ΤβΙιηίβυβ, 
Τελμισ2>ς, Καΰνος, •Άραξα, Βουβών, Ήνοάνδα, Βα- Οίϋηυβ, Αγοχ3, ΒυΙ)θη, Βοηοαικίλ, ΒβΙϋΓβ, €οιηί- 
λούρ«, Κομίοτάραος• ΚΘ*. "ΕΛαρχία Νήσωτ ύχό ήγ€μό^α^ 
ΛόΛεις κ\ 

'Ρόδος, Κως, Σάμος, Χίος, Μιτυλήνη, Μέθυμνα, 
Πέτελος, Τένεδος, Προσελήνη, "Ανδρος, Τήνος, Νά- 
ξος, Πάρος, Σύφνος, Μήλος, Ίος,θήρα, *Αμουργ6ς»•, 
^Αστυπάλαια. &ΙίΙΠΙΟ$. 

XXIX. Ρτουίηάα 7ηιιι/αΓΝΐιι ιιι6 ρτα!»ίά€ ιιγ6«ι 20. 

ΑΙιοϋυβ, ϋθ8, 8αιηιΐ8, €1ιΐυ5, Μίΐγίβηβ, Ιΐθΐΐιγηιιιβ^ 
Ρΰΐβίοδ, Τβη6<]ιι$, ΡΓΟββΙβηβ, ΑηιίΓΟδ, Τεηυδ, Να- 
χυ8,Ρ&Γυ$, δγρ1ιηυ5| Μ€ΐυ5, ^υ8, Τ1ι6Γ3, ΑιηυΓ(;ιι«» 
Α$ΐ3τρ2ΐ3:3. 

XXX. Ρΐουίηάα €αή(Β ιμ6 €οηίΗΐαή ητδα 3β. Α'. ^Επαρχία Καριάς ύχό κονσονΧάρίΟΥ^ 
χόΛβίς Λς' [^']. 

Μήλιτος, Ήραχλείας, Όγμου *•, Άμυνδός, Άλι- Β ΜβϋΙυΒ, Ιΐ6Γ3εΐ63$, Ο^πιΊ, Αιηγηιΐυβ, ΗαΙίοΑΓη»»• 

χαρνασσλς,Κνίδος, Κέραμος, Μύλασσα,ΙΣτρατονίχεια, 509, €ηί(]υ5, ΟβΓαιηιΐδ, Ι1γΐ383, δΙπιΙοηΊοία, Αηιι• 

\Κμιζών, Άλινδά, Άλάπανδα, Όρθοαίας, Άρπαατά, ζοη, ΑΙίηιΙα, ΑΙβραηιΙα, 0Γΐ))0&ία9» Απραβ», Νβ^ρο- 

ΝβάτΛλις, Ύλάρημα, *Αντι^χεια, μητρόπολις Άφρο- ϋδ, 44 ΗγΙβΓβιηα, Αηϋοε1ιΐ3, ιηβίΓοροΗδ ΑρΙίΓΟ- 

δισίας, Ήραχλε(ας ■*, Τάβας, Απολλωνίας, Σέβα- (Ιίδίαδ, ΗβΓΟΰΙβα, Τ3ΐ)α8, Αροΐΐοηίαβ, δ€ΐ)α8ΐοροΠ8^ 

στόπολκς, Ίασδς, "Ερεζος, [Μαρχιανούπολις,] Άνα- ^^8ιι8, ΕΓβζυβ» ΒΙ^Γοί^ηοροϋδ, Αη^δίαβιοροΐίδ» 

στασιούπολις, Χώρα »* Πατριμονία, Κιβύρα, Κοκτη- ϋΙιΟΓίΐ ΡαΙηιηοηία, Ο'ώγτζ, €θΰΐ6ΐη3Ηεχ. 
μαλιχαί. 

ΑΑ'. Έχαρχία Ποττιχής [α*] ύχό κοτσονΛάριον^ XXXI. Ρτονίηάα Ροηΐίοω [ρπίπι»] (ΒίιΙϊγηίχ 8€ίΙί- 

ΛόΛεις ις\ 06ΐ) βΐι6 €οη%ηΙατ% ηνΰβ» Ι β. 

Χαλχηδων, Νικομήδεια, Πρίνκτος, Έλενόπολις, ΟΙιαΙοβίΙοη, Νίοοιηβίΐίβ, Ρπη'ηυδ, ΕΙβιιοροΙίβ, 

Ν(χαια, Βασιλεινούπολις, Κ£ος, Άπάμεια, ΠροΟσα, Νίθ3Β3, Βαβίΐίηοροΐίδ, €ίυ8, Αρ2ΐ)ΐ62, Ργο83, 0x83- 

Καυάρεια, Απολλωνίας, Δασχύλιον, Νεοχαισάρεια, Γβα, ΑροΙΙοηίαδ, θ38ε>1Ίοη, Ν€0€2β83Γ63, ΑϋΓΪβιιί, 

*Αδριανο\, 'ΡεγετατάΤος, 'Ρεγοδώριε. ΒβββΙ»ΐ3ίθ8, Κβ{[θ(1θΓίβ. 

ΑΒ'. "Επαρχία 'Οτωριάδος ύΛό ήγβμότα, Ο XXXII. Ρτονίηαα Ηοηοήαάύ $ηΙ> ρτοεΜΰ ηήα 0. 
ΛόΛεις ς'. Κλαυδιούπολις, Προυσιάς, Ηράκλεια, Τίος •• Κρα- 
τία, *Αδρ(ανούπολ(ς. 

ΑΓ. ^Επαρχία ΠαφΛαγονΙας ύπό κορίκτορα, 
πόΛεις ς\ 

Πάγρα", Πομπηίου πολις , Σ<5ρα, 'Αμάστριον, 
Ιουνόπολις, ^δυβρα. 

ΑΑ'. Έχαρχία ΓαΛαζΙας [οΜ ύχδ χοτσουΛάριοτ, 

αόΛεις {; 

Άγγυρα μητρ^τΓολις, Ταβία, "Ασπονα, Κίννα, 
'Ρεγαναγάλια, 'Ρεγέμνηζος, Ήλιούπολις. 

ΑΒ'. *ΕΛαρχία ΓαΛατΙας ΣαΛονταρΙας ύπό 
'ήγβμότα^ ΛόΛεις $', 

Πισινούς, Μαυρέκιον**, Πητίνησος, ΑΕώριον, Κλά- 
νεος, 'Ρεγετνοχνάδη , Ευδοξίας , Μυρικιών , Γερ- 
μία. 

Λςρ. ^Επαρχία ΚαΛΛάίίοχΙας [α*] ύπό 
κοτσονΛάριον, πόΛβίς ^. 

Καισαρεία, Νΰσσα, τά βέρμα, 'Ρεγεποδανδός. 

ΑΖ'• ΈηαρχΙα ΚαΛπα^οκΙας [^3'] ϋηό 
κοτσουΛάριοτ^ ΛόΛεις η'. 

ΤΟανα, Φαυστινούπολις, Κυβίστρα, Ναζιανζός, 
Ιάσιμα, Παρνασ6ς, Τεγεδοάρα» Τεγεμουχισός. €ΐ3υ(1ίορο1ί8, ΡΓοδΊαδ, ΗβΓαοΙββ, Τίυδ, €Γ3(ί», 
ΑίΐΓίαηοροΙίδ. 

XXXIII. Ρτονιηηα ΡαρΗΙααοηίω ιη6 ΰοτηοΐοη ιιγ- 
δβ$ 6. 

Ρ3|;Γα, Ροιιιροίοροϋδ, 8ογ3, Αιη38(Γίυη), ΙιιηοροΠδ, 

ϋ3(]γΙ)Γ3. 

ΧΧΧΙΥ. Ρΐονίηεία ΟαΙαίΊω (ρΓίιη2β) ιι<6 €οη$Ηΐαή 
ΗτΙίβί 7. 

Αη€γΓ3 ιηρίΓοροΙίδ, 45 Τβϋία, Αδροη^), Οίηηπ, 
Β6β3η3([3ΐί3, Κ6((6ΐηη6ζυ8, Ηβΐίοροΐίβ. 

XXXV. Ρτονιηηα ϋαΙαίίϋΡ 8αΙηίατη «κ6 ρταίίάβ 
ηγύ€$ 9. 

1^ Ρίδίηυδ, Μ3υΓ6θίυιιι, Ρβϋηββυδ, ^Εοηιιιη, €1»- 
11608, Κβββίηοτηαϋβ , Ευ(1οχί38, Μ]ΤΓ3€ίαιη, 6^7- 
ιηΊ3. 

ΧΧΧΥΙ. Ρΐονίηάα Οαρραάοαω ρηπι» ιμ6 οοη$ϋ' 
Ιαή «)*&« 4. 

03683Γ63, Νγδδ3, ΤΙ]6Γηΐ3, Ββ^βροϋ 30(108. 

XX χ ΥΠ. Ρτονίηάα ϋαρραάοΰίοί κοηηάω εοΜπΙατΐ 
ρτοεΜβ ΗτΙ>€$ 8. 

Τ^3η3, Ρ3θ8ΐΊηορο1ί8, €]τ1)ί8ΐΓ3, Ν3ζί3ηζο$, δ»- 
81013, Ρ3Γη3$υ8, Η6{;6<1θ2Γ3, Αεςβοοεοδοδ. ΥΑΑI^Ε Ι.Ε€Τ10ΝΕδ. *• Αρναία. *»* Άπερλαί. "ΟίίίίΛα.Σίδιμα,Τλώ. ■* Άμολγίς. " ιηι.ΓΟΜ^ΜΠί/ί/. ΓΜίίί'Προικλ. " Άλα βοκόνος Ιπ ηιβ. ΓαΓπα. •* Χο)ρία. Πίος Γάγγρ*• *^ Τεγ^μαυρέκιον. 1Γ»1 ίΙΙΕΠΟΟΠδ δΥΝΕΟΟΕΜϋδ. 1-2 

XXXVIII. Ρτονίήΰία Ηβί^ηοροαί ««6 εοη$Ηΐαή «γ- α ΑΗ'. Ύ.ΛαρχΙα ΈΛετουπόΛεως »• ύχό 

^** '• κογσονΛάριον^ πόΛεις ζ\ 

ΑηΐΜία, ΙΙ>3ΤΓα, Ζβΐ3, δίΐΐυηι, ΖαΙίοΙιοη, Αη(ΐΓ»ρ3, Άμασίβ, Ιβύρβ, Ζήλα, Σάλτον, Ζαλίχην, "Αν- 

ΑηιΙβϋδ, δίηορβ. ^ δραπβ, ΆμκΛς. Σινώπη. 

XXXIX. Ρτουιηοια ΡοηΓι ΡοΙβηιοηιαοΊ ιιγ6μ 5 ιΐ(6 Αθ*. Επαρχία Πόντου ΠοΛεμιαχοϋ, πόΛεις β^, 

ρτωίίάβ, ύηό ηγεμόνα. 

Νοθ€2β8αΓ6α, εοιη&η3, Τοίβιηοηίϋΐη , ΟοΓΛβυδ, Νεοχαισάρεια, Κύμανα, Τολβμόνιον, Κερααοΰς, 

ΤΓΟρβζυβ. Τραπβζους. 

46 Χϊ^ ΡτοχΙηαα Ατηιβηίχ ρήηιοί ιιι6 €οη$Ηΐαή Μ'. Έχαρχία Αρμενίας [α] ύπό κονσονΛάριον 

[ρΓ«8ΐ(1β] ιιγ6μ 5. [Ατ«μ(^ο], πόΛεις β*. 

' δβ1>3ΐ$1β3, ΝίοοροΓίδ, €ο1οη*ΐ3, δαί&ΐβ, δ€ΐ)α$Ιο- Σεβάστεια, Νιχ($πολΐ(, Κολόνια, Σατάλα, Σεβα- 

ροΗ8. στούπολις. 

Χ 1.1. Ρνονίηαα Ατηΐύηιω ιβΰηηάω <ιι6 ρτοαίάϋ «γ- ΜΑ'. Επαρχία ^Αρμενίας [β*] ύχό ηγεμόνα, 

δβίβ. ποΛεις ς'. 

Μβΐίίβηβ, Αγμ, ΑΓ3ΐ)γ8α5, €υου$α$, Οοιηοηα, Μελετηνή, Άρχα, *Αράβισος, Κουκουσ6ς. Κομίνα, 

ΑΓ8η5ΐΙιί2. " *Αραρχ(σΟ(α. 

ΧΙιΙΙ. Ρρονίηΰϊα αΐίάοί ρήιηα ιιι6 €ΰη$Ηΐαή ηγ- ΜΒ*. ^Επαρχία ΚιΛικίας [αΊ ύπό κονσονΛάριον^ 

δύ»8, πόΛείς η . 

Τ3Γ81Ι8 ιηβίΓΟροΗβ, ΡοιηρβίοροΓιβ, δβΐΜΐβΙβ, €ο- Ταραδς μητρόπολις, ΠομπηΙούπολις , Σεβαστή, 

Γ7θυ8, ΑϋβΠΜ, Α^ιΐδί), Ναΐοΐιαβ, Ζορίιγηαιη. Κόρυχος, "Αδανα, *Αγου9(α, Μάλχος, Ζεφΰριον. 

XI^III. Ρίουίηάα αΐΐάω $€€ηηάω β«6 ρτοείίάβ ιιγ- ΜΓ. Επαρχεία ΚιΛικίας \β>[ ύπδ ^{γε^νύνα^ 

δα 9• πόΛεις (/. 

Αη8Ζ2ΐΓΐ)υ8 ιηβίΓοροΙίβ, Μορδυβδίία, ^£^0Φ, Ερΐ- Άνάζαρβος μητρόπολις, Μοψουεστία, ΑΓγεαι, 

ρΗαηίίΐ, Αΐ6χ&η(Ιη8, Ε1ΐ08υ8, ΐΓβποροΠδ, Γΐ3νί8, Έπιφαν(α, Αλεξάνδρεια, Τώσος, Είρηνούπολις, 

ε88ΐίΐΙ)3ΐ!9. Φλαβία **, Κασταβάλλα. 

Χυν. Ρτοίίίηάα ϋί/ρή ίη$ηΙ(ε βιι6 ϋοηίηίαή ιιγ- ΜΑ'. Επαρχία Κύπρου της νήσου ύχό 

ί)£$ 15. κονσουΛόριον, πόΛεις ιε' [ιγ]. 

€Ιοη8(αηΐία ιηβίΓοροΙίδ, Τ9ΐηη$8υ8, Οίίίϋΐη, Αιηη- Κωνστάντια μητρόπολις, Ταμασσ6;, Κατιόν, Άμα- 

Ιΐιιιβί», ϋοΓβη, Ρ3ρ1ιυ5, ΑΓββηοβ, δοΐι, Ι,βρίΐΐΐϋδ, ^ Ουσία, Κόρην, Πάφος, Άρσενόη , Σόλοι, Αάπτθος, 

αΓΐ>αΒ3, €γΙΙΐΓΐ, ε»Γρ3$ίη, €χΓβηί3, 47 ΤπιηΙ- Κφβοϊα, Κύθρο•., Καρπάσιν, Κυρηνία, ΤριμιΟούντων, 

Ι&υηΙοη, 1.6υ€α8ί3. Αευχουσ(α *^. 

ΧΙ^ν. Ρτονίηζία Ιίαητία <»6 ρτΰεΜβ ηνόβ$ 25. ΜΕ'. "Επαρχία Ίσαυρίας ύχό ηγεμόνα, 

πύΛεις κγ*. 

δβΙβυοίΑ ιηβίΓοροΙίβ, ΟβΙββάβΓΟ, ΑηβιηυΓίιιιη, Τίο- Σελεύχεια μητρόπολις, Κελεσδέρη, *Ανεμούριον, 

ΐίοροΠδ, 1•3ΐηυ5, ΑηΓιοεΙιία, ^ι^1^08€ι)^8ιβ, €β8(π, Τιτιούπολις, Αάμος, Αντιόχεια , Ίουλιοσεβαστή, 

δ€ΐίιιυ8, ^οίαρβ, ΟίοεχβαΓβα, 011)6, €ΐ3υ(1ίοροΙί8, Κέστροι, Σελινοϋς, Ίοτάπη, Διοχαισάρεια , Όλβή, 

Ηΐ6Γαρο1ί8, 03Π83η(!υ8, ββηηαηΐεοροΗδ, ΐΓβηορο- Κλαυδιούπολις, Ίεράπολις, Δαλίσανδος, Γερμανιχό- 

Ιίδ, Ρ1]ίΐ3(ΐ6ΐρ1ιί3, Μοΐ6ϋαΓ&8υ8• Ζββάβ, Νββροΐίβ, πολις, Ειρηνόπολις, Φιλαδέλφεια, Μω>ηδαρασ1ς *', 

Ι.αυζ3(1χ6. Ζεέδη, Νεάπολις, Ααυζαδαΐε **. 

Χ1.νΐ. Ρτονϊηεία 8ί/ήω ρνΙηκΒ «ιι6 οοηιηίαή ι*γ- Μ(7'. ^Επαρχία Σχφίας [(^]ύχ6 κονσονΛάριον, 

ύα 7. χόΛεις ζ*. 

ΑηΙίθ€ΐιί3 ]ηχ(3 ΟβρΙιηβπίΐ, δβΙβυΰΪΑ, 1.3θϋί€ί3, *Αν^ιιόχεια ή πρ^ς Δάφνην, Σελεύχεια, Ααοδίχεια^ 

63ΐ)3ΐΑ, Ραΐΐαβ, ΒβΓΟββ, ΟΙΐΛίοίδ. Γάβαλα, Πάλτος, Βέροια, Χαλχίς. 

ΧΙιΥΙΙ. ΡτονΊηϋΐα Ξι^ηω $€οηηά(Β ««& ρταζχάβ ιιγ- ΜΖ'. "Επαρχία Συρίας [β'] ύπύ ηγεμόνα, 

^«• 8. πόΛεις η', 

Αρ3ΐιΐ08 Ερίρ1ιαηί3, Απβΐΐιαδα, 1^απ883, Μα- Άπάμεια, Επιφάνεια, ^Αρέθουσα , Λάρισσα, 

η»ιιΐ6, Βαΐ3ηο3, ΗβρΙίΑηΦβ, δβΐ^υοοίίβΐυδ. Μαρναμή, Βαλανέα, 'Ρεφαναίε, Σελευκόβηλος. 

ΧΚλΥΙίΙ. ΡτοΌΐηοϊα ΕηρΗταίβηίη ιιι^ ρτα$ίά€ «γ- ΜΗ'. Επαρχία Εϋφρατησίας ύπό ηγεμόνα, 

^β« 12. πόΛείς ιβ\ 

ΙΙίβΓηροΙίδ, ΟγΓϋδ, δ3ΐηοβ3ΐ3, ΟοΙίοΙϊβ, 48 Ζβιι- Ίεράπολις, Κύρος, Σαμόσατα, Δολι'χη, Ζε^γμχ. 

1^013, θ6Γη)3ηίοί3, ΡοΓΓίϊβ, Νίοοροΐΐδ, δ€βη3ΐ•€ΐΐ363, Τερμανιχία, Πε(δ{δή. Νιχόπολι;, Σκεναρχαία, Σαλγε- 

δ3ΐ^6ηθΓ3ΐίχ6ηιιιη, δγπηιβ, ΕυΓορυβ. νορατίξενον, Σύριμα, ΕΟροπος. 

ΥΑΒΙ^Ε ίΕΟΤΙΟΝΕδ, 

" €ο)ΐ6ΐ. ΡοτρΗ, Έλενοπόντου. " Φλαβιάς. »• Ηικ άπαΰ Τ€€€ηΐίοή τηαηιι αΛ}\ιηα<Β ίΐιηΐ ηα. ¥ατη€%• 
V υί9ίίηβ, ηι$, Μωλώη Δαρισός. «• €. Ρ. Λαύίαδος. 15:< ΗΙΕΒΟΟΠδ δΥΝΕΟΟΕΜϋδ. 154 

Μβ*. 'ΕπαρχΙα 'Ροσρώιχβτ " ύχό 1^γβμό^α, Α ΧΙ-ΙΧ. ΡΓονιηΰία Ηο$Γοιαα Γθ«Γθίπ«], $ιώ ρν<ρ$ίά' 

^ ιιγ6μ 9. πόΛεις &. 

"ΕδββσΛ, Κοϊνσταντία, Θεοδοσίου πολις , Κά(&(^α, 
Βάτναι, Νέα Βαλεντιΐίς, Λεοντόπολις ή χαΐ Καλλι- 
νίχη , Βίρθα. 

Ν'. Έ,Ίαρχία ΜεσοΛοζαμίας ύΛό ηγεμόνα^ 
χόΛίΥ α*. 

"Αμιδα. 

ΝΑ'. Έχαρχία Φανίχης ύΛό χοτσουΛάριον^ 
ΛόΧιτ α' [ΛόΛεις ιΐί .] 

Τύρος. Ε(ΐ6588, €οηβΐαιιΓΐ3, ΤΗβοϋοβιοροϋβ, Ο&γγΗ», 
Βαΐηχ, Νονά ν3ΐ6ΐιΐί3, 1.6οηΙοροΠ$, ςυ» 6ΐ €&11ί- 
ηίορ, ΒίΓΐΙΐ3. 

Ιι. Ρτο}»\η€\α Μαοροίαηιια ιιι6 ρΓίΰ$ίάβ ΗτίβΟΛ 
ίίηαΐΗ, 

ΑιιΓιϋα. 

1.1. Ρΐονίηαα ΡΗωηίάΰΒ βιι6 αοηεπίαη ητύεηι ηηΛΜ Τ^Γϋ8. 

€(Βί€τα 6Χ ΚαΓΠβιίαηο €ο<ΙΊ€β. 
Πτολεμα'ί;, Σιβων, Βηρυτ^, Βίβλος, Β^στρυς, Ρΐοΐ6ΐη3ί$, β'κίοη, ΒβΓγΙυβ, Βί[)1ιΐ8, Βο^ΐΓ^δ, Τγι- 

Τρίπολις, Όρχα\, Όρθοσ(ας. ροΐίβ, Ογοςβ, ΟηΙιο$ί38. 

Ιη 9οά€ΐη Βανύβηηο ιηαιι» €}η$ά€»?. ΒοΙ$ΐ€ηα /τα^βίκΓ 8αρρΐ€ηιβηΐΗΜ ΝοίΗίίΒ Ιίηρεήί Οή€ηΐαΙη 
ΗίβΐΟΰΙΐΒ ύταηιηιαίία ίχ ηι$, αηίίςΗίαίηιο ύιΰΐίοΐΐιβοω Ραπίίίίαηα, 

Τύρος, Πτολβμαίς, Σύδων, Βηρυτός, Βίβλος, Β4- Β ΤγΓυβ, ΡίοΙβιηβίδ, δ>'(Ιοη, ΒβιγΙαβ» ΒίϋΙυβ, Βο- 

στρυ;,Τρ(;η>λις, Όρχα\*\ Όρθοσιάς, 'Άραβος,/Αντ- βίΓγβ, ΤπροΠβ, Ογο», 0ΓΐΙΐ08ί89, 49 ^^«(Ιιιβ» 

άρχδος, Κωντταντίνα, Πογωνβίς, Πανακάς. Αηΐ3Γ3ΐ1υ9, ΟοηδΙαηϋηα, Ρο^οηα^, Ρ3η6Αδ. 

Ί^υί.Έααρχία Φοινίκης Αιδανησίαςύχό Ϋιγεμόνα, |^|| Ρτονίηαα ΡΗοβηϊε'κΒ ϋΰαηί $ηΙ> ρναίίάϋ 
ΛόΧεις ς*. ^^(,^^ ($. 

•Έμισσβ ••, Λαοβίχεια, Δαμασχ?>ς, * Ηλιούπολις, Εηιίδδίΐ, 1.3οαίι•β3, ΒΛΐιΐ3δθυδ, ΠβΙίϋρθΠδ, ΑΙίΠη, 

Άβιλλα, Πάλμυ ^^Ι-ΐ Ρίΐ!ΐϊΐγΓ3. 

ΝΓ. Έχαρχία ΙΙίύηΛζΙντιςύΛό κονσονΛάρι^, ς |^,(| ρ^ο^ι^αα ΡαΙααύηΛ βιι6 ίΟΜβϋ/αΓί ητύβζ 2ί. 

Καισαρεία μητρόπολις. Δώρα, Άντιπατρις, Διβσ- ΟίοββΓββ ιηβίΓοροΓίδ, ΟοΓα, ΑηΓψαΐΓίδ, ΟίοδροΗδ, ιεολις, "Αζωτος παράλιος, 'Αζωτος μεσόγειος, 
Έλεαθερόπολις, ή Έλία χα\ Ιεροσόλυμα, Νέα πό• 
λις, Λιβιάς, Σεβαστή, 'Λνθηδων, Διοχλητιανούπολις, 
Συχαμάζων , Όνους , Σώζουσα , 'ίόππη, Γάζα, 
'Ραμφία ", Άσχάλων, Άριζα, Βιτύλη. 

ΝΔ'. ^ΕχαρχΙα Π€ίΛαΐ(ΤτΙτης ^5' ύχό ηγεμόνα^ χό- 

Λεις ιαί. 

Σχυθόπολις, Σέλλα, Γάδαρα, "Αβιλα, Καπετωλιάς, 

*Ιιηη>ς, Τιββριάς, 'Ελένου πόλις, Διοχέσσα, Μαξι- 

μιανοΟ τιόλις, Γάβαι. 

ΝΕ'. ^ΕχαρχίαΠαΛΜστΙΐΓ7\ς γ' ύχό ηγεμόνα^ χό- 
Λεις ι\ ΑιοΙυδ Πΐ3η1ίηΐ3, Αζοίιΐδ πΐ6(ϋΐ6ΓΓ3η63, ΕΙβαΙΙΐΰ- 
ΓοροΙΊδ, Ε1ί3, ςυ» βΐ ^β^υ83ιβIη, Ν63ροϋδ, Ι.ί1)ί3ί:, 
Αυ(;ιΐ5ΐ3 56ΐ>38ΐ6, ΑιιΙΙιβάοιι, Οίοοίβΐίιηοροΐίβ. 8χ- 
€3ΐη3ζοη, Ηοηυδ, 5οζυδ3, ^ορρ6, 63Ζ3, ΒβιηρΙιίβ, 
Αδ€3ΐοη, Αηζ3, Βίΐγΐβ. 

Ι.ΐν. ΡτονΙηοια ΡαΙαί$1%ηα αΰνηάω $ηύ ρτηύύβ 
ιΐΓ6^β \Κ. 
δογίΐιοροΐίδ, δ«1ΐ3, 63(ΐ3Γ3, Α1>ίΐ8, εβρβίοΗλ, 
Ιϋρραβ, ΤίΙ)€Π38, ΕΙΰηοροΠβ» Οίοοβδβι, Μλ&ί- 
ιη'ιβηοροΠδ, βιΙ)». 

50 '^ν. Ρτονιηάα ΡαΙ<Ρ$ΐΐη(β Ητύα •η^ ρτοβ$Ιά€ 
ΗΤΙί£$ 10. Πέτρα, Αύγουστόπολις, •Αρίνβηλα, Χαραγμοϋβα, ^ ΡβίΓβ, Αιι^ϋδΙοροΓιβ, ΑΓίηιΙίΙβ, εΗ3Γ3(|;ιηυ1>3, 

ΑΓβοροΓίδ, Ζθ3Ρ3, Μ3ΐηρδίβ, ΥίΐΑΓαδ, Ε1αδ3, 
δ3ΐΙοη• 
Ι.ν• Ρνονΐηαα Αταδίω $ηο εοιαηίαη Ητΰ€» 17. *Αρεόπολις, Ζωάρα, Μάμψις, Βιτάρους, Έλουσα» 
Σ<&λτων. 

ΝίΤ*• ΈχαρχΙα Αραβίας ύχό κοτσουΛόριον^ 
χόΛεις ιζ. 

Βόστρα, Νιλαχώμη, Άδρα, Δ(α, Έξαχωμίαχώμη, 
Νήδαβα, Γέρασα, Μαιουδος, Φιλαδέλφια, Νέαπόλις, 
Ίεράπολις, Φιλιππδπολις, Φαίνα *^, Κωνστάντια, 
Διονυσίας, ΚανόΟα, *Αδρασσός. 

ΝΖ'. Έχαρχία ΑΙγυχηακης ύχό αύγονστάΛιον, 
χόΛεις κγ*. 
^Αλεξάνδρεια, Έρμούπολις, Μενελαΐτης, Μελέ- ΒθδΐΓ3, ΝΊΐ30θΐη6, Α(1γ3, Βϊ3, Εΐ30θΐηί3 Υίοιιβ, 
Μοίϊανβ, 66Γ3$3, Μ3]ϋ(1ιΐδ, ΡΙιιΐ3ΐΙβΙρΙΓΐ3, Νον» 
εΐνίΐ38 Ν63ροΓΐ8, Ηί^3ροΓΐ8, ΡΙιίΙίρροροΠδ, Ρ1ια:η3, 
&)ηδΐ3ηΐί3, ΟΊοη^δΊβδ, ε3ηοΙΙΐ3, ΑιΐΓ3δδυ5. 
Ι,νΐ. Ρτοννιάα ^Εριβρ^^α^ΰβ ιιι6 αηρηίίαΐί ητΙ^€$ 23. 

ΑΙβχ3η(ΐΓί3, ΗβηηοροΓίδ, ΜβηεΙ^Ίΐββ, Μβίβίββ, της «•, Βουτος, Καβασσά, Σάης, Ναύχρατις, Άν- Υυΐοδ, €3ΐ)3»δ3, δ3ββ, Ν3υ€Γ3ΐί8, ΑικίΓΟη, Νΐοϋ, 

δρών, Νιχίου, Ζώης ••, Φραυήνης, Παχνεμέης, Διόσ- Ζοΐδ, ΡΙΐΓ3νγηβ8, Ρ3θΙιη€ηιθβ8, ΒίοδροΙίδ, δβϋο- 

«ολις, Σεβόνυτος , Όνούφις, Ταύα, Κλεοπάτρα, ηγΐϋδ, ΟηυρΙιίδ, Τβνβ, 51 €Ιβορ»ΐΓ». ^γηο» Βα- 

Κυνώ, Βουσίρης, Όασης, Έλεαρχία, Παράλιος ^*. δίΓβδ, 03868, Εΐ63Γθ1)ί3, Ρ3Γ3ΐίθ8• 

ΥΛΒΙΛ; 1.Ε€ΤΙΟΝΕδ. 

•» Όιραή^Λ^ς. •^ 'Λρκαί. •» Έμέσα αΐίη. •• /ί^τ. Τανφία. " /ι•^. Φαινώ. •• Μέτηλις. ••Σόϊς. 
'• /«'ΐ;. Πάραλος. 155 ΗΙΕΚΟΟΙ-Ιδ δΥΝΕΟΟΕΜϋδ. 256 Ι.Υ1Ι1. Ρτονίηάα ΑΜ§»»(α ρήΜΛ (Λυβυ8ίααιοί£8) Α ΝΗ', Έχαρχία Αύγούστα α* ΰπδ χορ^ήκζορος. βιι6 ϋοτηοίοτε νγ6μ 15. 

β||ίη00ΟΓΜΓ3, 0&ΐΓ9ηί€6, ΟαμΊμΙΠ, Ρ6ηΐ8Ι8θ]ΐ(Ρ- 

ηοη, Αρ1ιη3ίοη, 06γγ1ι38, δοεηη», Ρβΐυδίαπι, 

δ(ΐΐΗΓαίΐ68 , ΗβρΙιχβΙυβ , Ραηίΐΐιγβοβ , Ραηηίβ , 

ΤΙιπιυί8« 

\Λ\. Ρτονιηαα Αηρη$ία αοηηάα (Λυ(|;α&1&ιηηΐΰα II) 

11ΐ6 ψΤ(Β$ίά€ ΚΓ^βΙ 7. 

1.6οηΐο, ΑιΙΐΓίϋ65, Η^Ιία, Βυ1)α&1υ5, ΡΙιαΓζίΙΙιυβ, 

ΙιΧ. Ρτονιηοια Αηαάίοί $ίώ ρναίΐά^ Ητδβί 9. 

Ογηο, ΟχγΓχηοΗυβ, ΗοΓ^οΙβιιβ, ΙΙβΓευΙρβ, Αγ56* 
ηοΊΐββ • ΤΚ6θ(Ιο$ΊοροΙί& , ΝΊοοροΙίδ , ΑρΙίΓοιΙΊΐο , 
Ρβηιρίιίβ, ΙιίΙΐυβ. 

1Λ1. Ρτονίηάα ΎΗβύαιάΉ ρτοχυηχ <ιι6 ρτίπΐάε 
ητύ€$ 40. . 

1ΐ6Γπιυί, ΤΙιβοάο&ιοροΗδ, Αιιϋηο, Αοιι^βΑ, Ι.γ- 
€0Γυη], 52 ΗγρδίΙβ, Αρυΐΐοη ραΓΥΐιβ, ΑηΙβί, Ρα- 
ηίιΐδ, Ολβββ ιη3(;η8. 
ΙιΧΙΙ. ΡτονίΜία ΤΗβΙίαιάη ίηρ€Τίοή$ $α(> άηϋα 

ΗΤύίί ϋ. 

Ρίοίβηοαί^, Οίθϋρο1ί«, ΤβηίΓγα, Μ&χίιηίαηορο1ί$• 
εορίυδ, Ρ1Γΐ£8β, ΟίοοΙβΓι&ηοροΓιβ, εΓ65ΐ))τΙΙ)υ$, Ι.αΐ'- 
1(ΐηιιιι, ΑροΠοηΊ&8, ΟιηΐΓΪ. 

Ι.Χ111. Ρτον'ίηοία Ιϋ^υω ίηρ$ήοτΊ$ ιη6 ρταίΐάύ 
ντΙβΒ 11. 

δοζιΐ53, ΟγΓύηβ, Ρ(οΐ6Μΐ3ΐ8, ΤβυοΙιβΓλ, Αίίπαηο, 
ΥοΓοηίοβ. 
1.ΧΙΥ. ΡτονΙηαα ΙΟί^/α ίη/'βποΓίι βΜ6 ρΐίπΐάϋ 

ΜΓ^ββ 6. 

Ρϊΐηίΐοηίυπι, Ζο^^ΓΟζα^υΙββ, Ρί(1οηί8, ΑηϋρΙίΓΟ, 
ΠΑΓπββ, ΑπαοιΓιβοβ• 

5ιιιιΙ ΟΰΜβηίαΙβι ρνουίηαω <ιι6 Κοηια 7. 

Ιΐ2ϋ:«, ρΓονίηοί» Νοποί, ρΓονίηοία^Ο&ΙβηοΓυπι, 
1(1 68ΐ ΟαΠοΓϋπι, ρΓονίηοία ΗίβραηίαΓυπι, ρΓονίηοίϋ 
Βπ6β3ΐιιθΓυιη, \ά 6&1 Βηίληηοηιιη, ρΓθτΊικί3 Ρα- 
ηοπΙ^Γυαίι ρΓονίηοίλ ΑΓπο»» ρΓΟτίηοία $:€ΊΗ», ρΓΟ- 
νίηΰί& 53η1ίηΊ3Β, ρΓθνίαΓ/ι& ΟθΓ8ί€Φ. ΛόΛβίς 1)^• 

'Ρινοχό^ου(;α, Όστρανικη ", Κάσ^ιον, Πβντά- 
σ/οινον, Άφνάϊον, Γέ^^ς, Σχέννα, Πηλού σιον, 
Σλθραΐτης, "Ηφαιστος , Πανίθυσο; ^• , ΠΔννις '• , 
θμούΐς. 
Νθ'. "Επαρχία Αύγούστα β" ύχό ηγεμόνα, χό- 

Λεις Γ. 
Λεοντώ, Άθρίδης '^ Ήλιου, Βούβαστος, Φάρζι- 
θος, *Αραβία; Κλύσμα χάστρον. 
Ε'. Επαρχία "Αρκαδίας ύπό ηγεμόνα, χόΛεις ^. 
Κυνώ, Όξύρυγχο;» Ήραχλέως,Άρσενοήτης, Θ:ο- 
βοσιούτϋολις, Νιχόπολις " , Άφροδίτω, Πέμφις '•, 
Λίττους. 

ΕΑ'. 'ΕΛαρχία θτιβαΐδος §γγιστα ναό ι)γ6μότα^ 
^ πύΛεις ί\ 

Έρμούη '^, Θεοίοσιούπολις, Άντινώ, Άκούασα'•, 
Αύκων, Ύψιλή, Απόλλων μιχρδς, Άντέου, Πάνιον, 
Ώασις μεγάλη. 
ΕΒ'. "Επαρχία θηβαΐδος της άνω ύπό δονχα^ 

ΛόΛεις ια\ 
ΠτολεμοΑς, Διόσπολις» Τέντρυα , Μαξιμκανούπο- 
λις, Κώπτος, Φίχαι, Διοχλητιανούπολκ, Έρέσβυθος, 
Λάττων, Απολλωνίας, Όμβρο^ϋ. 
ΕΓ. Επαρχία Αιδίηις της 9ΜΊ0 ύπό ηγεμόνα, 
πόΛεις^^^ ^ 
Σώζουσα,;Κυρήνη, ΠτολεμΛϊϊΐεύχηρ», Άδριβν»ι, 
Βερονίχη. 
ΕΔ'. "Επαρχία Αί^ι^ης της χότω ύπό Ϋιγεμόνα, 

πόλεις ς\ 
Παραιτόνιον, Ζωγροζαγούλης, Πιδον(α, •Αντιφρω, 
^ Δάρνης •*, Άμωνιαχή. 

ΕΙσΙν της Αύσεως αΐ έπαρχίαι ύπόψώμην {* . 
Ιτιχλίας, επαρχία Νωρίχου , επαρχία Γαλη- 
νών , επαρχία Σπανίων , επαρχία Βρισγάμων , 
επαρχία Πανονίων, επαρχία Άφριχής , επαρχία 
Σικελίας ••, Ιπαρχία Σαρδηνίας, επαρχία Κορσι- 
χη?. VΑΒι^£ Ι.Ε€Τ10ΝΕ5. »• ΐ€α. Όστρακίνη. " Πανίφυσος, Πανείφυσος, Παναίφυσος. '» Τάννις. '* Αθρίβις. ^^9\ί:^^}' 

πολις. " £.«(!. Μέμφις. " Έρμάη. " Ι^^ί. Φάκουσσα. ^4/^/I ηοί. ηιι.'Κδσος δίο Ιρ^ιΙ. •" Ομ6θ( 
•• Βα<{ί1 Μ ορ. 47. •' Ι^. Δάρνις. " Τΐ€$ ρο»ίΓβ«•β? αά ΙίαΙίαιη ρ^ηΐηεηΐ, €1 ύο »ηηΐ 7. 157 Ρΐ »: ' ί_ ίΒ 1ϋ8 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΙΜΡ. 

ΡΟβΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 

ΒΕ ΑΒΜΙΝΙδΤΚΑΝΟΟ ΙΜΡΕΚΙΟ 

ΕΙΒΕΒ. 

(Λμ» ΒΑΜουλί, /ιηρβΓίιαι• ΟΗ^ηΙαΙβ, Ιοηι. Ι.) 

ΚαΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓ 
ΤΟΥ ΕΝ ΧΡΙΓΓ9 ΒΑΣΙΑΕΙ ΑΙΟΝΙφ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΡΩΜΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ Υ10Ν ΡΩΜΑΝΟΝ 
. ΤΟΝ ΘΕΟΣΤΕΦΗ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ. 0ΟΝ8ΤΑΝΤ1ΝΙ 
ϋΗΚΙδΤΙ ^εΤΒΚΝΙ ΗΕΟΙδΙ βΚΑΤΙΑ ΙΗΡΕΚΑΤ0ΚΙ5 ΗΟΜΑΝΟΚυΗ 
ΑΟ ΒΟΜΑΝϋΗ ΡΙΟϋΜ, 
Α ΌΕΟ ΟΟΚΟΝΑΤϋΜ ΕΙ ΡΟΗΡΗΥΚΟΟΕΝ1Τ0Μ 1ΜΡΕΚΑΤ0ΗΕΜ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 
ΥΕ6ς σοφ^ς ε6φ(9α(νει πατέρα, χα\ πατήρ φιλό- 
στοργος έπ\ υΐφ τέρπετα- φρονίμψ. Κύριος γάρ δ{- 
Κωαι νουν ήν(χα Μ ιίΕπβΙν, χα\ προατ(θησιν οδς του 
&χοΰε(ν * παρ* αύτψ θησαυρός σοφίας, χα\ έξ αύτου 
βι^ται παίν δώρημα τέλειον * χαθιστςί βασιλείς Ιπ\ 
θρόνου, χα\ τίίχρία}/ του παντός βίδωσιν αύτοΓς. ΝΟν 
ούν&χουσόν μου, υ Ιέ, χα\ τήν$ε μεμαθηχώς τήν δι• 
δαχήν, Εστ) σοφ^ς παρλ φρονΕμοις, χα\ φρόνιμος 
ι:αρά σοφοΤς λογισθήστ^. Εύλογήσουσί σε ο! λαοί, χα\ 
μαχαριοΰσ( σε πλήθη έΟνών. ΔιβάχΟητι & χρή σε 
πρ^ πάντων εΐδένακ, χα\ νουνεχώς των της βασιλείας 
οϋχων άνηλαβου. Περ\ των ενεστώτων μελέτησον, 
χα\πζρ\τών μελλόντων βιδάχθητι, ?να πεΤραν μετ' 
ευβουλίας άθροισης, χαΐ μεγαλεπήβολο; Ιση περ\ 
τά πράγματα. Ίδου έχτίθημί σοι διδασχαλίιν, ώστε 
τϋ Ικ ταύτης πείρ^ χαΐ γνώσει συνετισθέντα περ\ 
τάς βελτίστς^ς βουλάς χα\ [τψ] τό χοιν!| συμφέρον μή 
διαμαρτάνειν. Πρώτα μέν, ποΓον Εθνος, χατά τί μ^ν 
ώφελήσαι δύναται Τωμα(ους, χατά τί δέ βλάψαι • χα\ 
ποιον, χα\ τιως Ικαστον τούτων, χαΊ παρά ποίου 
δύναται Ιθνους, χα\ τεολεμεΖσθαι, χα\ ύποτάσσεσθαι. 
Έπειτα, περί της άπληστου χα\ ακόρεστου αΟτών 
γνώμης, χαΐ Δν παραλόγως έξαιτουνται λαμβάνειν. 
ΕΙΘ' οδ^ως χα\ περΧ διαφοράς έτερων εθνών, γενεα- 
λογίας τε Ιθνών, κα\ βίου διαγωγής, χα\ θέσεως χα\ 
χράσεως της χατοιχουμένης παρ' αυτών γης κα\ Α ΡΚΟΟΕΜίυΜ. 

53 ΡίΙίυ8 83ρί6η8 )φ1ίβ€&1 ρ3ΐΓ6ΐη, 61 ρ»ΐ6Γ 

ρΓοΙίβ λαίΒηβ ίη βϋο ρηκίβηΐβ ιΙβΙβεΐαΐυΓ. Ποηηηιΐδ 
ςυίρρβ 68ΐ ςιιΐ ηιβιιΐβιη ίικίίΐ ςιιαικίο Ιοςυβηιΐυιη 
68{, 61 3υΓ6ΐη 9ίά 3υ(ϋβιΐ(1υπι ίιηρβηίΐ. Ρβυββ ίρ5υηι 
88ρΊ6ηΙί£ 54 ΙΙιβ83υΓυ8 ΓβΰοηάίΙυΓ, α 3ΐ) ίΐΐο 
οιηηβ (Ιοηυιη ρβτΓββΙυιη 6ΐη3η8ΐ. Β^ι^ββ ίη Ιΐιτυηο 
εοΙ1οθ3ΐ, υηίν6Γ9ΐ(|ΐιβ (Ιοιηίηαΐυιη ίρ8ΐ8 6ΐ3Γ{;ΊΐυΓ. 
Νυηο βΓ^ο 3υΓ6Πΐ ρΓχ1)6, βΐί, βΐ 1ΐ3ϋ ίιη1)υΐυ8 ιΐο- 

ΰΐΓίη», 83ρΐ6η8 3ρΐ1€ΐ ρΓυϋ6ηΐ68 6Π8, 61 8ρΜ<1 83- 

ρΐ6η(68 ρΓοάβηβ θ6η$ο1)βη8. ΒβηβάίοβηΙ Ιίϋί ριπ 
{ΜΐΠ, 61 1)€3ΐυη) ρΓχϋίοβΙηιηΙ πιυΐΐ» ^ηΐ68. Οίβεβ 
(\ΜΛ ρηΒ οιηηί1)α8 8θΊΐυ ορυ8 8ΐιη1, 6ΐ ρΓυόβηΙοΓ 

ίαΐρβπί |[υ1>6Γη3€Ιΐΐ3 36ϋίρ6. 06 ρΠ686ηΙίΐΜ18 Ι6€απι 

60{;Ίΐ3, ίυΐυΓ3 6(ϋ8€6, υΐ υη3 ουιη ΓβεΙο οοηβίΙΊο 

^ βΧρβηβηΐίΑΐη 6θ11ί£38, 6ΐ ρΓ»6ΐ3Γ6 Γ68 Ι1Ι3£ηα8 3^- 

^6()ί ν3ΐ6ΐ)Ί8. Εο€6 (1οεΐΓΊιΐ3ΐη Ιί1)ί ρΓοροηο ; ιιΙ εχ 
6]ιΐ8 6χρ6Γί€ηΐί3 6ΐ ηοΐίΐίβ 3(1 ορΓπη3 οοη^ϋΐα 38- 
8υ6Γ3€ΐυ8, ίη ρυΙ)1ί€Φ ιι1ίυΐ3ΐί3 Γβϋυ8 ηβ 3ΐ)6Γΐ'68• 
Ρπιηυπι ςυίϋβιη ΐΓ3(ΐ3ΐη ςυ» %βη& Ίη ςιια γο ρΓΟ- 
€ΐ6886 ΙΙοιη3ηί8 ροδβίΐ, ίη ςυ3 οΙ)6886 : ίΐβιη ςυ3ΐί- 

16Γ βΐ ςθΟΠ10(1θ 8ίη9υΐ96 86 Ι)3ΐ)€3ηΙ, 6ΐ 3 ςιΐ3 §;6ηΐ6^ 

ρθ88ίηΙ 61 1)6Πο ίη)ρ6ΐί 61 8ΐι1)]υκ3Γί. Οϋίηάβ νβΓΟ 
(16 ίη6χρΐ6ΐ)ί1ί ίη83ΐί3ΐ>ίΓιςυ6 63Γυπίΐ 3ηίιηο, 3€ (Ιο 
ίηίςυϊ8 ββηιπκίβηι ρο$Ιυΐ3ΐί8. 8πΙ) Ιΐ9β€ (Ι6 3ΐί3ηιπι 
ςυοηαβ ^εηΐίυιη (ΙίδΟΓίιηίηο, 0Γί(;ίη6• νίνβηϋί ίη$ΐ1- 
Ιϋΐο, <1β 8ίΐυ, ά^ οοηιΐίΐίοηβ Ι6γγφ (ιιι311Ι ίιΐ€θΙυιιΐ; 15^^ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 160 

ϊΐιβυμβΓ ()6 οίΓΰΐήΙα €ΐ ιηβηβαΓ» 16ΓΓ2Ρ, «ο άβ ίίκ Α περιηγήσεως αΰτη^, χα\ σταδιασμου κρ^^ς τούτοις, 

χα\ ηερΧ των Ιν τινι χαιρφ μεταξύ Τωμαίων χα\ 
διαφόρων εθνών συμβεβηχότων, χα\ μετά ταΰτα, 
δαα εν τ^ χαθ' ήμβίς τιολιτεία, άλλα χα\ έν πάση τ!) ςιι« ν3Γίο ΐ6ΐηρθΓ6 ίηΐ6Γ Κθΐη3ηθ8 <1Ιν6Γ$3$(ΐιΐ6 
((βηΐ68 αοά(]6ΓίηΙ : άβίηιΐβ ά6 ϋ8 ςιι» ρβηββ ηο8, 
ίηιο 6ΐί3ηι ίη υηίνβΓδΟ Κοιηαηο ίπιρβΓίο οβηί» 
ΐ6ΐηροπ1)υ8 ίηηοναΐ3 8ααΐ. Ηχο ιηβΰυπι βχ βϋρίβη- 
1136 Ιβ$;ΊΙ)υ8 οοηβίιΙβΓΒία, Ιί1)ί (ΙΠβεΙο βΐίο ηοοο ηοΚ 
ί3€6Γ6 (]6ΰΓ6νί, υΐ 8ίη|;υΙθΓυηίΐ άίβΰπιηβη 8ρρηιη6 

Ι6ηβ»8, 80136(1 116 <ΐυ3 Γ3ΐίθ1Ι6 ίβΙΧ, Υβΐ ΙΤΛΟίΛηάίΒ 

8ίν6 ΰοηοί1ί3η(ΐ9β, νβΐ άβϋβΐίαικίφ 30 ΓβρβΙΙΰηάο! 
&Ίηΐ. Τ6 ςυίρρβ υΐ ηια^ηαηίιηυιη ^^ΓοπηΊ(1^^υηI ; 
61 3ΐ)8 Ι6 Υΰΐυΐ 3ΐ) ίςηβ Γυ^ί6ηΐ. Ι,Μλ 60Γυιιι Γγχ- 
η^ϋυηΐυΓ, ν6Γΐ)Ί$ςυ6 Ιυί5 ν6ΐυ1ί Ι6ΐί8 6θηΓθ(1ΐ6ηΐυΓ• 

Ιρ8ί8 38ρ66(υ ΐ6ΓΠΐ)ίΙί8 6ή8, 6ΐ 3 60η8ρ60ΐυ ΙϋΟ 

ΐΓ6ΐηοΓ ίην3(]6ΐ ίΙΙο$, 06α8ςυ6 οιηηίροίβηδ (6 ρΓΟ- 

Ι6|[6ΐ, 30 εΓ63ΐ0Γ ΙυΐΙβ 16 ρΓυϋ6ηΐί3 ίη8ΐΓυ6ΐ, ^βΒ' 

5υ8 Ιυο8 (11πβ[6ΐ, 3ΐ(]υ6 ίη ϋββί ίιηιηοϋΠί οοη8(Ί- 
ΐιιβί. Τ1]Γοηιΐ8 Ιυυ8 ςιΐ38ί 8ο1 6ηΐ οοΓ3ΐη ίρβο, 
οουΐι 6]υ8 16 ΓΟ^ρίείβηΙ » η6Γ|ΐΐ6 16 γ68 3ϋν6Γ83ε 
εοηΙΙιΐ|[6ηΙ, ςιιοιιί3ΐη Ιρ$6 16 6ΐ6£[ί(, 6ΐ 3ΐ) υΐ6Γ0 
ιη3ΐΠ8 6Ρ^Γ6(;3νΊΐ, ίιηρβπυηιςυβ βυυηη ΐίΙ)Ί Ι3η- 
ηυ3ΐη εχΙβΓΪβ ρΓχεβΙΙβηΐί ΐΓβΗ'κΙΊΐ, ρο8υιΙςιΐ6 Ιβ 
ςιΐ3Μί $ρ6€υΐ3πι ίη οοΐΐβ, 36 νείυΐί 3υΓ63ΐη 8ΐ3ΐυ3πι 
ίη 6Χ€6ΐδθ, 6ΐ νβΐυΐί υΓΐ)6Πΐ ίη πιοηΐ6 16 6Χ3ΐΐ3νίΙ; α^ 

ΙΙΐηηβΓ3 Ιί1)ί ΓθΓ3η( 9Ρηΐ68, 61 3(1θΓ6ηΙ 16 Ιΐ3ΐ)ί(3Κ0Γ68 

ΙϋΓΓ3Β. δβϋ Ιυ, Ποπ)ίη6, Οβυ8 η)6ΐΐ8, οιιίϋδ Γ6^υπι 
ίιιοθΓηιρΙίΙιΐ66ΐχΐ6Γηυπι 68ΐ, 6υηι ίη νί3 «ϋΓΐ^ΰ ςυί ρ6Γ 

ΙΟ 6Χ Π)β η3ΐυ8 681, ίρ8ί νυ1ΐυ8ΐΐΐί ρΓ3Ρ86πΓΐ3 60Ι1μ063( 

61 8υΓί8 1υ3 3(1 ΡΓ6068 6]ιΐ8 ίηο1ίη6ΐυΓ. Ργο(6£;31 6υπι 
ηΐ3πυ8 1υ3, τε^ηεΐ ρΓορΐ6Γ ν6Γίΐ3ΐ6ΐη, (ΐ6(Ιυο3ΐ 6ΐιπι 'Ρωμα^ων άρχϋ χατά τινας χρόνου; έχαινοτομήθη. 
Ταύτα έσοφισάμην χατ' έμαυτ6ν, κα\ εΐπα γνωστά 
σοι ποιήσαι τψ ήγατυημένψ μου υΐψ, Γν' Ιχης εΐδέ- 
ναι τήν έκαστου τούτων διαφοράν • κα\ πως, ή μβτα- 
χειρίζεσθαι ταΰτα χα\ οίχειουσθαι * ή πολεμεΤν, κα\ 
άντιτάσσεσθαι. Πτοηθήσονται γάρ σε ώς μεγαλοφυή, 
κα\ ώς άπ6 7ϊυρί)ς φεύξονται άπ6 σου • φιμωθήσον- 
ται τά χείλη αυτών, χα\ ώς ύπ6 βελών το?ς σοίς χα- 
τατρωθήσονται (5ήμασιν.Όφθήση αύτοίς φοβερ6ς, χαΐ 
άπό προσώπου σου τρόμος λήψεται αύτους, κα\ σου ό 
Παντοκράτωρ ύπερασπιεί * κα\ συνετιεΤ σε 6 πλάσας 

^ σε, κατευθύνει σου τά διαβήματα, κα\ εδράσει σε 
έπ\ βάσιν άσάλευτον. Ό θρόνος σου, ώς δ ήλιος 
εναντίον αύτοΟ, χαΐ οΐ όφθαλμο\ αύτου Ισονται βλέ- 
ποντες έπΙ σέ • χα\ ούδΐν ού μή άψηταί σου τών 
χαλεπών, καθότι αυτός σε έξελέξατο, καΐ άπ6 μή- 
τρας άφώρισεν, χα\ τήν αύτου βασιλείαν ώς άγαθφ 
υπέρ πάντας σοι ίβωκε, κα\ τέθειχεν 'ώς σχοιτήν έπΙ 
βουνού, κα\ώςχρυσοΰν ανδριάντα έφ" ύψηλοΰ, κα\ 
ώς πόλιν έπ* δρους άνύψωσεν, )ώστε δωροφορείσθαι 
ύπ* εθνών, κα\ προσκυνεΤσθαι ύπ6 τών κατοικούν- 
των τήν γήν. Άλλα συ. Κύριε ό Θεός μου, οδ ή βα- 
σιλεία άνώλεθρος χα\ αιώνιος, εΓης χατευοδών τδν 
διά σου έξ εμού γεννηθέντα, χαΐ έστω ή επισκοπή 

* του προσώπου σου έπ* αύτ^ν, κα\ τ6 οΖς σου έπικλι- (1οχΐ6Γ3 1υ3, 6ΐ(]Ίη^3ηΙυΐ'νιχ 6]υ8 ίη 55 οοηβρεοΐυ ^ νέσθω ταΤς τούτου δεήσεσι, σκεπασάτω αύτ^ν ήχείρ 
ΙΜΟ, υΙ οαδΙοϋΪΗΐ ]υ$(ίβΓ3ΐΊοη68 1ϋ38, 60Γ3ηι βο σου, κα\ βασιλευέτω ένεκεν αληθείας, καΐ όδηγήση 
ρΓΟο'ιιΙβηΐ |]08(68, 61 ίηίιηίεί 6]ιΐ8 16γγ3Π1 Ηη£;6ηΙ. αύτ6ν ή δεξιά σου, κατευθυνθείησαν αΐ όδο\ αύτου 
Α(1υιηΙ)Γ6ΐυΓ 8ΐίΓρ8 6]ιΐ8 Γ(Β€υη(!φ 8θ1ΐο1ΐ8 ίοΐϋβ, 6ΐ ένώπιόν'σου του φυλάξασθαι τά δικαιώματα σου * 
υιη5Γ3 Γγμ6(ο$ 6]υ8 η)οηΐ68 Γ6^ίθ8 ορ6Π3ΐ,'ςυί3 ρ6Γ πρδ προσώπου αύτου πεσοΟνται πολέμιοι , κα\ 
16 Γ6£68 Γ6£;η3ηΐ, (6 6βΐ6ΐ)Γ3ηΐ68 ίη 89ίθυΐ3. λείξουσι χουν οΐ έχθρο\ αυτού. Κατασχιασθείη τό 

στέλεχος του γένους αύτου πολυγονίας φύλλοις, κα\ ή σκιά του καρπού αύτου έπικαλύ^ί^ι δρη βασίλεια* 
δτι διά σου βασιλεύουσι βασιλείς δοξάζοντές σε εις τ6ν αΙώνα. ΟΑΡυτ ρηΐΜϋΜ. 

ϋ€ Ραίζνιααΐίε, βί ηηαηΐΗηι ρτοίίηί ίηιρβΐαΐοή 
Ηοηιαηο ει ρα€€ηι οηηι Ιρ$ί$ Ηαύύαί, 

Ααϋί 6Γ([0, ίΙΗ, ςυ2Β Ιί1)ί ηοη Ι|[ηοΓ3η€ΐ3 6χί8ΐίηιο, 

61 Ίηΐ6ΐΓΐ£;6η8 68ΐ0 υΐ Γ6€13Π1 {[ΙΐΙ)6Γη3η(1ί Γ3ΐίθη6Π1 

β386ςυ3Π8. 8ί(]υί(ΐ6πι Τ6ΐ 8α1)(1ίΐί8 οιηηί1)υ8 ορροΓ« ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. 
ΠβρΙ τώτ Πατζινίΐχίτών (69) , καϊ χρός χόσα 
σνμβάΧΛονται μετά τον βασιΛέως 'Ρωμαίωτ 
8ΐρί\γεύοττες» 

"Ακουσον τοίνυν, υΙέ, & μοι δοκεΐ σε μή άγνοεΤν, 
κα\ νοήμων γενού, ?να κτήστ; κυβέρνησιν. Φημ\ γάρ 
κα\ τοΤς άλλοις άπασιν εΤναι καλ6ν τών ύποτεταγμέ- 
ΐιιηβιη 6886 80ΐ6ηΐί3ηι άίοο, ρΓΧΟίρυβ ν6Γ0 ΙίΙ)ί, Ο νων τήν μάΟησιν, διαφερόντως δέ σο\ τψ υπέρ της <|ΐιί οηιηίιιπι 83ΐυΐί ρΓ08ρί06Γ6, 30 ηιαηίΐί η3τ6πι 

Γ6Κ6Γ0 61 §υΙ)6Γη3Γ6 (Ι6ΐ>638. Ουθ<1 81 ρ6Γ$ρίθαθ, 

Ιήΐο, 31(106, υΐ ρβΓ 681, Ουί(1ο, ρ6<ΐ68ΐπ 30 δίηιρΓιοί 
Ιοςυοηάί §6η6Γ6 ιιΙ:^γ, 8(1 63 ςυ» ρΓοροβυ! (ΐ6θΐ3- 
Γ3η(ΐ3, η6 η)ίΓ6Γ6, ΠΙί. Νοη 6ηίηι Γ60ΐ6 8οη1)6η(ϋ, 
ηοςαβ ΑΐΙίοχ (Ιίοΐίυηίβ ΙυΓ£ί(1χ 30 8υΙ)1ίηίΐί8 8ρ6θί- πάντων σωτηρίας όφείλοντι διαμεριμν|ν, κα\ τήν 
χοσμικήν όλκάδα ιιηδαλιουχεΤν τε χα\ κυβερνάν. ΚΙ 
δέ σαφεΖ κα\ κατημαξευμένψ λόγψ, χα\ οίον είχή 
^έοντι πεζφ κα\ άπλοϊκψ πρ^^ς τήν τών προκειμέ- 
νων έχρησάμην δήλωσιν μηδέν θαυμάσης,|^1έ. Ού γάρ 
έπίδειξιν καλλιγραφίας , ή φράσεως ήττιχισμένης , ΑΝ5Ε1.ΜΙ ΒΑΝΟΙΙΒΠ ΝΟΤ^Έ. (68) Μ6υΓ8ΐυ8, 30 8ί ΐ6^0Γ6ΐυΓ στασιασμού ρΓΟ 
σταδιασμού, Ιΐ960 ίΐα ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐιΐΓ,ΐ6(/ί(}οηί< τηοΐιι, 
ΥοΓυπι ίη πΐ88. Β6£[ίί8 61 ίη Ρ^Ιαίίηο ηυη 8θ1υπι 
Ιιίο ν6Γυιη6ΐί3πι οαρ. χιιι. οίΓθ3 ϋηεηι Ιβ^ίΙαΓ στα• 
διασ^^ιού, ηΙ)ί ΜβυΓ8ίϋ8 ρ6Γρ6Γ3πι 6Π)6η(ΐ31 σταδι- 
σμου ρΓΟ σταδιασμού * (|ΐιιρρ6 ίιίεπ) ΡθΓρΙιγΓθ([6ηίΐυ$ 
Ιίΐ). ι. (Ιο ΤΙΐϋΐη. υ1)ί <1ϋ ΤΐιοηιβΙβ 86ευη€!ο Αγ- 
οΐ6ηί30θ, 810 Ιΐ3ΐ)ϋΙ, ούτε Μένιππος ό τους σιαδια- 
σμους τής δλης οΙκουμένης άπογ/>αψάμενος, υΙ>ί Υυ1θ3ηίιΐ8 σταδιασμ^^ν ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐυΓ ϋίιη6η8ίοη6Πΐ 

ρ6Γ 8ΐ3(ϋ3. Α(!(ΐ3ΐυΓ ίΐ3ςΐ1β 1ΐ3Β0 ΥΟΧ 6Ι0858ΠΟ 

(]γ£οο Ουο3ηκίί. 

(60) Οβ Ρ3ΐζίη3οίΐί8 8ο3Τΐ1ι!θ3 ^οηΐβ φΐΐ οΐίιηι 
Ρ3ΐζίη30χ 3ΐϋ8 ϋίουηιυΓ, ρ1υΗΙ)υ8 3β;ίΙ βοΓίρίΟΓ ηο• 
8ΐ6Γ 03ρίΐίΙ)υ8 86ςυβηΐίΙ)υ8, υΙ)ί (16 βοηιαι Γ6βίοη6, 
νίΐΦ ίη8ΐίΙυΙο, Κ6ηΓιΙ)υ8 ςα» ίρ$ί8 οοηΙΟΓίηίη» 
βυηΐ ηιυΐΐίβ ΙοηηιΐυΓ. νί(ΐ6 ηυ» ιΐϋ ίρδί3 Ιιαίιοί 

0Γΐ6ΐίυ5. 161 ΟΕ ΑϋΜΙΝΙδΤΒΑΝΒΟ ΙΜΡΕΚΤΟ. 162 

χαΧ τ^ ^ηρμένον βιογχούσης, χ^Ι ύψηλοΟ ποιήσαι Α ιηβη βιΙβΓβ ιιι αηίιηο Ιΐ8ΐ)ΐιί ; ββά ροΐιυβ οοιηπίΜη; έσπούδα«α * άλλα μΛλον διά χο'.γής χα\ χαθωμιλη- 
μένης &παγγβλ£ας διδάξαι σε Εσπβυσα, ϊπβρ οΓομακ 
δ€ΐν βε μή άγνοεΖν, χα\ & τήν έχ μαχρ&ς εμπειρίας 
σύνεσίν τε χα\ φρ^νησιν εύμαρώς σοι βύναται ιτροξε- 
ν£7ν. Ύιιολαμβάνω γάρ χατά πολύ συμφέρειν άε\ 
τφ βασιλεΐ Τωμαίων, είρήνην έθέλβιν Ιχειν μετά 
του Ιθνου; των Πατζιναχιτών, χα\ φκλιχάς πρ6ς αυ- 
τούς ποιεΙσΟαι συνθήχας τε χα\ σπονβάς, χαι άπο- 
στίλλειν χαθ* Ιχαστον χρ^νον εντεύθεν πρ^ς αύτοΟς 
άποχρισιάριον (70) μετά ξενίων αρμοζόντων χα\ 
πρδς τ6 ΙΟνος &πιτη6ε{ων, χα\ άναλαμβάνεσθαι εκεί- 
θεν ομήρους, ήτοι 6ψιδας (71) χα\ άποχρισιάριον * 
οΓτινες &ν τ^ θεοφυλάχτφ ταύττ) πβλει μετά τοΟ χαθ- 
υπουργουντος εΙς ταΟτα συνελεύσονται, χα\ βασιλι- α€ ΓαΕπίΠΑΓί ββΓπιοηβ οα 6ηυηιίαΓ6 άββΙίη&Γι, ηυ» 
ηοη Ί^ηοΐ^ ΐί1)Ί 6886 (ΙβΙβΓβ ρυιανί, ςιιβΒςιιβ <1ίυ• 
ΙυΓΟΟ υ8υ βΐ βχρβΓίιηοηΙο, ίηΐ6ΐΓΐ([ί•ηΚί&ιη Ιί1)ί Α6 
ρΓΟίΙβηΐίαιη Γλάΐβ οοηΰϋίαΓβ ρο85ίηΐ. ΑΓϋίίΓΟΓ βιι- 
Ιβπ) Ιβ Γ6 ίοηρ6Γ8ΐυΓί8 Κοιη^ποΓυιτι 6886, υΐ ουη 
Ρ&ΐζίη>€ίΙί8 ρ8€6η) ΒβιηρβΓ Λ^Λί^ 8ΐηί66 ουιη ίΙΙίβ 
ρ36ί8€2ΐ(υΓ, 6ΐ Γ(£(ΐ6Γ& ιπβ&Ι, 8ίη§υΓΐδ «ηηίβ Αρο- 
6Γί8ί&παηι ουιη (Ιοηίβ ([βηΐί οοιηρβίβηΐ'ώυβ αι1 
Π1θ8 ιΐ)ί1ΐ3ΐ ; ίηάβ νβΓΟ ο1)8ίι]68 Γ6θΊρΊ8ΐ 6ΐ ΑροοΗ- 
βί&Γίυιη ςυί ίη υΓΐ)βπι Ιιαηο & 060 86Γν3ΐ2ΐη εαιη 
3(1ιηίηί8ΐΓ0 εοηνβηίβηΐ, 90 6οη(ϋ|;ηί8 οιηηίίφυβ 1)6- 
η6β€Π8 1)οηοΓί1)υ8ςυβ ϋΐ) ίιηρ6Γ8ΐθΓ6 «βΒΰίΰηΙυΓ. 
ΙΙφο ςυ'ιρρβ Ρ&ΐζίη&οίΐϊΓυπι 96η8 ρ^ηί ΟΙΐ6Γ8οηί8 
Οιιίΐίαια 68ΐ, 6( ηί8Ί λΐηίοβ ιιο1>ΐ8ουηι 86η1ί9ΐ, ίη χζτΦ ευεργεσιών χαΐ φιλοτιμιών των επαξίων πάν- Β €Ιΐ6Γδοη6ηι ίιηρΓ688ίοη6ΐη 6ΐ 6ζουΓ8ίοη68 Γ&οβιβ 
των του ^σιλεύοντος άπολαύσουσιν * δτι γειτνιάζει ναΐ6ΐ, ίρ88ΐηςυ6 €1ΐ6Γ8οη6ΐη 6ΐ Γ6βίοηΡ8 ίιιΓ68ΐ8Γ0 
Ά τοιούτον Ιθνος (72) των Πατζιναχιτών τφ μέρει &ο άβροριιΐ&π. 

της Χερσώνος» χα\ εΐ μή φΐλ{ως Εχουσι πρδς ήμ3ς, δύνανται χατά της Χερσώνος έξέρχεσθαι, χα\ χουρ- 
σεύειν (73), χα\ ληΐζεσθαι αυτήν τε τήν Χερσώνα χα\ τά λεγόμενα Κλήματα (74). 

ΚΕΦΑΑ. Β^. ΟΑΡυΤ Π. 

Περί τώτ Παζζίναχιτώτ χαΧ τώτ 'Ρώς. Οβ ΡαΐζχηαάΙ'η βΐ Ανεείε. 

*Οτι χα\ τοις 'Ρώς οΐ ΠατζιναχΙται γείτονες (75) Βυ88ί8 ΡηΐζίηαοίΙ» νίοίηί 8ΐιηΐ 61 οοηΐ6ΓΐηΊηΊ : 

χα\ δμοροι χαθεστήχασι, χα\ πολλάχις δταν μή ςυ«Γβ ηΐ8ΐ ρ&εβιη ίηνΊ66Π) οοΐ^ιηΐ, Αυ88ί3ηι δ»ρβ πρ^ αλλήλους είρηνεύουσι πραιδεύουσι τήν Τω* 
σίαν (76), χα\ (χανώς αυτήν παραβλάπτουσι χα\ 
λυμαίνονται. *Οτι χα\ οΐ 'Ρώς διά σπουδής ίχουσιν 
είρήνηιτ Ιχειν μετά τών Πατζιναχιτών. *Αγοράζουσι 
γάρ Ιξ αυτών βόας, χα\ ίππους, χα\ πρόβατα, χα\ {ΐ6ρΓ«(Ι&ηΐυΓ ϊη^^ηΓιςυβ (Ι^ιηηο &(Η€ίυηΙ• 1(Ι60 
Βυ88ί Όρ6Γ3ΐη (Ιαηΐ, υΐ ραοϋΐη €αιη Ρ3ΐζίη3θίΐί8 
Ιΐ8ΐ)68ηΙ. ΑΙ) ίρδίβ 6ηίπι 1)ον68, 6(|υο8 6ΐ ον68 οσιη* 
ρΑΓ2ΐα, 2ΐ1ςυ6 ΙιΟΓυηι ορ6 5β ^ΑθΠίιΐ8 8υ8νΙυ8ςιΐ6 
νίΐ3ΐιι ϋ^υηΐ : ηιιΠυιη ςυΊρρ6 Ιιοηιιη αηίιη^ιΗυΕη ίη Ιχ τούτων εΟμαρέστερον διαζώσι χα\;τρυφερώτερον* (;; Βυ88Ί3 η:ΐ8θίΐυΓ. 86(1 η6ςυ6 0(1 1)6ΐ1α (]»£ 6ΧΙγ0 έπε\ μηδέν τών προειρη μένων ζώων έν τ)) 'Ρωσίςι 
χαθέστηχεν. *Αλλ' ουδέ πρ6ς ύπερορίους πολέμους 
άπέρχεσθαι δύνανται Ολως οΐ 'Ρώς, ει μή μετά τών 
Πατζιναχιτών εΕρηνεύοντες, διότι δύνανται έν τψ 
έχείνους τών οίχείων ύποχωρεΤν, αύτοΙ επερχόμενοι 
τά έχείνων άφανίζειν τε χα\ λυμαίνεσθαι * διδ μοίλ- 
λον άε\ σπουδήν οΐ 'Ρώς τίθενται διάτε τδ μή παρα- 
βλάπτεσθαι παρ" αυτών, χα\ διά τδ Ισχυρών εΤναι τδ Γιη68 §;6ΓηπΐυΓ, ίΓ6 οιηηίηο ΚΜ88ί ρο88ΐιηΙ, ηί8ΐ 
ουπ) Ρ3ΐζίη3είΐί8 ρ9ΐ€6ηι δ6Γν6ηΙ : ςυοηίαο) (Ιυηι 
Πϋ 6χ(Γ& ϋη68 3ΐ)8ε6(1υηΚ, ίρβί ΊΓΓυιηρ6ηΐ6δ ρο88υιιΐ 

ΐ6ΓΓ&ΐη 60Γυΐη ρε88υΐ1Ι(]3Γ6 61 (ΐ6ν38ΐαΓ6. Ι(ΐ60(ΐα6 

Βιΐ58ΐ 8υιηηιορ6Γ6 δαίαςαπί η6 (Ιαηιηυπι «1) ΐ8ϋι 
§6ηΐ6 δΊΙ)ί ίηιροΓίβΐΜΓ : 61 ςιπϋ δίΓοηυ» ί1ΐ3 6ΐ 8(1- 
πιο(]υιη 1)6ΐΙίοο6α 68ΐ, 6&ιη 8ί1)ί 3(1 1)6ΐϋ εοηδοΠίυπι 
61 2υχίΙίυιη ρ6ΐΠ66Γ6 ουπαπί, υΐ! δίιηυΐ 61 6]ιΐ8 ίηί• ΑΝδΕϋΜΙ ΒΑΝΟυΒΠ Ν()Τ^ε. (70) 1(1 6Βΐ, ί6§0ΐυιη ; ρ3ΐ8ΐπ) (ΐυί(ΐ6ΐη Ι)»ο 8Ί§ηί• 
Ιοαίίοηβ οΰοαΓΓίΐ αρα(] 8€πρΐ0Γ68 ηΐ6(1Ί2Β 61 ίηΠιη» 
θΓ36θίΐ3Γΐ8 80 ΐΑΐίηίΐ3ϋ8, ν}(ΐ6 Βιΐ6&η(;ϋ υίΓυηιςυβ 
61θ888ηυπι ; υη(ΐ6 ηο$ΐΓ3ΐ68 ΐ6?3ΐυπ) Ρθ6ΐίδ3Γ βρρβί- 
Ι^ηΙ. 1η(ϋρίΙ ηοπιβη 6ΐιηαηυ8 ΟοπδΙβιιΐίηί η)3([ΐπ Ι6πι- 
ροΓ6, ιιΐ 8επ1)ίΐ Ηίη€Π)3Γυ8 6ρί8ΐ. ηι, 03ρ. Χ11Ι. Νεο Ηαο ηο(ίοη6 89βρ6 οοευπΗ 3ρυ(1 Τ1)6ορΙΐ3ΐιβηίΐ, 6ΐ 
3ΐ1θ8 8(τίρΐ0Γ68 ; 066001) ευιηάβπι ΟοπδίΑηΐίηυηι ιη 
Τ36ϋοί8. νΊ()6 1)υ€3η^ϋ 61θ88. 6γ£0. 

(74) Ιηΐ6ΓρΓ6(3ΐυ8 8υηι Ηί'ρίοηα ΰχοιηρίο 6(111. 
1.31. 03))0ηυπ) Εοοίεδίχ ΑΓηο. €3η. 407, έν τ|| 
Χαλχηδόνι εις τήνέχχλησίαν του δευτέρου χλήματος. 3ΐ) 0Π£ίη6 ρΓΟ (ΐυονίδ \β%λ{ο 8υπ)β1)3ΐυΓ, 86(1 ηιιί Β Ίη Βα$ίΙίοα Β€ρίοηί$ 9€€ΗηάΰΒ. (^χίβηπη βρικϊ βιιπ)• Ε6€ΐ68ί» η6£0ΐί3 ΐΓ8Τ0ΐ3ΐ)3ΐ Ι693ΐυ8, Αρθ(ηΊ8ί3ΠΙ18 

€ϋθ€ΐ)3ΐυΓ; ρο8ΐ6ηοΓί 3υΐ6ΐη χνο ρΓΟ (ΐυονίβ ΐ6§3ΐο 
ΐη«ΙίΙΓ6Γ6ηΐ6Γ υευΓρβίυπι 68ΐ• 

(71) 'Οψις Π)υ1ΐίρ1ί6ΐ 8Ί9ηίβθ3ΐίοη6 3ρϊΐ(1 8θη- 
ρΐ0Γ68 θ€ουΓηΙ, ςυ6η)3(]ιηο9υιη 6ΐί3ΐη 3ρΜ(1 6υηι- 
(16ΠΙ Οοηβίβηΐίηιιιιι ; Ι)06 Ιρ80Π)6ΐ ςυιρρβ 1ί1)Γ0 ύβ 
Αάία. ίΐ)ΐρ.€3ρ. 53, ρ. 149 δώις ρΓΟ νηΐίπ 3θθίρίΙυΓ : 
Κα\ (δετέ δτι δ Σαυρόματο; τά νώτα αύτοΰ έχει πρδς 
ήμ4;, χα\ τήν βψιν πρδς τους Ιδίους, έγώ δέ τήν 
δψιν μου πρδς ύμόΐς, χαΐ τά νώτα πρδς εναντίους. 
Ιιι Τ3ΐ'Ιίοί8 3ρυ(1 Μ3ΜΓίοίυιη δψις ρρο βχβηίίαί 
ίΐοηί€ υ8ΐΐΓρ3ΐυΓ. Αΐ Ίη ρπ686πΐί3Γΐιπ)δφις 68ΐ ρυΓυιη 
ρυΐυπ) 1*3ΐίηυιυ, ο6ΐέΐ;ςιΐ3 ηοΐίοηβ 3€6ίρίΐυΓ 6ΐί3ΐη 
Γ3ρ. 7 6]α8(ΐ6η) ΙίϋΓΐ (16 Ατίηι. ίηαρ. ΚαΙ έπι- 
ζητεΖν βψιδας χα\ διασώστας ηεοποη 63ρ. 8 61 45. 

(72) Εχ ί1ϋ8 ςυ» ίη 86ίΐιΐ6η1ί1)υ8 1)3ΐ)βΐ δοΓίρίοΓ ηο8- 
Ι6Γ ί3θίΐ6 60Γυπι Γ6^ίοιΓΐ8 Ιίιηίΐ68 (1Ί§;ηο$οΊ ρο88αιιΐ. 

(75) 1(1 65ΐ €Ητ$ατβ^ ρταβάατί, €Χ€Ητ$ίοη6$ (ααη. (]6ΐη €οη8ΐ3ηΙίηυηί) 5€Γΐ1)ί(υΓ χλήμα οΐ χλίμα, €υηι 
η. οαρ. 1)06 ρήηιο ; οιιπ). €3ρ.57, βΐ Γ3ρ. 42. 6]υ8- 
(ΐ6ΐη 1ί1)η (16 Α(1π). ίιιιρ. 6ΐ ΐ13 ν3Γί6 δοήρΐιιιη, 

63(160) 1311160 ΟΟΐίοΟβ ρ388ία) Γ6ρ6ΓίΐυΓ 3ρΐ1(1 Α(1- 
εΐ0Γ68. 

(75) 06 Βυ88ί8 61 Βιΐ5$ί3 ρ1υη!)(ΐ8 Ιο(1ιιι(ιιγ ίπΓΐΆ 

δΟΓίρΙΟΓ ηθ$16Γ. 06 ΒΐΙ88ί8 30160) 8^0)600 1•0(;0- 

||)613 11) €ΙΐΓθοί6θ Μ5. δίο ΙοςυίΙυΓ; 'Ρώςδέ οΐ χα\ 
Δρομΐται, φερώνυμον, άπδ 'Ρώς τίνος σφοδρου δι- 
έδραμεν άπηχήματος τών χρησαμένωνέξ υποθήκης ή 
θεοχλυσίαςτί'Λς, χαΐ υπερεχόντων αύτους,έπιχέκλην• 
ται. Δρομ?ται δέ άπδ του οξέως τρέχειν αύτοϊς προσ- 
ήγετο • έχ γένους δέ τών Φράγγων καθίστανται. 

(76) 1(1 68(, ρΓ96ϋ3ΐΐΙϋΓ : 1)00 ν6Γΐ)0 υΐΊΐοΓ Οοο• 
8ΐ3ηΐίου8 6ϋ3ΐΩ €3ρ. 10, 13, 30, 32, 44, 45, 6ΐ ίη 

Τ3€ΐί6ί3 0000υπςΐΙ3η). Αρυ(1 3ΐίθδ ίΐ60) 80ΠρΐΟΓ6» 
ΒνΖ30ΐη)08 ρ38δίηΐ υ€€υΓΓ)ΐ1ΐΟ0 ν6Γΐ)ΙΙ0) 63(160) 00- 

Γιόη6. 163 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΓΓί Ϊβ4 

ηιίεϋί&ιη ιΐβνιίβηΐ, βΐ βαχΠίο ίηΐίηΐυΓ. Νβςικ ρο8- Α τοιούτον Ιθνος συμμαχ(αν πνρ* αυτών λαμβάνειν• βυιιΐ ίίβηι ΚαδβΙ ίπιρβπιΐΓΊϋβιη Ιι»ηο Βοηΐ8ηοΓυιιι 
υΓΐ)€ΐη, βίνβ ΐΦβΙΓι, βίνβ ΰοιηιοετοπ ΰβιηβα ρβίβΓβ, ηίβί 
ρλοβπι ουπα ΡιιΐζίηΒαιίβ €οΐ3ηΐ : παπί υΙ>ί οαιη η«- 
νίΙ)α8 Κη&μ αά 1οο« ΟνιηΙιιίΒ ρΓΦΠίρία άβνβη^ηηΐ, 
ευη ηοη ιιΙιγα ρΓοοβϋβΓΟ ^ϋ«8ηΐ, ηΐ8ί ηβνίευΐββ 
•0818 βαιηΐΐιβ βάιιοΐαβ 1ιυιη6Γΐ8 ίιηρο8Η88 ΐΓβηβΓο- 
ηιιΐ, Ιαη€ Ιβιηροηβ ι11θ8 Ρ8ΐζίη8είΐ« ΙηνΑόυιιΐ, €ΐ 
ίαοΊΙβ ςοί9 (Ιυρίίΰί ΙαϋοΓΐ ίβΓβικΙο ραΓββ ηοη βιιηΐ, 
Ιη Γιΐ|[8πι νβΠιιηΙ 61 ίηΐβτβύίυηΙ. χα\ Ιχειν αύτους εΙς βοήθειαν, ώς &ν χα\ τ9)ς Εχθρας 
αοτων άπαλλάττωνται, χα\ τής βοηθείας χαταπο- 
λαύοιεν. "Οτι ουδέ 9ερ6ς τ^ν βασιλεύουααν ταυτην 
^ν 'Ρωμα{ων ιβόλιν οΐ 'Ρώς παραγίνβσθαι βύναν• 
ται , εΐ μή μετά τών Πατζιναχιτών ε{ρΐ]νεύοντες , 
ούτε «ολέμου χ&ριν, ούτε 7:ραγματε(ας. Έιοιδή έν 
τφ μετά τών πλοίων ε(; τοΟς φραγμούς του ποτα- 
μού (77) γίνεαθαι τονς *Ρώς, χα\ μή δύνααθακ δϋλ 
Θε7ν, εΐ μή &ξαγάγο>ν« του ποταμού τά πλοία αύ- 
έπβτίθενται τότε αύτοΕς οΐ τοΟ τοιούτου £Ονο\>ς τών τών, χα^ί έπ\ τών ώμων βαστάζοντες διαβήαωσιν 
Πατζιναχιτών, χα\ ^ςιδίως, &τε πρ^ δύο πόνους άντέχειν μή δύνανται, τροπουνται χα\ χαταβφάζονται. 
ΟΑΡϋΤ III. 1ΚΕΦΑΑ. Γ. 

Ώβ ΡαίζίηαοϋΐΜ ύί Τητ€ΐ$. ΠβίΛ τών Ώατζιιτακίταιτ ηαϊ Τούρχωιτ. 

ΤιίΓοαηιπι ||;βη8 πΐ6ηΐ0Γ8ΐο8 Ρ8ΐιίη2Μϊΐΐ88 ηιβ^ο- "Οτι χα\ τ6 τών Τούρχων γένος μεγάλως πτοείται 
ρ€Γ6 ΓβΓοηηίϋαΐ, ςιιί» ίΓβςηβηΐβΓ ίη ρΓ9ΐ1η8 »1) ίί8 χα\ δέδιε τοΟς είρημένους Πατζιναχίτας', διά τ6 πολ- 
«ΙβνΙαί ΑΙ 8(1 ίηΙθΤΜίοίοηβιη Γ6Γβ ΰ£8ί 8ηπΙ. υ^οςυβ λάχις ήττηθ|)ναι παρ* αυτών, χα\ τελείως σχεδ^ 
ΤιΐΓ€ί8 Ρ8ΐζίη2θίΙ« ,86Πΐρ6Γ ΓθΓΠΐί(1οΙθ8ί 8υηΙ, Ιώ ^ παραδοθήναι άφανισμφ. Κα\ διά τούτο άε\ φοβεροί ιιβςηβ ΟΜΓΟΰηΐυΓ• 

ΟΑΡϋΤ IV. 
ϋβ Ραΐίίηα€ίίί$^ ΑιΐΜίι €ί ΓιίΓΓίι. 
8•. ρβοβηι ΰαιηΡ8ΐζίη8θίΐΊ8 1ΐ8ΐ>6ΑΐΒοη)8οθΓυηπηι- 
4>6Γ8ΐ0Γ9 ίηιρβπυιη Βοπιιηοηιηι ηβςυβ Κιΐ88ί, ηβςιιβ 
Τιιτ€9ΒΐιιΓβ8ΐ3Γ6 ροββυηΐ : ηβςαβ ΙΙβηι ροεδαηΐ & Κοηι&- 
ηΐ8 ρΓο Γ6(1ίπΐ6η(ΐ8 ρ806 η)3|[υ3πι ρ6€ηηί&Γυπι νίπι βχί- 
.(βΓ6, ίπιρ6Γ8ΐθΓ«αι 1ιυ]υ8σ6£;6ηΐί5 8υΙ)8ί<1π8 :ΐ€ ροίβηΐΐΑ 
ηΙχυπιρβΠιηιβ^οβηΙββ. Ουηι βηίπιίΐΐί ίη1)6Ηιιπι οοηΐΓ8 
Κυηΐ8ηο8 ρΓοβοίβουηΐϋΓ, Ρ8ΐζίη8εΗ3Β« βίνβ 8ηιί€ΐιί& 
«αηι ίη)ρ6Γ8ΐ0Γ6 ιΙβνιηοΓι, 8ίτ6 1Η(6Πδ 6]υ8 8ΐςυ6 
ηιυη6πΙ)υ8 ρβΠοοίί, Γααΐβ ΤυΓΟ^Γαπ) ΙΙυΒδΟΓυηιςαβ τοις Τούρχοις ο( ΠατζιναχΙται νομίζονται, χα\ συ- 
ατέλλονται ΰπ* αυτών. 

ΚΕΦΑΛ. Δ'. 
Περϊ τώτ Πατζι^ακιτώτ, χαϊ Ψώς, καϊ Τούρκωτ, 
*Οτι τοΟ βασιλέως 'Ρωμαίων* μετά τών Πατζινα- 
χιτών είρηνεύοντος, οΟτε 'Ρώς πολέμου νόμφ χατ3 
της 'Ρωμαίων έπιχρατείας, οΟτε οί Τουρχοι δύναν- 
ται έπελθεΤν • άλλ' οΟτε ύπίρ τΤ^ς εΙρήνης μεγάλα 
χα\ δπέρογχα χρήματα τε χα\ πράγματα παρά τών 
Τωμαίων δύνανται άπαιτεΤν, δεδιύτες τήν διά του 
τοιούτου ίθνουςτΜρά του βασιλέως χατ* αυτών 
ίσχύν. Έν τφ &χείνους χατά 'Ρωμαίων έχστρα- 
τεύειν, οΕ ΠατζιναχΤται, χα\ τ!) πρ6ς τδν βασιλέα φι• ΐ6ΓΓ8ηι ίην8(ΐ6Γ6, 80 υζθΓ68 Γι1ΐ6Γ0$(ΐυ6 ίΙΙοΓυπι ίη (] λίςι συνδούμενοι, χα\ παρ* έχείνου διά γραμμάτων 
86ΓνΗυΐ6Πΐ 826Γβ, Γ6|[Ιοη€πΐ(]υβ ()6Τ38ΐαΓ6 ρο88υηΙ. χα\ δώρων άναπει6ύμενοι, δύνανται ^δίω; χατ3 
της χώρας τών τε 'Ρώς χα\ τών Τούρχων έπέρχεσθαι, χα\ έξανδραποδίζεσΟαι τά τούτων γύναια, χα) 
ικαιδάρια, χα\ ληΐζεσθαι τήν χώραν αυτών. 57 ΟΑΡυτ ν. 

Οε ΡαίζίηαοΗίί €1 Βαίρατή. 
Βυ1([8Π8 ςιιο(]υβ ίοΓηιίϋαϋίΙίοΓ ΗοηίΑηοΓυιη ίιη- 
ροΓΑΐοΓ νίόο))ίΙιΐΓ, ίρ&ο$ςυ6 8() ρ8ΰ€Π) ΰΐ ςυίβίβιη 
8(Ιίβ6Γ6 ναΐβΐ, 8ΐ 811 ΓοΒάβΓββϋΐη Ρ8ΐζίΩαοίιΊ8]υη€ΐυ8• 
8ίΐ|υΊ(ΐ6ηι ηΐ6Π>0Γ8(ί ΡαιζΊπαοιΙ» Βυ1^8η8 εΐΊ^ιη 
0ηίΐίηι) 8υη1 : 61 3Γΐ>ίΐΓ8ΐα 8υο, δίνβ ρΓορΓίί ςυχδΐυβ 
€81188, &ίτ6 8ά Ίηβυηϋαηι €υοι Βοπιαιιο ίηιρ6Γ8ΐθΓ6 
Ι|Γ8ΐίαιη, Βυ1§8η8ΐη ηυϋο ιιβ^οΐίο ίηνβιΙβΓβ ρο88υηΐ, 
8€ πιιιΐιίΐυϋίηβ, Γθ5οΓ6ςυ6 βυο ίρ808 (ΙβνίηοβΓβ βΐ 
ρΓοΟί{8Γ6. ΟυαρΓορίθΓ Βυ]£απ ηια^ηβαι ρ&οίδ 80 
€οη€θΓϋί» οηπι Ρ8ΐζίη8ΰί1ί8 8€ΓΤ8η(ΐ2β €υΓ8ηι, δοΐϋ- ΚΕΦΑΑ. Ε . 

ΠβρΙ τώτ Πατζιναχίτώτ καϊ ΒονΛγάρωτ. 
"Οτι χα\ το?ς Βουλγάροις φοβερώτερος &ν είναι 
δόξειεν 6 τών 'Ρωμαίων βασιλεύς, χα\ άνάγχην ησυ- 
χίας έπιτι6έναι τούτοις δύναται, &χ του μετά τώ\ 
Πατζιναχιτών είρηνεύειν* επειδή χα\ πρ6ς αΰτους 
τους Βουλγάρους οΐ είρημένοι ΠατζιναχΖται πλησιά- 
ζουσι • χα\ ήνίχα βουληθώσι, ή δι* οίχείον χέρδος, 
ή τ9) πρ6ς τόν βασιλέα Τωμαίων χάριτι, ευχερώς 
δύνανται χατά Βουλγαρίας &χστρατεύειν, χα\ άπδ 
τοΰ περιύντος πλήθους χα\ της ίσχύος αυτών, ύπερ- 
νιχ^ν αύτους χα\ ήττςίν. Διά τούτο χα\ οΙ Βούλγαροι οΊΐυίΙΊηβπιςυβ ^βτυηΐ. Ναπι ΓΓΰηυβηΙβΓ 8ΐι ϋδ άβ- ]) αγώνα χα\ σπουδήν διηνεχώς Ιχουσι του είρηνεύειν 
1>6ϋ8ΐί 8ΐςυο ¥881811 , 6χρ6πιη€η10 <ϋ(Ιίθ6ΓΐιηΙ, χα\ δμονοείν μετά τών Πατζιναχιτών. Έχ του γάρ 
({ΐιηηΐυπι 8ί1>ι ουηίβΓαΙ ρ808ΐ6 οιιηι ίΠίδ δεηιρβΓ πολλάχις ύπ* αυτών χαταπολεμηθηναι χα\ πραιδευ- 
8£6Γ6. θήναι, τζ πείρα Ιγνώχασι χαλ^ν χαΙ συμφέρον εΐνα> 

τ6 είρηνεύειν άε\ πρ6; αυτούς. 

ΑΝδΕΙΜΙ ΒΑΜΒΙΒΠ Ν0Τ^1^:• (77) ΝιπιίΓΜΠί, αά Ιοΰα /ϊηιηίηίι ρπϋτιφία. Ρργ- 
ρβιαιιι 1ΐ3ΐ€ ίηΙβΓρΓβΐ8ΐυΓ ΜβϋΓδίυδ, ίη/7ΐϊηι:ηίε τηη- 
ηίξηβηϋ* ; ςυίρρβ Ιη 08ηυΙ)ίυ, ΟαηΒρΓϊ βΐ Ριιΐιαδίπ 
ηηιιΓιηίϋυδ ηυΐΐα ηιηηίπιβηΐ» απβ ί»€ΐ9, ςυχ η8νι« 
β8ΐΊοη6ΐη Ίπιρβιΐίαηΐ, ΓβρβΗιιηΐΜΓ ; Ιοο νβΓΟ ρηβ- 
ιυρΐ8, δβυ ηιροδ ΐΓ8ηδν£Γδ9Β, ςυδβ ηΑνί^ϋδ ροπυοαπ ηβςυβίηΐ, ΓΓβςηβηΙίβδίπι» Ιη Ι8υ(ΐ8ΐί8 ΟανΠ8θ€€ΐΐΓ• 
τυηΐ. Νοππη8 8ϋ1βπι 1θ€θΓυηι ρΓβΒηιρίΟΓυιη, ςιιχ ίη 
Ηϋδ Οαηιίηίϋυδ ΓβρβπυηΙυΓ, ΓβοθηδβηΐΜΓ 8 ΡυΓρΙιγΓο- 
^βιιίΐο ραυίο ίηΐΓ8 08ρ. ιχ, ιι1>Ί λ%Μ ιΐβ ηαλδί• 
8 Κυδ5ΐα €οη$ΐ3ΐι11ηορο1ίηι ίη ΓιιιΐΓίϋυ8 τ€ηΊβη* 
ΙίΙ)υ5. 165 ΒΕ ΑϋΜΙΝΙδΤΚΛΝΟΟ ΙΜΡΕΚΙΟ. 
ΚΕΦΑΑ. φ. Α 156 ΟΑΡϋΤ VI. Π^ρι ζώτ Πατζινακίζωτ καΙ Χβρσωητώτ* 
"Οτι χα\ ίκερος λαδς των τοιούτων Πατζιναχι- 
(ών (78) τφ μέρ£ΐ τη; Χερσώνος παράχεινται, ο7τι• 
νες χαι τιραγματεύονται μετά των Χερσωνιτών, χα\ 
ιτΌΐοΰ^» τάς βουλείας αυτών τε χαΐ του βασιλέως, 
ίΐς τε τήν Τωσίαν (79), χα\ Χαζαρίαν (80), χα\ 
τήν Ζιχίαν (81), χα\ εΙς πάντα τά Ιχε?8εν μέρη, δη- 
λον ότι λαμβάνοντες παρά των Χερσωνιτών τ^ν 
προσυμπεφωνημένον μιαθ^ν ύπίρ της τοιαύτης δια* 
χον(ας, χατά τ6 άνηχον της δουλείας χα\ του χόπου 
αυτών , οΤον βλαττία (82) , πράνδΐ(ΐ (85) , χαρέ- 
ρ:α (84), σήμεντα (85), πέπερι , δερμάτια Αλη- 
θινά (86) πάρδιχα, χα\ Ετερα εΓδη τά ύπ* αΟτών 
επιζητούμενα, χαθώ; Λν Ιχαστος Χερσωνίτης Ιχα- θ€ Ραΐζίηαάΐίί βΐ ΟιβηοηιίΗ. 
Γ3ΐιίη3€ίΙ»Γυΐΐ) §6ΐΐ5 8ΐΐβΓ3 ΟΗβΓδοιιΙδ ρ3Γΐί οοη- 
Ιβηιιίηα 6δΙ, ςυ» βΐίαιη €υιη ;εΐΐ6Γ8οιιίΐί$ ηε^οΐίϋ- 
Ιίοηβιη 6Χ6Γ£61, βΐ Ιαηι ίρ8ί8 ςιιηιιι ίιηρβΓαΐοη ηιί- 
ηίβίβηιιιη ρπΒΐιβηΐ ίη Βυδδί», ΟΙΐΛζβιίίΐ, ΖίοΙιίβ, 
οΐίίϋβ ιη οιηηίΐιυβ ί$ιίο ροβίΐίβ Γβξίοη'ώυδ, ραείηιλ 
νίϋβΐίοβΐ ιη6Γΰ6<ΐ6ίη & €ΙιβΓ$οηίΙί8 8θοίρί6η1β8, «Ιβ 
φΐ3 ρρο 13ΐί ηΓιηίβΙβπο ιηοΐαο οοηνβηοΓΛηΐ, ρρο «ι- 

ΙΙοηβ βϋδΟβρί» ΟρβΓ» 61 ΙίΐΙ)0ΓΙ8. ΕίΐΙ8ΐηθ€ΐ| ρΟΓΓΟ 

ηΐ6Γ0ϋ8 βχροΓίηηΙ, Βΐ3ΐ1ηβ, Ρηπϋβ», Ρ;ιηηοδ τα- 
ρΙοΓββ, δβ^ιηβηία, Ρίρβρ, ΡβΙΙβδ ΡαηΙοΓυιη ριιρριι- 
Γ688, ο»;ΐ6Γ38ςιιβ ΓβΓΜίη 8ρβα68 ηυ38 βχίΐιιίπιηΐ, 
ρρουΐ ΙηΐβΓ €Η6Γ8οηίΐ98 8ίη^υΙο8 βΐ Ρ3ΐζίη3οιΐ38 
ρ30ΐϋΐη ίϋΐΐ. Ι.ί1)βπ βηίιη βΐ ςυββί βυί ]ηη8 ουηι ΑΝδΕΙ^ΜΙ ΒΑΝΟυΚΙΙ ^ΌΤ^Ε. 
(78) Υίϋβ ςιΓίίΙ (Ιο Ρ3!Ζ!η3€ΐϋ8 δ0ΡίΙ)3ΐ Μβιιι Ρογ- Β (84) Ιΐ3 ηΐδβ. οηιηοβ. Αΐ ΜβιΓΡδπΐδ ιη Νοίί* ρΙΐ3ΤΓΟ{^€ηϊΙΐΙ8 ίηΓΓΑ Οβρ. ΧΧΧνίΙ. (^6118 3υΐ6ΐιι ΡβίζΚ- 

ιΐ3οίΐ3ΡυΐΒ ϋ'ινίίΙϋιΐΓ ίη χιιι ΐΓί1)υ5, 6ΐ 6$1 Ηΐ»8η3 6ΐ 
ρορυΙο»3, ευί ηυ1ΐ3 δΰγΐΙλίοα Γ6δίδ(6Γ6 ροΐυίι, υΐ 
βεπίιίΐ €€<]Γ«ηη8; ςυί ςιιοηιϋβηι 1ΐ3ηιιη ΙηΙιυυηι 
Β^/^Μίαηιιίη, βΐ 3Γΐ3ηι Ρα^ΐΗηιαηηί 3ρρ6ΐΐ3ΐ. Ιη Ιιοηιηι 
▼βΓΟ Ρ3ΐζίη3€ίΐ3Γυηι δίνο Ρ3ΐζΊιΐ3€3Γυιη (Γαβίϋ ίη• 
ςυί( ΟΠείπΐδ, Ιιοϋίο Ροίΐοΐί^ (Λ Μο1(ΐ3Υί3 νίδίΐυΓ. 

(79) θ€ Κυδδίδ 30 Βυδδίβ ρΙυπΙ)υ8 ίηΓπβ 03ρ. ι χ. 
Ιοςιιίΐιιτ ί<1οιη δοηρίοΓ : υΚ)ί νίιΐβ (|υί(1 οίδβη'θ- 
ηιυδ. 

(80) Ββ 61ΐ3Ζ3Πδ βΐ 01ΐ3Ζ3Γί3 ν'ιϋβ ουίϋ Οοη- 
8ΐ3ΐιΙίηο8 €3ρ. X, XI, £ΐ XII, η6^ηοη 3ΐΐ!)ί οϋίΐβΓ. 
Ρ6Γρ€Γ3ηι τβΓο ίπ βίΐίΐίδ δίτίϋίΙυΓ Χασαρία. 

(81) Ει^βίο 3(1 Ροπίιιιη Ειιχίηιιιπ. ΡΙιιπϋυδ ιΐβ 

Ζΐ€ΐΐΙ3 1θΙ|υίΐΙΙΓ ΡΟΓρΙΐ^ΓΟ^βΙΐίΙΐΙδ ίΐΐΓΓ3 €3ρ. ΧίΠ. 

6ΐ €]τ1Γπΐ8 ίη ΒοβηοΓΟ ΤΙιγαοιο. Υίϋβ ηοΐ3δ 3ϋ ΙΓίδΚο- 
ηαιιι Ουο^β ρ3($. ^2. Χ^ΐ3ηϋ6Ρ ίη ηοΐίδ 3(1 €θ(ΐΓβ- 
ηυηι ηοιηβη Ουιιιίηίδ βδδβ 3ίΙ. 

(82) ΒΙαίίία νβΐ ΒΙαίία ^βΙ ίϋβιη ςικκΐ ριΐΓριΐΓ3 € 
ϊη Ι. ι. Ο. Ου3Β Γ68 νβηυηϋ. ηοη ροβδ. ΡητρητΰΒ^ 

ίΛβρ ϋίίηα, ν€ί οχΐβΜαΐΐα^ αΐηηβ Ιιΐβαηΐίηα άίοϋητ. 
Ιίιιο ΰοοδίαΐ ΐΓιρΙκ'Ιδ εοΙοΓϊδ ΓυΙδδΟ 1>ΐ3ΐΐ3πι, ριΐΓ- 
Ρ1ΙΓ63Ι1Ι ηβηιρβ, ςυχ η)6Γ0 ΒΙβίΙχ νυϋ3ΐ)ΐι1ο ίηΐβΙΙί- 
|ίΙυΓ, »11βΓ3ΐη ίηΙβηδίΟΓίδ εΐ νίνίύίοΓίδ οοΙοΓίβ, ςυαιη 
όξυβ>.άτταν ηυηευρ3πΙ; νβΐ βλάτταν δξύ, υΐ ΟβϋΡβ• 
ηυβ ίη ΤίΙιβΓίο : ΙβΓΐί3ηι ϋβηίηυβ νίοΐ3€63ΐη, βίνβ 
1ιγ3ηΐ1ι1η3ηι. ΡυίΙ οϋπι ίη ρπεϋο ΒΙαϋα ΝεαροΙί» 
ΐαηα ζι Β^%αηί%ηα υΐ ρ3ΐ6ΐ βχ Αη3δΐ3δίο ΒιΙιΙίο- 
Ιΐΐ60. ίη Ιι6θη€ ιπ. 61 ίη Ρ3δε1ΐ3ΐί. ΒΙαίίαιη νερο 
ΤνΓί3ΐη οοιηπ[ΐβη(ΐ3ΐ δίϋοηίυβ 03Γηι. 5. 
Ροηία» €α$ΙθΓ€α, ΰΐαΐίαηι Τι^τυΒ, ατα ΟοτιηΐΗηι, ' 
Ββ€€ηΓΐ0Γ6δ Τ6Γ0 βΓχεί, βλαττίον, ρΓΟ ββΓίεο αβυΓ- 
ρ3πιη1. Υί(ΐ6 5α1ιη38. 3(1 ΙιίδΙ. Αυ^. ίΐεπι 0αε3η(ρΙ 
υΐροπιςυβ 61ο88. 

(85) ΡγΛηάία 6ΐ Βναηά^α^ δοηρίυιη ΓορβΓίηΐΓ. 
Βτ^ικίβυσι ηιυΐΐΐρΐίοί δί(;ηίΠθ3ΐίοηβ 3ρυ(1 δΟΓίρΐυΓθδ 
οτειίΓΓίΙ : 3Γκ]υ3η(1ο ειιίιη 3€θίρίΐυΓ ρτο ρ3ΐΐ3 δβ- 
η€3, τβΙ 1ίηΐ63, ςϋΑ ιΙίνοΓυιη Γβϋςυίφ, νβΐ οοΓροΓ3 β Γυηΐ ηΐ6!ΐ(ΐ3ΐ, χεράρια υι δίηΐ βπιιι7/α?. Υβρηπι Ζοδίηιυβ 
Ρ3ηοροΙίΐ3 ηιδ. άβ ΓΟΐυηιΙαηΗίδ ηΐ8Γβ[3πΐί8, άικ^ 
βδδβ ραηιιηιη ταήοτΰη : !^τω δέ ή τοιούτη όπή 
έσκεπααμένη μετά πανίου αραιού επιλεγομένου 
χα ρε ρ ίου. 

(85) Σήμεντον ο.ςββ ρηΡϋπι ρυΐοηι Ι,οΙίηυηΐ• 
8€3ηΐ€ηΐΗίη 8οπΙ)ίΐ ΜουΓβίιΐδ Ιη Νοίίδ, ηβο (ίίδδβη- 
Ιΐο ; δ€(1 ςαίιΙ ΙιΙο δΡ^ηιβηΐυηι δί^ηίΠοβΙ ηοη 3ρβπΐ• 
δβ^ιηεηΐηηι δίηυίίΐεηι ηιυΙΙΙρΠεί &ρη(| 1.3ΐίηο8 
δί§ηίβθ3ΐίοη6 £[3υ(ΐ6ΐ. 0νΙ(]ίυδϋ6 3ΐΐ6 3πΐ3η(1ί Ι6γ• 
Ιίο.-ν 

^η^ά ά€ ναΐ6 Ιοηηατ ? ηβ€ €ηΐΜ $€ςηΐ€ηία ηςηίτοψ 
Λ>£ ηη(Β ά€ Ύί^ήο ηιαήεβ Ιαηα τηΰεί, 
ΙΙοε (]υίιΙεηι Ιοοο δε^ιηεηίΑ εΐ ρπΓριίΓεβπι νεδίβιη 
60(ΐ6ΐη δεηδπ Ονί(1ίυ8 υδυπρβί, ()υο Οτχοϊ 3υοΐθΓββ 
χρυσδν χα\ πορφύραν πιαΙίεΓεβ ίη ΙυεΙυ (Ιβρ<ΐ8υί8δβ 
βεηϋυηΐ. Ιΐ3 εϋ3πι λοβίρίεηιΐυδ 4υν6η3ΐί8 Πέ. Ι. διί. 
II. (Ιε ΥεδΙε (ιΓ3οοΗί ; 

8βρηΐ£ΐαα (ί Ιοηροί ΗαΰίίΗί €ί βαηΐίΗ§α ειιηιιΊ. 
ΟιΓώυδ νεΓΐ)ί8 ιηυ1ίε1)Γεηι νεδίειη ι1εδί^η3νίΐ, ςυ3ηι 
ΟΓλοεΙπίδ ίη(]ηεΓ3(, εΐ ηη» δε^ιηεηΐίς 3(1 ^ιιΐΐυΓ 
0Γη3ΐ3 ΓιιίΙ, Ηοο 68(, λΗΓεΙδ Γβδοίίδ. 8€§νηβηΐΗΜ 
νεΓΟ 3ρυ(1 ΥβΙειίπιη Μβχίηιυπι εβί ΟΓηβηιεηΙηιη 
εοΐΐί ςυο(1 ιηοηίΐε νοεαΙυΓϋΙ). 5, 03ρ. 2, ίη ΟοΓίοΙαηί 
ιηβηΐίοηε ; Υβίηήά ηιαίβν βΐ νοίηηιη'ια ηχοτ ηβίητΊαηί 
ορΗΒ βΧίβίξηΊ ρτύοίύυί ίΗί$ ραανε ηοη $ηηΐ. Ιη ηηα^ 
τηηι Ηοηοτβη 8βηαία» ηιαίΓοηαπίηι ονάηΐΰΐη δ^ηί» 
. φΐί»$ίηίί$ ά€€ηί'α αάονηανϋ, 8αηχίΐ ηαηιηιΐΰ^ €ΐ€, 
Ρ€ΐηιί$ίΙ ηηοηηβ Ιιί$ ρητρατβα ν€\ί€ €1 αητ£Ί$ ιιΐΙ 
$ερηιβηΐί$. Ε3(1ειη ηοΐίοηβ υδυΓρ3νίι δεΓνίιιβ : €οΙΙοηίί£ 
ΐΗοηίΙβ : οτηαηΐΰηίηηι ^κ««π<, ηνοά βΐ ε^ρηι^ιΐιιηι άΐ- 
ΰίΐηΐ. 1(]επι Ιΐ3ΐ)ε1 Ιδίιίορυδ. Ει 1ΐ3ο εΐΐ3ΐη $ί{[ηίβο3<> 
Ιίοηβ δεςπιεηΐ3 ίη ρΓ£δεηΐί3Γυη) 3εοίρίεη(1υιη εβδβ 

ί)υΙο ; ϋίδοε ()υο(ΐυ6 ΙειηροΓίΙιυδ ίΙΐ3Γυηι Γβ^ίοηιιια 
έιηίηχ οοΙΙυηι ρΙυΓώυδ πιοηι1ί1)υδ εχοΓηβηΐ, (Ιί^ί- 
108 βηηυΐίδ οοηιρίεηΐ. ΟχΙεΓυηι Γεοεηΐίορεδ βΓχεί 
α^ηίβηία, σήμεντα, υΐ ρί^ηιζηία πήμεντα, (Ιίχε* ίηνοίνί 3 ΟΙΐΓίδΙίβηίδ δοΙε1)3ηΙ. 1Ιίαοηΐ3Γυ8 ίη Ύίΐ3 
δ. Κειηί]$ίί : Ιρίηηι ϋοτρνί ίαη€ΐί$$ίηΐΗΐη^ $ί€ηί ίη 
αηΐ€Τίοη ίΐαη$Ιαιίοη€, αΰ €ρ'α€ορί$ Πβηιοτηιη άί<Β' 
€€Λ€θί ίηίΘρτΗη ίηνβηίηηι «ιΐ, βί ύταηάβο γιι^γο ίη- 
9οΐΜΐΗηι, Ρναηάεαπί 8ευ Βταηάίηηι 3θθίρίΐυΓ εΐί3ηι 
ρΓΟ ζοη3, Γ3δ€ί3, οίπ^υΙο. Αρυ(1 1δί(1θΓυιη ίιι (^Ιοδ- 
δίδ, Ρταηά€%ηι ο€ηΜ χοηατηηι Γυί88β (ΙίοίΙυΓ, υϋΐ 
(|θίιΐ3Ηΐ ΐειηεΓε Βταικ/^ιιιιι τεροηυηΙ, ί|[ηοΓ3ηΙε8 ςηοιΙ 
Ι'Γ^ηιΙευιη ζοΓίρΙυιη ΓερεΓί3ΐυΓ 3ρυα ρΐυπεδ κογΙ- 
ρ(0Γ68 1•3ΐίηο8 ε3(1ειη ρ3ΓίΐεΓ ηοΐίοηε ςα3 ΙΙράνδιον 
2ρύά €Γ9κεο8. ΤΐιεορΙι. 3η. 4υδ1ίηί3ηί 51. (ΐε Αν3- 
Γΐϋιΐδ : Είχον γάρ τάς χόμας δπισθεν μαχράς πάνυ 
δζδεμένας πρανδίοις χα\ πεπλεγμένας. Οοη$ΐ3ηΙίηυ8 
ΡτΛηά€α ε3ΐ1ειη δίβυί(ΐ€3ΐίοηε Ιιίε 3θθΐρίΙ, δοίΐίοεί 
ρΓθζοη3, Γ:λδα3 δευ είηρηίο. Υί(1ε Βυο3ηβϋ 
υίΓυηιςυε 6ΐο$8. ηεοηυη Νοΐ3δ 3(1 Τΐιεορίΐϋίειη 
ΡΛ^. 597. (86) ΟοΓΠίρίε 8εΓίΙ)ίΙυΓ ίη ηΐδδ. άληθηνά. €9Ρΐβ- 
Γυηι αληθινό;, Ρντρητευ» ΟΓΧϋΙδ; ηοηηυη(|ηηηι 
Ι3ηιεη 3ρυι1 δπρίΟΓεδ 1.3ΐίιιθδ ε3ηΐ(1ειη νοοειη υδυΓ• 

ί^ηίΑηι τερεπο ε3(1ειη ηοΐίοηε. Αη3δΐ38ίυ8 Βί- 
ιΠοΐΙι. ίη δ. Ζ2θΙΐίΐΓί3, 8ίηιηΙίΐΗ€ βί νεία $€τΊ€α 
αΙϋΜηα ηηαίηοτ, ΟεεηιτίΙ ρ3δ8ίιη 3ρυ(1 ειιηκίειη 
δεί'ίρΙοΓεηι. ΑΙίί νεΓθ3ΐΐΓΐθΓε8θΙιΐ3ΐιι^ϋε8ρηΓριΐΓε38 
νβή /ιιηιίιιιι νοο3ηΙ. 3ί€υΐί εηίηι θΓ%εί άληθινδν 
χρώμα ϋίχεΓ6 ρΓΟ ρυΓριίΓεο νεί οοεείηεο, ίΐ3 
χατ' εξοχήν 1.3ΐίηί8 νερυδ εοΙοΓ 6δΙ ρυΓρυΓευδ. 
Ι(ΐ€ίΓ(^ δερμάτια αληθινά πάρδιχα ρεΙΙεδ Ρ3Γ(1θΓΐιηι 
ρυΓρηΓεηβ, ίηΙεΓρΓεΐ3ΐί δαιηυδ. νί(ΐ6 δ3ΐιη3$ίί ηηΐ38 
ίη ΤΓεΙ)ε11ίυηι Ρυΐΐίοηεηι, εΐ Βυ€3ηκΐί υιηιηΐ()ΐιβ 
Οίοδδ. 

(80 •) Οούά, Βε^ϋ, «ερΊ των άπ6 Χερσωνος 
αποστελλομένων βασιλικών έν Πατζιναχία. 167 αΟΝδΤΛΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥηΟΟΕΝΙΤΙ 163 81111 ΡαΐζίηαοίΙίΒ, οροΓ^ιη δίηβ ιηβιοοϋβ «υΙΙδίη Α στον Πατζιναχίτην πείίηι συμφωνών, ή πεισθ?1. 
»..«^ι^..• Ελεύθεροι γάρ δντες, καΐ οίον αυτόνομοι οΐ τοιούτοι ρΓΧίΚΊΐΙ. 

ΟΑΡϋΤ νΠ. 
ϋβ €<είαηαηί» ηΐί$$ί$ α €Ηη$οηβ ίιι ΡαΙζίηαάαηι. 

€υιη Ίΐ2(ΐιιβ 1&Γι& ιηΊΐΗβΙβΓϋ ο&υ8£ΐ ΟίΰΒαΓίαηιΐδ 
ςυί8ρΐ2ΐπι ίη ΟΙιβΓβοηειη νβηβηΐ, κΙλΙΙιιι ίη Ρ»1ίίη»- 
ϋίΑπι ηιΗΐ&Ι, 30 οΙ)5ί(ΐ68, ίΐίηβΓί$(ΐιΐ6 (Ιαί-68 ρβίαΐ 
οροηβΐ : ς«ί ο»» νβηβηηΐ, οΙ)8ί(ΐ68 ίη ΜδίΓΟ 
ΟΙιβΓδοηίδ 8υΙ) οιι^ΐοάίδ ΓβΙίηςηβΓβ, ίρδβ νβΓΟ οιιιη 
ίΓιηβΓίδ (1υ€ί1)ΐι& ίη ΡϋΙζίοαΰΊαοι 56 ΰοηίβΓΓβ (161)61, 
υΐ ]ΐΐδδ3ΐ6Χ8β(ΐυ2ΐϋΓ.ΡίΐΙζΊη»€ίΙ« αϋΐ6ΐη, υΐροΐβ ίη- 
8«ΙίϋΙ)ίΐ68, 60Γυιη(]υ6, ςυ» γαγα αραά ίρ808 ρβΓου- Πατζιναχιται ουδεμίαν δουλείαν 4νευ μισθού ποιουσί 
«οτε. 

ΚΕΦΛΛ. Ζ'. 

Περί των άΛοστε,ΙΛομέτωτ βασιΛικώτ άχό 

Χερσώτος έν Πατζιγακίφ (86). 

"Οτι ήνίκβ περάση βασιλι/Λς (87) εις Χερσώνα 

ένεκα της τοιαύτης διακονίας, οφείλει εύθυς άτιο- 

στέλλειν εΙς Πατζινακίαν , καΥ έπιζητεϊν βψιδας 

«αρ' αυτών και διασώστας (88), κα\ ερχομένων 

αυτών, τους μέν δψιδας ε!ς τ6 κάστρον Χερσώνος 

κρατουμένους καταλιμπάνειν * αύτ6ς δέ μετά των 

διασωστών πρ6ς Πατζινακίαν άκέρχεσθαι, κα\ τά 

εντεταλμένα έπιτελεΐν. 01 δέ τοιούτοι ΠατζινακΓται ρίϋί, ηιιιηβΓΑ &1) ίΙΓίδ 1ΐ6η6 58 >ηυ1ΐα 6χρθ806Γ6 ^ Απληστοι δντες, κα\ τών παρ" αύτοΓς σπανίων όςείς ηοη βΓΐιΙ)β$ουηΙ ; ο1)δίίΐ68 (^Γκΐ6ηι Ιυηι 8υο, Ιιιηι 
υχοΓυιη ηοηΓιη6; ίΐίηβπδ ν6Γ0 (Ιυοβδ, ρΓΟ δυδεβρίο 
8υί 6ςυθΓυιηςυ6 1&1)ογ6. Ρθδΐ6& ουπι ΟχδαπΑηυδ ίιι 
ΙρβΟΓΟπι Γβςίοιιβηι ίη{;Γ66δυ5 6δΙ, ίη)ρ6Γ»ΐθΓίδ ηιυ• 
η6Γ& 6χρ6ΐιιπΙ. Οβίηίΐβ €υηι ΙιοηιΙηβδ ίρδΟΓυιη 8εΓ.Ι• 
ρίιιηΐ, ΡΓΟ υχοΓίΙ)ΐΐδ 6ΐ ρλΓβηΐίϋυδ 6χί{$υηΐ. 06ηίςυ6 
φΓι Γ6(1βυηΐ6ηι ίη ΟΗ6Γδθη6ΐη οοοιίΙαπίυΓ, ρΓΟ Ια- 
|>οτ6 Ιυιη α δβ ΐυηι &1> 6ίΐυΐ8 δυδεβρίο ηΐ6Γε6(ΐ6πι 
8ΐ1)ί ρθ8ΐιι1αη(• έπιθυμητα\, άναίδην Ιπιζητοΰσι ξενάλια (89) Ικανά. 
01 μεν δψιδες, άλλα μέν λόγφ αυτών, κα\ άλλα λόγιο 
των αυτών γυναικών. 01 δΐ άποσώσται τά μίν υπέρ 
του κόπου αυτών, τάδΐ υπέρ του κόιτου τών άλογων 
αυτών. Είτα εΙσερχομένου του βασιλικού εΙς τ)}ν χω- 
ράν αυτών, ζητοΟσι πρότερον τά του βασιλέως δώρα* 
κα\ πάλιν δτε χωρήσουσι τους ανθρώπους αυτών, 
ζητουσι τά τών γυναικών αυτών χα\ τών γονέων αυ- 
τών. *Αλλά κα\ δσοι έν τω άποσώζειν αύτίν ύπο- στρέφοντα πρ6ς Χερσώνα κατέλΟωσι μετ' αυτού, ζητουσι -ηα^'" α^ιοχί προγευθήναι, διά τδν κ)5πον αυ- 
τών τε κα\ τών άλογων αυτών. ΟΑΡυτ νπι. 

/># Οαίαήαηΐί αΙ> ητύβ α Ώβο εκειοάϋα ηιη$η ίη 
ΡαίχιηαάαΜ ΰηηι οίΐ€ίαηάίί$ γ6Τ ϋαηηύίηηι, ΰα• 
ηαρήηι α Οαηαϋήίη βααιίηα, 

ΒυΙ^^ηπαηι ν6Γ8ΐΐ8 ίη ρ3ηΊ1>υδ ΟαηΒρή, εΐ θα- ο 
η&δΐΐ'ί, Γ6ΐί(|υοΓυηίΐφΐ6 ίΐΐίο Πυνίοιυηι ΡΑΐζίηαείΐΦ 
ηυοςυβ 66(ΐ6δ 1)3ΐ)βηΙ : αε €».>δ9Π!ΐηιΐδ Ιιίηε ειιπι 
ΓΗβΙαηίΙΊίδ ηιίδδυβ, ηοη ηεεεδδε Ιΐ3ΐ)6ΐ ΟΙιβΓδοηεηι 
αϋ'ίΓε, 86(1 ροΐβδί ίΙΗε ηιιΠο ηβ^οΐίο, εεΙεΓίΙεΓςυο 
ΡαΙζΊαβεΐΐαδ ίην6ηίΓ6 : ςυυδ εοην6ηΊ6η8 ΟχβλτΊΛ' 
008 άυηι ίρ86 ίη εΗβΙαηιϋίβ ηΐϋηεΐ 86Γ?3ηδ 61 ειΐδίο- 
όίβηδ Γ65 ίη)ρ6Γ3ΐοπδ, ίρδίδ ρ6Γ ΓαηιυΙιιιη αόνβηΐυπι ΑΝ5ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝΟϋΠΙΙ ιΝΟΓ^Ε. ΚΕΦΛΛ. Η'. 
Περϊ τών άαό της θεοφνΛάκτου χόΛεως άχη- 

στεΛΛομένωτ βασιΛιχών μετά χεΛακδίωτ(90)^ 

διά τε τον Αανονδίον, καΐ Αάναπρι, χαϊ Δάτα- 

στρι Λοταμοΰ (91) έτ Πατζινακίςί• 

"Οτι κα\ εΙς τδ μέρος της Βουλγαρίας κοΒέζετ^' 
λα6ς τών Πατζινακιτών έπ\ τ^ μέρος τοϋ Δάναπρι 
κα\ τού Δάναστρι, κα\ τών έτερων τών έκεισε δντων 
ποταμών. Κα\ βασιλικού αποστελλομένου εντεύθεν 
μετά χελανδίων δύναται κα\ χωρ\ς τού εις Χεραώνος 
άπελθε?ν, ενταύθα συντόμως καΐ ταχέως εύρίσκειν 
τους αυτούς Πατζινακίτας • ούς κα\ εύρων μηνύει 
διά άνθρωπου αυτού (92) ό βασιλικδς έντ6ς τών χε- . (87) Βασιλικός, ί(Ι ββΐ €(Τ<απαιιιιι. δίε ιηΐεΓρΓο- 
1:ιΙιΐ8 δοιη υχβπιρίο €υ]3εϋ, ςιΓι Λά Νον. ι. ^υ8ι^- 
ηΐ3ηί €<Β$ατίαηηιη ΊηΐβΓρΓοίΗΐυΓ, δίνε οβάαΐί'ίη 
€€Ρ$ατί$. Βίνιιβ νβΓΟ ΗίβΓΟπγηηιβ ίη ίΐΐο 1θ3ηιιί8 
4. ν. 46. Ι^ν τις βασιλικός, ίηΙεΓρΓεΟΙυι* Εναί ι/ιιί- 
άαηι ΡαΙαΙιηη$. Ουο&Μ^ίιΐδ, βασιλικοί, ίη^ιιίΐ, ίίϋεπι 
ηυί μανδάτωρες, ηηί δείΐίεεί, ίηιρβταΐοΥί$ ηιαηάαία 
ρ€τ{(Τ€ί>αηΐ. νίίΐβ ΐ'ίιΐδϋειιι ΟΙοδδ. ηιεϋ. θΓ%ε. ν. 
βασιλικοί, ηεεηοη ιηειί. Ι.»1. ν. ΒαΜοηζ, 

(88) Μ 6Μ, ϋη€β$ ΐ'κβ : \Ιλ εΐ ΜευΓδίιΐδ ίπίΟΓ• 
ρΓεΙβΙϋΓ• δχρίδδίηιε Ηηε νοεε υΐυηΙιΐΓ εαϋειη ηο- 
ιίοηε βΓχεί τεεειιΙίοΓεδ. Υίϋε δηίεειυιη ίη Διασώ- 
ζειν, ηεεηοη Ουε8ΐη£[ίί υΐΓπηιςυε Οοδδ. ν. 1}ία$ο$ΐ€$ 
α €οηάα€6Υ€, ειο. 

(89) Ξενάλιον Ιιίε 6ΐ εηρ. 45 6]η8(1επι ΙίΙΐΓί, ιόβνη 
•ί^ηίηεηΐ, ςυθ(Ι &ρυ(1 νείεπεδ βΓΦΟΟδ, ξένιον. 
ΟβΒίεΓΜπι ρεΓρεΓ8ηι ίο ηΐ88. δεήΙίΐοΓ επιθυμείται 
ρΓΟ έπιθυμηταί. 

(90) Χελάνδιον , η8νί{;ϋ δρεείεδ, ευ]υ8 ίΓεςυεηδ 
ηιβηΐιο οεοιιΠΊΐ αρυά β>'Ζ3ΐιΐίηθ8 βεπρΙοΓεδ, ηεε- 
ηοη &ρυϋ ευπιϋεηι εοηδΐ8ηΐίηυπι εαρ. 59, 41, εΐ 
51, ε]ιΐ8(1ειη Ιίϋ. (ΙβΛ(1ηι. ίηιρ. Υίιΐ6 Βυε3η);ίΙ 61οδ&, 
ηιεϋ. Ι.»ι. ν. Ο/ιβΙαιιάίπηι. 

(91) Νοη δοΐιιηι ΡοΓρΗγΓος^εηίΐο, νεηιηι εΐίαηι 
ΟεϋΓοηο ρας. 464 ΠαηαρεΓ 61 ΟαηβδΙεΓ άυο δυηΐ ΠυηήηΑ (ΙίνβΓδβ ; εΐ ({ΐΓιϋεπι ΟηηαδΙεΓ Οηνίυδ ίϋεηι 
ςυί ΒοΓγδΙΙιεηεβ, δαπηίΑΓιβε ΕιίΓορβε ίΐηνίηβ, ςηί 
εΐί3ηι Λ ^ο^η^η()6 02η&δΐ€Γ βρρεΙΙαΙιΐΓ ; οη(ΐ6 0&- 
ηαρροιη εΐ 0;ιη8δΐΓηπ) ρπ) εοϋβηι αοηιίηβ €60- 
§;Γ8ρΙιΙ ρ388ίπι υδΟΓρ&ηΙ. δβά ηυιη Β&ηα8ΐ6Γ Μβηι 
^ (|ηί ΜαΓΟβΠίηο 08η&$1υδ (Ιυνίυβ άίνεΓβα» 8ΐ Βυ- 
^ ΓγδίΗεηε, ςυεηι ίϋβη» δΟΓίριΟΓ ίηΐεΓ ϋβηυΐιίυη) εΐ 
ΒοΓΥδίΙιεηεηι ροιιίΐ ? ΜαΠίηιΐδ 0Γθηΐ6Γθ8 «οίεηι άβ 
τεΙ)Γΐδ ΡοΙοηοΓυηι ρ3(ζ. 8, δίε ΙιαΙ)εΙ ; Οαηα$ατ »«γο, 
αηι ίογηαηάι Βοτί^αίΐίηα €$ί, ηί [αίΐον, α/ίίι νΰτο 
Τΐβτα$, <7ΐιί € 8αηηαΙί€ί$ ηιοηΐίύια ρΐΌβιαη»^ βο'αιιι- 
ηηηι ίίε$ΐ€Τ $\ν€ Οιΐ€$ΐ€Τ αΙ) ανΰοΐΐί άίάΐατ, €1 ίρα 
ίη ϋατηιαίία «ι. Ει ρη^;. 11 : Λο »ί ηηίάβιη ΰαηα$ί€Τ 
ΒοτίίαΗίηα «κ, «ι Λοτηαηάη νβΙΙέ νίάεΐητ^ €1 ηο$ 
αηΐβ άίχνηνί (ηηετη ηο$ Α'βρηιηι απ Ονβρτηιη νοία- 
ηΐΗΒ) ΥαΙαΜ αο ΡοιίοΙϋ ηηπύ εα Ιθ€α ιεηεηΐ : «ίη 
Ρί€$ΐ€Τ 8Ίν€ ^€ηε$ιβ^, ιι< εϋαη ηηηΰ αΐι α€€οΙΊ» Βη$• 
»ί$ ει ΜοΙάαυί$ αρρεΙΙα^ην^ μηι Γβΐ^π^ιιι ϋναά* α 
Ιαίίηίί Ύίΐΐα$ εα, $οΙΐ ΥάίαΜ α6 εο αά Ροηίαήΐ αο 
ϋαηηΟίηιη εχίεηάηηίητ. 

(92) "Ανθρωπο; Ιηε ρΓΟ [αηιηΐο 8εείρίΐΗΡ, ηΐ 
αρηϋ €θ(1ίηυιη(Ιβ ΟΟΙγ. αιιΐχ €οιιδΐΐ»ηπηορ. ε«')ρ.7, 
η. 15. εΐ ορηϋ ^ο»ηηεη1 Οίχεαιη ϋε Υαιιίιαίε νΐΙ«ϊ. 16Λ ΟΕ ΑΟΜΙι\Ιέ>ΤηΑΝΟΟ ΙΜΡΕΠΙΟ. 170 

λανβίων {χένων, χα\]Χ£θ* Ιαυτου ιΔ ^ισιλιχά έκΓ^ε- Λ ΓοηυηΓίΑΐ. Τιιιη ϋϋ ίρ$υιη λϋβυηΙ, ςαί 24ΐν6ΐΓΜ^η(Ί • ρόμενος χα\ φυλ&ττων έν τοΙς χελανδίοις πράγματα. 
Κα\ χατίρχονται τρδς αύτ6ν, χα\ δτβ χατέλΟωσι, 
δ{£ω9ΐ πρ6ς αύτους 6 βασιλιχδς άνθρωπου; αύτου 
(ψ«Ιβις, χαΐ λαμβάνει χα\ αύτ6ς άπδ των τοιούτων 
ΙΙατ(ιναχιτίΙ^ Ιτέρους ίριδας, χά\ χρατεΤ αύτουςβΐ^ 
τά ;^λαν91α« χα\ τβτε συμφωνεί μετ* αυτών * χα\ 
2τε ιηιήβουΦίν οΐ ΠατζιναχΙται πρό; τδν βασιλικών 
ΧΌ^ δρχους χατά τά ζάχανα (93) αυτών, έπιβίδωιιν 
ατΜίς τάς βασιλιχάς δωρεάς, χαΐ αναλαμβάνεται φ{• 
λονς &ξ αυτών δσους βούλεται, χα\ υποστρέφει, 05- 
τω δΙ χ[Λι σνμφωνεΤν μετ* αυτών ώστε δτεου άν 
2Ρ•ωΐΓοιη6{ α6τοι>ς δ βασιλεύς, ποι^σωσι δουλείαν, 
εΓτ( εΕς τους Ύώς, εΓτε εΙς τους Βουλγάρους, είτβ 
χα\εΕςτοξις Τούρχους. Ε1σ\γάρ δυνατο\τοΰ πάντας 1)118 υΙ)8ΐ(!68 6 8018 οΙΓβΠ; βΙ) ϋ^ςοβ νΊοί85ΐηι αεοΊρΙΐ• 
ςιΐ08 ίη ο1ιβ1&ιΐ(1Γΐ8 ΓοΓιηοΐ, αίςιΐύ ίικίο οιιιη ίί8 ραό- 
βείΐυη Ουιη &αΐ6ΐη Ρ»Ιζίη2ΐοΊΐ£ (Ιβ^ΑΓίΒηο ρΐΌ ΐ6§ο 
61 οοηβυβίαιϋηβ ίρβΟΓυια 8686 ]αΓ&ιη6ηΐο οΙ]«ΐΗηχ6- 
Γίηΐ, Ιαιη ί1ΐ6 1ρβΐ8 ίιηρ6ΓΒΐοΗ& ιηηη6η βΙ^Γ^ΊΐαΓ, 
61 9ΐηιοο8 6χ ΗΗ8 ςιιοίςηοΐ το1ιΐ6Γϋ 30€ΐρίΙ, «Ιςυβ 
ιΐα Γ6ν6ηίΐυΓ• 8ίο ιτ6γο οαπι ίΐΐίβ ΙηβιιηϋΑ Γ<Β(!6η« 
αΙ 6Χ ραείο ΐ6ΐΐ6αηΙυΓ ορ6Γ3ΐη ρΓ£ΐ>6Γ6 ιιΜεοιηφίβ 

υ8υ8 ρ08ΐαΐ8ν6Πΐ, 81 ν6 2(1ν6Γ8υ8 λα8808, 8ίν6 6011- 

Ιπι Βυ1^3Γ08 ν6ΐ ΤυΓ638. $1ηυί<ΐ6ΐη Ιιθ8 οιηιΐ68 ΜΙο 
Λάοήτι ρο88αηΐ, 36 5»ρ6 6θηΐΓα Ι11θ8 ρΓθΓβ6ΐΙ, ]«ηΐ* 
ίρβίβ 8αηΐ ρ6Γ<ιυΒΐη ίοΓΐηΊ(ΐ3ΐ>Π68 : ηικκΙ ν6ΐ Κΐ06 ιιηο' 
6ΐ6ΐηρΙο ρ&Ι&ιη 6ΓίΙ. Ουιη &1ίςυ9η(Ιο 6Βΐ)Γίο1 €16Η• 

608 ]υ88υ Ιΐηρ6Γ9ΐΟΓί8 Λά ΤυΓ6&β Ιβ||;&1α8 68861, •16• τοδτους πολ£|ΐεΤν, χαι πολλάχτς χατ' αυτών έλθόν- ^ ςυ6 ιρ808 60ΐηρ6ΐΐ3Γ6ΐ : Υοϋίβ ιιηρ6Γ8ΐ0Γ <ΐ6ηυπΓΐΑΐ, νες φ^^ρο^ νυν χαθεστήχασιν. ΚαΙ τούτο δηλον χα\ 
ΙνηΰθΙν έστιν. Του γάρ Κληριχου Γαβριήλ ποτΐ 
πρδς τους Τούρχους άποσταλέντος άτυδ χελεΰσεως 
φοΜίλιχης, χα\ προς αύτους βΐπδνχος, δτι Ό βασι• 
ΙεΙις δηλοποιεί ύμΑς άπελθεΤν χα\ άποδιώξαι τους 
ΠβηζιναχΗας άπδτουτδτ»υ αυτών, χα\ χαθεσθηναι 
ι^μβς*ύμ8ΐς γάρ χα\ πρότερον έχείσβ έχαθέζεσθε, 
9Ερδς τ6 είναι κλησίον της βασιλείας μου, χα\ δτβ 
61λω άκοβτίλλω, χα\ έν τάχει εύρίσχω ύμΐ; * πάν- 
τες οΐ άρχοντες των Τούρχων μι} φωνΐ) έξεβδησαν; 
Ζτι ΌμεΙς μετά το!»; Πατζιναχίτας έαυτοϋς ού βάλ- 
3ί#μεν* ού γάρ δννάμεθα πολεμε^ν πρ^ αύτους, δτι 
χα\ χιΙ^ μ8γάλη, χα\ λαδς πολύς, χαΐ χαχά παι• υΙ 9(1ιηοΙο 6Χ6Γ€ίΙυ ΡαΙζιπαεΐΟβ 86(111)08 ρ6ΐΐ8ΐΐ8 
6θπιιηςυ6 Γ6|;'οο6ΐη ο1)ϋθ6&Γΐ8 ; ηβιη ί8ΐί6θ1ιηι Ιι«- 
ΙίίλβΙΙβ, υΐ Ιιηρ6Γΐο ιιΐ60 ΟηιΐΙηι 8ΐΙΐ8, 61 ηιΙΙΐ6Γβ 
€αιη ν6Ηπι ςη&ιη 66ΐ6ηΐ6Γ τοο ΙητοηίΒπι ; οιρηοβ 
ΤυΓ€Βηιιη ρΓίη6ΐρ68 υηο οτ6 6ΐ«ιηΒΓυοΐ : Νοβ Ρ&1« 
ζίη86ΐΙί8 1)6ϋυαι ηοη !οί6ηηιΐ8, ηεςυο βηιπι ίΐϋ» 
ορρυ([ΐΐ8η(Η8 ραΓ68 8υιιιυ8 : 8ΐ4υί(ΐ6ΐη ίΠοΓϋΐη το^ΐο 
ρ6Γ«ιηρΐΒ, ίιιΟιιιίΑ ρορυΓι ιηιιΐΐίίαιίο, 61 59 ^^^^ 
(Ιαιη ρΜ2η2068 8ΐιηΐ• Νβ ί^ΙΐιΐΓ ηο1)ί8 Ιη ροοίβτυιη 
Ι3ΐη ίιΐβΓβΙα ν6Γΐ)α £861^8 : »(1(Ι6 ςυο<1 ΡαΐΒίηαβίΙ» 

6ΐ3ρ80 ν6Γ6 α1) <ΐΙΐ6ηθΓΐ1)υ8 Β3η9ρΓί8 ρ&ηΙΙ)ΙΙ8 Υ6- 
111611168, ΐΓ3]601θςυ6 Ουϋΐΐΐΐβ, ίβΙίΟ 86ηΐρ6Γ 3β8ΐ«ΐ6ΙΙΙ 
ΐΓ908ί£3ηΙ. βία (Μ).ε1σ\, χα\ του λοιτΕού τ^ν λδγον τούτον πρδς ημάς μή εΓπ])ς* ού γάρ άγαπώμεν αύτδν. "Οτι χαι οΐ 

ϋατ^ιναχίται Ιχείθεν του Δανάπρεως ποταμού μετά τδ Ιαρ διέρχονται, χαΐ άεΐ έχείσβ^ χαλοχαιρίζουσι (9$). 

ΚΕΦΑΛ. Θ'. € €ΑΡυΤ IX. 17^1 Γώτ άΜό της 'Ρωσίοϋ έρχομέτωτ Ψώς 
μηά τώ^ μστοξύΜατ (96) ^^ καύτσταγτινουΛό- Οε ΠΗί$ί$ € Ηπαια ϋοηϋαηαηορϋΙΐΜ ίη Ιίηΐή^Β 
ν^ηίβιϋί^ιιε. "Ότι τά άπδ της Εξω Ύωσίας μονδξυλα χατερχδ- 1.ίιιΐΓ0« »|) υ1ΐ6ΓίθΓ6 Κυββί» (ΙοηοϋιΚίηορουιιι »ρ- 

|λε^ έν Κωνβταντινουπδλει, εΕσϊ μίν άπδ του Νε- ρ6ΐΐ6ηΐ68, » ΝβιηοξβΓϋίΐ ρΓοββ'ϋΰΐιηΐυΓν ιιΗ 8ρΙΐ6η(1ο- 
μογαρδάς (97), 1ν φ Σφενδοσθλάβος (99) δ υΐδς 8ΐΙι1»1)υ8,1ιΐ)ζθΓ Βυ88ί8Βρπη€ίρί8&Ηιΐ8ΐΐ3ΐ)ίΙ«ώΐ•8υιιΙ 
*Ιγγ•ιφ του άρχοντος Ύωσ^ Ιχαθέζετο. Είσ\ δΐ χα\ 6Γι&ιη 3 €88ΐΓ0 ΜίΠηί8€&, Τ6Γιυΐζ», ΊΕ6ηί\%ο%% 61 Βιι- 

ΑΝ8ΕΙ.ΜΙΒΑΝ0υΒ1Ι ΝΟΤ^^:. (93) Υοχ ΙΠγη68 60ΐτυρ1β 86ηρΐ8, υΐΐ ρ»88!ιιι 

ΑρίΜΐ 6ηΒ€08 Γ66β1ΐ110Γ68 ν0668 ΟΰΟΟΓΓΟΠΐ βΗΟϋΙ- 

<6ΐι« ; Ζ:•1ιοη ςυϊρρβ ίη 8ίηβιιΐ3η ηιιιηβΓΟ, 86υ υΐ 
Νιΐ8ΐτ«ΐ68 86ΠϋιυιΙ &•1ιοη ν6ΐ 8«€θη %^ιιι 8ίβ[ηί1Ι- 
€11 Ι«ιη 8€τ1ρΐ«ηι, ςυ«ηι ηοη 86Γΐρΐ8ΐη, Ιΐ06 681 Ι^ΐΜΐ Η^ €οηηιαΜάίη€Μ ; 61 ίη ρΐυηιΐί Ζηλοη& 86ΐι , ^ ^ , _..„, „ 

&94αη» 1^9^ €ί €οη$η€ΐ9^ΪΛ£$. ΕΐιΙβιη νο€6 υΐίΐυΓ Ο ΗίΕο ρΓορΓί» βΓίΐηΐ 863ηϋοηιιη, ΒυΙκαΓοταηι, Κιΐ8- €γ266. η6€ΐιοη ΒιΐΰΑη^ιί. 
(99) Μονδξυλα 8ΐιη( ΗηΐΓ68 ηιΐΑ0Γ68 6Χ υηίοο 

Π£[Ι10 €01ΐίϋ01ΰ6. ¥6^61108 1ί5. III, €«ρ. 7, $ΟβρΙΐΛ9 

άβ ίίηοΗΐί» ΐΓα6ί6ΐΜ €Χ£α9Λΐα$ 8ρρ6ΐ1»Ι. 1)η(ΐ6 8 Ια• 
111118 Τταΰαηοί άίΟχ^ η%ω €Χ αηρηΙΪΒ ίταΜη» «α• 
^αη<Μ^, ιιΐ 68ΐ αρυιΙ ΐ8ί<1»ηιιη ΙίΙ>. χιχ, Οπ)^. 6ηρ. ι. €ΐηη οξ. 11(8 6]οβ<ΐ6Πΐ ΚΙιγ! : *0ν χα\ άρχοντα. 
Μκά τδ των Χαζάρων Ιθος χα\ ζάχανον, πεποιήχασι, 
σηΐΗΐ^ντις αύτδν εΙς σχουτάριον, οΐιί ρ6Γρ6Γ8ΐιι ίη 
6Μί§ Ι^^ίΐυΓ Ιδνος ρΓΟ Ιθο;• (:οΓη|;6 Ουβαη^ϋ 
61088. Μβϋ. Οτχβ. ν. Ζάχανον. 

(94) Ιηΐ6ΓρΓ6ΐ8ΐυ8 80», €ί αάνηοάηίΐί ρπ^ηαοΜ 
«ΜΙ ; Μ6υΓ8ίυ8 8(1 Τ6Γΐ>υιιι, βΙ ηιαΗ ριαή ειιιιΐ. 86(1 
ρ6τρ6Γ8ΐη ί(ΐ6ΐη Μ60Γ8ία8 Ιη ηοιίβ 8(1 Ιιιιηο Ρογ- 
ρ6γΓ0§6ηίΐί Ιοοιιιη Ι8υ(ΐ8ΐ Ε|>1πΐ6ΐιί(1ί8 ν6Γ8υπι, ςιιΐ 
ΙιαΜιΐΓ 8ρο(1 Β. Ρ8ϋ1υιη, 8ΐ6 : Κρηζες άβΐ ^η;- 
σται, ηαΛύχοίδία^ γαστέρΒςάργαΙ, Ν8ηι ί\)ΐ ηοη 
χαχά «αιδ{α, 86(1 χαχά δηρία ΐ6($ίΐυΓ. 

(95) ΚαλλοιιαιρΙζειν 8ί([ηίθ68ΐ αϋαϋΜ ίταη$' 
ψτβ : χα}οχα(ριον (ΐυίρρο 8ρυ(1 6υιη(ΐ6ΐη €8ρ. 39 
(Ι6 Α(1ηι. ιιιιρ. 681 βί»(α» : Έχει χα\ τδ τοιούτον 
χάστρον χύχλον αύτου δρη υψηλά, ώστε τφ μδνφ 
χαλοχαιρίφ βλέπειν τδν Ι^λιον δΐά τδ μεσουρανείν, 
τφ δΙ χειμώνι ουδαμώς. \ ί(ΐ6 Μ6ΐΐΓ8ϋ 6Ιο$8• ιη^ϋ. 

ρ^τΕοι.. θΗ. εχιιι. 80ΓΜΠ1, Γ9Βΐ6Γ0Γΐιηιςυ6 8(1 δ6ρΐ6ηΙποη6πι ροριιία- 
πιηι, αηίΐΜΐβ ΐ8ΐΓυιη 61 ιη8]θΓ8 βιιιηίη8 ΐΓ8]ί€ί6- 
1)8ηΙ. £ΐ8υάί8ηυ8 ίη 4 €οη8υΙ. Ηοηοπί : ^ 

Αμιι Οαιιιι^ΙκίΝ ηΗοηάηηι (ταη$ηαη ΟοίΗηηηΐ^ 
ίη ΙΐηΐΓ€$ (ΐ€ρ€Τ€ η^ηΐΝε, οημ ηιΗΙβ ΤΗβ^αηί 
Ρέτ βηνίπηι ρΐ€ηω ΰΠΗβη ίηνηαηίόΜ αίΜ. 

Ηί8 (ΐυοςυο ΐ6ηιροηΙ)Η8 Γιη1π1)υ8 ίΐΐ^ηιπι Γ6|[1οηυηι 
ρορυΐί ιιΐηιιΙυΓ, ςυ88 ρ8ΐΓί8 Ιίη^οβ €οΙίχ€ νθ6&ηΙ, 
υΐ 6ΐί8ΐη 6ΐ ηο8ΐΓ8ΐ68. Ε|ιΐ8πΐ0(1ί μονοξυλ(ι>ν ητβςυηη» 
ιη6ηϋο 066υΓηΐ «ραιΐ 86Γΐρΐοτ68 Βγΐ8ΐιΙίηο8• η66* 
ηοη ίη Τ8οΐί€ί8 1^6θηί8 Η €οιΐ8ΐ8ΐιΓιηΙ ίωρρ. Υΐ(ΐ6 
Βυο8η^ϋ 6Ιθ88. ηΐ6(Ι. ι^^(• ίη 1^^ηι6^, 86 ηΐ6(Ι. 
Οίχο, ν. Μονδξυλα. 

(97) ΡυΙοΗίο ρΓΟ Ν6Πΐ028Γ(ΐ8 ΙοςοηιΙυιη Νονο- 
1(81(118, (1ΙΙ9Ρ 61 Νογο^οπκΐ 8ρρ6ΐΙαΐηΓ. 

(98) \ν6ΐΐ€68ΐ8ΐιπι ίΐα βΙΓεηιηΙ ϋΓα!«Ί βΟΓίρίΟΓββ 

β 1Τ1 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡϋΚΡΙΙΥΙΙΟΟΕΝΙΤΙ 178 ββ^Γαϋο. ΙΙΰΒΟ ίΐαςιιβ οηιιιία 8<Η:υιΐ(]ο Οαηαρπ ΟΜίιιίηβ Α ^πδ τ6 χάστρον (&9) τ^^νΜιλινίσχαν, κα\ άπ^Τελιού- ιΐ68€6η(1(ΐηΙ,εθ6ΐιηΐςυ6 α(1 €08ΐΓαιη ΟίοαΙίΑ,ουί οοςηο- 
ιηβη δ6υι1>αΐ2$.5€ΐανΙαΜΐ6ΐιι ιρ$0ΓυιηΐΓί1)ΐιΐ2ΐΜ,€π- 
1)6ΐ«6ηι υιού 6ΐ 1«€Ζ3η6ηί, ηβεηοη ^3^Λ^ή δοΐανίηϋ, Ίη 
ηιοηΐϋιι» «υί» ιηοηοχ]τΐ3,8ίνο ΠηΐΓ68,Ιιγ6ΐιπ$ ΐβιηροΓβ 
£3Βϋυιιΐ, ίρ&08ςιιβ ίη|2ρΐ&ιη|ΓθΓΐη2ΐιη ΰοηοίηη&ΐο8, ροβί- 
(|υ&ιη 8υ(1θ6ΐ 86Γ6ηο 86Γ6 5θ1υΐ3^1»ΰίβ8 68ΐ, ίη ρτοχί- 
ηι»8 ρ&ίικίθβ (ΐ€(Ιυΰΐιιιΐ.Ρθ8ΐςυ2ΐιη 3αΐ6ΐιι ίΙ1θ8 Ιη Ο&ηα- 
ρπαι Αιινίυιη ΙιηηιίββΓυηΙ, ίηϋβ οο<ΐ6ΐη Οιιηιίηβ ΟίοΙ)» 
«6 οοηίβΓαηΙ,άβίικΙβ ηιοηοχγία οχίΓαΙιυιιΙ Αΐςιΐ6$ϋ8- 
ρβηϋιιηΐ, Αιΐ35ί5ςιΐ6 νβηυηάαηΐ. Βυ88ΐ νβΓΟ 1ΐ88 Ιηη- 
ΐαιη 8οαρ1ιιιΙα8 εηιυηΐ,βχ ν6ΐ6η1ιυ8(ΐαβ8θ1υΐί8, Γοιηοβ, 
8€&1ιιΐ08, βΐ ΓβΠςιιυιη ^ρραΓ^ίαιη οοηβοίυηΐ, ΰα8ςιΐ6 ^ζαν κα\ Χζβρνιγώγαν (Ι), κα\ άπ6 του Βουσεγραβέ. 
Ταύτα ούν άτιαντα διά του ποταμού κατέρχονται Δα- 
νάπρεως , χα\ έπιαυνάγονται έπι τό χάστρον τ6 
Κιοάβα (2), τ6 έπονομαζόμενον Σαμβατάς. 01 βέ 
σχλάβοι οΐ παχτιώται αυτών (5), οΐ ΚριβηταΓτ\'/ο\ 
λεγόμενοι, χα\ οΐ Αενζανήνοι, χα\ οΐ λοιποί Σχλα- 
6 {νιοι, εΙς τά 5ρη αυτών χόπτουσι τά μον^ξυλα έν 
τφ τοΟ χειμώνος >ίαιρϋ*, χα\ χαταρτήσαντες αυτών, 
του χαιρου άνοιγομένου, ήνίχα διαλυΟ]^ ό παγετδ; (Ί), 
εις τάς πλησίον οΟσας λ£μνα; είσάγου σιν αυτά. Και 
Ιπειδ^ι έχςΖνα είσβάλλουσιν ζΐς ποταμ6ν τ&ν Δάνα^ 
πρίν, Απατών έχείσε ο^τοι εις τ6ν αύτ^ν ποταμδν οηιηϋ>ιΐ8 αϋ αβιιιη ίιΐί>ΐΓυιιιιΚ. Τυηα ιη6ΐΐ8β ^υηΊο ρ6Γ β εΙσέρχονται χα\ απέρχονται εΙς τ6 Κιόβα(5), χα\ 11υιιΐ6η Οαηβρπιη η&νΊ^3ηΐ68 α(Ι ΒΊΐ6ΐζθΙ>6 €88ΐΓυηι 
ΐιίϋί ΐΓί[)υΐ8ηυιη ϋβδοβηϋυηΐ. ΙΙϋο ροΓ ϋυθ8 ΐΓββνβ (ϋ(8 
€0ηβΓ6^ΐί, ρο8ΐςυ3ΐη οιηηί& ιηοηοχγία ΰοηνβηβπιηΐ, 
ρο§ΐ6& ιηονοηΐ αβ ρύΓ ιηοιηοΓ&Ιαπι (Ιυνίαιη Β&ηηρπιη 
Ϊ6§€6ηϋυηΙ.ΑορΓίιηοηυίιΐ6ΐη3(1 ρπιηυίη Ιοουιη Ωυιηί• 
1118 ρΓΧΓΐιρίυηι νβηίαηΐ, ςυι Ε88υρ6 €θ|;ηοιηίη8(ιΐΓ, 
<|υο(1 βυ880Γυιη δοΙανοΓυιηςηβ ΙΙη^υίΐ γαΐβΐ, Νοη 
ΛοπΗίΤΰ. 1ΐ8 νβΓΟ 1θ€υ3 ρΓΧ(]ΊοΙυ8 8η(;υ$1ϋ8 081, υΐ 
Τζ]Τ€&ηί8ΐ6Γϋ Ι3ΐι1υι)ίη6ΐη ηοη 8υρ6Γ6ΐ ; ιη ηΐ6ϋίο 8υ- 
Ι6ΙΙ1 ρηΒΓυρία λο ρΓ9&&1ΐ8 8&ΧΑ 8υη(,ΐ|υ2β βηιΐιιυβ ίιίΒη- 
ΙαΓυιη 8ρ€€Ί6ΐη ρπκίβηηΐ. Μ Ιιχο ϊ^ΊΐυΓ ^ιΙΙίϋβη^ €Ι ίη- 
Ιυιη68€6η8 »<ιυ8, (ΙοΙηόβφίβουη) ιηαςηο δίΓβρίΐιι ρΓΦ- 
€ορ!> £ε:£, ηιβίιιπι ίη€ΐι1ίΐ• ΟηαρΓορίβΓ ΠΙαο Ιπιη8ίΓ6 
Ι1υ88ί ηοη &α(1οηΙ, 86(1 Ιιαυϋ ρΓΟουΙ 6Χδεβη8ΐι Γαοιο, σύρουσιν ε{ς τήν έζάρτησιν , χαΐ άπεμπΐι)λοΰσιν 
αυτά ^!^ τους 'Ρώς. 01 $έ *Ρώς σχαφίδια χα\ μόνα 
ταΰτα Αγοράζοντες, τά παλαιά αυτών μονόξυλα χα- 
ταλύοντες, έξ αυτών βάλλουσι χαΐ τιέλλας (6) χα\ 
σχαρμου; (7) εις αυτά, χα\ λοιπάς χρείας, Ιξοπλί- 
ζουσιν αυτά. Κα\ *Ιουν{ου μην6ς διά του ποταμού 
Δανάπρεως άποχινουντες χατέρχοντχι εΙς τ^ Βιτε- 
τζέβη, δπερέστί παχτιωτιχίν χάστρον των 'Ρώς. Κα\ 
συναΟροιζόμενοι έχεΐσε μέχρι δύο χα\ τριών ήμε• 
ρών, ήν(χχ άν άπαντα άποσυναχθώσι τά μονδςυλα, 
τδτε άποχινουσι χα\ κατέρχονται διά του είρημένου 
Δανάπρεως ποταμού (8). Κα\ πρώτον μ^ν Ερχονται 
ε2ςτ6ν πρώτον φρα^μ^^^ τ6ν έτεονομαζόμενον Έσ- 
σουπή (9), δ ερμηνεύεται 'ΡωσιστΙ, κά\ Σχλαβινι- ΑΝδΕΙιΜΙ ΒΑΝΟυηΐΙ ΝΟΤ^£. 5ρ^6ηάθ5ΐΐ2ΐΙ)Ί 1)υ]υ8 Βυ8βοηιιη ρτΐηοίρΐβ πιβηΐΊο 
οοΰΟΓΠίαριιϋΟβϋΓβηυηι ρ»^. 6(Κ), 674, 675, €77,682, 
61 683, ηβυιιοη βρικί ΖοηαΓ^πι ρα([. ΐ15. 
(99) δίο οΐίαηι Ιη ιη8. ρΓο άπδ του κάστρου 

(1) 0χ6Γηί€ΐιοη& ορρ'κΐυαι ίη ΓηΓιΙ)υ8 Βυδβιφ βΐ 
Ι/ιΐϋυαηίηβ €6ΐ6ϋΓ6 ; ςυχ ςηίϋοιη &1> ίη€θΙί8 Οζογ- 

^ιιί£ΐιο^ ηαη€υρ&ΙυΓ• 

(2) Ει ραοΐο ΊηΓιιι Ιιαηο Ιρβαπι ιΐΓΐ)6ηι Κι66α βΐ 
11(α6ος νβΙ ΚΕαβον^ «ρρβίΐ&ΐ ; ςιι» ςυίιΐβιη αΐϋβ 
Κιοβία (ΙίοίΐυΓ, ηίηιίπιπι Κίονίη, Βυ88ίχ οΐίηι ηΐ6- 
ΐΓοροΙίδ, ϋΐΐ ΒθΓ>'8ϋΐ6ηβηι, ου]υ8 3ηιρΙίΐυ<1ο ρίαπίιυδ 
ϋθ8θπΙ>ΊιυΓ 20 ριχιΙίοαΙιΐΓ 8 ϋίΙηιαΓΟ Ιΐΐι. 7 εχ- 
ΐΓβιηο, Αϋαιηο Βτ6πΐ6η8ί ο^ρ. 66, Μ;ιΐ1]ί3 Μίεΐιο- 
τίβηβ'ι ΙίΙ). 11, ε&ρ• 1Β, Αΐβχ. Οα^ηίηο βΐ αΐϋδ. €φ• 
Ιβηιπι 1«86Η4ΐιιιη εΙς τδ χάστρον, υΐ ιη ιη8. 

(3) Μ6υΓ8Ίιΐ8 παχτιώται [<Βά€ίαίί ιηΐβΓρΓβίαΐυΓ ; 
Ου€3ΐηβίυ8 ΐτΙΗηίαήί, δίο ΪΗίΓα ΡορρΙιγΓοςβηίΐυβ : 
χα\ λοιπών Σκλάβων, ο?τινές είσι παχτιώται τών 
•Ρώς. 

(4) δίο ηΐ8. ν6ΐ6η1)υ8 αυΐβιη Ιιίβηιβ να^τΐΛ οίαιι- 
€ΐ6ΐ)αηΐιΐΓ, \6Γβ ιροπβΐΜίηΐυΓ. Τ1ι6(Η10Γ<ϊ1118 (16 ρΓΟ- 
ΎίϋβπΙ. δοιηι. ι : ΤοΟ μέν γάρ χειμώνος λήγοντος, 
χαιτοΰ (αρος ύτνολάμποντος, ήνίχα πλείους τών άν- 
θρώπϋΐν οΐ περ\ τήν έργασιαν πδνοι, όδοιπορίαι τε 
κα\ Ιχ6ίημ(αι, καΙ άπ^ λιμένων άναγωγα\, χα\ θά- 
λαττα έστορεσμέντι, και της χειμερινής απαλλαγμένη 
τραχύτητος, €ΐο• πίϋΓοηγιηυδ ίη βρίδίοΐπ 3ϋ Εϋδίο- 
οΐιίαιιι : Ταηάβηιφα εχααα ίιΊβΐΗϋ, αρηίο ιιιαη, η- 
Λ€ΗηΙί^$ αά Ε€€ΐβ$ία8 »Ηα$ βρΗ€ορ\$^ €1 ίρεα νοιο 
€Ηηι Μ αο ά€$%ά€Τίο Ηανΐ^ανΗ, ^Ι»υ<Ι(;Ι>»ηΐυΓ ¥6γο 
ιηβηη βριιιΐ ϋικοοδ ΐ|υί(Ι«ιυ βυΐ) 0€6&8νΐλΐ Ρΐβίαϋυιη. 
ΙΙθ8Ίθ(Ι«ΐ8 1ι1>. II : 

ΕΙ δέ σε ναντιΛΙας δνσαεμρέΛον ίμερος αΙρεΤ^ 
Εδτ^ ά^ πΛηΧάδες σθένος όβρι^ιοτ Ώρίωνος 
Φεύγουσαι :ίίΛνωσιν ές ήέ^Η^είδέα πόντον, £ Αή τότε παττοΐωτ άνέμωτ θύουσιν άτ{ται^ 
Κάί τότε μηχέτι ντ^ας Ι^γειν Μ οΙνοΛί πόντφ^ 

β( ηυ» δθςαυηΙυΓ. 0ίΰ6ΐ)3ΐιΐΓςιι« ηαυίίβ \ά Ιβιρρπδ 
πανδυσία. ΡροοΙυδ ^^ Πΐυιιι Ιοουηι^: ΚαΙ οΓ γε 
ναυτιχο\ τιανδυσίαν χαλοΟσι τούτον τδν καιρόν. Αρ*"- 
Π6Κ)3ηΐΗΓ(ΐιιβ|Β80€ΐΐ3ηαΙίϊ)ΐΐδ. ΡαίβΙ 6Χ Τ^6ορΙΐΓ3δΙο 
Ια €Ιΐ3ηκ:ΐ6Γ6 άδοΛεσχίας' Κα\ τήν Οάλατταν ίχ 
Διονυσίων πλώΐμον είναι. Ει Ιυηο Οίαη» 83εβΓ(1οΙΐ!5 
Γυάβιη ε3ΓΊη3ηι 06» (Ι6ϋί03ΐ)αη1, βΐ εοιηηιβαΐυδ ρπ- 
πιίΐιαδ ΓιΙ>4ΐ)αηΙ. Αρηίαυδ ΜίΙβδ. χι, εχ ροΓ8θΠ3 
ΙΗ3η9Β : ϋί€ΐη^ ηηί άίεί βχ ί$ία ηοοίβ ηα»αΐΗτ^ (7(«γ- 
ηα ηιί/ιϊ κιοιοιιρανί/ τβΐίβίο : (ξηο αάαίίε Ηιΰ€τηί» 
ί€ΐηρ€$ΙαΗΰίί$^ €ί Ιβηιΐί» ηιαη$ ρΓθ€€ΐΙο$Ί$ /Ιμ^ιι^μι, 
ηανίραύίΐί }αηι ραίαρο, πίάβηι άβάίΰαηΐ^» εαήηαιη 

δήηιίιίαί ΰοιηηααΐηε Ιίί>αηΙ τηοΐ $α€ύτάοΙα. Αριιιΐ 
Ιοιηαηοδ εΐ3ΐιιΙΰ[)»ηΐυΓ ιιι Ιϋ. Νον6η)1)Γ. εΐ 3ρο- 
ΓίβϋαιιΙαΓ νι Ιϋ. Μ3ΓΙ. Τε^βΙίυδ ϋβ γ6 ηιΠίΙ. Πϋ. 
Ο IV, ε»ρ. XXXIX : Εχ άίε ί^Ίΐατ ιιι Ιά. Νονβηι^Γ, 
ιιι^ιι^ ίη άίβτη νι Ιά. ΜαΠ. ηιαήα εΙαπάνηΟιτ. Ει 
(Ιίβδ 3ρ€Π6Π(ΙΊ ίΓιάοηι ίοδίυβ 6Γ31, δθ1εαιηί<|ΐιβ < 6γ* 
Ι3ηιίη6 61 ρυ1)1ίΓ0 δρ^είβουΐο οεΙεΙίΓΑΠ 8υΐ6ΐ)3ΐ, υΐ 
(Ιίδοίηιυδ 6Χ βοιίϋΐη ΥεςβΙίο ίΐιϋεη). ΙδίΙΐϋΡΟ ΗευΓ- 
δίυδ ίη Νοίίδ βϋ ευιηϋεω ΡαΓρ1ΐ}Τ0§εαίιί Ιοοπηι. 

(5) δίο ιηδ. Εϋίΐί νοΓο, εΙσέρχονται εΙς τδν Κιδβα. 
ΡαυΙο δΐιρεΓίυδ 1ΐ3ηο ίρδακι υρΟειο Κι&ά6α 3ρρε1ΐ3ΐ 
ίϋεπι €οηδΐ3ηΐίηυδ, υΐι ιηοηυίιηυδ. 

(6) Πέλλα ίιιΙοΓ ΐη8ΐΓυιη6ΐιΐ3 ηαν2^1ί3 Ιιΐε Γβοοη- 
86ΐυΓ. ΥΐϋεηΙιΐΓ ίιιΐ6ΐ1ί(^ί Ρα/<ε, ίηηιιίΐ Ουοοη^ίη:», 
ςιιίϋϋδ ηηό» εχ ηανί|;η8 8υ1)ίη(ΐ6 εΙίείυηΙιΐΓ, ιιυβ 
εΙί3ΐηηπιη Ρ€ΐα$ όίοίηιυδ. 

(7) Σκυρμδς εΐ σχαλμδς• ΟΓΧοίδ ΓεοβηΐίοπΙ)ΐΐ8 
8€αΙηίν$^ Ιί^πηιη ςυο 3ΐ1ίβ3ΐυΓ Γειηυδ. ΜθδΐΓϋΐ<>5 
ΙίιικυΑ ρ3(η3 ειίαιιιηυιη ίΠυιΙ ϋ|(ηυιη Βοαταιη 3ρ• 
ρε1ΐ3ηΐ. 

(8) δίΟ οχ Π)8. Γ(Χ)ί€6. 

(9) Ιίαπε νοεειιι ΐΙϋί>80Γυπι δείανοηιιηςυε Για^ιια 173 1>Ε ΑΟΜΙΝΙδΤΚΛΝΟΟ ΙΜΡΕΗΙΟ. 174 

στ\, Μ^ κοιμάσαι • ό δΐ τούτου <^ρΛ'γ[Λς τοσοΰτβν Α β^αοΐίδ 1κ>ιηίηίΙ)υ5,Γ6ΐ)α&^υ6 ϋ^οΓίδ ίη ΙίηΐΓβ ΓϋΓιοΐίβ, έιτι τανδ;, δσον τ^ πλάτος του Τζυχβνιστηρίου (10)• 
μέσον Λ αύτοΰ πέτραι 6ΐ«\ ^ιζημαϊαιύψηλαΐνησίων 
δίκην άποφαιν<$μ£ναι. ίΐρδς βύτλς «δν έρχίμενον τ^ 
ΰδωρ. χαΐ πλημμυρούν» χάχίίθεν άποχρημνι^<5μ£νον 
πρδ; τδ χάτω μέρος, ?ίχον μίγαν χα\ φόβον άποτελβΙ. 
Κλ\ μ τοντο μέσον αυτών ού τολμώσιν οΕ *Ρώς ρο(ΙΊ1ηΐ9 ηυίΐίβ νιι^ιιιη ΙβηίαηΙ, ηβ ηά 8Μΐιιη »Ηςαο(1 
οβ'βηάαηΐ. Ουιη Αβίβιη ίϋ Γ»€ίιιηΙ, ^1ϋ ρτοταιη, αΓιί 
ηιβιϋηπι η^νίοαΐ», ο«ΐ6Γί ρυρρίιη οοηΐ'ιβ !ιιιρβΙ1ιιηΐ : ' 
9((ΐυ6 ο«ιπι ίια6 βΗΐηιηϋ βΟ ο«'«νΐβΐΑ βΐ 8θΙ1ΐ€ϋυ(ϋιΐ6, 
Ιΐλπο ρπηιαίΒ ιηιιηιϋοηβιη ρβΓ αηι^ιιίαιη «Ι Ηρ«ηι ^ΐδλθεΓν, άλλα πλησίον σχαλώσαντες (ϋ), κα\ τοΙ>ς μέν ανθρώπους έχβαλίντες εΕς τήν ξηράν, τά βέ 
λοιπά πράγματι έάσαντες εΕς τά μον4ξυλα, εΤΟ' ούτως γυμνο\ τοϊς ποσίν αυτών ψηλαφουντες^ Γνα μή 
τινι λΕΟφ προσχρούσωσιν. Τοΰτο δ^ ποιου ϊΐν, οΐ μ^ν πλώραν (12), οΐ δ& μέσον» οίδ* χα\ εΕς τήν πρύμναν 
μετά χονταρΕων χοντοβευδμενοί (13) , χα\ μετά τοιαύτης άπάσης άχριβεΕας διέρχονται τ6ν τοιούτον 
κρώτον φραγμ&ν, διά τής γωνίας χα\ της δχθης του ποταμού. 

Ένίχα δΐ ΛιέλΟωσι τ6ν τοιούτον φραγμών, πάλιν 8(ΐρ6ΓαΙο Ιιοο ΙοοοβαιηιπΙβρΓββΓυρΙο, Τ6<1αοΙί8 ίιβ 
αιΑ ττ^ ξηρ^ αναλαμβανόμενοι τους λοιποίς άπο- ^υοβ 6χρο$υ6Γ3θ4 οοΓδυαι ιυινί([3ΐίοηίβ ΓβρβΙαοΙ, 61 
«ιλέουβι, χα\ κατέρχονται εΕς τ6ν Ετερον φραγμ6ντδν Β &(1 αΗυιη Ιοουιη ρΓΚπιρΙυιη (ΐ6β€Αη(1αηΙ« ςυίΚυ»$ΐ8 
ίιηλεγόμΕνον, *Ρ«>σιατ\ μίν, Ούλ6ορσ\ , ΣχλαβινιστΙ υΐΙ)0Γ8ί, δοΐανίβ θ8ΐΓθΙ)υηίρΓ8θΙι (Ιίοίΐυ^ βί^ηΙΟοιΙ- ^, Όστροβουνίπραχ (14)* δπερ ερμηνεύεται, Τό 
^-ψτίοτ του φραγμού. "Έστι χάχείνος δμοιος τφ 
πρώτφ, χαλεπός τε χα\ δυσδιέξοδος. Κα\ πάλιν Ιχ- 
€αλδντες τδν λοι^ν ^ιαβιΰάζουσι τά μονόξυλα χαθώς 
χα\ πρότερον, ΌμοΕως δέ διέρχονται χα\ τδν τρΕιον 
^ρατζ^^Ν τ%ν λεγδμενον ΓελανδρΕ * δ ερμηνεύεται 
ΐ:χλα6ιν(στ\, Ήχί< φραγμού. ΕΙΘ' οΰτω; τδν τέταρ- 
τον φραγμών, τδν μέγαν, τδν Ιπιλεγόμενον •Ρωσιστ\ 
μέν, *Αεΐφάρ , ΣχλαδινιστΙ δΙ, Νεασήτ * διότι φω- 
λεύουαιν οΕ πελεχάνοι εΕς τά λιθάρια του φραγμού. 
Έν τούτοι ουν τφ φραγμφ σχαλώνουσιν (15) άπαντα 
εΕς τήν γην δρθόπλωρα, χα\ εξέρχονται οΕ ώρ'.σμένοι 
άνδρες ^υλάττειν τήν βίγλαν μετ* αυτών, χα\ άπέρ• ςυβ /ηικ/αηι Ιο€ί μταιταμί. ΕΙο ροιτο ρΗοΗ βΐιηίΐί• 
βα 61 ΪΆΜά Γ&οίΐβ Μΐιβίΐιιιη ρβηηιΗίΙ. Αυι^α» Ιΐα- 
406 6<]αΰΐ!8 1ιοιηίηί1)ΐΐ8 ηιοηοχγΐλ, υΐ &ηΐ6 <1ί€ΐαΒΐ 
681, (ΓΑ^ιΐ€υιιΐ. Ρϋτίςιιβ ιΐΜκΙο Ιβπίυιη 1θ6ΐιηι ρη&• 
ηιρίυιη ίΓ&ηβπιίΐΐυηΐ, «αηουραΐυηι 66ΐ&η(1η, ^υ6Βΐ 
δ<ϊΐΑνί6β 8οηνηι ίο€Ϊ ρηνηιρϋ ίη(6ΓρΓ6ΐαιΑΐΗΤ. $Ιοί• 
Ιίςπο ιαΐίοι^β ςυ3Γ44ΐη ιηυηίΐίοΐ)6ΐη ιη«]οτ6ΐη,4ΐυΐ9 
Ευ$$Ι ΑίρΙίΑΓ, δοΐανί Ν63861 ηαηουρ^οΐ : ςυοίΝβοι μ 
8αχΐ8 ιηυιι!ΐίοηί8 ρ<ΐΠ63ΐιί η'κϋΑοΑηΐ. Μ ϊιλβ Ηλςιιβ 
Γαιΐ4*68 Γ66(ΐ8 ρΓΟΠβ ορρβίΐαηΐ : ¥ίπςιΐ6 &4 1ΐ0€ (Ιββίί- 
οαΕί 3(1 6χευΐΝ3δ 86Γν3η(]Α8 ουιη φ8ΐ8 6Χ806ΐΐ(Ιιιιιΐ« 
8ΐ)6ΐιηΙςυβ. Εχευ{)ΐ38 Αυΐ6ΐη ρβΓνί^^ίΙοβ 1ιι 3|^ικ 
ρΓθρΐ6Τ Ραΐζίη.ιείΐ3$ : οχϊβτΐ νβΓΟ. 6^υαί8 6ΐ ϋηΐΓβ χονται, χα\ τάς β^γλας οΐίτοι διά τους ΠατζιναχΕτας ^ Γ6ΐ)ΐΐ8 8υί8, ηοαηοίρίιι €3ΐ6ηί8 οοϋβίΓίεΐα ρβΓ ΐβηΐΜ 
άγρύπνως φυλάττουσιν {16). ΟΕ δέ λοιπο\ τά πράγ- 
Ι^ατα άπερ Ιχουσι εΕς τά μονόξυλα άναλαβ<5μενοι, 
τά ψνχάρια μετά των άλύσεων (17) διά του ξηρού (Ιυοιιιιΐ, 3(1 86Χ ιηϋΐΐα ρ388«ιιιη, ιΐοηβο Ιοουιη μβ• 
Γυρίυιη ρ6ΓίΓ9ΐη$ί6Γίηΐ : άβίικίΰ ΓιηΐΓ68 Ιιί ({ηϊ^ομ αυτά διαβιβάζουσι, μίλια Ιξ, Ιως άν διέλθωαι τδν 
φραγμόν. Εΐθ^ ούτως <Λ μέν σύροντες, οΕ δέ χα\ εΕς 
«ους ^ι»μους βαστάζοντες τά αυτών μονόζυλα, εΕς τ^ 
τού φραγμού (χειΟεν μέρος διαβιβάζουσι * χαΐ ούτως 
. ^(πτοντβς αυτά εΕς τδν ποταμίν, χαΐ τά πετζι- 
|εένταχΐ8) αυτών έμβλησχδμενοι εΙσέρχονται, χα\ 
4τύ•ις έναποπλέουσιν. ^Απερχόμενοι δέ εΕς τ6ν πέμ- 
πτον φραγμ&ν τλν έπονομαζόμενον 'Ρωσιστ\ μέν Βα- 
|)ουφόρος, ΣχλαβινιστΙ δέ, Βουλνηπράχ* ύιότι μεγά- 
λην λΕμνην αποτελεί* τ-άλιν εΕς τάς τού ποταμού 
γωνίας ^ αυτών μονόξυλα διαβιβάααντες, χαθι^κ ΐΓ3ΐΐ6ηΐ68, 3ΐΗ β68ΐ3ηΐ68 ΙιιιοιβΓΪδ, υ1(Γ3 Ιοουιπ ρΓ9- 
Γυρίαιη (ΙβροΠαΒί, €0θ]66ΐΐ84υ«) ίη ί1(ΐιη6η ιιιοηοχ^- 
1ί8, 1ιηρ6(]ίιη6ΐιΐ3 6ΐ 83Γ0ΐη38 Γ6ροιινηΐ9 Ιρβίςι&β 
^β'^ηιοη Ίη^Γ6(11υηΐιΐΓ, 61 ηανΙ^αΓβ |>6Γ(;υη(. Α( ιιΙη 
3(1 <|υίηΐυπι Ιοουιη Ουιηπιίβ ρηττυρίοη ίΐ6ν6η6ΓυηΙ, 
ςυειη &υ88! Β3ΓυρΙΐ0Γυηι, δοΐβν'ι Βα1ιΐ6ρΓ3θΙι, ςιιο4 
ραΐυίΐβΐη ιη3([η3ΐη 6ίΟοί3ΐ, (ΙβηοιηΙιιβιιΐ, ΓϋΓ8υιη ρΓο 
ηΐ0Γ6 ΑάΟυιιΓιηΙδ 3ΐΐ{υ1οβ η3τί9ί3 ΐΓ3<1υ(ΗΐηΙ, υ4 ίη 

ρΓΪΐηΟ 61 866υΐ1(Ιθ 1060 ρΓΦΓΙΐρίΟ ϋβ€6Γ3η(, 61 3(1 
8βΧΐυΐη ρ€Γν(ΊΐΐΗΟ(, 3 ΙΙ|Ι88ΐ8 £631ΐϋ, 3 δ6ΐ3νΐ8 Ββ^ 

Γυ(Β6 ηοιηιιΐ3ΐυιη, 4υ38ΐ (]ίθ3β Α^ιι« Βζαίητί^ο : φιο 

6ΐί3ηΐ 1θ60 ρΓββΤυρΙΟ ρ3Γί Γ3ΐΙθη6 8υρ6Γ3Ι0, 3(1 86ρ- χα\ εΕς τ'^ν πρώτον φραγμδν χα\ εΕς τ^ν δεύτερον, |) (ίιητιηι η3νί£;3η4, ςυΙ Βυ880Γυιη Γιθ|;α3 βΐΓυΙ)υθ| 

ΑΝ5£Ι.ΜΙ ΒΑΝΟυΚΠ ΝΟΤ^I^:. «ηςπίΐ 0οη8ΐ3ηΓιηυ8 βΐ^ηίβοβΓΟ,Μοηι/οΓηιίηβ,'υικΙο 
ρΓΟ έασσουπή 86ΐΊΙ)6ΐκ1υιη 68δβ ρυΐο Νέσσου λΕ, Ν€$* 
«αρί, ν6ΐ Ν£$Ηρί ςυΰΒ νοχ ιΐοβίΓβΐίϋυβ 8ίςηίίίΰ3ΐ 
ηοη άοηηίΐατ£, €3Βΐ6Γυιιι ρ6Γρ>βΓ3ΐη ΐ6£[ί(υΓ ίη 6(1ΜΊ8, 
^ ερμηνεύονται ρΓΟ ερμηνεύεται, 61 ρ3υ1ο ΙιιίΓ3 
Σχλα6ινιστιχ|) ρΓΟ ΣκλαβινιστΕ. 
<10) ϋ6 ΐζ퀕3ηί!»ΐ6ηο νί(ΐ6 €ζη%\\ €1οβ83Γΐυηι« 
(Π) Σχαλωνειν, €ΧΛϋ€ηά€Τ£ 6ΐ αρρβΙΙεη 8ί|[ηί6θ3ΐ, 
\Λ(\\Ηί ΜβυΓ8ίυ8, 61 6Χ βο Ουο3η£;ίυ8. ΙΙβο νοοο 
υΙίΐυΓ βΐί3ΐη ρβαίο ίηίΓ3 €οη8ΐ8ηΙίηυ8 63(ΐ6ηι ιιο- 

ϋθΠ6. \ίίΐ6 βΐ088. βΓΧ€. 0ΐΜ:3η^ίΙ. 

(12).ΙΙλώρα ρΐΌ πρώρα, ρτοτα; Ογ86€Ί 6ηιπι Γ6- 
€6ΐΗίθΓ68 ρ 6ΐ λ ίοΐβΓ 86 ΓοηΓυηιΙύΓβ 8θΙ(;ηΙ. 

(13) Ιΐ6υΓ8ίυ8 3ίΙ 86Γϋ>6η(1ϋηι χοντοβολούμενο:, 
Τ6| €βΓΐ6 χοντευόμενοι. Ν3ΐη χοντεύει, 65ΐ, ρΓορΐ(ΐΓ 

ίη(:6(1(;?6, 3ρρΓ0ρΐη(1Μ3Γ6. 6ΐ0859! 6γ96€ΟΙ)3( ϋ8Γ3Β : Ό πλησίον βαί'/ων. *Οπού ίοχεται σιμά * οπού 
χοντεύει. ΙΐΟΓίιπ) 3ΐίΙ)ί, παραθαλάσσιο;, όπούχοντεύει 
της θαλάσσης. ΟοουΓΠΙ ίΙΙίο ρΐΗΠ68. 

(14) 08ΐΓ0ΐ)υηίρΓ3([ (ΙίοίΐυΓ ηο8ΐΓ3ΐί1)ΰβ «η((«ηι 
£θΙΙί$ ΙΊιη€η ; ηοο (ΙιιΙ)ίΙο (|υίη ίΐβ βίΐ βϋπΙ/4ΐη(Ι(ΐηι• 

ςΐΐίρρβ ΟΐΒίΟΙ 6Χ16Γ38 ¥0068 ρ388ΐΐΙ1 6«/ΓΓυρΕ&8 36 

ίΐ6ρΓ3ν3ΐ38 ρΓοίοΓυηΐ. <15) νί(ΐ6ηοΐ6ϋ. (16) 8ίο. ηΐ8. Ρ6ΓΡ6Γ3Π1 Ιη 6(1ί(Ί8 ΙβςΙΐυΓ άγρυ- 
πνους φυλάττουσιν. 

(17) Ψυ/άριον ΟΓΦοίβ Γβ€ΰηΙίοηΙ)ΐΐ8 ηιαηάρΊηηί 

Βί^ΠίΠΟΑί. νί(1β 61088. 6Γ3^0. 0ΐΙ€31Ι§Ίί. 

(18) Πετζιμέντον 6 1.3Γηιο 08Ι, νηρ€άίηΐ€ηΙαηι ; 
νοχ 3ΐίΙ}ί ηυ8ςιΐ3ητ ιΐ6(ΐυΰ Μ6υΓ8ίο ηβςυο 0ιιο3ΐ)£ίθ• 
υΐ ίρ»ί ΓαΙοηΙυΓ, Ιοοιη. 475 «)Ν$ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΟΗΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 176 

8€Μινοηιπΐ &υΐ6η)ϊ<8ρΓ6&Ί, νοοαΙαΓ, Ιϋ β^Ι, Εχιρην» Α χαταλαμβάνουσι τίν 2χτον φοαγμ2>ν, λεγόμενων μίν Ιο^Μΐ ρτωτνρ(Η$. ΤΓβηββιιηΐφΐβ ^ά ΐΓ9]6£ΐυιη ΟγαπΙ, 
ηΜ 6 ΚυΐΜβ ΟΙιβΓβοηίΐ», 6ΐ ίη ΟΙιβΓβοηβιη Ρ3ΐζ1η3- 
οϋ» Ιη^ί€ΐυη1 : ςυΐ ΐΓ&]60ΐυ8 1ιίρρο(ΐΓθΐηί Ι&ΐίΙυϋΊ- 
ΜΜ Ιι»1)6ΐ; αΐΐίΐυά'ιηβηι νβΓΟ »1) ίηίβηοΗ ραπβ 
«Ιΐϋηίοπι οουΐί ρβηρίεβΓβ ροββυηΐ, ςιιαηίαπιςυβ μ• 
€ΐυ» Μ^ίΙΐδΒ ρβΠίη^βΓβ ροίβλί. 0υ8ΐηοΙ)Γ6ΐη ουηι ίη 
Ιοαιπι (ΐ6806η(Ιοηΐ Ραΐζίη3€ίΐ£ «ο οαιη Κα8«ί8 ιηαηυι 

ΙΙΟϋΜΠΙΙΐΙ• •Ρωσιστ\, Αεάντι , Σκλβ66νΐ3τ\ δΐ, Ββρούτζη, δ Ιστι 
Βράσμα νερού (49). Κοι\ δ(σβαι<νουα( χα\ αύτδν 
ομοίως * χαι\ άπδ τούτου άκοπλέουσι χα\ πρ6ς τδν 
έβδομον φραγμών τ6ν Ιπιλ&γδμενον, 'ΡωβιστΙ μΙν, 
Στρούβουν , Σχλα€(νιστ\ δέ, Ναπ^ζή * δ ερμηνεύε- 
ται, Μικρός φραγμός* Κα\ διαβαίνονται (20) <1ς τ6 
λιγόμενον πέραμΑ του χραρίου, έν φ διαπ^ρώσιν άπ& 
*Ρωσ(χς οΐ Χβρ^ωνίται, χα\ οΐ ΠατζιναχΤται έπΙ Χβρ^ώνβι, Εχ•ν τδ αύτδ πέραμα, τδ μΙν κλάτος όσον του Ιπποδρομίου, τδ δλ Οψος άποχάτω Εω; δτου πα- 
ραχύπτουσιν ο1 δφ6αλμο\ (%1-!22), δσον χα\ φθάνειν σαγίτταν του τοξεύοντος Κνθεν έχεΤσε. "Οθεν χα\ εΕς 
τδν τοιούτον τδπον χατέρχονται οΐ ΠατζιναχΙται, χα\ πολεμουσι του; 'Ρώς. 

Ηθ6 ΑυΙβηι ΐΓ&ηβιηΙββο Ιοοο, &(1 δ^ηοΐΊ ΟΓβ^ΟΓΗ Μετά δέ τδ διελθεΓν τδν τοίουτον τβιΐον» τήν νησον 

ΐΒ8ΐι1λΐη ίρρβίίιιηΐ, αΐιί ρΓορΙβΓ Ίη^βηΙβιη ςυοΓουαι τ))ν έπιλεγομένην δ &γιος Γρηγδριος χαταλαμβάνου- 
ηετίβοΙλ ο^υΒί, νίνβηΐββςυβ Αν68 ίηιιηοΐαηι. €ιγ- σιν, έν ^ νήαφ χα\ τάς θυσίας αυτών έπιτελουσιν, 
ϋΜΐ «υΐ6Πΐ 83{Η138 (Ιββ^υιϊΙ, 3ΐπ Τ6Γ0 β1 ραη68, η δ(ά τδ ΙχεΤσε Γστασθαι παμμεγέθη δρυν * χα\ ΘΟουσι 
€ΐ €ΐΐηΐ68, ΗυΙ λΐία ρτουΐ ουίηιιβ βιφρβίίΐ, ίά βηίιη πετεινούς ζώντας. Πηγνύουσι δΐ χα\ σαγ(ττας γυρ^ Ιβ ΙΙΙ0Τ6 ΐΗΐΙ)6ηΐ. δοη68 Ιΐβιη ΐηίΐΐυηΐ «Ιβ Ανί1)υ8 , 
Μΐη βάβΓβ, 811 ^001(1616, ϋη τίγ&8 ιΠ38 (ΙΙιηιΐΐβΓβ (Ιβ- 
'ΙμιιΙ. Α1> Ιι8£τ«γο !η8^ΐ8 Ρ3ΐζίιιαΰΐΐ8ΐιι Βιιββί ηαΠο 
^Μ^ο πιβίαοηΐ, «Ιοηβο &<1 ίΐυνίυιη δβΙίηΑΐη ιΐβνβηβ- 
Ηηΐ. Ι8ΐίη6 ροΓΓο ιηοτβιιΐ€8, ςοΑίυοΓ <ϋ(:1>υ8 ΐι^νί- 
χιιΚ, ϋοη6€ &^ ρ8ΐα(ΐ6ΐη 0υη)1ηί8 08ϋαιη ρ6Γ?6ηί9ΐι(, 
ιΜ 8«ηεϋ ^ΐϋβη! ίηβιιία οβΓοίΐιΐΓ : ςυ^ιη ίπ ίη8υ- 
Ιιιη ρΜίςυβιη &ρρυΐ6ηιι(, Ιΐιί <1αο8 ΐΓββνβ (Ιίββ ίο 
^ιΐβΐβ ητληβΙ^^υηΐ, 80 ΓυΓβυ8 ιιιοηοχ^ΐ3 η606888Γϋ8, 
ύ ΐ|«8 ά68υιιΙ, ΙηβίτυιιηΙ ; ριιία, νβΙΙβ, ιη8Η8, €ΐ8νί8, 
β|ΐι» 86θυπι (ΙβΤβΓοηΙ. λΐ ςααικίοίΐυίϋβσι Ουιηίιιίβ 
6ιι|η8 οβίΊαπι ΙιβΒΟ ριΐ1υ8 681, υΐ (Ιίχίηιαβ, 61 ροΓπ- 
|Ι| 86 υ8<|υ6 8(1 ιη8Γβ, 8(1 ςυο(Ι 6Γΐ8ΐη ίη8αΐ8 δαηοΐί θεν, &λλοι δέ χα\ ψωμία χα\ χρέατα, χα\ έξ ών Ιχιι 
Εχαστος, ώς τδ Ιθος αυτών έπιχρατεΤ. 'Ρίπτουσι Γλ 
χα\ σχαρφία (23) περί τών πετεινών, εΓτε χα\ φα- 
γείν (24), εΓτε χα>. σφάξαι «ύτους, εΓτε χα\ ζώντας 
έάσειν. *Απδ δέ τοΟ νησίου τούτου Πατζιναχίτην οί 
Τώς ού φοβούνται (25), Ιως Δν φθάσωσιν είςτδνπο- 
ταμδν τδν Σελινάν. ΕΙΘ' οΟτως άποχινουντες έξ αύ- 
του, μέχρι τεσσάρων ήμερων άποπλέουσιν, Ιως ο& 
χαταλάβωσιν ε Ες τήν λίμνην του ποταμού βτδμιον 
οΙ»σαν * έν { έστι χα\ ή νήσος του ΆγΓου ΑΙΘε- 
ρίου (2()). Καταλαβ^ντες ου ν οΐίτοκ τήν τοιαύτη ν 
νήσον, προσαναπαύουσιν έαυτοΐις έχείσε Ιως δύο χα\ 
τριών ήμερων, χα\ πάλιν τά εαυτών μον^υλα ε Ες ^IίI|I6^^ί 8Ί18 681, Ιη(ΐ6 8ίΙ 0808ρηιη Αιινίυιιι 6θηο6• € ^να; άν λείπονται χρείας περιποιούνται, τά τε &ρ- <Ηι•Ι, ^υο οαιη 88ΐτΙ ρ6ΓΤ6η6ηιι(, 4υί6806Γ6 8θΐ6ηΐ. 
Ιβ^ 6X8660811 Γ86Ι0 ρΓθΓ60ΐί,δί Ι6ΐηρυ8 Γ8ν68ΐ,Αΐ1>υηι 
ΙανΙυαι ρ6ΐιιηΐ : 6Ι ϋ1ί6 8!ιιιιΊίΐ6Γ Γ6Γ6€ΐί ΓαΓ8ΐιπι 
ι»ον6ηΐ68, 86ΐίη8ΐη 86 €οηΓ6ηιηΙ, 8<1 Παηυ1)ϋ Οιι- 
ιιιΙιιΐ8, ηΐ νο68ΐιΙ, Ρ8Γ8€ΐ8ίϋιιαι• Ι>οη6€ Τ6Γ0 5ί:Γιη:ιιιι 
^«ν^ααίι ΐΓή666Γΐηΐ, 8 1816Γ6 οαιταηΐ Ρ8(χΊη8€ίΐΦ : 

βΙ 8ΐ, νΐ 89ρ6 6Υ6ςίΐ, ΐη8Γ6 01000X^18 8(1 ΐ6ΙΤ8Κη 

ρτ•]θ€6Ηΐ, 001068 6χ$€6η<1αηΐ, οΐ €οη]υηοΐίηι Ραΐ- 
ιΐΜΜτϋί8 οΜ8ΐ6Γ6 Τ8ΐ68ηΐ• 86110801 Οονίοοι ρηκ• 

ΙβΤ|η88ΐ 060110601 ΓθΓΟΐί(ΐ8θΙ : 86«1 υΙ)ί ΒαΙ|;8Γί801 

ο•ΙΙ§6ηιοΐ, ίο Ι>8θθ1>ϋ θ8ΐίοιη Ιιι§;Γ6(1ίοηΐυΓ. Α 08* 
ιμΜο εοοορ8θΐ ΐΓ8]!€ίυηΐ, ιη«ΐ6 0οη8ΐ8ηΐί8ηι 8(1 

§00160^ ν8ΠΙ88, 8 Υ8Γθί8 8(1 ΟοΠΙβΟ 011X10811) ρΓΟβ- 

€ΐΐ6νοΙαΓ, ςυ» οοιοίβ %ά βυΙ(|;8Γί80) Γ6β[ΐοΐ)6η) ροΓ- μένα χα\ τά χατάρτια, χα\ τά αύχένια &περ έπΐφέ« 
ρονται. Έπε\ δέ τδ ατδμίον του τοιούτου ποταμού 
Ιστιν ή τοιαύτη λίμνη, χαθώς εΓρηται, χα\ χρατεί 
μέχρι της θαλάσσης, χα\ πρδ; τήν θάλασσαν χείται 
ή νήσος του Αγίου ΑΕΘερίου, έχ τών έχεΙσε άπέρ- 
χονται πρ^ς τδν Δάναπριν ποταμδν, χα\ διασωθέντες 
έχείσε πάλιν αναπαύονται. 'Ηνίχα δέ γένηται χαιρδς 
επιτήδειος, άτεοσχαλώσαντες Ιρχονται εΙς τδν ποτα- 
μδν τδν έπιλεγδμενον "Ασπρον (27) • χα\ δμοίως χά- 
χείσε άναπαυσάμενοι πάλιν άποχινουντες Ιρχονται 
εΙς τδν Σελινάν, εΕς τδ του Δανουβίου ποταμού λε- 
γδμενον Παραχλάδιον (28). Κα\ Ιως Λ διέλθωσι τδν 
Σελινάν ποταμδν παρατρέχουσιν αΟτοΙς οΐ Πατζινα- 
χΓται. Κα\ έάν πολλάχις ή θάλασσα μον<^υλα εις τήν ύΜΟΐ. Α ΙΜΐζ!θ8 ίΐυνίο Μ686ηιΙ)Γί9β Ι6Π'8Ι0 ροΐυηΐ. ^ γην άπο^^ίψΐ), σχαλώνουσιν δλα Γνα τοις Πατζιναχί- 
Αΐ^υο Ιιαοο Ιο σ)θ(1υοι Ιιυο υ8ςυ6 ιΐΚΒοίΠβ ίΙΙβ, ταιςάντιπαραταχθώσιν δμου, άπδ δέ τδν Σελινάν ου 

ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟυΒΙΙ ΝΟΤ^Ε. (18) Νβρδν, α^ιια ¥1(16 Μ6υΓ8ΐαιιι 6ΐ Οιιοαο- 
βίοοΐ• 

(20) 8ί€ 0001 Μ6υΓ8ίθ 6016θϋ80ΐυ8. Ιο 0188. Ιβ^ί- 

ΙΙΙΓ^ χα\ διαβαίνοντες. 

(21-22) ΝίιοίΓοιη,^ΜαηΙιιιηο^ιι/ίρ^ηρίέ^Γβ ρρ$ζνίηί. 
Ιο £ϋΙΐΐ8 61 Ιιι 0188. ΐ6({ΗυΓ φίλοι ρΓΟ δφθαλμοί, 86(1 
ηοο (1αΙ»Ηο ^υίο Ιιιβο νοχ 4βρΓ8ν8ΐ« Γ(ΐ6Γίΐ 8 ΠΙιγα- 
Γΐί8. Μ6υΓ8ίυ8 φίλοι Ι6|;ί1, οι 8ίο ίηΐ6ΐρΓ6ΐαΐιΐΓ : 
ΑΙύΐΐΛάίηΦ ν€το, α^ ίη(€ήοή ραΠε αά ϋίαιη ίοοίηι, 
«Η ά€$ρΐ€ίαη( αιηίϋί, ηΗαηΐηιη $αρία<β ]α€ΐΗ$ ρβΤ" 
αΛ§€Τ€ ρο$»Η. β£ΐ6ηιοι σαγίττα ν(ΐχ Ι.αΐ1ιΐ8, (ΐιΐ8 

^88101 &Γ3Β61 Γβ66θΙίθΓ68 ΟίΟΠίΟΓ. 

^23) Σχαρφίον, $ον$, ΡοΠίιιβ : Σχαρφία, εοΓ5, 
χληρο;. Σχαρφνιά, Ηαϋοΐ υΐ80€ΐΐ8. 5ί€ ΟυΓαη^ίιΐδ. (24) Ιη 018. εΓτε σφάξαι αυτούς, βΓτ• χα\ φαγεΤν, 
εΓτε χα\ ζώντας έάοειν αυτούς. 

(25) 5ί<*. 018. ΕϋίΓΐ ν6Γ0 Ιία1)6η1 ΟΟΙΟίΟΟ €001Γ8- 

Γί8 ; άπδ δέ του νησίου τούτου Ιΐατζιναχίτην οΙ 'Ρώς 
φοβούνται. 

(26) δίο ρ8υ1ο ίηΓπι ; 81 Ιιίο ρ6Γρ6Γ80ΐ ΠιαΙμτΙπγ 
Ιυηι πι 6(111ΐ8, ουηι ίο οΐ88. Έθαιρου ρπο ΑΙΘέρίου. 

(27) "Ασπρον 0τ2^ι% Γ6€6θΙίθΓΐΐΝΐ8 ΑΙΒμμ. Υίιΐβ 
0θϋ8ηςϋ 6Ιο&8. (ϊγφο. 

1(28) ΝίΙιίΙ 8ΐίυ(1 681 παραχλάδιον, Ιοςηίΐ &ΐ6ΠΓ8*πΐ8, 
ςοΑίη ςυοίΐ ϋίνετβϊηηι ύιχιί δίουΐυ» Ρΐ860θ8 ϋ6 
ΰοηιΙΊΐ. 8|$Γ0Γ. 6ΐ 8ΐιεΐθΓ68 1)6 ϋοιί!• Βη€80§ίυ8 
νβΓΟ ίηςιιίΐ, εΙς τδτου Δανουβίου ποταμού παραχλά- 
διον 1(1 (^81 , «6ί ΟαηπΗηζ ίη ηιοιαε βηάΗητ. 177 ΟΕ ΛΟΜΙΝΙδΤΚΑΝίκ) ΙΜΡΕΗ10. 178 

φο6ουντο^{ τίνα, άλλ^ι την της ΒονΑγιρίας γήν ένδν- Α «πιιηηβΓυιιι »ϋ ιηΗαβ ρΙβη» η3?ικ»ΐίο α)>βο1νίΐυτ» «άμινοι, εΙς τ6 τ•υ Δανο^^βίου στέμιον έρχονται. 
*Απ6 θ^ τον Δανουβίου χαταλαμβάνου^ιν £{ς τ6ν Κω- 
νσκάν, χα\ &π6 του ΚωνοπΑ εΙς Κωνσταντίαν βίς 
τ^ν ιιοταμ&ν Βάρνας^ χα\ ίιΛ Βάρνας Ερχονται εΙς τ6ν 
ΐΒοταμ6ν τήν Διτζίναν, &περ πάντα βίσι γης της Βουλ- 
γαρίας, άπ6 δΙ της Διτζίνάς βίς τά της Μββημβρίας 
|ΐέρη (29) χαταλαμβάνουαι, χα\ οΟτω μέχρι τούτιαν 
ό κολυώδυνος αυτών χα\ πβρίφοβος, δυσϊιέξοδός τβ 
χα\ χαλβιώς &ποπβρα{νβτα& τελοΰς. *Η βέ χειμέριος 
των «ύτών *Ρώς χα\ βχληρΐ» βΜίγωγ^^ Εατιν α&τη * 
*Ην£χα & Νοέμβριος μήν βΙσ^λΟη, ευθέως οΐ αυτών 
Αρχοντες εξέρχονται μετά πάντων τών 'Ρώς &π6 
τίν &(αβον, χ«\ απέρχονται (30) εις τά πολύδια (31), ΙΙγΙιβΓίΐΑ νβΓΟ €ΐ «βρβΓλ ΚοΜοταπι Ή¥6η(Κ ηΐίο 
1ΐ8Μ €$1. ΙηβαηΙβ Νον€ΐηΙ)Η ιηβηββ, ςΐϋΐη ρτίιηιιιιι 
βΟΓοιη ρηηοίρββ οαηι υηΐνοΓβα Κιιββοπιιη |;6ΐιΙβ 
6|;Γ6(ϋυηΐιΐΓ Οί^Ικ), βΐιΐη ορρίιΙ» ρΓθβ€ΐ8€ΐιηΙαΓ, ςα» 
Ο.^Γ8ΐ ΑρρβΠαρίιΐΓ,. 91111 ία δΰΐ&νίοα 1θ€λ ΒβΓίΜίηΙο-. 
Γυην Ι)ΐ'υη|^ιιΙ)ίΙαηιιη» €Γί1)ίΜηιιιι« δβΓνΙοπΗίι, 
Γ6ΐί(|υοΓυιη(ΐυ€ δοΙβιτοΓΟπι, ςυί ΒυΜίβ ΐηΐΝΐΙ«ΓΊ| 
8ϋηΐ. ΙΠίο τβΓΟ ρ6Γλ€(9ΐ (οΐ& ^γβπιβ» ηΐΓ&ιιιη ΑρΗΗ 
ΐΜΐιεβ» 8θ1υΐ3 %\^ο\^ Βληλρπ8θιιτίί«€ΊΑΐ>οηι46Μ€ΐι• 
ιΐυηΐ. ΟβΙικΙβ Γβοβρίίβ, ιιΓι βαρηάίοίαιη βεΙ« αιοηο- 
χγΐίβ, ίίβ<1βιηςϋ6 ρΐΌΐ)β ΙοδίΓαοΐί» ΑοιηβιηΙληι ιΐο- 
806ΐΐ(1ιιιιΙ, (ΐαοηίαιη 1}ζί Ρ9ΐΐζιηλθΗ3| ΜΙο Ιηί«Μν« 
ροββαηΐ. & λέγεται Γύτρα, ήγουν εΙς τάς Σχλαβινίας τών τ• Βερβιάνων, χα\ τών Δρουρυβιτών χα\ Κριβ(τζών« 
κα\ τών Σερ6ίων, χα\ λοιπών Σχλάβων, οΓτινέςεΙαι παχτιώταιτών *Ρώς. Δι* δλου.βλτον χειμώνα ΙχεΙαε 
^ιατρεψ^μενοι, πάλιν άπ6 μηνδς *Απριλλίου βιαλυομένου του πάγους του Δανάπρεως ποταμού κατέρ- 
χονται πρδς τ^ν• Κ{αβον. Κα\ είθ* οΟτως άπολαμβάνονται τά αυτών μονδξυλα, χαθώς προείρηίΜΐι» χα\ 
εξοπλίζονται, χα\πρ6ς 'Ρωμανίαν (52) κατέρχονται, δτιοί Ουζοι (33) δυνο^νται τοΙς Π^τζιναιιΙτβ^ιβ ΐΜ^ 
>εμεΙν. 

ΚΕΦΑΛ. Γ. Β 

Π^Ι τ^ς ΧαζαρΙας^ πώς δει ΛοΛβμβίσθΜ, χαΐ 
χαρά τίτωτ. 

\)τι οΐ θ5ζοι δύνανται πολεμείν το^ς Χαζάρους 

^ αντοίς πλησιάζοντες. Όμοίως χα\ ό Ιξουαιοχρά- τωρ *Αλαν(ας ■ δτι τά Ιννέα κλήματα τής Χαζαρίας 
τ|| *Αλα^{^ (34) παράχεινται, κα\ δύναται ό *Αλα- 
ν^, εΐ Αρα χα\ βούλεται, ταύτα πραιδεύειν, κα\ με- 
γάλην βλάβην κα\ Ενδειαν εντεύθεν τοΙςΧαζάροις 
«οιείν * Ιχ γάρ τών Ιννέα κλημάτων τούτων ή πάαα 
(«βή κα\ ά^ρθονία της Χαζαρίας καθέστηκεν. 

ΚΕΦΑΑ. ΙΑ'. 

ΒΒίΛ τον κώττρου Χερσώτος^ καΧ του κάστρου 
Βοσπόρου. 
Ότι του έξουσιοκράτωρος *Αλανίας μετά τών ^ 
Χαζάρων μή είρηνεύοντος, άλλα μάλλον προτιμοτέ- 
ραν τιθεμένου τήν φιλίαν του βασιλέως Τφμαίων * 
ΙάνοΙΧάζαροιού ^ούλωνται τήν πρ^ς τ6ν βααιλέα 
φιλίαν κα\ είρήνήν τηρεΤν, δύναται μεγά)^ς αυτούς 
χαχουν, τάς τε δδους ένεδρεύων, χα\ άφυλάχτως 
αΰτοίς Ιπιτιθέμενος Ιν τψ διέρχεσΟαι πρδς. τε τδ 
Σάρχ&λ^ κα\ τά κλήματα, κα\ τήν Χερσώνα. Κα\ βΐ 
ποιήσεται απουδήν δ τοιούτος Ιξουσιοκράτωρ τουκω• 
λύειν αυτούς, μεγάλι^ς κα.\ βαθείας εΙρήνης μετέχου• 
σ.ν !1 τε Χεραών κα\ τά κλήματα • φοβούμενοι γάρ β2• εΑΡυτ χ^ 

Β€ ϋΗαχατία, ηηοΜοάϋ βί ηποΐπηι ορετα έαΐΛ ΜΙ» 
ίίηρείεη οροπεαί. 
ΟίΛΟίΤΐΒ Μΐυιη πιΓθΤΓβυχί ρο8$•ιηΙ,υΐροΙ―ιι-» 
ΙβΓπιίιιΙ. δίβ 6ΐΐ«ιη ρπιΐ06ρ& Α1«ιμ», ςαίλ ηοτβη 
€\ί9ίΖΛήχ κ{[ίοιΐ68 Αΐ0ΐιΙβΒ Αφοβη! : ραΜΗΟΐςΐΜ 
ΑΙαηί, 81 τβΗαΐ, ίΙΙοβ. ύ^ρτ^άΛύ, ιηλ|;ΒΒΐιιςμ€ΐιιι^ 
ΟΗαζαπ <ΐ2ΐιηιιυπι ίπιραΠαΓο, βίςυβ βοβ κηιιη ρβ^ 
ηυΓίΑ ρπϊΐηβΓβ. Κζ ΗΓιβ ςαίρρο Γ6|;ΙοηίΙ>α8 ΟΙμμΗ• 
οιηηία ζά νίοΐυηι ηβ0688«Γΐ» βυρρβϋίίΜΜίΓ• 

€ΑΡϋΤ XI. 

Οε €α$ΐΐθ ΟΐΰηοΜ $ί ώί οαιίτ• Βϋ$ροτ&•^ 

ΑΙαπι» ρΗηοΊρβ ουιιι εΐιακΑήβ ρλοβ» ιιοιι Ιμ^^. 
1)6ηΐ6, 86(1 Ιηιρ6Γ2ΐθΕί8 Ηοη?ληΊ ΜηιοίΐΜΠί ροΐΙΐΜΠΜΐ 
άϋοβηΐβ ; 81 ϋΐΐ αη βιιηΙοΊΐίλ βΐ ρ&€0 ρβτ86τβπινβ ηον 
ϋιιΙ, ροΐββΐ ΐΙΐ6 ιη^βηΓι 61ι3Ζ4ιγο8 ϋ•ηιιι^λίθ€6ίθ« 
1η νϋ8 6ζοα1)3η(1<ν 61 61^ ίιηρΓονΐ8θ ίΠο• »Κ9Μ- 
άίβηιΐο (Ιιιπι αιΐ δ^ΓΟβΙ €ΐ ζά Γ6({Ιοη68 €Ιΐ6Γ80ΐΐ6ΐηΐ|ΐιβ 
ρΓοαεΊ8€υηΐυΓ. Οιιοά βΐ ρΗηοβρβ ίΙΙβ ορβτΜη ροΐΜδ 
υΐ ΐΙΙί& 2ΐ<1Ίΐυιη ρΓθΙιίΙ>6αΐ, 8ΐι» βαη^ ρ3χ βτίΐ ί» 
€1ΐ6Γ8οηβ εΐ.ΐη Γ6|^ίρηΊ1)υ8. €1ΐλ«»π ςιιίρρβ ΑΙαιΚΗ 
Γυπι 'ίΓΓυρίΙοηβπι Γ6ίοπηί(ΐ9ΐηΐβ8 , ηβςυβ. ίαουΐΐ•!• 
ϋ8ΐ8, ϋ1ΐ6Γ8θη6πι 6ΐ Γ6|;ίοηβ8 €ΐιπι £Χ6Γ€ίΐιι ίπνΑ- ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟυΐΙΙΙ ΝΟΤ^Ε. 
(99) ΙΙβ«Γ8ΐ«ΐ8, αάραΠα ηιεήάΐοηαΐ€$, ίιιΙβΓρπβ- Ό Τωμανίαν. ΠοιηαηίΛ αρυι! δεπρίΟΓβ• ΟΓίΜϊΟβ Γβ ΐ2ΐηΓ. 

(30) 8Ί€ ρ98»Ίπι Οπβεί ^€^6ηΓιο^β8 ρΓΟ ίτΑ του 
Κιάβου. ΡβΓρβΓ&ιη ΙφΐϋΓ ίη βάίΓιβάττδ τδν Κ{αδον 
ποταμδν* ςιιίρρβ νοι ποταμδν <ΐ68ί(1βΓ»ΙιΐΓ ίη πΐ8. υηιΐβ 

βιιΙο,>3ΐηι«ΐ6ΐη ηΓΐ>6πι, (ΐυαπι 8υρ6Γπΐ8 8οηρΐθΓ ηθ8ΐ6Γ 
Λοάβα βΐ Κιδβα 3ρρ6Η3νΊΐ, Ιιίο ΚΙαδον ηυηοιιραΓβ ; 
ηιΚΜΐ ηυίιΐβιη πιαηΐΓβ8ΐβ 6χ εοηΐβχΐη ϋςιιβΐ ; η8πι 
€ΐΊ3ΐη ρβιιΐο ΙπίΓΟ Κ(α6ον Ιΐ3ΐ)βΙ, ηβςυβ 86Γπιο 68ΐ 
()6 αυπιίηβ, 86(1 (Ιβ ιιγΙ>6 ΚΙονία ; άβ ςηα ν'κΐβ (ΐιι'κΐ 
8ΐιρΓ8 8άηοΐ&νΊιηυ8• 

(31) δίϋ ίη ηΐ8. Αΐ ΜβοΓβίαδ πολύδρια Ι6(:6η(1ηιη 
ιηοηβΐ. Πολύδρια Ι(•&!ΐιΐΓ ίη βΙθ88. Ογ. 1ι»1. ΡΙι^νο- 
τΊιιιΐ8 : πολίχνια, πολύδρια, πόλις. 

(33) ΡΰΓρεΓ^υι \€%\\νίΓ ίη ^ά\ύ% 'Ρωμαίαν ρτο €6ηΐΐθΓ68 ηοηηυηςυαηι ρΐΌ ίηιρεήο ΟΗεηίαΙ» 6| 
ίιιΐβΓ(1(ΐιη ρΓΟ ρτανίηαη ΛεΙαίί^ιι λεείρίΐυΓ. ΥΙιΙο 
Ουο^ηκϋ υΐίηιιιιςιιβ Οθ888ΐηηιιι. 

(33) ΥΜβ ςυφ ()6 ϋζ'ΐΑ 61 ΙΙζίβ Ιι&1)6ΐ ΡαΓρΙΐ]ΤΓθ- 

ί6ηίΐη8 ΐπίΓΑ €8ρ. Χ1ΧΥΗ, €ΐ €90. ΧίΙΙ. δηπΙ «ΟΐΓΜ 
ίζί 8611 υβί, δε^ΐΗίοί ραραΐί 61 Ηιιηηίρί, Ραΐζίηαύίλ 
6ΐ β6η6Π8 ρΓ»$ΐ3ηΐΊλ οι ιηιιΙΓιΙικΙΊηβ Ηβικί ίηΓβ• 
ΓίθΓ08,ΐ./^ιιί Βι»ίιιιοΐ)(1ο ά€ ΑφΙα 61 ΤιιιΙβίΝΜΐο 1ίΙ>. 
II, (Ιίαι'. Πύ Ιιί8 α^πηΐ Ζοη8Γ&8 ίη £οη8ΐ. Οικ!» οΙ 
ΙΙοπιαηϋ Οίο^. δεγΙΗζο8 ίη πιοηοωιοΗο, 9ΐΓιΙ<|ΐΐ6 
ΙιίβίοΓΐ»! Βνζβιηιίη» δΟΓίρίΟΓββ. 

(34) 09 Άί»η'υ 6ΐ εΐιαζαΗ» ρΙυπΙ)ΐΐ8 8€πρ|ο» 
ηοδΙοΓ ίϋΓΓΑ εαρ. ζζζνιι, οΐ αρ. χμι. 179 €0ΝδΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΟΗΡΗΪΗΟΟΕΝΙΤΙ 18» 

(Ιοηϋί, ςιιΐα βίιηαΐ υΐΓίδφΐϋ ΙιβΙΙυιη ΪΔΓβΓΓβ ηο- ^ οϊ Χ&ζαρο^ τήν των *Αλανων έπίΟβσιν, χα\ μή βύ- 
ςιΐβιιηΐ, ιη ρΑ€β ά^ϊ%^^& οο%6ηΐατ. ρ^σχοντες &5£ΐοιν μετά φουσάτου (55) &πκτ(ΟεσΟοιι τΙ| 

Χβρφώνκ χα\ το!ς χλήμασιν, ώς μή προς αμφότερους έν ταυτψ κολεμεΤν έξισχύοντες, είρηνεόειν Αναγ- 
χασθήβονται. €ΑΡυΤ XII. 

/>9 Νιρτα Βηΐ^αήα βΐ €Ηα%ατία\ 
ΙΙιιΐ£[8Ηιτ, ςυλίη Νί^πιιη νοε^ηΐ, ροΐββΐ €Ιι&ι3Γ09 
1»6ησ ίηίΰδΐ^Γβ. 

ΟΑΡυΤ ΧΙΠ. 

Όί ^βηΐίΙ)α$ ηηω Τητ€ΐ$ βηίίίίηω ίίΐηί, 

1*01*01$ 1)96 1^168 οοηΐβΓίηΐιΐΦ βυηΚ : α(Ι οεεκίβη- 

Ιέαι ΡΓαηβί» ; 3(1 Μρίβηΐηοηβιη ΡαίζΙηβοίΐΦ ; Λά 

ιηβΓΐ(1ίβιιν ιη8([ηα ΜοΓ&τίβ, βίνβ δρΙιβη<1ορΙοοί Γ^ία, 

ψοβ οιηηίηο & ΤυΓοίβ τα&ΐϋΐ» βδΐ, βί »Ι) ίρ$ί$ ρηι ΚΕΦΑΛ. ΓΒ^. 
Περί της Μαύρης ΒονΛγαρίας^ κάί Χαζαρίας, 
"Οτι χα\ Μαύρη λεγομένη Βουλγαρία δύ'/αται τοϊς 
Χαζάροις πολεμεΤν. 

ΚΕΦΑΛ. 1Γ. 

ΙΤβρΙ τώτ «^ι1)^ΜI^<^»*^ω^ έύτώτ τοις Τούρκοις. 

"Οτι το?ς Τούρχοις τλ τοιαί«α Ιθνη παράχεινται • 

ιιρ^ς μ^ τ|^ βυτιχώτερον μέρος αυτών, ή Φραγ- 

γΙα {36)' ηρ^ ^ τδ βορε^^ερον» οΐ Πατζιναχίται * 

χα\ πρ^ «6 μεσημβρινών μέρος, ή μεγάλη Μορζ- οΙΧΗιβΙϋΓ. €ΗΓθ1>3ΐί τβΓΟ αά ιηοηΐββ ΤυΓείβ βϋ]»- .» 5έα, ήτοι ή χώρα του Σφενδοπλώςου * ήτις χαΥ παν- €6η!• Ροββυηΐ «αίβηο ΡλΙζΙη&άιχ ΤυΓΟββ 1)β1Ιο ίιη• 
ρβΐ6Γ6, (33 (ΙβροριιΙ&η, ιιι^03ΐη(|υ6 ρτ^βΐίαπι α^βΓβ, 
Ιρ$08ΐ|ΐΐ6 Ιη(|;6ηΐι ϋαιηηο βίαοβΓβ, ςυθΐη&(1ιηο<1ϋΐη 
Ιη €0 ςιιοά άβ Ρ&ΐζίπ&οΗιβ ΐηβΐΊΐυίιηυβ ΰ2ρ*ιΐ6 άβ- 
€ΐ»Γ3ΐΐοιη 68ΐ. ΙηΙβηΊβ, ο ϋΓι, δβπηοη'ώυβ ιηβίδοοιιΐοβ 
ΗΐεηΙίβ Χνα^ 9€ ρηΒΟβρΟ ιη62ΐ «οηβίϋΰηι, αίςαβορ- 
^Πυιιβ ροΐβτίβ (1ίτΐΙί»$ ρΓυ<ΐ6η(ί9Β ςυιβί βχ ρβίοΓ- 
ηίβ 11ιβ8»υΓί$ ρΓθΓβΓΓ6« ιη&(|^η3ΐη(|!ΐ6 ρΓυ(ΐ6ηΐίΗΠ) εχ- 
ΜΙμτθ• 8οίΙο Η3(ΐυβ 1)0Γ63Π5υ8 οιηηί1)υ8 ροριιΐίβ 
φΜβΙ Α ΒΜηη ιηβιϋηι «986•άίνΙΐΊ3Γυιη οιιρίϋίηβηι 
}ιΐ8•ΙΙ»ΜΙβ«η ; ςα»ιηοΙ>Τ6ΐη οτηηια ΐ|υχΓυηΐ, οιηπί» 

βΧρ€ΐΐΙΙΐΙ, 116006 00Μθρί8€6η(Ι&ΠΙ ΙβΤΠΐίηΟ υΙΙΟ ΟΙΓ- 

€ΐιαΐ8€Γίρΐ&ιιι 1ΐ8ΐΐ6ηΐ, 86(1 ρΐηη 8•ιηρ6Γ ουρίαηΐ, 86 

ΡΤΟ 611^113 0ρ6Τ8 ΙϋλΧίΠΙΜΙ ΐη6Γ06(ΐ6ΐη Γ6Γ6ΙΤ1 ρο8(υ- 
1λΐι(.Ι(ΐ6θ(ΐιΐ6ίιηροηυη&8ΠΙθΓυπι ρ6ΐιϋοη68 Αοίπιρυ- Ο 
ιΐ6η(68 ρθ8ΐυΐ3ΐιοηβ8« βυβδίοηβ &6 ρΓυ<ΐ6ηΐΙ οχεπδα- 
ΐιοη6 8«ι5τβΓΐ6Γ6 Αίςιιβ ίηΙιϋ>6Γβ οροΓίεΙ : ςυ» ςιιΐ- 
ιΐβιη ςυβιιΙυΒί ιΐ8υ 6ΐ 6χρ6Γΐη)6ηΐο ρβΓΟβρί, υΐ γοιιι- 
ρ6η(]1θ(1ί63αι,1ιυ]ϋ8ΐηο(]ί ίυΐυι*» $υηΐ•δί ςυ8η(Ιθ8ίτβ 
€ΐΜΐζλΗ« 8ΐτο ΤαΓΓ»,8ΐ^ Πη8βΙ, 8ίτ6 λΐί» ςυ»ρί8πι 
ΐΜΤ6ΐΐ68 6Ι δ6^1ιίθΦ |[6ηΐ6β, ιιΐ ρΐ6Γυπιηιΐ6 λ€6!<1ί(, 
Ι«ΒρβΗλ)6βτβ8ΐ68,οθΓοηΜ,3ΐιΐ 8ΐο1λ•,6υ]θ8(1ιιιη ρηε- 
ΙνΜ ηίηί8ΐ6Γϋ μο•», 8ΐ1)ί Ιηηβιηίηί ρο$ΐιιΐ6ηΐ,ί(9ΐ (6 
βΐ€ΐΐ8»ΐΐΗη ορθΓΜ: ΙΙα}ιΐ8πιθ(1ί 8ΐο1« 6( οοτοη» ςυ» 
ΜΜ €*η6ΐ9Ηΐ6ΐ3 το68ΐηυ8, η6ςα6 Ιιοηαίηηιη ορ6Γ8 
«οηί6€ΐλ« ιΐ6(|υ6 ^υιοΜίλ ίη(1η8ΐη3 6Χ60^Ίΐ8ΐβ 8ΐ]η(. 

064 ΙΙ( 9ΐ) 1|Ί810ΓΊ8 1Ρ616Γ1 ίπ Γΐ1)Η8 ΟΓΟΑΠίδ 80ΓίρΙΙΙ111 

τ6ρ6Ηιηιΐ8, ςυαοάο 1>6ΐΐ8 €οη8(&ηΐίηιιηι ίΙΙιιπι ητι»• 
§111110 Ιηιρβηίοτβιη 6ΐΓ66ίΙ, ςοί ρΗιοοδ ΟΙιηβΐίαηο- τελώς ήφανίσθη παρά των τοιούτων Τούρκων, χαλ 
καρ* αύτων χατεσχέ^η. 01 β& Χρωβάτοι πρ^ς τά δρη 
τοΙς Τούρχοις παράχεινται. "Οτι δύνανται χα\ οΐ 
ΠατζιναχΤται τοΓς Τούρκοι; έπιτίθεσθαι, χα\ μεγά•: 
λως πραιδεύειν χα\ παραβλάτηειν αύτους, χαΟώς 
χαΐ έν τψ περ\ Πατζιναχιτών χεφαλαίφ προείρη- 
ται. Έπ(στησον, υ!έ, διανοίας δμμα τής σης Λ($γοις 
έμο?ς, χα\ γνώθι & σοι εντέλλομαι, χα\ ξξεις έν 
χαιρφ ώς έχ πατριχών θησαυρών προφέρειν πλου- 
τον φρονήσεως, χαι έπιδείχνυσθαι χύμα συνέσεως. 
'Ισ&ι οΟν βτι το?ς βορε(οις άπασι γένεσι φύσις ώσπερ 
χζθέστηχεν, τ6 έν χρήμασι λίχνον χα\ &πληστον, 
χα\ μηδέποτε χορεννύμενον, δθεν πάντα έπιζητε?, 
χα\ πάντων έφίβται, χα\ ούχέχει τάς επιθυμίας δρ(ρ 
περιγραφομένας, άλλ* άε\ του πλείονος επιθυμεί, 
χα\ άντ\ μιχρ3ς ωφελείας μεγάλα χέρδη προσπορί- 
ζεσθαι βούλεται. Δι^ δε?τάς τούτων άχαίρους αΐτή- 
σεις χα\ πα^|&ησιαστιχάς αξιώσεις διά λόγων πειθα• 
νών χα\ φρονίμων, χα\ συνετών απολογιών άνατρέ- 
πειν χα\ άναχρούεσθαι. Α?τινες δσον άπ6 της πείρας 
ή^χεΐςχαταλαβεΐνήδυνήθημεν, ώς έν τύπφ περιλα- 
6εΤν, τοιαύτα^ τίνες Εσονται * ΕΙ άξιώσουσί ποτέ χα\ 
αΐτήσονται, εΓτε Χάζαροι, εΓτε Έούρχοι, εΓτε χα\ 
*Ρώς, ή Ιτερδντι έθνος τών βορείων χα\ Σχυθιχών, 
οΤα πολλά συμβαίνει έχ τών βασιλείων έσθή«ιΐν, -ή 
στεμμάτων (37), ή στολών, ένεχά τίνος δουλείας χαΐ 
υπουργίας αυτών άποσταλήναι αύτοίς, οΟτω χρή σε 
άπολογίσασθαι, δτι τοιαυται στολα\ χα\ τά στέμ- 
ματα, & παρ* ημών χαμελαύχια ονομάζεται (53), ΑΝ5ΕΙ.Μ! ΒΑΝΟυΚΙΙ ΝΟΤ^£. 
(35) Φοσσάτον, ϋχβναίαί ; ςυ& 8Ί§ηίΓιθ9ΐίοη6 ρ88- Β 6Πΐ6η(ΐ9νίίη(ΐ8, ραιιΐο 8ορ6ΓΪυ8 ηηΐρρο Ιι&1)6ΐ, χαΐ 8101 ΟΟΟΟΓΓΙΙ 2ΐρυ(1 δ6Γίρ(0Γ68 Β^ΚΙΠίίΐΙΟδ, 060000 

«ροά Τ30Γ1608. Ι.α(ίηί ςυοςο6 Γ606θΐίοτ68 [οααΐΗηι 

ΡΓΟ βΧΒΓΟϋϋ (1ίΧ6Γ6. 

(38) 06 Ργ&ιιοΊ», ΜοΓ&νίΑ 61 €ΗγοΙ>γ.Γι8 ρ1αΓί1)ο$ 
ΗιΓγο «κ'α &(1βη) 6οο8(3θΙΙίΐθ8 ; ϋ6 δρΐιεοιίορίιιοο 
αιιΐβιη ΜοΓλνίχ ρποοίρβ 63ρ. χϋ, υΐιί νηΐ6 ςο^β α(Ι- 

110131008. Βο ΙΐΑΟ ΡΓ30€ί3 γίΐΐβ (\\Ϊ'Λ θΙ)56Γν3ΐ Οο- 

€»ηκίθ8 ίο ηοΐΐ8 3<1 €1)Γθοίοοη ΡβΒοΙιαΙο ρα^. 5^8. 

(57) Στέμμα Ιιίο ρΓΟ €θτοηα βοοιίΙΟΓ; 86(ΐ ηΐ νβ- 

ηο8 <1ί€30ΐ ρΓΟ ϋαηΐΘίαηοίο \\\ο ΟοηδίβοΓιηίβηεο,. 

(|00 Ι0ΐρ6Γ3ΐ0Γ68 €θΙΙ8ΐ30ΐίηθρθΙΊΐ3Πΐ 63001 Γ6(]ίπΐίΐί 

66ΓουοίιΐΓ, Ιηοι ΐη βοΓοοι οοοιί$η)3ΐί1)υ8, Ιυιη ίη 
60Γ0ΐη Ω(|;ιιπ8. 

,(58)1ΐ36χοοηΐοχΐα Γ68ΐί1υΐπ)0$ : ΐπ πι$8.00ΓΓυρΐ6 
Ιβ^ιΙΟΓ : αηερ ύμεΤς χαμελαύχια λέγεται * ίο 6(1ίΓΐ8 
\^10 Ιλ8ώ€ΐ0Γ λέγετε. Εχ οοοίβχΐυ, ίοίΐυίΐοΐι. ϊΐΛ τά στέμματα 3ι παρ" ιΙ^μών χαμελαύχια ονομάζεται. 
υΐ)Ί ρ6Γρ6Γ3(η 86ΓίΙ»ίΙ Μ6υΓ5ίυ8 παρ* υμών ρΓΟ παρ* 

ίμών. Ν30) ςο3πιρ1υΓίαιΐ ροροΓι 6χ ΠΓΐ8 86ηΐίΙ)ο$ 
0Γ63ΐίΙ)υ8 30 5ογ11ιίοί8, 06 (ΐοΊΙ)θ8 ΙοηοΗοΓ ΡΟΓ* 

ρΗγΓΟΚ6θίΐ08 Ι30ϋ3ΐ0 ΙΟΟΟ ΙΙΙγΓΙΟΑ 110^03 0161)30- 

ΙΟΓ, 060 3ΐί3 3ΐ) Πΐ3, ^03 ηο8ΐΓ3ΐ68 ; βΐ ςυ3 ηοί• 

άΟϊύ ΕοΓΟρ^β 1)30(1 011111013 ρ3Γϋ ΟυΠΟ ΟίΚΟΓ. 1}ζίΐΟΓ 

χαλεμαύχιον 6υιο οοο 8ίΙ τοχ ΙΙ1^ηο3, οΙ Ιίί]0(*1 οχ 
διΓκΐ3 : Καμελαύχιον, ίθ(|πίΙ ι1ΐ6, 'Ρωμαίων ή 
λέξις, ^ηθείηδ* άν χα\ Ελληνιστί, παρά το χαυμα 
έλαύνειν, χαμελαύχιον. £3(Ι6Π) Ιΐ3ΐ)60ΐ Ιι6χΊοοο Ογ- 
ΓΐΙΓι 61 βΙθ88Φ Β38ίΙίο. Νοο νΜβίοΓ ςο'κίεπι 86γΊ• 
1)6ηιΙαιο παρ* υμών, 86(1 οΐΓθΙ)ίςα6 παρ* Ι)μών. 

0(ΐί(1 311160) &ίΐ 03αΐ6ΐ300ΐυΠΙ ρ3ϋ1θ 80ρ€Πυ8' ΟΙΟ- 
0010108. 181 ΌΕ ΑϋΜΙΝΙδϊΙΙΛΝυΟ ΙΜΡΕΙΙΙΟ. 152 

παρά άνΟρώπΐιΐν κατΞακευάσθησαν, οδτε έξ Α ππμ ίιηρβηυηι ΙβημίΙ, ϋϋ ροΓ Βη{[βΙΐίηι 1»Ιβ8 ϋοΙ»$ ανθρωπίνων τβχνών έπενοήθησαν, ή έξειργάσθησαν^ 
4ιλ}.* ώς &π5 παλαιάίς Ιστορίας έν άποό(&ήτο(ς λ^γοις 
γεγραμμίνον εύρίσκομεν, ήνίκα ό Θε6ς βασιλέα 
έποίησεν Κωνσταντινον έχεϊνον τ^ν Μέγαν τδν πρώ- 
τον Χρκστκαν^ν βααιλεύααντα, δι* αγγέλου αύτφ τάς 
τοιαύτας στολές έξατΐέστειλεν, χα\ τά στέμματα, & 
ι:αρ^ ημών χαμελαύχια λέγεται, χα\ διωρίσατο αύτφ 
θειναι ταΟτα έν τ|) Μεγάλη του θεουάγί^ Ιχκλησί^, 
ήτις έπ* ονόματι αύτης ένυττοστάτου σοφίας θεού 
Αγία Σοφία κατονομάζεται, χα\ μή χαθ* έχάστην 
αντα άμφιέννυαΟαι, άλλ' δτε δημοτελής (39) χα\ 
μεγάλη τυγχάνη Δεσποτική εορτή. Δι6δή βεοΰ προσ- 
τάγμ«τι ταύτα άπέθετο, &τινα χα\ άνωθεν τής 
Α; (ας τ^«έζης Ιν τψ θυσιαστή ρίφ του αύτοΟ ναοΰ 
βποιχρέμαται, χαΐ είς χόσμον τής Ιχχλησίας χαθ- 
ί ιτηχεν. Τά δέ λοιπά Ιμάτια, χα\ σαγΙα (40) βασι- 
λικά της ΙερβΙς ταύτης τραπέζης άνωθεν επίκεινται 
λφαιύιούμενα. Ήνίχα δέ χαταλάβη τοΟ Κυρίου 
ημών χα\ βεου ΊησοΟ Χρίστου εορτή, άναλα^άνε- 
ναι τά έχ τοιούτων στολών χα\ στεμμάτων τά πρ6ς 
τίν χαιρ6ν επιτήδεια χα\ αρμόζοντα ό πατριάρχης, 
χαΐ αποστέλλει πρ6ς τ6ν βασιλέα, χα\ άμφιέννυται 
αυτά .έχεινος ώς υπηρέτης Θεού χα\ διάκονος Ιν τ!) 
«ροελεύσει, χαι μόνον. Κα\ πάλιν μετά τήν χρείαν 
^ντιστρέφιι αυτά προς τήν έκχλησίαν, χα\ άπόκειν- 
ται έν αύτ^. *Αλλά χα\ κατάρα του αγίου χα\ με* 
γάλου Κωνσταντίνου (41) έστ\ν έν τζ άγίςι ταύτη 
τραπέζι) της του Θεού εκκλησίας εγγεγραμμένη, οΐ €0Γ0η38, ςυαδ ηο8 ο^ιτιβίβυοία τοο&ιηυβ, ιηίδίΐ, 
]ιΐ8ΗΊΐς(ΐ6 βλ (ΙβροηβΓβ ίη Μλ^ϊϊζ $9ΐηοΐΑ Οβί βοοίβδί», 
ςιιχ ϋβ ηοπαίηβ δΑρΙβηΐΊ» ΟβΙ βιϋινροβίΑΐχ 8&ιΐ€ΐα 
δηρίπα 8ρρ6ΐΐ3ΐυΓ; ηβο ςυοίίάιβ ίΙΙα υΐΊ ρΓχεβρΗ, 
8€(1 ΙαηΙυηι ίη ραϋΐίοο 6( ώλλ^λο Ι)οιιιίαί€θ ΓββΙο : 
.ςυ&Γ6 6χ ]α88υ Οβί Ιιχο ϋβροβίΐα, €1 δυρη 8Α0γαιιι 
ιηβηβαπι ίη 8ΐΐαπ ίρβίυβ ΙβηιρΙί 8υ8ρβιΐ8& αιαηβηΙ, 
α ίη ΟΓηαΐυπ) €0€ΐϋ8ί9β ϋβριιΙ&Ια &ιιηΙ. Κϋΐίηυα Αα« 
ΐ6Βΐ ΐη<2υηΐ6ΐιΐα βΐ 8αβ[8 ίπιρβΓίαϋα ιο^ιγα Ιιμιο 8&- 
€Γ8ηι πΐ6η88πι 6χΐ6η8& ]8€6ηΐ. €υιη ροΓΓο ΟοαιίοΚ 
Μ Οβί Iιο&ι^^ Ιββα €1ιπ$ιί Γβδίαηι ίιιοίϋβηΐ, «ι Ιιυι- 
ίυβαιοϋΐ 8ίο1ί8 61 οογοπιβ βα αοοίρίυηΙιΐΓ & ρ»(παγ- 
οΙια, 4ΐΐ£ 4υαι ορροΓίιιπΑ 6ΐ οοανβηίΰοΐί» βυηΙ, ςυί 
6& Α(1 ΙιηρβΓαΐΟΓβιη πιίαίΐ, ίβ^υβ 111ί8 ΐβιιςιι&ιιι ηιί- 
ηί8ΐοΓ Οΰί ίη ρΓοεβββυ ΐαηίαακ ίη<1αίΙιΐΓ; «ΐηυο 
ηΐΓ8ΐιπι ροβίηπΑΐη ί1ϋ8 €81 υ8ΐΐ8, βλ Γβηιίΐΐίι ίη 
θθΰΐ68ί8πι, υ1>ί ΓβροηαηΙυΓ <1β ιηοΓβ. Οαίηβΐίϋοι 
β&ηοΐί (ίΐ πΐΒ^ηί βοηβίαηΐίηί ίη Οβί «οΰΙββί^Β «αογ» 
ιηβηδα ιιι&1β<1ίεΐΙο δ0Γίρΐ8 684, υ( ίρβί ρβΓ Αΐι^οΙυπι 
0608 Π)8ηϋανί1. 1]1 β4 ^^ Φ'^^ ίπ)ρβΓ»ΙθΓ ρΓΟ ΐ|υα- 
χυιηςυβ η6€688ΐΐ&ΐ6 αυΐ γογοοι ΰοηάίΐίοηβ, δίνβ οι^ 
ίηΐ6ΐηρ68(ίνα 6υρί(1ίηβ, 6χ ίί8 ^υχά&πι 8υΓ6Γ3ΐ, 80 
βίνϋ ίρ8β 118 υΐΑΐυΓ, αυΐ 3ΐίί8 ρηβ1)6Γ6 Μΐ^βαΐ, ςνι^δί 
1ιθ8ΐί8 61 Οβί ]ιΐ880Γυιη ίηίιηίου8, λΜΐΙιοηι&ΐβ ΓβΓί^' 
ΐυΓ, βΐ αϊ) Εΰ€ΐ68ί3 βχρβΙΙλΙιΐΓ. δι νβΓΟ ίρ8β ςυοςυο 
λΐία ίΐΐίβ 8ίπιίΙίΑ 6(θ€6Γθ ν6ΐίι, ίρ8α ι(υοςυβ 666)β8ί;ι 
ΓβοίρίαΙ, 1ί56Γ2 νοεβ ρβίβηΐίϋιιβ 6ρί8€θρί8 0!ηηίΙ)υ8> 
€ΐ ββηαΐυ : ηβηυβ ν6ΐ ίιηρβΓλΙοπ ν6ΐ ρ»ΐΓί3Γ€ΐΐ9β νβΐ χαθωςαύτψό θ«^ διά του αγγέλου διωρίσατο. "Ινα Ο ουίςυ»»! Ιιοηοίηιιιη Γ&ουΐΐαβ βίΐ, Γβηιιη 1ιυ]υ8ΐηοιΙί εάν βουλη<^ βασιλεύς διά τίνα χρείαν ή περίστασιν, 
ή έπιθυμίαν άκακρον έξ αυτών έπάραι, χα\ ή αΟτΙς 
χαταχρήαασθαι, ή έτέροις χαρίσασθαι, ώς πολέμιος 
χα\ τών του ΘεοΟ προσταγμάτων έχθρας άναθεμα- 
τίζηται, χα\ της *£χχλησίας άποχηρύττηται. ΕΙ δέ 
χ«\ αύτ,δς Ιτερα δμοια χαμείν βουληθ|(, ?να χα\ 
αύτ3ι ή του Θεού εκκλησία άναλαμβάνηται, τών αρ- 
χιερέων πάντων 8ίς ταύτα πα(^|&ησιαζομένων, κα\ 
της συγκλήτου * χα\ μή έχειν έξουσίαν μήτε τ6ν βα- 
σιλέα* μήτε τ^ πατριάρχην, μήτε έτερον τίνα τάς 
το€ζύτας αναλαμβάνε σθαι στολάς, ή τά στέμματα, 
άπ^ της άγίοις του Θεού εκκλησίας • κα\ φύβος μέγας 
έπήρτηται τοΙς βουλομένοις άνατρέπειν τι τών 
τοιούτων θεϊκών διατάξεων. ΕΤς γάρ τις τών βασι <|υ3ΐηρΊ3ηΐ 6Χ 8&η6ΐβΙ Οβί 60£ΐ68ίΑ 6Χρ0ΓΐϋΓ6, 8ΐΥβ 

8ΐο1» 6» 8ίηΙ 8ΐν6 οοΓοη». δαηβ ϋ$ ςυί βχ Ιιι^υδ- 
ηιοιίί Οβί ιη&ηϋ&ιί8 ςυοϋηυ&ηι 6ν6Γΐ6Γ6 νβΐΐηΐ, ιηΑ- 
•[^ηλ ίπ)ρ6η(1<'Λ Γοηηίιΐο. Ν&ιη ςυίϋληι ίηαρβΓαΐΟΓ» 
1^0 18 νο€&1)αΐιΐΓ, ςιιί 6ΐί3ηι βχ €Ιΐ8ζαΓία ιιχοΓβηι 
(1υχ6Γ3ΐ, οαιη ίηοοηδυΐΐο αυ8υ, ςυο(Ιρ'κιιη βχ !ιί860 
8ΐ6ηιιη»1ί1>υ8 Αΐ)8ΐυΠ886ΐ, 6ΐ8ΐ Οοιηίπίοο ηοιι οοεαΓ- 
ΓβηΙο Γ6810, αίςυβ ίϋ ργφΙθγ ρ&ΐηαΓβΙι» γοΐυηΐβίβπι, 
Ιιαιιο 8ί1)ί 0Γη8ΐαπι ίιηρο8ΐιίΙ : άο 8υΙ)ίΐο €3Γΐ)οη6 ίιι 
Γαβίβηι βΓαιηρβηΐβ» ιη8ςηί8 ίη(1β βΓυοί&ΐυβ <1οΙοπ1)υ8 
ιηίδβΓβ ρβπίΙ, ΑΟ 8ίΙ)ί &ηΐ6 Ιοιηρυβ πιοΠβηι ηιαίυΓβ- 
νίΐ. Αίςυββχ 8υΙ)ίΙλη6& ί1ΐ3 1ιυ]υ8αιθ(ϋ 3υ(1^α;£ ιιΐ- 
Ιίοηβ, ί8 6χίιι<1β ιηθ8 ίηάυι.Ιυδ 681, ιιΐ ίπ)ρ€ΐ'αΐοΓ 

ΟΟΓΟη^ΟΙ 80€6ρ(ΐΙΓυ8 ]|ΙΓ61, βΐ ρΓΟΓίΙβαΙϋΓ 86 1)ί1ή1 λέων. Λέων ονόματι, δς κα\ άπλ Χαζαρίας γυναίκα ^^ ιη8η<ΐ3Γΐ8 61 οοηβαβίυϋίηίΐιυδ 3ηΓκ]υί8 Ιιιι]υ8Π)0(1ί 
ήγάγετο, άβούλψ τόλμη χρησάμενος έν τών τοιού- βιΙνβΓδυηι, »£|;Γ688υΓυπι 8ΐιΙ ο1α1υηιπι 6886 ; 
των άνελά^το στεμμάτων Δεσποτικής μή παρονσης &1^|υβ ίΐ3 α ρ&ΐΓί3Γθ1ια οοΓοηβΙαΓ, βΐ 8ΐα(αΐ£ 8θΙοηι- 
έορτης, χςι\ δίχα γνώμ()ς του πατριάρχουΐ, τούτο ηίΐ&ΐί βοη^ΓΟβοΐία ρβΓβ^λΙ 61 3ΐ>8θΙναΐ. 
περιεβάλετο. Κα\ ευθέως άνθρακα έπ\ του μετώπου έχβαλών, χα\τα?ς έχ τούτου όδύναις κατατρυχδμε- 
νος, χαχινχάχως, άκέ^^ξε τδ ζρ (Α% χαΐ πρ6 καιρού τ6ν θάνατον έπεαπάσα':ο. ΚαΙ του τοιούτου, 

ΑΝ3ΕΙ.Μ1 ΒΑΝΟυΚΙΙ ΝΟΤ^Ε. (59) Τ%&β Οοάκιαιη ϋο ΟΙΓιο. αυΙ^ €οη8ΐ&ιι- 
Ιίηορ. 

(10) δΊ6 ίη ηΐδ. ΡβΓρβΓ&πι Ιη βϋίΐίβ, τά δέ λοιπά 
Ιμάτια σαγία, βΙο. Σαγίον, σάγη 6ΐ σάγιν νοχ 
Ι^αΐίη», 8α§Ηηι. ΥίιΙβ Ουι-βπκίί 61θδ8. 6γ%6. 

(41) ΟοΓΟίιαιη αυίβηι Ιι&ιιο ίιηρβΓ&ΙοΗδ ΐ3ρίΙΓΐ8 
οπιβιίαπι άοροδίΐ^ηι Γυίδββ ίη »ι1θ δορΗίαηα, αΓιί 
γ«»Ιιιηΐ, αΐι ΗβΓΜϊίΙο, &1ϋ 3 Μβηηοίο ; 3ΐϋ (Ι6η1(4ΐΐ6 
«1> ίρδο ϋοηοΜιΐίπο Μ8(|;ηο, υΐ Ιιίο νί^ΰΐαΓ ίηιιυοτβ 8€ΓίρΐΟΓ ΙίΟδΙθΓ. 

(42) δί€ ίη ΠΙ8. €θ(Ιί66, ηίδί (|ΐιο<!Ι ρΓΟ χακινχάκως 
86Γί1)ίΙϋΓ κακήν χάκος. ΑΙ 8€Γϋ)βη(Ιιΐίη |χακινκάκως 
(ΙοοοηιυΓ 6χ νίΐα 83ηΓΐί δίρρίι^ηί Ιυηίοπδ 6<1ίΐ3 α 
(Ιθ€ΐί88ίηιο Ο. Β6Γη3Γ<1ο ιΐ6 ΝοηίΓαιιβοη ηοδίΓο, 
ρα^;. 515 : χακινκάκως παρευθύ του ζήν απαλλαγεί 
61 ρ3^. 527 : καχινκάκιος τ^ ζήν άπέ^^ηξεν ε!ς άτε 
λεύτητον παραπεμφθεισα κύλασιν. ΡοΓρβΓΑηι 3ΐιΐ6Πΐ 
ία ΕιϋΙίδ Ιΰ^ΊΐαΓ , κακήν καχώς άπε^όήζ^το ζεΐν. 183 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΓίΙΤΙ 184 

συντόμως έχ^ιχηθέντος τολμήματο; Εχτοτβ τύπος έγένβτο, ώστε {ν τφ μέλλβιν στέφβσβαι τίν βασιλέα 
Κρ^βρον ύμνύειν χαΐ άσφαλίζεσ^αι, β?ι ούβέν έναντ{ον των προττεταγμένων, χα\ έχ παλαιού φυλατ- 
ΰομένων τολμήσΐ) ποιήσειν, ![ έννοι^σασθαι, χα\ οΟτως ύπδ του πατριάρχου στέφεσθαι, χα\ τ^ &ρμ^ 
ζοντα τ|] χαθεστώση έορτ}} έπιτελειν τε χαΐ β^απράτυεσΟαι. 112 ςυοςυβ άβ ΟπΒΰο ι^ηβ, ςυί ρ6Γ δίρΐιοηεβ 
2ΐηίΐϋΙυΓ €ΐΐΓ&ιη 1ιιι1)β98 βΐ βοΐϋΰίΐοάΐηβιη οροΓίβΐ, 
αΙ »1 ςαβηάο Ιιυηο ρβίβΓβ «ιϋβ^ηΐ, υ( & ηοΐιΐβ ρΐβ- 
Γυηκιοβ ρβϋβΓυηΐ, 1ιιι]υ8ΐηο(]ί βοβ τοΓΐ)ί5 ρβροΙΙβΓβ 
α 9ΐιηλη(ΐ3Γ6 ροββίβ : ΙβΙικΙ ςνο^αβ ρ€Γ «η^βΐιηη, 
ιη3|;ιΐ0 6ΐ ρΗπιο ΟΙ^Γίβΐί^ηο ΐπιρ6Γ3ΐ0Γΐ 8»ιο(ο ϋοη* 
ιίΑπίίηο 08ΐ(•η8υιη 68ΐ, ηιΓι ηιοηίΐα 61 ρΓχοβρίϋ ^πι- 
«ία 631 (Ι6 Γ6 αΙ> 6(Μΐ6ΐη «η|;6ΐο &6€6ρϋ ; (ςιιο<1 λ 
ιη^ΙοΗϋυβ εβπο ΐ68ΐίιηοηΊο βιΐΐάίοίιηυβ) υΙ «ρυά 
8ο1ο• €ΙΐΓί8ΐί8ηθ8, 61 ίπ ίιηρ6Γ8ΐΙοήλ ΙαηΙυηι υΓ56 
ρ8Γ6ΐυΓ, 61 ηοβ&I^1)^ : η6(ΐιΐ6 λ(1 ιΐίλΐη ςυ8ΐη€υπιςη6 
ββιιΐ6ΐη ΐηη8ΐηίΙ*8ΐΐηΓ, νε! ΐηϋΒΐυΓ. 0υ3ΐηο1>Γ6ΐη 
ϋΐι^ηυβ 10601 ίηιρβτ&ΐΟΓ, υΐ Ιΐ8ΐο (16 γ6 8ΐΐ€0688θηιπι 

Οΐΐ6ΐη 0ΐ>8ΐΗη96Γ6ΐ, Ιη 836Γ3Ι Ι>6Γ6€θΙβ8ΐ» ΐη6η83Ι 

(ΙΐΓ•• Ιη86πΙ)ΐ ουΓ&νίΐ ; υΐ ςηΐ 6χ 1ιυ]ιΐ8ΐιιθ€ϋ Ι^ηβ 
9ΐϋ8 ^60111)08 ϋ3Γ6 ρηβ8υιηρ86ΓΗ, η6 ΟΙιπβΓίίπυβ 
Ι|ΐι1ϋ6ΐη νο€6ΐυΓ, ηβςυβ ϋΙ^ίΐίΐΐβ αΐίςυ»^, ν6ΐ πια- 
Κί8ΐΓ8ΐα όίΒηΒ8 1ιαΙ)6&ΐυΓ; 86(1 6ΐ βΊ ηιΐ6ηνΐ6η68ΐ 35 
ϋΐο 06]ΐ€ί3ΐιΐΓ, 61 ίη 8»ουΐ3 8»ΓΐιΙοηιιη 8η3ΐΙΐ6ΐη3ΐ6 
ί6Γ!ΑΐυΓ, 61 ΐΓ&αυο3(υΓ, 8ΙΤ6 ίιηρ6Γ&(0Γ, 8Ίτ6ραΙη:ΐΓ• 
6ΐΐ8, 8ίτ6 &Πυ8 ςΐ]ί8ρί3ΐη, 8ΐτ6 ρηηθ6ρ8, 8ΐν6 βϋΙκΙΊ• 
ΐυ8 β5 Γυ6Γί(, ςιιΙ Ι3ΐβ ρι*«€6ρΐυιη νΐοΙαΓ6 Λ%%τ6Β$η8 
Ιιΐ6πΐ : οιηιΐ68<ιυ6 ζβίο 6ΐ ΐΐιηοΓβ 06ί ίη8ΐηΐ€ΐοβ 
λοΓίΑΐυβ 681, ιιΐ Ι3ΐ6ΐη Ιιοιηιηεηι Ιαηςυβηι Ιιο&ίοιη 
|ΚΐΙ)Γΐ6υηι, πΐΒςηί^ιιε Ιιιι]υ8 ρηκοορϋ ΐΓ8η8ΚΓ6δδθΓΡΐη 
ΐΐ6 ιη6<)ίο ΙοΠί 88ΐ8ΐ{;3ηΙ, 8ΐ9ΐΙιηςιΐ6 <ϋΓ8 ηιΟΓίβ αΓΟ- 
€13111. ΑοοΜΊΐ 3υΐ6ΐη 3ΐί<ιυ3η(1ο, (ιη3ΠΓΐ3 »6ηιρ6Γ 
Ιοουιη ΐηνβη'Γεηΐε^ 3Γκ|ΐΐ6ΐη 6 (Ιυο'ώυβ ηοβίΓΐβ, 3ϋ- 
€6ρΐΐ8 β6ηΐίΠηιη ςυοηηη<ΐ3ΐη πηιη6πΙ>ιΐ8 ςυλίηρίυτί- 
1018• Ιιυηο Ιρβίδ ί§η6ΐη ΐΓ3<1Ί(Ιί886 : 31 06θ Ιιοο βοβ- 
1υ8 ίηυΐΐυηι ηοη Γ6ΐίη(|ΐΐ6η(6, ουιη 83η€ΐ3πι Ι)6Ί 

666168*13111 ίη($Γ6δ81ΙΤυ8 68)^1, ί([1ΐΐ8 6(Βΐί(υ8 (ΙβΙβρδΜΒ 

ίρβυιη <ΐ6Τ0Γ3ν11 61 3ΐ)8υιιιρ&Η• Ηίηο ιη6ΐιΐ8 ΐΓ6ΐηοΓ- 
ςυ6 ιη3{ηιΐ8 3ηίιηο8 οηιηίιιιη ΐην38ΐΐ; 6ΐ]3ΐη Ίηάβ 

Ιΐ6ΐηθ, ¥61 ίΐηρ6Γ3ΐΟΓ, νεί ρΓΐη06ρ8, νβΐ ρΓί?3ΐΐΙ8, 

ΐΡ6ΐ ιηίΐίΐίοβ ρΓφΓεοΐϋδ, ν6ΐ 3ΐίυ8 ςυιβρίβπι πιοη3- 
Ιίιιηη, ςυί<1 8*ιιηίΐ6 ίη 3ηΙιηυπν 1η(Κΐ66Γ6, ιηιιΙΐθΓ|υ6 

Βΐίηυβ Γ6ΐη 3(|[^Ι'6ϋί 31ΐΙ Ρ6γ666Γ6 {ΜΙ81Ι8 68ΐ. 

ψυχαΐ^ι 3βα\ οΟχέτι ού$ε\ς τ•ΰ λοιπού, ο5τε βασιλεύς, Α Όσαύτως χρή σε χα\ περ\ του ύγρον πυρ&< τοί 
βιά των σίφίονων (45) Ιχφερομένου μερΕρΕν^ν τε χα\ 
μελετ|ν« ώς ε?περ ποτ^ τολμήσωσί τινε^ χο^ αυτό 
έπιζητησαι, χαθώς χα\ παρ* ήμών' τηλλάχις (ζήτη- 
σαν, τοιούτοις αυτούς ίχρ^ς άποκρούεσθαΓχαΙ Αιηπέμ• 
ιτεσθαι ^ήμασι, δτι Κα\αύτ6 δι* αγγέλου τφ μεγ4&ιρ 
χα\ πρώτφ βασιλεΤ Χρ^στιανφ άγίφ Κωνσταντίνφ (ϋ) 
Ιφανερώθη χαΐ έβιβίχθη. ΙΓαραγγελ{α< β^ μβγάλας 
χα\ περ\ τούτου παρίί του αύτου έιγγ^λοο (^«κο,ώς 
παρά πατέρων χα\ πάππων πιστωΟέντες πληροφο» 

^ ρου μέθα, 7να Ιν μόνοις τοΤ; ΧριστιανοΙς χλ\ «ήΙ δι^ 
αυτών βασιλευομένη πόλε ι χατασχ8υΑζηται«. Αλλαχοο 
δ^ μηδαμώς * μήτε εΙς !τερον Εθνος τλ οΤον δή«ο«^ 
παραπέμπηται, μήτε διδάσχηται. *ΟΟενχα\ τοΙς 
μετ*«6τδν 6 μέγας ο^τος βασιλεΰς έξασψαλιζόμενος 
περ\ τούτου, Ιν τ^ άγί^ τραπέζιο της του Θεού έκ- 
χλησίας αράς Ιγγραφήναι πεποίηχεν, Γνα ό 1χ τοδ 
τοιούτου πυρ^ εΙς Ιτερον Εθνος δούναι τολριήσβς, 
μήτε Χριστιανές άνο(λάζηται, μήτ< άξ^ς τινδς ή 
άρχης άξιοΰται • άλλ' εΓ τίνα χα\ Εχων τΰχυ, »β\ 
άπ% ταύτης ΙχβάληταΓ, χα\ εΙς αΐώινα αΙώνων έτναθε- 
ματίζηται χα\ παραδειγματ{(ηται, εΓτε βασιλεΐις, 
εΓτε πατριάρχης, εΓτε τις &λλος οίος ο&ν &νθρ«κος, 
εΓτε άρχων, εΓτε αρχόμενος τυγχάνοι, 6 τ^ τοιαύ^ 
την Εντολήν παραβαίνεκν πειρώμενος» Κα\ προν^ 

Ο τρέψατο πάντας τους (ηλον χα\ φόβον θεοΰ Εχοντοις 
ώς χο(ν6ν Εχθρων χαΐ παραβάτην της μεγάλης ταύ- 
της Εντολής τ6ν τοιούτο Επιχειρουντα ποιεΙνάναιριΤν 
σπουδάζειν, χαι Εχθ(στφ τψ χαλεπφ (45) τΜίραπέι•- 
πεσθαι θανάτφ. Συνέβη δέ ποτέ της χαχίας άε\ χ(Ι^ 
ραν εύρισχούσης, τινά τών ημετέρων στρατηγών» 
δώρα παρά τίνων Εθνιχών πάμπολλα είληφότα, μβ- 
ταδοΟναι αύτοΤς Εχ του τοιούτου πυρ^, χα\ μί} 
άνεχομένου του Θεοΰ άνεκδίχητβν χαταλιπεϊν τΐχν 
ποράβασιν, Εν τφ μέλλειν αύτ^ν Εν τ|1 άγ^φ «βΰ 
Θεοΰ είσιέναι Έχχλησία, πυρ Εχ του ούρανοϋ χατ- 
ελθ^ τούτον χατέφαγε, χα\ άνήλωσεν. Κα\ άπότότε 
φόβος μέγοις χα\ τρόμος Εν ταΐς απάντων Ενετέθη 

οΟτε άρ/ων, οΟτε Ιδιώτης, οδτε στοατηγ^• οδτ• οΤος ΑΝ5ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝΟΉΒΙΙ ΝΟΤ^ΰ. 1ΐ6ΐΐΓ8ΐυ8 ί6|;6η^ϋΐη 3ίΙ, χαχήν χαχώς άπε|&(5ήξατο 
ζωήν. Ου» ν6Γ0 Ιιίο ηαπτβΐ ΡθΓρΙιγΓ086ηίΐυ8 άβ 
ιιιοΠβ Ι460ηί8 €Ιΐ3Ζ3Γί, 83ΐί8 6οην6Βΐυηΐ ευιη ϋ8, 
ηη» <]6 60 1ΐ3ΐΐ6ηΙ ΓβΙίηυί 8θπρΐθΓ68 Εγζ3ηΓιιιΙ• 
ν6Γυΐϊΐ ΓβΙΠίηΓ ^οηρίΟΓ ηθ8ΐ6τ, ιΙυπι Ιιυ^υβ υχοΓβηι 
α 61ιαζ3ΓΪ3 Γυί896 ρ3υ1ο δηρβηυδ (ΙΊχίΐ, υΐί 'ιηΐτΛ 

08(6η(ΐ6ηΐα8, Ιΐ1>ί δοΗρίΟΓ η08ΐ6Γ 63<1βΙ11 ΐΓ3<1ίΐ. 

(45) 1)6 6]υ8ΐηο<)ί 8ίρ1ιοηίΙ)υδ, (|υί ί([η6πι ΟΓΧουιη 
6]36υΐ3ΐ)3ηΐυΓ, ρΐυη^υβ Λ%\ί 0υ63η([ίυ8 ίη ηοϋδ 3<Ι 
νϋΙΙΐ3Τ(1υίηααι, 61 3(1 ΙοίοτΗΗιηι, ΐιβοηοη ΐη 61088. 

' (44) Κ16Π1 ΡθΓρΙ)]ΤΓθΚ6ηίΙυ8 ΊιιΓγ» €3ρ. χι.?ιπ, 
3ίΐ, ί(;η6ηι βΓ^Μ^υιη 6]ιΐ8ςυ6 υδυπι ρτπηιιηι €3ΐΙΐηί- 
6υιη ηυ6ηΐιΐ3ΐη ΙΙίο η(1ν6η3ηι €οη8ΐ3ηΙίηοροΙίΐ3ηο8 
<1θ6υΊ8δ6, ΐ6ΐηροΓί5ιΐΒ ϋοη8ΐ3ηΐίηί Ροβοη3ϋ. ει 
ΤΙΐ6ορΙΐ3Π68 3(1 3ηηυπι ιν 6]υ8(ΐ6ΐη ΑυηίδΙί 8ίο <16 
Ι|ΐΐβ 6π860 1θ(ΐυί1υΓ : ΌδΕ προλεχθ£\ς ΚωνσταντΓ- Β νος τήντοιαύτην τών θεομάχων χβτά ΚΠ• Εγνωχώς, 
χατεσχεύαίκν κα\ αύτ^ς διήρεις ευμεγέθεις χααχα- 
βοπορφύρους |Χα\ δ«όμωνας σιφωνοφόρους • χα\ 
τούτοι; προσορμΓσαι Εχέλευσεν Εν τψ Προχλιανισίιρ 
τών Καισαρίου λιμένι. Μ€ΐηοΓαΐΗ$ ακί^ηι ϋοηααΛίί• 
ηιιι €οηιρ€τίο Οβϊ αάνβηαηοτηηι ίη €Ρ. ρτορο$ίΐο^ 
Ιιίτβιηβ» έΐίαηι εαοαί^οί ροτρΗίΐη{ί€θί ί^ηέ ορρΙεΙοε 
(€Τ6ηία, €1 άΐοηίοη€$ ίίρΗοηΐ^η$ επηιάβηι ί^η$Μ ερί* 
Γαιι/««, αά ΡνοΰίίοηίΜϋίη Οινβαηί ροη•ίη ΐκ ^$ί€$ 
ίβηρηαίΟΜίη (αοίητοΒ ρτωρατατί ;ιΐΜίΙ. νΐϋ6 ηαΜ 

ί6 \%η^ ΟπβΟΟ 1ΐ3ΐ>βΙ Νί66ΐ3β ίη ΐ5336ί«> Αθ96ΐθ 
ϋ. 1. 

(45) 8ί6 ίη Π18. Β^. 36 Ιοη888ί« ΐ696ηϋαιιι, 
χα\ Εχτίστφ χα\ χαλετςφ, πίπιίΓυηι αϋ€τί^ί•»ϊηια βύ 
άίτα νηοΠβ, Ιη πΐ8. Ρ3ΐ• ΐ6|;ΊΐυΓ• χα\ Ιχτος τφ 
χαλεπφ, βΐ€. Μ6υΓ8ίυ8 6Πΐ6η(ΐ3ΐ, χα\ εύθυς τφ χα- 

λ£πφ> (ΐυβαη ]6€ΐΙθη6ΙΙΙ Ια ¥6Γ8ίθΙΙ6 8€φΙΗΜΙΓ• ^ 185 ΒΕ ΑϋΜ1ΝΙδΤϊΙχ\ΝΙ)0 ΙΜΡΕΗία (Μ 

ούν δλως Ανθρωπος χβτετΛμησέ τι τοιούτον ένΟυμηΟήναι, μήτι γ» χα\ ϊργψ έπιχειρηίΛΐ «οιΐϊβΛΐ, ή βιαποάξιβθαι. Α 

*^ϋι)^ γβ ^ μετάβη^, χαι\ πρδς Ιτερον εΤβος αΐ* 
τήτΜίς παραλόγου χα\ &πρ«πους βύπρβιςε?ς χα\ αρ- 
μόζοντα; λόγοος Αναζητείς χα\ άναμάνθανε. Ε( γάρ 
9(οτε ΙΟνος τι άπ% των άπίβτων τούτων χα\ ότίμων 
βορείων γενών αΐτήνεται συμπενθεριάσαι μετά τοο 
^^ιλέως *Ρωμα!ων, χα\ ή θυγατέρα αύτοΟ ε^ς νύμ- 
9ΐιν λαβείν, ή ^κιβουναι οΙχε(αν θ\>γατέρα, (ΑΟ) ή 
γυναίχα χρηματίσαι βασιλέως, ή βασιλέως υ Ιου, 
}φή αε τοιούτοις ^ήμασκ, χα\ τήν τοβαύτην αυτών 
ιη[ράλογον^&ικοχρούσβ»6α€ αΓτησιν, λέγοντα, ζτι, Κολ 
περ\ ταύτης της ύκοθέαεως παραγγελία χα\ διάταξις Τβτιηη Λά αΙΙαιη ρβΐίιίοηΐβ βρβοίβιη (ηιΐΜΜ> 
83116 ίΓΓ3ΐίοη«Ι>ίΙβιη βί ίη<ΐ6€0Γ2ΐη ; λ€ οοη^πιβηίβηι 
ΐΜ)η6«ΐ8ΐπκ}ϋ6 Γβ^ροιιήοηβιη 6ΐ€0|ίΐ68 €1 6ΐΚκα•• 
5ί βηΐιη ιιηςοβιπι η&ΐίο ηυχάβιη βχ ίηβϋβΠϋιιβ «Ι 
ΙηΚιοηοΓΑΐίδ 1)0Γ6«1ϋ)α8, «Ιΰηίΐαΐβιη €ΐιιη Κοιηαηο 
ίπ)ρβΓ3ΐοΓ6 εοιιΐΓ&Ιΐ6Γ6 γοΙυβΓΪΙ, 6ΐ ΥβΙ ΟΠαπι β]ιι•. 

βραΐΙ$9Ι1Ι 26€ίρ6Γ6, Υβΐ •υΐΙΐη ϋΐί βΙΟΟ&Γβ, ίΐλ III νβΙ' 

ΗηρβΓοιοηβ τβΐ ΟΚί β]α8 αχοΓ βΗ γ Ιιυίιι»ιιιθ(Κ Ιβ 
▼βΓΐ)ί8 »1>8υΓ(Ι»πι Ιΐ2η€ ρβιίΐίοηβπ» ρτοροΐβχτο οροΓ- 
Ι61 : Ηαο ΐίβηα «Ιβ Γβ ίηΙβηΙΊαυηι, &€ ΐ6ΓΓί1>Πί• Ιν^ 
ιηιιΐλ1>ί1ί8ΐ|α6 βοηδϋΐΑίο 8 Ιΐ8{;ηθ• 6ΐ 88ΐιοΐο Οοώ' φοβιρά χα\ Απαραποίητος του λΙεγάλου χα\ άγ(ου ^ βίαηίίοο ίη βαοΓλ ιηβΜΑ ο&ΐΗοΙίο» εΐιΗβΓίΜίοπιιιι Κωναταντίνου ένβητογέγραπται έν τ^ Εερ^ τραπέζη 
'ί%ς χαΟολοής των Χριστιανών Ιχχλησίας της Αγίας 
Σοφίας, του μη^ποτε βασιλέα 'Ρωμαίων συμπενθε- 
ριάσαι μετά Εθνους παρηλλαγμένοις χα\ ξένοις ήθεσι 
χρωμένου της Τωμαίχης χαταστάσεως * μάλιστα ΘΙ 
άλλοπίστου χα\ άβαπτίστου, ε Ι μ^ μετά μόνων των 
Φράγγων • τούτους γάρ μόνους ΰπεξείλετο ό Μέγας 
(χείνος άνήρ Κωνσταντίνος ό &γιος * οτι χα\ νΜς 
τΐϊν γένεσιν άιΛ των τοιούτων ίσχε μερών (-47) • ώς 
συγγενείας χα\ επιμιξίας πολλής τυγχανούσηςφράγ^ 
γοις τε χα\ Τωμαίοις * χα\ διά τοΟτο μετά τούτοτ/ 
μόνων προετρίψατο συνιστών γαμιχά συναλλάγια 
τους βασιλείς Τωμαίων, θιά τήν άνωθεν τών μερον 
Ιχείνων χ»\ γενών περιφάνειαν χα\ εύγένειαν. Μετ' €0€ΐβ8Ί8ί 8»ηοΐ« δορίιιββ (ΙββΟΓίρία ββΐ ; ηβ αιιςιΐ8ΐι• 
ΐιηρβΓ&ΐΟΓ Κ0ΙΙΙ8ΙΜ18 ΑίΟοΐΐαΐβοι €οηΐΓα1ΐ8ΐ εηιιι 
^ηΐβ, ςοοΒ ρ6Γ6(ρτίιτ!8 €( » Αοιη8ΐιο 8ΐ8ΐα 8ΐίοηί» 
ιηοή1)ΐΐ8 υΐΒΐυΓ, ιη»χίπΐ6(]ΐΐ6 8ΐ 8Κ«η»^ηιΙβΙ» 6ΐ5»ρ« 
Ιίζ8ΐ8 ηοη 811, ΓΓ8ηοί$ Ι8η1υιη 6ΐοβρΐΐ8: Ιΐ08 
ςιΓιρρβ 8ο1ο$ βχϋβρίΐ Μ9^ηιΐ3 ίΙΙβ βΐ 88ηε(α8 €οη<-> 
8ΐ8ηΙίη<ΐ8, (|υΐ8 ί11ί8 6Χ ραηίΙ)ΐΐ8 οη^ίηβιη (1ιιχ€Γ8(; 
€θ£[η3ΐίο οηίιη βΙ οοιηπΐ6Γ€ία ιη»{η8 βπ^ηΐ ίιιΐ€? 
ΡΓαη€08 6ΐ Βοαι&ηοβ. ΙίΙβοςυβ ουιη η8 8θ1ί8 ιηλίπ- 
ιηοι»ί9ΐ ιηΐΓβ ΙΙοιιΐ8ηί8 ίιηρ«Γ8ΐθΓίΙ)υ8 ρ^ηηίΗΊΐ^ 
ρΓορίβΓ 8ηΐίηθ8ΐη ^ηΐίιηη η8Ηοηιιιηςυ6 ΠΙαπιιιι 
εΐΑΓΪΐ8ΐ6ΐη ηο]^ίΙίΐ8ΐ6πιςυ6 ; ουιη 8ΐΐ9ΐ νβΓΟ ςη2ειιη• 
ςυβ ηαΗοηβ ί<) &{6Γ6 τβΙιιΗ ; ΐΐ:» νΐ εΐίαιη $\ <ιιιΐ8 
Γ(]Γ ίαοβΓβ 808118 ΓυβΓΐΓ, ΐΒίκιυΑίη ρ»ΐβΓη8ηιιη Ιη<ϋ• άλλου όΐ του οίου βήποτε Εθνους μή δυναμένους τούτο ^ (ίοηυιη ιιηρ6Π8ΐΊιιιηςιΐ6 Ιβ^υηι ΐΓ8η89Γ6880Γ, ΟΜ^ ΐΜίεΓν, άλλ* ό τούτο ποιήσαι τολμήσας, ?να ({»ς παρα- 
βάτης πατριχών είσηγήσεων, χα\ βασιλείων θεσμών, 
αλλότριος χρίνοιτο τών Χριστιανών καταλόγων, Χ9ΐ\ 
τφ άναθέματι παραδιόοΤτο. Ό βέ προμνημονευθείς 
ΑΙων ΕχεΙνος ό βασιλεύς, ό χα\ τ6 στέμμα, χαΟώς 
ανωτέρω προείρηται, παρανόμοις χα\ τολμηρώς άτΛ 
της έχχλησίας δίχα γνώμης του τότε πατριαρχεΟον- 
τος λαβών χα\ περιθέμενος, χα\ τήν δΓχην συντόμω; 
δ6ΐ>ς άξίαν της αύτοΰ πονηράς έγχειρήσεως, έτόλ- 
μησε χα\ τήν τοιαύτην έντολήν του αγίου βασιλέως 
Ιχείνου, ήτις, ώς ήδη δεδήλωται, έν τή αγία τρα- 
-κέζτ^ άναγεγραμμένη χαΟέστηχεν, παρά φαύλον θέ- 
βθαι, χα\ ώς μηδίν λογίσασθαι, χα\ ώ; &παξ Εξω του 
θείου φόβου χα\ τών Εντολών αύτου πεποίηχεν εαυ- 
τόν, συνεστήσατο χα\ μετά του Χαγάνου Χαζαρίας 
γχμιχ^ν συναλλάγην, χαν θυγατέρα αύτοΰ είς 
γυνα?χα έδέξατο (48), χα\ μέγα Εχ τούτου δνειδος 8ΐί8ηοΓυιη €8ΐ8ΐο|;ο λΐ'ιβηυβ ε6η8ε8ΐυΓ ϋΐΓίδςιιβ (Ιβ• 
▼ονβαΐαΓ. εβΠβ 8υρΓ8 ιηβπΐ0Γ8ΐιΐ8 1•βο ΙιηρβπιΐοΓ, 
ςυί εοΓοηαιη, ηΐ {αιη (Ιίχίιηυβ, ίιηρΓοΙιβ αε ΐ6ΐη6Γ• 
8ΐ)8ΐιυ6 ρ3ΐη8Γ0ΐΐ£ οοπδβηβυ βχ 0€€ΐ68ί8 αοεορίΐ 8ί1>1• 
ςυβ ίιηροδυϋ, 80 οοηιϋ^ηβββυΙιΊΐοΟβ Β^^^^Ιε^ίβ Ρ®* 
η88 άϋά'α , αυβυβ ίίειη Ιιοο 8»η('1ί Ί1Πυ8 ΙιηρεπιΙοΓίβ 
ρΓχεβρΙιιπι, (|αθ(], ιιΐ ]αιη ϋβεΐΑΓίΐυιη €8ΐ, ιη 88€γ» 
ικιοηβα ϋ68€ηριιιιη βΓβΐ ν'ιΙίρβηιΙβΓΟ, 6ΐ ρΓΟ ηΐΐιίΐο 
ΙιαΙ)6Γ6 : υ1>ί 86ΐη6ΐ Οβί Ιβ^ιαιηςηο ϋίνίηΑΓυιιι ιηβΐηιη 
οηιηβιη 6x^υ88^^3^, €υιη 01ι»ζ8γιχ εΐιβ^αιιο ιιιαΙγΊ- 
ηαοηίϋίβηι €οη(Γ8θΐυηι ΓηδίίΙυίΐ, ΑΙίΑπίφΐβ Γρ8ίυ8 
υχοΓβιη 3£ΰ6ρίι, ουιη ιιια^ηο Ι8ΐη 8υο, (μι^ιιη ίιη- 
ρ€πί Κοιηβηί ορρΓοΙίΓΪο, ηυοά ανίΐα ρΓχεβρίΑ νίο- 
188861 86 ρΓΟ ηΙΗίΙο Ιΐ8ΐ)υί886ΐ ; ρπΐϊΐ6Γςιΐ8πι ηυοιί 
η6 €ΙΐΓΐ8Γΐ8ηυ8 (|αί<ΐ6ηι οηΗθ(1οχιΐ8 08861, 86«Ι Ιΐ9Β^ 
Γ6ΐΐ6υ8 61 ίιη8|;ίιηιιιι 6θ8ΐ!β : Ί(ΐ60, ΙΐίΓυηι 8€ίΗ66ΐ 
ηηρΐ6ΐ3ΐυιη 6αυ83, ίη 88ηοΐ8 Οβι 66οΐ68ί8 &88ί(Γσβ ΑΝδΕΙΜΙ ΒΑΝΟυΚΠ ΝΟΤ^Ε. 
(46) 5ί€ 6ΐιιη Ν6ΐΐΓ8ίο ]6|[0. ΡβΓρ^Γαηι Ίη ιηδ. Ο βιιοΐΟΓ Ρ9η6([γπ6ΐ Μ&ιπηίαιιο 61 €οιΐ8ΐ9ηΓιησ ιΚοΗ, ΐΜίκΐΙυΓ, χρησαι τοιούτοις ^^μασιν« 6ΐ6• Εΐ ραιιΐο 
ΙιιίΓ8 Ρ6ΓΡ6Γ8ΠΙ ίη Ε(1ίΓΐ8 Ιβ^ιΐυΓ λέγονται ρΓο λέ- 
γοντα ; 86(1 ορΓιιη6 Μ6Ιιγ8Ίιι8 6ηΐ6η(ΐ3ΐ. 

(47) Αι ιϋϋ86ηΐΊυηΙ 8ΐϋ ΙΓιβΙοηα ; 6Ι <|ΐιί(]6ΐη 
κΙβηι ΡθΓρΙΐ3ΤΓθ|^6ηίΐυ8 866υιη ιρ86 ριικιΐ8Γ6 τΐ(ΐ6(υΓ; 
§ι•ί|)ρ6 Ιίη. II ϋ6 ΤΗ6ΠΙ. οαρ. ιχ, €οιΐ5ΐ8ηΐίηιιιη ίη 

«γΙ|6 Ν8ί8δΟ 0^6196 ΠΑΐΗΟΙ Γυί886 86ηΙ)ίΙ. ΙΐΐΙ. Ι*Ί'Γ' 

ιιιί€α8 ΙίΙ>. II. Μαΐΐι. €8ρ. ιι βυηι οΠυιη Γυΐ886 .ιίΐ 
Τη8ί• Νί€6ρΙιθΓυ8 €αΙ1ΐ8Γι ΟΓβρ^η'ι Βίΐΐιγηίφ υΓΐ)6 
9ΐ4ΐ Νί€θΐηβ(Ιίρη86ηι δίηυιη, ςυ8πι ρο8ΐιη(κ1ιιηυΐΓΐ>€ΐη 
Ιΐ6ΐ6ΐιοροΠιη <1β ηιαίΓΐβ ηο.ιιίηο 8ρ|>6Π3νίΐ, ηΙ Ιγ8- 
ιΐιιηΐ δοΓιρΙοΓ ΟΙίΓοπίοί ΑΙοχιιηιΙπηί 6ΐ ΤΙΐ6ορΙια- 
ηο8. ΑΙϋ ιΐ€ΐιίαιΐ6 €οη8ΐ3ΐιΙίηιιιιι ίη ΒπΙαιιιιία ιιβίαιιι 
ίυΐ:>86 τοίυιιΐ Ιιοο ρΓ9Β8€Γΐίιιι ΓυΙΓι αΓ^ιιηιειιία, ^υοϋ Ιι»6 (16 €οη8Ϊ8ηΓιηο ά\<Άΐ : ΜβτανΗ ίΙΐ€ Βήίαηηία» 
8«Γθί(χ<^, /» βίίΛίη ηοΐίίΐα ι7//# οη>ιΐέΙο (€€ί$ίί, Αΐ 
(ΐυθ(1 »ίΐ 8ΐίΙ)Ί Ειιιη6ηίυ8 : Ο (οηπηαΐα α ηηηΰ οη»• 
ηίδίΐ$ ί»€αΐίθτ Ι6τή$ Βηίαηηια^ ηη/Β ΟοΗίίαηϋηΗηί 
ϋωίανβηι ρΗηια νίάί$1ί ! ε6η6 (16 €9Ββλη8 (Ιί||^Ίΐαΐβ 
€οη8ΐ2ΐηΐίιιο, (Ιυιη ίη Βπΐ8ηιιΐ8 ηιΟΓ&ΓβΐιΐΓ οοΙΙαίΑ 
ρΓ«)1)8ΐ)ίΓιιΐ8 ίηΐ6ΐΠβοη(1υιη. 

(48) ΡαΙΓιΐιΐΓ ΡοΓρ1ΐ]ΤΓθ{;6ηΐΐυ8, ιιΓι ραυΙο 8ηρ6- 
ηυ8 ηιοιιιιίηιυ$, ϋιιιη 1^6θηΙ ΟΐιαχαΓο, Οια^ΟΓΐ» 
οηΜη(ΐ8ΐη υχοΐ6ΐη 8(ΐ8€ΓΐΙ>ίΐ ; ςυΐρρ6 Ιιιο ΟΙιαζαηι» 
€θβηοπιίη3ΐυ8 Γαίΐ ρΓορίβτ ιιΐ8ΐ6ηΐ9ηι οΗ^Ίπβιη ; 
ΐΓοηβ 6ηίιη ρΓίιιια ύορΓοη^ηηί υιΟΓ, €Ιΐ8Ζ8Γοηιιι• 
εΐια);ηιιί ΑΙία ίιιίι, φι» ϋΙ)η8ΐί3η2ΐ ί^οΐα, €ιαι•1ί« 
οαι^ ααβηι, ςιιοαα νίχίι, ίηοοίυηιοιη ββτητΗ. ΪΛ^ 187 ΠΟχΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟίΙΡΗΥΗΟΟΚΧΙΤΙ 188 

«λΰΟίΐιηιαηίΰαΙαΓ βΐ ^ιααΐΐΐϋπιαίο (1:νιηη&ΙαΓ ; ιιΐροΐο Α κα^ "^ί 'Ρωμαίων άρχζ καΐέαυτφ προσίτρίψατο, ώς ςα'ι 06*ι 6ΐ 83ηΰ1ί ηια^ηί ίιηροΓαΙοπδ Γ<οη$1»ιιΐΊιη 
(Εοηλίϋυΐίοηβηι τΙοΙ^υθγϊΙ €1 βΥβΠϋπι. Οαοηιοϋο 

«ΒΐΐΟ Γ»$ 6«&6 ρ058Ίΐ, €ΙΐΓΐ5ΐΊ&η05 €υΐ11 ίΐΐϋ(1ΐ*1ίΙ)ΙΙΒ 

ηΐΑΐπιηοηΊ& ίη'ΐΓβ ίίβηίΐαίθβηιιβ οοηΙπαΙιβΓβ, ί<1 ΰ&- 
ηοηβ ρΓθΙιίΙ)βηΓΐ6• β( υηίνοΓ&α ΐ!:6ο1β5ίι ίη()Ί£;πιιιιι 
ϋΐυϋ 61 α ΟΙιπδΐΊ&ηο &ΐ3ΐϋ αΐίβιιυιη 6»86 &Γΐ)ίΐΓαηΐο ? 
Αυΐ ςυίβ 6Χ οοΒ^ρίοοΊβ, $;6η6Γ0$ί3 βι δαρίβηΐίϋυβ 
^ιιιρβΓαΐ0Γΐ1)υβ ΚοιιιαηΙβ γοπι Ιιυ]ιΐ8ΐηοι1ί αϋη)ί5Ίι ? 
<ί 110(1 81 Γ6ροιΐ3ηΐ : Ου γ (1οιηίηα8 ΙΙοπνβηυβ ίιηρβ- 
Γλ'.ΟΓ, ΰαηι Βυΐβοπβ «ΓΓιηίΙ&ΐβ ]υηεΐυ8 681, ηβρΐ6ΐη* 
<μΐ6 ιίΓορπΑΐη ιΙοιηιιιο ΡβίΓΟ ΒυΙςαΓο 6ΐοε3νϋ? ίΐα 
Γ68ροΐΗΐ6ΐΜίϋΐη 68ΐ : (}αί& (ΙοιηίΩΐΐ8 Β(Ηΐΐ8αιΐ8 ίαιρβ- 
Γ&ΙΟΓ νίΓ Ίιΐ(1οεΐυ8 6ΐ ίΠΙ(6Γ»ΐυ8 6Γα4, ηβςιιβ ΐη Ρ6• 
1(12 6ϋβε&1α8 ΓυβΓΑΐ, η6ςα6 α ρτίοοίρίο Αοιη8ηΐ8 τά προγονικά παραγγέλματα αχυρώνα;, χαΐ παρ' 
ούδ^ν λογισάμενος • πλην ουδέ ύρΟ^βοξο; Χρ4στΜΐν6ς 
?|ν έχείνος , άλλ* α1ρετιχ6; χαΐ είχονομάχος. Δώ χά- 
ριν των τοιούτων αύτοΰ παρανόμων ά^εβημ&τω^; έν 
τ!| του θεού Έχκλησί^ 6ιηνεχώς άποχηρύττεται, 
χα\ αναθεματίζεται, ώς χα\ της του βεου, χαί της 
του &γ(ου χα\ μεγά).ου βασιλέως Κωνσταντίνου δια- 
τάξεως παραβάτης χα\ άνατροπεύς. Πώς γάρ έστι 
των ενδεχομένων, Χριστιανούς ί^ετά απίστων γαμι- 
χάς κοινωνίας ποιεΐν χα\ συμπενθεριάζειν, του κα- 
νόνος τοΟτο χωλύοντος, χα\ της Έχχλησίας άπάσης 
άλλότριον αύτ6 λογιζόμενης (49), κα\ 8ξω της Χρι- 
ατιανικης καταστάσεως ; ή τίς των Ιχχρίτων χα\ ευ- 
γενών χα\ σοφών βασιλέων 'Ρο>μαίων χατεδέζατο ; λι•βίΙ)υ8 61 ιιΐ0Γί1)υβ ο1>8β€ΐιΐυ8, ηβςαβ 6Χ ίηιρβΓ»ίο• Β £1 δέ άντείπωσιν. Πώς ό κύριος 'Ρ^ιΐμανδς ό βασιλεύς γΙο 6Ι ηοϋίΐί {6η6Γ6 αΓΐϋ8 ; ί(ΐ60 αυιΙ^ιοίυβ 6Χ Ιι1»6- 
χίυ8 ιιαυ1ΐ8 ρ6Γ3ββΙ)8ΐ : ^Ιςυβ μι Ιιαο Γ6 η6(|ΐΐ6 ριο* 
1ιΊΙ)6η(1 Εο6ΐ68ί3β ιηαΓίκ6Γα8 Γαίΐ, ηβηυβ Μ3{;ιιΊ€οα- 
ΕΐαηΙίιιί (ΐ66Γ6ΐο οΙ)ΐ6ΐηρ6Γ3νίΙ ; 86(1 ρΓΟ 1υΙ)ίΙο οι 
»Γΐ>ίΐΓαΐυ 8υο, Ιιοηβ8(Ί ί^ηαπίδ, ΗοηοδΙαηι 6ΐ1)θηυιιι 
Γβ8ρυ6η8, ρα(6Γη&8ςα6 ΐΓ&<1ί1ίοη68 νΊΙίροηάοηδ, ΐϋ 
»([ςΓ6ϋί 2Ι1Ι8118 68ΐ : Ιιοο ΐΑοΐυιιι 05118 ΓαΙίοηα1}ϋί 
ρΙ>ΐ6αΙν , ί8ΐο ηβηιρο ιηοϋο Ιη^οηΐβιη ΰαρίίνοτυιη 
ϋΙιηαίαηοΓυιη ιηυΙΐίΙυάΊιιβπι ΙίϋοΓβπ : 01ιπ8ΐίαηθ8 
ΐΐβπι 0886 ΒιιΙβαΐ08 6ΐ 6]θ8(ΐ6ΐη ϋιΐ6ί : ρΓχίΟΓοα ηο* 
ςιΐ6 νβΓ6 ρΓίηοίρΪ8 6ΐ ΐ6βίϋηιί ίιηρβΓαΐοΓίδ ϋϋ^πα 
6886; 86<1 16ΓΙΠ ρο8ΐ.Γ6ηΓι &ΐ<ιυ6 8υ1)]60ΐΊ, ςιιί ηοΙΙαιη 
ί.ι Γ6ΐ)α8 ίιιιρβΓϋ ροΐ68ΐα(6ηι Ιΐ&1>6ΓβΙ. 86ϋ ιΓιΗΠ Γ6- 

ΓθΓ6ΐ>3ΐ 81 ν6 ΓΟίηΟΐίΟΓβ 81 ΥΟ ρίΟρίοςοΐΟΓΟ 60^02- 

~Ιίοη6 3(1 ίιηρ6Γ3ΐοπαιη βΙίΓροηι ϋΐα 3606(ΐ6Γ6ΐ : ηβο ^ 
Γ6ΓϋΓ6ΐ)3ΐ ίΐοηι 8αιηπΐ3ΐη Ιιίηο ρυΙ)Γιοί8 Γ6ΐ)υ8 οΓιΠ- 
Ιαΐβιη οΙ)ν6ηίΓ6 ; αυΐ υΐΐίιηυιη 6886 ραΐΓβιη, ηβο 
(ΐυΐ(1(ΐα3ΐη ΓβΓ6 ροΐ68ΐ3ΐί8 Ιΐ3ΐ)6Γ6; ςιΐ3η(3θ(|υί(ΐ6ΐη 

€0ηΐΓ3 66θΐ68138ΓΐΓ9 (Γ3(ϋΐίθη!8 63000610 36 0)3- 
|;|Γ| 830ΓΓΐςα6 €θ08ΐ30ΐίθί (ΐ66Γβ(υΐΟ ί(1 3^61)31 : 0301 
0)μ1Γι8, <1υΐη 80ρ6Γ8ΐ68 68861, 07 '^^^^ (1θΟΐίθ(Ι8 
ΒθΟ)3008 εθθΙθΐη6ΐϋ8 006Γ3(υβ 681, 6ΐ €3ΐοοηΓΐ2β 

3ΐΐ|06 θ(ϋο οΙ)οοχίπ8 ΓυίΙ, 6υιο 3ρυ(Ι κ6θ3ΐιιοι, Ιιιπι 
ορυ^ ρΐ6ΐ)ί8 0ΐυ11ί1α(1ίιΐ6ΐΩ 61 ίρ$30ΐ Ε66ΐ68ίαιο, (]οο(1 
Ι30(]60ΐ θ(ϋοοι ίο 3ρ6Γΐοιο ρΓΟΓυρΊΐ ; 113 οΐ 6ΐίαιη 
οιοηυα8 νίΓιρ6η ΐ3ΐυΓ, ΐΓ3(ΙαοαΙαΓ 6ΐ 6θοϋ6ΐοΐΐ6ΐοΓ, 

(]ΙΙθϋ Γ601 ίθϋ660Γ301 36 ΐΙΙοβίΓΙ ΒοΟΙΟΟΟΓΟΟΙ ίθΐρ6« 
ΓΙΟ Ιθ(Ιί|(0310 ίθ00βρΙαν6Πΐ. δίθ£[θΐ3β η301(]06 £60- μετά Βουλγάρων συνεπενθερίασεν, χα\ τήν ίδ/αν 
έχγδνην δέδωχεν τφ κυρ!ψ Πέτρφ τψ Βουλγάρω (5Θ) ; 
δεΙ άπολογήσασθαι, οτι *0 κύριος 'Ρωμανδς 6 βασι- 
λεύς Ιδιώτης χα\ αγράμματος άνθρωπος ^ν, χα\ οΟτβ 
τών άνωθεν &ν βασιλείοις τεθραμμένων οΟτε των 
παρηκολουθηκότων έξ αρχής τοίς *Ρωμαΐχο7ς έθι- 
σμοϊς, οΟτε άπ^ γένους βασιλείου κα\ ευγενούς, και 
δι5[ τοΟτο αύθαδέστερον κα\ έζουσιαστικώτ«ρον τά 
πολλά χατεπράττετο, κα\ Ιν τούτψ οΰτε τ^ Εκκλη- 
σία άπαγορευούση ύπήκουσεν, ούτε τζ έντολϊ) κα\ 
διαταγή του μεγάλου Κωνσταντίνου χατηκολούθησεν, 
άλλ' έκ γν<Σ)μη; αυθάδους χα\ αυτοβούλου χα\ τών 
καλών άμαθους, χα\ μη βουλομένης ξπεσθαι τφπρέ- 
ποντι και καλψ μηδέ ταϊς πατεροπαριδότοις στοι^ 
χείν (51) διατάξεσι τούτο ποιήσαι τετόλμηκεν * ταύ- 
την μίνην εΟλογον δηλονύτι προ6α)λ<$μβνος πρδφασιν 
τοσούτον πλήθος αΙχμαλώτων Χριστιανών διά τής 
τοιαύτης πράξεως άνα^ι&ύεσθαι, καΐ τδ Χριστιανό^ 
είναι κα\ τους Βουλγάρους όμοπίστους ήμών/Αλλως 
τε χα\ δτι ούδΐ αύτοχράτορος χαΐ Ινθέσμου βασιλέως 
θυγάτηρ ή εκδιδομένη Ιτύγχανεν, άλλα τρίτου, χα\ 
Ισχάτου (52), χα\ £τι υποχειρίου, κα\ μηδεμίαν Ιξου- 
σίαν έν τοις της αρχής μετέχοντα; πράγμασι • χα\ 
ούδεν διέφερεν τδ τοιούτον του χα\ άλλην τινά τών 
βασιλικών συγγενίδων τών πο^^ωτέρω τε κα\ έγγυς 
της βασιλείας ευγενείας τυγχανουσών, κα\ διά τίνα 
κοινωφελή δούλε ίαν κα\ του έσχατου καΐ μηδέν σχε• 
δδν έξουσιάζοντος • έπ2\ έξω του κανόνος κα\ τής Ι6δ, 6001 (Ιιν6Γ808 ΟΙΟΓ68, (ϋν6Γδ38 ίΐβοι 16§68 6ΐ |) εκκλησιαστικής παραδόσεως, κα\ τής του μεγάλου 
€008ΐιΙ«Ιϊ0068 1ΐ3ΐ)63θΙ, 63 Γ6ΐίθ6Γ6 (1β1)6θΓ, ςοίβ ά. ίου βασιλέως Κωνσταντίνου διαταγής τε κα\ έν- 

ΑΝδΕίΜΐ ΒΑΝουπη ΝΟΤ^ε. •ηυΐβοι €ορΓθογοι1 ηΐίο8 Ιπ^οβπι ΑΐΙΐ6οί8 οπυοιίαοι 
ίιι ιοβίηοιοοίοιο (Ιιιχίι ; ηιι» ^υί<]60ΐ ρο8ΐ 6οο]ΐΐ£ί8 

6X0688001, 6001 ΟΠο (}θ08ΐ3θΙίθΟ ίηΐρΜΐ)6Γ6 ΙΟίρβ- 
ΓΟΙΟ ρ6Γ 30008 (ΐ6€6ηΐ 3(1ΐθίθί8ΐΓ3νίΐ ; (|θί 51Ι9Β Χΐ3- 

118 Γ361ΙΙ8, ιθ3ΐΓβοι 10 0Γ(ϋη60ΐ Γ6(1(;£ίΐ : 31 ίΙΙα 

€00ΐρΓ6ΐΐ6η80 βΠο, (ιθυΙί8<]06 ρηΤ3ΐθ, 101301 ηΐΙΈΟβ 
ίΐηρ6ΓΠ 3υ6ΐθηΐ3ΐ601 ίο 8β ΐΓ308ΐθΙίΙ ; Ι30(1θ10 3 
ΝΊ6«•ρΙ)0Γ0 ββ06Γ»Ιί 60ΙθρΓ6ΐΐ6083, ίθ)ρ6Γίθ 681 6X0- 
(3, 61 ίη Ίΐ18θΐ3ΙΟ ΡΓΟΐ60,^βΊθ<Ιβ ίο 1.681)00 (ΙβρΟΓ- 
1:ΐΐ3, υΙ)Ί 1ΐ30(1 ΟΙΟΐΙΟ ρ08( Γ3ΐ0 ΓθΟ€ΐ3 681. 

(49).8ί6 β0160(ί8ΐηα8. Ρ6Γρ6Γ301 ίο ΰϋίΐίδ 61 10 

018. ΐ6£[ίΜΐΓ αύτφ ρπο αυτό• 61 ρ3θ1ο ίοΓΓ3 εγκρίτων 
ρΓο έκχρίτων. 

(50) ΡβΐΓ08 Βιι1(5ηΓί3Β γ6Χ, δ^ϋ)6οη1ίί ΓιΠιΐ8, ραςο 6010 Ποοΐ3οΐ8 6οη)ροδ!ΐ3, εοο8ΐ9θΐίοηροΙίοι νβοίΐ, 

61 3 Β001300 1.663ρ600ρ6Γΐΐ00(>ηΓΐ66 6Χ66ρΐ08, Μ;Ι- 
η301 6Χ ^I1Γ^8ιορ110^0 €Χ83Γί8 βΙίΟ 06ρΐ6Ι0 υΧ0Γ60Ι 

^Iυxί^. 

(51) δί6 6θΐ6θ(1ο. Ιο 6(1ίΓΐ8 6( ίη π)8. ΐ6^ίΐ0Γ, τυ- 
χεΤν. 

(52) δί6 3 ρΓίιΐ6ίρίο ίοιρβηί (6ΓΓιΟ 1060 €ΙΐΠ((Ιθ- 
ρ1ΐ0Γ08 οοοιίο.ιΙ)3ΐθΓ ; 3ΐ οΙ)ί €Ιιη8ΐορΙ)οηΐ8, δ1β• 
ρΙΐ3οιΐ8 61 €οπ8ΐ3οΙίοο8 Βοοιβοί Ιι66αρ6θί ΟΙΐί 

ΑΐΙ{Ι[Π8(3ΐί (1ί{(θίΐ3ΐ6 ϋθ03ΐί Γθ6Γυθ(, 60 ρΓ06688ίΙ 

Ιιοοιίοίδ Ιοιρο(ΐ6θ1ί3, οΐ ΑΙίυιο €ΙΐΓΐ8ΐορΙιθΓθοι €6η• 

δΙηοΐΙοΟ ίο 600868311)08 6ΐ 3661301 3ΐίθθί1)08 ρθΙ)1ί- 
€18 ρΓ»ρθθί νθ1α6Γίΐ, Οΐ ρ3ΐ6ΐ 6Χ Ι^οίΐΗρ. Πο. ΙΙΤ, 

€3ρ. 9. $6/1. ρις. 620. Νον. Κοιη3οί δοηΙοΓ. ΐω ΙΒΕ ΑΟΜΙιΝΙδΤΒΑΝΒΟ ΙΜΡΕΚΙΟ. 19ΐ|: 

τολζς τούτο ιαποίηχεν, πολλά χα\ ζών ώνειδίσθη ό Λ 8ίΙ»ί ρτορτίΛ βιιηΙ, βΐ λΙ ίρβα ^[βηΐβ ρΓΟ €οη(ϊΐΙίθϋβ 

ρΓορτϋ 8ΐ&ΐυ$ €0η80ΓΓΐ2ίίιηΓβ. ΟιιβιηαάπκΗΐυιη βηίηι^ κρορτιθε\ς κάριο; 'Ρωμανδς, χα\ διεβλήθη, χα\ έμι 
β.^Οη παρά τε τ^ς βυγχλήτου βουλής, χα\ του δήμου 
καντ^, χα\ της Έχχλησ^ας αύτης, ώς χα\ τ6 μίσος 
έπλ του τέλους γενέσθαι χαταφανές, χοι\ μετά θάνατον 
δ^Γα>ςέξουΟεν(Ιτα(» χαΐ βιαβάλλεται χα\ ύπδ χαταγνώ- 
μην τίθεται χα\ ο^ος, άνάξιον πράίγμα χαΐ άπρεπες 
(Ις τήν ευγενή πολιτείαν Τωμαίων χαινοτομήσας. 
*Εζαβτον γάρ Ιθνοςδ(άφορα!χον{θη,χα\διαλλάττον- 
τας νόμους τ« χα\ θεαμους, οφείλει τά οΙχεΤα χρατεΧ'ί, 
χαΐ &κ6 του αύτοΰ Ιθνους τάς πρ^ άνάχριαιν β(ου 
:ιη&νΐβίν{ας ποιεΣαθβι χα\1νεργε1ν. "Οσπερ γάρ^Εχαστον 
(ώον μιτά των ομογενών τάς μίξεις εργάζεται, 
ούτω χαλ Ιχαβτον Ιθνος ούχ Ιξ αλλοφύλων χαι άλλο• βίη^αΐ^ι <ηίιη8ΐΓι& ουιη ίί$, ςιι;β 6]υ$()οιη βυηΐ ^εηβ- 
Ηβ, £0ΐηιηΐ9€6ηΐυΓ ; είο 61 8ίη£[υΐ38 ^οηΐβδ ηοη 6Χ 
λΐίβηΐ^βηίβ, ηβ(]σβ 6χ (Ιίν6Γ8» Μη^τ^ η3ΐΊοηίΙ)ΐΐ8, 
86<1 6Χ €0ηΙπΙ)υΗΙ)(ΐ8 οΐ 6]υ8(ΐ6ΐη Γιη^υ» εοηηυ1)ΐα 
Ιυη^βΓβ οοη5ϋηΐ3η6υΐϊΐ 6$1. Ιικίβ ςυίρρβ ηιυΐιια 
€οη6θΗΐ&, 61 3πΐ3ΐ)ΊΙί8 6οη8υ6(υ(1ο λίςυβ €θηνί€(α$ 
οηη 8θΙβΙ: ιηοΓββ 3υ(6ΐη (ϋν6Γ8Ί, 6ΐ ϋΙΥ6Γδββΐ6|;68, 
{ηΐηιίοίΐί&δ ροΐίυβ, άίβοοΓϋί&ιη, οιΐία 61 86(]Ίΐΐοη6β 
|[Ι$η6Γ6 8θΐ6ηΐ; ςυ86 ηοη ϋπήοϋΐαβ αυΐ οοπιπιυηίο- 
ηβηι, 86(1 !ηίηυ€ίΓια8 βιο <]*ινοηί& 6Γϊι€6Γ6 €οη8ΐΐ6- 
▼6Γηηΐ. Ιί6(|ΐιβ ϋΙο8, ςυΐ Ι6|;1ΐίη)6 ίηιρ6Γ&Γ6 νοίυηΐ, 
«8 ςυ« ρ6Γρ6ηιπι » <ιυϋ)υ8<ΐ9πι 8ίν6 6χ ίηβΰίΐί^. ^λώβοοιν, &>λ* Ιχ των ομογενών τε χα\ ομοφώνων 8Ίν6 6Χ λΓΓ0|^8ηΙί& ρ6Γ3€ΐ9ΐ 8ηηΙ ίπιίι&Γΐ οροη6ΐ » β& συνοικέσια τών γάμων ποιείσθαι χαθέστηχε δί• 
ιίαιον. Έντ&ΰθεν γάρ χα\ ή πρδς αλλήλους όμοφρο• 
ήνι^ χα\ συνομιλία, χα\ προσφιλής συνδιατριβή χα\ 
συμβίωσις περιγίνεσθαι κέφυχε (55) * τά δέ άλλο* 
ζ^ΐΛ Ιθη χα\ διαλλάττοντα νόμιμα άπεχθείας μάλλον, 
ΜοΧ προσχροιίσεις, χαλ μίση, χα\ στάσεις εΓωθεν 
ίχογενν^ν* &περ ού φιλίας χα\ χοινωνίας, άλλ* Ιχθρας 
Λζ\ διαστάβεις φιλει άπεργάζεσθαι (54). Κα\ δτι μή 
5ε! τά χαχώς παρά τίνων έξ άμαθε ίας ή αύθαδείας 
<βτ«πραχθέντα τους (ννόμως άρχειν βουλομένους 
μιμεΐσθαί τβ χαΥ ζι^λουν, άλλα τών έννόμως χα\ δι- 
£2ΐως βεβασιλευχότων τάς άοιδίμους πράξεις Εχειν 
ύς «ίχόιΜίς άγαθάς εΙς παράδειγμα προχειμένας 
μιμήσεως, χα\ χατ* έχείνας πειράσθαι χαΙ αύτ6ν ββά ιΙΙοτυπι (|υ{ 86€υη(1ιιιη 16(|;68 6ΐ ]ιΐ8 ίπιρβΓατβ- 
Γοηΐ, ΐ8α(ΐ3ΐ>ίΠ» |{68ΐα νβΐυΐΐ 1)οη98 ηη&{|^ιη68 αά 
86(ΐιΐ6ηϋ«ιιη ρΓορθ8ίΐ98 Ιΐ3ΐΐ6Γ6, 6υΓαΓ6ςυ6, υΐ ηιΙ 

688 ΟΠίηί» Γ3618 808 ()ΐΓί^8ηΙ : 8ΐ<)Ιΐί(]6ΠΙ ν6ΐ 18, <|1ΐί 

ίρδυιη (ΙοιηΊηυπι Αοηΐ8ηυπι ρΓορΐ6Γ ίΐΐβ 6Χ 1ίΙ>Ηο 
ρ6Γρβ(ι*8ΐ8, ορρΓ688ίι 6χΙΐυ8, 8(1 6Χ6ΓηρΙαηι ΐί8, ςιιί 
ίηιρΓθ1)88 6]υ8 8οΐίοη68 ίιηίΐ8Η νβΐίηΐ 88(18 βυριτ- 
ςα668ΐ. Η£6ροΓΓθΐ6, οΙΐ8Π88*ιιη6 ΟΓι, ιιη8 ουπι 8ΐϋ8 
8θίΓβορη8 65(, ςυοΓυπι ηοΓιΐί8 ηΐ8§ηο ΓιΙ)Ι ιΐ8υί 685β 

61 8(]ηΐίΓ8ΐ)ίΐ6Ι1Ι 16 ρΠΒΐ>6Γ6 ρ088ί(. ΗχΟ ΥβΓΟ, ({υφ 

86(]υυηΐαΓ, (16 (1ΐ8οπιηίη6 9Γΐ8ηιπι |;βη1πιιη ρ6Γ• 

ΐΓ80ΐ8η(, άβ ($6η68ΐθ3ί8 68ΓυΠ1, (16 πιοπ1)υ$ 61 νί- 

ν6η(]ί ίπ8ΐίΙυΙο, όβ 8ίΐυ βΐ ΐ6πιρ6Γί6 Γ6βίοηυιη ςυ88 
ίη1ΐ8ΐ>Ίΐ8ηΐ, Ηβηι (1β Οηί1)ΐι• 61 (1ίπΐ6η8ίοηΊ1)ΐΐ8 68• άπευθύνειν πάντα τά παρ*αύτου ενεργούμενα, έπε\ € τυιη , υΐ ΐη 86ςυ6ΐαΙΙ)«8 ΐ8Γκΐ8 6χρΓΐ68ΐ)ΊΐυΓ• 
Μ τ61ιά τάς τοιαύτας αυτοβούλους πράξεις αύτου έπελθ6ν αΟτψ τέλος (55), φημ\ δέ τφ χυρψ Τωμα- 
^ Ιχανόν έστι πρ^ σωφρονισμών παράδειγμα τψ βουλομένιρ τά χαχώςπαρ* έχείνου πραχθέντα ζήλουν» 
Χρ•^ δέ μετά τών έΰΐλων χα\ ταΰτά σε γινώσχειν, υ Ιέ πολυέραστε; &τε της τούτων γνώσεως μεγάλως 
9Μ σομβαλέσθαι δυναμένης , χα\ θαυμαστότερον άποδ«7ξαι. Τά δέ Ιστι περ\ διαφοράς πάλιν έτερων 
(θνών, γενεαλογίας τε αυτών χα\ έθών χα\ βίου διαγωγής, χα\ θέσεως χα\ χράσεως της παρ* αυτών χατ- 
οιχουμένης γης, χα\ περιηγήσεως αυτής, χα\ σταδιασμου (56), χαθώς έξης πλατύτερον διερμηνεύσε- 
τε. ΚΕΦΛΑ. ΙΔ'. 
Π^ ζίίς γετεοΛογίας τον Μουχούμετ. 
ΓενεαλογεΤται 6 δυσσεβής χα\ άχάθαρτος Μουχού•^ 
μετ, δν λέγουσιν οΐ £αραχηνο\ προφήτην αυτών είνακ 
Ιχ φυλής γενιχ(ι>τάτης Ισμαήλ υΐοΰ Αβραάμ χατ- 
αγόμενον. Ζηναρ6ς (57) γάρ ό του Ισμαήλ απόγο- 
νος πατήρ αυτών αναγορεύεται (58) πάντων. Ο^τος ΟΑΡΙΙΤ XIV. 
Ώε οεη€αΙορία ΜαΗοηιείίε. 

Ι8ΐη 8(1 |^6η68ΐθΚί8ΐη ίΐηρΓΟί)! 61 ίπίρΟΓί Μ8ΐΐΟΠ)6• 

(18 ν6ηΐ8ΐυΓ, ηυβπι ρΓορ1ΐΓΐ8θΐ 6886 8ΐιυηι (Ιίοιιηΐ 
δ.ΐΓ806ηΙ, 6Χ 8ηιρΓΐ88ίιη8 ΙηΙ>υ 1βπΐ86Π8, Α5Γ8ΐΐ8ηιί 
ΰΓΓΐ(ΐ6(1αοΐυπι. Ζ6η8Γυ8 6ηίπι ΐ9ηΐ8βΓΐ8 ρΓοηβροβ ίρβο- 
Γυιηοπιηίυπι ρ8ΐ6Γ.(1ίοΐιυΓ.68 Ηίο Ι^ϋαΓ β1ίθ8 (1ιιθ8 
8ΐΐ806ρΊ(, Μυη(ΐ8Γίυιη 6ΐ Ι11ΐ85ί8αι. Μαη(].ΐΓα8 λυ(6ηι ο6ν γ»νν| υΙους δύο, Μούνδαρον χα\ 'Ραβείαν (59). Ό 

ΑΝ5ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝΟυΚΙΙ ΝΟΤ^Έ. 
(53) δίο ίη πίδ. 1π β(1ίΓΐ8 Ιβ^ΗϋΓ, περιήνεσθαι Ο ρΐιβηί, ΑηΛβίββίο, €6(ΐΓβηο, Ι,βπίΙιιΙρΙιο δίϊ^βοί, 61^ 
«έφοιχε. Μ6υηία8 Ι6β6η(1υπι 8ίι, περιγίνεσθαι πε- Αποη^ιηο ίη δβΓαοβηΙοίδ Νήζαρος, βίνβ Ι^ίζαρος^νο φίληχε. 

(54) δίο {η π)8. Ιη 6(1ίΐί8 ΐ6|[ίΐαΓ, φιλείν απεργά- 
ζεται. Μ6«Γ8ίθ8 8€π1)6Δ(1υιη 811, φίλων απεργάζεται. 

(55) ΟιιΊρρβ ΙΙοηΐ8ηί ίη ΡθΓρ1ΐ]ΤΓθβ6η11υιη ρβΓβ- 
ι1ί8ΐη ιτίηόίθ8νΐι ϋουβ ρ8ΓΪ ίη Ιρ8υπιπ)θΙ δίβρίιαηί 
ϋΐϋ ίηιρί6ΐ8ΐ6, ςυί ρ8ΐΓοηι ΐηιρβπο (ΐ6]6€ΐΜΠΐ, 6ΐ ίη 
ΒίβιιοοΙινιιι •ΐ6ΐοιι»ιιαι, ίη ηιοη88ΐ6πηπι Ργο168 ίη- 
νΛκε 8ΐ^ΐ6{(8νίΙ, υϋί Γ6ϋ(|ηυη νίΐ9Ρ 6X6^11 Βοηΐ8ηιΐ8, 

1ί66ΐ ΜΟΒ Οηΐηί 8ΐ)(ϋ68ΐ8 Γ66υρ€Γ8ηΐ1» ρθΐ68ΐ8ΐί8 8ρ6, 
ΒΙ 8€ΓίΙ>ίΙ ΙιβΟ 6Γ8ηΐηΐ8ΐί€υ8. 

(56) 066ΐιΠΓίΙ 6118» 6•ρ• Ι Ιΐ2Β0 τοχ, ηΙ>ί νίιΐ6 ςυ» 
3ιΙιιοΐανίιηυ8. ΝβυΓ8ίυ8 Ιιίο ΐ6|;6η(1υπι 8ίΙ, σταδισμοΟ 
ρτο σταδιασμου. 

157) Οαί ΡοΓρΙιγΓΟβοηίΐο Ζηναρ^ς (ϋι,ίΐαΓ, ΤΙιοο- εϊΙΐΙΓ. Οπ» νΟΓΟ Ιιίο Ι)8ΐ)6( 86Γίρΐ0Γ ηθ$ΐ6Γ ^6 Μ8• 

Ιιοηιβΐί8 (ί6Π63ΐο^ί8, Γ6Γ6 01111118 8(1 νβΓΐ>υπι, ηΐ: 
8ίηηΙ, 6Χ ΤΙΐ6ορΙΐ8η6 6χ$6Γίρ$ίΙ ; ηη(ΐ6 ίβΐΐι^ρο οοη- 
ί(Τβη(ΐ8 ίί8, (ΐυ» (1β ΜβΙιοηιβίβ Ιΐ8ΐ>6ΐ ίιΐβιη ΤΙΐ6ο- 
ρΙΐ8ηβ8 8(1 8πηηηι 21 ίηιμβπί Ιΐ6Γ8θΙίί Αυ^ιιβίί ;. 

Γ0ηΐρ8Γ8η(1ϋ8 ίη8υρθΓ βΟΤίρΙΟΓί 1Ι081Γ0 ΑΙ)Γ8ΐΐ8Π»• 

Εε€ΐΐβΗ('η5ί8. 

(58) ΤΙΐϋθρΙΐί»ηβ8. πατήρ πάντων αυτών αναγορεύε- 
ται • 86(1 ρβΓροΓΛίη ΙβίξίΙϋΓ ίη €;6(ΐΓ6η(ΐ, περ\ πάντων 
αν τών αναγορεύεται. Νβο (1υ1>ίΐο (ΐυίη 8<'ΓίΙ>8 ΐηίΐοηΐη». 
ρΓΟ πήρ Γ6€6Γί1 π£ρ\, υΐί ορίίιηβ ηιοηυίΐ 61 ΜουΓ* 

81118. 

(59) Τΐ8 Ιΐ8ΐ>β1 61 Αη88ΐ88ίυ8 ΒΊΙ)1ίοΐΙΐ668Γίηβ : Ηίο Ι 191 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝίΤ' 192 

€υ$3Γυπι ([«ηιιίΙ, Οαί&υιη ΐΐοηι, Τΐιγιηίπΐΰη* Αβαη- Α δέΜούνβαρος τίχτει Κούσαρον, χα\ Κάΐ9ον ($0),χα\ (Ιυιη α 8ΐίο$ 6]ιΐ5ϋβπι ηοιηΐηΐβ ; ςυί βαηβ Μαϋί^ι- 
ηίΐΐοΗΠΐ 8θ1ίΚΐΐ(ϋιΐ6ΐη $οηίΐί ραβίοΓββ 3£6ΐ)3ηΐ ίη 
ΐβηίοΓϋβ ίΐ8ΐ>Ίΐ3ηΐ65• ΙηΐβΓίοΓβδ νβΓΟ ρ&Γΐββ οο€α- 
ρ&ηΐ, ηοιι βχ βΑ(ΐ6πι ιπϋυ, &6ϋ βχ ^6^1^η^$, ηυΐ 
ΙΙοηιοπία: ϋίοιιηΐυΓ, ί<1 ββΐ, Αιη&ιΓιΐχ. Ι$ΐο 9ΐιΐβπι 
ιηοίΐο η&ΓΓ2ΐΙυΓ. Ουιη ρ&υρ6Γ βΐ ΟΓρΙιαηυβ οβββΐ 
ΜηΙιοηιβΐ, ιηιιΗοπ ουίάαιη ϋίνίΐΊ €ΐ €οη53ηβυίιΐ6Φ« 
ευί ηοιηβη €1ΐ3<1ί22, ορβΓαηι βιίΑίιι 1θΰ3νΐΙ, ><1 
€3πΐ6ΐθ9 3ς;βη(!θ8, ηβ^υΙίΑηϋιιιηςυβ €ΐιπι αΙίβιΓιικβηίβ 
ίη ^€23τρΐο 61 Ρ&ΐ365ΐίη»• ΟβΙηϋβ ραιιίΑΐΊιιι €οηΙΙ- 
(ΙβηΐίοΓ 6να(ΐ6η8, ιηυΗβΓίβ, ςυ» νίϋιι» 6Γ3ΐ ^ΓαΓίλοι 
€9ρΐ3η8,63ΐη(1υχίΐ υχοΓβιη. Ρ3ΐχ8(ΐιι&ηι ανίβαι 6υηι 
ΓΓ0<]υ6ηΐ3Γ6ΐ, 80 ουιη Ιυϋχίβ 61 £ΙΐΓί8ϋ3ΐιΙ& νίτβ- 
Γ6Ι, 86ηηοη6δ «ΙίςυοΙ €( 8θΙαΙίοη68 δοΓΊρΙιιηκ ίιι• Θυμίμην (61), χα\ Άσαν^ν (62), χα\ Αλλους τινίς 
ομώνυμους (63) * ο! χα\ τήν ΜαβιανΤτιν Ερημον χλη- 
ρω^άμενοι έχτηνοτρ^φουν, έν σχηναΤς χατοιχουντ8ς. 
Εΐ9\ δΐ χα\ Ινδ^βροκ τούτων ούχ ΐχ της φυλής αυτών, 
&λλά του ΐ£χτΑν (64), οΐ λεγόμενοι Όμηρίταΐ, τορτ• 
έστιν *Αμαν?ται• ^Αναδείχνυται δέ οΐ^ως * *Απόροο 
Ι^ηος αύτου του Μουχούμετ χα\ όρφανοΟ, Ιδοξεν 
αύτφ μΐ9θθδοτή7εσθακγυναιχ{τινι πλουσ(|ΐ χα\ συγ• 
γενεί αύτου ^(αλουμένη Χαβίγα (65), πρ^ς τδ χαμη- 
λεύειν χα\ πραγματεύεαΟακ 1ν ΑΙγΰπτφ μ^τ^^ τ&ν 
Αλλοφύλων, χαΐ έν Παλαιβτ(ντ^. Είτα χατλ μιχρίν 
^(α^ησιασάμενος χα\ ύπελθών τ|] γυναιχ\ χήρ^ 
οδστ), λαμβάνει αυτήν εΙς γυναίχα• Κα\ δή Ικιχη»• 
ριάζων &ν Παλαιστίνη, χα\ συνανα[9]τρ696μενος νο8ΐί([3ΥίΙ• €υιη 3υΐ6ΐη οοοιΐΐίαΐί ιώογΙμ) 181μ)Γ3Γ6Ι, ^ *•ουβα(οις τβ 'χα\ Χριστιανούς, &θηρ6ίΰθ λόγους χα\ ΙιίηοϋοΙΟΓ ιηββΐι& ιιχοη, ςυοιΐ ΠΙυ8ΐΓί8 61 ορυΐβηΐλ 
ευηι 68861 ΐαΓι ηυρ8Ί8&6ΐ ν'ίΓΟ, ηοη &οΙυιη 6^6110, 
86(1 βΓίΑΐη βρΠορίίοο ; ςιιαηι υΐ ρ]303Γ6ΐ <1ί66ΐ)3ΐ ββ 
αη£[οΓι ηοηιίαο 03ΐ)Γΐ6ΐί8 ΐ6Γπ1)*ιΐ6ΐιι νί8ίοη6ΐη ν*ΐ(ΐ6Γ6, 
ευ]υ8 ^ροοίαευΐυιη ευπι Γ6γγ6 ηοη ρο886ΐ, (ΙβΩοοη 

86 30 ΗυΠΙΙ (ΐ60ί(!6Γ6. ΗυΐΟ ΤΰΓΟ 6(ΐ68 Ιΐ3ΐΐί(3 68ΐ, 

Γ3ΐ8υη) ΐ6&Γιπιοηίυπι βϋϋοηΐο Απ3ηο ςυ(Μΐ3Πΐ πιο• 
ηαοΐιί ηοπιοη οπιοηΓιβηΐβ, ΐυΓρ'ιβ ΙιιογΊ £[Γ31Ί3. δίο 

(ΐ600ρ(» Π)υΓΐ6Γ6• 00η(π1)ΙΐΠ8<]Ι16 8υί8 ρΓ0ρ1ΐ6ΐ3Π1 ίρ- 

8ΐιη) 6886 (ΐ6ρΓΧ<1ίο3ηΐ6 , Ιιοο 03ΐ1ί(1υιη πΐ6η(ΐ3θίυηι Γραφιχάς λύσεις τινάς. "Εχων δέ τ^ «ά9οςτ9|ς επι- 
ληψίας έλυπεΤτο σφόδρα ή γυνή αύτου ώς περιφανής 
χα\ π).ουσία, χα\ τφ τοιούτω &νδρ\ συναφθείσα ο6 
μόνον άπόρψ, άλλ& χα\ έπιληπτιχφ * ήν χα\ τροπ»- 
σάμενος φάσχων, δτι Φοβερ&ν όπτασ£αν άγγίλον 
θεωρώ Γαβριήλ ονόματι, χα\ μή υποφέρων αύτου τήν 
θέαν ολιγωρώ, χα\ πίπτω, Ιπιστεύθη, συμφευδομαρ- 
τυροΰντος αύτψ *Αρειανου τίνος μονάχου (66) ψευδ- 
ωνύμου δι' αίσχροχέρδειαν. Κα\ οΟτ»ς ή γ«νί| 
πλανηθείσα (67), χα\ Αλλαις γυναιξΥν όμοφΰλοις ΑΝδΕίΜΙ ΒΑΝΟυΒΙΙ ΝΟΤ^Ε. 

8ο<1 ςηί βοπρίοπ ηοδίΓΟ, ΤΙιβορΙιβηί βΐ 3ΐΠ8 Ηίδίο- •.»«'. ΗοπιβΓίΐ;Γ νεπο ΓιοΙοηιβοβΐ ^|ί"'^),*^Κ^^|]^ 
- ^- - -- • .. . "- .. „ . 11013 ρορυϋ. ΡΓΟοοριο βϋίοιη Ιι5. 1 αβ Β6Ηθ ΡβΤΜΟ• ΓίοΊ8 (ΙίοΊΐαΓ ΜηηάανΗ$^ θ6(ΐΓ6ηο 3ρρ6ΐΐ3ΐηΓ Μηάα- . . 

ΓΜΐ, ϋιηάυΙρΗο δβ^Λοί ΜηΗάατ; οΐ ΓθΓΐ3δ8ί8 ί(1βπι η Αηζοπηΐ» 3ρρ6Π3ηΐυΓ 

(|υί 3ρυ(1 ΑΙ>Γ3ΐΐ3πιιιπι ΕοοΙιοΙΙοηβοπι Μαααταί ηαπ- '^'^^ ΐηηηηηιι» ιη 8 

€ΐιρ3ΐιΐΓ. ΟυΊ 3υΐ6ηι ΡθΓρΙΐ3ΤΓθ£[6ηίΐο, Αη38ΐ38ΐο 61 

€62ΐΓ6ηο ΒΙιαΒία (ΙΙοίΐυΓ, Αταί^ΐα 3ρρ6ΐΐ3ΐιΐΓ 3 ΤΗοο- 

ρΙΪ3η6, Αηοηγιηο ίη δ3Γ3θ6ηίοί8, 61 βγπΙΙο ίη Ερί- 

ΐοηΐ6 οΙΐΓοηίθ3 ; αρυιΐ νοΓΟ ΑΚ)Γ3ΐΐ3ηιιπη ΕοοΙιβΠοη- 

λ6πι ΒαΙ)ίΗα νοο3ΐυΓ. 

(60) ΤΙιοορΙΐ3η6$ ρΓΟ Κούσιρον ΙΐΑΐ)6ΐ Κούρασον * 
1^3η(1υ1ρ1ιΐ]8 ν6Γ0 δβ^βχ, ΙΙίβζ. δ6<1 ρ6Γρ6Γ3ΐη Ιβ^ί- 
ΙιΐΓ 8ριΐ(1 ΤΙΐ6θρΗ3η6η), χα\ "Ισον ρΓΟ ΚάΤσον, 6ΐ 
3ρα(1 06(ΐΓ6ηιιηι 6ΐ Αηοιιγπ)υπι ίη δ3Γ3ε6πίοί8 Κάΐ• 
τον. Αρυιΐ ΑΙ)Γ3ΐΐ3Πΐυηι ΕοοΙΐ6ΐΐ6η$6ηι €3ί8υ8 Ιιίο 
•ρροΗαΐυΓ. €χΐ6Γυηι €θΓ38υ8, ίπςυϋ ^^οοι)υ8 6ο3γ (65) Αηοηγιηα^ ίη δ3Γ306ηίοί8, εΙσηλθε «ρός τι>« 
γυναίκα πλουσίαν, μισθωτεΰσαι αύτ|\ βνγγ•νΚβ 
αύτου ούσαν χαλουμένάν Χαδδιγη, πΛςτδ χαμηλεο;• 
σαι χα\ πραγματεύεσθαι μετά των όμοφύλΐΰν αΟ««& 
Ηί8ΐ0Γί3 Ι.οη|;οΙ)3πΓΐ03 : Οηαάαηι βα/Μ ιιι«I^ΦΜ 
ηοηιίηβ Οαάίραηι, ηηο! ρτααταί ΰϋάαηι ρΓονΙηβίατ, βΚ. 
1.3η(1ιιΙρ1ια8 δ3ς3χ Ιΐ3ηο ίρ83ηι ηΐ3ΐΓθη3πι ΕΜ^βΛ 
3ρρβΙΐ3ΐ. 

*. (66) Αηοηγηιυδ ίη δ3Γ306η1οί8, Ιιβηο πιοηβοΙιΐΗ• 
ΑΓΐ3ηυιη εοηδΙβηΙίποροΗ 6 πιοη38ΐ6ήο 63ΗΊ8ΐΝΐΙι 
ο^ ρΓ3νο8 ίη αά6 86η8υ8 6]60ΐυπι Γυί886 βοΗΐΝΐ ι 
Έπιστεύθη δΐ, συνεπιμαρτυροΟντος αύτφ μοναΥΜ» 
τίνος Άρειανοΰ ψευδωνύμου, διά τήν χαχοικστίαν ίη Νοίίβ 3(1 Τϋ6θρΙΐ3η6ηι,ίΠ6ί(]6πι, ηΐ6 ]υ(1ίθ6, ςηί ••^-^ "ϊ**•""/:" '*^'Τ^';γ• — ' ' " '-λ.... »•. •&^ 
ΕοοΙιοΙΙοηδί €οταηαα$, α αηο €οταί$άΙ(Β ΜαΗοηιεΙί αύτου έξορισθέντος άπ6 Ι^ωνσταντι^^υπόλεΛ^ 4χ «Μ . 
Ρ^εηάορτορΙιβίω οο^ηαΐϊ, €ί Ηο»ΐ€$ άί€ίϊ $ηηί : ςιιο μονής του Καλλιστράτου μετ αΙσχυνης. ^οιηβη 1^ 
ΓΐΙ 83118 3ϋηιίΓ3ηΙί υη(ΐ6 δ3Γ306ηϋ8 Ιιίο €3131)38 Μ;ι- ιηοηβοΗο δβΓβΐϋδ Γυιΐ, υΐ ΐ6δΐ3ηΙιΐΓ ν3Γί« •«««» 
Ιιοιιιοΐί οοηΐΓίΙ)ϋΙβδ ρΓ0(1ί(ΐ6πΐ 3/1 η606πι :Ιιοβΐί8 Τ1ΐ6θρΗ3ηΐδ, 61 1ιΐ8ΐ0Γΐ3 1,οηκοΜηΙιο : ^',^^ί^^^ 
6ηίηι Μ3ΐιοπΐ6ΐίοί 83ηβυίηί8 6Χ8ΐίΙίΙ ίηΓ6η8ί8δίπΐϋβ. ηιοηα€ηη$ ηηιΜαΗοηΐΒίηηιιηίΙΤΜΧΗ,ΗοηίΜζβτ^^ 

(61) ΤΙΐ6θρΙΐ3ηββ 61 Αηοηγηιυδ ίη δ3Γ3θ6ηίοί8 ςΜίη€ηοτβηι\Ν6$ίοηηηϋΐά€ηί,ΛΗΜαίΗοηΛ€ΛηΐΜ9^ 
θεμίμην ΟβίίΓοηιΐδ θεμίνην* Αη38ΐ3δίυδ ν6Γ0 61 Ο «*« €χρηί$ια, ιη ΑΓα6ια»ι νβηιί, €ί ^'^'Ι^^^'^^^Τ 
Ι.»ηιΙπΙρΙΐϋ8 δαΒ3χ Ιιυηο ΤΛβο>ηίη«η 3ρρ6Π3η Ι. ΐ'*. ΟββΙβΓϋπι ρβΓρ6Γδηι βοπ^ιΙοΓ »η αΐΐΓθηιθ(> ι»^ 

(62) Πιιηο ΤΙιβορΙιβηβδ, Αη38ΐ3βίιΐ8, 61 Αηοπγπΐϋβ η3θΗί ΑΗί8δίθ(1θΓ6ηδΐβ δβ/^ι ηιοηα€ΗΜ ρΓΟ Λβιΐ» 
ίη δ3Γ3€6ηίοίβ Α$αέίηηι 3ρρβΙΐ3ηΙ ; €6(ΐΓ6ηιιβ ΛΜα- 
άηιη; 1.3η(1υΙρΙιιΐ8 ν6Γ0 δ393Χ Α$ιιάΗΜ. 

(63) δίο Ιΐ3Κ>6ΐυΓ 6ΐί»πι ίη ηΐδ. ΑΙ Ι6|[6η(1υιη €8ΐ, 
χα\ άλλους τινάς ανωνύμους, \ά 68ΐ, €ί αΙίθ$ ηηοΐ»Μ 
ηοΜίηα ηοη «χείακί, νβΙ, εί αΐίοί ηπΰτΗηί ηοηίδη 
ίίΐηοταΐΗΓ^ υΐ 68ΐ 8ρυ(1 66(ίΓ6ηα(η 61 Αηοιιγηιυηι 8»- 
ρίοδ 3 ηοΙΗδ Ι3υίΐ3ΐυπι. ΤΙ)6ορΙΐ3η68 Ιιαϋοΐ, χα\ 
άλλους άγνωστους, Ιΐ3 6ΐ 1•3η(ίυΙρΙιυδ (Ιυιη 80ΓίΙ)ίΙ• 
«Ι αΙίθ$ ίβηοίοί, "^ 

(64) 1.3η(1αΙρΙ)υδ 1ί5. χνιιι : Νοη ίηηΐ άε (π6ν 

- • - - " • • * ' . νετο αά ΑΒη^αοΗατΗηι^ ηηεηι ίίΐ€ ρο$ΐ€α «Μ^ΜΜΤβΜ ηιοηαΜ, 

(67) ΤΙΐ6ορΙΐ3η6§ ρΙηήΐΜΐδ τ6πι ΙοΙ«πι η3ΓΓ•Ι» €Ι 
1ΐ3Β0 ίΐ3 Ιΐ3ΐ)6ΐ : Αυτή δ^ πρώτη δεξαμενή τδν \ΛΡΐη 
του ψευδαββά, Ιπίστευσεν αύτφ, χα\ έχήρυξεν»« 
λαις γυναιξίν όμοφύλοις αύτης ποοφήτΐϊν «Μν 
είναι. Κα\ ούτως χα\ έχ γυναικών ήλθεν, χαΐ ε]ς «|Η 
δρας πρώτον Άβουβάχαρον, δν χα\ διάδοχον χατέλι». 
Ιρία ϋαηηβ €ωΐ€Η$ ρηον ρηβαάα^ί^αΐη ν€ΤΜ εηΜΜ 
νίΓο Λ€ϊη€€ρ% αάΗϊΗχΐ βαεηι, αε μιΚγ β/ί•• /««ΜΙ» 
οοηΐτ'ώηία ειαη ρτορίιείαηί €$$€ <<ίιεβ«ίι••»ι< : ^ ••« 
ρααο α (εηιΜ» ίη νίτο$ τα ρτορα^αΐα εϋ^ αηίβ 4ιιιοι.ίΙ«. ΤΙΐ6θρΙΐ3ηβδ 6ΐ 6Χ 60 (:β(ΐΓ6ηοδ. οΐ λεγόαε- νετο αά ΑΜαεΙιατη^η, η^η "ί« Ρ^"«« •■^•*•• 

νοι Άμανϊται, τουτέστιν Όμηρίται. Ηοπΐ6Γίΐ9β 'ύά&α τεϋηΜί. ϋβίΐΓβηϋδ ςαι ρ388ίπι ΤΝϊθρΙΐ3ΐΐ6ΐη 30 

νίιΙβηΐϋΓ (ΐυί ΕοοΙιβΙΙβηβί Αϋΐη3Γίΐ3β, ηπί τεϋαη ι«- 1)""», "ΐ »ΐ«»ΐ. βχδοηΐιιΐ, Ιιιο *2•^?*τ1\4 ιιϊί^ΐέί 

^ ιΙίββΓΐ, υΐ νίίοΓβ οδΐ 3(1 αηηυηι τι ιηιρβηι ΗβΓΜίιΐ (III 

ι^ί^ιιε Ίη Αταδιαηι Ρείιεεηί $ε€€$»εΓηηί, Ηαεηηε [άε 

εα^αα €}%% τε^ιοηπ ιηεοϋι Ίρ$οτηηι ραΐεή α$€ΐ(ρΐί Αιις. ΐη ΒΕ ΑΌΜΙΝΙ8ΤΒΛΝΙΚ) ΙΜΡΕΙΙΙΟ 194 

κηρύςαβα ιι^φήτην αύ^Ιν είναι, προήλθε τδ ψεΟβος Λ &^ Ρ1ι>*ΙαΓΰΙιυηι (ΐυοηκίαπι ηοηιίηβ ΒιιΙ)αεΙι:ΐΓυιιι ττ^ &«άτης χα\ εις &ν$ρα φύλαρχον (68) τοΟνομα 
Βουβάχαρ (6Θ). Ή οΐίν γυνί] θανούσα, κα\ τούτον 
ΙιΑδοχον χα\ χληρονόμον χαταλε{ψασα των εαυτής, 
έγ<ν•τοικρι?«ν^χα\&γαν ύπερούτ'.ο;, χαι χατέσχεν 
ή «ονηρ^-ικλίνη (69*) τε χα\ α?ρε9ΐς αύτου τά μέρη 
<τη^ ΑΙβρίβου, χα\ έβίδαξεν ούτος 6 παράφρων χα\ 
«ιφεναχισμίνος τους αύτφ πειθομένους, δτι ό ^ο- 
νεΰνν έχθρων, ή 6π^ Ιχθροΰ φον£υ<$ μένος, ε Ι; τ^^ν 
«χράίειβονεΐιέρχετακ, χα\ &λλαδσα φλυαρεί Προσ- 
ινχονναι Λ χα\ «Ις τ^ τής ^Αφροδίτης Αστρον (70), 
ι χαλτ39ΐ Κουβάρ, χα\ ίναφωνουβιν έν τ|) προσευχ!) 
βύτών ούτως * *ΑΛΛά ούά κονβάρ^ β έστιν, Ό Θεός 6Πΐ3η8νίΐ• €υηι ροΓΓΟ ηιιιΓιβΓ οϋίβηδ, ΙιχΓΟίΙϋηι Ιρ- 
βυηι ίη$ΐί1υί8$6ΐ , εοη^ρίουυβ Αϋιηοϋιιιιι ϋΐ οηρυβ 
ΓαίΙ ; ηβίΜΓίιιβηιιβ οπόγ β]υ8 &1ςιΐ6 ΙΐΦΓΟδίβ ίη ρβΐΓ* 
108 ^ειI1^^1>^ ρΓθρ3(|;αΐα ο&Ι : ϋοοβΙ&Ιςίιβ 3ηιοη8 Ιιίο 
Ιιηρο8ΐθΓ 6Γ6ΐΙιι1ο8 ςιιθ8ςυο, ςαο<1 8ί ηιιιβ 3υΐ ίιιί- 
ιηίουιη θ€θί(1θΓϋΙ, &υΐ »Κ) 6ο οοείίΙΰΓϋΐυΓ, Ιιι ραπι* 
ϋίβυηι ίη^Γ6ΐδυηΐ8 βββεΐ, βΙ Αΐίαβ ηπιΚαβ Iιυ^η8ιηο(I^ 
ηιΐ2&8. ΥβηοΓίδ ηποηνο βίϋυδ ίηνοοηιιΐ, ηιιοιΙ €υ- 
1)3Γ .ιρρβ1ΐ3ηΙ, βΐ ίιιΐ6Γ ΟΓ&ηϋιιηι ίΐ3 εΐοηιαιιΐ : 
ΑΙΙα οναΟηΰαί: ίϋ 6$1, Οβηαΐ ΥβηκΜ. ΰ^πηι βιιίιη 
ΑΗα νοΓαιιΙ, ονα νβπο ρΓΟ οοη]υηεΙίοη6, βΙ, | ο- 
ηιΐϋΐ : ^ιέ(»α^, κίϋυβ (ΙβηοΙαΙ. £ΐ ίΐα (ϋοαηΐ : ΑΙΙα 
ονα €Ηΰατ, 

και λέγου- «αΐ ^Α^ροδίττι (71)• Τον γάρ βε6ν ΆΛΛά προσ- 

•νομάζουΦί, τ6 βέ οϋά άντ\ των χαϊ συνδέσμου τιθέα^ΐ' χζ\ -ΛΚουβαρ χαλοΟ^ι το &77ρον 

βιν οΙιΧΜς * *ΑΧλα οϋά Κονβάρ» 

ΚΕΦΑΑ. ΙΕ'. 2 69 ΟΑΡυΤ XV. 

ϋερί νου γέτονς των Φατεμιτων, 1)« {ΐ€η€Τ€ ΡΙιαίβτηίίατηηι, 

ΐ9τ<ον δτκ ή Φατέμ θυγάτηρ ήν τοΟ Μουχούμ&τ, δίΊοηϋιιπι οδΐ ΡΙι&Ιΰΐιι ΠΙίαη) Ιυί^δβ ΜαΙιοιη6(ί8, 

«3ΐ\ άπ* έχε(νΐ}ς γεννώνται οΐ ΦατεμΙται. Ούχ ε1β\ δΐ €1 αΐι ϋΐο ΡΐιαΙβιηΊΐ38 οΗ^ίηβιυ ϋιΐΰΟΓβ : ιιοη ΑΐιΙοιιι 

«&7οε 1χ τον Φατέμη &π6 τής Λιβύης χώρα;, άλλα λ ΡΙιηΙϋΐηο ςιι» ΚΊΙιγφ Γβ^ίο βδΐ ; βίςυίιίοιιι 1κ)Γ69 - 

χ«τοεχου9ΐ ηρ^ς τά βορειδτερβ μέρη του Μέχε (72) Ιοβ ραποδ Μβαε υΐΐη βΓριιΙοηιπι ΜαΙιοιηοΓι$ ίρ$Ί 

ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΛΝΟυηΐΙ ΝΟΤ^Ε. (88) Ηλ ΐ6«ο οηιη ΗβιίΓδίο, 6ΐ ίΐλ ΙιαΙιβίιιπ αρυϋ 
ΜΜίγηιιη Γη 83ηιε«ηί€Ϊ8. Ιη ιηΒβ. Ιο^Ηογ, εΐ; 
Μρα φίλαρχον. Φύλαρχοι βιιΐβιη Γ€06ΐιΐίοή1)ΐΐ8 (»τχ• 
ΛάϊαΙ ίυβΓβιιΙ ρΙοΓίιηυηι δαΓ^οαιΟΓυπι ρηικίροδ : 
Ι» ^αίρρβ <1ίτί8ί εκιηΐ ίη Ιπ5ιΐ8, ςυ» $υο8 Ιιαϋϋϋαηΐ 
ΙΙιγΙηΜίοβ, ηΐ 8€η1)ίΐ δοζοηιβηοΒ ΙίΙ). νι, €3ρ. 58 
αιτ. Ρτοοορίυβ Π1>• ι. ύ^ ΒβΙΙο ΡβΓ&ίοο €3ρ. 17 : 
Χ&ραχί^νΰ^ ήγούμ&νοί , οΐ φύλαρχοι έπιχαλο«!3νται. € 
ΥΜβ ϋΗίΟΛηρϊ 6Ιθ88. βηκο. 

(Μ ΥιΗβ Ιιθ€ ιιοπιβη βοηρίιιηι Γορβη*. Τΐΐ6ορΙΐ3- 
ηΜ *Α6ου6άχαρος * Αη28ΐ38ΐυ8 βΐ εβϋΓβηυβ *Αβου• 
βάναρ * ΑΒθη7ηιυ8 ίη δΑΓαοβηίΰίκ Βουβάρχαν. 1.3η- 
ΜρΗ8 ΕΜΜύϋΓ. (.«ΙοΓυηι ΤΙιοορΙΐ3ηβ$ 61 Οο- 
ΜΜη ΐΜη€.Γβηι <1ί?6Γ80 πιοϋο ηαΓΓβηΙ, χαΙοΟτως 
χλ\ έχ γυναιχιον ήλθεν, χα\ ε {ς Ανδρας πρώτον 
Ά6οιι€άχαρσν, δν χα\ δ'.άδοχον χατέλιπε. 

(1^ ΡΐΗηϋυ8 Ιιαο άβ τα βοπρίΟΓ ιΐο&ΐ6Γ ΙπΓγα 
€ΐρ.Ι7«ΐ|ΐηΒςιιί4ΐϋηι οηαηία 3ϋ τοΓϋπιη.υΐ 3ΐυηί, βι 
ΗθσρΙΐ9ΐη€ €ΐ8€ήρ8ίΙ. ΟβάΓβηπδ νβΓο ίηιρϋ Ι^ΐαίιο- 
ΜΐΙ» ι1ο|ρη•ΐ• ΓαβίυΒ βιροηίΐ, υΐ ΥΐιΙβΓβ 08ΐ αά 3η• 
Μη %ί Η6Γ»€ΐϋ Αυ|{ΐι&ΐί. 

(70) €β«1κηυ• κη ρΙυΓίϋυβ βχροηίΐ ίπηυίβηβ : 
Βέα» μίν γάρ εΕδωλολατρουντες, χαΐ τ^ παρ* *£λ- 
ϋΐ(βιν Ίΐφρόδ(ττ) λεγομένη, τουτέστι τ^ ήδον]| προσ- 
χιηιοΰντις, χα\ τ6ν Αστέρα ταύτης τον έωυφδρον 
ιΙΐΝΐι μνΜογουσιν, ήν δη χαΐ Κουβά ρ τ{| εαυτών 
ταηημιψάηφ γλώφοτι επονομάσαντες, δπερ έστ\ Με• ^ 

β\^ Μμειναν εως &ρτι τήν *Αφροδίτην θε^ν ^^ 
Κ^οντες. "Ίνα δ^ μή δ^ξωμεν τισι ψευδολογείν, 
Μΐ|ν(β»»μεν τ^ μέγα αυτών μυατήριον. "Εχει δέ ή 
Μςις της μυααρΑς αυτών χα\ παμβεβήλου προσευχής 
Λτως' 'ΑλλΑ, Αλλ3ί ούά χουβάρ, άλλΑ. ΚαΙ τ6 μέν 
ΑΪύιΑ» Αλλ!» ερμηνεύεται ό θεός^ ό θβός^ τ6 δέ, ούά, 
ΐνίΟττ. Τ& «, χουβάρ, μεγάΛη^ ήτοι σελήνη χα\ 
*ΑψθΜτίΐ. Όπερ 4στ\ν ο&τως* 'ϋ Οεδς, ό Οε^;, 
Ιιε^ΐΜ, χα\ ή μεγάλη, εΓτ* οΟν *Αφροδ{τη θεός. ΚαΙ 
«οντά σαφηνίςει ή επαγωγή του τελευταίου, άλλα* 
ληρ &16Β1ΤΜΙ έπιχεχρυμμένως τ^ Ιδιδτητι τή, έαυ• 
«Μ γλώττης λαλουην. 6νιιι «ηίηι αηί^ηΗίιη» (αΙ$α 
9ΛμηΛΗΐ9ΦΛ$ αΛπαι Υεηβνύηι ΟταεοΓΗΜ^ ίά €$ί, νο- 
ίΐ^βί^Μ» ιίΪΜκίε /τοηοπ^κε ΰοίηεήηί^ αεΙΙαηιηαβ 
ήΜ$ ίΜ€ί(€ΤΜ!Η €$$€ (α^Ηίαΐί ιίιιΐ, ηηαιη βίίαιη α 
■ΜΐιιίΐέΙικ ΙΓιι^αΓ «χα ήιερία Ηηοπα αρρίΙΙανβτηηί : 
η ΙηΜ€ 99ίΐΜ€ άί€ΐΛ ΥεικΗ ηοίκϋη υ€% ΐήΗηηί. (ίηοΛ 
Μ αή Μ€Ληίητ βηρεη^ «^ρ/ίΓα^ίηιχε ηιαρηπίΗ βο- 

ηΜ »|•ΙΓΠ«Ι». Υ€ί^α 0(ε^€II(Γ €0Γ»ΐη βί ρτο[(:ηί$' $1ιηα ρτέ€αΐ\οηί% Ι^«€ ιηιι/ ; ΑΙΙα^ ΑΙΙα, ν«, ΚηΒαν^ 
ΑΙΙα, ΑΙΙα, ΑΙΙα εί Ίηί6ηρτβΐ€ή%^ €$ί Ο^ιμ, 1>^ιιε. Υ α, 
ηαίον, Κηδατ, ηιαρηα, $ίν€ ί,ηηα €ί ΥβΗν$. Ιΐα Βτςο 
Ηαοόί : ΏβΗ$ θ€α$ ηια)ύτ ύΐ ηιαρηα, ιιίιιιίηιιιι Υβηια 
ύβΗ$» Αΐ(/η€ Ηο€ ΑΙΙα ίη βη6 αίί]€αΗΐη ίηάίΰαΐ; φιω 
οηιηία ρτορήείηΗ $η% $βΓηιουί$ ο€€Ηίΐαΐα ριοηιηϊ• 
Ιϊαηί, Αηοηγηιιΐ8 νοΓΟ ίιι δ3Γ3€6ηΙα5 ίΜουίΙ Μ^Ιιο• 
ηιοΐ3ηοδ ΥΐΐηβΓίβ £ίη£[Ίβιη ίη πιβ^ηο Ιαρίϋβ ροβίΐηιη 
εοΐβΐ'β, €Γβ(ΐ6ηΐ08 ίη βο ΑΙ)Γ&Ιιηπι €υπι Α((3γ υοίίεδο, 

βυΐ 03ΙΙΙβΙΐΙΐη €ί 3ΐ1ίμ355β, ΟυΠ) 18330 83€ηΓιο*3ΐιιηΐ8 
68861 : Έν φ φασι χεισθαι λίθον [&έγαν, έχτύπιυμα 
τής *Αφροδ{της έχοντα. Τιμάσθαι δέ τούτον, ώς έπά- 
νωθεν αυτού τ^] *Αγαρ όμιλ^^σαντος του *Αβραάμ * ή 
ώς αύτφ τήν χάμηλον προσοήσαντος, οτε τΙ»ν Ισαάκ 
Ιμελλε θύειν. Εβϋβηι τβίατί ΕυΙΙιγηιίυδ Ζί£3ΐ(ΐ6ηα8 
Ρ3πορΙίφ Ιίΐ. XXVIII. ΟχΛοτΛ αυΐ6η) αυχ ΙιαΙμϊιιΙιιγ 
Ιη Ιιοο εαρίΐϋ οοηΓοΓ6η(ΐ3 5υηΙ €ΐιπι €6(ΐΓ6ηο, ΕυΐΙιχ• 
ιηίο Ζί23ΐ>οηο, βΐ Αιιοηγηιο ίη δ3Γ306ΐιί€ί8. 

(71) δίο Ιβ^ο €υηι ΜβιίΓδίο. Ιη ηΐ8δ. ροΓ^Γ3Πΐ 1ϋ- 
^ϊΙυΓ, ό Οεδς ή Αφ^>οδίτη : η&ηι ϊιιΓγα δΐ»ιίηι ϋί€ίΙ : 
τδ δέ, ούά, άντ\ του καΐ συνδέσμου τιΟέασι. 

(72) Μ6ϋΓ8ίπ8 Μέχε, ϊηφιΐΐ^ δίνο Μάχε, 3υΙ Μάχεχ, 
νοί Βάκχε ςηοςυβ, Ιθ€ΐΐ8 οπα, ίη ςυο (Ιοηιηιη ογηΙιο- 
ηΐ8 35 Αΐ>Γ3ΐΐ3ηιο οι ΙβιηλβΙβ 8ΐΓΐΐ€ΐ;ιηι Μ3ΐιοιιι<*1 (λ* 
^ιιΙοΙϋΓ. ϋ3ΐ6€ΐΐ68Ϊ8 δ3Γ3€6ηθΓηηι : *Αναθ£ματ(ζω 
τ4)ν μυθοιιοιίαν του Μωάμεθ, Ιν § φησι γενήσ^σθα^ 
τφ θεφ οίχον προσευχής παρά του *Λβραάμ χα\ του 
*Ισμαήλ εΙς τδ Βάχχε, ήτοι τδ Μάχε, ή Μά/.εχ* δν 
δνομάςει προσχυνητήριον του παρατηρήματος. Κα\ 
προστάσσει, δπου αν ώσι κα\ εύχονται, οτρέ^ωσι τά 
πρόσωπα αυτών πρδς τδ μέρος εκείνο. Εΐ'ηηΙ αυΐοηι 
ϋ!ί€ δβρίΐίηι Ι3ρίϋ68 (|υί α δβι^οβηίδ ]8ΐί6ΐ»»ηΙιΐΓ 
6οη(Γ3 (ΙΙΐΓίδΙίαηοδ. Ε3(1βηι £3ΐ6θ1ΐ68ί8 3ΐϋ)ί : *Ανα- 
θεματίζω καΐ αύτδ τδ Μέχε, χα\ τήν περιοχί}ν αύτου 
πασαν, κα\ τους παρά τών Σαρακηνών έκει ^ιπτα- 
μένους επτά λίθους κατά τών Χριστιανών. 1Ιί8ΐοη» 
1•οιι^ο1)3Γ(ϋθ9ΐ : 8€ηΐ€ΐ αηίβηι ρ6Τ είΝ^/οε αιιιιοε 
(αιιεα τβΰορηίίίοηη αά άοηιηαι Οβί, ιιαα Μ ίη ΜβίΗα^ 
%τε ρΓατίρίχιΚΜΓ, «ι ί^ί αάοίατβ, ύαηιηΜ ΐηβοηεΜίί/ί- 
6ιιε ΐο0Ηΐη€ηίί$ άΓΰκηιίτΒ^ $ί Ιαρίάα ρ€ί ίηβιϋα (οτα^ 
Νΐίίΐα ρτο άίαΰοΐο Ιαρ'ηΙαηάο ίααατε. ΟααΜ άοηΐΗΐη 
άίΟΗίΗ ΑάαΜ €0ΜΐηίΧί$$€, οηιηώΗ9φΐ€ β^ΐή €)η$ φΙ 
Αΰναίιαίηί βΐ ί%ηια€ΐι /ογμιν ΟΓβΐίοκμ (κμε«. ϋ^ΜΜίη 
ΜαΙιοίΗΒΐηηι €αιη άοιηηιη $ίΰί Γΐΐ|ΐΰΐΐ|θ|ΐ€ ρβηΐίόηζ 
«ιιίε ίταάίάίϋΒ αβίτίηαηΐ. 1ι3η(1^^1ρΙΐϋ8 δ323χ 3ρρ6ΐτ 
ΙαΙ Ιοζηηι ΒΙα$ρΙΐ€ηιί<β 1ί1). χχιι. 195 €ΟΝδτΑΝΤΪΓίΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ ^ 1?6 

4ιιοοΙϋηΙ. ΕΛ «ιΛβω ββηβ λτΜαα οοιίδΡΓβηϋο ρπΒ- Α βαθύτερχ τάφου τοΟ ΜουχούμΕΤ. ΕΙΛ δέ Ιθνο; Άρ*. Πο βΐ 1>*5ΐ1ο αίΐηκχΐϋΐα 6Χ6Γάΐ&ΐ&. Ν*ιη ΙιΟΓϋΐη ορβ 
|>6ΐΙυιη (;β58ϋ Μ&ΙιοιιιβΙ, ιηυΐΐλ&ςιιβ υΓΐ)6& Γβ^ίοηο•- 
ςυβ ν3ΐ8ΐλνίΙ Αίςυβ 8ΐι1>68ίΐ ; βυηΐ βηΐιη Γθ1>υ8ΐΐ 6( 
1)6ΐΙ&ΐοΓ68 ; ίΐα υΙ βί νβΐ ηίΙΙβ Ιη ο:ι81γΙ« &β;&ηΐ, Ηιη 
^υβιηοϋί €38ΐΓ& ίη€ΐριιβη2ΐ1)^ϋα 61 ίη&υρβΓ&ϋίΙ» 
«ίηΐ. Νοη βςϋίδ νβΐΗΐηΙϋΓ, &€<1 ΟΛίηβΙίβ: «Ι ΙιβΙΙί 
ΐβιηροΓβ ηοη Ιοπ€α$ νβΙ οΗϋαηία Ίικίυυηΐ, $6ά 
4ΐιηΊ€ΐιΐ3 εοΓΓυβ&ΐΑ : Ιια1)6ΐιΐ4ΐΐ6 ΙιαβΙαβ οΙ^Ιοη^λβ, 6ΐ 
«ευίβι ςυ» Ιοίαιη Ιιοηιίηβιη οΙ)ΐΰ{;«η^ βΓοιιβίΐυο ϋ- 
^0608 ρΓ»(;τΑη(]6$, ςιιοβ ςαί ηιΐηοΓίβ βίλΐιΐΓ» 8ΐιιιΙ 

ΟΑΡϋΤ XVI. 
Εχ οαηοηβ, ην^ηι ναίίάηαηάο εχ αίΐτη ρο$νΗ 8ί£- 

ρΙιαηα$ νηαίΐιβηιαίίϋν» ά€ 8ατα€^οταίη€χρ€<αΐίοη€^ Β 

βΐ ηπο απηο α6 ΌΓύ€ οοηάΗο [Μήί^ βΐ φ^ο Ηοιησ- 

ηοΓΜίη ίηίρ€ταΐοτ€. 

Ε^Γ6$8ί βυη! 2^:ΐΓ206ηΊ (1*16 ΙβΠ'ιβ ιη€η8Ϊ8 δορίβαι- 
1)Π8 ίηϋίϋΐίοη'ιβ ιΐβοίιιΐφ, 3ηηο Ι1βΓ3€ΐίΊ ιΙικΜίβ^ίιηο, 
«ηαηίΐί β 1^0. Υ^ιΐ'ιάηαΐίο αυΐβιη βχ «81γΊ8 Ι黀 <ΐ€ 
1ρδί8 δηιαοβηίβ ί3€ΐ& ίυϋ (1ί« ΙβΠίϊΐ ιη€η8ί8 δβ- 
ρίοηιΙοΓίβ, Γβπλ (ΐυίηΐλ. Ι1θ€ ίρβο ΙειίφΟΓΟ ρΓΐιηιιβ 
ΑΓ3ΐ)υιιι ρτίηοβρβίαίΐ Μιιαιη6ΐ1ι, ςυβιη ίρβί ΑΙυοΙιυ- 
ηαοί αρρβΙΙ&ηΐ, ςαί 6ΐ ρΓορΙιεία βΟΓυιη βχβΐίΐίΐ; ίη- 
|)βΓΐΗαι ΑΓΑΐ>υιη ΙβηιιΗ ^ηηΐ8 ηβτ«Βΐ• 

ΟΑΡυΤ XVII. 
Εχ ΟιτοΜίΌ Ιρέαΐί ΤΗβορΗαηίί. 
Ηθ£ ίρβο αηηο, Ιιΐ «βΐ, 6159, τϋΒ ΓιιηοΙαβ β8ΐ βνκλν Ίϊ^Λς πολέμους χα\ μάχας ίχριβώς έξησχιι- 
μένον * μ£τ4 γ&ρ του τοιούτου γένους έπολέμησβν δ 
Μουχβύμιτ, χα\ πολλάς «(^λεις κα\ χώρας ΙιιόρΟηοιν 
χα\ καθυΐζέταξεν. Ε1σ\ γάρ ί^νδρειωμένοι.χβΐ «βλβ- 
μισταί 'δτιεί εύρεΟώσι μέχρι μι4ς χιλιά«ος βίς φο•- 
σάτον, τ6 τοιουεον φοΦνάτον άήττητον χαΐ άχαταμά- 
χητον γ(νβται• Ού χαβαλλιχεύουσι δ( Γππους, άλλΑ 
χβμήλβυς• Ιν δέ τψ χαιρψ του «ολέμου ούχ.4νδύον- 
ταχ θώρΛΧβς, οΟτβ χλιβάνι», άλλλ «εριβΛχια ^ 
δωτά (73), χα\ Εχουνι δόρατα μαχρά, χα\ &9π£^ 
άνδρομήχίΐς, καΥ τ^αι ξύλινα παμμβγέ6ΐ| βχεβ^μή 
δυνάμενα τείνεσθαι ιταρ* ολίγων ανδρών. 

ΚΕΦΛΑ. ις". 

Έκ του κατόνοκ: Ιτ έθεμάησετ Στέ^ατοζ ό βΜ^ 
θηματικός (74) ΛΒρΙ της τώτ Σαραχητώτ Λ£- 
όδον, έτ ποίφχρότφττίς τον κόσμου ννστάσεως 
έγένετο, καϊ τ^ς^^^ τότε όβασιΛεϋς ' Ρωμαίων. 
ΈξήλΒον οΕ Σαραχηνο\ μην\ Σεπτεμβρίφ τρ{7|} 
Ινδιχτιώνος δεχάτης, εΙς τ^ δωδέχατον Ιτος Ήρχ- 
χλε(ου, §τος άιΛ χτίσεως χόσμοΟ ,ςρλ' (75). Τδ δΐ 
θεμάτιν (76) των αυτών Σαραχηνών έγένετο είς μήνα 
Σεπτέμβριον τρίτην, ήμέρςι πέμπτοι. ΕΙς τους αυτούς 
χρόνους πρώτος άρχηγδς τών *Αράβων ΜουάμεΟ, 
δν οί Άραβες χαλουτι Μουχούμετ (77), δ χΛ προ- 
φήτης αυτών χρηματ{9ας, Ιχράτησε της Αρχής τδΝ 
^Αράβων Ετη Ιννέα. 

ΚΕΦΑΑ. ΙΓ. 
"Εχ τον Χροτικοϋ τον Μακαρίου ββο^»νν^. 
Τούτψ τφ Ηει, ήγουν ,ςρλΟ*, άπε6{ωΜουάμεθ(78) ΜλΙιοιηβΙ 53ΓΑ€6ηοΓαιη ρΓίλΟβρβ βΚ ρδβυιίορΓορΙιβία, /« 6 τών Σαραχηνών άρχηγδς χα\ ψευδοπροφήτης, προ- 
ρθ8ΐςυαιη ίη &«ί Ιοοαιη Α1)ΐιΙκιοΙΐ8Γυιη, ςιιί βΐί&ιη χειρισάμενος άντ* αύτοΰ Άβουβ^αρον τδν χα\ Βου- 

ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝϋυΚΙΙ ΝΟΤ>£. (73) ΗβιΐΓβΊηδ Ιβροικίηπι ριΗΒΐ, περιβ^λαια ^υτι- 
6ωτά, ηίηίηιπι αηικηία €οηαραία. 

(74) δίβρΗαηυδ Ιιίβ ΜαΙΙι^ιηβΐΊοαβ Αΐ€Χ3η<1πηιΐ8 
«Γ»Ι, Ι68ΐβ €6<]γοιιο 3(1 811110111 12 ίπιρβτϋ ΗΟΓΑΟΐΗ, 
υ1)Ί Γ6ΐη ρΙυΓίϋυβ ηβίΓΓ&Ι 1ιί$66 Τ6Γΐ>ί6 : Τω ιβ' £τει, 
ήγουν τφ ,βτρλα' άπδ χτ(σβως χδαμου, ^Αηνι Σεπτεμ- 
€ρ{φ γ*, ήμερ^ ε', έγένετο θεμΑτιον των Σαραχηνών 
παρά Στεφάνου *Αλε{ανδρέως τούτοις χανον{σαντος« 
χρατήσαι Ιν ΙσχύΙ μίν έτη τθ** Ινδέ συστροφ^ χα\ 
άχαταστασί^ χαι συ(λφορ3, Ιτερα Ετη νςτ' * ώς είναι 
τήν διαχράτησιν αυτών απαααν ευτυχούσαν χα\ δυο^ 
τυχουοαν, Ετητξε'. Αίμο χιι^νί /«ίι α6 ήιΊΙο ηίααάί 
6151^ ίϋΠία άί€ ηιεη$ί$ 8βρΜειη^ί$^ [€Τία ηηνιία^ 8ΐ€* 
ρΗαηπζ ΑΙεχαηάήηνζ 8αΓα€€ηΗ €Χ α$Ιή$ ρειΗα άίνΐ Ρα(()ΐΐ8, 8ΐΗ^αβ• θα» «υίβηι Ιη 6(ϋΐΐ8 Μο ΒίβΐΙπι «ο• 
ςυΐΗΐΐυΓ, ηιιηΪΓυιη νυν δέ έστιν ^ς'ωο^ Ενδιχτιώ^ς 
δεχάττς τεέμιετης* ώς είναι άπ6 τότε Εως νυν χρδνοι 
όμ'. Νηηΰ αηϋηι ε§1 6870, ίΜϋΰΙίοηη ά€€ίΜίε ^ηϊλΙ^; 
4ίΛ II Ι α^ ίΙΙο ίεηψοτβ αά /ιιιμ« Η94ΐίϋ (ϋειπ »ίηί α$υά 
740« ν6ΐ1)α ηβςιιαηυ&ηι ΟοηείιιαίίηΙιιοβίτΙ 8υιιΙ« μ4 
ροΐίιιβ £ΐθ88(Ίΐΐ8, υΐ αίτιηΐ; ςυΐρρβ ΐη οοάΐοβ Κβ^Ιο 

ΙΙ)6ΐηΙ>Γ&ΙΙΑ€60, €ΐ)3Γ8Ι€ΐ€Γβ (1υθ(ΐ6€Ίΐηί 896€αΠ €0Φ» 

8ΰΐ*Ίρΐο, ρΓ»ΐϋί€ΐ3 ν(ΐΓΐ)3 ηοη ΐΜΐΙ)βηΙιΐΓ ίη ΐ€χΚι« «βλ 
»4 ηιαφιιβιιι Γ6€€θϋ Αϋιηο4«/ηι ηιαιιιι €Χ«γα13• ΟμΙο 
ίίά Ιοουσι Ιιαηο ορίίιηβ Μβαηίιιβ, φΐΙ ηΜ τΜβηΙ 
£0(ϋ€6ΐιι Πΐϋηι Ββ^ιυπι, 810 ιιιοηβΙ : ΑιιΙ ΒΗΐηβπ ΙιΙ» 
νίΐίβΓι 8οηΙ 8υΐ ΰαριιΐ Ιιοΰ ίοδίΐϋίηιιι <^« ιι«|«6 β 
ηο8ΐΓθ Οοη&ίβηϋηο; (]ΐιίρρβ 3(1 ηα^ιη »Ι> Η€Γ3€ΙΙ• ηαηάί ταΓιοηε ναΐκίηαία» «εί, [οη βοτηιη ροίεηίίαη •. ιιβηυβ ϋηιιί Ιληΐυηι οόαιρυΐ^ιιΙιΐΓ ρΙιΐ8 ΟΜίιαΒ ΙΤβ- 
Μ ύοψίΐΜΗοηβηι ναΐίώιιη ρβτ αηηο$ Ιπϋεηίοε ηοναμ^ ^^ €6ΐι1ί. Αΐήιιί 1ιί€ ίιινβηίυικιΐΓ 3ηηί 740 λΙ> 6]«8 1«ΐ|Κ• ίηάβ άΐΐοί ι,νι εα» ΙιΐΓ6ίι, (νιηχ/ΐί^ιιι αο ΰαΐανηϊίαίί 
νΗ9 νβχαΐΜΜ ίή : τετΛηι ίΐαηηβ βοι ροΐίΐηνο* 4Μηο$ 
ίη Ηηη'€ηΗΐη Ηΐναηηε {οΠΜία 305. ΰυϋΰ βεςαυιιΙιΐΓ 
ίπ Γ<ι'(1γ6ιιο ηιυιΊΙ» ηήΐιί 30 ι1(;ρΓανϋ(3 νίϋϋΐιιυΓ. Οά* 
Ιβηιιη ρ6Γρ6Γ3ΐη Μ6υΓ8ίιΐ8 Ίιιΐ€ΓρΓ6(α(υΓ Ιιπηο Ιίΐιι- 
Ιυιιι δίο : Εχεηρίηηι ζαηοη'α (καβηι ρο$αΗ 8ΐ€ρΗαηΗί 
ΜαΗβνΜίίοα άε 8αγαζ€ηοτη\η βχίΐη, ηπο Ιβηφονε 
(ηβτΗ^ ει ηηο ΒοηιαηοτΜηι ίηιρεταίοτε. Ναιιι Ιιίο 
έθεμάτισεν ηοη ροιιιί( Ι3η(ιιηι 8ί|;ηίηΰ3ΐ, 86ϋ ρσεκίΙ 
^αΐίοχηαηάϋ εχ α$ίή9, βεματίζειν, [αΐ^ινα ρταηηηίίατε 
€Χ Λ$ίήί 8ί||;ηίβθ3ΐ. ν6ΐυ8 δοΙΐ6ϋ3 α δϋΐϋβηο βϋίΐη 
1ΐ1). III (Ιβ44ΐΓ6 ββηΐίυιη εβρ. 30 : ΈθεματίβΟη ή 
ΚωνσταντΕνου πόλις παρά Ούάλεντ'-.ς αστρολόγου 
4ν τή ήμέρ^ τών έγχαινίων αύτης, οΙε. \Ίϋυ 0υ€3ΐΐ($ϋ 

ΟΙθ88« Ογ3Β€. 

(75) [)6 ^ΕτΛ ΑΓ3ΐ)Όΐη ββιι Μ;ι1ιοιιΐ6ΐ3ηοΓυιη, ςαοβ 
Ηί^ίΤϋί^ Ικ>€ 681 διωγμού γ€τ$ε€ηύοηη 3ηηο$ βρρβί•* 
Ι3ηΐ, €οη8υ1βη<Ιί 8ΐπιΐ δ€3Γΐ|$0Γ« 03ΐνί8ίυ8, Γβιηνϊυδ, ΓΙΟ, ί(1 681, ρ1υΓ68 400 ρθ8ΐ Οοηβίβηΐίηυιη μμΙιιινι. 
Εγ^ο ιη3ΐΓιΓ68ΐυ8 6γγογ, 61 «ΙιβηιίΓυηι ▼βτυαι ς••4 
€6ηΗθΐιιυ8• 

(76) Πί6 τδ, θεμάτιν ρΓΟ θεμάτιον, υΐ Ιιιΐιβΐ €•- 
ϋΓ6ΐιιΐ8 3(1 3πηιιιιι 12 πηρβΓϋ Η6Γ3^1ϋ : ΈγένΐΜ 
θεμάτιον τών Σαραχηνών παρά Στεφάνου Άλι^Β»• 
δρέως τ'^ύτοις χακονίσαντος, βΐ6. υΙοϊ ίηΐ«ΓρΓΜ ιΐ6 
1α;ιΙ>61, 8ίερΙιαηνΛ ΑΙβχαηάήηηζ 8ατα€€ηί9 €» ιιε^ήε 
ρείίΐα άίνίηαηάί ταίιοιιε ναΐίάηαΐη» $$ίζ «Ιβ. 0«ιι4 
3ΐα6ηι θεμάτιον ρΓορηβ 8ί|;ηϋ66ΐ ρ1ιιπΙ^8 ηοοβ•» 
ϋΐυ8 8ΐιρΓ3 1ί1>. ν οοηιιηβηΐ. ρ3{. 7(1^. 

(77) 8ί€ ίπ οοά. ιηβ. Ιβ^αοΓ. ΙΙβιΐΓβιια» ι4 Μΐ* 
η υ 111 ϋ ίιηροΓϋ Ιΐ6Γ3θΙϋ, οΙ>τος δ Μωάμεδ, 4 Μΐ\ 
Μουχούμετ, αίο, 

(16) Ορίίπιβ Οοηείαηΐίιιυδ Μβΐιοαίΰΐί ιηοΓ46« ΙΜ 
311110 οοηδί^ηανίι, (|υΙ ΓιΓιΐ ίπιρβηί Ιΐ6Γ»€ΐιί 21. ΟΙιτΙ 
(|(ΐΓρρ6 Μ3ΐΐ(>ιιΐ6ΐ (Ιίβ 17 ^υη^^, ί6η3 ^βουηϋι, ΗΐβΗ^ 
818 Κ:ι[)ί6 ϋίϋ 12,. ιιοηο 3ηηο ςιιβπι ιηιρβηη €0Βρ€« Ι?7 ΟΕ ΛΌΜΙΝΙδΤΚΑΧυΟ ΙΜΡΕΠΙΟ. 198 ιάκτωρ* συγγενή αύτου. 01 δέ πεπλανημένοι Εβραίοι Α ΒυΐαΓίΟΓ πιιιιειιρ&ΙυΓ, οο^ηαΐυιη βιιυΐη οοη$ΓιΙιιι$- 

Ιν άρχ1\ της παρουσίας αΟτοΟ ενβμισαν είναι τούτον 

τ?>ν παρ* αύτοΐς προιδοχώμενον Χριστ6ν, ώς καί 

τινας των προυχόντων αΟτών προσελΟεΤν αύτψ χα\ 

δέξασθα-. τήν α6τι»ΰ 0ρησκε{αν, χα\ χαταλιπεϊν τήν 

<τού θεόπτβν Μωσέως (79). Θεωρήσαντες δ& αυτόν 

άιώ χαμηλού Ισθίοντα, ίγνωσαν δτι ονχ ίστιν δν 

ένόμισαν. Έδίδασχον (80) δ^ αυτδν αθέμιτα χατά 

<ι»ν Χριστιανών χα\ διήγον συν αύτψ. Ουτο< είσιν 

ο1 διδάσκοντες αΟτδν παραδέχεσθαι μέρη τινά του 

νόμου τήν τβ περιτομήν, χα\ Αλλα τινά, διπερ πάρα- 

φυλάττοίνται οΐ ΣαραχηνοΣ. Πρώτος οδν Άβουβάχαρ 

ήχολούθησβν αΟτ^, κα\ προφήτην έκήρυξεν, δι6 

«9ΐ\ δίάδοχον αύτλν χατέλιπεν• Έχράτησεν δέ ή αί- 

ρεσις αύτοΰ (81) τά ν^ρ1\ττ^ζ ΑΙΘρίβου, πρώην μίν &6ΐ. ΙΙϋΙ)ΐ;ηί :ιιιΐ6ΐη ογγογο ϋυαί ίηΐΐίο ϋίΐνβπΐυβ 
6]ιι&, βυιη (ΐυϋΐη ίρδί 6ΐ$ρβ£ΐ3ΐ)&ηΙ, 01ιπ5ΐνιιι 6&9€ 
8ΐΓΐ)ίΐΓ2ΐ)3ηΙαΓ ; ίΐα υΐ εΓιοη) ςυίϋβιη εχ ορΓιιιιαίίτ 
1)118 οοΓαηι λά β]ιΐ8 ρΑΠΰβ αοοβϋβΓοηΐ, ΰυΐΐυιηηιι^ 
6]υ5 2ηιρΐ6€ΐ0Γ6ηΙυΓ, ΓοϋοΙ;! Μυγ&ίδ ςιΓι ϋβυιη νί- 
4ΐ6Γ3ΐ, Γ6ΐί£ίοιιο. €0111 &ιιΐ€ΐιι νί(]Ί856ηΐ ειιιη 6 
ΰ;ιιιΐΰ1ο ΰοιιιβϋβηΐΰΐη, €θ((πογοηπι1 ηοη ΰ886 ουιη, 
ςιΐ6Π) ρυΙανοΓΗπΙ. ϋοε6ΐ)αιι1 αυίοιη ίρβυιιι ιηΓ^γιο 
οοηίΓα ΟΙΐΓ'.δΓι^ηοβ, 61 ουιη βο εθΒνβΓ88ΐΙ>»ΗΐηΓ. 
Ηί 8υηΐ (|υί ίΙΙί αυεΐ0Γ68 Γυ€ΓυηΙ, υ( ραΓίββ (]υ»8• 
ϋαηι Ι6|;ί8 αοοίρβίοΐ, ηειηρβ οίΓευπιάβίοηοιη, γΙ 
βΐίβ (ΐυ;«ϋα(η, ηυχ ο1}86Γν&ηΙ 82Γ&ϋ6ηί. Ρηιιιΐϋ 
ί|;ίΙυΓ Α1)ΐι1)2ΐεΙΐ3Γ δ6€υ1ιΐ8 ίρ8ΐιιη (^8(, 61 ρΓθρΙΐ6ΐαιιι 
70 ρΓ^^ίοίΐνίΙ, (]<]&ιηο1)Γ6ΐη ίρ8υη) βίϋί 8υ€€688ο- Ιν κρυπτφ Ιτη δέκα, τδ δλ ίσχατον διά πολέμου Β Γβιιι ηΐίπιιίΐ. δβοΐα ροΓΓΟ β]ιΐδ ρΛΓΐ68 ΛΙΐΙιπϋί οο- 

δμο{ως ίτη δέκα, χα\ φανερώς Ετη εννέα. Έδίδαξε 

21 τους έαυτοΰ υπηκόους (82)» δτι ό άποκτείνας έχ- 

Ορόν, ή ύπδ Ιχθροΰ άποκτεινδμενος άκωλύτως εΙς τδν 

παράδεισον εΙσέρχεται • τόν δέ παράδεισον σαρκικής 

Ρρώσε€ι>ς χα\ πόσεως χα\ μίξεως γυναικών ίλεγεν • 

«οταμδν δΐ οΓνου κα\ μέλιτος κα\ γάλακτος κατα^ 

^Ιν χαΊ γυναικών τήν δρασιν άσύγκριτον, ου τών 

παρόντων, άλλ' Λλλων' χα\ τήν μίξιν πολυχρόνιον 

Εφασκεν χαΐ διαχριτιχήν ήδονήν (83). Κα\&λλα τινά 

ασωτίας χα\ μωρίας Εμπλεα. ΣυμπαΟεΙν τε άλλήλοι:, 

χαΐ βοηΟεΙν άδιχουμένοις. ΚΕΦΑΛ. Μ¥. ι 

ΑεύτερΌς άρχη^-ός τών ^Αράβων ^Α6ον6άχαρ 
ίΓΤ,7-(8.1). 

(Λτος ό Άβουβάχαρ πρώτος λαμβάνει τήν πόλιν 
Γάζαν (8ο) χα\ π&σαν αυτής τήν περίχωρον. Τελευτ^ ουρ^ινίΐ : ρπαιο ςυίιίειη οοουΐΐβ ββΓροηβ βηηίδ άβ- 
60ΐη; ρο8ΐΓ6ΐηο ουιη Ιοίΐί ΙηιηιιΗυ αηηί^ ρβηίοΓ 
ϋεοβιη, αο {Ιβιηιιιη ριιΐιΐίοο αηηΐδ ηονειη. 8ιιΙ)(Ιίΐ09 
τοΓΟ 8υο$ εϋοουίΙ, βυσι, ςυί νεί Ιιο^Ιεπι οεοί(1ί886ΐ• 
τεί ηΐ) 110816 οεεί$υ8 6$δ6ΐ, ιιυΙΙό οΜεβ ίη ραΓ9ϋί- 
8αιιΓιηΐΓθίΓ6. ΡαΓαϋ'ίδυιη αιιίείπ ϋίεεΙ&Ι Ιοοοηι οβδβ 
οαπιαϋδ είϋί 6ΐ ροΐιΐδ αΐι^ιιβ πιιιΙίβΓυιη εοίΐυδ : Οιι- 
νίυηι αιιίειη τ'ιηί, ηιβΙΙΊδ 6ΐ Ι^ιοιίδ ί1>ί ηιαπ^ΓΟ, ιηιι- 
1ί6Γαιΐ)ςιΐ6 δρεείειη ίηεοηιραΓαϋΠβιη, ηοη ςυαίββ 
ηαηο δυηΐ, 86(1 αΙίαπιπι : (ΙίυΙαΓπυπι οοίΐυιη ιϋοβ- 
1)81 6ΐ το1υρΐ2ΐ€ΐη 8ΐη§ιιΐ9Γ6ΐη : Ιίειηηηβ ϋΓιβ ηοη- 
ηοΙΙβ Ιιιχιιή» 61 3πΐ6ηΓι« ρΐ6ηΐ88ίηια« €οπ(ΙοΙ6γο 
Ι(6Π) ηιαίυο ]υ88ίι, βΐ ίι>]υπ8 αβΓοοιΙ» αροηι ΙκΓΓβ. 

€Α1>υΤ XVIII. 
8€ΰνιη(1α$ ΑταΙ>ηηι ρήηαρί ΑΙίαΙ^αοΐΜί αηηί$ /π6<(«. 

Πίο ΑΙ)υΙ)9θΙι&Γ ρππιυδ 66ρΙ( υΓΐ)6ΐη 63Ζ2ηι, υηί- 
νεΓδ&ιηιΐυβ &(]]3ε6ηΐ6πι τβκίοηβιη. Οίεπι &υΐ6ηι οΙ)ϋΐ ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟυΚη ^ΌΤ^Έ. ηΐ^ οαίύ νίιΐ886ΐ 9ΐηηθ8 1.υη»Γ68 βίτβ ΑΓ35Ίϋ08 86X8- 
||ιιΐ• Ιηβ. ΤΗβϋρΙίΑοβδ βιιΐβιη ΜαΙιοιηείί πιοπεπι Λά 
&Μαπι 21 €{υβιΓ6ηι ΑυκυδΙί τείϋΓΐ. §6(1 οοιηρ^Γαπ- 
ΟΜ Ιιυί€ ΤΐιβορΙιαηί £οηδΐ3ΐιΙίηί&ιιο Τ1ΐ6θρΙΐ3η68 
2ρΐ6 €ϋίΙιι• ΐγρίβ Β6|{Γΐ8 ρ3Κ. 276 βΐ 277, υΙ)Ί ρ1υΓί5ιΐ8 
Ιβεοηηίλη&ιτληΙυΓ; υηαβ ί8ΐ1ΐ266 βχεβΓρία ΐαηΐυιη 
€Μ€ €Ζ ΤΙΐ€ορΗλη6, ποη νείΌ Τ1ΐ6ορ1)8ΐηί$ ίρδίδδίπ» 
μγΙ»• υΙ ηοηηοΙΠ »ΓϋίΐΓ8ΐί δΐιηΐ, ηι^ιΓιΓβδΙο 3ρρ3Γ6ΐ. 

(79) Ιη ΤΪΐ6ορΙ)«ηβ 6(1ί1ο ροδί Ηχο νεΓΐ)» Ιΰβίΐιιι : 

*Η90ΐν & τφ άριθμφ δέκα οΐ τούτο πεπο'.ηκότες, χαΐ 

σνν αντφ διήγον &χρι της σφαγής αύτοΟ. Εναηί >}ΐι- 

9€το ά€€€η^ ^1 (αάην$ Ιιν]Η$ίηοάί ρβνρατανηιαιΐ^ 

ρί$ αά €Λά\$ €]Η» άίβιη ίριί αάΗοίΐ&τηηΐ, Αΐ ρπίο Ιιίο 

ρτο Αχρι της σφαγής αύτου Ιβ^βπϋυηι άχρι της φαγής 

&ύτου, 61 810 ν6η6ΐΐ(1υ5 Ιυευδ Ιιίο ΤΙιεορΙιηηίδ : 

£γ μΙ ιιιιιιι€γο ά€€€ίη^ ηηί [ααην$ Αη/ιιεηιοαΐ ρ€Γρ€- 

ίΤΜ9€ΤΜΜί ; ^κί (ξϋίάβιη ψ$ί αάΗα!»€ΤΗΗΐ άοηεο ίρ»Μηι 

€θ»άί€ηΐ€Μ νί(ί€τηηΙ. Φαγή (|υίρρ6 6( φαγ{, υΐ δοπ- 

1ϋ Οβοηι^'ιηδ ίπβ1θ88. Ογχο., ΟΓχοΊδ Γ6€6ΐιΙίθΓίΙ)υ8, 

«ίΝιιιι, 86» «ιίιι/Ηΐιιι δί^ηίΗοΑΐ ; 81 Ιιίε φαγή ρΓο ίρδο 

ΒΒ η ΐ6< Ι βΐΚΐΙ 86ΐιι 8€€ίρι1υΓ, ΙΐΙ 6Χ 86<]υ6ΙΐΓΐΙ)υ3 ίΐΙΙϋΙ- 

ϋφ ϋΐ€ίΐ6 Ρ01681. ΟθΓΠ^6η(1υ8 6ΐί8ηΐ «δΐ €ε(ΐΓ61ΙΙΐ8, 

»£ ΙριΙαβ ιηΐ6η)Γ68 ; αυι 63<ΐ6ηι Γ6Γη)β Ιιαίινί αϋ 3ΐι- 

(80) Η«6 ιηιιΐίΐα νΙάβπΐυΓ 61 Γ6ν6Γ8 δυηΐ δι Τ1ΐ60- 
|ηιι«ιΐΑ 8ρ66ΐ68, ςυ'ι 810 Ιι&Ι)6ΐ : Έγνωσαν, δτι ούχ 
Ιτην αυτός, δν ένόμισαν, κα\ ήπόρουν τί πράξαι, κα\ 
§ψίί9αί άύ-ύο^ τήν θρήσκε (αν δειλιώντες ο! τάλανες, 
ΜΒ^χονται αύτδν αθέμιτα καθ* ημών Χριστιανών, 
πα\ βιηγον συν αύτφ. €ο(ΐηον€τ«ηΙ ηοη €%Η βαηι^ ΩΗίΐΐη ρηίατβναηί : ηηιά αηΐεηι αρβνβηί, Ησ:η^αηί έ^'- 
οη : αΐ οπηι ύ)η$ $Ηρ£ηΐ»ΐίοη€»Η άαβΠΓύ ηίίίΙΙΐ νβ" 
τβννηίατ^ η€[αηάα ίιι €ίιή$Ιίαηο$ ηιοΐίτΐ ^ηι» βάοΰβηί : 
ίηΐβΐίΐη ίθ€ί€ΐαΐ€ηί οημ €ο ίίηνβτβ. ϋυίηιΐβ ρ6Γ|{ίΙ 
ΤΙ)6ορ1ΐ3η68 Μ8ΐ)θιπ6ΐί8 ^6η68ΐοαί8ΐη ΙβχβΓβ; 6χ ςιίΑ 
ςιιίϋ(ΐΐιι ΤΐΐϋορΙιαηίδ ηαπΑϋοηβ ΡθΓρΙΐ]^ΐΌ0<'ηίΙιΐ8 08 
ρυΐ ϋ. Ώβ ρβηβαίορία ΜαΙιοηΐ€ΐη λϋοΓηανίΙ. 

(81) ΙΙίηο ί•0ΓΓί§6ηϋυ8 68ΐ Τ1)6θρΙΐ3η68 6(ϋ(υ8, (|ΐιί 
Ρ6ΓΡ6Γ8ΙΙΙ 1ια1>6ΐ : χαΐ έχράτησεν ή αίρεσις αύτοΰ τά 
μέρη τής ΑΙΘρ(βου διά πολέμου τό Εσχατον ϋ6ΐ6ΐι- 
αυιιι ςυίρρ6 ϋΐυϋ διά πολέμου τδ Εσχατον. 
Β (82) διιιιϋία ΙιβϋεΙ 6ΐ Τ()6ορΙΐ3η<'8 ; αΐ ε6<ΐΓ6ηιΐ8 
ρΐιιΐ'ίΐιυδ νοδαιίΑΐη ίιιιρίί ΜλΙιοιηβΙίδ άοοΙπιΐ8ΐη 6Χ- 
ροηϋ. 

(85) Τΐ)6θρΙι&η68 ΙιαΙιοΙ, χαΐ διαρκή τήν ήδονήν. 

(84) δίε ίη ιηδ. εοϋίε6 ιΐΐυίυδ Ιιίε Ιο^ίΙυΓ. Αϋιι- 
1)8ε1ΐ8Γυ8 3υΐ6πι ριίηείρ&ιυιΐΓΑΓ3ΐ)υηι Ιεηυίΐ αηιιΐ» 
(Ιυοίιυδ 6ΐ άΊιιιίάίο, ιιΐ ΐΓ^ϋυηΐ ΤΙιβορΙιβηβδ, εεϋΐ'ε* 
ιια$, Αη88ΐ»δΊυ8, »1ϋςϋ6. Ρ6Γρ6Γ8ΐη ίη ΝοΙίδ βεηΚιϋ 
ΜϋυΓδίυδ, ΤΙΐ60μΙΐ8η6ηι ΑΙ)υύ8εΙΐ3Γ0 ϋίεηηίαοι Ιαιι- 
Ιυιη Αδδί^ηΑΓβ; ^υίρρο Ιαϋυΐβί ΤΙιεορΙι^ηίβ είϋβηι 
8ηηοδ ΐΓβδ 8(ΐ8εη1>ιιη(, 61 αϋ 3ηπυιη 24 ΗβΓαεΙϋ 
δειΊϋΙΐ Ί(ΐ6Π) ΤΙιεορΙιαηβδ ΑϋυϋβεΙίΑΓυιη 6Χ8ΐίηεΐιιιη 
Γυίδ!>6, ροδίςυαιη Γ6|;ηαδδ6ΐ αηη'ΐδ (]υο1)υ8 6( (ΙίηιΙ- 
ύ\ο : Τούτφ τφ Ετει *Αβουβάχαρος τείζ^τ^ άμη- 
ρεύσας δύο Ετη ή